Hoàn thiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:51

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG THỊ BÍCH TRÂM HỒN THIỆN CƠNG TÁC BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: TS LÊ BẢO Phản biện 2: TS HOÀNG HỒNG HIỆP Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Công tác bảo trợ xã hội (BTXH) biện pháp kiềm chế nguy bị tổn thương, trì thu nhập, sinh kế, tránh rơi vào đói nghèo Trong bối cảnh xã hội ngày phát triển, vai trò BTXH trở nên quan trọng cần thiết, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo mang tính chất quy luật kinh tế thị trường Trước tình hình chung đó, thị xã Điện Bàn địa phương trực thuộc tỉnh Quảng Nam, thường xuyên gặp nhiều khó khăn bão tố, lũ lụt,…gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân Đồng thời, thị xã Điện Bàn địa phương chịu hậu nặng nề chiến tranh với số lượng lớn người khuyết tật Từ điều đó, thấy công tác bảo trợ xã hội địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam công tác quan trọng hàng đầu địa phương Vì tơi chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác bảo trợ xã hội địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề liên quan đến BTXH - Phân tích thực trạng công tác BTXH thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam năm qua Chỉ kết đạt mặt hạn chế, tồn công tác BTXH - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác BTXH địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác BTXH thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam b Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung công tác BTXH địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Về không gian: Nội dung nghiên cứu thực thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 – 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp - Phương pháp xử lý tài liệu - Phương pháp phân tích thực chứng - Phương pháp so sánh: - Phương pháp phân tích tổng hợp: Bố cục đề tài Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo; Luận văn chia làm chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận bảo trợ xã hội Chương 2: Thực trạng công tác bảo trợ xã hội địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác bảo trợ xã hội địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BTXH 1.1 KHÁI QUÁT VỀ BTXH 1.1.1 Một số khái niệm a Bảo trợ xã hội Theo Bộ Lao động – Thương binh xã hội (1999), “BTXH thực sách, chế độ, hoạt động quyền cấp hoạt động cộng đồng xã hội hình thức biện pháp khác nhau, nhằm giúp đối tượng thiệt thòi, yếu gặp bất hạnh sống có điều kiện tồn có hội hòa nhập với sống chung cộng đồng góp phần bảo đảm ổn định công xã hội.” 1.1.2 Đặc điểm công tác BTXH - Nhà nước chủ thể thực BTXH Nhà nước với pháp luật nguồn ngân sách định hướng tổ chức thực công tác BTXH - Tạo môi trường công cho tầng lớp dân cư, cho người nghèo, cho người lao động, cho đối tượng gặp biến cố rủi ro tham gia - Hoạt động BTXH mang tính chất nhân đạo, thể truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ cộng đồng - Hoạt động BTXH góp phần phân phối lại thu nhập tầng lớp dân cư - BTXH khơng nhằm mục đích lợi nhuận mà chủ yếu thực mục đích xã hội cộng đồng - Thực chế độ trợ giúp hộ gia đình, cộng đồng nơi đối tượng thụ hưởng sinh sống cấp xã quản lý, tổ chức thực Đồng thời thực chăm sóc, ni dưỡng tập trung trung tâm BTXH - Các sách BTXH cung cấp dựa vào nhu cầu đối tượng thụ hưởng, khơng u cầu đóng góp đối tượng thụ hưởng 1.1.3 Ý nghĩa công tác BTXH - BTXH thể đầy đủ sâu sắc tính nhân đạo, tương cộng đồng dân tộc Việt Nam, Đảng Nhà nước ta công tác chăm lo đời sống thành viên xã hội - Dưới góc độ kinh tế, BTXH khơng mục đích kinh doanh lợi nhuận lại có ý nghĩa công cụ phân phối lại tiền bạc, cải dịch vụ có lợi cho thành viên bất hạnh xã hội, thu hẹp dần chênh lệch mức sống, giảm bớt bần cùng, nghèo đói - Đối với người thụ hưởng, nguồn tài đảm bảo cho họ có sống tối thiểu xã hội - Hồn thiện cơng tác BTXH góp phần thúc đẩy tiến xã hội 1.2 NỘI DUNG CỦA HỒN THIỆN CƠNG TÁC BTXH 1.2.1 Mở rộng đối tƣợng đƣợc thụ hƣởng BTXH - Đối tượng BTXH thành viên xã hội có cố xảy nguyên nhân khách quan chủ quan khác làm họ không đủ khả không tự lo sống thân gia đình, cần có trợ giúp, cứu tế từ Nhà nước cộng đồng để đảm bảo mức sống tối thiểu - Mở rộng đối tượng hưởng BTXH cách sửa đối, bổ sung điểm bất hợp lý quy định đối tượng hưởng BTXH - Bên cạnh đó, theo dự báo thời gian tới, tác động vấn đề già hóa dân số, nhiễm mơi trường, …số lượng người khuyết tật nước ta gia tăng Do đó, mở rộng đối tượng thụ hưởng BTXH cần thiết - Mở rộng đối tượng thụ hưởng thể gia tăng theo thời gian số lượng người thụ hưởng - Tiêu chí đánh giá việc mở rộng đối tượng thu hưởng BTXH tổng số đối tượng thụ hưởng BTXH, tỷ lệ đối tượng thụ hưởng tổng dân số 1.2.2 Tăng mức BTXH Tăng mức BTXH gia tăng khối lượng bảo trợ cho đối tượng thụ hưởng, tăng phụ cấp, mức tài trợ,… Hiện nay, mức BTXH thực hai phương thức: - Trợ cấp xã hội hàng tháng: hình thức trợ cấp đối tượng bảo trợ thời gian dài liên tục - Trợ giúp xã hội đột xuất: hỗ trợ, giúp đỡ vất chất, tinh thần cho người gặp rủi ro thiên tai hay lý bất khả kháng khác giúp họ vượt qua hoàn cảnh hiểm nghèo Phải tăng mức BTXH nhu cầu thiết yếu cho mức sống tối thiểu ngày tăng lên, sách cho hoạt động bảo trợ cố định điều chỉnh tăng dần nguồn tăng, từ đối tượng hưởng cần tăng mức bảo trợ Tăng mức BTXH cách tăng số lần cung cấp dịch vụ BTXH, tăng lượng cung cấp bình quân lần cho nhóm đối tượng thụ hưởng 1.2.3 Phát triển phƣơng thức BTXH Phương thức BTXH cách thức tiến hành phân bổ nguồn lực tài đến đối tượng BTXH theo nguyên tắc định Các phương thức BTXH truyền thống bao gồm trợ giúp thường xuyên (TGTX) trợ giúp đột xuất (TGĐX) hình thức như: bảo trợ tiền, vật, … đem lại hiệu định Xây dựng sách trợ giúp cho đối tượng đặc thù người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hồn cảnh đặc biệt Bên cạnh cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển phương thức tài trợ giá thơng sách như: tài trợ giá thơng qua sách BHYT; tài trợ giá thơng qua việc miễn giảm học phí tham gia học văn hóa hay học nghề; tài trợ giá thơng qua tín dụng ưu đãi Cần phải liên tục phát triển phương thức BTXH để phù hợp với nhu cầu cứu trợ khác đối tượng 1.2.4 Nâng cao chất lƣợng công tác BTXH Mức độ hài lòng thỏa mãn đối tượng thụ hưởng hành vi thái độ phục vụ đội ngũ cán làm cơng tác BTXH thước đo chất lượng công tác BTXH Để nâng cao chất lượng cơng tác BTXH cần phải: - Cải tiến trình tự cung cấp từ xác định đối tượng bảo trợ đến đối tượng thụ hưởng phải nhanh gọn, kịp thời, đối tượng, đảm bảo tính cơng minh bạch Đồng thời tạo cho người thụ hưởng có hội việc lựa chọn phương thức phù hợp với nhu cầu sử dụng - Áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ dành cho cán chức để nâng cao lực, trình độ cơng tác thực thi sách phục vụ đối tượng BTXH - Tăng cường quan tâm, đầu tư, nâng cấp sở bảo trợ, nhà xã hội đáp ứng nhu cầu cần thiết đối tượng BTXH 1.2.5 Mở rộng mạng lƣới công tác BTXH Mạng lưới công tác BTXH điểm, sở cung cấp dịch vụ, nguồn trợ ,… cho đối tượng bảo trợ Để mở rộng mạng lưới công tác BTXH cần thực nội dung sau: - Tăng cường thêm đội ngũ cán quản lý, thực công tác BTXH - Mở rộng thêm hệ thống quan chức liên quan đến công tác BTXH - Xây thêm trung tâm BTXH nhà nuôi dưỡng cho đối tượng BTXH Mở rộng mạng lưới bảo trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức đoàn thể, cá nhân tham gia tài trợ, chi trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng huy động đóng góp cho ngân sách chi cho hoạt động BTXH 1.2.6 Tăng nguồn thu để phục vụ cho công tác BTXH Nguồn thu để phục vụ cho công tác BTXH nguồn tài có từ chương trình thiết kế để trợ giúp cho người yếu đạt mức sống tối thiểu cần thiết cải thiện sống họ Nguồn thu cho công tác BTXH bao gồm từ tài trợ Nhà nước, nguồn tài trợ từ tổ chức đoàn thể, cá nhân, doanh nghiệp cộng đồng, nguồn tài trợ từ tổ chức phi phủ, nguồn tài trợ từ quốc tế Trong nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đóng vai trò chủ đạo, đảm bảo chi cho đối tượng BTXH hưởng trợ cấp xã hội Để tăng nguồn thu cho công tác BTXH ngồi việc tiếp tục trì nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cần tăng mức độ tham gia đóng góp cá nhân, gia đình tổ chức đoàn thể, kinh doanh Thu hút nguồn viện trợ từ nước 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC BTXH 1.3.1 Nhân tố phi kinh tế tác động đến cơng tác BTXH - Nhân tố trị có ảnh hưởng lớn đến hoạt động hệ thống an sinh xã hội, có hoạt động BTXH Hệ thống trị định quan điểm định hướng phát triển công tác BTXH - Nhân tố nhận thức, văn hóa – xã hội định đến giải pháp, biện pháp công cụ phù hợp để đưa sách vào sống - Bên cạnh đó, phát triển mạng lưới BTXH; nổ, nhiệt tình lực đội ngũ cán làm công tác BTXH có tác động ảnh hưởng định đến hoạt động BTXH 1.3.2 Nhân tố kinh tế tác động đến cơng tác BTXH - Một quốc gia có kinh tế phát triển phát triển sâu rộng, đầy đủ sách BTXH - Khi đối tượng BTXH hòa nhập sống cộng đồng, tạo thu nhập, đóng góp phần vào tăng trưởng kinh tế làm giảm chi ngân sách Nhà nước cho đối tượng - Kinh tế tăng trưởng, thu nhập người dân tăng lên ảnh hưởng tích cực đến hoạt động BTXH - Tình trạng ngân sách quốc gia có ảnh hưởng định đến việc thiết kế, hoạch định sách BTXH quốc gia thời kỳ 10 Điện Bàn vùng kinh tế động Bắc Quảng Nam Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng chiếm tỷ trọng cao nhất, cấu ngành kinh tế thị xã có chuyển dịch từ nơng lâm thủy sản sang công nghiệp – xây dựng thương mại dịch vụ nhiên chuyển dịch diễn chưa mạnh mẽ Nhìn chung, kinh tế thị xã tăng trưởng Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị thương mại dịch vụ; sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phục hồi phát triển; thương mại – dịch vụ phát triển khá; nông nghiệp ổn định Từ việc tổng chi ngân sách cao tổng thu ngân sách giai năm 2012-2015, đến năm 2016 tổng thu ngân sách đảm bảo cho tổng chi ngân sách 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BTXH TRÊN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Đối tƣợng đƣợc thụ hƣởng sách BTXH a Đối tượng BTXH trợ cấp thường xuyên Từ năm 2012 đến năm 2014 áp dụng nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/ 4/2007 từ năm 2015 đến năm 2016 áp dụng nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định sách TGXH đối tượng BTXH Số lượng đối tượng BTXH số lượng nhóm đối tượng hàng năm có xu hướng tăng Trong nhóm đối tượng, thấy nhóm đối tượng người cao tuổi chiếm số lượng lớn nhất, thấp nhóm đối tượng trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Tuy nhiên tỷ lệ đối tượng BTXH so với tổng dân số địa bàn thấp, đạt khoảng từ 5,52% đến 7,24% giai đoạn năm 2012 -2016, điều đòi hỏi cần phải tiếp tục thay đổi để mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng Có thể khái quát thực trạng đối tượng BTXH hưởng 11 trợ giúp thường xuyên thị xã giai đoạn năm 2012–2016 qua bảng 2.1 sau: Bảng 2.1 Thực trạng đối tƣợng BTXH đƣợc hƣởng trợ cấp thƣờng xuyên thị xã Điện Bàn giai đoạn năm 2012-2016 Đơn vị tính: Người TT Chỉ tiêu Trẻ em có hồn cảnh đặc biệt khó khăn Người cao tuổi Người tàn tật, nhiễm HIV thuộc hộ nghèo Gia đình hồn cảnh đặc biệt khó khăn Tổng cộng Năm Năm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 2015 2016 369 401 282 288 302 6.943 7.102 7.317 7.659 7.966 3.528 3.810 4.056 4.707 4.896 318 420 257 1.831 1.905 11.158 11.733 11.912 14.485 15.069 (Nguồn: Phòng Lao động Thương binh - xã hội thị xã Điện Bàn) b Thực trạng đối tượng BTXH cứu trợ đột xuất Mỗi năm, thị xã Điện Bàn hỗ trợ cho hàng nghìn trường hợp thiếu đói, nhiều năm 2016 với 14.590 người, năm 2012 với 13.495 người bị đói thiếu lương thực Trong năm từ 2012 đến năm 2016 năm có trường hợp người chết thiên tai trường hợp nhà cháy, trôi, hỏng, trợ giúp Như vậy, công tác TGĐX địa phương tập trung vào đối tượng đói thiếu lương thực mà chưa có quan tâm đắn nhóm đối tượng lại 2.2.2 Mức BTXH Mức trợ cấp cụ thể cho nhóm đối tượng thiết kế theo 05 mức khác từ 1,0 đến 3,0 lần mức chuẩn trợ cấp Thực 12 trạng nguồn kinh phí BTXH chi cho đối tượng hưởng trợ cấp thị xã Điện Bàn giai đoạn năm 2012 -2016 thể cụ thể qua bảng sau: Bảng 2.2 Thực trạng nguồn kinh phí BTXH chi cho đối tƣợng đƣợc hƣởng trợ cấp thị xã Điện Bàn giai đoạn năm 2012 -2016 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Trợ cấp thường xuyên Trợ giúp đột xuất Tổng cộng Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 27.630 30.183 30.795 44.523 46.520 2.036 1.890 2.083,5 595 1.880,4 29.666 32.073 32.878,5 45.118 48.400,4 (Nguồn: Phòng Lao động, thương binh – xã hội thị xã Điện Bàn) Nhìn chung, nguồn BTXH chi cho nhóm đối tượng thụ hưởng trợ cấp thị xã Điện Bàn tăng qua năm Nguồn kinh phí chi trợ giúp thường xuyên có xu hướng ngày tăng, nhiên nguồn kinh phí chi cho trợ giúp đột xuất tăng giảm khơng nguồn kinh phí chi cho đối tượng phụ thuộc vào tình hình thiên tai, bão lũ,…trong năm địa phương Đối với đối tượng người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc nhóm đối tượng hưởng trợ cấp thường xun mức trợ cấp cào bằng, chưa phân biệt đối tượng thuộc diện nghèo đói hay giả Dự kiến năm tiếp theo, tác động biến đổi khí hậu, nhiều bão lũ, tình trạng hạn hán kéo dài làm tăng nguồn kinh phí cho cứu trợ đột xuất Hiện nay, mức trợ cấp theo quy định dựa vào nguồn ngân sách hàng năm thị xã Điện Bàn chưa thực việc tăng mức trợ cấp nguồn huy động để hổ trợ cho đối tượng thụ hưởng BTXH 13 2.2.3 Phƣơng thức BTXH a BTXH trực tiếp Phương thức BTXH trực tiếp truyền thống hỗ trợ tiền mặt vật Ngoài khoản nhận theo quy định Nhà nước, đối tượng BTXH nhận ủng hộ tiền vật từ nhiều cá nhân, tổ chức nước Hỗ trợ 215 xe lăn cho người khuyết tật, xây 12 nhà tình thương cho gia đình có người khuyết tật nặng Mổ tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; tặng học bổng cho trẻ em mồ cơi có nguy bỏ học; giúp nhân dân khắc phục bão lũ, Hỗ trợ đào tạo nghề cho người khuyết tật có mong muốn Nhận chăm sóc người khuyết tật trung tâm xã hội Đồng thời, đối tượng BTXH nhà nước hỗ trợ miễn giảm học phí học phổ thơng, học nghề; hỗ trợ kinh phí mai táng chết Hỗ trợ cấp phát thẻ BHYT để miễn giảm phần tồn chi phí khám, chữa bệnh b BTXH gián tiếp Trong giai đoạn năm 2012 – 2016 thơng qua Ngân hàng sách xã hội, thị xã không ngừng tăng nguồn vốn cho vay để đối tượng BTXH có thêm điều kiện để tăng thu nhập, góp phần giải khó khăn đời sống Thực trạng đối tượng bảo trợ vay vốn ưu đãi thơng qua ngân hàng sách thể qua bảng 2.3 sau: Bảng 2.3 Thực trạng đối tƣợng BTXH với hình thức vay vốn thị xã Điện Bàn thời gia qua TT Đơn vị Đối tượng vay vốn (Người) Số tiền (Triệu đồng) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 351 398 405 439 466 10.525 11.945 12.160 13.130 13.375 14 (Nguồn: Phòng Lao động Thương binh - xã hội thị xã Điện Bàn) Cả số lượng đối tượng BTXH vay vốn số tiền cho vay vốn năm tăng lên thể phương thức bảo trợ gián tiếp ngày phát triển đem lại hiệu tích cực 2.2.4 Chất lƣợng cơng tác BTXH: Trong năm qua, phòng Lao động –Thương binh Xã hội thị xã Điện Bàn phối hợp với phòng, ban có liên qua tổ chức lớp tập huấn, hội nghị triển khai thực sách BTXH Đồng thời, ban hành văn đạo, hướng dẫn ban ngành địa phương đẩy mạnh cơng tác tun truyền sách BTXH đến với người dân Cán thẩm định Phòng Lao động - Thương binh Xã hội có người lại đảm đương nhiều mảng công việc nên đôi lúc chưa giải hồ sơ thời gian quy định Cơng tác rà sốt lập hồ sơ quản lý giải chế độ trợ cấp số địa phương chậm, có nơi chưa thực quy trình Một số văn trung ương ban hành có hiệu lực thi hành, nhiên văn hướng dẫn triển khai thực chưa kịp thời nên gây khó khăn cho địa phương, sở Cán xã, phường có chế độ thấp lực chuyên môn công tác BTXH chưa cao dẫn đến chất lượng phục vụ chưa đảm bảo Về sách trợ giúp giáo dục đạt hiệu lớn, tính đến năm 2016 địa bàn thị xã khơng có trường hợp đối tượng BTXH độ tuổi học phổ thông bỏ học Đồng thời, thời gian qua thị xã thường xuyên tổ chức lớp dạy nghề may, thêu, làm tăm, đũa ăn, làm chổi, nghề xoa bóp,… cho trẻ em tàn tật, người mù 15 Về sách trợ giúp y tế, số lượng đối tượng cấp thẻ BHYT tăng tỷ lệ đối tượng cấp thẻ bảo hiểm tổng số đối tượng BTXH chưa cao, số đối tượng BTXH cấp thẻ BHYT chưa bao trùm hết tổng số đối tượng BTXH Các năm 2012, 2013, 2015, 2016 tỷ lệ đối tượng đước cấp thẻ BHYT đạt tỷ lệ từ 63% đến 73%, riêng năm 2014 đạt 45% 2.2.5 Mạng lƣới cơng tác BTXH Hiện tồn địa bàn thị xã có 02 trung tâm ni dưỡng trẻ em mồ côi bị khuyết tật đầu tư xây dựng từ nhiều năm, chất lượng đến thấp Chưa có trung tâm BTXH hay nhà xã hội cho người già neo đơn, người khuyết tật trẻ em mồ côi, trẻ em mồ côi không khuyết tật, người bị nhiễm HIV/AIDS Mặt khác, năm gần địa phương chưa huy động hệ thống nhà ở, mái ấm tình thương, trung tâm xã hội ngành, dự án quốc tế tư nhân hay tổ chức khác Hơn nữa, địa phương địa bàn thị xã chưa quan tâm, đầu tư đến điểm văn hóa, giải trí, thể dục thể thao cho người khuyết tật, giúp họ tiếp cận với công nghệ thơng tin, hòa nhập cộng đồng Bên cạnh đó, xã, phường có 01 cán phụ trách công tác BTXH, đồng thời phải kiêm nhiệm công việc khác nên công tác triển khai thực hoạt động BTXH chưa quan tâm thường xuyên Điều cho thấy đội ngũ cán làm công tác BTXH mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ từ sở đến cấp tỉnh , gây trở ngại cho công tác triển khai, tra kiểm tra công tác BTXH 2.2.6 Nguồn BTXH Để có nguồn lực thực cơng tác BTXH nguồn BTXH 16 nhân tố tất yếu Hiện nay, nguồn cho công tác BTXH thị xã Điện Bàn có từ ngân sách thị xã, riêng cơng tác TGĐX ngân sách tỉnh trung ương hỗ trợ tùy theo điều kiện, đồng thời nhận nguồn từ huy động cá nhân, tổ chức Nguồn kinh phí từ ngân sách thị xã đảm bảo cho hoạt động BTXH địa bàn thị xã điều chỉnh tăng qua năm Thực trạng nguồn BTXH thị xã thời gian thể bảng 2.4 sau: Bảng 2.4 Nguồn BTXH thị xã Điện Bàn thời gian qua Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu TT Từ ngân sách Trung Ương Từ ngân sách huyện Năm Năm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 2015 2016 1,9 0,4 1,7 0,4 1,3 28,2 30,3 31 44,7 46,6 0,3 0,1 Từ tổ chức kinh tế, trị, xã hội Nguồn huy động từ đóng góp nhân dân Tổng cộng 4,2 3,8 5,6 4,6 5,4 34,3 34,5 38,6 49,8 53,3 (Nguồn: Phòng Lao động Thương binh - xã hội thị xã Điện Bàn) Bảng số liệu cho thấy, năm 2012 tổng kinh phí từ nguồn hỗ trợ cho đối tượng 34,3 tỷ đồng đến năm 2016 tăng lên 53,3 tỷ đồng, tăng 55,4% so với năm 2012 Công tác huy động nguồn BTXH từ tổ chức kinh tế, trị, xã hội; nguồn viện trợ tổ chức phi phủ thị xã Điện Bàn chưa triển khai thực tốt 17 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC BTXH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Thành công hạn chế a Thành công - Đối tượng thụ hưởng BTXH ngày tăng - Từng bước tăng mức BTXH gắn với mức sống người dân - Các phương thức bảo trợ đa dạng hóa - Có hành động dần nâng cao chất lượng công tác BTXH - Mạng lưới BTXH mở rộng đến địa phương - Nguồn BTXH quan tâm, điều chỉnh tăng qua năm b Hạn chế - Độ bao phủ đối tượng BTXH dân thấp - Mức trợ cấp chưa đáp ứng nhu cầu thiết yếu đối tượng BTXH, thấp so với mức sống trung bình người dân - Chưa có cải tiến phương thức BTXH phù hợp với nhu cầu đối tượng thụ hưởng - Đội ngũ cán làm công tác BTXH chưa chuyên sâu, lực tổ chức thực hoạt động bảo trợ hạn chế - Số lượng cơng trình, sở vật chất dành cho nhóm đối tượng bảo trợ địa bàn - Nguồn thu từ nguồn ngân sách địa phương 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế công tác BTXH - Quy định đối tưởng hưởng BTXH q chặt - Khơng đủ khả để tự thực tăng mức bảo trợ - Địa phương chưa tạo điều kiện để tổ chức thực dự án nghiên cứu, hội thảo phát triển phương thức BTXH - Tổ chức máy làm công tác BTXHchưa đủ mạnh - Việc xây dựng trung tâm bảo trợ chưa quan tâm - Viêu\c huy động nguồn thu từ chủ thể ngồi nhà nước mang tính phong trào, thời điểm, chưa trở thành việc thường xuyên 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC BTXH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC BTXH 3.1.1 Chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc công tác BTXH Từ nhiều năm qua, đặc biệt từ thực đường lối đổi (năm 1986) đến nay, Đảng Nhà nước ta quan tâm xây dựng tổ chức thực sách an sinh xã hội, coi vừa mục tiêu, vừa động lực để ổn định trị - xã hội, phát triển bền vững Bảo đảm an sinh xã hội điều kiện để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa cho phát triển kinh tế thị trường, phản ánh chất tốt đẹp chế độ ta Có thể thấy, bảo đảm an sinh xã hội trở thành vấn đề trung tâm chiến lược phát triển đất nước, việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần dân mục tiêu cao nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa nước ta Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 hệ thống an sinh xã hội bao phủ hết toàn dân 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội Điện Bàn thời gian tới Vấn đề an sinh xã hội địa bàn thị xã định hướng theo chiến lược nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho người dân, thực tốt sách an sinh xã hội; bên cạnh đó, thực đa dạng hóa loại hình trợ giúp, CTXH Khuyến khích triển khai đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng BTXH sở bảo trợ cộng đồng Đảm bảo 100% trường hợp thuộc diện TGXH thường xuyên trợ cấp 3.1.3 Những yêu cầu xây dựng giải pháp - Về yêu cầu dựa quyền an sinh người dân, cần thay 19 đổi nhận thức, chuyển từ quan điểm hoạt động BTXH hoạt động nhân đạo, từ thiện sang quan điểm sách thực quyền cho đối tượng thụ hưởng - Về yêu cầu phù hợp với tiềm lực kinh tế địa phương, để sách BTXH đảm bảo thực thi phải phù hợp với điều kiện ngân sách địa phương, đồng thời phải phù hợp với mức chung sách khác - Về u cầu đảm bảo tính cơng xã hội, vấn đề yêu cần phải có can thiệp Nhà nước để giảm thiểu tác động xấu đến kinh tế xã hội đất nước - Về yêu cầu bảo đảm bao phủ tồn dân, cơng tác BTXH phải hướng tới tồn người dân phải có trọng tâm, đối tượng - Hồn thiện cơng tác BTXH phải gắn chặt với trình cải cách thể chế hành chế hành Nhà nước phương diện cải cách thể chế sách, cải cách thể chế nghiệp vụ, cải cách thể chế thực thi sách cải cách thể chế tài 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ HỒN THIỆN CƠNG TÁC BTXH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Mở rộng đối tƣợng đƣợc thụ hƣởng - Rà soát lại tiêu chí xác định đối tượng bảo trợ theo hướng linh hoạt để thực bao phủ hết đối tượng có hồn cảnh khó khăn - Trong dài hạn, kinh tế thị xã phát triển, nguồn BTXH tăng lên, thực loại bỏ điều kiện liên quan đến gia đình (hộ nghèo hay không nghèo), quan tâm đến điều kiện cá nhân để thực trợ giúp - Bên cạnh cần bổ sung thêm đối tượng TGTX phù hợp với yêu cầu thực tiễn hộ nông dân tư liệu sản xuất đô thị hóa, cơng nghiệp hóa trình độ chun mơn hạn chế nên 20 đào tạo chuyển đổi ngành nghề được,… - Đối với trường hợp trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi, sống ông bà nội (ngoại) người cao tuổi; trường hợp nghèo kinh niên khơng có khả nghèo gặp nhiều khó khăn sống cần bổ sung vào đối tượng TGTX - Cần xem xét mở rộng đối tượng hưởng TGĐX cho đối tượng nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân việc buôn bán phụ nữ trẻ em, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị cưỡng lao động - Sau thời điểm xảy thiên tai, lũ lụt,… cần tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, phân loại đối tượng TGĐX, đảm bảo khơng để xót xác định khơng đối tượng hưởng trợ giúp - Cần có tiêu chí để xác định đối tượng BTXH cho nhóm đối tượng phát sinh tương lai gần 3.2.2 Tăng mức BTXH - Căn vào tiêu mức sống tối thiểu người dân hàng năm, quy định chuẩn nghèo theo tiêu chí thu nhập; tiếp tục hoàn thiện, phát triển nguyên tắc trước để xây dựng lại hệ số xác định mức trợ cấp nhóm đối tượng cụ thể - Đối với nhóm đối tượng người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên, cần xem xét điều chỉnh mức trợ cấp để có cơng đối tượng nhóm thuộc diện hộ nghèo đối tượng nhóm khơng thuộc diện hộ nghèo - Với điều kiện kinh tế địa bàn, thị xã cần có xem xét, nghiên cứu để hỗ trợ thêm mức trợ giúp cho đối tượng BTXH mức trợ giúp theo quy định Trung Ương - Phát động phong trào, chương trình kêu gọi tổ chức đồn thể, kinh tế, trị hỗ trợ trực tiếp tiền mặt cho đối tượng BTXH với mức cố định hợp lý hàng tháng - Định kỳ, tổ chức kiểm tra, rà soát lại mức hỗ trợ đối 21 tượng BTXH xã, phường để đảm bảo đối tượng bảo trợ xác định mức hỗ trợ 3.2.3 Mở rộng phƣơng thức BTXH - Xây dựng sách cho vay ưu đãi sở kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng nhiều đối tượng BTXH Để đơn vị có điều kiện phát triển, mở rộng kinh doanh tạo thêm nhiều việc làm cho đối tượng BTXH - Triển khai đề án dạy nghề hành theo hướng kết hợp đào tạo kỹ thuật cao, chuyên sâu với nghề thông dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng lực nhóm đối tượng thị trường lao động - Đối với trường hợp hộ nông dân tư liệu sản xuất… xem xét hỗ trợ hình thức cung cấp phương tiện sinh kế xe nước mía, xe bánh mì, bò giống,… - Tăng cường vận động, hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT để nâng cao khả tự an sinh người dân, giảm thiểu rủi ro thu nhập tạm thời thu nhập vĩnh viễn Bên cạnh đó, sách tài trợ thơng qua giá cho đối tượng BTXH miễn giảm khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, đào tạo nghề làm cho họ khó có hội tiếp cận dịch vụ chất lượng cao; cần nghiên cứu để thay sách tài trợ thơng qua giá hình thức tiền mặt Đồng thời để mở rộng phương thức bảo trợ cách hiệu cần huy động nguồn lực từ cộng đồng, từ có thêm phương thức đa dạng, phong phú để thực công tác BTXH 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng công tác BTXH a Tăng cường lực cán máy thực công tác BTXH - Tăng cường số lượng cán chuyên trách cấp làm công tác BTXH Áp dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ viên chức 22 cán thực công tác BTXH - Tăng cường lớp đào tạo ngắn hạn tập huấn, hội thảo theo chuyên đề, tập huấn triển khai thực sách,… - Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội xã, phường phải đầy đủ thành phần - Hoàn thiện văn hướng dẫn thi hành luật, sách, văn đạo theo hướng cụ thể, dễ hiểu b Đổi mới, hồn thiện trình tự, thủ tục định sách theo hướng giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thực Rút ngắn trình tự, thời gian thủ tục định sách sau xác định đối tượng hưởng sách xã hội Đối với trường hợp điều chỉnh sách thơi hưởng sách cần rút gọn quy trình c Tăng cường hệ thống theo dõi, giám sát - Ứng dụng công nghệ thông tin việc quản lý đối tượng BTXH chi trả trợ cấp - Quy định thực chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ việc thực sách trợ giúp đối tượng BTXH để đảm bảo công tác quản lý đối tượng, quản lý việc thực sách trợ giúp đối tượng BTXH chặt chẽ, có hệ thống - Tăng cường tham gia người dân vào việc xác định đối tượng hưởng sách để đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, cơng 3.2.5 Mở rộng mạng lƣới BTXH Tạo mơi trường chăm sóc nhà cho đối tượng BTXH Tăng cường tuyên truyền để tầng lớp dân cư coi việc trợ giúp đối tượng yếu trách nhiệm cộng đồng, vận động tồn dân tham gia cơng tác BTXH Cần phải thay đổi tư duy, coi BTXH từ làm từ thiện sang chia sẻ trách nhiệm xã hội dựa vào nhu cầu quyền người Cần quan tâm, đầu tư xây dựng trung BTXH, nhà xã cho 23 trẻ em mồ côi, người cao tuổi, người bị nhiễm HIV/AIDS, người khuyết tật Đồng thời cải tạo, cung cấp trang thiết bị mới, hiên đại cho hai trung tâm bảo trợ trước địa phương Tập trung phát triển hoạt động văn hóa, giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe, câu lạc cho người khuyết tật Khuyến khích phát triển sơ BTXH mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội theo hướng đa dạng hóa thành phần tham gia, bao gồm sở cơng lập ngồi cơng lập Mặt khác, yếu tố quan trọng cần phát triển mạng lưới nhân viên xã hội, cộng tác viên công tác xã hôi, cán chuyên trách BTXH nhằm giúp đối tượng tiếp cận với sách CTXH dễ dàng, thuận lợi, nhanh chóng Đồng thời đội ngũ giúp tham vấn cho quan chức có vấn đề phát sinh công tác BTXH 3.2.6 Tăng cƣờng huy động nguồn BTXH - Điều tiết kinh phí từ ngân sách địa phương, nâng định mức phân bổ chi đảm bảo xã hội dựa tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương đất nước Cần xem xét, phân bổ hợp lý chi cho bảo đảm xã hội so với khoản chi khác an ninh – quốc phòng, văn hóa thể thao,… - Xã hội hóa nguồn lực thực cơng tác BTXH Cùng với việc thực công tác BTXH từ nguồn Ngân sách nhà nước, cần có tài trợ tổ chức phi lợi nhuận, nguồn huy động đóng góp từ cá nhân, tổ chức kinh tế, trị, đồn thể…Tăng cường hoạt động, chương trình vận động, thu hút đóng góp cộng đồng - Thành lập quỹ cứu trợ thống địa phương để tập trung , khuyến khích nguồn đóng góp tự nguyện tổ chức, cá nhân có điều kiện để tổ chức thực thống nhất, bảo đảm cho quỹ chi mục đích, đạt hiệu cao - Nghiên cứu áp dụng rộng rãi mơ hình “chăm sóc thay thế”, cá nhân, hộ gia đình có điều kiện tự nguyện nhận chăm 24 sóc, ni dưỡng đối tượng BTXH - Thực mơ hình “nhà xã hội”, khuyến khích phát triển sở BTXH tư nhân để khắc phục tình trạng thiếu thốn sở BTXH nhà nước nguồn ngân sách không đảm bảo để đầu tư, xây dựng - Bên cạnh đó, cần phải cơng khai, minh bạch việc sử dụng nguồn tài trợ huy động nhằm khắc phục đẩy lùi tiêu cực, hạn chế q trình thực sách TGXH KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I.KẾT LUẬN Trong thời gian đến, để hồn thiện cơng tác BTXH thị xã Điện bàn cần tiếp tục phát huy thành công đạt cơng tác BTXH, với tập trung khắc phục hạn chế, vướng mắc giải pháp như: rà sốt lại tiêu chí xác định đối tượng BTXH theo hướng linh hoạt hơn; vào mức sống tối thiểu người dân để có mức bảo trợ phù hợp; hồn thiện chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, cho vay ưu đãi đối tượng BTXH; đào tạo chuyên sâu, tăng cường lực cán máy thực công tác BTXH; đầu tư xây dựng thêm cơng trình nhà xã hội, sở BTXH tương ứng với số lượng đối tượng cần bảo trợ ngày tăng; xã hội hóa nguồn lực thực công tác BTXH II KIẾN NGHỊ - Bở Lao động, Thương binh – Xã hội cần ban hành văn sách, tạo hành lang pháp lý cho địa phương thực - Sở Lao động, Thương binh – Xã hội cần có phân bổ, điều tiết nguồn thu từ tổ chức phi phủ cho địa phương - Các bộ, ban, ngành liên quan cần phối hợp, nghiên cứu xây dựng quy định cụ thể để việc xác định đối tượng BTXH không bị chồng chéo ... bảo trợ xã hội Chương 2: Thực trạng công tác bảo trợ xã hội địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác bảo trợ xã hội địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. .. trạng công tác BTXH thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam năm qua Chỉ kết đạt mặt hạn chế, tồn công tác BTXH - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác BTXH địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Đối... Đồng thời, thị xã Điện Bàn địa phương chịu hậu nặng nề chiến tranh với số lượng lớn người khuyết tật Từ điều đó, thấy công tác bảo trợ xã hội địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam công tác quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Hoàn thiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay