Chuẩn kiến thức kĩ năng môn toán lớp 5

16 22 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:14

CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG MƠN TỐN LỚP St 10 11 12 Tên dạy Ôn tập: Khái niệm phân số (tr3) Ơn tập: Tính chất phân số (tr5) Ôn tập: So sánh hai phân số (tr6) Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) (tr7) Phân số thập phân (tr8) Luyện tập (tr9) Ôn tập: Phép cộng phép trừ hai phân số (tr10) Ôn tập: Phép nhân phép chia hai phân số (tr11) Hỗn số (tr12) Yêu cầu cần đạt Biết đọc, viết phân số; biết biểu diễn phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác viết số tự nhiên dạng phân số Biết tính chất phân số, vận dụng để rút gọn phân số qui đồng mẫu số phân số (trường hợp đơn giản) Biết so sánh hai phân số có mẫu số, khác mẫu số Biết cách xếp ba phân số theo thứ tự Ghi chú, tập cần làm Bài 1, 2, 3, Bài 1, Bài 1, Biết so sánh phân số với đơn vị, so sánh hai phân số có tử số Bài 1, 2, Biết đọc, viết phân số thập phân Biết có số phân số viết thành phân số thập phân biết cách chuyển phân số thành phân số thập phân Biết đọc, viết phân số thập phân đoạn tia số Biết chuyển phân số thành phân số thập phân Bài 1, 2, 3, (a, c) Bài 1, 2, Biết cộng (trừ) hai phân số có mẫu số, hai phân số không mẫu số Bài 1, (a, b), Biết thực phép nhân, phép chia hai phân số Bài (cột 1, 2), (a, b,c), Biết đọc, viết hỗn số; biết hỗn số có phần nguyên phần phân số Bài 1, 2a Bài (3 hỗn số đầu), (a, c), (a, c) Bài (2 ý đầu), (a, d), Hỗn số (tiếp theo) (tr13) Biết chuyển hỗn số thành phân số vận dụng phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số để làm tập Luyện tập (tr14) Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số Luyện tập chung (tr15) Biết chuyển: - Phân số thành phân số thập phân Bài 1, (2 hỗn - Hỗn số thành phân số số đầu), 3, - Số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Luyện tập chung (tr15) Luyện tập chung (tr16) Ôn tập giải toán (tr17) Biết: - Cộng, trừ phân số, hỗn số - Chuyển số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo - Giải tốn tìm số biết giá trị phân số số Biết: - Nhân, chia hai phân số - Chuyển số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với tên đơn vị đo Làm tập dạng tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số hai số - Biết dạng quan hệ tỉ lệ (đại lượng gấp lên lần đại lượng Ơn tập bổ sung tương ứng gấp lên nhiêu lần) giải toán (tr18) - Biết giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ hai cách "Rút đơn vị" "Tìm tỉ số" Biết giải toán liên quan đến tỉ lệ hai cách "Rút đơn vị" Luyện tập (tr19) "Tìm tỉ số" Ơn tập bổ sung Biết dạng quan hệ tỉ lệ (đại lượng àny gấp lên lần đại lượng giải tốn (tiếp theo) tương ứng lại giảm nhiêu lần) Biết giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ (tr20) hai cách "Rút đơn vị" "Tìm tỉ số" Biết giải tốn liên quan đến tỉ lệ hai cách "Rút đơn vị" Luyện tập (tr21) "Tìm tỉ số" Luyện tập chung Biết giải toán liên quan đến tỉ lệ hai cách "Rút đơn vị" "Tìm tỉ (tr22) số" Ơn tập: Bảng đơn vị - Biết tên gọi, hiệu quan hệ đơn vị đo độ dài thông dụng đo độ dài (tr22) - Biết chuyển đổi số đo độ dài giải toán với số đo độ dài Ôn tập: Bảng đơn vị - Biết tên gọi, hiệu quan hệ đơn vị đo khối lượng thông dụng đo khối lượng (tr23) - Biết chuyển đổi số đo độ dài giải toán với số đo khối lượng - Biết tính diện tích hình qui tính diện tích hình chữ nhật, hình vng Luyện tập (tr24) - Biết cách giải toán với số đo độ dài, khối lượng Đề-ca-mét vng - Biết tên gọi, hiệu quan hệ đơn vị đo diện tích: đề-ca-mét vng, Héc-tơ-mét vng héc-tơ-mét vng (tr25) - Biết đọc, viết số đo diện tich theo đơn vị đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông - Biết mối quan hệ đề-ca-mét vuông với mét vuông; đề-ca-mét vuông với héc- Bài (a, b), (a, b), (3 số đo: 1, 3, 4), Bài 1, 2, Bài Bài Bài 1, 3, Bài Bài 1, Bài 1, 2, Bài 1, (a, c), Bài 1, 2, Bài 1, Bài 1, 2, tô-mét vng - Biết chuyển đổi số đo diện tích (trường hợp đơn giản) 25 Mi-li-mét vuông Bảng đơn vị đo diện tích (tr27) - Biết tên gọi, hiệu, độ lớn mi-li-mét vuông; biết quan hệ mi-li-mét vuông xăng-ti-mét vng - Biết tên gọi, hiệu mối quan hệ đơn vị đo diện tích Bảng đơn vị đo diện tích Bài 1, 2a (cột 1), Luyện tập (tr28) - Biết tên gọi, hiệu mối quan hệ đơn vị đo diện tích - Biết chuyển đổi đơn vị đo diện tích, so sánh số đo diện tích giải tốn có liên quan Bài 1a (2 số đo đầu), 1b (2 số đo đầu), 2, (cột 1), 26 Héc-ta (tr29) 27 Luyện tập (tr30) 28 29 30 31 32 Luyện tập chung (tr31) Luyện tập chung (tr31) Luyện tập chung (tr32) Khái niệm số thập phân (tr33) Biết: - Tên gọi, hiệu, độ lớn đơn vị đo diện tích: héc-ta - Quan hệ héc-ta mét vuông - Chuyển đổi đơn vị đo diện tích (trong mối quan hệ với héc-ta) Biết: - Tên gọi, hiệu mối quan hệ đơn vị đo diện tích học Vận dụng để chuyển đổi, so sánh số đo diện tích - Giải tốn có liên quan đến diện tích Biết: - Tính diện tích hình học - Giải tốn liên quan đến diện tích Biết: - So sánh phân số, tính giá trị biểu thức với phân số - Giải tốn Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Biết: - Mối quan hệ giữa: 1/10; 1/10 1/100; 1/100 1/1000 - Tìm thành phần chưa biết phép tính với phân số - Giải tốn có liên quan đến số trung bình cộng Biết đọc, biết viết số thập phân dạng đơn giản Bài 1a (2 dòng đầu), 1b (cột đầu), Bài (a, b), 2, Bài 1, Bài 1, (a, d), Bài 1, 2, Bài 1, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Khái niệm số thập phân (tiếp theo) (tr36) Hàng số thập phân Đọc, viết số thập phân (tr37) Luyện tập (tr38) Số thập phân (tr40) So sánh hai số thập phân (tr41) Luyện tập (tr43) Luyện tập chung (tr43) Biết: - Đọc, viết số thập phân (các dạng đơn giản thường gặp) - Cấu tạo số thập phân có phần nguyên phần thập phân Biết: - Tên hàng số thập phân - Đọc, viết số thập phân, chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân Biết: - Chuyển phân số thập phân thành hỗn số - Chuyển phân số thập phân thành số thập phân Biết: Viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân số thập phân giá trị số thập phân không thay đổi Biết: - So sánh hai số thập phân - Sắp xếp số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại Biết: - So sánh hai số thập phân - Sắp xếp số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn Biết: - Đọc, viết, thứ tự số thập phân - Tính cách thuận tiện Bài 1, Bài 1, (a, b) Bài 1, (3 phân số thứ: 2, 3, 4), Bài 1, Bài 1, Bài 1, 2, 3, (a) Bài 1, 2, 3, (a) Viết số đo độ dài dạng số thập phân (tr44) Biết viết số đo độ dài dạng số thập phân (trường hợp đơn giản) Bài 1, 2, Luyện tập (tr44) Biết viết số đo độ dài dạng số thập phân Bài 1, 2, 3, (a, c) Biết viết số đo khối lượng dạng số thập phân Bài 1, (a), Biết viết số đo diện tích dạng số thập phân Bài 1, Viết số đo khối lượng dạng số thập phân (tr45) Viết số đo diện tích dạng số thập phân (tr46) 44 45 46 47 48 Luyện tập chung (tr47) Luyện tập chung (tr48) Luyện tập chung (tr48) Kiểm tra định (giữa học I) Cộng hai số thập phân (tr49) Luyện tập (tr50) 49 50 51 52 53 Tổng nhiều số thập phân (tr51) Luyện tập (tr52) Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dạng số thập phân Bài 1, 2, Biết viết số đo độ dài, diện tích, khối lượng dạng số thập phân Bài 1, 2, 3, Biết: - Chuyển phân số thập phân thành số thập phân - So sánh số đo độ dài viết số dạng khác - Giải toán liên quan đến "Rút đơn vị" "Tìm tỉ số" Tập trung vào kiểm tra: - Viết số thập phân, giá trị theo vị trí chữ số số thập phân - So sánh số thập phân Đổi đơn vị đo diện tích - Giải tốn cách "Tìm tỉ số" "Rút đơn vị" Biết: - Cộng số thập phân - Giải toán với phép cộng số thập phân Biết: - Cộng số thập phân - Tính chất giao hoán phép cộng số thập phân - Giải tốn có nội dung hình học Biết: - Tính tổng nhiều số thập phân - Tính chất kết hợp phép cộng số thập phân - Vận dụng để tính tổng cách thuận tiện Biết: - Tính tổng nhiều số thập phân, tính cách thuận tiện - So sánh số thập phân, giải toán với số thập phân Bài 1, 2, 3, Không Bài (a, b), (a, b), Bài 1, (a, c), Bài (a, b), 2, (a, c) Bài 1, (a, b), (cột 1), Trừ hai số thập phân (tr53) Biết trừ hai số thập phân, vận dụng giải tốn có nội dung thực tế Bài (a, b), (a, b), Luyện tập (tr54) Biết: - Trừ hai số thập phân - Tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ số thập phân - Cách trừ số cho tổng Bài 1, (a, c), (a) 54 55 56 Luyện tập chung (tr55) Nhân số thập phân với số tự nhiên (tr55) Nhân số thập phân với 10, 100, 1000, (tr57) Luyện tập (tr58) 57 58 59 60 61 62 63 64 Nhân số thập phân với số thập phân (tr58) Luyện tập (tr60) Luyện tập (tr61) Luyện tập chung (tr61) Luyện tập chung (tr62) Chia số thập phân cho số tự nhiên (tr63) Luyện tập (tr64) Biết: - Cộng, trừ số thập phân - Tính giá trị biểu thức số, tìm thành phần chưa biết phép tính - Vận dụng tính chất phép cộng, trừ để tính cách thuận tiện Bài 1, 2, Biết nhân số thập phân với số tự nhiên Biết giải tốn có phép nhân số thập phân với số tự nhiên Bài 1, Biết: - Nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000,… - Chuyển đổi đơn vị đo số đo độ dài dạng số thập phân Biết: - Nhân nhẩm số thập phân với 10, 100, 1000,… - Nhân số thập phân với số tròn chục, tròn trăm - Giải tốn có ba bước tính Biết: - Nhân số thập phân với số thập phân - Phép nhân hai số thập phân có tính chất giao hoán Biết nhân nhẩm số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001;… Biết: - Nhân số thập phân với số thập phân - Sử dụng tính chất kết hợp phép nhân số thập phân thực hành tính Biết: - Thực phép cộng, trừ, nhân số thập phân - Nhân số thập phân với tổng hai số thập phân Biết: - Thực phép cộng, trừ, nhân số thập phân - Vận dụng tính chất nhân số thập phân với tổng, hiệu hai số thập phân thực hành tính Bài 1, Bài (a), (a, b), Bài (a, c), Bài Bài 1, Bài 1, 2, (a) Bài 1, 2, (b), Biết thực phép chia số thập phân cho số tự nhiên, biết vận dụng thực hành tính Bài 1, Biết chia số thập phân cho số tự nhiên Bài 1, 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Chia số thập phân cho 10, 100, 1000, (tr64) Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân (tr67) Luyện tập (tr68) Chia số tự nhiên cho số thập phân (tr69) Luyện tập (tr70) Chia số thập phân cho số thập phân (tr71) Luyện tập (tr72) Luyện tập chung (tr72) Luyện tập chung (tr73) Tỉ số phần trăm (tr73) Giải toán tỉ số phần trăm (tr75) Luyện tập (tr76) Biết chia số thập phân cho 10, 100, 1000,… vận dụng để giải tốn có lời văn Bài 1, (a, b), Biết chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân vận dụng giải tốn có lời văn Bài (a), Biết chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà thương tìm số thập phân vận dụng giải tốn có lời văn Biết: - Chia số tự nhiên cho số thập phân - Vận dụng giải tốn có lời văn Biết: - Chia số tự nhiên cho số thập phân - Vận dụng để tìm x giải tốn có lời văn Biết chia số thập phân cho số thập phân vận dụng giải tốn có lời văn Biết: - Chia số thập phân cho số thập phân - Vận dụng để tìm x giải tốn có lời văn Biết: - Thực phép tính với số thập phân - So sánh số thập phân - Vận dụng để tìm x Biết thực phép tính với số thập phân vận dụng để tính giá trị biểu thức, giải tốn có lời văn - Bước đầu nhận biết tỉ số phần trăm - Biết viết số phân số dạng tỉ số phần trăm - Biết cách tìm tỉ số phần trăm hai số - Giải tốn đơn giản có nội dung tìm tỉ số phần trăm hai số Biết tính tỉ số phần trăm hai số ứng dụng giải toán Bài 1, 3, Bài 1, Bài 1, 2, Bài (a, b, c), Bài (a, b, c), (a), Bài (a, b, c), (cột 1), (a, c) Bài (a, b, c), (a), Bài 1, Bài 1, (a, b), Bài 1, 77 78 79 Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) (tr76) - Biết tìm số phần trăm số - Vận dụng để giải tốn đơn giản tìm giá trị số phần trăm số Bài 1, Luyện tập (tr77) Biết tìm tỉ số phần trăm số vận dụng giải toán Bài (a, b), 2, Giải toán tỉ số phần trăm (tiếp theo) (tr78) Luyện tập (tr79) 80 81 82 83 84 Luyện tập chung (tr79) Luyện tập chung (tr80) Giới thiệu máy tính bỏ túi (tr81) Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số phần trăm (tr82) 87 Bài 1, Bài (b), (b), (a) Bài (b), (a), Bài 1, 2, Bài 1, 2, Biết sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán tỉ số phần trăm Bài (dòng 1, 2), (dòng 1, 2), (a, b) Hình tam giác (tr85) Biết: - Đặc điểm hình tam giác có: cạnh, đỉnh, góc - Phân biệt ba dạng hình tam gáic (phân loại theo góc) - Nhận biết đáy đường cao (tương ứng) hình tam giác Bài 1, Diện tích hình tam giác (tr87) Biết tính diện tích hình tam giác Bài Luyện tập (tr88) Biết: - Tính diện tích hình tam giác - Tính diện tích hình tam giác vng biết độ dài hai cạnh góc vng Bài 1, 2, 85 86 Biết: - Cách tìm số biết giá trị số phần trăm - Vận dụng để giải số tốn dạng tìm số biết giá trị số phần trăm Biết làm ba dạng toán tỉ số phần trăm: - Tính tỉ số phần trăm hai số - Tìm giá trị số phần trăm số - Tìm số biết giá trị số phần trăm số Biết thực phép tính với số thập phân giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm Biết thực phép tính với số thập phân giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm Bước đầu biết dùng máy tính bỏ túi để thực cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, chuyển phân số thành số thập phân Luyện tập chung (tr89) 88 89 Kiểm tra cuối học I Hình thang (tr91) 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Diện tích hình thang (tr93) Luyện tập (tr94) Luyện tập chung (tr95) Hình tròn Đường tròn (tr96) Chu vi hình tròn (tr97) Luyện tập (tr99) Diện tích hình tròn (tr99) Luyện tập (tr100) Luyện tập chung (tr100) Biết: - Giá trị theo vị trí chữ số số thập phân - Tìm tỉ số phần trăm hai số - Làm phép tính với số thập phân - Viết số đo đại lượng dạng số thập phân Tập trung vào kiểm tra: - Xác định giá trị theo vị trí chữ số số thập phân - thực phép tính với số thập phân - Giải tốn liên quan đến tính diện tích hình tam giác - Có biểu tượng hình thang - Nhận biết số đặc điểm hình thang, phân biệt hình thang với hình học - Nhận biết hình thang vng Phần 1; phần 2: 1, Không Bài 1, 2, Biết tính diện tích hình thang, biết vận dụng vào giải tập liên quan Bài (a), (a) Biết tính diện tích hình thang Biết: - Tính diện tích hình tam giác vng, hình thang - Giải tốn liên quan đến diện tích tỉ số phần trăm Nhận biết hình tròn, đường tròn yếu tố hình tròn Biết sử dụng com pa để vẽ hình tròn Biết qui tắc tính chu vi hình tròn vận dụng để giải tốn có yếu tố thực tế chu vi hình tròn Biết tính chu vi hình tròn, tính đường kính hình tròn biết chu vi hình tròn Bài 1, (a) Biết qui tắc tính diện tích hình tròn Biết tính diện tích hình tròn biết: - Bán kính hình tròn - Chu vi hình tròn Biết tính chu vi, diện tích hình tròn vận dụng để giải toán liên quan đến chu vi, diện tích hình tròn Bài 1, Bài 1, Bài (a, b), (c), Bài (b, c), 2, (a) Bài (b, c), (a, b), Bài 1, Bài 1, 2, 100 101 102 103 104 105 106 107 Giới thiệu biểu đồ hình quạt (tr101) Luyện tập tính diện tích (tr103) Luyện tập tính diện tích (tiếp theo) (tr104) Luyện tập chung (tr106) Hình hộp chữ nhật Hình lập phương (tr107) Bài Tính diện tích số hình cấu tạo từ hình học Bài Tính diện tích số hình cấu tạo từ hình học Bài Biết: - Tìm số yếu tố chưa biết hình học - Vận dụng giải tốn có nội dung thực tế - Có biểu tượng hình hộp chữ nhật, hình lập phương - Nhận biết đồ vật thực tế có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương - Biết đặc điểm yếu tố hình hộp chữ nhật, hình lập phương Bài 1, Bài 1, Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật (tr109) - Có biểu tượng diện tích xung quanh, diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật - Biết tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật Bài Luyện tập (tr110) - Biết tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật - Vận dụng để giải số toán đơn giản Bài 1, Diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương (tr111) Biết: - Hình lập phương hình hộp chữ nhật đặc biệt - Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương Bài 1, Luyện tập (tr112) 108 Luyện tập chung (tr113) 109 Bước đầu biết đọc, phân tích xử lí số liệu mức độ đơn giản biểu đồ hình quạt Biết: - Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương - Vận dụng để tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình lập phương số trường hợp đơn giản Biết: - Tính diện tích xung quanh diện tích tồn phần hình hộp chữ nhật hình lập phương - Vận dụng để giải số tập có yêu cầu tổng hợp liên quan đến hình lập phương hình hộp chữ nhật Bài 1, 2, Bài 1, 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Thể tích hình (tr114) Xăng-ti-mét khối Đề-xi-mét khối (tr116) Mét khối (tr117) Luyện tập (tr119) Thể tích hình hộp chữ nhật (tr120) Thể tích hình lập phương (tr122) Luyện tập chung (tr123) Luyện tập chung (tr124) Giới thiệu hình trụ Giới thiệu hình cầu (tr125) Luyện tập chung (tr127) Luyện tập chung (tr128) - Có biểu tượng thể tích hình - Biết so sánh thể tích hai hình số tình đơn giản - Có biểu tượng xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối - Biết tên gọi, hiệu, "độ lớn" đơn vị đo thể tích: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối - Biết mối quan hệ xăng-ti-mét khối đề-xi-mét khối - Biết giải số toán liên quan đến xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối - Biết tên gọi, hiệu, "độ lớn" đơn vị đo thể tích: mét khối - Biết mối quan hệ mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối - Biết đọc, viết đơn vị đo mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối mối quan hệ chúng - Biết đổi đơn vị đo thể tích, so sánh số đo thể tích - Có biểu tượng thể tích hình hộp chữ nhật - Biết tính thể tích hình hộp chữ nhật - Biết vận dụng cơng thức tính thể tích hình hộp chữ nhật để giải số tập liên quan - Biết cơng thức tính thể tích hình lập phương - Biết vận dụng cơng thức tính thể tích hình lập phương để giải số tập liên quan Biết vận dụng công thức tính diện tích, thể tích hình học để giải tốn liên quan có u cầu tổng hợp - Biết tính tỉ số phần trăm số, ứng dụng tính nhẩm giải tốn - Biết tính thể tích hình lập phương mối quan hệ với thể tích hình lập phương khác Bài 1, Bài 1, (a) Bài 1, Bài (a; b dòng 1, 2, 3), 2, (a, b) Bài Bài 1, Bài 1, (cột 1) Bài 1, - Nhận dạng hình trụ, hình cầu - Biết xác định đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu Bài 1, 2, Biết tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình thoi Bài (a), Biết tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật hình lập phương Bài 1(a, b), 121 Kiểm tra định (giữa học II) Bảng đơn vị đo thời gian (tr129) 122 123 124 125 126 127 128 129 Cộng số đo thời gian (tr131) Trừ số đo thời gian (tr133) Luyện tập (tr134) Nhân số đo thời gian với số (tr135) Chia số đo thời gian cho số (tr136) Luyện tập (tr137) Luyện tập chung (tr137) 130 Vận tốc (tr138) 131 Luyện tập (tr139) Tập trung vào việc kiểm tra: - Tỉ số phần trăm giải toá+AC175n liên quan đến tỉ số phần trăm - Thu thập xử lí thơng tin từ biểu đồ hình quạt - Nhận dạng, tính diện tích, thể tích số hình học Biết: - Tên gọi, hiệu đơn vị đo thời gian học mối quan hệ số đơn vị đo thời gian thông dụng - Một năm thuộc kỉ - Đổi đơn vị đo thời gian Biết: - Thực phép cộng số đo thời gian - Vận dụng giải toán đơn giản Biết: - Thực phép trừ hai số đo thời gian - Vận dụng giải toán đơn giản Biết: - Cộng, trừ số đo thời gian - Vận dụng giải tốn có nội dung thực tế Biết: - Thực phép nhân số đo thời gian với số - Vận dụng để giải số tốn có nội dung thực tế Biết: - Thực phép chia số đo thời gian cho số - Vận dụng để giải số tốn có nội dung thực tế Biết: - Nhân, chia số đo thời gian - Vận dụng tính giá trị biểu thức giải tốn có nội dung thực tế Biết cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian Vận dụng để giải tốn có nội dung thực tế - Có khái niệm ban đầu vận tốc, đơn vị đo vận tốc - Biết tính vận tốc chuyển động - Biết tính vận tốc chuyển động - Thực hành tính vận tốc theo đơn vị đo khác Không Bài 1, 2, (a) Bài (dòng 1, 2), Bài 1, Bài (b), 2, Bài Bài Bài (c, d), (a, b), 3, Bài 1, 2a, 3, (dòng 1, 2) Bài 1, Bài 1, 2, 132 133 Quãng đường (tr140) Biết tính quãng đường chuyển động Luyện tập (tr141) Biết tính quãng đường chuyển động 134 Thời gian (tr142) 135 Luyện tập (tr143) 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 Luyện tập chung (tr144) Luyện tập chung (tr144) Luyện tập chung (tr145) Ôn tập số tự nhiên (tr147) Ôn tập phân số (tr148) Ôn tập phân số (tiếp theo) (tr149) Ôn tập số thập phân (tr150) Ôn tập số thập phân (tiếp theo) (tr151) Ôn tập đo độ dài đo khối lượng (tr152) Ôn tập đo độ dài đo khối lượng (tiếp theo) (tr153) Ôn tập đo diện tích (tr154) Biết cách tính thời gian chuyển động - Biết tính thời gian chuyển động - Biết quan hệ thời gian, vận tốc quãng đường - Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường - Biết đổi đơn vị đo thời gian - Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường - Biết giải toán chuyển động ngược chiều thời gian - Biết giải toán chuyển động chiều - Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian Biết đọc, viết, so sánh số tự nhiên dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, Biết xác định phân số trực giác; biết rút gọn, qui đồng mẫu số, so sánh phân số không mẫu số Biết xác định phân số; biết so sánh, xếp phân số theo thứ tự Biết cách đọc, viết, số thập phân so sánh số thập phân Biết viết số thập phân phân số dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm; viết số đo dạng số thập phân; so sánh số thập phân Biết: - Quan hệ đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng - Viết số đo độ dài, số đo khối lượng dạng số thập phân Biết: - Viết số đo độ dài, số đo khối lượng dạng số thập phân - Biết mối quan hệ số đơn vị đo độ dài đo khối lượng thông dụng Biết: - Quan hệ đơn vị đo diện tích; chuyển đổi số đo diện tích (với đơn vị đo thơng dụng) - Viết số đo diện tích dạng số thập phân Bài 1, Bài 1, Bài (cột 1, 2), Bài 1, 2, Bài 1, Bài 1, Bài 1, Bài 1, 2, (cột 1), Bài 1, 2, (a, b), Bài 1, 2, 4, 5a Bài 1, 2, 4a, Bài 1, (cột 2, 3), (cột 3, 4), Bài 1, (a), (a, b, c; câu dòng) Bài (a), 2, Bài 1, (cột 1), (cột 1) Ôn tập đo thể tích (tr155) Biết: - Quan hệ mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối - Viết số đo thể tích dạng số thập phân - Chuyển đổi số đo thể tích Bài 1, (cột 1), (cột 1) Ơn tập đo diện tích đo thể tích (tiếp theo) (tr155) - Biết so sánh số đo diện tích; so sánh số đo thể tích - Biết giải tốn liên quan đến tính diện tích, thể tích hình học Bài 1, 2, (a) Ôn tập đo thời gian (tr156) Biết: - Quan hệ số đơn vị đo thời gian - Viết số đo thời gian dạng số thập phân - Chuyển đổi số đo thời gian - Xem đồng hồ Bài 1, (cột 1), 150 Phép cộng (tr158) Biết cộng số tự nhiên, số thập phân, phân số ứng dụng giải toán Bài 1, (cột 1), 3, 151 152 Phép trừ (tr159) 153 Phép nhân (tr161) 154 Luyện tập (tr162) 155 Phép chia (tr163) 147 148 149 Luyện tập (tr160) Luyện tập (tr164) 156 Luyện tập (tr165) 157 158 Ôn tập phép tính với số đo thời Biết thực phép trừ số tự nhiên, số thập phân, phân số, tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ giải tốn có lời văn Biết vận dụng cộng, trừ thực hành tính giải tốn Biết thực phép nhân số tự nhiên, số thập phân, phân số vận dụng để tính nhẩm, giải tốn Biết vận dụng ý nghĩa phép nhân qui tắc nhân tổng với số thực hành, tính giá trị biểu thức giải toán Biết thực phép chia số tự nhiên, số thập phân, phân số vận dụng để tính nhẩm Biết: - Thực hành phép chia - Viết kết phép chia dạng phân số, số thập phân - Tìm tỉ số phần trăm hai số Biết: - Tìm tỉ số phần trăm hai số - Thực phép tính cộng, trừ tỉ số phần trăm - Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm Biết thực hành tính với số đo thời gian vận dụng giải toán Bài 1, 2, Bài 1, Bài (cột 1), 2, 3, Bài 1, 2, Bài 1, 2, Bài (a, b dòng 1), (cột 1, 2), Bài (c, d), 2, Bài 1, 2, gian (tr165) 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 Ôn tập tính chu vi, diện tích số hình (tr166) Thuộc cơng thức tính chu vi, diện tích hình học biết vận dụng vào giải tốn Bài 1, Luyện tập (tr167) Biết tính chu vi, diện tích hình học Biết giải toán liên quan đến tỉ lệ Bài 1, 2, Thuộc cơng thức tính diện tích thể tích hình học Vận dụng tính diện tích, thể tích số hình thực tế Bài 2, Biết tính thể tích diện tích trường hợp đơn giản Bài 1, Biết thực hành tính diện tích thể tích hình học Bài 1, Ơn tập tính diện tích, thể tích số hình (tr168) Luyện tập (tr169) Luyện tập chung (tr169) Biết số dạng toán học Một số dạng toán Biết giải tốn có liên quan đến tìm số trung bình cộng, tìm hai số biết tổng học (tr170) hiệu hai số Luyện tập (tr171) Biết giải số tốn có dạng học Luyện tập (tr171) Biết giải toán chuyển động Luyện tập (tr172) Biết giải tốn có nội dung hình học Ơn tập biểu đồ Biết đọc số liệu b iểu đồ, bổ sung tư liệu bảng thống kê số liệu (tr173) Luyện tập chung Biết thực phép cộng, phép trừ; biết vận dụng để tính giá trị biểu thức số, (tr175) tìm thành phần chưa biết phép tính Luyện tập chung Biết thực phép nhân, phép chia; biết vận dụng để tìm thành phần chưa biết (tr176) phép tính giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm Luyện tập chung Biết thực hành tính giải tốn có lời văn (tr176) Luyện tập chung Biết tính giá trị biểu thức; tìm số trung bình cộng; giải toán liên quan (tr177) đến tỉ số phần trăm Luyện tập chung Biết tính tỉ số phần trăm giải tốn tỉ số phần trăm; tính diện tích, chu vi (tr178) hình tròn Luyện tập chung Biết giải toán chuyển động chiều, tỉ số phần trăm, thể tích hình hộp chữ (tr179) nhật Bài 1, Bài 1, 2, Bài 1, Bài 1, (a, b) Bài 1, (a), Bài 1, 2, Bài (cột 1), (cột 1), Bài (a, b, c), (a), Bài 1, (a), Phần 1: 1, 2; phần 2: Phần Kiểm tra cuối năm học 175 Tập trung vào kiểm tra: - Kiến thức ban đầu số thập phân, thực hành tính với số thập phân, tỉ số phần trăm - Tính diện tích, thể tích số hình học - Giải tốn chuyển động Không
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuẩn kiến thức kĩ năng môn toán lớp 5, Chuẩn kiến thức kĩ năng môn toán lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay