Đào tạo nhân lực hành chính tại UBND quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:51

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ LỆ TUYẾT NHUNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH TẠI UBND QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN GIA DŨNG Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Phản biện 2: TS NGUYỄN VĂN HÙNG Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cán bộ, cơng chức có vai trò quan trọng việc hoạch định, triển khai tổ chức thực sách Đảng, Nhà nước Vì vậy, đội ngũ cán bộ, cơng chức phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng Đây nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng Trong năm qua, công tác cán quận Cẩm Lệ có tiến đáng kể Song bên cạnh thành tựu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận Cẩm Lệ vừa thừa, vừa thiếu, tình trạng cơng chức khơng theo chun mơn đào tạo nhiều Chính cần có giải pháp cụ thể để xây dựng, hồn thiện đội ngũ cán cơng chức đáp ứng yêu cầu công đổi đất nước Xuất phát từ quan điểm trên, tác giả chọn đề tài “Đào tạo nhân lực hành UBND quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận đào tạo nhân lựchành - Phân tích thực trạng đào tạo nhân lực hành UBND quận Cẩm Lệ - Đề xuất số giải pháp nhằm đào tạo đội ngũ cán hành UBND quận Cẩm Lệ thời gian đến Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu: hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tổ chức, bao gồm nhân lực hoạt động đào tạo phát triển nhân lực UBND quận Cẩm Lệ 3.2 Phạm vi nghiên cứu: công tác đào tạo đội ngũ cán công chức viên chứctại UBND quận Cẩm Lệ từ năm 2014 đến năm 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực đề tài, tác giả thu thập số liệu thứ cấp đơn vị Văn phòng HĐND UBND quận, Phòng Nội vụ UBND quận, đơn vị, Sở ngành có liên quan, trênsách, báo chí, tạp chí internet Ngồi ra, tác giả sử dụng cơng cụ bảng câu hỏi để thu thập số liệu sơ cấp Phƣơng pháp phân tích số liệu: phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê, so sánh, tổng hợp; phương pháp số; phương pháp chuyên gia, phương pháp khác ; Bố cục đề tài Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục biểu danh mục tài liệu tham khảo, đề tài chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận công tác đào tạo nhân lực hành Chương 2: Thực trạng cơng tác đào tạo nhân lực hành Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nhân lực hành Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ thời gian đến Kết luận kiến nghị Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm a Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực hay gọi nguồn lực người Nguồn nhân lực bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng, trình độ đào tạo tận tâm, nỗ lực hay đặc điểm khác người lao động tổ chức b Nhân lực hành (CBCC-VC) Là hệ thống cán cơng chức, viên chức hành Có thể hiểu: nguồn nhân lực hành tổng thể tiềm lao động người làm việc máy hành 1.1.2 Đặc điểm nhân lực hành 1.1.3 Khái niệm đào tạo nhân lực hành Là hoạt động làm cho người trở thành người có lực theo tiêu chuẩn định, trình học tập nhằm giúp cho người lao động thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ mình, nâng cao trình độ, kỹ người lao động, thực nhiệm vụ lao động có hiệu hơn” Trong đào tạo cán bộ, công chức viên chức thường xuất thêm cụm từ “bồi dưỡng” bồi dưỡng xác định trình làm cho người ta “tăng thêm lực phẩm chất” 1.1.4 Ý nghĩa đào tạo nhân lực hành a Đối với xã hội: ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội quốc gia, nâng cao khả cạnh tranh quốc tế b Đối với tổ chức, đơn vị - Giúp tổ chức nâng cao chất lượng, hiệu công việc Duy trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lợi cạnh tranh cho tổ chức - Chuẩn bị đội ngũ cán quản lý, chuyên môn kế cận Đào tạo phát triển giúp cho CBCC - VC có kỹ cần thiết cho hội thăng tiến thay cho cán quản lý, chuyên môn cần thiết c Đối với cán bộ, cơng chức, viên chức: tạo tính chuyên nghiệp gắn bó CBCC-VC tổ chức; trực tiếp giúp CBCC-VC thực công việc tốt hơn; cập nhật kỹ năng, kiến thức cho cán hành chính; đáp ứng nhu cầu nguyện vọng phát triển CBCC-VC 1.1.5 Đặc điểm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ảnh hƣởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực a Thuận lợi - Là đội ngũ chuyên nghiệp, có kỹ năng, nhận thức trình độ chun mơn nghiệp vụ cao - Được Nhà nước tạo điều kiện để tự học nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ cần thiết - Được nhà nước trang bị trang thiết bị phục vụ công việc đời sống vật chất tinh thần bước cải thiện, làm cho cán công chức yên tâm cơng tác b Khó khăn - Đây ngành đặc thù khác với ngành khác, chủ yếu phục vụ công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội cung cấp thủ tục hành cho người dân, nên đòi hỏi cán bộ, cơng chức phải có kiến thức tổng hợp, hiểu biết nhiều lĩnh vực đặc biệt Luật nên việc tuyển dụng, thiết kế nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng gặp khó khăn - Cơng việc ổn định, mơi trường cạnh tranh khơng cao, động đồng thời mức lương thấp nên không thu hút, hấp dẫn người lao động, từ làm cho mức độ cống hiến cán công chức không cao so với làm việc cho doanh nghiệp bên ngoài, dễ làm cho người lao động bỏ làm việc - Một số cán cơng chức chưa có kỹ mềm xử lý cơng việc, ngồi có nơi bố trí công việc không ngành nghề đào tạo từ ảnh hưởng tâm lý, tư tưởng giải cơng việc 1.2 TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo CBCC-VC Đề tránh lãng phí đào tạo, cần tiến hành điều tra tổng thể trình độ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức khoảng trống thực trạng yêu cầu Đây hoạt động phân tích, đánh giá nhằm xác định mức độ chênh lệch lực có thực nhiệm vụ thực tế (bao gồm: trình độ chun mơn, kỹ năng, phẩm chất, thái độ) với mức lực cần phải có cho vị trí cơng việc Việc xác định chênh lệnh thông qua xác định thiếu hụt cấp: cấp tổ chức, cấp công việc cấp cá nhân Vấn đề đặt cho khóa đào tạo, bồi dưỡng lấp khoảng trống, giải chênh lệch * Lựa chọn đối tượng đào tạo 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo Khi nhu cầu đào tạo xác định, bước phải chuyển yêu cầu thành mục tiêu đào tạo hay kết mong muốn hoạt động đào tạo Mục tiêu đào tạo phát triển tổ chức phải bao gồm vấn đề như: kỹ cụ thể học, trình độ đạt sau học, số người đào tạo, cấu học viên (họ phận nào?), thời gian, địa điểm, kinh phí hình thức đào tạo 1.2.3 Xây dựng chƣơng trình phƣơng pháp đào tạo a Xây dựng kế hoạch đào tạo Có thể chia kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thành loại: kế hoạch dài hạn kế hoạch ngắn hạn - Kế hoạch đào tạo dài hạn tổ chức bao gồm đào tạo đại học, sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) bồi dưỡng ngắn hạn (lý luận trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ) - Kế hoạch đào tạo ngắn hạn: thông thường kế hoạch kế hoạch lập cho năm Kế hoạch đào tạo ngắn hạn kế hoạch hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cụ thể triển khai năm Nội dung bao gồm: nội dung học, số khóa học, số học viên tham khóa, thời gian, địa điểm học b Lựa chọn phương pháp Theo Nghị định 18/2010/NĐ-CP đào tạo bồi dưỡng công chức có quy định Điều 15: Hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng:1 Tập trung.2 Bán tập trung Vừa làm vừa học.4 Từ xa Một số loại hình phổ biến Việt Nam nay: Đào tạo bồi dưỡng thông qua kèm cặp công việc; ln chuyển, thun chuyển, chuyển đổi vị trí cơng việc ; tổ chức lớp học; tự học… c Đội ngũ giáo viên d Giáo trình, tài liệu e Kinh phí đào tạo: khóa đào tạo, bồi dưỡng cần dự trù kinh phí để tổ chức thực hiện, chủ yếu gồm loại chi phí: - Chi phí cố định: ví dụ chi tiền cho giáo viên, tiền thuê hội trường, thiết bị, phương tiện dạy học… - Chi phí biến đổi: ví dụ chi phí lại, in ấn tài liệu, thuê phòng cho giáo viên (nếu có)… 1.2.4 Tổ chức thực chƣơng trình đào tạo 1.2.5 Đánh giá kết đào tạo Đánh giá việc xác định xem chương trình đào tạo có đáp ứng mục tiêu đào tạo đưa hay khơng thay đổi hiệu học viên kết luận chương trình đào tạo mang lại khơng Có thể đánh giá kết đào tạo với mức độ sau: mức độ 1- Phản ứng; mức độ – Tiếp thu; mức độ – Hành vi mức độ – Kết 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH 1.3.1 Chính sách đào tạo bồi dƣỡng 1.3.2 Nguồn chất lƣợng đầu vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 1.3.3 Khung lực vị trí việc làm 1.3.4 Hệ thống sở đào tạo, bồi dƣỡng 1.3.5 Trình độ, kỹ đội ngũ giảng viên 1.3.6 Ngân sách đào tạo bồi dƣỡng 1.3.7 Hội nhập tồn cầu hóa KẾT LUẬN CHƢƠNG 10 b Cơ cấu tổ chức UBND quận Cẩm Lệ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2014 Chính phủ việc Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Theo đó, UBND Quận Cẩm Lệ thành lập gồm có 12 quan hành đơn vị nghiệp trực thuộc 2.1.4 Thực trạng đội ngũ cán hành Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ a Về số lượng Từ năm 2014 đến năm 2016 đội ngũ cán hành thuộc UBND Quận không ngừng tăng lên, từ 206 người năm 2014 lên 225 người năm 2016 tăng 9, 2% Tuy nhiên, số lượng nguồn nhân lực phòng, ban qua năm tăng lên chủ yếu dựa yêu cầu công việc phát sinh, UBND Quận điều chỉnh có tính đáp ứng nhu cầu ngắn hạn, thụ động mà chưa hoạch định dài hạn cách khoa học b Về độ tuổi UBND quận có cấu độ tuổi có chuyển biến tích cực độ tuổi từ 31 – 40 chiếm t lệ cao (luôn 50%) nguồn nhân lực quận Đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức dần trẻ hóa Đây lợi điều góp phần thay đổi hành “già nua” Thực tế cho thấy việc trẻ hóa đội ngũ lao động góp phần tạo nên khởi sắc việc nhanh nhạy ứng dụng công nghệ thông tin phương pháp làm việc 11 c Về giới tính Qua năm từ 2014-2016, t trọng CBCC-VC nam nữ không thay đổi, UBND Quận có nhiều cố gắng việc tuyển dụng, đặc biệt cán công chức nữ bố trí tham gia hầu hết lĩnh vực có Đội Kiểm tra quy tắc thị Tuy nhiên,rất cán nữ nằm đội ngũ lãnh đạo quận, hầu hết CBCC nữ bố trí phòng ban chun mơn quận d Về cấu trình độ chun mơn nghiệp vụ Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phần lớn có trình độ đại học trở lên (trên 70% cán UBND quận) UBND Quận quan tâm đến cấu trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán cơng chức, số lượng cán có trình độ chun mơn cao có xu hướng tăng qua năm Tuy nhiên, thực trạng UBND quận thiếu hụt đội ngũ công chức, viên chức am hiểu pháp luật, thành thạo chun mơn, có kỹ thực thi công vụ khả vận dụng vào lĩnh vực công tác cụ thể, đội ngũ cán bộ, cơng chức có khả hoạch định sách, quản lý hành chính, quản lý thị, quản lý kinh tế để tham mưu tốt cho UBND quận lĩnh vực e Về trình độ lý luận trị f Về trình độ quản lý nhà nước g Về Ngoại ngữ, Tin học h Về kết phân loại đánh giá công chức, viên chức i Về bố trí nguồn nhân lực ph ng ban UBND Quận Cẩm Lệ Việc bố trí, sử dụng cán bộ, cơng chức, viên chức số quan, đơn vị chưa phù hợp với đặc điểm, tính chất yêu cầu chuyên 12 môn, nghiệp vụ loại quan, chưa chuyên môn đào tạo, chưa phù hợp lực chuyên môn cán 2.2 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH CỦA UBND QUẬN CẨM LỆ TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng xác định nhu cầu đào tạo nhân lực hành Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ Việc xác định nhu cầu đào tạo Ủy ban nhân dân quận thực qua bước sau: - Bước 1: Thực Thông báo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức gửi UBND quận Cẩm Lệ; Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân quận ban hành văn đến phòng ban, đơn vị chun mơn thuộc quận u cầu lập danh sách cán cần đào tạo năm - Bước 2: Phòng Nội vụ tổng hợp danh sách nhu cầu đăng ký sở danh sách cán cần đào tạo phòng ban, đơn vị chuyên môn thuộc thuộc quận gửi lên - Bước 3: Phòng Nội vụ rà sốt lại danh sách đăng ký vào điều kiện, tiêu chuẩn cử học quy định “Quyết định quy định tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng chế độ trợ cấp cán bộ, công chức, viên chức công tác quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng cử đào tạo, bồi dưỡng” Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng số văn quy phạm pháp luật khác (loại bỏ bổ sung đối tượng) Sau tổng hợp danh sách - Bước 4: Trưởng phòng Nội vụ trình danh sách lên Quận ủy, Chủ tịch UBND quận thống ý kiến Phòng Nội vụ ban hành danh sách đề nghị cử đào tạo cán hành quận, 13 phường gửi Sở Nội vụ thành phố để tổng hợp, trình UBND thành phố phê duyệt cử cán đào tạo Đối với số lớp đào tạo ngắn hạn, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND quận có nhu cầu, thực Tờ trình lên UBND quận xem xét, định tổ chức đào tạo 2.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo UBND quận Cẩm Lệ xác định điều kiện nay, tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, lĩnh trị lực người cán bộ, cần phải đảm bảo chun mơn, nghiệp vụ, trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ tin học cho giai đoạn 2.2.3 Xây dựng chƣơng trình đào tạo a Thực trạng xây dựng kế hoạch đào tạo Đối với UBND quận không xây dựng kế hoạch đào tạo năm mà phụ thuộc vào kế hoạch đào tạo UBND thành phố Trên sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CB, CC-VC từ phòng ban gửi lên, Phòng Nội vụ quận tổng hợp, gửi Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng phê duyệt Vào khoảng tháng năm, UBND thành phố có Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC-VC quận theo giai đoạn định Đồng thời vào Quyết định UBND thành phố việc giao tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh dự tốn thu, chi ngân sách năm Từ đó, Sở Nội vụ phân bổ lại tiêu đào tạo năm quận quận cử cán dự lớp đào tạo theo nhu cầu cần đào tạo phòng, ban b Lựa chọn phương pháp đào tạo So với nhiệm kỳ 2005 – 2010, đội ngũ cán bộ, công chức, 14 Hiện UBND quận Cẩm Lệ, phương pháp đào chủ yếu áp dụng đào tạo trường đại học, sở đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức chức, từ xa, vừa học vừa làm; bên cạnh áp dụng hình thức kèm cặp, hướng dẫn chỗ nhân viên tuyển dụng phân công cán bộ, chuyên viên có thâm niên kèm cặp, hướng dẫn cơng việc hình thức ln chuyển, điều động, thay đổi công việc: quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND quận năm Kế hoạch việc điều động, luân chuyển, biệt phái Chủ tịch UBND quận ban hành thực việc điều động, luân chuyển công việc nhiều phận, nhiều vị trí khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán c Kinh phí đào tạo 2.2.4 Tổ chức thực chƣơng trình đào tạo Bảng 2.10 Cơng tác đào tạo bồi dưỡng cán hành UBND quận Cẩm Lệ từ năm 2014 – 2016 TT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Tổng Cao cấp lý luận trị 04 12 10 26 Trung cấp lý luận trị 16 15 12 43 09 05 09 24 34 21 Kiến thức quốc phòng 15 56 04 105 Sau Đại học 13 08 05 26 Các khóa đào tạo Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên Quản lý nhà nước ngạch chun viên 23 79 15 viên chức có trình độ đại học, sau đại học tăng, số lượng cán cơng chức có trình độ cao đẳng, trung cấp, chưa qua đào tạo giảm dần, t lệ đạt chuẩn chuyên mơn nghiệp vụ, lý luận trị, quản lý nhà nước ngày nhiều 2.2.5 Thực trạng đánh giá kết đào tạo Việc đánh giá hiệu sau đào tạo khơng UBND quận thực chưa có tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẨM LỆ 2.3.1 Những kết đạt đƣợc Trình độ, kiến thức, trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ lý luận trị, trình độ, kiến thức quản lý nhà nước, trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ nguồn nhân lực UBND quận không ngừng nâng lên Phần lớn cán bộ, cơng chức có lĩnh trị vững vàng, rèn luyện, thử thách qua nhiều giai đoạn, kiến thức, trình độ, chun mơn nghiệp vụ lực hoạt động thực tiễn nguồn nhân lực bước nâng cao mặt, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội với tốc độ tăng trưởng kinh tế quận Công tác tuyển dụng; quy hoạch; đào tào, bồi dưỡng; sử dụng, bố trí nguồn nhân lực ngày đổi mới, hồn thiện theo hướng chặt chẽ, dân chủ 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế a Tồn công tác xác định nhu cầu đào tạo Việc xác định nhu cầu đào tạo UBND quận Cẩm Lệ tiến hành theo năm chưa dựa vào kế hoạch đào tạo cho giai đoạn - Tồn xác định đối tƣợng đào tạo: 16 Việc cử đào tạo sau đại học phần lớn người chưa đạt chuẩn chuyên môn để đưa vào quy hoạch theo quy định Việc chuẩn hóa trình độ trước đề bạt, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý chưa kịp thời, nhiều trường hợp cử học sau bổ nhiệm Số lượng đào tạo bồi dưỡng nhiều chưa gắn với quy hoạch sử dụng Việc tổ chức đào tạo dựa lực đào tạo sẵn có vào nhu cầu người học Về phía CBCC-VC cử đào tạo chủ yếu đối phó, học cho qua, chưa thật có mục đích học để nâng cao trình độ, lực phục vụ cho cơng việc chuyên môn b Tồn công tác xác định mục tiêu đào tạo Mặc dù mục tiêu đào tạo UBND có xác định nhiên mục tiêu chưa r ràng, không đo lường được, gây khó khăn cho việc đánh giá kết đào tạo c Tồn công tác đào tạo - Chương trình, tài liệu chậm đổi mới, thiếu cập nhật thơng tin, kiến thức - Trong đào tạo nặng nề lý thuyết, kiến thức thực tiễn chưa nhiều - Đội ngũ giảng viên sở đào tạo bồi dưỡng cơng chức nhiều bất cập lực hạn chế, kiến thức, kinh nghiệm quản lý nhà nước phương pháp giảng dạy - Nguồn kinh phí quận thời gian qua gặp nhiều khó khăn, chưa thể phân bổ tồn kinh phí đào tạo từ nguồn ngân sách mà phần lớn nguồn kinh phí đào tạo phân bổ từ nguồn ngân sách thành phố 17 c Tồn việc lựa chọn phương pháp đào tạo Phương pháp đào tạo số sở chậm đổi mới, trọng việc truyền đạt kiến thức mà quan tâm đến truyền đạt phương pháp tổ chức, kỹ quản lý cho cán bộ, CC-VC Việc áp dụng phương pháp dạy tiên tiến, đại đào tạo cán bộ, CC-VC chưa phổ biến 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH TẠI UBND QUẬN CẨM LỆ TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội Quận Cẩm Lệ thời gian đến a Mục tiêu tổng quát b Mục tiêu cụ thể 3.1.2 Định hƣớng đào tạo nhân lực hành Quận thời gian đến Giai đoạn từ 2017 đến 2020: - Cán quận bao gồm: Bí thư, phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND (diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý) có trình độ đại học hệ quy sau đại học, 100% có trình độ cao cấp trị, quản lý nhà nước ngạch chun viên chính, trình độ Ngoại ngữ, Tin học theo quy định - Cán cấp trưởng, phó ban, ngành, mặt trận, đồn thể có trình độ đại học quy sau đại học; 100% có trình độ trung cấp trị, trình độ Ngoại ngữ, Tin học theo quy định, bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng - Cơng chức, viên chức ban, ngành, mặt trận, đồn thể có trình độ đại học, 80% đại học hệ quy sau đại học; 80% có trình độ trung cấp trị, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, trình độ Ngoại ngữ, Tin học theo quy định 19 - Từ năm 2020 khơng viên chức khơng có nghiệp vụ chun môn Giai đoạn 2020 – 2025: 3.1.3 Nguyên tắc xây dựng giải pháp 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI UBND QUẬN CẨM LỆ 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo Khi xác định nhu cầu đào tạo cần thực hiện: phân tích thay đổi quan hành Quận, phân tích thay đổi cơng việc hành quận Cẩm Lệ phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia đào tạo CBCCVC Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến việc tham gia đào tạo CBCCVC: Qua kết khảo sát thấy rằng, đa số CBCC Quận chưa thực hài lòng với chế độ, sách mức lương, thưởng, công tác đề bạt bổ nhiệm, môi trường công tác… Như để tạo động lực học tập tốt cho cán bộ, CC-VC UBND quận phòng ban chun mơn cần: + Về ch độ tiền lư ng: sách tiền lương cơng chức phải tương xứng với giá trị sức lao động bỏ + Về lợi ích tinh thần: cần đổi công tác thi đua - khen thưởng, k luật, đào tạo, bồi dưỡng, môi trường điều kiện làm việc… Mỗi CBCC cần có cơng đánh giá, khen thưởng k luật Vì vậy, cách thức đánh giá trả lương phải lấy hiệu công việc làm thước đo Bên cạnh đó, mơi trường làm việc động, sáng tạo khuyến khích cơng chức dù vị trí nhân viên hay lãnh đạo bình đẳng cạnh tranh cơng 20 + Về ch độ th ng ti n: UBND Quận cần xây dựng quy định đề bạt bổ nhiệm dựa sở lực, phẩm chất đạo đức nhằm kích thích tạo hội điều kiện cho cán bộ, công chức phấn đấu vươn lên Cải thiện môi trường làm việc, đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị đại phù hợp với yêu cầu đổi mới, để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc thuận lợi 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo Đào tạo, bồi dưỡng phải chuyển từ lý thuyết sang thực tế Đào tạo, bồi dưỡng sở lực làm việc cán bộ, công chức, không kéo dài việc đào tạo, bồi dưỡng chung chung, không sát thực với công việc hàng ngày cán bộ, công chức Để xác định mục tiêu đào tạo, dựa vào số kỹ đào tạo thường xuyên: lý luận trị, quản lý nhà nước đánh giá cách tổng quát chưa đầy đủ, cần điều tra khảo sát thực trạng kỹ đội ngũ để có đánh giá đầy đủ, bao quát hơn, điều thể qua kết khảo sát đội ngũ cán bộ, công chức theo bảng 21 Mức độ hài lòng TT Tiêu chí Tổng Rất hài lòng Hài lòng Tƣơng đối hài lòng SL % SL % SL % Khơng hài lòng SL % Chương trình đào tạo 225 2.2 15 6.7 69 30.7 136 60.4 Chất lượng đội ngũ giảng 225 viên 0.0 2.7 36 16.0 183 81.3 Cơ sở vật chất 225 59 26.2 83 36.9 57 25.3 26 11.6 Thu nhập sau đào tạo 225 38 16.9 64 28.4 86 38.2 37 16.4 Công tác đề bạt, bổ nhiệm 225 63 28.0 39 17.3 73 32.4 50 22.2 Mức độ đáp ứng kỹ CBCC UBND Quận chiếm t lệ trung bình 65%, 35% cán chưa đáp ứng kỹ cần thiết, t lệ cao Các kỹ cần thiết cần trình thực hành, rèn luyện Nếu đơn đào tạo mặt lý thuyết khó để rèn luyện kỹ cho cán Vì thời gian tới, UBND Quận nên tạo điều kiện cho cán công chức quan tự học tập, rèn luyện học hỏi, kèm cặp, giúp đỡ trao dồi kỹ năng, thường xuyên tổ chức khóa học kỹ năng, chẳng hạn như: kỹ giao tiếp, kỹ làm việc nhóm, kỹ ngoại ngữ, kỹ tin học… 3.2.3 Đổi chương trình/ kế hoạch, phương pháp đào tạo a Về lập kế hoạch đào tạo b Về thực kế hoạch ĐTBD c Về hình thức đào tạo d Đội ngũ giảng viên e Về ngân sách đào tạo 22 3.2.4 Hồn thiện cơng tác đánh giá kết sau đào tạo 3.2.5 Các giải pháp khác Áp dụng số trọng tâm đo lường hiệu suất , hay cách gọi thơng dụng số hồn thành nhiệm vụ (KPI – Key Performance Indicator) đào tạo nhân lực cách tính số số KẾT LUẬN CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1.1 Luận văn trình bày có hệ thống lý luận có liên quan đến CBCC, VC hành công tác đào tạo CBCC, VC quận Cẩm Lệ Đó sở để phân tích thực trạng đào tạo nhân lực hành UBND quận Cẩm Lệ 1.2 Phân tích thực trạng CBCC, VC để từ xác định đạt tồn hạn chế thực trạng đội ngũ cán công chức quận Cẩm Lệ công tác đào tạo UBND quận Trên sở nêu r nguyên nhân hạn chế để làm sở cho việc đề giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo CBCC quận Cẩm Lệ thời gian tới để thực tốt mục tiêu, định hướng đề phát triển kinh tế - xã hội quận 1.3 Trên sở lý luận thực tiễn công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC cấp quận Cẩm Lệ Luận văn mạnh dạn đưa giải pháp thiết thực cho công tác đào tạo CBCC quận Cẩm Lệ KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với Chính phủ Tiếp tục nghiên cứu ban hành đầy đủ hệ thống văn pháp luật vể ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức, trước hết sửa đổi, bổ 23 sung Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 Chính phủ ĐTBD cơng chức Kiểm tra, rà sốt lại chương trình, nội dung, phương thức ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức để đổi mới, sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế 2.2 Đối với thành phố Đà N ng u tiên tăng chi ngân sách Thành phố dành cho công tác đào tạo Tiếp tục triển khai thực Đề án thu hút sinh viên giỏi, người có học hàm học vị công tác thành phố, đặc biệt phát triển nguồn lực chất lượng cao 2.3 Đối với UBND quận Cẩm Lệ - Tiếp tục thực công tác tốt công tác quy hoạch cán theo hướng dẫn số 15-HD/BTCTW công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị số 42- NQ/TW Bộ trị thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước; chuẩn bị đội ngũ cán dự bị đủ đáp ứng yêu cầu bố trí, bổ nhiệm cán - Đẩy mạnh công tác quy hoạch cán dài hạn, trọng quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán trẻ diện quy hoạch dài hạn, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng CBCC sở nhằm tạo lĩnh khả lãnh đạo, quản lý toàn diện đồng thời góp phần nâng cao lực, trình độ cho đội ngũ nguồn cán từ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn ngạch công chức theo qui định - Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC tỉnh theo tiêu chuẩn quy định, mở rộng nhiều phương thức đào tạo, nhiều ngành nghề đào tạo, đảm bảo yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC cấp, ngành thành phố 24 - Đổi nội dung chương trình phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo CBCC ngồi phần trang bị có hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước ta cần thường xuyên bồi dưỡng kỹ thực thi công vụ nhằm đáp ứng yêu cầu chung tình hình hội nhập quốc tế Quan tâm xây dựng đội ngũ cán giảng dạy quản lý có số lượng phù hợp chất lượng cao đồng thời trang bị sở vật chất kỹ thuật cho sở đào tạo để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày phát triển, vào nề nếp, quy đại thời gian tới ... Đào tạo nhân lực hành UBND quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng làm đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận đào tạo nhân lựchành - Phân tích thực trạng đào tạo nhân lực hành. .. tác đào tạo nhân lực hành Chương 2: Thực trạng cơng tác đào tạo nhân lực hành Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ Chương 3: Giải pháp hoàn thiện cơng tác đào tạo nhân lực hành Ủy ban nhân dân quận Cẩm. .. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH TẠI UBND QUẬN CẨM LỆ 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ UBND QUẬN CẨM LỆ 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Cẩm Lệ quận thành phố Đà Nẵng thành lập theo Nghị định
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nhân lực hành chính tại UBND quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Đào tạo nhân lực hành chính tại UBND quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay