Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Đà Nẵng

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:51

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HỒ THỊ THẢO HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn KH: TS ĐINH BẢO NGỌC Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN Phản biện 2: TS NGUYỄN HỮU DŨNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bảo lãnh hình thức cấp tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro, có tranh chấp phát sinh khơng ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tín dụng mà ảnh hưởng lớn đến uy tín ngân hàng Vì thế, bên cạnh việc phát triển quy mơ bảo lãnh vấn đề hạn chế rủi ro từ hoạt động bảo lãnh điều cần thiết Thực tế cho thấy, chất lượng bảo lãnh cơng tác kiểm sốt hoạt động bảo lãnh nhằm giảm thiểu rủi ro NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng tồn bộc lộ số hạn chế Ngân hàng TMCP Quốc Dân trước Ngân hàng TMCP Nam Việt, sau tái cấu trúc vào năm 2014 ngân hàng đổi tên gọi dần bước xây dựng, hồn thiện hoạt động tín dụng Đối với hoạt động bảo lãnh, tính đến tháng 10/2017, Ngân hàng TMCP Quốc Dân sử dụng văn quy định nghiệp vụ bảo lãnh cũ Ngân hàng TMCP Nam Việt, văn có số khác biệt chức năng, nhiệm vụ phòng ban so với hoạt động Vì thế, hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng chưa thực chuẩn hố hoàn toàn, ảnh hưởng đến phần hiệu hoạt động bảo lãnh Mặc dù, Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng chưa phát sinh tranh chấp bảo lãnh giai đoạn 05 năm trở lại không đồng nghĩa với hoạt động bảo lãnh hồn thiện Thực tế, cơng tác kiểm tra trước sau phát hành cam kết bảo lãnh đơn vị chưa trọng Ở khâu thẩm định nguồn thông tin đầu vào khách hàng, việc thu thập hồ sơ cán tín dụng khách hàng cung cấp nên dẫn đến tình trạng thơng tin bất đối xứng, ảnh hưởng đến kết thẩm định tín dụng làm sở để phát hành cam kết bảo lãnh Ngoài ra, cơng tác kiểm sốt khách hàng sau cấp cam kết bảo lãnh đơn vị kinh doanh thực mà khơng có phận hỗ trợ nên tần suất kiểm tra tiến độ thực cam kết bảo lãnh khách hàng thấp, mang tính chủ quan từ cán kiểm tra Một số hạn chế hoạt động bảo lãnh ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng làm xuất rủi ro tiềm ẩn cho ngân hàng như: rủi ro nợ hạn; rủi ro lừa đảo, giả mạo từ khách hàng nguồn nhân lực thực kiểm tra, kiểm soát khách hàng ngân hang hạn chế Bên cạnh đó, từ phía khách hàng chưa thực hài lòng chất lượng hoạt động bảo lãnh chi nhánh về: thời gian phát hành cam kết bảo lãnh, tỷ lệ ký quỹ, phí… Với cơng việc Chun viên Quan hệ khách hàng Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng, tơi có thuận lợi mặt thu thập thông tin, số liệu qua q trình làm việc, tơi nhận thấy hạn chế hoạt động bảo lãnh đơn vị Ban lãnh đạo chưa thực quan tâm mức Xuất phát từ số thực tiễn trình bày với mong muốn đóng góp vào phát triển ngân hàng, chọn đề tài nghiên cứu: “Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu tổng quát Phân tích thực trạng hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng để từ hoàn thiện hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng  Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung hoạt động bảo lãnh NHTM gồm gì? - Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động bảo lãnh ngân hàng gì? - Các nhân tố làm ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh NHTM? - Thực trạng hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2014 – năm 2016? - Đề xuất khuyến nghị để hoàn thiện hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: Lý luận hoạt động bảo lãnh NHTM thực tiễn hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng  Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung phân tích, đánh giá hoạt động bảo lãnh ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng, từ đề xuất khuyến nghị hồn thiện hoạt động bảo lãnh chi nhánh - Về không gian: Nghiên cứu Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng Cụ thể nghiên cứu hoạt động bảo lãnh liên quan đến phòng ban Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng - Về thời gian: nghiên cứu thực trạng sở số liệu từ năm 2014 đến năm 2016 Đây giai đoạn mà NCB thực tái cấu trúc từ Ngân hàng TMCP Nam Việt, có nhiều chuyển đổi mơ chế hoạt động, chuyển đổi có ảnh hưởng lớn đến hoạt động bảo lãnh hệ thống NCB nói chung NCB – Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, luận văn sử dụng kết hợp phương pháp: phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh, phương pháp điều tra để hệ thống hóa lý luận, phân tích thực trạng đề xuất giải pháp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài  Ý nghĩa khoa học: đề tài góp phần mặt khoa học việc làm rõ vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động bảo lãnh ngân hàng  Ý nghĩa thực tiễn: đề tài đánh giá nhận diện hạn chế hoạt động bảo lãnh NCB – Chi nhánh Đà Nẵng Trên sở đó, đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện giúp cho Ban lãnh đạo ngân hàng có định hướng, sách phù hợp việc nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh NCB – Chi nhánh Đà Nẵng Bố cục đề tài Kết cấu luận văn gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động bảo lãnh NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài iệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm bảo ngân hàng Tại Việt Nam, theo điểm 1, điều 3, Thông tư số 28/2012/TTNHNN ngày 03/10/2012 Ngân hàng nhà nước việc Quy định bảo lãnh ngân hàng, khái niệm bảo lãnh ngân hàng sau: “Bảo lãnh ngân hàng hình thức cấp tín dụng, theo bên bảo lãnh cam kết văn với bên nhận bảo lãnh thực nghĩa vụ tài thay cho bên bảo lãnh bên bảo lãnh không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ cam kết với bên nhận bảo lãnh; bên bảo lãnh phải nhận nợ hoàn trả cho bên bảo lãnh theo thỏa thuận.” 1.1.2 Đặc điểm hoạt động bảo ãnh Ngân hàng a Bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ ngoại bảng b Bảo lãnh ngân hàng mối quan hệ nhiều bên phụ thuộc lẫn c Bảo lãnh ngân hàng có tính độc lập 1.1.3 Chức năng, vai trò hoạt động bảo ãnh ngân hàng a Chức bảo lãnh ngân hàng  Chức bảo đảm  Chức tài trợ  Chức đôn đốc thực hợp đồng b Vai trò bảo lãnh ngân hàng  Đối với ngân hàng: Bảo lãnh đem cho ngân hàng khoản thu khơng nhỏ từ phí bảo lãnh Đối với khoản bảo lãnh mà hình thức bảo đảm ký quỹ số tiền xem khoản tiền gửi khơng kỳ hạn, góp phần vào nguồn vốn ngân hàng Với nhiều loại hình, bảo lãnh góp phần cho ngân hàng thực chiến lược đa dạng hoá nhằm giảm thiểu rủi ro  Đối với bên bảo lãnh: Bảo lãnh ngân hàng giúp cho doanh nghiệp đặt trước khoản tiền cọc, thể tiết kiệm khoản vốn đáng kể có thêm nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động… phải trả khoản phí bảo lãnh tương đối thấp  Đối với bên nhận bảo lãnh: Bảo lãnh giúp bên nhận bảo lãnh có đảm bảo từ phía ngân hàng, giúp cho bên nhận bảo lãnh giảm thiểu thời gian tìm hiểu đối tác, có tảng để ký kết hợp đồng, giảm thiểu rủi ro giao dịch với đối tác…  Đối với kinh tế: Bảo lãnh ngân hàng xem công cụ xúc tiến quan hệ hợp đồng kinh tế, phạm vi quốc gia giới Các bên yên tâm ký kết hợp đồng có trách nhiệm thực nghĩa vụ ký kết, đem lại lợi ích cho kinh tế 1.1.4 Phân oại bảo ãnh ngân hàng a Căn theo phương thức phát hành - Bảo lãnh trực tiếp - Bảo lãnh gián tiếp b Căn vào điều kiện toán - Bảo lãnh tốn vơ điều kiện - Bảo lãnh tốn có điều kiện c Căn vào mục đích bảo lãnh - Bảo lãnh vay vốn - Bảo lãnh toán - Bảo lãnh dự thầu - Bảo lãnh thực hợp đồng - Bảo lãnh hoàn tạm ứng - Bảo lãnh bảo hành 1.1.5 Rủi ro bảo ãnh ngân hàng a Đối với ngân hàng - Rủi ro tín dụng: hoạt động bảo lãnh gặp rủi ro rủi ro tín dụng: nợ q hạn, rủi ro nợ khơng hoàn trả… - Rủi ro lừa đảo, giả mạo: giả mạo cam kết bảo lãnh hay chứng từ để đòi tiền bồi hồn… - Rủi ro pháp lý: mâu thuẫn văn pháp lý văn pháp lý không giải vấn đề liên quan đến kiện tụng - Rủi ro từ phía ngân hàng: khơng thực quy trình bảo lãnh, không theo dõi tiến độ thực cam kết bảo lãnh bên bảo lãnh… b Đối với bên bảo lãnh - Rủi ro kinh doanh: liên quan đến trình độ, khả quản trị điều hành, điều kiện tự nhiên, trị… - Rủi ro đến từ bên nhận bảo lãnh: bên nhận bảo lãnh lập chứng từ giả để đòi bồi thường từ phía ngân hàng bên bảo lãnh thực cam kết hợp đồng c Đối với bên nhận bảo lãnh - Không nhận nhận chậm trễ khoản bồi hồn do: ngân hàng khơng đủ khả tài chính, thiên tai làm gián đoạn hoạt động ngân hàng - Một số thay đổi pháp luật, thể chế trị, quan hệ kinh tế đối ngoại… làm cho thư bảo lãnh ngân hàng trở nên vô hiệu - Không xem xét kỹ điều kiện thư bảo lãnh dẫn đến điều khoản bất lợi trường hợp có tranh chấp xảy 1.2 NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NHTM 1.2.1 Nội dung hoạt động bảo ãnh NHTM Hoạt động bảo lãnh thường triển khai qua nội dung: a Hoạch định sách bảo lãnh Một sách bảo lãnh phải bao gồm nội dung cụ thể:  Phạm vi bảo lãnh  Điều kiện cấp bảo lãnh  Hồ sơ, thủ tục hoạt động bảo lãnh  Thẩm quyền ký hợp đồng cấp bảo lãnh, cam kết bảo lãnh  Phí bảo lãnh  Thời hạn hiệu lực b Tổ chức, triển khai thực sách bảo lãnh  Tổ chức hoạt động bảo lãnh Hoạt động bảo lãnh ngân hàng cần có tham gia phòng tín dụng, phòng thẩm định, phòng quản lý tín dụng, ban giám đốc Các phòng ban ln có phối hợp để phát hành cam kết bảo lãnh theo quy trình đảm bảo điều kiện bảo lãnh  Triển khai thực sách bảo lãnh  Quy trình hoạt động bảo lãnh ngân hàng sau: - Bước 1: Chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo lãnh - Bước 2: Thẩm định yêu cầu bảo lãnh định - Bước 3: Thực theo dõi tiến trình bảo lãnh 10 b Mơi trường trị - xã hội c Môi trường pháp lý d Môi trường công nghệ e Khách hàng f Môi trường cạnh tranh 1.3.2 Các nhân tố bên a Chiến lược kinh doanh ngân hàng b Chính sách, kế hoạch phát triển bảo lãnh c Nguồn nhân lực d Uy tín ngân hàng e Nguồn lực tài KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương luận văn nghiên cứu sở lý luận hoạt động bảo lãnh NHTM, có nội dung chủ yếu sau: - Tổng quan hoạt động bảo lãnh: hệ thống khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai trò, phân loại rủi ro - Nghiên cứu nội dung hoạt động bảo lãnh nêu tiêu đánh giá hoạt động bảo lãnh NHTM - Phân tích số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo lãnh NHTM Những nội dung chương sở lý luận cho việc phân tích thực trạng đề khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động bảo lãnh NCB – Chi nhánh Đà Nẵng 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản ý Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua a Hoạt động huy động vốn Tình hình huy động vốn NCB – Chi nhánh Đà Nẵng năm 2014 - 2016 không ngừng tăng trưởng Điều cho thấy khả huy động vốn chi nhánh ngày tăng có hiệu cao qua năm, giúp cho chi nhánh đảm bảo khả khoản mà không cần nhờ đến hỗ trợ Hội sở Bảng 2.1 Tình hình hoạt động huy động vốn NCB Đà Nẵng Năm 2014 Chỉ Tiêu Số tiền (Đvt: Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Năm 2015 Số tiền (Đvt: Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Năm 2016 Số tiền (Đvt: Tỷ trọng (%) Triệu đồng) I/ Phân theo thành 968.935 phần kinh tế 100,0 1.109.291 100,0 1.254.375 100,0 Tiền gửi dân cư 795.345 82,08 874.880 78,87 1.025.150 81,73 Tiền gửi TCKT 173.151 17,87 233.884 21,08 228.817 18,24 439 0,05 527 0,05 408 0,03 100,0 1.254.375 100,0 Tiền gửi khác II/ Phân theo kỳ hạn 968.935 100,0 1.109.291 12 Chỉ Tiêu Năm 2014 Tiền gửi KKH 65.356 Tiền gửi CKH 903.579 968.935 Tổng NVHĐ Năm 2015 6,75 78.427 7,07 Năm 2016 117.492 9,37 93,25 1.030.864 92,93 1.136.883 90,63 100,0 1.109.291 100,0 1.254.375 100,0 Nguồn: Ph ng ế hoạch tài ch nh NCB - Báo cáo thư ng niên b Hoạt động cho vay Bảng 2.2 Dư nợ cho vay NCB Đà Nẵng Năm 2014 Chỉ Tiêu Năm 2015 Số tiền Số tiền (Đvt: Tỷ trọng (Đvt: (%) Triệu Triệu đồng) Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng (%) đồng) (Đvt: Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 786.250 100,00 858.509 Nợ nhóm 2.207 0,28 2.427 0,28 2.761 0,26 Nợ xấu 100,00 1.063.031 100,00 7.546 0,96 9.699 1,13 8.832 0,83 Tỷ lệ nợ nhóm 2/tổng dư nợ 658.929 tín dụng 83,81 724.822 84,43 804.751 75,70 Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tín dụng 16,19 133.687 15,57 258.280 24,30 127.321 Nguồn: Ph ng ế hoạch tài ch nh NCB - Báo cáo thư ng niên Nhìn vào bảng trên, dư nợ cho vay qua năm có xu hướng tăng qua năm, năm sau cao năm trước Chất lượng tín dụng chi nhánh chưa cao, tỷ lệ nợ nhóm tăng qua năm Tuy nhiên, nợ xấu chi nhánh năm 2016 giảm 8,94% so với năm 2015, cho thấy công tác giải nợ xấu chi nhánh phần có hiệu 13 c Kết tài Kết tài NCB – Chi nhánh Đà Nẵng năm 20142016 thể rõ qua bảng số liệu sau: Bảng 2.3 Kết tài NCB Đà Nẵng Đvt: Triệu đồng Năm 2014 Năm 2015 Số tiền Số tiền Tỷ lệ tăng Đvt: Đvt: trưởng so Chỉ Tiêu với năm Triệu Triệu trước (%) đồng đồng Thu Nhập 168.167 193.588 15,12 + Thu từ lãi 165.789 187.936 13,36 + Thu lãi 2.378 5.652 137,64 Chi Phí 158.534 182.634 15,20 + Chi trả lãi 130.621 152.632 16,85 + Chi phí ngồi lãi 27.913 30.002 7,48 Lợi nhuận trước 9.633 10.954 13,72 thuế Năm 2016 Số tiền Tỷ lệ tăng Đvt: trưởng so Triệu với năm đồng trước (%) 213.686 10,38 209.648 11,55 4.038 -28,56 200.170 9,60 174.018 14,01 26.152 -12,83 13.516 23,39 Nguồn: Ph ng ế hoạch tài ch nh NCB - Báo cáo thư ng niên Nhìn tổng quan bảng số liệu trên, ta thấy tình hình kinh doanh ngân hàng có xu hướng tăng trưởng qua năm Trong lợi nhuận tăng trưởng mạnh năm 2016 so với năm 2015 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Giới thiệu oại hình bảo ãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng Tại NCB Đà Nẵng, từ thành lập đến chủ yếu phát hành bốn loại bảo lãnh sau: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh bảo hành Qua tìm hiểu thực tế, khách hàng NCB Đà Nẵng chủ yếu doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp nên loại bảo lãnh 14 thường yêu cầu hợp đồng xây lắp, dẫn đến nhu cầu phát hành loại bảo lãnh nhiều Bảo lãnh toán phát hành NCB Đà Nẵng phát hành năm gần theo yêu cầu khách hàng, loại bảo lãnh lại chưa chi nhánh khai thác 2.2.2 Nội dung hoạt động bảo ãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng a Hoạch định sách bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng Hoạt động bảo lãnh NCB Đà Nẵng tổ chức dựa quy chế bảo lãnh NCB Hội sở ban hành, theo thời kỳ phù hợp với mục tiêu hoạt động kinh doanh ngân hàng b Tổ chức, triển khai thực sách bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng Mơ hình tổ chức hoạt động bảo lãnh NCB Đà Nẵng đứng đầu Giám đốc chi nhánh tổ chức hoạt động, thực phê duyệt tín dụng theo mức thẩm quyền giao Phòng QHKH giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận nhu cầu hướng dẫn khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ bảo lãnh; đề xuất món/hạn mức tín dụng bảo lãnh trình giám đốc chi nhánh Trong trường hợp hồ sơ cấp bảo lãnh vượt qua thẩm quyền giám đốc chi nhánh, phòng QHKH tiếp tục chuyển hồ sơ sang Phòng TĐTD để kiểm tra, đánh giá khách hàng cách khách quan, ràng thêm điều kiện phê duyệt để hạn chế rủi ro (nếu cần) Sau hồ sơ phê duyệt đồng ý, phòng Tác nghiệp tín dụng nhận bàn giao hồ sơ; phối hợp với Chuyên viên QHKH để thực thủ tục giấy tờ; kiểm tra hồ sơ rà soát điều kiện bảo lãnh trước phát hành Cam kết tín dụng Phòng kiểm toán nội định kiểm tra, phát sai sót 15 q trình tác nghiệp phòng ban, hạn chế rủi ro phát sinh từ sai sót c Kiểm sốt hoạt động thực sách bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng Kiểm soát hoạt động bảo lãnh NCB Đà Nẵng triển khai từ lúc tiếp nhận hồ sơ khách hàng hết thời hạn thực bảo lãnh 2.2.3 Đánh giá kết hoạt động bảo ãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng a Quy mô hoạt động bảo lãnh Quy mô hoạt động bảo lãnh NCB Đà Nẵng thể qua tiêu doanh số bảo lãnh số dư bảo lãnh; số lượng khách hàng số hợp đồng bảo lãnh  Doanh số bảo lãnh số dư bảo lãnh Doanh số số dư bảo lãnh NCB Đà Nẵng tăng trưởng qua năm cho thấy hoạt động dịch vụ bảo lãnh có phát triển ban lãnh đạo chi nhánh trọng  Số lượng khách hàng số hợp đồng bảo lãnh Số lượng khách hàng năm 2015 tăng đáng kể so với năm 2014, nguyên nhân sách ưu đãi bảo lãnh dành cho doanh nghiệp xây lắp năm 2015 thu hút nhiều khách hàng Đến năm 2016, tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ bảo lãnh chi nhánh 37 khách hàng (giảm 11 khách hàng) Nguyên nhân phần năm lượng khách hàng vãng lai chi nhánh phổ biến phần sách ưu đãi bảo lãnh cho doanh nghiệp xây lắp tính đến năm 2016 chưa thực cạnh tranh so với ngân hàng khác, công tác truyền thông hay chăm sóc khách hàng chi nhánh khơng trọng… dẫn đến việc tăng lên nhóm khách hàng 16 không đủ bù đắp sụt giảm khách hàng truyền thống Số hợp đồng bảo lãnh số bảo lãnh mà chi nhánh phát hành Số hợp đồng bảo lãnh tăng qua năm không tỷ lệ so với số lượng khách hàng b Cơ cấu hoạt động bảo lãnh Cơ cấu hoạt động bảo lãnh NCB Đà Nẵng thể qua tiêu thức: Cơ cấu phân theo loại bảo lãnh, Cơ cấu phân theo đối tượng ngành nghề, Cơ cấu phân theo hình thức bảo đảm  Cơ cấu phân theo loại bảo lãnh Tỷ trọng bảo lãnh thực hợp đồng tương đối lớn, chiếm tỷ trọng dao động quanh mức 35% Bảo lãnh tạm ứng năm 2014, năm 2015 giao động khoảng 30%, nhiên năm 2016, doanh số phát hành bảo lãnh tạm ứng giảm, kéo theo tỷ trọng doanh số bảo lãnh giảm mức 24% Thay vào đó, tỷ trọng bảo lãnh bảo hành có xu hướng tăng đạt 28% vào cuối năm 2016 Bảo lãnh dự thầu có thay đổi khơng đáng kể Phần lại bảo lãnh tốn có giá trị bảo lãnh nhỏ tổng doanh số bảo lãnh  Cơ cấu phân theo đối tượng ngành nghề Cơ cấu hoạt động bảo lãnh NCB Đà Nẵng có khơng đồng ngành nghề, lĩnh vực xây dựng chiếm đến 85% tổng doanh số bảo lãnh Chi nhánh cần khai thác thêm nhiều đối tượng khách hàng ngành nghề khác để cung cấp sản phẩm đa dạng, giúp ngân hàng giảm thiều rủi ro trở thành ngân hàng đa năng, đại  Cơ cấu phân theo hình thức bảo đảm Các biện pháp bảo đảm bảo lãnh NCB Đà Nẵng đa dạng, bảo lãnh tín chấp (một phần giá trị bảo lãnh không bảo đảm tài sản) chiếm tỷ trọng cao hình thức 17 thường áp dụng cho bảo lãnh có giá trị lớn c Thị phần hoạt động bảo lãnh ngân hàng Riêng NCB Đà Nẵng, thị phần bảo lãnh chiếm tỷ trọng nhỏ tăng qua năm Điều cho thấy chi nhánh có nỗ lực để phát triển mảng dịch vụ bảo lãnh, uy tín chi nhánh ngày nâng cao d Kiểm soát rủi ro hoạt động bảo lãnh NCB Đà Nẵng chưa phát sinh doanh số trả thay hay có dư nợ bảo lãnh hạn ba năm qua e Thu nhập từ hoạt động bảo lãnh Tỷ trọng thu từ dịch vụ bảo lãnh tổng thu dịch vụ chi nhánh cao, đạt tỷ trọng 52% vào cuối năm 2016 Thu nhập từ bảo lãnh có tăng trưởng tỷ trọng thu phí bảo lãnh tổng thu nhập chi nhánh thấp, chiếm khoảng 1% Nhìn chung, tổng thu từ dịch vụ bảo lãnh chi nhánh khiêm tốn, vấn đề mà chi nhánh cần trọng để phát triển dịch vụ bảo lãnh f Chất lượng cung ứng dịch vụ bảo lãnh 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Kết đạt đƣợc - NCB Đà Nẵng triển khai, tổ chức hoạt động bảo lãnh theo quy định NCB Hội sở, có phân cơng rõ ràng chức năng, nhiệm vụ cho phòng ban nhân viên - Hoạt động bảo lãnh NCB Đà Nẵng có tăng trưởng qua năm - Có kiểm sốt hoạt động bảo lãnh xun suốt thời hạn 18 Cam kết bảo lãnh để hạn chế rủi ro - Hoạt động bảo lãnh hỗ trợ cho hoạt động khác NCB Đà Nẵng - Hoạt động bảo lãnh góp phần tạo dựng, phát triển thương hiệu cho NCB Đà Nẵng nói riêng NCB nói chung 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Hoạt động bảo lãnh NCB Đà Nẵng tổ chức, triển khai chưa dựa văn quy định chuẩn hoá từ Hội sở - NCB Đà Nẵng chưa có sách bảo lãnh ưu đãi cho khách hàng - Công tác kiểm soát trước cấp cam kết bảo lãnh NCB Đà Năng hạn chế khâu thẩm định khách hàng - Cơng tác kiểm sốt sau cấp Cam kết bảo lãnh NCB Đà Nẵng chưa thực hiệu - Cơ cấu hoạt động bảo lãnh NCB khơng đồng nhóm khách hàng hình thức bảo đảm cho bảo lãnh - Nhân viên chưa đủ kinh nghiệm, chưa xử lý tình nhanh chưa có lớp đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên - Hệ thống công nghệ thông tin chi nhánh chưa khai thác tối ưu - Ban lãnh đạo chi nhánh chưa trọng đến công tác Marketing hoạt động bảo lãnh để thu hút khách hàng b Nguyên nhân - NCB vượt qua giai đoạn tái cấu trúc từ ngân hàng TMCP Nam Việt nên sách ban hành, có sách bảo lãnh chưa điều chỉnh kịp thời với thực tế ngân hàng 19 - Hiện NCB Đà Nẵng chịu sử quản lý trực tiếp từ NCB Hội sở, ban lãnh đạo chưa thể đưa sách thu phí riêng hay sách ưu đãi cho khách hàng - Khi thẩm định khách hàng nguồn thơng tin mà ngân hàng có dựa hồ sơ khách hàng gửi đến ngân hàng thông tin hệ thống CIC chưa đủ - Việc kiểm tra thực nghĩa vụ bên bảo lãnh hạn chế nhân phận kinh doanh ít, kiêm nhiệm nhiều cơng việc, tần suất thấp mang tính chất đối phó biên kiểm tra - Đà Nẵng thành phố đang đầu tư sở hạ tầng để trở thành thành phố đại, thu hút khách du lịch tổ chức kiện lớn nên ngành xây dựng xây lắp phát triển mạnh Hoạt động bảo lãnh NCB Đà Nẵng mà có phần lớn khách hàng thuộc lĩnh xây dựng - Công tác đào tạo chuyên viên Hội sở Hà Nội đảm nhiệm với số lượng người ít; NCB chưa xây dựng chương trình đào tạo bản, việc đào tạo nhân viên dàn trải - NCB áp dụng hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking: T24) từ tháng 10/2016 nên số bất cập đương nhiên cần đòi hỏi trình độ nguồn nhân lực cơng nghệ cao - Năng lực tài tồn hàng hạn hẹp, kinh phí cho hoạt động marketing chi nhánh khiêm tốn 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 2, luận văn tập trung nghiên cứu số vấn đề sau: - Khái quát đời tình hình hoạt động kinh doanh NCB – Chi nhánh Đà Nẵng - Nghiên cứu thực trạng hoạt động bảo lãnh NCB – Chi nhánh Đà Nẵng bao gồm giới thiệu nội dung quy chế hoạt động bảo lãnh, phân tích tiêu phản ánh kết hoạt động bảo lãnh Từ đó, đánh giá chung hạn chế nguyên nhân hạn chế Kết nghiên cứu chương sở để đề cuất khuyến nghị hoàn thiện hoạt động bảo lãnh NCB – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian tới 21 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NCB – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Định hƣớng NCB – Chi nhánh Đà Nẵng hoạt động kinh doanh 3.1.2 Định hƣớng mục tiêu NCB – Chi nhánh Đà Nẵng hoạt động bảo ãnh Định hướng hoạt động bảo lãnh giai đoạn 2018-2021 - Phát triển hoạt động bảo lãnh chi nhánh - Nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh - Cơ cấu lại hoạt động bảo lãnh chi nhánh - Chuẩn hoá quy trình bảo lãnh - Đào tạo đầu tư cho đội ngũ cán nhân viên - Áp dụng công nghệ vào hoạt động bảo lãnh Mục tiêu hoạt động bảo lãnh giai đoạn 2018-2021: - Tăng trưởng doanh số, số dư bảo lãnh năm khoảng 25% so với năm liền kề trước Phát triển năm 15 khách hàng hạn chế số lượng khách hàng chuyển sang ngân hàng khác sử dụng dịch vụ bảo lãnh tối đa khách hàng - Kịp thời phát rủi ro tiềm ẩn, đảm bảo rủi ro cảnh bảo trước - Cơ cấu lại đối tượng ngành nghề hoạt động bảo lãnh với tỷ trọng doanh số bảo lãnh nhóm khách hàng xây dựng chiếm khoảng 50%-60% doanh số bảo lãnh, nâng tỷ trọng nhóm 22 khách hàng lại - Đề xuất Hội sở ban hành văn quy định nghiệp vụ bảo lãnh cho ngân hàng NCB, bỏ văn cũ ngân hàng Nam Việt - Triển khai thành công hệ thống công nghệ thông tin đại, phổ biến việc sử dụng cho tất nhân viên, hướng dẫn tất khách hàng biết cách thức kiểm tra tính xác thư bảo lãnh hệ thống trực tuyến 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Khuyến nghị NCB – Chi nhánh Đà Nẵng a Đẩy mạnh hoạt động phát triển khách hàng b Đa dạng hoá cấu hoạt động bảo lãnh c Nâng cao chất lượng hoạt động bảo lãnh d Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển cán nhân viên tác nghiệp hoạt động bảo lãnh e Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển cán nhân viên tác nghiệp hoạt động bảo lãnh f Xây dựng, nâng cấp, phát triển hệ thống công nghệ thông tin 3.2.1 Khuyến nghị Hội sở Ngân hàng TMCP Quốc Dân a Hồn thiện hệ thống sách bảo lãnh b Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động bảo lãnh chi nhánh từ Hội sở c Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ NCB d Thiết lập mạng lưới chia sẻ thông tin với ngân hàng 23 khác e Tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ, kỹ f Áp dụng công nghệ thông tin vào trình tác nghiệp, quảng bá hình ảnh NCB 3.2.3 Khuyến nghị Chính phủ NHNN a Chính phủ cần ổn định mơi trường kinh tế trị xã hội cho hoạt động bảo lãnh b Chính phủ NHNN cần hồn thiện mơi trường pháp lý cho hoạt động bảo lãnh c NHNN cần hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN (CIC) d Nâng cao vai trò tra, kiểm tra NHNN hoạt động bảo lãnh NHTM KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh NCB – Chi nhánh Đà Nẵng, chương đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động bảo lãnh chi nhánh Luận văn đưa số khuyến nghị hoạt động bảo lãnh chi nhánh số khuyến nghị Chính phủ, NHNN Hội sở NCB 24 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận văn nỗ lực thực mục tiêu nghiên cứu đề giải vấn đề sau: - Luận văn hệ thống hoá sở lý luận hoạt động bảo lãnh NHTM - Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động bảo lãnh NCB – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2014 – năm 2016, qua đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động bảo lãnh chi nhánh - Trên sở đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động bảo lãnh NCB – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian tới Bên cạnh đó, luận văn đề xuất số khuyến nghị với Chính phủ Ngân hàng nhà nước để tạo điều kiện thực tốt khuyến nghị chi nhánh - Với kết đạt được, hy vọng luận văn góp phần vào việc hồn thiện hoạt động bảo lãnh NCB – Chi nhánh Đà Nẵng Mặc dù tác giả cố gắng nghiên cứu, tìm tòi khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả mong muốn nhận góp ý thầy giáo để luận văn hồn thiện ... trạng hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng để từ hồn thiện hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng  Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung hoạt động bảo lãnh. .. triển Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản ý Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Đà Nẵng 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Đà. .. bảo lãnh NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Đà Nẵng, Hoàn thiện hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Chi nhánh Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay