Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:51

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ MỸ VÂN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ , ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ HÀ TẤN Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Công Phương Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kiểm sốt chi ngân sách nhà nước theo Luật ngân sách Nhà nước nhiệm vụ quan trọng chức quản lý quỹ Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng thành phố lớn trực thuộc trung ương, có vị trí trung tâm kinh tế văn hóa - xã hội khu vực miền Trung Tây Nguyên Cùng với phát triển đất nước, thành phố Đà Nẵng có nhiều đổi mới, đưa giải pháp t ch cực hiệu để phát triển inh tế, ổn định ã hội, â ựng s hạ t ng, cải cách thủ tục hành ch nh c ng đảm ảo an sinh ã hội cho ngư i ân Cơng tác kiểm sốt chi NSNN qua KBNN Đà Nẵng có chuyển biến tích cực; chế kiểm sốt chi thư ng xuyên qua KBNN ước hoàn thiện, ngày chặt chẽ mục đ ch quy mô chất lượng KBNN Đà Nẵng thực tốt vai trò mình, tiết kiệm hàng tỷ đồng cho NSNN qua việc từ chối tốn khoản chi thư ng xun hơng chế độ, sai định mức, khơng có dự tốn giao,v.v Tuy nhiên, cơng tác kiểm sốt chi thư ng xuyên KBNN Đà Nẵng hó hăn định, phạm vi nội dung kiểm sốt có nhiều điểm bất cập Để phù hợp với tình hình kinh tế đất nước na , Nhà nước an hành nhiều sách, chế mới, có số điều nêu cách chung chung, chưa qu định cụ thể cho trư ng hợp, như: Qu định mua sắm, khoản toán cá nhân, định mức chi chưa phù hợp, số khoản chi chưa thực tốn chuyển khoản…Những bất cập nói tr n làm hạn chế hiệu quản l quan chức tác động ti u cực đến hiệu s ụng quỹ NSNN Vì vậy, vấn đề c n nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp với chủ trương cải cách hành nói chung cải cách thủ tục hành ch nh nói ri ng giai đoạn Từ vấn đề nêu trên, việc tìm kiếm giải pháp hồn thiện kiểm sốt chi thư ng xun KBNN Đà Nẵng vấn đề c n thiết có nghĩa thực tiễn Do vậy, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xuyên Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng” làm đề tài nghi n cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu Tr n s nghiên cứu nội ung chi thư ng xuyên KBNN Đà Nẵng, đề tài đề xuất giải pháp hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi thư ng xun KBNN Đà Nẵng Qua đảm bảo cho cơng tác kiểm sốt chi thư ng u n chặt chẽ, chế độ sách hiệu hơn, góp ph n nâng cao chất lượng quản l tài ch nh đơn vị s dụng NSNN qua kiểm soát KBNN Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận thực tiễn kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN Đà Nẵng tập trung Văn phòng KBNN Đà Nẵng, khơng bao gồm hoạt động kiểm soát chi KBNN quận, huyện trực thuộc Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu, - Phương pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Làm rõ s lý luận áp dụng vào thực tiễn cơng tác kiểm sốt chi thư ng xun qua KBNN - Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi thư ng xuyên KBNN Đà Nẵng - Các giải pháp hồn thiện luận văn góp ph n nâng cao chất lượng kiểm soát chi thư ng xuyên KBNN Đà Nẵng Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ s lý luận kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi thư ng xuyên KBNN Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thư ng xuyên KBNN Đà Nẵng Tổng quan tài liệu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1.1 Ngân sách Nhà nƣớc Chi Ngân sách Nhà nƣớc a Ngân sách Nhà nước Theo Luật NSNN 83/2015/QH13 Quốc hội khố XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngà 25/6/2015: “Ngân sách nhà nước toàn khoản thu, chi Nhà nước dự toán thực khoảng th i gian định o quan nhà nước có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước” b Chi Ngân sách Nhà nước 1.1.2 Chi thƣờng xuyên Ngân sách Nhà nƣớc a Khái niệm chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước b Đặc điểm chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước c Nội dung chi thường xuyên Ngân sách nhà nước 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN a Khái niệm kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN việc KBNN s dụng cơng cụ nghiệp vụ thực thẩm định, kiểm tra, kiểm soát khoản chi thư ng xuyên NSNN qua KBNN nhằm đảm bảo khoản chi thực đối tượng, chế độ, tiêu chuẩn, định mức o Nhà nước qu định theo nguyên tắc, hình thức, phương pháp quản lý tài Nhà nước b Đặc điểm kiểm sốt chi thường xuyên qua KBNN 1.2.2 Mục tiêu kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 1.2.3 Sự cần thiết phải kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 1.2.4 Nguyên tắc kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 1.3 NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ CƠNG CỤ KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.3.1 Nội dung kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN 1.3.2 Quy trình thực kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN a Kiểm soát trước chi Vào đ u năm, đơn vị s dụng ngân sách g i KBNN hồ sơ l n gồm: Quyết định giao dự toán chi NSNN, quy chế chi tiêu nội định giao quyền tự chủ đơn vị Khi nhận hồ sơ, KBNN có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, đ đủ hồ sơ đối chiếu số dự toán giao với quan tài ch nh tr n chương trình Ta mis b Kiểm sốt chi Khi có nhu c u toán, đơn vị s dụng ngân sách g i KBNN nơi giao ịch hồ sơ, chứng từ có li n quan đến l n tốn KBNN tiến hành kiểm soát hồ sơ toán đơn vị khoản chi sau: - Kiểm soát khoản chi toán cá nhân: - Kiểm soát khoản mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, s a chữa lớn tài sản cố định: - Kiểm soát khoản chi nghiệp vụ chun mơn: - Kiểm sốt khoản chi khác: Sau kiểm tra, kiểm soát hồ sơ khoản chi đủ điều kiện cấp phát kế tốn trình thủ trư ng Kho bạc duyệt cấp phát toán cấp tạm ứng cho đơn vị Trư ng hợp cấp tạm ứng tiền mặt cho đơn vị chậm vào ngày cuối tháng sau, đơn vị s dụng NSNN phải kê chứng từ chi có liên quan g i đến KBNN kiểm tra, kiểm soát, đủ điều kiện toán làm thủ tục chuyển từ cấp tạm ứng sang cấp phát toán Trư ng hợp khoản chi chưa đủ điều kiện cấp phát toán cấp tạm ứng hồ sơ, chứng từ chi chưa đ đủ, viết sai yếu tố chứng từ… trình thủ trư ng KBNN trả lại hồ sơ, chứng từ, yêu c u đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ Trư ng hợp phát khoản chi tiêu sai chế độ: kế tốn trình thủ trư ng KBNN từ chối khơng cấp phát, tốn trả lại hồ sơ, chứng từ chi cho đơn vị, đồng th i thơng báo giải thích rõ lý từ chối cho đơn vị, quan tài ch nh đồng cấp KBNN cấp tr n (đối với khoản chi thuộc NSNN cấp trên) biết để giải c Kiểm tra, kiểm soát sau chi KBNN có chức thực tra quan, tổ chức, cá nhân s dụng NSNN việc chấp hành qu định pháp luật khoản chi NSNN lĩnh vực thuộc phạm vi quản l nhà nước KBNN Bộ phận tra thuộc KBNN thư ng xuyên thực kiểm tra nội việc chấp hành cơng tác kiểm sốt chi thư ng xuyên NSNN KBNN Việc đồng th i kiểm tra, kiểm soát sau hi chi đơn vị s dụng NSNN KBNN thực kiểm sốt chi góp ph n tăng cư ng quản lý chặt chẽ quỹ NSNN 1.3.3 Cơng cụ kiểm sốt chi thƣờng xuyên qua KBNN 1.4 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC - Yếu tố thể chế, pháp l - Chế độ, ti u chuẩn, định mức chi NSNN - Dự toán NSNN - Tổ chức máy thủ tục quy trình kiểm sốt chi - Cơng cụ s dụng kiểm soát chi - Năng lực, trình độ đội ng cán ộ thực quy trình kiểm sốt chi - Ý thức chấp hành đơn vị s dụng kinh phí NSNN CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng a Chức KBNN Đà Nẵng b Nhiệm vụ KBNN Đà Nẵng c Quyền hạn KBNN Đà Nẵng 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng Cơ cấu tổ chức KBNN Đà Nẵng na có Giám đốc, Phó giám đốc, phòng nghiệp vụ chu n mơn đơn vị KBNN quận, huyện trực thuộc 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 2.2.1 Đối tƣợng chịu kiểm soát chi thƣờng xuyên KBNN Đà Nẵng T nh đến nay, KBNN Đà Nẵng có khoảng từ 156 đến 170 (tăng giảm theo năm) đơn vị hành nghiệp có m tài khoản dự tốn giao dịch với KBNN Đà Nẵng chịu kiểm tra, kiểm soát KBNN Đà Nẵng thực chi NSNN từ dự toán 2.2.2 Thực trạng đội ngũ cán thực kiểm soát chi thƣờng xuyên KBNN Đà Nẵng Đội ng cán ộ thuộc KBNN Đà Nẵng năm qua tuyển dụng, đào tạo, bồi ưỡng nghiệp vụ thư ng xuyên định kỳ theo kế hoạch lãnh đạo cấp Chính số lượng chất lượng đội ng thực công tác kiểm soát chi nâng l n đáng ể 2.2.3 Quy trình giao dịch cửa kiểm soát chi thƣờng xuyên KBNN Đà Nẵng Đơn vị cung cấp HH, DV Đơn vị sử dụng NS CB phòng KSC Kế tốn viên Trƣởng phòng KSC Kế toán trƣởng Thanh toán viên Giám đốc KB Thủ quỹ (Nguồn: Báo cáo KBNN Đà Nẵng) Sơ đồ 2.2: Quy trình giao dịch cửa cấp phát khoản chi thường xuyên dự toán qua KBNN Đà Nẵng (1) Đơn vị s dụng ngân sách g i lệnh chi hồ sơ li n quan vào Kho bạc yêu c u cấp phát, toán (1a) Chứng từ hồ sơ o Phòng ế tốn nhà nước tiếp nhận kiểm soát (các khoản chi thư ng xuyên) 10 ký duyệt chuyển cho thủ quỹ để chi tiền (6b) Chứng từ cấp phát toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ sau hi Giám đốc ký duyệt chuyển cho Bộ phận tốn thuộc Phòng Kế tốn nhà nước (6c) Quyết định từ chối cấp phát Giám đốc ký g i lại cho đơn vị s dụng NSNN (7a) Thủ quỹ xuất quỹ tiền mặt để chi cho đơn vị s dụng NSNN (7b) Bộ phận toán thực toán cho đơn vị cung cấp hàng hố, dịch vụ thơng qua kênh tốn chuyển khoản 2.2.4 Quy trình kiểm sốt chi thƣờng xun KBNN Đà Nẵng a Kiểm soát trước chi Đ u năm đơn vị g i đến KBNN Đà Nẵng gồm tài liệu, chứng từ sau: Dự toán năm cấp có thẩm quyền giao, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quyết định giao quyền tự chủ cấp có thẩm quyền, Văn ản giao tiêu biên chế cấp có thẩm quyền, Danh sách ngư i hư ng lương, Kế toán viên thực kiểm tra số dự toán hệ thống Tabmis Quyết định giao dự toán, đối chiếu anh sách lương g i đ u năm với văn ản giao tiêu biên chế đơn vị, Sau kiểm tra lưu theo tập hồ sơ đ u năm đơn vị b Kiểm soát chi Trong năm, hi có nhu c u chi, đơn vị s dụng ngân sách g i Kho bạc Giấy rút dự toán, Ủy nhiệm chi (sau đâ gọi chung Giấy rút tiền) thủ trư ng đơn vị chuẩn chi kèm với hồ sơ, tài liệu liên quan Kho bạc kiểm tra mẫu dấu chữ ký chứng từ chi với 11 mẫu dấu, chữ đăng KBNN Đà Nẵng, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ èm theo nội dung chi -Đối với khoản chi toán cho cá nhân: + Tiền lương, tiền công, học bổng: KBNN Đà Nẵng thực đối chiếu anh sách lương, phụ cấp, học bổng, khoản chi khác cho cá nhân với anh sách lưu từ đ u năm để toán chuyển khoản cho cá nhân toán qua đơn vị s dụng ngân sách + Chi thu nhập tăng th m: Căn vào Quy chế chi tiêu nội biên xét duyệt tiền lương tăng th m từ kinh phí tiết kiệm đơn vị s dụng ngân sách g i đến, KBNN Đà Nẵng tiến hành toán khoản chi thu nhập tăng th m cho đơn vị + Các khoản toán phúc lợi, hen thư ng, trợ cấp khác, KBNN Đà Nẵng kiểm tra mức chi, đối tượng hư ng, đối chiếu với Quy chế chi tiêu nội qu định hành để thực toán cho cá nhân, đơn vị -Đối với chi mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ: + Đối với khoản chi ưới 20.000.000 đồng: KBNN Đà Nẵng vào bảng kê chứng từ toán để toán cho đơn vị; + Đối với khoản chi từ 20 triệu đồng tr l n đến ưới 100 triệu đồng KBNN Đà Nẵng vào hồ sơ đơn vị g i KBNN gồm Quyết định định th u, hợp đồng mua bán s a chữa, biên nghiệm thu để toán cho đơn vị; + Đối với khoản chi từ 100 triệu đồng tr l n KBNN Đà Nẵng hồ sơ đơn vị g i đến gồm Quyết định phê duyệt kết chào hàng cạnh tranh Quyết định phê duyệt kết đấu th u cấp có thẩm quyền phê duyệt; Hợp đồng mua bán s a chữa; 12 Biên nghi m thu để kiểm tra định mức, tiêu chuẩn tài sản theo qu định, văn ản hành thực toán cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ chứng từ hợp lệ -Đối với khoản chi nghiệp vụ chuyên môn: Kho bạc vào hồ sơ đơn vị g i đến ảng kê toán (đối với khoản chi ưới 20 triệu đồng); Hợp đồng, biên nghiệm thu, (đối với khoản chi từ 20 triệu đồng tr lên) Kiểm soát khoản chi phải mục đ ch, đối tượng, định mức theo văn ản qui định hành, đủ điều kiện tốn cho nhà cung cấp -Đối với khoản chi khác: Ngoài việc thực kiểm soát chi nội ung tr n, KBNN Đà Nẵng c ng thực kiểm soát việc toán tiền mặt theo Thông tư 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 Bộ Tài việc qu định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống KBNN Bên cạnh đó, KBNN Đà Nẵng thực quản lý kiểm soát cam kết chi khoản chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ s a chữa tài sản Tất khoản chi thư ng u n quan Nhà nước có thẩm quyền giao dự tốn có hợp đồng mua bán hàng hố, dịch vụ theo chế độ qu định có giá trị hợp đồng từ 200 triệu đồng tr l n, nga sau hi đơn vị ký hợp đồng với nhà cung cấp, chậm sau 10 ngày kể từ ký hợp đồng, đơn vị đem hợp đồng đến KBNN Đà Nẵng đề nghị làm thủ tục cam kết chi c Kiểm soát sau chi KBNN Đà Nẵng thực tra chu n ngành quan, tổ chức, cá nhân s dụng NSNN có nghĩa vụ chấp hành quy định pháp luật lĩnh vực thuộc phạm vi quản l nhà nước 13 Kho bạc Theo định kỳ phòng Thanh tra kiểm tra thuộc KBNN Đà Nẵng thực nhiệm vụ tra, kiểm tra tình hình thực cơng tác kiểm sốt chi thư ng xuyên NSNN KBNN Đà Nẵng, kịp th i phát hiện, chấn chỉnh sai sót việc thực sách, chế độ chi NSNN theo qu định pháp luật 2.2.5 Kết thực kiểm soát chi thƣờng xuyên KBNN Đà Nẵng a Doanh số chi thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng số lượng hồ sơ giải trước hạn, hạn, hạn Bảng 2.3 Số liệu chi thường xuyên theo cấp NS qua KBNN Đà Nẵng Đơn vị tính: triệu đồng Năm Tổng chi TX NS TƢ NS Thành phố 2014 1.227.236 759.749 467.487 2015 1.453.626 863.890 589.736 2016 1.669.010 994.567 674.443 (Nguồn: Báo cáo KBNN Đà Nẵng) Bảng 2.4 Số lượng hồ sơ giải trước hạn, hạn, hạn Đơn vị tính: hồ sơ Năm Trong Tổng số hồ sơ chi TX Trƣớc hạn Đúng hạn Quá hạn 2014 13.472 12.195 1.181 96 2015 15.325 14.472 786 67 2016 19.138 18.241 849 48 (Nguồn: Báo cáo KBNN Đà Nẵng) Bảng 2.3 cho thấy qui mô chi thư ng xuyên NSNN KBNN Đà Nẵng tăng qua năm cấp ngân sách Chứng tỏ nhiệm vụ kiểm soát chi thư ng xuyên KBNN Đà nẵng ngày 14 tăng Về nhân lực bố trí cho cơng tác thực tế c ng tăng năm g n đâ Thể bảng 2.4, số lượng hồ sơ phải giải ngày nhiều, số lượng hồ sơ ị hạn ngày giảm b Số tiền KBNN Đà Nẵng từ chối cấp phát, toán qua kiểm soát chi Bảng 2.6 Số liệu từ chối toán khoản chi thường xuyên qua KBNN Đà Nẵng giai đoạn năm 2014 đến 2016 Đơn vị tính: Triệu đồng Trong Số tiền Số TH vi phạm từ chối toán Sai chế độ tiêu chế độ CT chuẩn định mức Chi vƣợt dự Năm Vi phạm tốn Thiếu Sai Tổng Trong đó: hồ sơ, số Vi phạm chứng yếu tố CĐ TT từ không CT dùng TM 2014 267 34.150 2.567 4.786 5.765 21.032 10.798 2015 206 30.256 2.009 2.548 5.780 19.919 9.567 2016 187 26.843 1.532 1.098 4.178 20.035 11.732 (Nguồn: Báo cáo KBNN Đà Nẵng) Từ bảng 2.6 ta thấy nội dung KBNN từ chối toán, nội ung chi vượt dự toán, vi phạm chế độ chứng từ giảm d n qua năm Chứng tỏ đơn vị s dụng ngân sách ngày trọng việc theo dõi dự toán để phân bổ khoản chi Sai phạm thiếu hồ sơ chứng từ sai yếu tố chứng từ c ng giảm nhiều Về nội dung từ chối toán sai chế 15 độ, tiêu chuẩn, định mức lại tăng cao chiếm đa ph n số liệu từ chối tốn, vi phạm chế độ tốn khơng dùng tiền mặt c ng chiếm lớn Do c n có biện pháp để khắc phục sai phạm 2.3 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những kết đạt đƣợc Quy trình kiểm sốt chi thư ng u n có cải tiến định tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị s dụng ngân sách hi đến giao dịch KBNN Đà Nẵng từ chối tốn hàng chục tỷ đồng, góp ph n tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước làm lành mạnh hóa tài quốc gia 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế Một , việc lập phân bổ dự toán NSNN chậm, đ u năm ngân sách, n n đ u năm KBNN Đà Nẵng hơng có phục vụ cho việc kiểm soát chi NSNN đơn vị chưa có ự tốn Hai là, cán kế tốn trực tiếp kiểm soát chi thư ng xuyên thực đồng th i nhiệm vụ kiểm soát tốn; dẫn đến tình trạng cán kế tốn khơng tập trung vào nhiệm vụ kiểm soát chi nên dễ dẫn đến sai sót Đ u mối thực kiểm sốt chi thư ng xun phân tán, thực phận Kế toán Kiểm soát chi Ba là, nội ung chi kiểm soát chi bảng kê chứng từ, chất lượng kiểm soát chi đem lại chưa cao 16 Bốn là, tỷ trọng tốn tiền mặt cao chi thư ng u n qua KBNN Đà Nẵng, gâ hó hăn việc quản lý, giám sát q trình s dụng NSNN Năm là, việc kiểm soát mua sắm tài sản (đặc biệt tài sản mua thư ng xuyên với số lượng lớn đơn vị hành nghiệp àn, tủ, má vi t nh,…) chưa ảo đảm chặt chẽ Sáu là, công tác kiểm soát chi đơn vị s dụng ngân sách thực kiểm soát chi theo đ u vào, chưa phù hợp với chủ trương đổi chế cấp phát ngân sách Chính phủ 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Một là, tổ chức hệ thống NSNN nước ta na thiết kế theo mơ hình hệ thống cấp quyền; tổ chức hoạt động theo nguyên tắc “song trùng trực thuộc”, ẫn đến chồng chéo, trùng lắp thẩm quyền thực hoạt động lập dự toán quan chức năng, làm cho th i gian phê duyệt dự toán kéo dài, chậm phân bổ cho đơn vị s dụng ngân sách Hai là, văn ản qu định chế độ kiểm soát khoản chi thư ng xuyên mặc ù bổ sung, s a đổi nhiều l n, chưa đ đủ, không bắt kịp với tha đổi thực tế Ba là, việc triển khai tốn khơng dùng tiền mặt KBNN Đà Nẵng chưa thực triệt để Bốn là, hệ thống chế độ, định mức, ti u chuẩn chi NSNN chưa thật đ đủ đồng ộ Năm là, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm soát chi NSNN chưa đáp ứng yêu c u 17 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 3.1.1 Mục tiêu phát triển KBNN Đà Nẵng - sở xây dựng định hƣớng hoàn thiện kiểm soát chi thƣờng xuyên Mục tiêu phát triển KBNN Đà Nẵng th i gian tới bao gồm mục tiêu cụ thể sau: - Hoàn thiện tổ chức máy kiểm soát chi thư ng xuyên theo hướng tinh gọn, c a; hoàn thiện quy trình kiểm sốt chi theo hướng nhanh chóng, thuận lợi cách áp dụng công nghệ thông tin, tiến tới kiểm sốt chi điện t - Hồn thiện quy trình kiểm sốt chi thư ng xun phù hợp với u hướng cải cách hành quản lý chi NSNN phương thức cấp phát ngân sách chi theo dự toán, tự chủ biên chế kinh phí hoạt động, đảm bảo thực theo Luật NSNN 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thƣờng xuyên KBNN Đà Nẵng Từ hạn chế chương để đạt mục tiêu phát triển trên, cơng tác kiểm sốt chi thư ng xuyên KBNN Đà Nẵng th i gian tới c n hoàn thiện theo định hướng ản sau: - Hồn thiện chế, quy trình kiểm sốt chi thư ng xuyên theo hướng tinh gọn, đổi mới, dựa công nghệ thông tin, - Cải tiến nội dung, quy trình lập, phê duyệt phân bổ dự tốn NSNN, bảo đảm tính xác, chi tiết, đ đủ, kịp th i - Cải tiến quy trình cấp phát, toán chi thư ng xuyên 18 NSNN, đảm bảo nguyên tắc khoản chi ngân sách cấp phát trực tiếp đến đối tượng cung cấp lao động, hàng hoá, dịch vụ - Phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm cấp ngân sách quản lý NSNN tăng cư ng ý thức trách nhiệm đơn vị s dụng ngân sách việc thực quyền nghĩa vụ quản lý, s dụng kinh phí thư ng u n NSNN mục đ ch, đối tượng hiệu 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 3.2.1 Tiếp tục hồn thiện mơ hình kiểm sốt chi "một cửa" theo hƣớng đơn giản, đầu mối Qu trình thể qua sơ đồ sau: (6) Đơn vị s dụng ngân sách/ ĐV thụ hư ng Bộ phận Kiểm soát chi (1) (4) (3b) (5) (2) Giám đốc Bộ phận Kế tốn (3a) Sơ đồ 3.1: Mơ hình kiểm soát chi “một c a” theo hướng đơn giản, đ u mối Bước 1: Khi có nhu c u chi NSNN, đơn vị s dụng NSNN lập hồ sơ, tài liệu, chứng từ g i đến phận kiểm soát chi KBNN, đồng th i nhập vào chương trình Giao nhận hồ sơ c a để giao cho cán kiếm soát chi quản l đơn vị 19 Bước 2: Sau kiểm tra đ đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ thực kiểm sốt khoản chi theo qu định Có trư ng hợp xảy ra: + Nếu khoản chi đủ điều kiện toán, Bộ phận Kiểm soát chi ký kiểm sốt chứng từ trình lãnh đạo duyệt chấp nhận cấp phát + Nếu khoản chi hông đủ điều kiện toán, Bộ phận Kiểm soát chi thơng báo từ chối trình lãnh đạo để lãnh đạo định từ chối cấp phát Bước 3a: Hồ sơ, chứng từ sau hi lãnh đạo duyệt chấp nhận cấp phát chuyển cho phận kế toán Bước 3b: Hồ sơ, chứng từ thông báo từ chối cấp phát sau hi lãnh đạo ký định từ chối cấp phát chuyển trả cho đơn vị s dụng NSNN Bước 4: Bộ phận kế toán thực hạch tốn kế tốn, nhập vào chương trình Ta mis toán chu ển khoản cho đơn vị thụ hư ng tiền mặt cho đơn vị giao dịch Bước 5: Kế toán viên chuyển lại hồ sơ cho ộ phận Kiểm soát chi Bước 6: Bộ phận Kiểm soát chi trả hồ sơ toán cho đơn vị s dụng NSNN Việc giao nhận trả ết qua cán ộ iểm soát chi quản l đơn vị, hắc phục tình trạng đơn vị phải giao ịch với ộ phận, rút ngắn th i gian giao ịch đơn vị, đồng th i giúp cho cán ộ iểm soát chi nâng cao cơng tác iểm sốt chi, tạo điều iện thuận lợi thống hi iểm soát tập trung tất nguồn inh ph , iểm soát mẫu ấu, đối chiếu ự toán đơn vị 20 3.2.2 Hoàn thiện quan hệ phối hợp quan tài chính, UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ, quan trung ƣơng, đơn vị sử dụng NSNN điều hành, quản lý chi thƣờng xuyên NSNN Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm quan đơn vị có liên quan việc quản l , điều hành s dụng NSNN theo luật NSNN Phối hợp với S Tài ch nh quan chủ quản đơn vị tổ chức phổ biến, hướng dẫn kịp th i chế độ, sách an hành cho đơn vị dự toán thuộc phạm vi quản l để đơn vị nắm bắt thực qui định 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt việc chấp hành kỷ luật tài đơn vị sử dụng ngân sách Việc tăng cư ng hoạt động tra chu n ngành KBNN Đà Nẵng đơn vị s ngừa iến nghị ụng ngân sách nhằm phát hiện, ngăn l hành vi vi phạm cá nhân, đơn vị s ụng ngân sách, đồng th i nâng cao thức chịu trách nhiệm việc qu ết định hoản chi thư ng u n đơn vị, góp ph n hạn chế hoản chi hông mục đ ch, gâ lãng ph NSNN 3.2.4 Hoàn thiện chế kiểm sốt đại hóa cơng nghệ tốn khoản chi thƣờng xun NSNN khơng dùng tiền mặt Quán triệt nguyên tắc toán trực tiếp qua KBNN việc qu định quan, tổ chức cá nhân muốn cung cấp, hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị s dụng ngân sách bắt buộc phải m tài khoản tốn ngân hàng, khơng tốn tiền mặt Đa ạng hóa, đại hóa cơng nghệ tốn KBNN Đà Nẵng phối hợp với Ngân hàng thương mại để thực tốn hình thức thẻ tín dụng cho đơn vị s dụng 21 ngân sách để rút ngắn th i gian toán cho nhà cung cấp, nhằm khuyến h ch đơn vị s dụng ngân sách tăng cư ng s dụng hình thức tốn không dùng tiền mặt KBNN Thực phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán kế toán đơn vị s dụng ngân sách c ng cán ộ kiểm soát chi KBNN Đà Nẵng mục đ ch, nghĩa việc tốn khơng dùng tiền mặt 3.2.5 Hồn thiện quy trình kiểm sốt chi mua sắm tài sản công triển khai thực phƣơng thức mua sắm tài sản tập trung Y u c u quan quản l cấp tr n đơn vị s ụng ngân sách hi giao ự toán NSNN c n ghi rõ chi tiết số lượng, số tiền hoản chi mua sắm tài sản năm Phối hợp với S Tài chính, UBND thành phố, Bộ, ngành, quan trung ương tiến hành nghiên cứu tổ chức thực mua sắm tài sản theo phương thức tập trung nhằm hạn chế việc mua sắm tài sản hông định mức, ti u chuẩn, mục đ ch s ụng 3.2.6 Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thƣờng xuyên dựa ứng dụng cơng nghệ thơng tin Hồn thiện ph n mềm tin học phục vụ cho cơng tác đối chiếu, iểm sốt chặt chẽ mẫu ấu, chữ việc s tr n chứng từ li n quan đến ụng inh ph , iểm soát phân ổ ự toán chi thư ng u n T ch cực tu n tru ền đẩ mạnh tổ chức thực cho hệ thống Kho ạc đơn vị s s ụng ngân sách việc chu ển đổi sang ụng Chứng từ điện t Tr n Cổng thông tin điện t c n đưa vào mục tra cứu nhanh cập nhật ịp th i văn ản, chế, ch nh sách li n quan đến cơng tác iểm sốt chi nói chung iểm soát chi thư ng u n để cán ộ 22 iểm soát chi ế toán đơn vị s ụng ngân sách cập nhập nắm rõ tha đổi chế, ch nh sách 3.2.7 Hồn thiện phƣơng thức kiểm sốt chi NSNN theo kết đầu Để triển khai thực chế kiểm soát chi theo kết đ u KBNN Đà Nẵng đòi hỏi phải tăng cư ng phối hợp chặt chẽ quan tài ch nh, quan chủ quản KBNN Đà Nẵng việc theo dõi, kiểm tra tình hình thực kết nhiệm vụ giao đơn vị Trư ng hợp phát đơn vị không bảo đảm thực công việc theo cam ết, KBNN Đà Nẵng tạm dừng cấp inh ph cho đơn vị có biện pháp thu hồi ph n inh ph cấp Tăng cư ng tra, kiểm tra, kiểm soát sau toán khoản chi thư ng u n NSNN đơn vị s dụng ngân sách, đặc biệt đơn vị thực chế quản lý theo kết đ u 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài 3.3.2 Kiến nghị với KBNN 3.3.3 Kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng, quan tài đơn vị sử dụng ngân sách KẾT LUẬN CHUNG Trong suốt 25 năm â ựng trư ng thành, hệ thống KBNN có ước phát triển vượt bậc theo hướng cải cách đại hóa tất lĩnh vực hoạt động KBNN tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng hệ thống tài quốc gia thơng qua việc thực kiểm sốt khoản chi NSNN, góp ph n đắc lực vào việc nâng cao chất lượng quản l điều hành tài 23 chính-ngân sách Nhà nước Kiểm sốt chi thư ng u n đơn vị s dụng ngân sách đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo việc s dụng NSNN mục đ ch, tiết kiệm hiệu Do đó, thực tốt cơng tác kiểm sốt chi thư ng xun NSNN qua KBNN có nghĩa lớn việc phân phối s dụng có hiệu nguồn lực tài đất nước Tr n s lý luận kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN yếu tố ảnh hư ng đến cơng tác kiểm sốt chi thư ng xuyên NSNN qua KBNN, tác giả tiến hành thu thập số liệu, phân tích, đối chiếu, tổng hợp vấn đề liên quan tổ chức máy kiểm soát chi, đội ng cán ộ thực kiểm sốt chi, nội dung quy trình thực kiểm soát chi thư ng xuyên từ giai đoạn kiểm soát trước hi chi, hi chi giai đoạn kiểm soát sau chi, đồng th i rút kết đạt tồn tại, hạn chế c n khắc phục công tác kiểm soát chi thư ng xuyên NSNN qua KBNN Đà Nẵng Từ đó, tác giả nghiên cứu đưa giải pháp liên quan nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thư ng xuyên qua KBNN Đà Nẵng th i gian tới nhằm tiến tới kiểm soát chi theo mục tiêu phát triển KBNN Đà Nẵng đến năm 2020 Các giải pháp kể đến hoàn thiện tổ chức má theo hướng tinh gọn, tập trung đ u mối kiểm soát chi; tăng cư ng công tác tra, đẩy mạnh thực x phạt vi phạm hành chính; đại hóa cơng nghệ thơng tin q trình kiểm sốt chi; hồn thiện quy trình kiểm sốt mua sắm tài sản; hồn thiện phương thức kiểm soát chi theo kết đ u tác giả c ng có kiến nghị đến quan chức có thẩm quyền s a đổi, bổ sung hoàn thiện chế độ, văn ản, tạo điều kiện c s pháp l để giải pháp luận văn thực thuận lợi phù hợp với thực tế nhằm nâng 24 cao cơng tác kiểm sốt chi thư ng xun KBNN Đà Nẵng th i gian tới Được hướng dẫn tận tình th y PGS.TS Ngơ Hà Tấn với ý kiến đóng góp nhiệt tình lãnh đạo c ng đồng nghiệp KBNN Đà Nẵng, tác giả cố gắng thực đề tài c ng khơng tránh khỏi sai sót, hạn chế Tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp ổ sung th y, giáo, nhà khoa học c ng đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu hoàn thiện hơn./ ... XUN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐÀ NẴNG 3.1.1 Mục tiêu phát triển KBNN Đà Nẵng - sở xây dựng định hƣớng hoàn thiện. .. CHUNG VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm kiểm soát chi thƣờng xuyên qua KBNN a Khái niệm kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Kiểm soát chi thư ng xuyên. .. pháp hồn thiện kiểm sốt chi thư ng xuyên KBNN Đà Nẵng vấn đề c n thiết có nghĩa thực tiễn Do vậy, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi thƣờng xuyên Kho bạc Nhà nƣớc Đà Nẵng làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay