Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:51

ĐẠI HỌC ĐÀNẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ VĂN CẨM THOA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT KON TOM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Trƣờng Sơn Phản biện 1: PGS TS Đào Hữu Hòa Phản biện 2: TS Huỳnh Huy Hòa Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 01 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Trong nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng cốt yếu Cùng với phát triển khoa học công nghệ, hợp tác cạnh tranh quốc tế áp lực kinh tế - xã hội, chất lượng nguồn nhân lực trở thành lợi cạnh tranh chủ yếu doanh nghiệp Quá trình đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp định nhiều tới suất làm việc trung thành người lao động với tổ chức Chính xuất phát từ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cho việc tăng cường khả cạnh tranh kinh doanh, doanh nghiệp phát triển bền vững quan tâm đến công tác đào tạo người Với tâm xây dựng công ty vững mạnh, không ngừng mở rộng thị phần lĩnh vực sản xuất kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh, Công ty Cổ phần Tấn Phát lấy yếu tố người làm gốc, trọng vào công tác đào tạo nguồn nhân lực, xem yêu cầu nhiệm vụ nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược tổ chức Tuy nhiên, công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty năm qua bộc lộ nhiều tồn hạn chế, doanh nghiệp đầu ngành địa phương, phận không nhỏ nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát sau đào tạo không đáp ứng nhu cầu công việc đặt Trong bối cảnh Công ty cổ phần Tấn Phát chuyển mình, bước vào giai đoạn phát triển nâng cao lực người lao động để đáp ứng tối đa nhu cầu công việc nhiệm vụ cấp thiết thời điểm Do vậy, làm để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiến tới hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum vấn đề cần giải đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum” Mục tiêu nghiên cứu  Tìm hiểu đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Tấn Phát giai đoạn 2014 - 2016, rút thành tựu hạn chế  Tìm giải pháp phù hợp nhằm khắc phục hạn chế, góp phần hồn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum Giả thuyết nghiên cứu  Tìm giải pháp phù hợp để hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực hoạt động tối ưu thời điểm giúp Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nắm vững vị thị trường địa phương, đồng thời tăng suất lao động, cải thiện mạnh mẽ hiệu hoạt động doanh nghiệp Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum Trên sở thực tiễn hoạt động, đào tạo nguồn nhân lực hoạt động bổ trợ khác để nghiên cứu mối quan hệ chúng, nhằm đưa hình thức phương pháp đào tạo phù hợp phạm vi tồn cơng ty  Phạm vi nghiên cứu Phạm vi thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu đối tượng giai đoạn 2011 – 2015 Phạm vi không gian: Tại Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng kết hợp: phương pháp thu thập tài liệu, phân tích tổng hợp liệu, phương pháp chuyên gia, phương pháp thực nghiệm Số liệu thứ cấp thu thập từ nội Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum Số liệu sơ cấp thu thập thông qua báo, phát biểu chuyên gia ngành, điều tra thực tế lực lượng lao động Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài  Góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập theo quan điểm tổng thể thống  Mô tả tổng quan thực trạng nguồn nhân lực phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum  Dự báo nhu cầu đào tạo, đề xuất định hướng giải pháp cụ thể đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận đào tạo nguồn nhân lực tổ chức Chương 2: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm a Nhân lực Nhân lực nguồn lực người, bao gồm thể lực trí lực b Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người, bao gồm phẩm chất, trình độ chun mơn, kiến thức, óc sáng tạo, lượng, nhiệt huyết kinh nghiệm sống người, nhằm đáp ứng cấu kinh tế xã hội đòi hỏi c Đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực hoạt động có tổ chức, thực thời gian định nhằm đem đến thay đổi nhân cách, lực người đào tạo 1.1.2 Vai trò đào tạo nguồn nhân lực a Đối với doanh nghiệp Về phía doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu tồn phát triển doanh nghiệp b Đối với người lao động Trong điều kiện phát triển khoa học công nghệ, người lao động phải nâng cao trình độ văn hóa nghề nghiệp chun mơn để không bị tụt hậu c Đối với xã hội Đào tạo vấn đề sống đất nước, định phát triển xã hội, giải pháp để chống lại thất nghiệp 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo Để đánh giá xác nhu cầu đào tạo, doanh nghiệp phải thực phân tích tổ chức, phân tích cơng việc phân tích nhân viên 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực: - Trực tiếp giúp nhân viên thực công việc tốt - Cập nhật kỹ năng, kiến thức cho công nhân viên - Tránh tình trạng quản lý lỗi thời 1.2.3 Lựa chọn đối tƣợng đào tạo Xác định đối tượng phải vào nhu cầu đào tạo đánh giá chất lượng lao động có, đánh giá việc thực cơng việc người lao động, dựa vào xác định đối tượng đào tạo người chưa đủ yêu cầu đáp ứng công việc 1.2.4 Xác định nội dung phƣơng pháp đào tạo a Xác định nội dung đào tạo Cần phải lên kế hoạch nội dung giảng dạy thời gian biểu, học mơn gì, gì, giảng dạy học tiết b Lựa chọn phương pháp đào tạo Cơ sở việc lựa chọn phương pháp đào tạo dựa vào chương trình đào tạo chi phí đào tạo doanh nghiệp Bao gồm hai phương pháo đào tạo là: Đào tạo công việc đào tạo ngồi cơng việc 1.2.5 Xác định phƣơng tiện, tài liệu, giảng viên Căn vào nội dung phương pháp đào tạo lựa chọn, từ xác định phương tiện đào tạo gồm gì, cung cấp tài liệu giảng viên giảng dạy người bên hay bên doanh nghiệp 1.2.6 Dự tính chi phí đào tạo Thơng thường chi phí đào tạo năm doanh nghiệp bao gồm chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp 1.2.7 Thực chƣơng trình đào tạo Việc tiến hành tiến trình đào tạo phân rõ trách nhiệm cho đối tượng trực tiếp quản lý, báo cáo chịu trách nhiệm trước cấp Trong trình thực tiến trình có điều khơng phù hợp xảy phải kịp thời báo với lãnh đạo cấp để trực tiếp xem xét, thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp 1.2.8 Đánh giá kết đào tạo Đánh giá kết đào tạo xác định chương trình đào tạo có đáp ứng mục tiêu đề hay khơng Từ rút học kinh nghiệm cho lần đào tạo 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.3.1 Nhân tố thuộc môi trƣờng bên doanh nghiệp a Mục tiêu, chiến lược, sách doanh nghiệp Doanh nghiệp có mục tiêu, chiến lược phát triển cho giai đoạn phát triển Những mục tiêu, chiến lược chi phối tất hoạt động doanh nghiệp, từ quy mô sản xuất kinh doanh, cấu tổ chức đến sản phẩm,…trong có cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực b Quy mô, cấu tổ chức doanh nghiệp Quy mô doanh nghiệp lớn cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp phức tạp ngược lại c Đặc điểm sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Với lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau, sản phẩm khác nhu cầu nguồn nhân lực khác d Đội ngũ cán làm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Nếu người làm cơng tác đào tạo có đủ trình độ, lực, tâm huyết với cơng việc việc thực công tác đào tạo đạt hiệu tốt ngược lại e Nguồn nhân lực doanh nghiệp Đào tạo bao nhiêu, cần đào tạo, đào tạo phải dựa sở phân tích, nghiên cứu chất lượng lực lượng lao động có doanh nghiệp f Khả tài doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp có nguồn tài dồi nguồn kinh phí chi cho đào tạo phát triển nhiều hơn, dễ thực Ngược lại, doanh nghiệp có nguồn tài khơng dồi doanh nghiệp phải cân nhắc, lựa chọn vấn đề cần đầu tư 1.3.2 Nhân tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi doanh nghiệp a Nhân tố thuộc thị trường lao động Các nhân tố thuộc thị trường lao động như: số lượng chất lượng lực lượng lao động thị trường lao động, tình hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực toàn xã hội… thường xuyên tác động đến nguồn nhân lực công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp b Sự tiến khoa học công nghệ Sự tiến khoa học công nghệ ảnh hưởng không nhỏ đến việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, cho biết người cần phải đào tạo đào tạo nào? c Mơi trường kinh tế - xã hội Môi trường kinh tế - xã hội ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung ảnh hưởng đến cơng tác đào tạo nguồn nhân lực nói riêng d Đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp Nhân lực tổ chức, doanh nghiệp mang đặc điểm riêng yếu tố đặc biệt tiềm năng, nên tạo lợi cạnh tranh riêng tổ chức 1.4 KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Ở MỘT SỐ CƠNG TY CÙNG LOẠI HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT KON TUM 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN PHÁT KON TUM ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1 Giới thiệu Cơng ty 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.3 Tầm nhìn sứ mệnh Cơng ty 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 2.1.5 Đặc điểm sản xuất kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần a Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Cổ Phần Tấn Phát tâm xây dựng công ty phát triển vững mạnh, hoạt động đa ngành nghề đầu tư kinh doanh thuỷ điện khai thác chế biến khoáng sản đóng vai trò chủ lực Các lĩnh vực hoạt động Công ty gồm: Đầu tư thủy điện, thi cơng xây dựng, thi cơng điện, khống sản 10 Bảng 2.3: Tình hình nguồn nhân lực Cơng ty CP Tấn Phát giai đoạn 2014 - 2016 Năm 2014 Phân theo tính chất cơng việc Năm 2015 Số lƣợng (Ngƣời) Cơ cấu (%) Số lƣợng (Ngƣời) Cơ cấu (%) LĐ gián tiếp 62 LĐ trực tiếp 210 22.79 65 77.21 230 Tổng số 272 100 295 Năm 2016 Số lƣợng (Ngƣời) Cơ cấu (%) 22.03 70 22.15 77.97 244 77.85 100 316 100 Nguồn: Phòng Hành – Tổng hợp b) Cơ cấu nguồn nhân lực phân theo giới tính độ tuổi Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn nhân lực phân theo giới tính độ tuổi Cơng ty CP Tấn Phát giai đoạn 2014 - 2016 Giới tính tuổi đời Năm 2014 Số lƣợng Năm 2015 Cơ cấu Số lƣợng Cơ cấu Năm 2016 Số lƣợng Cơ cấu (Ngƣời) (%) (Ngƣời) (%) (Ngƣời) (%) 272 100 295 100 316 100 Nữ 62 22.79 58 19.66 56 17.72 Nam 210 77.21 237 80.34 260 82.28
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum, Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Tấn Phát Kon Tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay