Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:51

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI THỊ MINH PHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS NGÔ HÀ TẤN Phản biện 1: TS HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN HỮU ÁNH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh doanh nghiệp ngày trở nên gay gắt Điều làm cho nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lưỡng định đầu tư vào dự án họ mong muốn với đầu tư đem lại lợi nhuận cao với doanh thu tốt Vì doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phải có đội ngũ để giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư phân tích tình hình tài thơng qua báo cáo tài doanh nghiệp cách đầy đủ đắn Trên lý thuyết thực tiễn hoạt động doanh nghiệp, phân tích báo cáo tài đóng vai trò cần thiết Mục đích việc phân tích báo cáo tài giúp người sử dụng thông tin đánh giá sức mạnh tài chính, khả sinh lời triển vọng doanh nghiệp Do vậy, phân tích báo cáo tài có ý nghĩa quan trọng khơng chủ doanh nghiệp nhà quản trị doanh nghiệp mà thơng tin từ việc phân tích báo cáo tài hữu ích nhà đầu tư, nhà cung cấp, cho vay, người lao động doanh nghiệp quan quản lý nhà nước kinh tế Song, lý khác nhau, thực tế, cơng tác phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng chưa thực trở thành công cụ hữu ích cho đối tượng liên quan, chưa thực phát huy vai trò, ý nghĩa tích cực Xuất phát từ thực tế đặt tra nêu trên, lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài Cơng ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng” làm đề tài luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Về mặt lý luận: Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích báo cáo tài doanh nghiệp; - Về mặt thực tiễn: Đề tài tìm hiểu thực trạng cơng tác phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng Trên sở đánh giá thực trạng cơng tác Cơng ty đề xuất giải pháp để hoàn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Lý luận thực tiễn công tác phân tích báo cáo tài doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích báo cáo tài phạm vi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng từ năm 20142016 Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình thực luận văn, phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng là: - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế - Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp,… - Sử dụng bảng biểu, đồ thị minh hoạ Ý nghĩa lý luận& thực tiễn luận văn - Ý nghĩa lý luận: Đề tài hệ thống hóa sở lý luận phân tích báo cáo tài doanh nghiệp, từ làm sở áp dụng phân tích báo cáo tài doanh nghiệp - Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương pháp phân tích báo cáo tài Cơng ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng Kết cấu luận văn Chương I: Cơ sở lý luận phân tích tình hình tài doanh nghiệp Chương II: Thực trạng cơng tác phân tích tình hình tài Cơng ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng Chương III: Hồn thiện cơng tác phân tích tình hình tài Cơng ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRỊ CỦA PHÂN TÍCHBÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm Phân tích báo cáo tài doanh nghiệp việc xem xét đánh giá kết việc quản lý điều hành tài doanh nghiệp, thông qua số liệu báo cáo tài Từ đó, nêu điểm mạnh khắc phục điểm yếu, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò phân tích báo cáo tài doanh nghiệp - Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Việc phân tích báo cáo tài giúp nhà quản trị xác định điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp để đưa định đắn quản lý - Đối với nhà đầu tư vào doanh nghiệp: Họ cần thông tin điều kiện tài chính, kết kinh doanh tiềm tăng trưởng doanh nghiệp để đưa định liên quan đến doanh nghiệp - Đối với chủ nợ doanh nghiệp: Phân tích báo cáo tài giúp chủ nợ đưa định cho vay hợp lý với tình hình tài doanh nghiệp - Đối với quan quản lý nhà nước: Phân tích báo cáo tài để đánh giá, kiểm tra hoạt động kinh doanh, hoạt động tài tiền tệ doanh nghiệp có tn thủ theo sách, chế độ quy định khơng, tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước khách hàng 1.2 QUY TRÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1 Quy trình phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Bƣớc 1:Chuẩn bị cho cơng tác phân tích Bƣớc 2: Tiến hành phân tích Bƣớc 3: Báo cáo kết phân tích 1.2.2 Phƣơng pháp phân tích báo cáo tài doanh nghiệp a/ Phương pháp so sánh Để vận dụng phương pháp so sánh, cần quan tâm đến: - Tiêu chuẩn so sánh: Là tiêu gốc chọn làm so sánh Khi phân tích báo cáo tài chính, nhà phân tích thường sử dụng gốc sau: Sử dụng số liệu tài nhiều kỳ trước, sử dụng số liệu trung bình ngành, sử dụng số kế hoạch, số dự toán - Điều kiện so sánh: Các tiêu phân tích phải phản ánh nội dung kinh tế, có phương pháp tính tốn có đơn vị đo lường phải tuân thủ theo chuẩn mực kế toán hành b/ Phương pháp phân tích nhân tố Là phương pháp thiết lập cơng thức tính tốn tiêu kinh tế, tài mối quan hệ với nhân tố ảnh hưởng Có phương pháp xác định nhân tố ảnh hưởng sau: Phương pháp thay liên hoàn: Thực vệc xác định ảnh hưởng nhân tố thông qua việc thay liên tiếp nhân tố để xác định trị số tiêu nhân tố thay đổi Phương pháp số chênh lệch: Là hệ phương pháp thay liên hoàn, áp dụng nhân tố ảnh hưởng có quan hệ tích số với tiêu phân tích Phương pháp cân đối: Dựa sở cân lượng hai mặt yếu tố với trình kinh doanh, phương pháp sử dụng để tính mức độ ảnh hưởng nhân tố chúng có quan hệ tổng với tiêu phân tích Phương pháp xác định tính chất nhân tố: Chỉ rõ mức độ ảnh hưởng, xác định tính chất chủ quan, khách quan nhân tố ảnh hưởng, phương pháp đánh giá dự đoán cụ thể, đồng thời xác định ý nghĩa nhân tố tác động đến tiêu nghiên cứu, xem xét c/ Phương pháp phân tích tương quan Phương pháp phân tích tương quan phương pháp thống kê áp dụng vào việc phân tích nhằm biểu nghiên cứu mối liên hệ tương quan tiêu tượng kinh tế xã hội 1.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.3.1 Phân tích cấu trúc cân tài Phân tích biến động cấu tài sản: Nhằm giúp người phân tích tìm hiểu thay đổi giá trị, tỷ trọng tài sản qua thời kỳ nào, có phù hợp với việc nâng cao lực kinh tế để phục vụ cho chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh DN hay khơng Phân tích biến động cấu nguồn vốn: Nhằm giúp người phân tích tìm hiểu thay đổi giá trị, tỷ trọng nguồn vốn qua thời kỳ nào, có phù hợp với việc nâng cao lực tài chính, tính tự chủ tài chính, khả tận dụng, khai thác nguồn vốn thị trường cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay khơng có phù hợp với chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh DN hay không Phân tích tính tự chủ tài chính: - Tỷ suất nợ: tỷ số tài đo lường mức độ nợ quản lý nợ DN - Tỷ suất tự tài trợ: Tỷ số đánh giá mức độ tự chủ tài DN khả bù đắp tổn thất Nguồn vốn chủ sở hữu - Tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu: Tỷ số cho biết quan hệ vốn huy động vay vốn chủ sở hữu Phân tích tính ổn định nguồn tài trợ: - Tỷ suất nguồn vốn thường xuyên: NVTX nguồn vốn mà DN sử dụng thường xuyên, lâu dài vào hoạt động kinh doanh (có thời gian sử dụng năm) bao gồm NVCSH khoản vay trung dài hạn DN - Tỷ suất nguồn vốn tạm thời: NVTT nguồn vốn mà DN sử dụng khoảng thời gian năm trở lại, bao gồm khoản phải trả, nợ người bán, khoản vay ngắn hạn… Phân tích cân tài chính: Nhằm giúp DN biết cân đối yếu tố nguồn tài trợ với yếu tố tài sản thông qua việc xem xét VLĐ ròng VLĐ ròng > 0: Việc tài trợ từ nguồn vốn tốt VLĐ ròng = 0: NVTX vừa đủ tài trợ cho TSDH VLĐ ròng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay