Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

26 10 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:07

1 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN MỸ NHUNG QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KNIH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: TS Nguyễn Hồng Cử Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Văn Song Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Kinh tế họp Trường Đại Học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng 08 năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quận Sơn Trà địa bàn có hoạt động du lịch diễn sơi động Hàng năm, Sơn Trà đóng góp 400 tỷ đồng vào NSNN, nguồn thu từ lĩnh vực du lịch chiếm 25% tổng thu ngân sách toàn quận Việc áp dụng chế “tự khai, tự nộp thuế” kiểm soát quan thuế theo quy định Luật Quản thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 trao quyền cho DN nói chung DN du lịch nói riêng tự định việc kê khai, tính nộp thuế Tuy nhiên, tình hình kê khai nộp thuế GTGT DN du lịch thấp, chưa phản ánh quy mơ, thực tế hoạt động kinh doanh DN Tình trạng gian lận thuế, trốn thuế nhiều hình thức tinh vi, khó phát dẫn đến thất thuế GTGT ngày lớn Với đó, đề tài “Quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp du lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” có ý nghĩa thiết thực luận thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu tổng quát: Trên sở phân tích thực trạng để đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản thuế GTGT DN du lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thời gian đến - Mục tiêu cụ thể: Hệ thống hóa vấn đề luận quản thuế GTGT; Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản thuế GTGT DN du lịch địa bàn quận Sơn Trà, giai đoạn 2013 – 2017; Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản thuế GTGT DN du lịch địa bàn quận Sơn Trà thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề luận thực tiễn liên quan đến công tác quản thuế GTGT DN du lịch địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng b Phạm vi nghiên cứu - Về mặt nội dung: Đề tài nghiên cứu vấn đề công tác quản thuế GTGT DN du lịch địa bàn quận Sơn Trà - Về mặt không gian: Các nội dung nghiên cứu địa bàn quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - Về mặt thời gian: Giai đoạn 2013-2017 giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm tới Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: Luận văn sử dụng thông tin số liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo nhiệm vụ thu NSNN năm, giai đoạn 2013-2017 - Phương pháp phân tích: Tác giả sử dụng tổng hợp phương pháp: Phương pháp thống kê mô tả phương pháp kế thừa Bố cục đề tài: Chương 1: Một số vấn đề luận quản thuế Chương 2: Thực trạng quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp du lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp du lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN THUẾ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1.1 Một số khái niệm a Thuế Giá trị gia tăng Thuế GTGT loại thuế gián thu tính phần giá trị tăng thêm hàng hóa dịch vụ phát sinh q trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng thu khâu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ b Quản thuế Giá trị gia tăng Quản thuế GTGT hoạt động quản Nhà nước quan thuế tác động đến để đảm bảo thực thi pháp luật thuế GTGT với mục đích thu đúng, thu đủ, thu kịp thời thuế GTGT cho NSNN 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp du lịch Đặc điểm quản thuế doanh nghiệp du lịch: - Hoạt động kinh doanh du lịch mang tính thời vụ, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội - Đối tượng phục vụ doanh nghiệp du lịch di động phức tạp so với ngành khác - Giá thành sản phẩm du lịchdoanh nghiệp cung cấp thường xuyên thay đổi theo thời vụ - Du lịch ngành mang tính tổng hợp cao, bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, hoạt động doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ phong phú Các hoạt động có quy trình cơng nghệ khác nhau, doanh thu chi phí kinh doanh khơng giống - Sản phẩm hoạt động du lịch dịch vụ nói chung khơng có hình thái vật chất, khơng có q trình nhập, xuất kho - Quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm du lịch doanh nghiệp tiến hành đồng thời, địa điểm 1.1.3 Ý nghĩa quản thuế GTGT doanh nghiệp du lịch - Đảm bảo nguồn thu thuế GTGT ổn định cho NSNN - Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế nói chung thuế GTGT nói riêng NNT - Bảo vệ quyền lợi, công thuế GTGT DN, tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, làm tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, góp phần hồn thành mục tiêu kinh tế xã hội 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.2.1 Tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời nộp thuế - Tuyên truyền pháp luật thuế hoạt động nhằm phổ biến, truyền bá tư tưởng, quan điểm, nội dung sách thuế, quản thuế đến NNT - Hỗ trợ NNT công tác hướng dẫn cụ thể Luật thuế, cung cấp giải đáp vướng mắc thủ tục nội dung sắc thuế - Công tuyên truyền, hỗ trợ NNT nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tính tự giác tuân thủ pháp luật thuế NNT - Các hình thức tuyên truyền qua hệ thống tuyên giáo; tờ rơi; áp-phích; phương tiện thơng tin đại chúng; trang thơng tin điện tử… Hình thức hỗ trợ cho NNT tập huấn, đối thoại, giải đáp qua điện thoại, trực tiếp CQT, văn bản… Các tiêu chí đánh giá: Số viết tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng; Số lượt NNT giải đáp vướng mắc CQT số cán phận tuyên truyền hỗ trợ; Số lượt NNT giải đáp vướng mắc qua điện thoại số cán phận tuyên truyền hỗ trợ; Tỷ lệ văn trả lời NNT hạn; Số đối thoại, lớp tập huấn tổ chức số cán phận tuyên truyền hỗ trợ 1.2.2 Lập dự toán thu thuế Lập dự toán thu thuế việc xác định tiêu dự toán xây dựng biện pháp để thực tiêu đề Trên sở xây dựng dự toán thu hàng năm, Cơ quan thuế thực quản thu khoản theo dự toán, đảm bảo đạt vượt dự toán Dự toán thu thuế thường chia làm ba loại: dự toán năm, dự toán quý, dự tốn tháng Các tiêu chí đánh giá cơng tác lập dự toán thu thuế: Tổng thu thuế GTGT qua năm; Tỷ lệ thực thu so với dự toán; Tỷ lệ thực thu so với năm trước 1.2.3 Tổ chức thu thuế a Tổ chức máy quản thuế Bộ máy quản thuế tổ chức hợp lý, thực đầy đủ chức QLT phát huy tối đa hiệu lực toàn hệ thống thuế ngược lại kìm hãm hạn chế tác dụng máy Các tiêu chí đánh giá: Tỷ lệ cán làm việc chức quản thuế (gồm: đội KK-KTT&TH, đội QLN-CCN, đội KTKTNB đội TT-HT-NV-DT); Tỷ lệ cán có trình độ đại học trở lên; Số cán giảm hàng năm tổng số cán CQT; Số cán tuyển dụng tổng số cán quan thuế b Đăng ký, kê khai, nộp thuế - Đăng ký thuế: việc NNT kê khai thông tin NNT theo mẫu quy định nộp tờ khai cho quan thuế để bắt đầu thực nghĩa vụ thuế với nhà nước theo quy định pháp luật - Kê khai, tính thuế: việc NNT tự kê khai tự xác định số thuế phải nộp phát sinh thuế theo quy định Luật thuế văn hướng dẫn thi hành - Nộp thuế việc NNT thực nộp tiền thuế vào NSNN (trực phương thức điện tử) theo thời hạn quy định Các tiêu chí đánh giá: Tỷ lệ DN khai thuế qua mạng số DN hoạt động; Số tờ khai thuế bình quân cán bộ phận kê khai kế toán thuế; Số tờ khai thuế nộp hạn số tờ khai thuế nộp; Số tờ khai thuế nộp số tờ khai thuế phải nộp; Số tờ khai thuế khơng có lỗi số học số tờ khai thuế nộp 1.2.4 Hoàn thuế Hoàn thuế GTGT việc NSNN trả lại cho sở kinh doanh tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ số tiền thuế đầu vào trả mua hàng hóa, dịch vụ mà sở kinh doanh chưa khấu trừ kỳ tính thuế hàng hóa, dịch vụ trường hợp tiêu dùng tổ chức, cá nhân khơng thuộc diện chịu thuế Các tiêu chí đánh giá cơng tác hồn thuế: Số hồ sơ hoàn thuế giải hạn số hồ sơ hoàn thuế phải giải quyết; Sự hài lòng NNT cơng tác quản hồn thuế CQT 1.2.5 Kiểm tra thuế, tra thuế xử vi phạm pháp luật thuế a Kiểm tra thuế, tra thuế Kiểm tra thuế, tra thuế hoạt động giám sát CQT hoạt động, giao dịch liên quan đến phát sinh nghĩa vụ thuế tình hình thực thủ tục hành thuế, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, nhằm đảm bảo pháp luật thuế thực thi nghiêm chỉnh - Kiểm tra thuế thực hai hình thức: Kiểm tra trụ sở CQT Kiểm tra trụ sở NNT - Thanh tra thuế tiến hành trường hợp: tra theo kế hoạch; tra đột xuất phát NNT có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế; … Các tiêu chí đánh giá cơng tác kiểm tra thuế, tra thuế: Tỷ lệ DN tra, kiểm tra; Tỷ lệ DN tra, kiểm tra phát có sai phạm; Số thuế truy thu bình qn tra,kiểm tra; Số doanh nghiệp tra, kiểm tra số cán phận tra, kiểm tra b Xử vi phạm pháp luật thuế NNT Xử vi phạm pháp luật thuế hoạt động chủ thể có thẩm quyền quy định hành áp dụng biện pháp xử hành hình tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật thuếquan thuế phải xử nghiêm minh trường hợp vi phạm pháp luật thuế, tránh trường hợp người bị xử lý, người không, gây bất công nghĩa vụ thuế Các tiêu chí đánh giá cơng tác xử vi phạm pháp luật thuế NNT: Tỷ lệ số định xử vi phạm ban hành số định phải xử lý, Số tiền phạt vi phạm, Số lỗ giảm số thuế khấu trừ giảm sau kiểm tra c Cưỡng chế thi hành định hành thuế Cưỡng chế biện pháp hành mà quan quản thuế áp dụng nhằm đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế NNT NNT không thực hiện, trốn tránh trách nhiệm nộp thuế theo quy định pháp luật Các biện pháp cưỡng chế thi hành định hành thuế: trích tiền từ tài khoản người nộp thuế, thông báo hóa đơn khơng giá trị sử dụng, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp biện pháp khác theo quy định pháp luật Các tiêu chí đánh giá công tác cưỡng chế thi hành định hành thuế: Tỷ lệ tiền nợ thuế GTGT với số thực thu thuế GTGT, Tỷ lệ tiền thuế GTGT nộp NSNN chờ điều chỉnh; Tỷ lệ hồ sơ gia hạn nộp thuế giải hạn 1.2.6 Giải khiếu nại, tố cáo thuế - Khiếu nại: Là việc công dân, quan, tổ chức đề nghị quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại định hành chính, hành vi hành định kỷ luật cán bộ, cơng chức có cho định hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp - Tố cáo: việc công dân báo cho quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp công dân, quan, tổ chức 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.3.1 Nhân tố điều kiện kinh tế - xã hội 1.3.2 Nhân tố từ quan quản nhà nƣớc a Chính sách pháp luật Thuế b Công tác phối hợp quan quản nhà nước 1.3.3 Nhân tố thuộc đối tƣợng nộp thuế 1.3.4 Các nhân tố khác ngân sách địa bàn quận Sơn Trà năm đạt vượt tiêu đề 2.1.3 Đặc điểm doanh nghiệp du lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Số lượng DN du lịch ngày tăng chiếm tỷ trọng ngày lớn tổng số doanh nghiệp địa bàn, từ 21.71% năm 2012 lên 28.26% năm 2016 Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh du lịch DN ngành kinh doanh dịch vụ đặc thù, khó kiểm sốt việc kê khai thuế, phần lớn DN du lịch địa bàn có đặc điểm: Mang tính nhỏ lẻ, hình thức kinh doanh chưa chun nghiệp; quy mô nhỏ, số vốn đầu tư thấp; lao động ít; đội ngũ lao động có tay nghề khơng đồng đều, phần lớn chưa qua đào tạo; công tác kế toán thuế chưa coi trọng; phần đa DN thiếu tự giác việc thực nghĩa vụ kê khai, nộp thuế Nhà nước Trong năm gần đây, nhờ công tác quản thuế trọng, ý thức chấp hành pháp luật thuế NNT ngày nâng cao NNT tự giác việc khai thuế, nộp thuế.Tuy nhiên, DN lợi dụng lỗ hỏng pháp luật để trốn thuế 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 2.2.1 Công tác tuyên truyền, hỗ trợ ngƣời nộp thuế - Về công tác tuyên truyền: Chi cục thuế Sơn Trà triển khai công tác tuyên truyền tất khâu, phận nhiều hình thức phong phú, đa dạng Một số kết cụ thể: Bảng 2.1 Kết công tác tuyên truyền doanh nghiệp du lịch giai đoạn 2013 - 2017 2013 2014 2015 2016 Chỉ tiêu Số đăng trang thông 15 22 30 2017 40 52 tin điện tử ngành (Số) Số biển báo, pano, áp phích 1.054 1.168 2.500 3.790 6.064 (biển) Số buổi đối thoại, lớp tập 11 13 16 18 22 4 huấn tổ chức (buổi) Số buổi đối thoại, lớp tập huấn tổ chức/Số cán phận tuyên truyền, hỗ trợ (buổi) (Nguồn: Các báo cáo tổng kết Chi cục Thuế quận Sơn Trà từ 2013 đến 2017) - Về công tác hỗ trợ: Chi cục thuế thực hỗ trợ người nộp thuế thơng qua nhiều hình thức: Hỗ trợ trực tiếp, qua điện thoại giải đáp sách văn bản… Số lượt NNT giải đáp vướng mắc số cán phận tuyền truyền, hỗ trợ NNT tăng lên qua năm, từ 40 lượt năm 2017 tăng lên 66 lượt năm 2016 Tỷ lệ văn trả lời hạn năm 2017 tăng gần 6% so với thời điểm năm 2013 cho thấy công tác hỗ trợ NNT ngày trọng chất lượng 2.2.2 Cơng tác lập dự tốn thu thuế Dự toán thu thuế GTGT, cụ DN du lịch Chi cục thuế giao tiêu cụ thể Kết thực dự toán thu thuế GTGT doanh nghiệp du lịch thể bảng 2.2 Bảng 2.2 Kết thực dự toán thu thuế GTGT doanh nghiệp du lịch giai đoạn 2013-2017 Tổng thu thuế GTGT DN du lịch Chi cục thuế Năm Dự toán Thực Tỷ lệ thực so Tỷ lệ thực so với năm trước (tr.đ) (tr.đ) với dự toán (%) 2013 25.435 23.556 92,61 154,52 2014 25.109 21.354 85,05 90,65 2015 23.315 28.315 121,44 132,60 2016 26.420 29.735 112,55 105,02 2017 28.581 34.242 119,81 115,16 (%) (Nguồn: Các báo cáo tổng kết Chi cục Thuế quận Sơn Trà từ 2013 đến 2017) Kết thu thuế GTGT DN du lịch đạt 85% so với dự toán giao Tuy nhiên, cơng tác lập dự tốn chưa hợp lý, chưa thực bám sát thực tế, thời gian xây dựng dự toán thường sớm nên số ước thực thường khơng xác 2.2.3 Cơng tác tổ chức thu thuế a Tổ chức máy quản thuế: Chi cục tổ chức theo mơ hình trực tuyến chức gồm: Ban lãnh đạo 10 Đội chức Chất lượng nguồn nhân lực ngày trọng Cơ sở vật chất tiện nghi đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ cho công tác QLT b Đăng ký, kê khai, nộp thuế - Đăng ký thuế: Số lượng DN kinh doanh du lịch đăng ký hoạt động kinh doanh tăng dần qua năm từ 2013-2017 (từ 399 đơn vị năm 2013 lên đến 721 đơn vị năm 2017) Tuy nhiên, tỷ lệ DN du lịch đóng MST tăng từ 7,52% năm 2013 lên 9,99% năm 2017 - Kê khai, nộp thuế + Về kê khai thuế: Đến ngày 31/12/2017, 100% số doanh nghiệp Chi cục thực việc kê khai thuế điện tử Số lượng tờ khai phải nộp, nộp, nộp hạn tăng lên số lượng chất lượng, thể qua bảng 2.3 Bảng 2.3 Tình hình nộp tờ khai GTGT doanh nghiệp du lịch giai đoạn 2013-2017 Số tờ Năm Số tờ khai thuế nộp khai thuế Số tờ khai thuế nộp hạn Tỷ lệ tờ Số Tỷ lệ tờ phải nộp Số lượng khai thuế lượng khai nộp (tờ khai) (tờ khai) nộp (tờ hạn 2013 1.715 1.539 (%) 89,70 khai) 1.437 (%) 93,42 2014 1.943 1.788 92,03 1.685 94,26 2015 2.248 2.139 95,15 2.020 94,45 2016 2.580 2.488 96,42 2.398 96,38 2017 2.957 2.894 97,87 2.847 98,38 (Nguồn: Các báo cáo tổng kết Chi cục Thuế quận Sơn Trà từ 2013 đến 2017) + Về nộp thuế: Tính đến 31/12/2017, số DN du lịch đăng ký nộp thuế điện tử đạt 96,26% Tỷ lệ thuế GTGT nộp đạt 85% cho thấy giải pháp QLT triển khai mạnh mẽ thời gian qua góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế NNT 2.2.4 Cơng tác hồn thuế Cơng tác hoàn thuế GTGT cho DN Chi cục thực chặt chẽ theo quy định Luật Thuế, hạn chế tối đa việc DN kê khai thuế không để trục lợi từ NSNN, thể bảng 2.4 Bảng 2.4 Kết giải hồ sơ đề nghị hoàn thuế doanh nghiệp du lịch giai đoạn 2013-2017 Số lượng Số hồ sơ Tỷ lệ hồ sơ Năm hồ sơ giải giải tiếp cho NNT số hồ sơ Số hồ sơ Tỷ lệ hồ sơ giải giải hạn hạn cho NNT số hồ sơ phải (hồ sơ) giải (%) 81,25 24 92,31 24 75,00 23 95,83 20 14 70,00 13 92,86 2016 35 28 80,00 28 100,00 2017 52 43 82,69 43 100,00 nhận (hồ (hồ sơ) tiếp nhận (%) 2013 sơ) 32 26 2014 32 2015 (Nguồn: Các báo cáo công tác hoàn thuế Chi cục Thuế quận Sơn Trà từ 2013 đến 2017) Tỷ lệ hồ sơ giải hồn thuế số hồ sơ tiếp nhận ln đạt 70% cho thấy Chi cục bước kiểm sốt tốt q trình hồn thuế GTGT Tuy nhiên, tỷ lệ số hồ sơ khơng hồn thuế cao ngày tăng 2.2.5 Công tác kiểm tra thuế xử vi phạm pháp luật thuế a Công tác kiểm tra thuế - Việc kiểm tra thuế quan quản thuế thực kịp thời, thường xuyên Tỷ lệ HSKT kiểm tra trụ sở CQT số HSKT phải kiểm tra tăng dần qua năm, từ 87,72% năm 2013 đến 93,88% năm 2017 Tuy nhiên, tỷ lệ chưa đạt so với kế hoạch giao 100% số HKST phải kiểm tra - Công tác kiểm tra thuế trụ sở NNT DN du lịch đạt kết khả quan.Tuy nhiên, tỷ lệ thuế GTGT truy thu qua kiểm tra chưa cao (dưới 45%), thể bảng 2.5 Bảng 2.5 Kết công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp du lịch giai đoạn 2013 – 2017 Đơn vị: % 2016 2017 Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Tỷ lệ DN kiểm tra 16 19 18 20 22 Tỷ lệ DN kiểm tra có 65 64 67 78 80 23,25 17,08 26,01 34,51 42.80 sai phạm Tỷ lệ số thuế GTGT truy thu qua kiểm tra (Nguồn: Các báo cáo tổng kết Chi cục Thuế quận Sơn Trà từ 2013 đến 2017) b Công tác xử vi phạm pháp luật thuế - Chi cục thực nghiêm túc việc xử phạt vi phạm hành NNT chậm nộp HSKT theo quy trình Tuy nhiên, tỷ lệ tờ khai nộp trễ hạn số tờ khai nộp chiếm 5% năm 2013-2015, riêng năm 2017, tỷ lệ giảm 4,28% - Việc xử vi phạm phát thông qua kiểm tra tăng số lượng số tiền phạt Năm 2013, chi cục thuế ban hành 42 định xử phạt 221 triệu đồng, năm 2017, ban hành 128 định với số tiền phạt 884 triệu đồng c Công tác cưỡng chế thi hành định hành thuế - Số tiền nợ thuế GTGT liên tục tăng cao giai đoạn 2013-2015 Tuy nhiên, tỷ lệ nợ thuế GTGT tổng số thực thu GTGT DN du lịch lại giảm vào năm 2017 xuống 21.81% - Chi cục Thuế triển khai liệt đồng giải pháp đôn đốc thu nợ cưỡng chế nợ thuế Tuy nhiên, công tác thu hồi nợ thuế gặp nhiều khó khăn 2.2.6 Cơng tác giải khiếu nại, tố cáo thuế Chi cục trọng giải kịp thời, thỏa đáng đơn khiếu nại, tố cáo NNT Kết thể cụ thể bảng 2.6 Bảng 2.6 Kết giải đơn thƣ khiếu nại, tố cáo DN du lịch liên quan đến thuế GTGT giai đoạn 2013-2017 So sánh Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 (%) Khiếu nại (đơn) 1 100 Tố cáo (đơn) 0 (Nguồn: Các báo cáo tình hình thực nhiệm vụ Chi cục Thuế Sơn Trà giai đoạn 2013-2017) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 2.3.1 Những kết đạt đƣợc - Công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT Chi cục triển khai có trọng tâm, trọng điểm - Cơng tác lập dự toán thu thuế bước ứng dụng phương pháp đại - Công tác đăng ký, kê khai, nộp thuế đại hóa CNTT - Cơng tác giải hồn thuế thực quy trình - Quy mơ số lượng DN kiểm tra hiệu tăng so với kỳ năm trước đảm bảo công pháp luật thuế - Công tác giải khiếu nại, tố cáo thực kịp thời, thỏa đáng, góp phần tạo dựng niềm tin cho NNT 2.3.2 Những hạn chế - Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT đổi đa dạng chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao NNT - Phương pháp phân tích lập dự tốn thu thủ cơng - Cơng tác theo dõi, đôn đốc NNT kê khai thuế theo quy định chưa thường xuyên liên tục - Chi cục Thuế lúng túng cơng tác triển khai, hướng dẫn giải hồ sơ hoàn thuế cho NNT - Thời gian kiểm tra kéo dài, hiệu chưa thực cao - Một số cán thuế cập nhật sách khơng kịp thời, cách hiểu sách chưa đồng nhất, xử khiếu nại chưa phù hợp 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế - Chính sách thuế nói chung sách thuế GTGT nhiều bất cập, chưa đồng thay đổi liên tục - Công tác phối hợp nội CQT CQT với số quan chức có liên quan chưa chặt chẽ - Các DN du lịch địa bàn quận Sơn Trà chưa thật hiểu biết pháp luật, chưa tự giác kê khai nộp thuế đầy đủ, kịp thời - Các nguyên nhân khác: Ứng dụng CNTT QLT chưa ổn định, thói quen mua hàng khơng lấy hóa đơn phổ biến… CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Các dự báo Bộ Tài vừa hồn thiện dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều luật thuế gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước trình Chính phủ Theo đó, thuế GTGT, theo Bộ Tài chính, để phù hợp với thông lệ quốc tế, đề nghị nâng thuế suất 10% thuế GTGT hành lên mức 12% 3.1.2 Chiến lƣợc cải cách hệ thống thuế thời gian tới - Hiện đại hóa tồn diện cơng tác QLT phương pháp quản lý, thủ tục hành theo định hướng chuẩn mực quốc tế - Nâng cao hiệu quả, hiệu lực máy tổ chức, đội ngũ cán bộ; kiện toàn, hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị - Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế - Nâng cao lực hoạt động tra, kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật người nộp thuế; - Ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng thuế điện tử để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản thuế 3.1.3 Quan điểm, mục tiêu quản thuế GTGT Chi cục Thuế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng - Đảm bảo thu đúng, thu đủ nguồn thuế GTGT - Đạt mục tiêu thu NSNN cao điều kiện giảm tới mức thấp chi phí cho cơng tác quản thuế - Tăng cường đến mức cao tuân thủ tự nguyện đối tượng nộp thuế việc chấp hành nghĩa vụ thuế - Hồn thành chương trình cải cách hành chính, đại hố ngành thuế nói chung đại hóa cơng tác quản thuế GTGT nói riêng theo kế hoạch lộ trình ngành tuân thủ quy trình quản thuế GTGT đề 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ 3.2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT - Về công tác tuyên truyền + Chú trọng nâng cao hiệu công tác phối hợp tuyên truyền với quan thơng tin báo chí + Đa dạng hóa hình thức tun truyền, phổ hiến sách thuế tuyên truyền qua hệ thống loa truyền Chi cục thuế, qua ấn phẩm, tờ rơi tuyên truyền, qua website, email, … + Chủ động thực khảo sát, phân loại nhu cầu nhóm NNT nhằm áp dụng hình thức tuyên truyền phù hợp + Thực đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ tuyên truyền cho cán làm công tác tuyên truyền - Về công tác hỗ trợ NNT + Xây dựng, triển khai đa dạng dịch vụ hỗ trợ NNT Trong đó, trọng cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua hình thức điện tử + Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ NNT + Tổ chức buổi sinh hoạt, thảo luận sách thuế cơng chức thuế làm công tác hỗ trợ NNT để trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn thống với nội dung tư vấn, hỗ trợ + Thường xuyên tổ chức buổi đối thoại với NNT để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc doanh nghiệp + Đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thơng tin cách hiệu góp phần đổi phương thức tuyên truyền, hỗ trợ NNT 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn thu thuế - Ứng dụng phương pháp đại dự báo lập dự toán thu NSNN - Xây dựng mơ hình dự báo, dự báo thay đổi chế, sách, pháp luật nói chung, pháp luật thuế nói riêng - Thường xun khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh DN kinh doanh lĩnh vực du lịch Trên sở đó, xây dựng cập nhật hệ thống thông tin sở liệu người nộp thuế đầy đủ - Đẩy mạnh việc đào tạo cán trực tiếp làm công tác lập dự tốn thu thuế 3.2.3 Đẩy mạnh cơng tác tổ chức thu thuế a Hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản thuế GTGT - Hoàn thiện tổ chức máy + Xây dựng tổ chức máy QLT theo mơ hình kết hợp hợp quản thuế theo chức với quản thuế theo đối tượng + Kiện toàn máy Chi cục Thuế theo hướng tinh gọn + Phân bổ lại nguồn lực phù hợp với mơ hình quản theo chức năng; tăng cường phối hợp phận chức - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản thuế GTGT + Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ lĩnh trị cho cán công chức thuế + Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật cán bộ, công chức + Tăng cường kiểm tra cơng vụ, kiểm sốt nội chặt chẽ b Tăng cường công tác quản đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế - Tăng cường kiểm tra, rà sốt tình hình kê khai thuế, tích cực đơn đốc việc kê khai nộp thuế, phát xử kịp thời trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp - Phối hợp tốt phận, phòng có liên quan để kịp thời cập nhật biên bản, thông báo, định - Thường xuyên rà soát liệu ứng dụng quản thuế tập trung TMS để đảm bảo số liệu NNT đầy đủ, xác, 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng cơng tác hồn thuế - Hồn thiện quy trình quản hồn thuế GTGT quan thuế cấp - Xây dựng sở liệu hồn thuế GTGT, đồng thời, cơng khai thủ tục, kết giải hồ sơ hoàn thuế NNT - Tăng cường cơng tác kiểm tra hồn thuế theo nguyên tắc quản rủi ro - Đẩy mạnh đại hố cơng tác quản hồn thuế gắn với cải cách thủ tục hành tạo thuận lợi cho NNT 3.2.5 Tăng cƣờng công tác kiểm tra xử vi phạm pháp luật thuế a Đối với công tác kiểm tra NNT - Tăng cường công tác kiểm tra trụ sở CQT trụ sở NNT phấn đấu đạt tỉ lệ 100% số DN kiểm tra Cục Thuế giao - Nâng cao chất lượng kiểm tra - Thường xuyên giám sát việc kê khai thuế sở kinh doanh khảo sát, kiểm tra - Duy trì tăng cường cơng tác kiểm tra hóa đơn để chấn chỉnh, phát trường hợp có dấu hiệu vi phạm xử - Tổ chức đánh giá kết kiểm tra theo tháng, quý, triển khai kịp thời văn liên quan đến nghiệp vụ thuế - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản thuế, công tác kiểm tra thuế - Tăng cường công tác kiểm tra nội b Đối với công tác xử vi phạm pháp luật thuế - Kiên xử hành vi vi phạm pháp luật thuế, - Tăng cường kiểm tra việc thi hành pháp luật xử vi phạm thuế qua kịp thời khắc phục sai sót q tình xử vi phạm thuế - Xử nghiêm khắc trường hợp cán bộ, cơng chức thuế có hành vi dung túng bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật thuế c Đối với công tác cưỡng chế thi hành định hành thuế - Hồn thiện hệ thống sở liệu nợ thuế - Thường xuyên bám sát tình hình biến động nợ - Triền khai liệt biện pháp đôn đốc thu nợ cưỡng chế nợ thuế - Thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn khách quan cho doanh nghiệp - Xóa nợ ảo nợ khơng có khả thu hồi 3.2.6 Hồn thiện cơng tác giải khiếu nại, tố cáo thuế - Nghiêm túc thực quy trình, quy chế giải khiếu nại, tố cáo công dân mà Tổng cục Thuế ban hành - Sắp xếp, bố trí nơi tiếp công dân, đảm bảo điều kiện sở vật chất cần thiết phục vụ công tác tiếp công dân - Xây dựng kế hoạch tiếp dân, đồng thời niêm yết công khai thời gian làm việc, lịch tiếp dân - Bố trí cán có trình độ chun mơn, lực tốt làm công tác tiếp dân giải đơn thư, khiếu nại 3.2.7 Các giải pháp khác a Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản thuế - Tăng cường ứng dụng CNTT nội ngành thuế - Tăng cường ứng dụng CNTT trung gian trao đổi liệu ngành thuế với bên - Tăng cường ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ thuế điện tử b Tăng cường công tác phối hợp với quan chức công tác quản thuế - Tăng cường công tác phối hợp với quan liên quan (Công an, Sở Kế hoạch & Đầu tư ) để thu thập thông tin DN - Tăng cường phối hợp với KBNN, Đài truyền quận… công tác tuyên truyền sách thuế - Thành lập đồn kiểm tra liên ngành lĩnh vực nhà hàng, khách sạn c Tập trung xây dựng cở sở liệu người nộp thuế Tập trung xây dựng cở sở liệu người nộp thuế, đảm bảo đầy đủ, xác, có tính liên kết, tích hợp, hệ thống lịch sử… 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ Bộ Tài 3.3.2 Kiến nghị ngành Thuế KẾT LUẬN Qua nghiên cứu với đề tài “Quản thuế Giá trị gia tăng doanh nghiệp du lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng”, luận văn đạt kết chủ yếu sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa vấn đề luận thuế GTGT, quản thuế GTGT quản thuế GTGT doanh nghiệp du lịch Thứ hai, từ việc phân tích đánh giá thực trạng công tác quản thuế GTGT DN du lịch địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2012-2016, luận văn rút thành tựu đạt được, đồng thời tìm vấn đề tồn rõ nguyên nhân chúng Thứ ba, sở dự báo, chiến lược cải cách hệ thống thuế thời gian đến quan điểm, mục tiêu quản thuế GTGT Chi cục Thuế quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản thuế GTGT thời gian tới, đồng thời đề xuất số kiến nghị nhằm xây dựng, bổ sung tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy định sách, pháp luật Thuế cho phù hợp với thực tiễn ... trạng quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp du lịch địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp du lịch địa bàn quận. .. quan quản lý nhà nước 1.3.3 Nhân tố thuộc đối tƣợng nộp thuế 1.3.4 Các nhân tố khác CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH... PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Các dự báo Bộ Tài vừa hồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay