Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:51

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM HOÀI VIỆT NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Đà Nẵng - 2018 Công trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 2: TS HOÀNG HỒNG HIỆP Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường` Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quảng Ngãi tỉnh nằm Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT), có nhiều tiềm phát triển kinh tế Trong năm qua, tỉnh ban hành nhiều chủ trương, sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phần kinh tế phát triển Bước đầu mang lại số kết đáng ghi nhận, môi trường đầu tư tỉnh bước cải thiện đánh giá nhóm tỉnh có số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) nhóm “khá” Tuy nhiên, kết đánh giá cho thấy môi trường đầu tư tỉnh nhiều bất cập Mặt khác, tỉnh lúng túng việc xác định sản phẩm cạnh tranh tỉnh, lực cạnh tranh doanh nghiệp địa phương thấp Các nghiên cứu, đánh giá lực cạnh tranh (NLCT) Quảng Ngãi nói riêng địa phương khác nói chung dừng lại đánh giá lực điều hành quyền địa phương qua kết PCI năm mà chưa có nghiên cứu tổng quan lực cạnh tranh địa phương Xuất phát từ thực trạng nêu trên, việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá yếu tố tác động đến NLCT Quảng Ngãi cần thiết, nhằm đề xuất khuyến nghị sách tỉnh nhằm nâng cao NLCT tỉnh thời gian đến cần thiết Đây lý học viên chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Đề tài sở phân tích, đánh giá NLCT tỉnh, đề xuất giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao NLCT Quảng Ngãi theo hướng phát triển bền vững Mục tiêu cụ thể, xác định Khung phân tích Năng lực cạnh tranh địa phương phù hợp; thứ hai đánh giá yếu tố cấu thành NLCT Quảng Ngãi, so sánh với số địa phương lân cận Vùng có mức độ tương đồng phát triển kinh tế - xã hội Thứ ba, xác định mạnh, thuận lợi, điểm yếu, hạn chế tồn tìm ngun nhân, từ đó, đề xuất số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao NLCT Quảng Ngãi Câu hỏi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đề tài để trả lời câu hỏi: (1) Những điểm mạnh, yếu Năng lực cạnh tranh Quảng Ngãi gì? (2) Quảng Ngãi cần làm đề nâng cao Năng lực cạnh tranh? Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Phân tích, đánh giá yếu tố cấu thành NLCT địa phương, mà cụ thể tỉnh Quảng Ngãi, bao gồm: (1) Các yếu tố tự nhiên sẵn có (vị trí địa lý, tài nguyên tự nhiên, quy mô địa phương); (2) NLCT cấp độ địa phương (hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội; hạ tầng kỹ thuật; chế, sách đầu tư, tín dụng, cấu kinh tế); (3) NLCT cấp độ DN (môi trường kinh doanh, hoạt động chiến lược DN, trình độ phát triển cụm ngành) 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Tập trung nghiên cứu yếu tố tác động đến NLCT Quảng Ngãi so sánh với số địa phương lân cận có tính tương đồng quy mơ, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu yếu tố tác động đến NLCT Quảng Ngãi giai đoạn 2005 – 2015 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp tổng hợp lý thuyết Phương pháp thu thập xử lý liệu nghiên cứu Phương pháp tổng hợp phân tích thống kê Ý nghĩa khoa học Đề tài Tổng quan tài liệu Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, mục lục, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, đề tài chia làm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh địa phương Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Kết luận, giải pháp kiến nghị sách CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỊA PHƢƠNG 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1.1 Cạnh tranh a Khái niệm cạnh tranh Theo N G Mankiw, cạnh tranh thị trường có nhiều người bán người mua, người khơng có khả ảnh hưởng đến giá thị trường Cạnh tranh triệt tiêu lẫn chủ thể tham gia, mà cạnh tranh động lực cho phát triển DN Cạnh tranh góp phần cho tiến khoa học, giúp cho chủ thể tham gia biết quý trọng hội lợi mà có được, cạnh tranh mang lại phồn thịnh cho đất nước b Các loại hình cạnh tranh Có nhiều hình thức dùng để phân loại cạnh tranh, bao gồm: Căn vào chủ thể tham gia có cạnh tranh người mua người bán, cạnh tranh người mua với nhau, cạnh tranh người bán với Nếu theo phạm vi ngành kinh tế có cạnh tranh nội ngành, cạnh tranh ngành Căn vào tính chất cạnh tranh có cạnh tranh hồn hảo, cạnh tranh khơng hồn hảo, cạnh tranh độc quyền 1.1.2 Năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh khái niệm động, cấu thành nhiều yếu tố chịu tác động môi trường vĩ mô vi mô Xét phạm vi quốc gia xem NLCT cách thức nước tạo điều kiện tốt kinh tế, xã hội môi trường cho phát triển kinh tế Nó đo lường hình thành nên phát triển này, thứ sách, thể chế yếu tố định suất (Nguyễn Xuân Thành, 2014) [52] Điều sử dụng để phân tích, đánh giá phạm vi vùng địa phương bị hạn chế số mặt sách hay thể chế 1.1.3 Các loại lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh chia làm cấp: Quốc gia, ngành, địa phương doanh nghiệp 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỊA PHƢƠNG 1.2.1 Khái niệm NLCT địa phƣơng NLCT địa phương cách thức địa phương tạo điều kiện tốt kinh tế, xã hội môi trường cho phát triển kinh tế Nó đo lường hình thành nên phát triển này, thứ sách, thể chế yếu tố định suất 1.2.2 Các yếu tố cấu thành NLCT địa phƣơng Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh địa phương bao gồm nhóm yếu tố: a Các yếu tố tự nhiên sẵn có địa phương (i) Gồm tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý quy mô địa phương Một địa phương với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đầu vào quan trọng cho việc sản xuất hình thành ngành cơng nghiệp có NLCT cao Vị trí địa lý đóng vai trò quan trọng việc định NLCT địa phương b Năng lực cạnh tranh cấp độ địa phương (ii) Gồm hạ tầng văn hóa, xã hội, y tế giáo dục; hạ tầng kỹ thuật; sách tài khóa, tín dụng cấu kinh tế c Năng lực cạnh tranh cấp độ DN (iii) NLCT cấp độ DN gồm có mơi trường kinh doanh; trình độ phát triển cụm ngành; hoạt động chiến lược DN NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở CẤP ĐỘ DOANH NGHIỆP Môi trường kinh doanh Trình độ phát triển cụm ngành Hoạt động chiến lược DN NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở CẤP ĐỘ ĐỊA PHƢƠNG Hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế, xã hội thông) Hạ tầng kỹ thuật (giao thông vận tải, điện, nước, viễn thơng) Chính sách tài chính, đầu tư, tín dụng, cấu kinh tế Vị trí địa lý Quy mơ địa phương CÁC YẾU TỐ CĨ SẴN CỦA ĐỊA PHƢƠNG Tài nguyên tự nhiên Hình 1.1 Các yếu tố định NLCT địa phương d Lý thuyết cụm liên kết ngành CLKN tập trung địa lý cơng ty có liên kết với nhau, nhà sản xuất chun mơn hóa, nhà cung cấp dịch vụ thể chế liên quan lĩnh vực định, diện quốc gia hay vùng lãnh thổ 1.3 KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG TRONG VÀ NGOÀI TỈNH CHƢƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU CỦA QUẢNG NGÃI 2.1.1 Tăng trƣởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 ước đạt 7,8%, xấp xỉ mức tăng trưởng chung vùng duyên hải miền Trung (7,5%) Trong đó, khu vực dịch vụ tăng trưởng bình qn 11,7%, cơng nghiệp - xây dựng tăng 6,7%, nông lâm nghiệp thủy sản tăng 6,2% 2.1.2 Cơ cấu kinh tế Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp thủy sản Năm 2015; khu vực dịch vụ đạt 24,5%, nông lâm nghiệp thủy sản đạt 18,6% công nghiệp – xây dựng đạt 56,81% 2.1.3 Năng suất lao đ ng trung nh cấu lao đ ng - Trong giai đoạn 2010-2016, suất lao động (NSLĐ) Quảng Ngãi tăng liên tục, bình qn tăng 6,04%/năm Trong đó, NSLĐ ngành nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 10,4%, suất lao động ngành dịch vụ tăng 5,78%, riêng NSLĐ ngành công nghiệp xây dựng cao 03 lĩnh vực, tốc độ tăng suất lao động bình quân khu vực lại giảm 0,73% - Năm 2016, NSLĐ ngành nơng, lâm nghiệp thủy sản ¼ NSLĐ ngành công nghiệp – xây dựng khoảng ½ suất ngành dịch vụ Tỷ trọng lao động so với dân số chiếm 60% 2.1.4 Tổng vốn đầu tƣ toàn xã h i - Tỷ trọng đầu tư vào ngành Dịch vụ có gia tăng đáng kể, năm 2010, tỷ trọng dịch vụ 18%, tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm đến 79% đến 2016, tỷ trọng đầu tư 02 lĩnh vực gần tổng đầu tư cho 02 lĩnh vực chiếm 95% tổng đầu tư tồn xã hội, đầu tư vào lĩnh vực Nơng lâm nghiệp thủy sản khoảng 4% 2.1.5 Thu hút đầu tƣ a Đầu tư nước Đến cuối 2016, Quảng Ngãi có 331 dự án đầu tư nước hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 154.884 tỷ đồng, vốn thực lũy kế đạt 89.843 tỷ đồng, có 220 dự án vào hoạt động b Đầu tư trực tiếp nước (FDI) - Đến cuối năm 2016, 41 dự án FDI hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1.133 triệu USD, tổng vốn thực khoảng 542 triệu USD (47,8% vốn đăng ký), tập trung chủ yếu KKT Dung Quất KCN Trong đó, có 26 dự án vào hoạt động - Các dự án công nghiệp - xây dựng, chiếm tỷ trọng lớn, số lượng dự án (81%) lẫn tổng vốn đầu tư (99,7%), lại Khu vực dịch vụ Các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Singapore Trung Quốc có số lượng dự án tổng vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn 2.1.6 Xuất nhập - Trong giai đoạn 2011 – 2016, xuất Quảng Ngãi có bước tăng vượt bậc Đến năm 2014 giá trị xuất đạt 588,8 triệu USD gấp 2,3 lần so với 2011, đó, giá trị hàng xuất từ công ty Doosan chiếm đến 46% tổng giá trị hàng xuất - Tỷ trọng hàng lâm sản tăng 6% năm 2010 lên đến 32% năm 2016, chủ yếu tập trung sản phẩm từ dăm gỗ đồ gỗ Hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp như: sơ sợi dệt, hàng điện tử, may mặc chiếm tỷ trọng 28%; hàng nông sản chiếm tỷ trọng 17%, chủ yếu từ xuất tinh bột mỳ 2.2 CÁC YẾU TỐ DIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 2.2.1 Vị trí địa lý 2.2.2 Điều kiện tự nhiên 2.2.3 Tài nguyên thiên nhiên 2.3 NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở CẤP ĐỘ ĐỊA PHƢƠNG 2.3.1 Hạ tầng văn hóa, xã h i, giáo dục, y tế a Dân số lao động - Đến cuối năm 2015, dân số trung bình tỉnh khoảng 1.247.664 người, thành thị chiếm 14,72%, nông thôn chiếm 85,28% Tỉ lệ dân tộc thiểu số chiếm gần 13% tổng dân số - Dân số Quảng Ngãi cấu vàng, đông độ tuổi lao động cân đối số lượng nam, nữ Tỷ lệ nhóm từ 60 - 85 tuổi trở lên tăng nhanh, chiều hướng già hoá dân số diễn - Số liệu năm 2016 cho thấy tỉ lệ lao động 15 tuổi làm việc qua đào tạo Quảng Ngãi 19,4%, cao Quảng Nam (17,9%) thấp nhiều so với Đà Nẵng (40,9%) - Quảng Ngãi có tỉ suất di cư lớn Vùng KTTĐMT Năm 2010 có tỷ lệ gần -10‰, nghĩa 1.000 người có khoảng 10 người nơi khác sinh sống Thông thường người di cư lao động có kỹ tìm kiếm hội nơi khác b Văn hóa, giáo dục, y tế - Tồn tỉnh có 29 di tích cấp quốc gia, 193 di tích cấp tỉnh Vùng ven biển, đảo sở hữu nét văn hóa biển đa dạng, phong phú, có nhiều bãi tắm, cảnh quan đẹp - Số lượng học sinh trung cấp chuyên nghiệp/1.000 dân; tỷ lệ sinh viên cao đẳng, đại học/1.000 dân Vùng KTTĐMT 10 c Hạ tầng đô thị Thành phố Quảng Ngãi công nhận đô thị loại II; thị trấn Đức Phổ công nhận đô thị loại IV, lại số thị huyện tỉnh Quảng Ngãi công nhận đô thị loại V d Hạ tầng thủy lợi: Có 700 cơng trình thủy lợi phục vụ tưới 57.400ha Tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt 38%, cung cấp nước phục vụ phát triển nông nghiệp bảo đảm nguồn nước phục vụ phát triển công nghiệp e Hạ tầng cung cấp điện Trên địa bàn Quảng Ngãi hầu hết sử dụng hệ thống điện lưới quốc gia; có 01 nhà máy phát điện diesel với tổ máy có tổng cơng suất 108MW, phục vụ nhà máy lọc dầu Dung Quất; điện lưới quốc gia đưa đảo Lý Sơn cáp ngầm g Hạ tầng thông tin Hạ tầng viễn thông đầu tư đến trung tâm 183/184 xã, phường, thị trấn; 99% khu dân cư có sóng di động; 99% số xã có thư báo đến ngày; tỷ lệ dân số sử dụng điện thoại di động đạt 94%; tỷ lệ người sử dụng internet đạt 55% 2.3.3 Thu chi ngân sách nhà nƣớc a Thu ngân sách nhà nước - Nguồn thu NSNN Quảng Ngãi phụ thuộc lớn vào hoạt động Nhà máy lọc dầu Dung Quất Trong đó, nguồn thu từ kinh tế địa phương DN FDI chiếm tỉ trọng thấp b Chi ngân sách nhà nước - Tỉ trọng khoản chi NSNN Quảng Ngãi thay đổi không đáng kể từ năm 2007 đến năm 2015 cho dù có tăng giá trị tuyệt đối, với chi thường xuyên có tỉ trọng lớn nhất, tiếp chi đầu tư phát triển chi chuyển nguồn NSNN sang năm sau 11 - Chi đầu tư phát triển có xu hướng giảm qua năm (năm 2015 chiếm khoảng 25% tổng chi NSNN), nhu cầu phát triển KTXH ngày tăng, cho thấy cấu chi NSNN tỉnh chưa thực hợp lý, không đáp ứng nhu cầu phát triển 2.4 NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở CẤP ĐỘ DOANH NGHIỆP 2.4.1 Tổng quan hệ thống DN - Đến cuối năm 2016, có 4.106 DN hoạt động, có 06 DN 100% vốn nhà nước, 28 DN có cổ phần nhà nước, lại DN tư nhân, phần lớn có quy mô vừa nhỏ (tỷ lệ 90%) - Tỷ lệ DN dân doanh/10.000 dân mức trung bình (35) thấp nhiều so với trung bình nước (67) 2.4.2 Đánh giá môi trƣờng kinh doanh qua số PCI - Quảng Ngãi đứng vị trí thứ 7/12 thấp tỉnh Vùng KTTĐMT Trong đó, Đà Nẵng nhóm “Rất tốt”, Quảng Nam Bình Định nhóm “Tốt” - Năng lực điều hành quyền tỉnh Quảng Ngãi qua cảm nhận khối DN tư nhân có xu hướng giảm sút Hình 2.1 Xếp hạng số PCI năm 2016 - Vùng DHMT 12 a Chỉ số Tính minh bạch - Có vị trí tương đối ổn định nằm nhóm “Tốt” Đạt vị trí tốt năm 2014 (vị trí thứ 03/63 địa phương) - Trong năm 2016 tiêu “tính minh bạch tài liệu pháp lý định, nghị định”, “của kế hoạch” giảm điểm so với năm 2014 Có đến 51% DN cho “thương lượng với cán thuế phần thiết yếu hoạt động kinh doanh” b Chỉ số Gia nhập thị trường - Được đánh giá yếu, mức trung bình nước tỉnh DHMT Trong đó, cải cách TTHC phận “một cửa” đăng ký DN khoảng cách xa so với địa phương Vùng Chỉ có 33% DN cho cán hướng dẫn nắm chuyên mơn, đó, Quảng Nam tỷ lệ 42% đạt cao Đà Nẵng (57%) c Chi phí thời gian thực TTHC - Chỉ số tăng giảm không ổn định nằm mức thấp trung bình nước Có 70% DN trả lời bị tra có đến 9% DN trả lời bị tra đến lần năm 2016 Có đến 51% DN trả lời có đưa quà cáp cho cán thanh, kiểm tra - DN đánh giá công tác cải cách hành có cải thiện d Chỉ số tính động tiên phong lãnh đạo - Nằm nhóm 10 tỉnh thấp nước Năm 2016 xếp vị trí 58/63 địa phương Quảng Nam Bình Định đánh giá cao xếp vị trí 12 e Chỉ số Thiết chế pháp lý Đây số mà Quảng Ngãi đạt kết đánh giá tốt nhất, trì thời gian dài nằm nhóm “Rất tốt” (vị trí đến 3/63 địa phương) Năm 2016 xếp vị trí 24/63 địa phương 13 g Chỉ số Chi phí khơng thức - Chỉ số ngày bị đánh giá thấp, từ vị trí xếp hạng thứ năm 2012, đến năm 2016, vị trí xếp đến vị trí thứ 47 h Chỉ số Tiếp cận đất đai - Chỉ số liên tục bị đánh giá thấp, năm 2016 xếp vị trí 51, giảm tới 27 bậc so với năm 2013 (vị trí 24) - Năm 2016, DN cho rủi ro bị thu hồi đất họ mức cao kỉ lục (1,73 điểm) Có đến 79% DN gặp khó khăn thực TTHC đất đai để thực hoạt động sản xuất kinh doanh i Chỉ số Cạnh tranh công DN địa phương tin quyền tỉnh thể rõ ưu tiên DNNN, DN FDI địa bàn tỉnh k Chỉ số sở hạ tầng Chỉ số thành phần giao thơng, hạ tầng KCN mức trung bình thấp Vùng KTTĐMT Cho thấy rào cản lớn việc thu hút đầu tư mà tỉnh cần lưu ý 2.4.3 Hoạt đ ng chiến lƣợc kinh doanh DN Các DN Quảng Ngãi chủ yếu DN nhỏ vừa, khơng có lợi vốn, lao động Khả huy động vốn, nguồn lao động chất lương cao, lực công nghệ, quảng bá, xây dựng thương hiệu thấp NLCT DN Quảng Ngãi nhiều hạn chế - Chỉ có 37% DN cho biết có dự kiến mở rộng quy mơ hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm 12% so với năm 2015 Tuy nhiên, tỷ lệ DN dự kiến tăng vốn đầu tư báo lãi có chiều hướng tăng so với năm trước Có 16% DN dự kiến tăng vốn đầu tư có đến 71% DN báo có lãi 2.4.4 Phân tích, đánh giá cụm ngành 14 - Quảng Ngãi xuất số nhân tố, điều kiện hình thành CLKN như: cụm ngành dầu khí, cụm ngành sản phẩm từ đường 2.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI 2.5.1 Những điểm mạnh, thuận lợi - Tốc độ tăng trưởng khá, GRDP bình quân đầu người đạt cao; cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hóa - Quảng Ngãi nằm vị trí giao thơng thuận lợi Hạ tầng KKT Dung Quất ngày đầu tư đồng bộ, định hướng trở thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực - Có cảng nước sâu Dung Quất, Quảng Ngãi có tay lợi đặc biệt quan trọng việc thu hút dự án công nghiệp nặng quy mô lớn (luyện cán thép, đóng tàu, khí, sản xuất xi măng, chế tạo ơtơ ), lọc hóa dầu… Quảng Ngãi có KCN 15 CCN làng nghề đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, đó, KCN VSIP với diện tích quy hoạch 1.746 - Quảng Ngãi có cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều bãi tắm hấp dẫn, nhiều di tích lịch sử, văn hóa có tiềm phát triển du lịch - Dư địa đất đai rộng, quy mô dân số lớn, giai đoạn dân số vàng, cung cấp nguồn nhân lực dồi - Qua kết đánh giá số PCI Quảng Ngãi cho thấy mơi trường mơi trường kinh doanh tỉnh có cải thiện, đó, số số đạt kết tốt như: Mơi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch hơn; gia nhập thị trường, chất lượng lao động - Khối DN Quảng Ngãi có bước phát triển định số lượng, quy mơ, trình độ lực cơng nghệ Hình thành số DN có lực lớn, thương hiệu mạnh - Tại Quảng Ngãi xuất số điều kiện định để 15 hình thành Cụm liên kết ngành như: Cụm ngành lọc hóa dầu Cụm ngành đường, có suất cao, áp dụng ứng dụng tiến KHCN vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quy mô thị phần lớn - Xuất số nhân tố tạo động lực Khu liên hợp gang thép Hòa Phát – Dung Quất, VSIP việc triển khai dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất 2.5.2 Những điểm yếu, hạn chế - Quảng Ngãi nằm xa trung tâm phát triển nước, làm gia tăng chi phí vận chuyển gian, ảnh hưởng không nhỏ đến thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh; nằm khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt - Mơ hình kinh tế tỉnh chưa rõ nét Tăng trưởng kinh tế Quảng Ngãi phụ thuộc nhiều vào tình hình hoạt động Nhà máy lọc dầu Dung Quất Ngành công nghiệp phụ trợ tỉnh chưa phát triển nên ảnh hưởng đến việc thu hút dự án lớn vào tỉnh - Thu nhập người dân thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao Môi trường sống, làm việc nhiều hạn chế; hoạt động văn hóa diễn trầm lắng, thiếu điểm, khu vực giải trí; chất lượng chăm sóc sức khỏe y tế thấp Mức di cư mức cao - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt thấp; thiếu hụt lao động có tay nghề cao, nhân lực chất lượng cao - Cơ sở hạ tầng kỹ thuật trọng đầu tư thiếu, chưa đồng Nguồn lực thực dự án phát triển kết cấu hạ tầng hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển - Tuy trì vị trí nhóm “khá” bảng xếp hạng PCI lực điều hành quyền tỉnh Quảng Ngãi qua cảm nhận khối DN tư nhân có xu hướng giảm sút nhiều bất cập, thủ tục đất đai; số thành phần giao thông, hạ 16 tầng KCN Quảng Ngãi mức trung bình thấp địa phương Vùng KTTĐMT - Phần lớn DN địa bàn Quảng Ngãi DN nhỏ vừa Các DN gặp nhiều khó khăn vốn, nguồn thơng tin cách thức chuyển giao thay đổi công nghệ - Thu hút đầu tư nhiều thiếu tính thống nhất, đồng bộ; số dự án cơng nghiệp có quy mô lớn tiềm ẩn phát sinh nhiều yếu tố bất cập môi trường Cụm ngành tự phát triển, chưa có hỗ trợ tỉnh mặt định hướng, quy hoạch 2.5.3 Nguyên nhân yếu kém, hạn chế a Nguyên nhân khách quan - Cơ chế sách pháp luật có thay đổi để phù hợp với hội nhập thực tiễn, yếu tố khách quan gây khó khăn việc thực quy định pháp luật - Mức độ am hiểu pháp luật, quy định nhà nước số DN địa bàn tỉnh hạn chế dẫn đến vướng mắc trình thực dự án - Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao để đầu tư sở hạ tầng, phát triển KTXH - Năng lực nguồn lực số nhà đầu tư thấp dẫn kéo dài thời gian triển khai dự án, triển khai đầu tư cầm chừng, nhỏ giọt - Áp lực từ cạnh tranh thị trường dẫn đến việc dịch chuyển đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất số dự án sang địa phương khác có lợi chi phí, vận chuyển, nhân lực, điều kiện sản xuất, kinh doanh, thị trường tiêu thụ mức ưu đãi cao - Quảng Ngãi có tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo cao gánh nặng xã hội lớn b Nguyên nhân chủ quan 17 - Nguyên nhân trước hết nhận thức chưa đầy đủ vai trò việc cải thiện mơi trường kinh doanh, nâng cao NLCT nhân tố có ý nghĩa định phát triển kinh tế - Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh bị phân tán, đầu tư dàn trải nguồn lực có hạn Việc xây dựng, triển khai quy hoạch phát triển ngành nhiều hạn chế; điều chỉnh quy hoạch xảy thường xuyên, không bám sát quy hoạch, thiếu tính thống nhất, xuyên suốt - Định hướng phát triển công nghiệp phụ trợ địa bàn tỉnh không rõ ràng; lĩnh vực thu hút đầu tư dàn trải; tiếp nhận nhiều dự án có nguy nhiễm, tác động xấu đến mơi trường Tỉnh chưa nhận thấy tầm quan trọng việc phát triển cụm ngành - Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao NLCT cấp tỉnh hàng năm Quảng Ngãi mang tính chung chung, ngắn hạn, thiếu giải pháp cụ thể hiệu quả; chế thực thi phối kết hợp tổ chức quán triệt, thực đạt hiệu thấp - Chưa tập trung, huy động nguồn lực có chế, sách phù hợp để thực hóa chủ trương, sách việc đổi mơ hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển loại hình DN, nâng cao lực đổi sáng tạo, tăng cường quản trị đại chuyên nghiệp - Chưa thực nhìn nhận đắn, đầy đủ công tác nâng cao chất lượng môi trường sống, làm việc người dân, người lao động; thiếu hụt nhiều thiết chế văn hóa – xã hội xã hội đại, văn minh Chính sách giải pháp thực đào tạo nguồn lao động chưa thực phù hợp theo kịp nhu cầu thị trường - Công tác cải cách hành chậm, ứng dụng cơng nghệ thơng tin quản lý nhà nước chưa đạt kết tốt 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH QUẢNG NGÃI 3.1 CĂN CỨ VÀ ĐỊNH HƢỚNG XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Bối cảnh kinh tế - xã h i quốc tế, nƣớc vùng - Tình hình kinh tế giới dự báo tiếp tục đà phục hồi, tăng trưởng cao, khởi sắc hơn, đầu tư tồn cầu gia tăng - Mơi trường đầu tư Việt Nam ngày cải thiện; thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển Tuy nhiên, gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Bất ổn địa trị; dần yếu tố lợi vốn có lao động giá rẻ, tài nguyên; huy động vốn cho đầu tư phát triển gặp khó khăn; thuế xuất nhập số mặt hàng khối ASEAN giảm; ô nhiễm môi trường,… - Vùng DHMT đánh giá có mức cải thiện mơi trường đầu tư tốt so với Vùng khác nước Tuy nhiên, hấp lực thị trường Vùng chưa có dấu hiệu khởi sắc đột biến Còn nặng tư phát triển kinh tế đơn lẻ, thiếu liên kết; cấu ngành, sản phẩm địa phương trùng lặp 3.1.2 Quan điểm nâng cao NLCT tỉnh Quảng Ngãi - Nâng cao NLCT Quảng Ngãi đảm bảo tính bền vững phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường sống - Cốt lõi NLCT tỉnh Quảng Ngãi NLCT hệ thống DN nên khuyến nghị sách đề Quảng Ngãi chủ yếu nhằm vào cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho phát triển nâng cao NLCT DN địa phương 3.1.3 Định hƣớng, mục tiêu nâng cao NLCT Quảng Ngãi 19 Phấn đấu trở thành tỉnh có mơi trường đầu tư tốt khu vực duyên hải miền Trung, trở thành điểm hấp dẫn nhà đầu tư nước nước Nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục cải thiện điểm số thành phần, trì vị trí xếp hạng PCI tỉnh nhóm 10 địa phương tốt nước 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH QUẢNG NGÃI 3.2.1 Hệ thống quy định, văn ản pháp luật rõ ràng, công khai, minh ạch, nh đẳng; cải cách thủ tục hành - Đầu tiên nâng cao nhận thức, đổi tư cạnh tranh, sách cạnh tranh kinh tế thị trường - Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thơng thống, minh bạch bình đẳng Triển khai thực hiệu chế “một cửa” Trung tâm hành cơng tỉnh - Xây dựng hệ thống văn quy phạm pháp luật quy định đầu tư công nghiệp phụ trợ Xây dựng khung pháp lý, chuẩn hóa quy trình đầu tư, hỗ trợ ưu đãi đầu tư - Triển khai hiệu công tác đánh giá môi trường đầu tư cấp sở ban ngành địa phương (DDCI) - Cần nghiên cứu bổ sung tiêu chí để xét ưu đãi đầu tư như: Dự án thuộc lĩnh vực cơng nghiệp hỗ trợ, có giá trị gia tăng cao, sử dụng nhiều nguyên liệu, vật tư nước dự án cam kết chuyển giao công nghệ tiên tiến… - Đổi sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư sản xuất sản phẩm mà cụm ngành trội tỉnh có lợi Tạo điều kiện thuận lợi quỹ đất thuê đất lâu dài ổn định xếp DN sản xuất sản phẩm hỗ trợ, phụ trợ vào nhóm DN ưu 20 đãi thuế DN ưu đãi thuế đầu tư vào khu công nghệ cao - Xây dựng chế, sách phương án hiệu để tăng khả tiếp cận đất đai DN, giảm thời gian đầu tư dự án Chính quyền địa phương cần phải trước bước với sách hỗ trợ đền bù, GPMB, bàn giao mặt cho nhà đầu tư - Xây dựng lộ trình cải cách hành chính, giảm thiểu thủ tục, giảm thời gian cho người dân DN Cải thiện số hiệu quản trị hành cơng cấp tỉnh (PAPI), số NLCT cấp tỉnh (PCI), số cải cách hành (PAR Index) 3.2.2 Cải thiện sở hạ tầng kỹ thuật - Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật thông qua ưu tiên chi tiêu NSNN Chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng KKT Dung Quất khu, cụm công nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị phải đồng giao thông với hệ thống điện, nước xử lý chất thải, đạt tiêu chuẩn môi trường - Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, thơng tin) theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, đại Đa dạng hóa phương thức đầu tư, đầu tư theo phương thức hợp tác công – tư (PPP) Đẩy mạnh huy động đóng góp người dân đầu tư giao thông nông thôn 3.2.3 Đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực; phối hợp, xây dựng trung tâm, sở đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực, ngành tỉnh có lợi - Áp dụng sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DN; dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ hỗ trợ tạo điều kiện việc tuyển dụng, đào tạo lao động; dự án sản xuất sản phẩm (cụm ngành) áp dụng sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực theo quy định pháp 21 luật cơng nghệ cao - Ưu tiên nguồn lực, kinh phí để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đặc biệt đội ngũ nghiên cứu phát triển sản phẩm/cơng nghệ phục vụ cho cụm ngành có lợi - Quy hoạch định hướng phát triển trường đại học, cao đẳng; xây dựng sách ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi mặt đất đai, sở hạ tầng để hình thành trường dạy nghề, trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao - Phối hợp với cơng ty, tập đồn lớn mạnh để hỗ trợ nhà đầu tư việc đầu tư xây dựng Trung tâm, Viện nghiên cứu nhằm đẩy mạnh nghiên cứu phát triển (R&D) sản phẩm, phục vụ phát triển ổn định lâu dài 3.2.4 Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho DN - Hỗ trợ, tư vấn giúp nhà đầu tư thực thủ tục liên quan đến việc đầu tư nhanh gọn, giảm chi phí, giảm phiền hà cho nhà đầu tư; tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoạt động sản xuất kinh doanh thuế, đất đai, thủ tục hải quan… - Thực có hiệu Quy định ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư tỉnh Chấn chỉnh công tác cấp phép quản lý sau cấp phép dự án đầu tư nước ngồi, khơng cấp phép dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tác động xấu tới môi trường; thẩm tra kỹ dự án sử dụng nhiều đất - Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, tạo lập nhiều kênh thông tin tiếp nhận phản hồi nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc doanh nghiệp 3.2.5 Khuyến khích phát triển kinh tế dân doanh; nâng cao NLCT doanh nghiệp địa àn 22 - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành tạo thuận lợi tối đa cho DN tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh Ban hành triển khai sâu sát, đồng sách hỗ trợ DN Hỗ trợ, tăng khả tiếp cận nguồn vốn vay cho DN - Khai thác chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia để triển khai chương trình hỗ xúc tiến thương mại địa phương Phối hợp với Hiệp hội tổ chức tư nhân, tổ chức khảo sát thị trường hay hội chợ, triển lãm chuyên ngành nước - Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể khuyến khích đổi cơng nghệ theo chương trình hỗ trợ quốc gia 3.2.6 Lấy cụm ngành làm trung tâm phát triển công nghiệp - Nghiên cứu, định hướng mơ hình phát triển cơng nghiệp tỉnh thơng qua sách lấy cụm liên kết ngành làm trung tâm Qua sở lý thuyết thực tiễn cho thấy: việc đầu tư phát triển cơng nghiệp có trọng tâm, trọng điểm bước hình thành cụm liên kết ngành có lợi thúc đẩy gia tăng suất, đổi mới, thương mại hóa, hợp tác DN thể chế (Porter, 2008), gia tăng khả cạnh tranh địa phương, tạo “hệ sinh thái” thuận lợi để thu hút dự án đầu tư Cụ thể, trước mắt tập trung phát triển 02 cụm liên kết ngành mạnh Quảng Ngãi cụm ngành lọc hóa dầu sản phẩm từ đường 3.2.7 Xúc tiến thu hút đầu tƣ - Xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư có trọng điểm, trọng tâm, trọng vào Cụm ngành xác định lợi tỉnh 23 - Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư thị trường nước ngồi tiềm năng, xuất nhóm nhà đầu tư quốc gia địa bàn tỉnh Đồng thời tham gia có hiệu đồn Chính phủ, Bộ ngành vận động đầu tư nước - Thiết lập quan hệ trao đổi thông tin với quan ngoại giao, kinh tế, thương mại nước JETRO (Nhật Bản), AUSAID (Úc), KOTRA (Hàn Quốc, GTZ (Đức), JICA (Nhật)… Phối hợp, hỗ trợ với nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng VSIP, Hoàng Thịnh Đạt xúc tiến thu hút đầu tư 3.2.8 Liên kết phát triển kinh tế địa phƣơng Vùng - Ưu tiên tập số lĩnh vực chủ yếu, có tính liên kết khả thi cao như: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thơng đường liên tỉnh, sớm hồn thành đưa vào sử dụng đường cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng, đường ven biển; phối hợp đầu tư, xây dựng hạ tầng sản phẩm du lịch; Phát triển mạnh ngành khai thác chế biến thủy sản, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá; đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng nhân lực phục vụ phát triển du lịch; xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch… - Hợp tác với Quảng Nam để cụm ngành ô tô Trường Hải Chu Lai sử dụng sản phẩm công nghiệp mạnh địa phương sắt thép Hòa Phát, nhựa, xăng dầu hóa chất Nhà máy lọc dầu 3.3 KIẾN NGHỊ - Thành lập quan trực thuộc Chính Phủ chịu trách nhiệm hoạch định NLCT sách phát triển CLKN toàn quốc Thường trực Bộ: Kế hoạch Đầu tư, Cơng thương, Tài - Ở cấp độ quốc gia cần có định hướng với địa phương, 24 Vùng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ cho CLKN Xây dựng chế khuyến khích hấp dẫn cho đầu tư vào cơng nghiệp hỗ trợ - Chính sách phát triển cơng nghiệp hỗ trợ cần gắn với ngành công nghiệp mũi nhọn Vùng, nên hướng tới hỗ trợ cụ thể cho DN địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng ngành - Cần sớm xác lập, định hướng CLKN sở lợi địa phương góp phần phân định cụ thể lợi lĩnh vực địa phương, hạn chế việc thu hút đầu tư cách - Tăng cường hợp tác, liên kết thiết lập mạng lưới Khu Kinh tế tỉnh, thành phố Vùng, đặc biệt, trọng quy hoạch lĩnh vực mời gọi đầu tư sách thu hút vốn đầu tư, cung ứng nhân lực, nguyên liệu phân phối sản phẩm - Hình hành Trung tâm học hóa dầu lượng quốc gia địa bàn KKT Dung Quất Thành lập Trung tâm nghiên cứu đào tạo nhân lực lĩnh vực lọc hóa dầu, lượng khí KẾT LUẬN Kế thừa kết nghiên cứu có liên quan, đề tài góp phần làm rõ NLCT tỉnh Quảng Ngãi Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng NLCT Quảng Ngãi, rút điểm mạnh, thuận lợi, đồng thời xác định nêu rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế tỉnh Căn theo định hướng, quan điểm, mục tiêu phát triển KTXH tỉnh; bối cảnh quốc tế, nước khu vực, Luận văn khuyến nghị 08 nhóm giải pháp để nâng cao NLCT Quảng Ngãi kiến nghị với TW xây dựng phát triển cụm ngành; phát triển công nghiệp hỗ trợ; tăng cường kết nối vùng, dùng chung hạ tầng xem xét hỗ trợ phát triển cụm ngành lọc hóa dầu địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để góp phần nâng cao NLCT Quảng Ngãi ... tế có cạnh tranh nội ngành, cạnh tranh ngành Căn vào tính chất cạnh tranh có cạnh tranh hồn hảo, cạnh tranh khơng hồn hảo, cạnh tranh độc quyền 1.1.2 Năng lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh khái... NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG TRONG VÀ NGOÀI TỈNH CHƢƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU CỦA QUẢNG... nhằm nâng cao NLCT Quảng Ngãi Câu hỏi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đề tài để trả lời câu hỏi: (1) Những điểm mạnh, yếu Năng lực cạnh tranh Quảng Ngãi gì? (2) Quảng Ngãi cần làm đề nâng cao Năng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi, Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ngãi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay