Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng

27 5 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:51

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VƢƠNG QUỲNH NHƢ HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.02.01 Ðà Nẵng – Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS NGUYỄN NGỌC ANH Phản biện 2: TS TRẦN NGỌC SƠN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 08 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng chiếm tỉ lệ khoảng 60-70% tổng mức sinh lời ngân hàng Bên cạnh việc mang lại nguồn lợi nhuận lớn hoạt động tín dụng tiềm ẩn rủi ro cao Trên thực tế, thời gian qua rủi ro tín dụng hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa TP Đà Nẵng chưa kiểm soát chặt chẽ Điều thể qua tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp Chi nhánh qua năm, cụ thể 4,34% (năm 2015), 4,07% (năm 2016) 3,62% (năm 2017) Nhìn vào số liệu ta thấy Chi nhánh có cố gắng việc kiểm sốt rủi ro tín dụng Tuy nhiên, tốc độ giảm tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh chậm Vậy Chi nhánh phải làm để kiểm sốt tốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp? Đây vấn đề cấp bách cần ưu tiên giải quyết, nhiên Chi nhánh chưa có luận văn thực nghiên cứu đề tài Xuất phát từ lý trên, học viên chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu trọng tâm nghiên cứu tìm giải pháp khả thi nhằm kiểm sốt tốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng Các câu hỏi nghiên cứu: - Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp bao gồm nội dung nào? Có thể dùng tiêu chí để đánh giá kết hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp? - Thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng diễn biến nào? Những vấn đề cần khắc phục giải quyết? - Các giải pháp cần thực để hoàn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Thực tiễn kiểm soát rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Tập trung vào hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay DN Kiểm sốt rủi ro 04 nội dung quản trị rủi ro tín dụng, luận văn tập trung vào nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng, khơng bao gồm tồn nội dung quản trị rủi ro tín dụng + Về không gian: Tại Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng + Về thời gian: Các liệu thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay DN Agribank Chi nhánh Đống Đa thu thập giai đoạn năm từ năm 2015 - 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn vận dụng kết hợp phương pháp cụ thể như: phương pháp thu thập liệu: thứ cấp sơ cấp; phương pháp so sánh; phương pháp phân tích tổng hợp để phân tích thực trạng đánh giá kết hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay DN Chi nhánh, rút thành tựu đạt tồn tại, xác định nguyên nhân hạn chế, làm sở đề xuất, khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay DN Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng, phần nội dung luận văn bao gồm ba chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng Chƣơng 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp Trên phương diện lý thuyết, có nhiều cách hiểu DN khái niệm DN nghiên cứu xem xét nhiều khía cạnh khác nhau: theo quan điểm chức năng; theo quan điểm phát triển; theo quan điểm pháp lý Doanh nghiệp tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân, có dấu, có tài sản, có quyền nghĩa vụ dân sự, hoạt động kinh tế theo chế độ hạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm toàn hoạt động kinh tế chịu quản lý Nhà nước Luật doanh nghiệp quy định pháp luật 1.1.2 Khái niệm đặc điểm cho vay doanh nghiệp a Khái niệm cho vay doanh nghiệp Cho vay doanh nghiệp việc thoả thuận để doanh nghiệp sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao tốn, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác b Đặc điểm cho vay doanh nghiệp 1.1.3 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại RRTD cho vay doanh nghiệp khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng DN khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết hợp đồng tín dụng 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại - Căn vào hình thức biểu hiện, RRTD phân thành ba loại: Rủi ro sai hẹn, Rủi ro không thu hồi nợ, Rủi ro tiềm ẩn - Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro chia thành hai loại chính: Rủi ro giao dịch Rủi ro danh mục - Căn vào tính chất khách quan, chủ quan nguyên nhân phân thành hai loại: Rủi ro khách quan Rủi ro chủ quan 1.1.5 Nguyên nhân rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Nhóm nguyên nhân thuộc lực quản trị ngân hàng + Do hạn chế lực + Do thiếu thận trọng hoạt động thẩm định hồ sơ vay vốn + Do lơi lỏng nguyên tắc cho vay + Do lơi lỏng quản lý nợ vay b Nhóm nguyên nhân thuộc khách hàng + Đạo đức khách hàng vay vốn + Kế hoạch sản xuất kinh doanh DN hiệu + Tình hình tài DN khơng minh bạch c Nhóm nguyên nhân khách quan liên quan đến mơi trường bên ngồi + Tác động điều kiện tự nhiên thiên tai, lũ lụt + Môi trường pháp lý + Cơ chế thị trường + Tình trạng thông tin bất cân xứng 1.1.6 Hậu rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Đối với ngân hàng thương mại - RRTD làm giảm uy tín ngân hàng - RRTD làm ảnh hưởng đến khả toán ngân hàng - RRTD làm giảm lợi nhuận ngân hàng - RRTD làm phá sản ngân hàng b Đối với kinh tế Nếu có thất lớn hoạt động tín dụng dù ngân hàng cho vay trực thuộc, khơng khắc phục kịp thời gây nên “phản ứng dây chuyền” đe doạ đến an toàn ổn định toàn hệ thống ngân hàng, gây hậu lớn đến phát triển kinh tế c Đối với khách hàng 1.2 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Khái niệm kiểm sốt rủi ro tín dụng Kiểm sốt RRTD cho vay doanh nghiệp NHTM việc ngân hàng sử dụng biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược trình nhằm biến đổi RRTD thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu, phân tán, chuyển giao cách kiểm soát tần suất, mức độ tổn thất RRTD cho vay DN 1.2.2 Các phƣơng thức kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Né tránh rủi ro Né tránh rủi ro việc né tránh đối tượng, hoạt động nguyên nhân làm phát sinh tổn thất, mát xảy b Ngăn ngừa rủi ro Bằng cách loại bỏ nguyên nhân gây rủi ro, khoản vay mà yếu tố rủi ro xác định khắc phục ngân hàng xem xét, cân nhắc vay thực việc giám sát nhằm không xảy nguy gây rủi ro c Giảm thiểu tổn thẩt rủi ro cho vay gây Đây biện pháp nhằm làm giảm mức độ thiệt hại rủi ro mang lại xảy d Chuyển giao rủi ro đa dạng hoá rủi ro  Chuyển giao rủi ro Bản chất chuyển giao rủi ro chuyển giao khơng chắn Có thể chuyển giao cho công ty bảo hiểm, người kinh doanh rủi ro cho ngân sách nhà nước  Đa dạng hóa rủi ro 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp a Sự biến động cấu nhóm nợ Theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN Việt Nam nợ vay được phân thành 05 nhóm nợ: Nợ nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn), Nợ nhóm (Nợ cần ý), Nợ nhóm (Nợ tiêu chuẩn), Nợ nhóm (Nợ nghi ngờ vốn), Nợ nhóm (Nợ có khả vốn) b Tỷ lệ nợ từ nhóm – nhóm Nợ từ nhóm đến nhóm khoản dư nợ có RRTD Vì vậy, dựa vào tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm tổng dư nợ nhận định RRTD ngân hàng Tỷ lệ dư nợ cho vay từ nhóm đến nhóm giảm làm cho mức RRTD giảm xuống ngược lại c Tỷ lệ nợ xấu Nợ xấu theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN NHNN Việt Nam nợ phân loại vào nhóm (nợ tiêu chuẩn), nhóm (nợ nghi ngờ vốn) nhóm (nợ có khả vốn) Dư nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = x 100% Tổng dư nợ vay Chỉ tiêu cao cho thấy rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng cao d Tỷ lệ xóa nợ ròng Tỷ lệ xố nợ ròng = Nợ xố ròng Tổng dư nợ cho vay x 100% Chỉ tiêu đánh giá khả thu nợ từ khoản nợ chuyển ngoại bảng ngân hàng sử dụng biện pháp mạnh để thu hồi Tỷ lệ xố nợ ròng cao cho thấy hoạt động tín dụng ngân hàng bị tổn thất lớn, HĐKD không hiệu đ Tỷ lệ lãi treo Lãi treo (lãi không thu được) phản ánh số lãi không thu khoản nợ cho vay bị rủi ro, lãi treo làm cho ngân hàng cho vay giảm sút doanh thu, dẫn đến thiệt hại tài chính, kinh doanh thua lỗ Tỷ lệ lãi treo = Số lãi treo kỳ Tổng lãi dự kiến phải thu kỳ x 100% e Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro Tỷ lệ dự phòng rủi ro trích lập tính theo cơng thức: Tỷ lệ trích lập Dự phòng rủi ro cụ thể trích lập dự phòng rủi ro x 100% = Tổng dư nợ 11 - Tiền gửi kỳ hạn = 12 tháng Phân theo loại tiền tệ - VNĐ - Ngoại tệ 145.385 72,11 211.320 76,40 242.029 78,30 45,35 14,53 30.442 15,10 39.055 14,12 37.464 12,12 28,29 -4,08 201.604 200.596 1.008 100 99,50 0,50 276.597 275.314 1.283 100 99,54 0,46 309.105 306.643 2.462 100 99,20 0,79 37,20 37,25 27,29 11,75 11,38 91,90 (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017) b Hoạt động cho vay Từ số liệu Bảng 2.2 thấy tình hình cho vay Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017 có phát triển khả quan với tăng trưởng nhanh dư nợ Bảng 2.2 Kết cho vay giai đoạn 2015-2017 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu I Tổng dƣ nợ Theo kỳ hạn cho vay - Ngắn hạn - Trung dài hạn Theo đối tượng KH - Khách hàng doanh nghiệp - Khách hàng cá nhân Năm 2015 Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2017 Số tiền Tỷ trọng (%) 217.046 286.896 323.658 So sánh 2016/ 2017/ 2015 2016 (%) (%) 217.046 182.066 100 83,88 286.896 238.334 100 83,07 323.658 256.510 100 79,25 32,18 30,91 12,81 7,63 34.980 16,12 48.562 16,93 67.148 20,75 38,83 38,27 217.046 100 286.896 100 323.658 100 32,18 12,81 125.412 57,78 179.785 62,67 211.286 65,28 43,36 17,52 91.634 42,22 107.111 37,33 112.372 34,72 16,89 4,91 (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017) c Kết hoạt động kinh doanh Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh 12 giai đoạn 2015-2017 gặp nhiều thuận lợi Kết kinh doanh năm đạt hiệu quả, ln có lợi nhuận để đảm bảo quỹ thu nhập chi trả lương cho cán viên chức người lao động Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2017 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 1.Tổng thu - Thu từ hoạt động tín dụng - Thu ngồi tín dụng 2.Tổng chi - Chi trả lãi huy động vốn - Chi khác Lợi nhuận (1-2) Năm 2015 Số Tỷ tiền trọng (%) 20.932 100 Năm 2016 Số Tỷ tiền trọng (%) 24.725 100 Năm 2017 Số Tỷ tiền trọng (%) 28.054 100 So sánh 2016/ 2017/ 2015 2016 (%) (%) 18,12 13,47 19.692 94,08 23.199 93,83 26.144 93,19 17,81 12,70 1.240 18.974 5,92 100 1.526 23.291 6,00 100 1.910 25.697 7,00 100 23,06 22,75 25,16 10,33 17.948 1.026 94,59 5,00 21.712 1.579 93,22 7,00 23.205 2.492 90,30 10,00 20,97 53,92 6,88 57,81 1.958 100 1.434 100 2.357 100 -26,77 64,44 (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017) 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng Các DN vay vốn Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng đa phần DN vừa nhỏ hoạt động địa bàn Thành phố Đà Nẵng 13 Bảng 2.4 Tình hình cho vay DN giai đoạn 2015-2017 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ cho vay KHDN 1.1 Theo kỳ hạn cho vay - Ngắn hạn - Trung, dài hạn 1.2 Theo ngành kinh tế - Công nghiệp chế biến - Thương mại dịch vụ - Vận tải - Xây dựng - Khác 1.3 Theo phương thức cho vay - Cho vay hạn mức - Cho vay lần - Cho vay dự án Nợ xấu Năm 2015 Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2017 Số tiền Tỷ trọng (%) 125.412 100 179.785 100 211.286 100 125.412 100 179.785 100 211.286 100 67.450 57.962 53,78 46,22 100.630 79.155 55,97 44,03 121.216 90.070 57,37 42,63 125.412 100 179.785 100 211.286 100 5.890 4,70 25.600 14,24 36.510 17,28 75.468 60,18 112.645 62,66 145.172 68,71 20.562 20.780 2.712 16,40 16,57 2,16 17.731 18.296 5.513 9,86 10,18 3,07 15.642 10.071 3.891 7,40 4,77 1,84 125.412 100 179.785 100 211.286 100 56.513 45,06 90.286 50,22 110.633 52,36 53.869 42,95 66.612 37,05 72.712 34,41 15.030 5.445 11,98 4,34 22.887 7.310 12,73 4,07 27.941 7.645 13,22 3,62 (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017) 2.2.2 Thực trạng triển khai biện pháp nhằm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng thời gian qua a Các biện pháp né tránh rủi ro - Công tác chấm điểm, xếp hạng sàng lọc khách hàng 14 - Công tác thẩm định khách hàng DN b Các biện pháp ngăn ngừa rủi ro - Công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay - Theo dõi, thu thập thơng tin bổ sung, kiểm tra phân tích hiệu vốn vay, theo dõi phân tích tình hình thực kế hoạch, PASXKD/DAĐT, tình hình tài KH - Phân quyền phán tín dụng c Các biện pháp giảm thiểu rủi ro - Các biện pháp bảo đảm tiền vay - Định giá khoản vay - xác định lãi suất cho vay - Trích lập dự phòng rủi ro d Các biện pháp chuyển giao rủi ro đa dạng hoá rủi ro - Mua bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm tài sản - Đa dạng hóa, phân tán rủi ro 2.2.3 Kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng a Sự biến động cấu nhóm nợ Bảng 2.7 Cơ cấu nhóm nợ Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Dƣ nợ cho vay KHDN - Nợ nhóm - Nợ nhóm - Nợ nhóm - Nợ nhóm - Nợ nhóm Năm 2015 Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2017 Số tiền Tỷ trọng (%) 125.412 100 179.785 100 211.286 100 116.509 3.458 5.205 240 92,90 2,76 4,15 0,19 169.930 2.545 7.130 180 94,52 1,42 3,97 0,10 201.001 2.640 7.525 120 95,13 1,25 3,56 0,06 (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017) 15 b Tỷ lệ nợ xấu Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ xấu Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Chỉ tiêu Dư nợ cho vay KHDN Nợ xấu KHDN Tỷ lệ nợ xấu(%) So sánh 2016/2015 (%) So sánh 2017/2016 (%) 211.286 43 18 7.310 7.645 34 4,07 3,62 -6 -11 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 125.412 179.785 5.445 4,34 (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017) c Tỷ lệ lãi treo Bảng 2.9 Tỷ lệ lãi treo Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Chỉ tiêu Tổng lãi phải thu KHDN Thu lãi cho vay KHDN Lãi treo KHDN Tỷ lệ lãi treo So sánh 2016/2015 (%) So sánh 2017/2016 (%) 27.316 55 14 23.711 27.129 58 14 381 259 187 -32 -28 2,47 1,08 0,68 -56 -37 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 15.418 23.970 15.037 (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017) 16 d Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro Bảng 2.10 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Dư nợ KHDN Dự phòng XLRR - Dự phòng chung - Dự phòng cụ thể Tỷ lệ DP XLRR/ Tổng dư nợ (%) Tỷ lệ DP cụ thể/Tổng dư nợ (%) 125.412 1.354 967 387 179.785 1.572 1.286 286 1,08 0,31 211.286 1.643 1.351 292 So sánh 2016/ 2015 (%) 43 16 33 -26 So sánh 2017/ 2016 (%) 18 5 0,87 0,78 -19 -11 0,16 0,14 -48 -13 (Nguồn: Báo cáo kết HĐKD Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017) e Tỷ lệ xóa nợ ròng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Kết đạt đƣợc Thứ nhất, dư nợ cho vay khách hàng DN tổng dư nợ tăng liên tục giai đoạn 2015-2017 Thứ hai, nợ xấu tỷ lệ nợ xấu giảm dần góp phần đưa tỷ lệ nợ xấu chung Chi nhánh xuống mức 4% Thứ ba, Chi nhánh thực nghiêm túc thẩm quyền phán tín dụng Thứ tư, công tác chấm điểm xếp hạng tín dụng nội đối 17 với khách hàng DN thực thường xuyên chấp hành theo quy định Agribank Thứ năm, Chi nhánh thực theo định hướng phát triển tín dụng, sách tín dụng thời kỳ Agribank 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế a Hạn chế Thứ nhất, mơ hình quản lý tín dụng Chi nhánh chưa có tách bạch phận với chức chuyên biệt Thứ hai, việc triển khai biện pháp đảm bảo tài sản nhiều hạn chế bất cập Thứ ba, cơng tác phân tích thẩm định cho vay DN gặp nhiều khó khăn Thứ tư, công tác kiểm tra giám sát vốn vay chưa thực cách thường xuyên, chất lượng chưa cao b Nguyên nhân hạn chế  Nguyên nhân bên Ngân hàng - Mô hình quản lý tín dụng Chi nhánh chưa có tách bạch phận với chức chuyên biệt Công tác đào tạo nguồn nhân lực chưa chuẩn bị kịp thời, số lượng CBTD Chi nhánh thiếu hụt, thường xuyên luân chuyển cán áp lực công việc với tiêu giao khốn, khối lượng cơng việc lớn thách thức CBTD - Việc định giá loại tài sản bảo đảm quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn thơng tin giá khó kiểm chứng - Công tác sàng lọc KH, thẩm định đánh giá KH chưa thực xác, mang tính chủ quan CBTD; q trình kiểm tra giám sát sau giải ngân sơ sài, chưa trọng CBTD 18 thiếu nghiêm túc công việc  Ngun nhân bên ngồi Ngân hàng - Mơi trường cung cấp thơng tin thiếu khó kiểm chứng làm cho ngân hàng khó khăn việc tìm kiếm thơng tin tin cậy tình hình KH - Việc thực thi pháp luật nhiều hạn chế làm cho ngân hàng gặp khơng khó khăn hoạt động kinh doanh Trong vụ kiện đòi nợ vay, thời gian thụ lý hồ sơ Toà án kéo dài Các cơng cụ thực thi tra thuế, kiểm toán tỏ hiệu việc kiểm sốt tài DN KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Bối cảnh kinh doanh a Môi trường kinh tế b Môi trường văn hoá – xã hội c Các đối thủ cạnh tranh 3.1.2 Định hƣớng chung Agribank 3.1.3 Định hƣớng Agribank Chi nhánh TP Đà Nẵng 3.1.4 Định hƣớng hoạt động kiểm soát RRTD cho vay doanh nghiệp Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng - Luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng theo phương châm an toàn hiệu - Mục tiêu chất lượng tín dụng cho vay DN Chi nhánh tỉ lệ nợ xấu 3% - Tập trung gia tăng khả kiểm sốt, phòng ngừa RRTD cho vay DN Chi nhánh thông qua nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường lực tự giám sát quản trị RRTD nội - Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán Ngân hàng đồng thời có biện pháp chế thưởng phạt, quy trách nhiệm CBTD - Tăng cường công tác quản lý khách hàng DN, giám sát chặt chẽ khoản nợ có khả chuyển sang nợ xấu 20 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Khuyến nghị với Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng a Tăng cường công tác thu thập, xử lý lưu trữ thông tin Để xây dựng hệ thống thơng tin phòng ngừa RRTD, Chi nhánh cần khơng ngừng đổi phương pháp thu thập, lưu trữ xử lý thông tin KH, thông tin quản trị đảm bảo cho Ban lãnh đạo tiếp cận nguồn thơng tin đáng tin cậy, có hệ thống cách nhanh chóng thuận lợi b Hồn thiện chất lượng thẩm định tín dụng Để nâng cao chất lượng thẩm định tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh khách hàng DN, trước hết, cần kiểm tra tính trung thực báo cáo tài DN cung cấp Tiếp theo tiến hành vào phân tích tình hình tài DN tiêu tính tốn, thơng qua ngân hàng nhận biết tình hình hoạt động kinh doanh DN Thêm vào đó, ngân hàng cần phân tích đánh giá kỹ PASXKD/DAĐT để thấy khả thực hiện, tính khả thi, hiệu khả trả nợ DN Đối với dự án mang tính phức tạp th chun gia thẩm định việc thẩm định phải đảm bảo tính độc lập khách quan c Hoàn thiện chất lượng cán tín dụng Xây dựng tiêu chí mặt chất lượng cán để xây dựng đội ngũ CBTD có đầy đủ tiêu chuẩn cần thiết, có tính chun nghiệp cao thực thi nhiệm vụ giao phó Có chế quản lý, giám sát CBTD nhằm ngăn ngừa rủi ro mặt đạo đức Đào tạo cán phải gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán hợp lý Tổ chức thi 21 tuyển cán cách khách quan, nghiêm túc Tích cực triển khai tốt văn hoá DN Agribank Thường xuyên quán triệt cán chấp hành nghiêm túc nội quy lao động, nâng cao phẩm chất đạo đức CBTD Chi nhánh cần có chế thưởng phạt nghiêm minh nhằm khuyết khích cá nhân làm tốt, có tâm huyết với nghề; phê bình, kiểm điểm nghiêm khắc CBTD thường để xảy sai sót, thiếu tinh thần trách nhiệm cơng việc d Hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát KH DN sau cho vay Kiểm tra việc sử dụng vốn vay, ngăn ngừa DN sử dụng vốn sai mục đích, kiểm tra tình hình sử dụng khai thác tài sản đảm bảo nợ vay Kiểm tra khả thu hồi nợ thông qua việc kiểm tra tiền vay hình thái tình hình tài DN Chi nhánh cần thực kiểm tra qua hồ sơ chứng từ; tích cực kiểm tra, giám sát trường; công tác kiểm tra sau cho vay cần thực thường xuyên sát đ Sử dụng biện pháp kỹ thuật nhằm chuyển giao rủi ro đa dạng hoá rủi ro - Mua bảo hiểm tài sản, mua bảo hiểm tín dụng: Trong q trình cho vay, ngân hàng yêu cầu DN vay phải mua bảo hiểm hoàn trả hết nợ gốc lãi vay - Áp dụng hình thức bảo lãnh - Cần nghiên cứu xây dựng cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực, loại hình cho vay thơng qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, danh mục cho vay, tài sản đảm bảo - Yêu cầu DN sử dụng cơng cụ phái sinh nhằm phòng hộ rủi ro dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng 22 e Hồn thiện công tác định giá tài sản bảo đảm nợ vay Tài sản bảo đảm nợ vay xem nguồn trả nợ dự phòng DN khơng thể trả nợ cho ngân hàng nên việc thẩm định kỹ tài sản bảo đảm đóng vai trò quan trọng Chi nhánh nên thành lập tổ định giá chuyên trách để việc định giá tài sản bảo đảm thực tốt thuận lợi Thêm vào đó, cân nhắc việc thuê tổ chức chuyên định giá tài sản bảo đảm khó định giá thiếu nguồn thơng tin đáng tin cậy Ngồi ra, Chi nhánh nên cử cán kiểm tra tình trạng tài sản bảo đảm thường xuyên, thực cách nghiêm túc Việc kiểm tra giúp Chi nhánh phát kịp thời trường hợp tài sản bị hư hỏng, giúp Chi nhánh định giá lại tài sản, xuất toán giá trị tài sản bảo đảm bị mát đồng thời thu nợ trước hạn tương ứng với phần giá trị tài sản bảo đảm giảm DN bổ sung tài sản khác thay 3.2.2 Khuyến nghị với Agribank - Thành lập phận kiểm sốt rủi ro hoạt động tín dụng Chi nhánh - Agribank cần tiếp tục xem xét việc cải tiến quy trình cấp quản lý tín dụng nội - Tăng thời gian bước thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm định tín dụng quy trình cho vay - Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm rủi ro tín dụng trường hợp: cho vay vượt thẩm quyền phán quyết, nghi ngờ đảo nợ… - Bộ phận phát triển sản phẩm Agribank cần xây dựng quy trình cho vay theo hướng đối tượng sản phẩm, hướng tới thị trường, hướng tới KH KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 KẾT LUẬN Trong xu hội nhập phát triển kinh tế quốc tế nay, để tồn phát triển, NHTM cần có nỗ lực vượt bậc để vượt qua khó khăn, thách thức, đồng thời đề biện pháp, giải pháp hữu hiệu nhằm đối phó với loại rủi ro hoạt động hạn chế đến mức thấp thiệt hại xảy RRTD ln yếu tố song hành với hoạt động kinh doanh NHTM loại trừ triệt để Do đó, ngân hàng cần phải biết chấp nhận rủi ro mức độ định nhằm đảm bảo ổn định vững cho hoạt động kinh doanh Kiểm sốt RRTD cho vay DN hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tăng hiệu hoạt động kinh doanh, tăng cường lực tài NHTM điều kiện phát triển kinh tế thị trường Trên sở phân tích nội dung lý luận đánh giá tổng kết thực tiễn, đề tài luận văn “Hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng” hoàn thành nhiệm vụ sau: - Luận văn khái quát hoá sở lý luận hoạt động cho vay ngân hàng thương mại; nhận biết khái niệm, đặc điểm, phân loại, nguyên nhân, hậu RRTD; khái niệm kiểm soát RRTD, phương thức kiểm soát tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt RRTD nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát RRTD cho vay DN NHTM - Luận văn đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, sâu vào phân tích thực trạng RRTD biện 24 pháp áp dụng để phòng ngừa, kiểm sốt RRTD cho vay DN Chi nhánh, từ rút ưu điểm, thành tựu đạt hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động kiểm soát RRTD cho vay DN - Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát RRTD cho vay DN Agribank CN Đống Đa Đà Nẵng, luận văn đề xuất số khuyến nghị với Chi nhánh khuyến nghị với Agribank có tính khả thi nhằm nâng cao khả kiểm soát RRTD Chi nhánh thời gian tới Đây đề tài mang tính phức tạp nên đánh giá, phân tích, khuyến nghị khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả luận văn mong muốn nhận tham gia đóng góp ý kiến Thầy cô giáo, bạn đọc để luận văn có điều kiện hồn thiện thêm ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT NAM- CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆT... văn “Hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng hoàn thành nhiệm vụ sau: - Luận... Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng Chƣơng 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa, Thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay