bản tóm tắt nghiên cứu khóa học đề tài kinh doanh

28 27 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:36

Trong những năm trở lại đây khi nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hội nhập và phát triển, phong trào khởi nghiệp trở nên rầm rộ hơn bao giờ hết cùng với sự thành lập hàng loạt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm trên 97% tổng số các doanh nghiệp trong cả nước.Sự bùng nổ mạnh mẽ của các công ty khởi nghiệp đồng nghĩa với tính cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, bên cạnh những vấn đề quan trọng như nguồn vốn, chiến lược hay nhu cầu thị trường, yếu tố con người là một trong những nhân tốquan TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH -O0O - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Chủ đề: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THU HÚT NHÂN TÀI CỦA CÁC CÔNG TY KHỞI NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Giáo viên hướng dẫn : Lê Văn Nam (Th.s) Thành viên: Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Kim Thoa Hà Thùy Trang Lê Thị Trang Hà Nội – 2018 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .5 1.1 Lý nghiên cứu 1.1.1 Lí lí luận 1.1.2 Lí thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu 10 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 10 1.3 Phương pháp nghiên cứu 10 1.3.1 Phương pháp thu thập liệu 10 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 11 1.3.3 Xác định biến 11 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 12 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .12 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 12 1.5 Quy trình nghiên cứu .12 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THU HÚT NHÂN TÀI VÀO CÁC CÔNG TY KHỞI NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 13 2.1 Các vấn đề liên quan đến việc thu hút nhân tài vào công ty kh ởi nghi ệp 13 2.1.1 Công ty khởi nghiệp 14 2.1.2 Nhân tài thu hút nhân tài 14 2.1.3 Tầm quan trọng thu hút nhân tài công khởi nghiệp 15 2.2 Tổng quan nghiên cứu 16 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút nhân tài công ty khởi nghiệp 21 2.3.1 Giá trị thúc đẩy 21 2.3.2 Giá trị kinh tế 22 2.3.3 Giá trị phát triển 23 2.3.4 Giá trị xã hội .24 Nghiên cứu khoa học Page 2.4 Mơ hình nghiên cứu 26 2.5 Thang đo sử dụng 26 2.5.1 Thang đo giá trị thúc đẩy 26 2.5.2 Thang đo giá trị xã hội 27 2.5.3 Thang đo giá trị kinh tế 28 2.5.4 Thang đo giá trị phát triển .29 2.6 Phương pháp phân tích liệu .29 2.6.1 Kiểm định độ tin cậy hệ số Cronbach’s Alpha 29 2.6.2 Phân tích hồi quy đa biến .30 CHƯƠNG 3: BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1 Tổng quan điều tra thống kê mẫu 32 3.1.1.Chọn mẫu 32 3.1.2.Thu thập số liệu .32 3.2.Mô tả mẫu nghiên cứu 32 3.2 Kiểm định thang đo hệ số Cronbach’s Alpha .38 3.2.1 Kiểm định độ tin cậy giá trị thúc đẩy 38 3.2.2 Giá trị xã hội .39 3.2.3 Giá trị phát triển 40 3.2.4 Giá trị kinh tế 40 3.3 Hồi quy đa biến 41 3.3.1 Phương trình hồi quy 41 3.3.2 Kết hồi quy đa biến 41 3.4 Kết luận 44 CHƯƠNG 4: ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀIĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO CƠNG TY KHỞI NGHIỆP .45 4.1 Đóng góp hạn chế đề tài 45 4.1.1 Đóng góp đề tài 45 4.1.2 4.2 Hạn chế đề tài 45 Giải pháp 46 4.2.2 Đối với công ty khởi nghiệp người lãnh đạo 46 Nghiên cứu khoa học Page 4.2.3 Đối với phủ 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC .52 Nghiên cứu khoa học Page Nghiên cứu khoa học Page CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu 1.1.1 Lí lí luận - Trong năm trở lại kinh tế Việt Nam đà hội nhập phát triển, phong trào khởi nghiệp trở nên rầm rộ hết với thành lập hàng loạt doanh nghiệp vừa nhỏ, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp nước - Sự bùng nổ mạnh mẽ công ty khởi nghi ệp đồng nghĩa v ới tính cạnh tranh khốc liệt thị trường, bên cạnh vấn đề quan trọng nguồn vốn, chiến lược hay nhu cầu thị trường, yếu tố người nhân tốquan trọng định nên thành cơng cơng ty 1.1.2 Lí thực tiễn - Song song với tỉ lệ khởi nghiệp tăng cao, Việt Nam, 60% doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại, theo tập đoàn IDG Đơng Nam Á - Một bốn khó khăn mà 80% Startup Việt gặp ph ải v ấn đề nhân sự, chủ yếu xuất phát từ khan nguồn vốn công ty thành lập việc thu hút nhân tài - Thêm vào đó, kỹ tuyển dụng, đãi ngộ gi ữ chân ng ười tài chủ doanh nghiệp yếu, cơng ty chưa trang bị cho đội ngũ nhân chuyên nghiệp Nghiên cứu khoa học Page 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu mục tiêu: - Tổng hợp khung lý thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh h ưởng đến việc thu hút nhân tài công ty khởi nghiệp - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút nhân tài công ty khởi nghiệp địa bàn Hà Nội - Thực trạng việc thu hút nhân tài doanh nghi ệp kh ởi nghi ệp Hà Nội - Kiến nghị giải pháp để thu hút nhân tài cho công ty khởi nghiệp 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu - Những nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút nhân tài công ty khởi nghiệp? - Thực trạng việc thu hút nhân tài doanh nghiệp khởi nghiệp Hà Nội nào? - Làm để công ty khởi nghiệp thu hút nhân tài? 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp thu thập liệu - Đề tài nghiên cứu thu thập nguồn thông tin sơ cấp - Thông tin sơ cấp thu thập cách cách:  Phỏng vấn sâu - Phỏng vấn sâu người sáng lập nên công ty khởi nghiệp  Phương pháp điều tra khảo sát: Nghiên cứu khoa học Page o Mẫu điều tra: 250 o Phương pháp chọn mẫu phương pháp thuận tiện - Thiết kế Phiếu điều tra o Phiếu khảo sát Phần 1: Nội dung bao gồm câu hỏi liên quan t ới nhân tố ảnh hưởng Phần 2: Thông tin chung liên quan đến nhân học o Thang đo: Likert với mức độ: từ “hồn tồn đồng ý” đến “hồn tồn khơng đồng ý” 1.3.2 Phương pháp phân tích số liệu - Xử lý số liệu phần mềm SPSS 20.0 1.3.3 Xác định biến Biến phụ thuộc: việc thu hút nhân tài vào công ty khởi nghiệp Biến độc lập: nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút nhân tài vào công ty khởi nghiệp 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Việc thu hút nhân tài nhân tố ảnh hưởng đến vi ệc thu hút nhân tài cho công ty khởi nghiệp 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: - Sinh viên năm cuối có nhu cầu xin việc tr ường đ ại học người làm - Thời gian: Từ 01/02/2017 đến 30/03/2018 Nghiên cứu khoa học Page 1.5 Quy trình nghiên cứu Lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến việc thu hút nhân tài công ty khởi nghiệp Mơ hình nghiên cứu Giải pháp cho thực trạng Dữ liệu thứ cấp Thực trạng Dữ liệu sơ cấp Hình 1.1 Quy trình nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THU HÚT NHÂN TÀI VÀO CÁC CÔNG TY KHỞI NGHIỆP TRÊN Đ ỊA BÀN HÀ NỘI 2.1.Các vấn đề liên quan đến việc thu hút nhân tài vào công ty khởi nghiệp Nghiên cứu khoa học Page 2.1.1 Cơng ty khởi nghiệp Cơng ty khởi nghiệp hình thức công ty, tổ chức m ới thành lập để làm kinh doanh theo mơ hình động linh hoạt  Cốt lõi cơng ty khởi nghiệp sáng tạo tổ ch ức, sản xuất, phục vụ linh hoạt cách quản lý người Những công ty khởi nghiệp đà phát tri ển ch ưa ổn định tốc độ phát triển 2.1.2 Nhân tài thu hút nhân tài Nhân tài nhân viên nhà lãnh đạo c ốt lõi chèo lái thuyền doanh nghiệp tiến lên phía trước Nhân tài thường chiếm số tổ chức tài h ọ c ấu thành cốt lõi tổ chức Thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao đồng nghĩa với việc săn tìm tài tìm kiếm tài Đó kỹ thuật ển dụng cụ th ể mang tính tích cực mang lại cho doanh nghiệp nguồn ứng viên tiềm dồi 2.1.3 Tầm quan trọng thu hút nhân tài công khởi nghiệp Người tài tạo cho tổ chức lợi cạnh tranh mà yếu tố then chốt thành công hay thất bại công ty Một kế hoạch thu hút nhân tài có chi ến lược đ ược đầu tư h ợp lý đem lại cho công ty nguồn lao động tài giỏi, Là yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động thực thi chi ến l ược kinh doanh định tới tồn tại, lên công ty Nghiên cứu khoa học Page 10 2.4 Mơ hình nghiên cứu Giá trị thúc đẩy Giá trị xã hội THU HÚT NHÂN TÀI Giá trị kinh tế Giá trị phát triển Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu 2.5 Thang đo sử dụng 2.5.1 Thang đo giá trị thúc đẩy STT Các biến Tơi muốn làm cơng ty khởi nghiệp uy tín thị TD1 trường Nghiên cứu khoa học Mã hóa Page 14 Tơi hi vọng làm việc cơng ty khởi nghiệp mơi TD2 trường làm việc động Tôi hi vọng làm việc cơng ty khởi nghiệp lực TD3 thân đề cao Tôi hi vọng làm việc cơng ty khởi nghiệp lĩnh vực TD4 công ty ngành hot thị trường Tôi hi vọng làm việc công ty khởi nghiệp danh ti ếng TD5 người sáng lập Bảng 2.2.: Thang đo giá trị thúc đẩy Nguồn: “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn doanh nghiệp làm vi ệc cuả người học khối ngành kinh tế thành phố Hồ Chí Minh” c Tr ần Th ị Diệu Hiền, “A Test of Four Western Scales in a Singaporean Service Organisation” Mabel Yeo & Subramaniam Ananthram 2.5.2 Thang đo giá trị xã hội STT Các biến Theo tôi, môi trường làm việc thân thiện yếu tố XH1 định lựa chọn công ty khởi nghiệp Tôi hi vọng làm việc cơng ty khởi nghiệp cảm th phù hợp với văn hóa Theo tơi, mối quan hệ thân thiết cấp nhân viên động lực để bạn chọn công ty khởi nghiệp Theo tôi, công ty khởi nghiệp tạo điều kiện để nhân viên mở rộng mạng lưới quan hệ nội ngoại giao cơng ty lí tưởng Tôi hi vọng làm việc công ty khởi nghiệp có tỷ l ệ nam nữ cân Mã hóa XH2 XH3 XH4 XH5 Bảng 2.3: Thang đo giá trị xã hội Nguồn: “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn doanh nghiệp làm vi ệc cuả người học khối ngành kinh tế thành phố Hồ Chí Minh” c Tr ần Th ị Diệu Hiền, “A Test of Four Western Scales in a Singaporean Service Nghiên cứu khoa học Page 15 Organisation” Mabel Yeo & Subramaniam Ananthram 2.5.3 Thang đo giá trị kinh tế STT Các biến Mức lương khởi điểm mong muốn làm công KT1 ty khởi nghiệp Tôi chọn làm việc công ty khởi nghiệp có KT2 sách đãi ngộ tốt mức lương trung bình Tơi hi vọng làm việc cơng ty khởi nghi ệp chia KT3 cổ phần Tơi chọn làm việc công ty khởi nghiệp với mức KT4 lương khởi điểm thấp tăng nhanh tương la Bảng 2.4: Thang đo giá trị kinh tế Mã hóa Nguồn: “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn doanh nghiệp làm vi ệc cuả người học khối ngành kinh tế thành phố Hồ Chí Minh” c Tr ần Th ị Diệu Hiền, “A Test of Four Western Scales in a Singaporean Service Organisation” Mabel Yeo & Subramaniam Ananthram 2.5.4 Thang đo giá trị phát triển STT Các biến Tôi hi vọng làm việc cơng ty khởi nghi ệp t ạo PTr1 điều kiện phát triển kỹ làm việc linh hoạt cho Tơi hi vọng làm việc cơng ty khởi nghiệp giúp b ạn PTr2 trau dồi kinh nghiệm làm việc cho thân Nghiên cứu khoa học Mã hóa Page 16 Theo tôi, hội thăng tiến dễ dàng làm vi ệc PTr3 công ty khởi nghiệp Bảng 2.5: Thang đo giá trị phát triển Nguồn: “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chọn doanh nghiệp làm vi ệc cuả người học khối ngành kinh tế thành phố Hồ Chí Minh” c Tr ần Th ị Diệu Hiền, “A Test of Four Western Scales in a Singaporean Service Organisation” Mabel Yeo & Subramaniam Ananthram 2.6 Phương pháp phân tích liệu 2.6.1 Kiểm định độ tin cậy hệ số Cronbach’s Alpha  Lý thuyết cronbach’s alpha tính sau:  Hệ số tương quan biến tổng - Được chấp nhận lớn 0.3 - Hệ số có giá trị cao độ tương quan biến quan sát cao - Nhưng cao ( cao hệ s ố cronbach’s alpha c bi ến tổng), xem xét để loại biến khỏi thước đo - Hệ số nhỏ 0.3, biến bị loại khỏi thang đo khơng có mối quan hệ tương quan với biến quan sát khác 2.6.2 Phân tích hồi quy đa biến  Mức ý nghĩa = 5% Nghiên cứu khoa học Page 17  Với phương trình hồi quy có dạng sau: Yi = βo + β1* X1 + β2*X2 + + βn* Xn + ei Trong kí hiệu giải thích sau: Yi: Biến phụ thuộc X1, X2, …, Xn: biến độc lập βk: hệ số hồi quy ei: sai số phương trình hồi quy  Kiểm định hòi quy đa biến tuân thủ theo lý thuyết sau: - Sig Nghiên cứu với cỡ mẫu 153 lựa chọn đạt yêu cầu s ố lượng 3.1.2.Thu thập số liệu Nhóm tiến hành thu thập liệu sơ cấp thông qua việc ều tra 250, thu 153 phiếu hợp lệ 3.2.Mơ tả mẫu nghiên cứu N = 153 Giới tính Số lượng ( người) Tỷ lệ phần trăm % Nam 38 24,84 Nữ 115 75,16 Từ 18 -22 tuổi 97 63,40 Trên 22 tuổi 56 36,60 Người làm 48 31,37 Sinh viên 105 68,63 Nhóm tuổi Nghề nghiệp Bảng 3.1: Tổng hợp số liệu thống kê mô tả mẫu Nghiên cứu khoa học Page 19 24.84; 24.84% 75.16; 75.16% Nam Nữ Hình 3.1: Tỉ Lệ người tham gia khảo sát theo giới tính Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát 60.00 47.71 49.02 Từ - triệu Trên triệu 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 3.27 0.00 Dưới triệu Hình 3.2: Tỉ lệ mức thu nhập mong muốn (%) Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát Nghiên cứu khoa học Page 20 31.37; 31.37% 68.63; 68.63% Sinh viên Người làm Hình 3.3: Tỉ lệ mức cấu mẫu phân theo nghề nghiệp (%) Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát Bảng 3.2: Tỉ lệ sinh viên tham gia khảo sát theo trường ĐH Tên trường Số lượng sinh viên Tỉ lệ % ĐH Kinh Tế Quốc Dân 39 25,49 ĐH Bách Khoa Hà Nội 1,96 ĐH Y Hà Nội 10 6,54 Học viện ngân hàng 2,61 ĐH quốc gia Hà Nội 11 7,19 Các trường khác 86 56,21 Nghiên cứu khoa học Page 21 25.49 ĐH Kinh Tế Quốc Dân 6.54 ĐH Y Hà Nội ĐH Ngân Hàng ĐH Bách Khoa Hà Nội ĐH Quốc Gia Hà Nội 2.61 1.96 7.19 56.21 Các trường khác 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 Hình 3.4: Tỉ Lệ sinh viên tham gia khảo sát theo trường ĐH (%) Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát Lĩnh vực Số lượng ( người) Tỉ lệ phần trăm (%) Kỹ sư 8,33 Marketing 18,75 Kế toán 16,67 Sale 14,58 Nhân 10,42 Ngành khác 15 31,25 Bảng 3.3: Tỉ lệ lĩnh vực làm việc người làm Nghiên cứu khoa học Page 22 Hình 3.5: Tỉ Lệ lĩnh vực làm việc người làm Kỹ sư; 8.33% Ngành khác; 31.2 5% Marketing; 18.7 5% Kế toán; 16.67 % Nhân sự; 10 42 % Sale; 14.58% Hình 3.5: Tỉ Lệ lĩnh vực làm việc người làm Nguồn: Tổng hợp từ số liệu khảo sát 3.2 Kiểm định thang đo hệ số Cronbach’s Alpha Biến Cronbach’s alpha Giá trị thúc đẩy 0.608 Giá trị xã hội 0.721 Giá trị kinh tế 0.240 giá trị phát triển 0.733 Bảng 3.4 Cronbach’s Alpha biến trước loại b ỏ bi ến không phù hợp 3.2.1 Kiểm định độ tin cậy giá trị thúc đẩy  Kết luận: Biến giá trị thúc đẩy có cronbach’s alpha 0.6 08, đạt yêu cầu độ tin cậy Trong khi, hệ số tương qu an biến tổng TD1, TD2, TD3, TD4, TD5 cao 0.3 Nghiên cứu khoa học Page 23 Kết luận: giá trị thúc đẩy khơng có biến khơng phù hợp 3.2.2 Giá trị xã hội  Kết luận : Biến giá trị xã hội có cronbach’s alpha 0.721, đạt yêu cầu độ tin cậy Trong khi, hệ số tương qu an biến tổng XH1, XH2, XH3, XH4, XH5 cao 0.3 Kết luận: giá trị xã hội khơng có biến khơng phù hợp 3.2.3 Giá trị phát triển  Kết luận: Cronbach’s Alpha biến giá trị phát triển 733 Trong khi, hệ số tương quan biến tổng PTr1, PTr2, PTr3 cao 0.3 Kết luận: giá trị phát triển khơng có biến khơng phù hợp 3.2.4 Giá trị kinh tế  Kết luận Cronbach’s Alpha biến giá trị phát triển 0, 240 (không đủ độ tin cậy) Xét thấy biến KT4, KT3, KT2 có tương quan nhỏ với biến tổng 0.137, 0.049, 0.241 ( tất nhỏ 0.3) Cronbach’s Alpha sau loại bỏ biến có tăng lên loại bỏ biến KT3, nhiên nhỏ 0.6 Theo phân tích h ệ s ố cronbach’s alpha, bỏ biến giá trị kinh tế, bi ến có đ ộ tin c ậy th ấp có ý nghĩa mơ hình nghiên cứu 3.3 Hồi quy đa biến 3.3.1 Phương trình hồi quy Y =β + β1*+ β2* + β3* + ei Yi: biến phụ thuộc – việc thu hút nhân tài vào công ty khởi nghi ệp : biến giá trị thúc đẩy : biến giá trị xã hội Nghiên cứu khoa học Page 24 : biến giá trị phát triển ei: sai số phương trình hồi quy Nhóm nghiên cứu tiến hành hồi quy đa biến theo phương pháp enter v ới mức ý nghĩa 5% 3.3.2 Kết hồi quy đa biến - Hệ số R bình phương 0.443, điều có nghĩa 44.3% biến thiên - biến phụ thuộc giải thích biến độc lập Kết Anova cho thấy sig=0,000 có ý nghĩa thống kê - Giá trị thúc đẩy: β chuẩn hóa = 0.148, sig =0.038
- Xem thêm -

Xem thêm: bản tóm tắt nghiên cứu khóa học đề tài kinh doanh, bản tóm tắt nghiên cứu khóa học đề tài kinh doanh, Giáo viên hướng dẫn : Lê Văn Nam (Th.s), CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THU HÚT NHÂN TÀI VÀO CÁC CÔNG TY KHỞI NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI, CHƯƠNG 3: BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay