Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay thế cho sử dụng hóa chất trong sản xuất lúa của hộ nông dân trường hợp huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÂM HỒNG NHUNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG BIỆN PHÁP SINH HỌC THAY THẾ CHO SỬ DỤNG HĨA CHẤT TRONG SẢN XUẤT LƯA CỦA HỘ NƠNG DÂN: TRƢỜNG HỢP HUYỆN HÕA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60 31 01 05 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN HIỆP Phản biện 1: GS.TS Trương Bá Thanh Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Thế Tràm Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, loại phân bón hóa học, cộng với kỹ thuật canh tác hạn chế tiềm ẩn nguy gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cộng đồng phát triển bền vững ngành Nông nghiệp Biện pháp hóa học bộc lộ nhiều nhược điểm, sản xuất theo quy trình an tồn, thân thiện với môi trường hướng ngành chức khuyến khích áp dụng Với thực trạng điều kiện Việt Nam nay, nơng nghiệp sinh học xu hướng tối ưu cho nông nghiệp nước ta Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc nghiên cứu hành vi người sản xuất phổ biến nước giới Việt Nam chưa có nghiên cứu thực hiện, khó để tìm nghiên cứu xem xét đề Có lẽ, đề tài phân tích hành vi người sản xuất đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp bị bỏ ngỏ Vì vậy, cần thiết phải có nghiên cứu để xem xét vấn đề cách có hệ thống, lý chọn đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay cho việc sử dụng hóa chất sản xuất lúa hộ nơng dân: trường hợp huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đảm bảo điều kiện phù hợp để tiến hành việc nghiên cứu Huyện Hòa Vang có quỹ đất nơng nghiệp khơng nhiều, diện tích sản xuất nơng nghiệp tập trung nên dễ tiến hành nghiên cứu; mặt khác, huyện bước đầu áp dụng kĩ thuật mới, an toàn vào vùng chuyên canh sản xuất lúa Mặc dù, có nhiều chương trình phát triển nơng nghiệp sinh học tồn nhiều vương mắc việc tham gia người dân vào chương trình Do đó, để người dân tích cực tham gia vào chương trình dự án nơng nghiệp xanh phát huy lợi ích biện pháp sinh học canh tác lúa nói riêng nơng nghiệp nói chung, cần phải có nghiên cứu mang tính hệ thống để tìm nhân tố tác động đến ý định sử dụng biện pháp sinh học nơng dân đồng ruộng Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay cho hóa học nơng dân trồng lúa huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng dựa lý thuyết hành vi 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Tìm hiểu thực trạng sử dụng biện pháp bảo vệ thực vật sản xuất lúa hộ nơng dân huyện Hòa Vang - Xác định lượng hóa nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay cho việc sử dụng hóa chất sản xuất lúa nơng dân huyện Hòa Vang - Đề xuất số hàm ý sách Đối tƣơng Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay cho việc sử dụng hóa chất sản xuất lúa nơng dân Huyện Hòa Vang, TP Đằng Nẵ Phạm vi nghiên cứu + Về phạm vi: Đề tài tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay cho việc sử dụng hóa chất sản xuất lúa nơng dân huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng + Về thời gian: Thực trạng giai đoạn 2013-2017 giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm tới Phƣơng pháp nghiên cứu: Kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, cụ thể nghiên cứu thực qua hai giai đoạn: Giai đoạn nghiên cứu sơ Giai đoạn nghiên cứu thức Các phương pháp thu thập công cụ xử lý thông tin vận dụng để thực nghiên cứu bao gồm: Phương pháp thu thập thông tin: Nguồn liệu phục vụ cho nghiên cứu đề tài bao gồm nguồn liệu thứ cấp sơ cấp Phương pháp xử lý thông tin: Nghiên cứu áp dụng phối hợp phương pháp phân tích thống kê mơ tả, phân tích nhân tố, phân tích hồi qui đa biến kiểm định T-Test, ANOVA Công cụ xử lý thông tin: Sử dụng phần mềm SPSS 22 Ý nghĩa đóng góp nghiên cứu Về mặt lý luận: Luận văn làm sáng tỏ lý thuyết đo lường nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay cho việc sử dụng hóa chất sản xuất lúa nơng dân Kết nghiên cứu góp phần phát triển hệ thống thang đo mơ hình nghiên cứu tác động đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay cho việc sử dụng hóa chất sản xuất lúa nông dân Về mặt thực tiễn: Đề tài phân tích khám phá nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay cho việc sử dụng hóa chất sản xuất lúa nông dân theo hướng tăng trưởng xanh Hòa Vang, TP Đà Nẵng Kết nghiên cứu cung cấp sở khoa học cho việc hoạch định sách coi tài liệu tham khảo cho nhà nghiên cứu ý định sử dụng biện pháp sinh học thay cho việc sử dụng hóa chất sản xuất lúa nông dân theo hướng tăng trưởng xanh Từ đó, tháo gỡ rào cản khiến người nơng dân khó thực thay đổi phương thức canh tác sử dụng nhiều chất hóa học sang biện pháp sinh học an toàn Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận mô hình nghiên cứu Chương 2: Giới thiệu địa bàn thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Hàm ý sách Tổng quan nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu dự định hành vi, đề tài trình bày học thuyết quan trọng thuyết dự định hành vi (Ajzen, 1991) mơ hình chấp nhận công nghệ (Teo, T., Su Luan, W., & Sing, C.C., 2008) Mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TAM) dựa tảng lý thuyết Thuyết hành động hợp lý TRA lĩnh vực nghiên cứu tâm lý (Eagly & Chaiken, 1993; Olson & Zanna, 1993; Sheppard, Hartwick, & Warshaw, 1998) Các mơ hình phát triển cách loại bỏ thêm biến cho phù hợp hơn, cụ thể mơ hình TAM rút gọn bỏ nhân tố thái độ mô hình TAM Học thuyết dự định hàng vi sử dụng phổ biến để phân tích nghiên cứu vấn đề nông nghiệp nghiên cứu “ Lồng ghép lý thuyết sắc xã hội lý thuyết dự định hành vi để giải thích định tham gia vào hoạt động nông nghiệp bền vững” (Kelly , 2011) “Các yếu tố ảnh hưởng đến tham gia nông dân vào nông nghiệp môi trường, Đo lường : Bằng chứng từ nghiên cứu điển hình” (E Defrancesco, P.Gatto, F.Runge, and S, Trestini, 2006) Một nghiên cứu tương tự thực miền Bắc nước Ý “Các yếu tố ảnh hưởng tham gia nông dân biện pháp nông nghiệp môi trường: miền bắc nước Ý” (Defrancesco, E., Gatto, P., Runge, F and Trestini, S.; 2008).Bài báo “Quan điểm nông dân chuyển đổi sang canh tác hữu cơ” (D Laepple and T Donnellan, 2008) CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 CÁC KHÁI NIỆM QUAN TRỌNG 1.2 CÁC LÝ THUYẾT VỀ DỰ ĐỊNH HÀNH VI 1.2.1 Thuyết hành động hợp lý Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action) xây dựng Ajzen Fishbenin từ cuối thập niên 60 kỉ 20 hiệu chỉnh mở rộng thập niên 70 Theo lý thuyết TRA hai nhân tố ảnh hưởng đến ý định thái độ cá nhân chuẩn chủ quan 1.2.2 Thuyết hành vi đƣợc hoạch định Thuyết hành vi hoạch định đời để giải hạn chế thuyết TRA, Ajzen phát triển lý thuyết gọi thuyết hành vi hoạch định (TPB) vào năm 1985 Lý thuyết hành vi hoạch định (TPB) Ajzen (1991) dựa tảng thuyết hành động hợp lý nên kế thừa hai yếu tố thuyết hành động hợp lý thêm vào nhân tố thứ ba Nhận thức kiểm sốt hành vi ((Perceived Behavioral Control) Nhận thức kiểm soát hành vi phản ánh việc dễ dàng hay khó khăn thực hành vi việc thực hành vi có bị kiểm sốt hay hạn chế hay khơng (Ajzen, 1991, tr 183) 1.2.3 Mơ hình chấp nhận cơng nghệ Con người đứng trước lựa chọn cơng nghệ Một cơng cụ hữu ích việc giải thích ý định chấp nhận cơng nghệ mơ hình chấp nhận cơng nghệ (TAM) Trong đó, Nhận thức hữu ích (PU – Perceived Usefulness) cấp độ mà cá nhân tin sử dụng phương pháp đặc thù nâng cao kết thực họ (Davis, 1985, trích Chuttur, M.Y., 2009, tr 5) Nhận thức tính dễ sử dụng (PEU – Perceived Ease of Use) cấp độ mà người tin sử dụng phương pháp đặc thù khơng cần nỗ lực (Davis, 1985, trích Chuttur, M.Y., 2009, tr 5) 1.2.4 Các mơ hình kết hợp Nhận thức hữu ích Chuẩn chủ quan Ý định hành vi Nhận thức kiểm soát hành vi 1.3 MƠ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Nhận thức lợi ích PPSH Nhận thức việc cải thiện mơi trường Chuẩn chủ quan Nhận thức kiểm sốt hành vi Nhận thức rào cản Ý định sử dụng PPSH canh tác Các giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết H1: Nhận thức hữu ích PPSH lớn ý định sử dụng PPSH cao Giả thuyết H2: Nhận thức vai trò cải thiện mơi trường PPSH lớn ý định sử dụng PPSH cao Giả thuyết H3: Chuẩn chủ quan tác động tích cực đến ý định sử dụng PPSH Giả thuyết H4: Nhận thức kiểm soát hành vi tác động tích cực đến ý định sử dụng PPSH Giả thuyết H5: Nhận thức rào cản lớn ý định sử dụng PPSH thấp 10 2.2.2 Thang đo thức hỏi điều tra Để điều chỉnh thang đo sơ nhằm có thang đo thức phục vụ nghiên cứu, đề tài tiến hành nghiên cứu định tính thơng qua vấn sâu Phỏng vấn thực tháng tháng năm 2018 với đối tượng vấn chuyên gia nông nghiệp am hiểu PPHH, PPSH sản xuất lúa người sản xuất lúa Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Nội dung: Các câu hỏi nhân tố tác động đến dự định sử dụng PPSH tong sản xuất lúa, biến quan sát cho thang đo mô hình Kết nghiên cứu định tính cho thấy, mơ hình nghiên cứu “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng BPSH thay cho PPHH người nơng dân trồng lúa Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng” sử dụng khái niệm khái niệm thành phần tác động lên “ý định sử dụng”: (1) Nhận thức lợi ích PPSH, (2) Nhận thức rào cản, (3) Nhận thức môi trường, (4) Chuẩn chủ quan, (5) Nhận thức kiểm soát hành vi Đồng thời, tác vấn hai chuyên gia nghiên cứu trồng lúa hữu huyện Hòa vang anh Trần Ngọc Anh (Phó Chủ tịch Hội Nơng dân Huyện), chị Ngơ Thị Hạnh ( kĩ sư nơng nghiệp Huyện Hòa Vang) lời lẽ, độ rõ ràng bố cục bảng câu hỏi Bảng hỏi sơ trình bày Phụ lục Trên sở điều chỉnh bảng hỏi sơ bộ, bảng hỏi thức hình thành trình bày Phụ lục Bảng câu hỏi thiết kế dựa vào thang đo mô 11 hình đề xuất Bảng câu hỏi gồm có phần: Phần 1: Ghi nhận thông tin cá nhân (yếu tố nhân học) đối tượng nghiên cứu Phần 2: Thông tin đánh giá người nông dân nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng họ Các thang đo xây dựng phát triển từ sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu Các thang đo dịch sang tiếng Việt từ thang đo sử dụng nghiên cứu cơng bố trước Vì vậy, trước hình thành thang đo thức cho mục tiêu nghiên cứu, vấn sâu thực nhằm khẳng định đố tượng vấn hiểu rõ nội dung khái niệm ý nghĩa từ ngữ.Trong nghiên cứu câu hỏi sử dụng thang đo Likert năm mức độ từ đến 5, cụ thể: “1: Rất không đồng ý”; “2: Khơng đồng ý; “3: Trung lập (khơng có ý kiến)”; “4: Đồng ý”; “5: Rất đồng ý” 2.4 TỔ CHỨC THU THẬP DỮ LIỆU 2.4.1 Chọn mẫu  Đối tƣợng khảo sát: bao gồm nam nữ Huyện Hòa Vang, nhóm người tự định việc sử dụng biện pháp BVTV sản xuất  Kỹ thuật chọn mẫu: sử dụng kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện Theo cách chọn mẫu tác giả chọn đơn vị mẫu dựa vào thuận tiện hay tính dễ tiếp cận nơng dân khu vực trồng lúa, Huyện Hòa Vang Kích thƣớc mẫu:  Theo Bollen (1989, trích Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009) biến quan sát cần 12 mẫu Trong đề tài này, có khoảng 34 biến quan sát cần để phân tích nhân tố kích thước mẫu tối thiểu cần thiết 34 x = 170 Vì vấn đề nghiên cứu tương đối rộng, với nhiều địa điểm khác nhau, tác giả Dự kiến điều tra 340 để đảm bảo độ tin cậy mẫu nghiên cứu 2.4.2 Tổ chức khảo sát Phương pháp thu thập liệu áp dụng khảo sát bảng câu hỏi tác giả trực tiếp thực vấn Trao bảng câu hỏi hướng dẫn trả lời trực tiếp nơi thuận tiện cho người trả lời vấn cánh đồng, nhà dân, cửa hàng vật tư nông nghiệp 2.4.3 Chuẩn bị xử lý số liệu 2.4.4 Phƣơng pháp phân tích số liệu 2.5 CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 2.5.1 Phân tích độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 2.5.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 2.5.3 Phân tích hồi quy đa biến phân tích tƣơng quan Các nhân tố trích phân tích nhân tố sử dụng cho phân tích hồi quy đa biến để kiểm định mơ hình nghiên cứu giả thuyết kèm theo Các kiểm định giả thuyết thống kê áp dụng mức ý nghĩa 5% Phân tích tƣơng quan Phân tích hồi quy đa biến Phân tích ANOVA 13 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 MƠ TẢ MẪU 3.1.1 Thơng tin mẫu Phân bố theo Giới tinh Độ tuổi Trình độ Missing Tần suất Phần trăm Nam 208 61.2 Nu 132 38.8 Total 340 100 19-25 0.9 25-30 1.8 31-36 29 8.5 37-42 101 29.7 Tren 42 201 59.1 Total 340 100 cap 29 8.5 cap 204 60 cap 105 30.9 Tren dai hoc 0.3 Total 339 99.7 System 0.3 340 100 Hoa Lien 0.6 Hoa Khuong 55 16.2 Hoa Lien 31 9.1 Total Xã 14 Phân bố theo Thu Nhập /Tháng Tần suất Phần trăm Hoa Phong 49 14.4 Hoa Phuoc 76 22.4 Hoa Tien 127 37.4 Total 340 100 Duoi trieu 132 38.8 den trieu 101 29.7 den trieu 53 15.6 den trieu 45 13.2 Tren trieu 2.6 Total 340 100 Mẫu thu thập phương pháp phát câu hỏi thu trực tiếp: tổng số câu hỏi phát 340, thu 340 Trong q trình khảo sát có phiếu chưa trả lời hết câu hỏi tác giả đưa vào nghiên cứu Như vậy, sử dụng 340 mẫu khảo sát để tiến hành phân tích 3.1.2 Phân tích thống kê mô tả Mẫu quan sát gồm 34 biến quan sát đo lường khái niệm nghiên cứu tiến hành mã hóa để phập liệu phân tích, sử dụng phần mềm SPSS phiên 22.0 Phân bố mẫu theo thuộc tính (Giới tính, độ tuổi, trình độ, thu nhập) tần số đặc trưng cá nhân khảo sát 3.1.3 Thống kê mô tả tần số đặc trƣng có liên quan đến PPSH 15 3.2 PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY THƠNG QUA HỆ SỐ CRONBACH ALPHA Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha Nhận thức lợi ích PPSH: Cronbach's Alpha = 0.809 Nhận thức môi trường : Cronbach's Alpha = 0.785 Chuẩn chủ quan: Cronbach's Alpha = 0.837 Nhận thức kiểm soát hành vi: Cronbach's Alpha = 0.755 Nhận thức rào cản: Cronbach's Alpha = 0.72 Ý định sử dụng PPSH: Cronbach's Alpha = 0.837 Sau tiến hành phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha ta thấy, hệ số Cronbach’s Alpha thang đo > 0.6; phần lớn hệ số tương quan biến - tổng các biến tổng > 0.4 trừ nhân tố E5, E6, E7, E8 có hệ số tương quan biến - tổng < 0.4 nên bị loại 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Kết kiểm định KMO Bartlett có trị số KMO = 0.781 (nằm từ 0.5 đến 1) giả thuyết H0 bị bác bỏ với mức ý nghĩa thống kê 0% (sig = 0.000) Như vậy, điều kiện ban đầu đáp ứng để tiến hành phân tích nhân tố Kết phân tích phương sai giải thích cho ta thấy nhân tố đươc trích có giá trị Eigenvalues > 1, thang đo đạt yêu cầu đưa vào sử dụng Ta có % phương sai tích lũy nhân tố = 67.121% > 50%, điều cho thấy khả sử dụng nhân tố thành phần giải thích 67.121% biến thiên 21 biến quan sát 16 Kết cho thấy có nhân tố trích sau xoay nhân tố Nhân tố thứ (chuẩn chủ quan) gồm biến quan sát (C3, B5, C1, C2, B4, C4, C5); Nhân tố thứ (Nhận thức rào cản) bao gồm biến quan sát (E1, E2, E3, E4) Nhân tố thứ (Lợi ích sử dụng PPSH) bao gồm biến quan sát (A3, A4, A5 A6); Nhân tố thứ (Nhận thức kiểm soát hành vi) bao gồm biến quan sát (D1, D4, D5, D6) Nhân tố thứ (Nhận thức cải thiện môi trường) gồm biến quan sát (B1, B2) Sau chỉnh sửa, mô hình hình thành gồm nhân tố với 21 biến quan sát Kết việc phân tích nhân tố tiền đề để xây dựng mô hình điều chỉnh 3.4 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 3.4.1 Kiểm định hệ số tƣơng quan Pearson Nhân tố rào cản bị âm có tượng đa cộng tuyến Loại bỏ nhân tố rào cản nên ta loại bỏ nhân tố rào cản khỏi mơ hình nghiên cứu Mức độ tương quan biến độc lập biến phụ thuộc với ý định sử dụng PPSH thể qua hệ số tương quan Pearson với mức ý nghĩa 1% Qua bảng kết kiểm định Pearson cho thấy có tương quan biến phụ thuộc (ý định sử dụng) với biến độc lập Nhân tố chuẩn chủ quan (hệ số Pearson = 0.636), Nhân tố nhận thức hữu ích PPSH (hệ số Pearson = 0.550), Nhân tố nhận 17 thức kiểm soát hành vi (hệ số Pearson = 0.407), Nhân tố Nhận thức cải thiện môi trường (hệ số Pearson = 0.256) có tương quan đáng kể với ý định sử dụng PPSH Tuy nhiên, nhân tố nhận thức rào cản (hệ số Pearson = - 0.014) khơng có tương quan với ý định sử dụng PPSH nên bị loại bỏ khỏi mơ hình 3.4.2 Phân tích hồi quy Phân tích hồi quy thực với biến độc lập mơ hình nghiên cứu điều chỉnh loại bỏ nhân tố rào cản Kết nhận cho biết hệ số chấp nhận ( Tolerance) < hệ số phóng đại phương sai VIF nhỏ ( 200 k=4, mức ý nghĩa 1% tra bảng phân phối ta tìm giá trị dL=1.633, dU=1.715 Xét – dU = – 1.715 = 2.285 Vì dU < d < – dU hay 1.715 < 1.853 < 2.285 nên mơ hình khơng có tự tương quan Kiểm định độ phù hợp mơ hình Ta thấy hệ số điều chỉnh = 0.571 nghĩa mô hình hồi quy tuyến tính xây dựng phù hợp với tập liệu 57.0%, tức biến độc lập giải thích 57.1% biến thiên biến phụ thuộc ý định sử dụng PPSH trồng lúa 18 Tuy nhiên, cho biết mơ hình hồi quy với tập liệu chưa thể biết mơ hình hồi quy hồi quy vừa xây dựng có phù hợp với tổng thể hay khơng Vì vậy, cần phải có thêm kiểm định F qua bảng phân tích ANOVA để kiểm tra độ phù hợp mơ hình hồi quy vừa xây dựng với tổng thể nghiên cứu Trong Bảng kết phân tích ANOVA, cho thấy giá trị sig nhỏ (sig = 0.000) nên mơ hình hồi quy phù hợp với tập liệu sử dụng 3.5 KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT Kết cho thấy có nhân tố tác động Ý định sử dụng PPSH nông dân trồng lúa Huyện Hòa Vang, nhân tố nhận thức hữu ích PPSH, nhận thức việc cải thiện môi trường, nhận thức kiểm soát hành vi, chuẩn chủ quan Kết cho thấy mối quan hệ nhân tố Ý định thể thơng qua phương trình hồi quy chuẩn hóa sau: BI = 0.782 + 0.409*SN + 0.327*PU + 0.207*PCB + 0.186*EA Như nhân tố Chuẩn chủ quan nhân tố tác động mạnh đến Ý định sử dụng PPSH trồng lúa nông dân Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, nhân tố Nhận thức hữu ích, Kiểm sốt hành vi, Nhận thức môi trường Kết phân tích hồi quy cho kết tương tự phân tích thống kê mơ tả phân tích tương quan 3.6 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC BIẾN ĐỊNH TÍNH Kết kiểm định cho thấy khơng có khác biệt nữ giới 19 nam giới, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn có khác biệt địa phương sinh sống ý định sử dụng PPSH người nông dân trồng lúa huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng 20 CHƢƠNG MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1 MỘT SỐ HÀM Ý VỚI CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN Dữ liệu thu thập từ người nơng dân Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho thấy, người nông dân gia đình, bạn bè, người tiêu dùng, chuyên gia nơng nghiệp, quyền địa phương khuyến khích sử dụng PPSH có khả cao để sử dụng PPSH Trong thực tế vậy, người dân xã khuyến khích sử dụng PPSH chuyên gia nơng nghiệp quyền địa phương họ sử dụng PPSH nhiều hoàn toàn sử dụng Ngồi ra, nhân tố lợi ích sử dụng PPSH có tác động mạnh tới ý định sử dụng PPSH trồng lúa, người nông dân thấy PPSH mang đến nhiều lợi ích họ có ý định sử dụng cao 4.1.1 Đối với UBND huyện Đối với nhân tố Chuẩn chủ quan, kết cho thấy ảnh hưởng người tiêu dùng có tác động mạnh nhất, sau chun gia nơng nghiệp quyền địa phương, người xung quanh Vì thế, cần xây dựng chương trình vận động tập huấn nâng cao kiến thức sử dụng PPSH cho bà thơn xã trồng lúa giống sản xuất nơng sản khác cần có tính đồng cao, có nghĩa muốn sản xuất lúa hữu thơn phải sản xuất, người không tuân theo sử dụng PPHH ảnh hưởng tới đồng rộng người khác Ngoài 21 ra, người tiêu dùng nhân tố tác động mạnh tới ý định sử dụng PPSH người nơng dân, quyền địa phương cần có tổ chức giới thiệu sản phẩm lúa tới người tiêu dùng thông qua hội chợ quảng bá nông sản Đồng thời, xây dựng thương hiệu lúa hữu cho vùng sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn chất lượng tạo niềm tin cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm lúa địa phương Đối với nhân tố Nhận thức môi trường, kết nghiên cứu cho thấy người dân có nhận thức tốt mơi trường ý định sử dụng PPSH cao Chính quyền địa phương cần xây dựng chương trình tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức môi trường tầng lớp nơng dân 4.1.2 Đối với phòng NN&PTNT huyện Ý kiến chun gia nơng nghiệp có tác động mạnh tới ý định sử dụng PPSH nông dân Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng Phòng NN&PTNT huyện nên thường xuyên cử chuyên gia nông nghiệp thăm đồng theo dõi tình hình thơn xã thực canh tác lúa hữu để kịp thời hướng dẫn cho bà nông dân cách sử dụng PPSH suốt trình trồng lúa từ làm đất đến thu hoạch để đảm bảo nông dân không sử dụng chất hóa học sử dụng Nên tiếp tục đẩy mạnh triển khai sách hỗ trợ đầu tư vùng sản xuất, chế biến bảo quản lúa sau thu hoạch đạt chất lượng tốt Phát triển nông thôn đô thị tạo thành chuỗi cung ứng lúa gạo để người dân tập trung sản xuất lúa hữu 22 mà lo đến đầu sản phẩm Phòng NN&PTNT huyện có đề án ứng dụng giới hóa, khuyến nông, ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất lúa hữu nhằm nâng cao sản lượng chất lượng lúa địa phương Mặt khác, thôn xã chưa áp dụng PPSH sản xuất lúa cần có tổ chức nhiều buổi tun truyền tập huấn lợi ích sử dụng PPSH theo nghiên cứu người dân có nhận thức lợi ích sử dụng PPSH cao ý định sử dụng PPSH cao Do người dân có ý thức lợi ích mà PPSH mang lại họ tự nguyện tham gia trồng lúa hữu khuyên người nông dân khác làm theo Ngoài ra, kết nghiên cứu cho thấy nơng dân có nhận thức kiểm sốt hành vi tốt có ý định sử dụng PPSH cao Người nơng dân huyện Hòa vang có đủ diện tích ruộng đồng, lực nhiệt tình để tham gia trồng lúa hữu miễn phòng NN&PTNT huyện có chương trình hướng dẫn cụ thể để người nông dân canh tác lúa hữu 4.2 CÁC HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI Thứ nhất, ý định sử dụng chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố nguồn lực hạn chế, đề tài tập trung vào nghiên cứu với số nhân tố gồm nhóm nhân tố Thứ hai, với số lượng mẫu chưa lớn, có 340 mẫu kết mơ hình Thứ hai, với số lượng mẫu chưa lớn, có 340 mẫu kết mơ hình giải thích 57.1% ý định sử dụng 23 Thứ ba, hạn chế phương pháp phân tích liệu, nghiên cứu sử dụng cơng cụ phân tích hồi quy đa biến để xác định mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc Tuy nhiên, phép phân tích khơng cho thấy mối quan hệ biến độc lập với Thứ tư, giải pháp mang tính định tính chưa đánh giá trở ngại thực giải pháp Thứ năm, đề tài chưa xem xét yếu tố doanh nghiệp tác động tới ý định sử dụng PPSH người nông dân trồng lúa ... trạng sử dụng biện pháp bảo vệ thực vật sản xuất lúa hộ nơng dân huyện Hòa Vang - Xác định lượng hóa nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay cho việc sử dụng hóa chất sản xuất. .. đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay cho việc sử dụng hóa chất sản xuất lúa nông dân Về mặt thực tiễn: Đề tài phân tích khám phá nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định sử dụng biện pháp. .. dụng biện pháp sinh học thay cho việc sử dụng hóa chất sản xuất lúa hộ nơng dân: trường hợp huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đảm bảo điều kiện phù hợp để tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay thế cho sử dụng hóa chất trong sản xuất lúa của hộ nông dân trường hợp huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng biện pháp sinh học thay thế cho sử dụng hóa chất trong sản xuất lúa của hộ nông dân trường hợp huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay