Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại bệnh viện tỉnh Ninh thuận

26 9 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THANH NGA TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60.34.03.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC KẾ TỐN Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH Phản biện 1: PGS.TS Hoàng Tùng Phản biện 2: PGS.TS Trần Thị Cẩm Thanh Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 08 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người nguồn tài nguyên quý báu, định phát triển quốc gia, sức khoẻ vốn quý người tồn xã hội Vì vậy, đầu tư cho sức khoẻ đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội đất nước Những năm gần đây, ngành Y tế tích cực đạo tăng cường thực giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, có thực đổi chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập gắn với thực lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) tồn dân, bước tính đúng, tính đủ chi phí dịch vụ y tế Thực Nghị định 85/2012/NĐ-CP quy định chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám chữa bệnh sở khám chữa bệnh công lập, buộc bệnh viện phải chủ động hoạt động quản lý sử dụng hiệu nguồn lực tài Trong đó, theo chế tự chủ nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước cấp hàng năm có tỷ trọng giảm dần nguồn thu từ viện phí BHYT nhanh chóng trở thành nguồn thu chủ yếu v tế Trong năm qua, Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận có bước phát triển có nhiều đổi mơ hình quản lý hoạt động Bệnh viện chủ động cấu lại máy i chuyển đổi sang chế quản lý Thơng tin kế tốn mang lại chưa đáp ứng nhu cầu quản lý Thực tế Bệnh viện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phần mềm giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện FPT e.Hospital từ năm 2014 đáp ứng cho công tác chun mơn khám chữa bệnh chủ yếu, tổ chức cơng tác kế tốn hành nghiệp sử dụng phần mềm kế toán riêng (phần mềm IMAX 8.0) mà chưa tích hợp lại hệ thống thơng tin quản lý thống Chính đơn vị nói chung tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí nói riêng đơn vị cần phải hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ quản trị cách hiệu Xuất phát từ tình hình nghiên cứu tổ chức thơng tin kế tốn, nhằm góp phần nâng cao tổ chức thơng tin kế tốn hoạt động thu viện phí, tác giả chọn đề tài: cho Luận văn Thạc sỹ Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp tổ chức b thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn -K B - thơng tin kế tốn Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức Phạm vi nghiên cứu: Tại Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận năm 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu để tìm hiểu sở lý luận tổ chức thơng tin kế tốn nói chung, tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí nói riêng bệnh viện Phương pháp quan sát, vấn trực tiếp lãnh đạo, cán quản lý khoa/phòng chức người làm cơng tác kế tốn bệnh viện để tìm hiểu cách thức quản lý, tổ chức thực thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí áp dụng Bệnh viện Phương pháp logic, phân tích thành phần tổ chức thơng tin kế tốn, xem xét mối quan hệ chu trình thu viện phí chu trình khác tổ chức thơng tin kế tốn, quy trình ln chuyển chứng từ, ứng dụng phần mềm kế tốn có đơn vị Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tổ chức thông tin kế tốn Chương 2: viện phí Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận Chương 3: oàn thiện tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tổ chức thơng tin kế tốn yếu tố quan trọng góp phần giúp đơn vị quản lý có hiệu nguồn tài đơn vị Vấn đề hồn thiện tổ chức thơng tin kế toán nhiều tổ chức cá nhân quan tâm nghiên cứu góc độ, khía cạnh, lĩnh vực tiếp cận khác Riêng lĩnh vực y tế, mà đặc biệt hệ thống bệnh viện cơng, vấn đề hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí chưa nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI CÁC BỆNH VIỆN 1.1 KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN 1.1.1 Khái niệm hệ thống thơng tin kế tốn Hệ thống thơng tin kế toán phận cấu thành quan trọng hệ thống thông tin quản lý , thu thập, xử lý kế toán, liệu liên quan khác để tạo thơng tin góp phần bảo vệ, khai thác sử dụng hiệu nguồn lực tổ chức Hạnh, 2011) 1.1.2 Bản chất hệ thống thơng tin kế tốn HTTTKT khơng cơng cụ đắc lực cho việc kiểm soát, điều hành định cấp quản lý bên bên ngồi tổ chức mà đóng vai trò ngày quan trọng việc phối hợp hoạt động nâng cao hiệu tác nghiệp phận chức HTTTKT gồm nhiều yếu tố cấu thành có mối liên hệ phức tạp Hiện nay, có nhiều cách tiếp cận để hiểu chất HTTTKT là: Tiếp cận theo phần hành, tiếp cận theo hướng tổ chức cơng tác kế tốn máy kế toán, tiếp cận với tư cách hệ thống thông tin, tiếp cận thông qua yếu tố cấu thành HTTTKT tiếp cận theo chu trình 1.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN BỆNH VIỆN 1.2.1 Đặc điểm tổ chức kế tốn bệnh viện Cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp phải tổ chức thu nhận, hệ thống hố cung cấp tồn thơng tin tình hình sử dụng tài sản, kinh phí đơn vị nhằm phục vụ cơng tác quản lý tài công tác nghiệp vụ đơn vị theo chế độ quy định Nhà nước a Tổ chức máy kế tốn Mơ hình tổ chức kế tốn bệnh viện công lập thường mơ hình tập trung Mỗi bệnh viện có phòng tài kế tốn chịu trách nhiệm tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn nhằm thực chức tham mưu, giúp việc cho Giám đốc b Tổ chức chứng từ kế toán, tài khoản, sổ kế toán báo cáo kế toán Việc tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán lập báo cáo kế tốn bệnh viện cơng lập tuân thủ tương đối đầy đủ theo quy định Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Kế tốn Thơng tư số 107/2017/TTBTC ngày 10/10/2017 Bộ tài thay cho Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC Thông tư 185/2010/TT-BTC Bộ trưởng Bộ Tài 1.2.2 Tổ chức thơng tin kế toán điều kiện ứng dụng phần mềm giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện a Khái niệm Giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện hoạch định nguồn lực Planning ERP: Enterprise Resourse phần mềm tích hợp tất chức phận bệnh viện vào hệ thống sở liệu dùng chung Khi đó, phận chức kế tốn khơng tổ chức độc lập mà phải tổ chức mối quan hệ với phận chức b Đặc trưng phần mềm giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện ản lý tổng thể bệnh viện phần mềm Phần mề phục vụ quản lý, điều hành, tác nghiệp hàng ngày bệnh viện Hệ thống xây dựng với mục đích tạo dựng mơi trường trao đổi thơng tin mạng máy tính ban lãnh đạo bệnh viện vớ bệnh viện bệnh viện với đơn vị bên bệnh nhân người nhà bệnh nhân chia thành hai hệ thống l Hệ thống quản lý hành gồm: Hệ thống quản lý chuyên mơn gồm: dò chức năng; Phân hệ q 1.2.3 Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn bệnh viện theo chu trình HTTTKT bệnh viện tổ chức thành bốn chu trình bản: - Chu trình cung ứng: liên quan chủ yếu đến hoạt động mua thuốc, thiết bị vật tư y tế, vật tư văn phòng chu trình cung ứng bệnh viện lo mua toán tiền cho nhà cung cấp - Chu trình khám điều trị: chức tất chi phí phát sinh trình khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ kỹ thuật dịch vụ y tế khác Chu trình khám điều trị xem cầu nối chu trình thu viện phí chu trình cung ứng - Chu trình thu viện phí: chức ghi nhận dịch vụ y tế, dịch vụ kỹ thuật cung cấp để điều trị cho bệnh nhân thu tiền viện phí - Chu trình tài chính: - Tổ chức HTTTKT theo chu trình sở để xác định trách nhiệm cụ thể phận cá nhân trình hoạt động sở để xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm bệnh viện 10 bệnh quan BHYT trả, giá thuốc vật tư y tế xác định sở thơng tin giá mua đầu vào từ chu trình cung ứng Việc xác định đơn giá thuốc, vật tư y tế đơn giá dịch vụ kỹ thuật thời điểm nội dung quan trọng chu trình thu viện phí 1.3.4 Tổ chức thơng tin kế tốn hoạt động thu viện phí 1.3.5 Tổ chức thơng tin kế tốn hoạt động báo cáo viện phí - - người bệnh BHYT khám chữa 11 bệnh ngoại trú đề nghị toán (Mẫu C79a-HD/BHYT); bệnh nội trú đề nghị toán (Mẫu C80a-HD/BHYT); - thuật điều trị cho bệnh nhân BHYT khám chữa bệnh (Mẫu số: 21/BHYT) KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương này, tác giả giới thiệu khái quát HTTTKT theo ch tron viện Những lý luận chương sở tảng cho việc tìm hiểu đánh giá thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận 12 CHƢƠNG KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 2.1 TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 2.1.1 Giới thiệu Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận thành lập vào tháng năm 1992 sở nâng cấp từ Bệnh viện đa khoa khu vực Phan Rang – Tháp Chàm sau tách tỉnh Thuận Hải thành tỉnh: Ninh Thuận Bình Thuận có địa số 05 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, Thành phố Phan Rang –Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận bệnh viện hạng II, trực thuộc Sở y tế, sở khám, chữa bệnh đa khoa tỉnh Bệnh viện thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức theo Quyết định 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy kế toán Cơ cấu tổ chức máy kế toán Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận tổ chức theo mơ hình tập trung Với mơ hình máy kế toán tập trung, nhân viên kế toán bệnh viện tổ chức thành phận kế toán phần hành 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN Phần mềm giải pháp quản lý tổng thể FPT.eHospital đưa vào sử dụng từ năm 2014 với 11 phân hệ quản lý khác liên 13 quan đến nhóm phần mềm quản lý chun mơn như: quản lý thông tin bệnh nhân; quản lý tiếp nhận, đăng ký khám bệnh; quản lý khám bệnh ngoại trú; quản lý cấp cứu; quản lý tốn viện phí BHYT; quản lý dược – nhà thuốc bệnh viện;… phần mềm hỗ trợ bệnh viện công tác quản lý hoạt động khám chữa bệnh, dược (thuốc men, vật tư y tế, hoá chất, dịch truyền sử dụng cho bệnh nhân) đáp ứng yêu cầu quản lý khoản thu tạm ứng, hoàn trả thu viện phí Quy trình Thanh tốn viện phí ngoại trú thơng thường Tiếp nhận, Khám bệnh, Dược ngoại trú Bắt đầu Tiếp nhận khám bệnh Phát sinh chi phí chênh lệch? Viện phí ngoại trú Có Thu tiền khám bệnh Khơng In Biên lai thu tiền Khám bệnh Chỉ định cận lâm sàng, khám bệnh chuyên khoa, toa thuốc Phát sinh chi phí chênh lệch? Có Thu viện phí Khơng Thực CLS In Biên lai thu tiền Phát thuốc Tổng hợp toán cho bệnh nhân BHYT Kết thúc 14 Quy trình Thanh tốn viện phí nội trú thơng thường Khoa Lâm sàng, Khoa CLS, Khoa Dược Bắt đầu Nhập viện Viện phí nội trú Tạo hồ sơ bệnh án Đóng tạm ứng Khoản tạm ứng theo tham số Khoa lâm sàng Cho Y lệnh Cho CLS Cho Phẩu thuật Cho Thủ thuật …… Khoa CLS Kết thúc Đóng tạm ứng theo chênh lệch Khoa Dược Tổng hợp toán viện Thanh toán viện In bảng toán cho bệnh nhân BHYT 2.2.1 Thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn hoạt động xác định viện phí Tại phân hệ quản lý tiếp nhận, đăng ký khám bệnh: Khi bệnh nhân đến khám phận tiếp đón (nhân viên thu viện phí) ghi nhận: thơng tin hành bệnh nhân, thơng tin lần tiếp đón, nhu cầu khám chữa bệnh, loại đối tượng (BHYT, viện phí), hình thức (tự đến hay cấp cứu), phòng khám, loại giá (giá BHYT, giá dịch vụ),… Tại phân hệ quản lý khám chữa bệnh: Bệnh nhân sau đăng ký khám chữa bệnh chuyển đến phòng khám bệnh phù hợp Trong q trình sơ khám bệnh nhân phải làm số dịch vụ: xét 15 nghiệm, chẩn đồn hình ảnh, thăm dò chức năng, thủ thuật,…do Bác sĩ định Bác sĩ định cho bệnh nhân nhập viện hay cho đơn thuốc để điều trị ngoại trú Chương trình tính giá định yêu cầu bảng giá BHYT quy định theo quy định % đối tượng BHYT, giá trị vượt ngưỡng bệnh nhân BHYT Bệnh nhân đối tượng BHYT vượt ngưỡng cần tốn BHYT quy định phải đóng khoản chênh lệch % theo quy định BHYT Khi tốn xong bệnh nhân phép thực định phòng ban thực Trên sở viện phí thực tế, kế tốn xác định giá tiền bệnh nhân phải nộp sau xác định phần chi trả BHYT (nếu có) bù trừ số tiền tạm ứng nhập viện (nếu có) Đối với bệnh nhân có thẻ BHYT, phận giám định kiểm tra xác định mức chi trả quan BHYT viện phí bệnh nhân Nhân viên thu phí in hố đơn, biên lai thu tiền, bảng chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú/nội trú cho bệnh nhân 2.2.2 Thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn hoạt động thu viện phí khoản bệ - 16 2.2.3 Thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn hoạt động báo cáo viện phí Báo cáo viện phí nội trú bao gồm: Bảng thu tiền tạm ứng nội trú; Bảng tốn chi viện phí nội trú; Bảng tốn thu viện phí nội trú; Bảng dịch vụ yêu cầu nội trú theo số hoá đơn; Bảng dịch vụ suất ăn nội trú theo số hố đơn Báo cáo viện phí ngoại trú bao gồm: Bảng thu tạm ứng ngoại trú; Bảng thu thêm viện phí ngoại trú; Bảng chi trả viện phí ngoại trú; Bảng thu tiền tạm ứng cấp cứu; Bảng tốn chi viện phí cấp cứu; Bảng tốn thu viện phí cấp cứu; Bảng dịch vụ y tế ngoại trú theo số hoá đơn Báo cáo BHYT: Hàng tháng, hàng quý kế tốn BHYT làm báo cáo gửi đến phòng Giám định BHYT (Mẫu C79a-HD, C80a-HD) ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 2.3.1 Những kết đạt đƣợc Qua khảo sát thực tế bệnh viện, tác giả nhận thấy Bệnh viện có thay đổi tích cực Có thể nói bệnh viện đạt kết bước đầu sau: Thứ nhất, Bệnh viện ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện FPT e.Hospital công tác quản lý nói chung tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí nói riêng Thứ hai, cơng tác thu viện phí ghi nhận thơng tin đầy đủ, xác khoản thu bệnh viện minh bạch hơn, có 17 phân cơng rõ ràng cho vị trí cụ thể, giúp cho nhân viên thu phí tránh chồng chéo, vị trí tự chủ phần việc chịu trách nhiệm với phần việc giao Thứ ba, cơng tác báo cáo số liệu thu viện phí theo quy định Nhà nước, đảm bảo nguồn thu cho bệnh viện, giảm thất viện phí, giải tốn khó sách BHYT, chế độ toán BHYT thực nhanh gọn xác Đáp ứng nhu cầu báo cáo hàng ngày, tháng, năm 2.3.2 Những hạn chế Bên cạnh kết đạt được, tổ chức thông tin kế tốn chu trình thu viện phí tồn số hạn chế sau: - 18 KẾT LUẬN CHƢƠNG Thuận, thông qua số liệu tài liệu bệnh viện từ nêu đặc điểm tổ chức thơng tin kế tốn nói chung thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí nói riêng Có thể nhận thấy q trình hoạt động, tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí phần đáp ứng yêu cầu thu đúng, thu đủ kịp thời, thông tin cung cấp công khai, minh bạch trung thực, có tác động tích cực đến cơng tác kế tốn đơn vị Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt hạn chế tổ chức thơng tin kế tốn chu trìn Qua nghiên cứu lý luận thực tế, tác giả xin đưa số định hướng cụ 19 CHƢƠNG Ổ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN Hoàn thiện HTTTKT bệnh viện nhằm mục tiêu đảm bảo thơng tin kế tốn tin cậy, đầy đủ, xác kịp thời, giúp người điều hành, quản lý bệnh viện thực hoạt động tác nghiệp quản lý phù hợp, hiệu đồng thời thực tốt việc cơng khai tài bệnh viện định hướng sau: cần thực theo quan điểm 20 3.2 TỐN TRONG CHU TRÌNH THU 3.2.1 Hình 3.1 Mơ hình liên kết phân hệ 21 3.2.2 Việc xây dựng mã thống vô quan trọng để tạo nên thống Trong bệnh viện có nhiều mã, có mã cần xây dựng theo chuẩn chung ngành y tế, tổ chức y tế giới, có mã xây dựng theo đặc thù riêng bệnh viện Trong danh mục bệnh nhân, mã bệnh nhân thiết lập dãy số có cấu trúc bảng 3.2 Bảng 3.2 Cấu trúc mã y tế theo phần mềm FPT e.Hospital Thông tin Ghi Ví dụ: 509 302 17 00 8002 509: Mã sở y tế 302: Mã bệnh viện 17: Năm 008092: Số thứ tự tăng dần Mã y tế (mã bệnh nhân) Vì vậy, tác giả xin đề xuất xây dựng mã bệnh nhân đối tượng khơng có thẻ BHYT theo định hướng sử dụng 15 ký tự vừa chữ vừa số chia thành ô thẻ BHYT Bảng 3.3 Cấu trúc mã y tế đề xuất theo định hướng Thông tin Mã y tế (mã bệnh nhân) Ghi Ví dụ: 509 302 17 00 8002 509: Mã sở y tế 302: Mã bệnh viện 17: Năm 008092: Số thứ tự tăng dần TD 58 581 700 8002 22 3.2.3 vô cấp thiết Quy trình thu nộp viện phí bệnh nhân nội trú, quy trình thu nộp kiểm sốt viện phí hàng ngày nêu Bảng 3.4, Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.4 Quy trình thu nộp viện phí bệnh nhân ngoại trú Bảng 3.5 Quy trình thu nộp viện phí bệnh nhân nội trú Bảng 3.6 Quy trình thu nộp kiểm sốt viện phí hàng ngày 3.2.4 - theo kh khoản thu đơn vị Dựa vào báo cáo này, lãnh đạo đơn vị có nhìn tổng qt doanh thu đơn vị theo hoạt động, dịch vụ cụ thể có đánh giá tình hình tăng giảm doanh thu theo tháng Từ tìm nguyên nhân tăng giảm đề phương hướng khai thác khoản thu hiệu 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG tă KẾT LUẬN Tổ chức thông tin kế tốn chu trình thu viện phí Bệnh viện việc cần thiết tất yếu để trì hoạt động Bệnh viện Bên cạnh nguồn thu từ ngân sách nhà nước nguồn viện phí BHYT nguồn thu chính, chủ yếu để xây dựng phát triển Bệnh viện, đổi trang thiết bị máy móc, đào tạo cán bộ, đảm bảo đời sống cho CBVC Tuy nhiên, để quản lý cách xác khoa học việc tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí Bệnh viện khơng phải điều đơn giản có nhiều chế độ toán khác nhau, nhiều đối tượng điều trị, nhiều quy định giải sách Nhà nước Bệnh viện nhiều vấn đề phát sinh khác Trên thực tế, tổ chức cơng tác 24 gặp nhiều khó khăn, khơng đòi hỏi phải thu đúng, thu đủ, thu kịp thời mà phải đảm bảo tính xác, độ tin cậy phù hợp thơng tin kế tốn ứng dụng công nghệ thông tin Qua nghiên cứu lý luận khảo sát thực trạng tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, luận văn hồn thành nội dung sau: Thứ nhất, bổ sung số sở lý luận đặc điểm tổ chức thông tin kế tốn chu trình thu viện phí bệnh viện giai đoạn Thứ hai, thực trạng tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận luận văn làm rõ mặt hạn chế tổ chức thơng tin kế tốn đơn vị Từ đó, tác giả nhận thấy tổ chức thơng tin kế tốn nói chung tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí nói riêng Bệnh viện đáp ứng yêu cầu cung cấp thơng tin kế tốn trung thực, khách quan tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn Bệnh viện chưa tích hợp đồng sở liệu dùng chung phần mềm giải pháp tổng thể bệnh viện FPT e.Hospital, mang tính hình thức việc trình bày báo cáo cung cấp thông tin quản lý nội Thứ ba, sở nghiên cứu lý luận thực trạng luận văn đề định hướng cụ thể hồn thiện tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí Bệnh viện ... trạng tổ chức thơng tin kế tốn chu trình thu viện phí Bệnh viện tỉnh Ninh Thu n 12 CHƢƠNG KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THU N 2.1 TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN TỈNH NINH THU N... CHƢƠNG Ổ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THU N 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH NINH THU N... CHỨC THÔNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH THU VIỆN PHÍ TẠI BỆNH VIỆN 1.3.1 Chức chu trình thu viện phí Chu trình thu viện phí có chức kế thừa liệu tình hình sử dụng thu c, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thu t
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại bệnh viện tỉnh Ninh thuận, Tổ chức thông tin kế toán trong chu trình thu viện phí tại bệnh viện tỉnh Ninh thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay