Quản lý thu Bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

26 8 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:07

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS Nguyễn Hồng Cử Phản biện 2: TS Võ Văn Lợi Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài BHXH sách hội nhiều quốc gia coi trọng nhằm đảm bảo mặt thu nhập cho người lao động, họ tạm thời vĩnh viễn khả lao động.Đối tượng tham gia BHXH ngày mở rộng, bên cạnh công tác quản thu BHXH việc chi trả cho đối tượng hưởng chế độ ngày nhiều BHXH cần lượng tiền lớn để đảm bảo cho công tác chi trả chế độ BHXH Bảo hiểm hội quận Cẩm Lệ- TP Đà Nẵng tính đến cuối năm 2017 có 846 đơn vị với 13.532 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, công tác thu BHXH quận phát huy đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên số hạn chế, diện bao phủ bảo hiểm hội thấp, tình trạng đơn vị trốn đóng nợ BHXH, BHYT, BHTN nhiều, chiếm 37,5% tổng số đơn vị Các đơn vị nợ đọng kéo dài không thực theo pháp luật thu BHXH, cố tình tìm cách trốn đóng BHXH nợ đọng BHXH thời gian dài, chí có đơn vị sử dụng lao động lạm dụng quỹ BHXH, lạm dụng tiền đóng BHXH người lao động để làm vốn sản xuất kinh doanh… Do đó, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực chế độ, sách BHXH cho người lao động nói chung việc thực cơng tác quản thu BHXH nói riêng, làm giảm hiệu lực quan BHXH hoạt động quản thu, nộp BHXH Do vậy, để đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác quản thu BHXH nhằm nâng cao hiệu công tác quản thu BHXH việc nghiên cứu đề tài "Quản thu Bảo hiểm hội địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng" quan trọng cần thiết Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát - Đề tài nghiên cứu luận thực tiễn quản thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề luận quản thu BHXH - Đánh giá thực trạng quản thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ, - Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung công tác quản thu BHXH bao gồm vấn đề gì? Các tiêu chí phản ánh kết cơng tác đó? Nhân tố ảnh hướng đến công tác quản thu BHXH? - Thực trạng công tác quản thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ thời gian qua nào? Những thành công đạt được, hạn chế nguyên nhân? - BHXH quận Cẩm Lệ cần phải làm để hồn thiện cơng tác quản thu BHXH mình? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu công tác quản thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ - Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực trạng quản thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng + Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng quản thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ giai đoạn 2015-2017 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin: luận văn sử dụng thông tin số liệu thứ cấp bao gồm: + Dữ liệu thu thập từ tài liệu, thông tin nội BHXH quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng + Các báo cáo hoạt động thu theo biểu mẫu quy định BHXH quận Cẩm Lệ từ năm 2015-2017 + Báo cáo tổng kết BHXH quận Cẩm Lệ - Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh Bố cục đề tài - Chương 1: luận quản thu BHXH - Chương 2: Thực trạng công tác quản thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ - Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản thu bảo hiểm hội bảo hiểm hội quận Cẩm Lệ Tổng quan tài liệu nghiên cứu - “Giáo trình Quản nhà nước kinh tế” GS.TS Đỗ Hoàng Toàn, PGS.TS Mai Văn Bưu (2008), NXB Đại học kinh tế Quốc dân - Đề tài: “ Hồn thiện cơng tác quản thu bảo hiểm hội bảo hiểm hội tỉnh Quảng Nam”, Nguyễn Thị Thanh Thanh (2017) - Đề tài “Hoàn thiện công tác quản thu bảo hiểm hội khu vực kinh tế tư nhân địa bàn tỉnh Gia Lai”, Trần Ngọc Tuấn (2012) - Đề tài “Hoàn thiện công tác thu bảo hiểm hội bắt buộc huyện Krông Nô tỉnh Đăk Nông”,Trần Ngọc Quân (2015) - Đề tài “ Tăng cường cơng tác kiểm sốt thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Nam”, Nguyễn Thị Minh Trang (2017) - Đề án khoa học: “Xây dựng quy định quản thu nợ BHXH, BHYT, BHTN” - Đề án nghiên cứu khoa học, 2011 “Hồn thiện quy trình quản thu, quy trình cấp quản sổ BXHH, thẻ BHYT” CHƢƠNG LUẬN VỀ QUẢN THU BẢO HIỂM HỘI 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN THU BHXH 1.1.1 Một số vấn đề chung BHXH Khái niệm Theo điều Luật BHXH hành, BHXH bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập NLĐ sở đóng góp vào quỹ BHXH họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động, chết, sở đóng vào quỹ BHXH [2, tr 2] Bản chất BHXH Một là, BHXH mang tính hội, tính nhân đạo nhân văn sâu sắc Hai là, BHXH công cụ để quản hội, bảo đảm Nhà nước để ổn định đời sống cho người tham gia BHXH an toàn hội, thúc đẩy sản xuất phát triển Đồng thời trình phân phối lại thu nhập hội Vai trò BHXH Thứ nhất, BHXH góp phần ổn định đời sống người lao động gia đình hết tuổi lao động khơng đủ sức tiếp tục lao động, trình làm việc không may gặp phải rủi ro Thứ hai, BHXH làm gắn bó lợi ích người lao động, người sử dụng lao động Nhà nước Thứ ba, BHXH góp phần thực cơng hội Thứ tư, BHXH góp phần thực mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế đất nước, góp phần đảm bảo ổn định trị, hội 1.1.2 Những vấn đề chung quản thu BHXH a Khái niệm quản thu BHXH Quản thu BHXH tác động Nhà nước thông qua quy định mang tính pháp bắt buộc bên tham gia BHXH phải tuân thủ thực hiện; quan BHXH sử dụng biện pháp nghiệp vụ phương pháp đặc thù tác động trực tiếp vào đối tượng đóng BHXH để đạt mục tiêu đề b Đặc điểm quản thu BHXH - Quản thu BHXH tổ chức hay đơn vị SDLĐ mà trình độ quản lý, văn hóa, ngơn ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ nhận thức pháp luật BHXH tổ chức hay đơn vị SDLĐ khác - Quản thu BHXH tổ chức hay đơn vị SDLĐ có số lượng đối tượng quản thu BHXH lớn c Vai trò quản thu BHXH - BHXH có nội hàm rộng phức tạp, bao gồm thu, chi, thực chế độ, sách dài hạn, ngắn hạn; đối tượng phạm vi áp dụng rộng liên quan đến đời sống người lao động làm công ăn lương; thực tốt chế độ BHXH đảm bảo đời sống kinh tế cho người lao động có tham gia BHXH coi "đầu ra" BHXH d Mục đích quản thu BHXH Thứ nhất, đảm bảo cho yếu tố "đầu vào" (tiền nộp BHXH) Thứ hai, xác lập rõ ràng quyền trách nhiệm bên tham gia BHXH Thứ ba, khơng bỏ sót nguồn thu, quản chặt chẽ, đảm bảo nguồn thu BHXH sử dụng mục đích Thứ tư, đảm bảo cho quy định thu BHXH thực nghiêm túc, hiệu e Nguyên tắc quản thu BHXH Thứ nhất: Thu đúng, đủ, kịp thời Thứ hai: Tập trung, thống nhất, công bằng, công khai Thứ ba: An toàn, hiệu 1.2 NỘI DUNG QUẢN THU BHXH 1.2.1 Triển khai phổ biến văn quy phạm pháp luật BHXH 1.2.1.1 Triển khai phổ biến văn quy phạm pháp luật BHXH Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật BHXH, BHYT; tình hình thực tế tỉnh, mở rộng đại thu cộng đồng, giao nhiệm vụ cán làm công tác dân số địa phương thực kiêm nhiệm 1.2.2 Lập dự toán thu BHXH Lập dự toán thu việc xác định tiêu dự toán thu BHXH xây dựng biện pháp thực tiêu đề Xét mặt kỹ thuật nghiệp vụ, lập dự tốn thu BHXH q trình dự báo, tính tốn mức độ biện pháp tổ chức động viên nguồn thu vào quỹ BHXH Căn theo tiêu thức độ dài thời gian phân loại dự tốn thu BHXH thành dự toán dài hạn, dự toán trung hạn dự toán ngắn hạn Dự toán thu BHXH dài hạn, trung hạn thường mang tính dự báo gắn với thời kỳ ổn định NSNN 1.2.3 Thực dự toán thu BHXH Đây giai đoạn trình quản thu BHXH, giai đoạn có tầm quan trọng định việc hoàn thành tiêu dự toán giao Thực tốt việc xây dựng tổ chức thực dự toán thu BHXH tạo điều kiện để theo dõi, đơn đốc sát q trình quản thu BHXH Việc xây dựng tổ chức thực dự toán thu BHXH phải đáp ứng yêu cầu năm đầy đủ đối tượng tham gia BHXH 1.2.4 Quyết toán thu BHXH Tại BHXH Việt Nam: Sau nhận dự toán thu tỉnh gửi, xây dựng kế hoạch tổ chức thảo luận dự tốn trình Lãnh đạo Ngành tổ chức thực sau phê duyệt; Tổng hợp kết thảo luận dự toán, báo cáo Lãnh đạo Ngành xem xét, định - Sau Thủ tướng Chính phủ Quyết định giao dự tốn thu, BHXH Việt Nam thực phân bổ dự toán thu hướng dẫn thực dự toán thu cho BHXH tỉnh Tại BHXH tỉnh: Trên sở dự toán thu xét duyệt, thực phân bổ dự toán thu cho huyện dựa số dự tốn huyện thơng qua có điều chỉnh hợp 1.2.5 Thanh kiểm tra Xử vi phạm thu BHXH Kiểm tra BHXH hoạt động quan BHXH việc xem xét tình hình thực tế đối tượng kiểm tra, từ đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu đặt đối tượng kiểm tra để có nhận xét, đánh giá Tuỳ thuộc vào mục đích, yêu cầu, nội dung thời gian kiểm tra để có loại hình kiểm tra cho phù hợp 1.2.6 Các tiêu đánh giá công tác quản thu BHXH a Chỉ tiêu đánh giá tình hình hồn thành kế hoạch thu BHXH Tình hình hồn thành kế hoạch thu BHXH đánh giá qua tiêu “Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thu BHXH” Đây tỷ số số tiền thu BHXH thực tế với số tiền thu BHXH theo kế hoạch giao kỳ b Tỷ lệ số tiền thu nợ đọng BHXH 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN THU BHXH 1.3.1 Điều kiện kinh tế hội địa phƣơng Tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương phản ánh khả tiết kiệm, tiêu dùng đầu tư, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, chắn đời sống người lao động dần cải thiện; việc sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp thuận lợi, chủ doanh nghiệp sẵn sàng tham gia BHXH cho người lao động, từ làm giảm tình trạng trốn tránh tham gia BHXH 1.3.2 Nhân tố thuộc quan quản BHXH - Việc tra kiểm tra BHXH chưa hiệu quả, lực lượng tra mỏng so với số lượng đối tượng tham gia nên thực tra kiểm tra thường xuyên.Trong trình quản đối tượng tham gia, quan BHXH không giữ mối quan hệ chặt chẽ với tổ chức mức độ tuân thủ đóng góp đối tượng bị giảm - Cán quản thu hàng ngày phải xử nghiệp vụ đòi hỏi phải tuyển chọn cẩn trọng, bố trí hợp lý, đào tạo phải đảm bảo số tiêu chuẩn sau: + Phải có kiến thức kinh tế hội, nắm vững luật pháp nắm vững chun mơn;nắm tình hình sử dụng lao động doanh nghiệp địa bàn quản 10 - Phối hợp với Liên đoàn lao động quận đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp đến tận sở để đối thoại với người dân, chủ sử dụng lao động người lao động - Ký hợp đồng với Đài truyền quận xây dựng thực phát sóng, phát chương trình sách BHXH - Phối hợp với trung tâm y tế quận sở khám chữa bệnh địa bàn quận thực sách BHXH, BHYT, - Phối hợp với Phòng Giáo dục quận, sở giáo dục địa bàn thực Hội nghị triển khai công tác BHYT học sinh, sinh viên , lồng ghép phổ biến, tuyên truyền sách BHYT học sinh, sinh viên ) 2.2.2 Thực trạng lập dự toán thu BHXH Bảng 2.4 Dự toán số thu BHXH giai đoạn năm 2015-2017 Đvt: triệu đồng Ƣớc thực Ƣớc tỷ lệ đạt năm (%) 187,115 191,213 102,17 2016 218,990 223,775 102,19 2017 261,724 270,456 103,33 Năm Dự toán 2015 (Nguồn BHXH quận Cẩm Lệ) 2.2.3 Tình hình thực dự tốn thu BHXH a Thực dự toán thu BHXH Bảng 2.5 Số lƣợng đơn vị tham gia BHXH BHXH quận Cẩm Lệ 2015-2017 ĐVT: đơn vị 11 Chỉ tiêu Đơn vị thuộc diện tham gia BHXH Đơn vị tham gia BHXH Tỷ lệ % đơn vị tham gia BHXH 2015 2016 2017 945 1,025 1,275 520 630 846 55,02 61,46 66,35 ( Nguồn: BHXH quận Cẩm Lệ Bảng 2.6 Số lƣợng lao động tham gia BHXH BHXH quận Cẩm Lệ 2015-2017 ĐVT: đơn vị Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Lao động thuộc diện tham gia BHXH 20,489 21,546 23,125 Lao động tham gia BHXH 10,548 11,765 13,532 Tỷ lệ % lao động tham gia BHXH 51,48 54,60 58,51 ( Nguồn: BHXH quận Cẩm Lệ) Bảng 2.7 Tổng hợp số liệu thu BHXH quận Cẩm Lệ năm 2015-2017 ĐVT: triệu đồng Năm 2015 2016 2017 123,891 141,442 173,554 Chỉ tiêu Thu BHXH bắt buộc 12 Thu BHYT 55,067 64,059 73,629 Thu BH thất nghiệp 8,943 10,784 13,093 584 1,276 2,262 Thu BHXH tự nguyện (Nguồn: Báo cáo tình hình kết hoạt động qua năm BHXH quận Cẩm Lệ) Bảng 2.8 Tình hình thực dự tốn thu BHXH năm 2015-2017 Đvt: triệu đồng Tỷ lệ Ƣớc thực STT Năm Dự toán dự Thực toán thực so với dự toán (%) 2015 187,115 191,213 188,985 101 2016 218,990 223,775 216,561 98 2017 261,724 270,456 265,538 101 (Nguồn BHXH quận Cẩm Lệ) Qua bảng số liệu thấy năm 2015 số thu BHXH thực tế đạt 188.985 tỷ đồng vượt so với số dự toán 1,8 tỷ đồng, tỷ lệ vượt 1%, thấp 2,3 tỷ đồng so với số ước thực năm Đến năm 2016 số dự toán 218,990 tỷ đồng thực tế thu 216,561 tỷ đồng, đạt 98% so với dự toán 218,990 tỷ, 7,2 tỷ so với số ước thực Năm 2017 BHXH quận thu 265,538 tỷ đồng, so với số ước thực năm thiếu 4,9 tỷ đồng, lại vượt 3,8 tỷ đồng so với số dự toán, đạt tỷ lệ 101% b Phối hợp thực dự toán thu BHXH - Đối với phòng Tài chính- kế hoạch quận, đề nghị chuyển cấp đầy đủ hạn mức kinh phí năm cho đơn vị hành nghiệp 13 kinh phí bổ sung chênh lệch thay đổi mức lương sở để đơn vị có nguồn kinh phí chuyển trả số phải nộp BHXH, BHYT, BHTN - Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh hội quận việc thực quy định pháp luật lao động giám sát ký kết hợp đồng lao động thực sách BHXH - Phối hợp với phòng giáo dục đào tạo thường xun đơn đốc trường học trích chuyển tiền BHXH, BHYT, BHTN theo đạo UBND quận - Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng, kho bạc thu, nộp BHXH - Phối hợp với Liên đoàn lao động đạo tổ chức xây dựng, củng cố cơng đồn sở vững mạnh 2.2.4 Thực trạng toán thu BHXH 2.2.4.1 Quản tiền thu Theo quy định, tiền thu BHXH không sử dụng để chi cho việc gì; Khơng áp dụng hình thức gán thu bù chi tiền BHXH đơn vị 14 Bảng 2.9 Tình hình thực hoạt động thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ năm 2015-2017 ĐVT: Triệu đồng STT Năm Số tiền BHXH phải Số tiền BHXH thu theo kế hoạch thực thu Tỷ lệ đạt (%) 2015 194,542 188,985 97 2016 223,990 216,561 96 2017 275,724 265,538 96 (Nguồn BHXH quận Cẩm Lệ) Qua bảng số liệu nhận thấy số tiền thu BHXH qua năm có gia tăng Năm 2015 BHXH quận Cẩm Lệ thu 188,985 tỷ đồng đạt 96% so với số phải thu; Năm 2016 thu 216,561 tỷ đồng, đạt 96% so với số phải thu Đến năm 2017 thu 265,538 tỷ đồng, đạt 96% so với số phải thu Bảng 2.10 Tình hình nợ đọng BHXH BHXH quận Cẩm Lệ năm 2015-2017 Đơn vị tính : Triệu đồng Số tiền STT Năm BHXH phải thu theo KH Số tiền BHXH Số tiền nợ Tỷ lệ nợ thực thu đọng BHXH đọng BHXH (%) 2015 194,542 188,985 5,557 2016 223,990 216,561 7,429 2017 275,724 265,538 10,186 2,8 3,3 3,6 (Nguồn BHXH quận Cẩm Lệ) 15 Số tiền nợ BHXH đơn vị sử dụng lao động năm 2015 5,5 tỷ đồng Năm 2017 có tỷ lệ cao 3,3% 2.2.4.2 Quyết tốn thu Bảng 2.11 Tình hình tốn thu – chi năm 2015-2017 Đvt: triệu đồng STT Năm Tổng số Tổng số thu chi Chênh Tỷ lệ lệch (%) Chi/Thu 2015 188,985 155,256 +33,729 82 2016 216,561 198,870 +17,691 91 2017 265,538 258,872 +6,667 97 (Nguồn BHXH quận Cẩm Lệ) Từ bảng số liệu 2.12 Có thể thấy giai đoạn năm 2015-2017 quỹ thu - chi BHXH quận Cẩm Lệ có thặng dư, điều chủ yếu nhờ vào sách thay đổi tiền lương Nhà nước Tuy nhiên tỷ lệ tổng chi qua năm tăng rõ rệt, đặc biệt năm 2017 tỷ lệ chi cao, chiếm 97% tổng số thu 2.2.5 Thực trạng tổ chức kiểm tra, tra BHXH Công tác kiểm tra thực theo hình thức: kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất Thực theo quy trình giải khiếu nại, tố cáo tiếp công dân theo Quyết định số 1788/QĐ-BHXH ngày 28/12/2012 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ngồi cơng tác kiểm tra phối hợp kiểm tra, công tác tiếp công dân trả lời đơn thư BHXH 16 quận đặc biệt trọng BHXH quận bố trí phòng cán bô thường trực tiếp công dân thường xuyên 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN THU BHXH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ 2.3.1 Thành công Các cán BHXH quận Cẩm Lệ nhận thức tầm quan trọng công tác thu Các chuyên quản thu sử dụng nhiều biện pháp khác để tạo chuyển biến tích cực cơng tác thu - BHXH quận ln hồn thành tiêu kế hoạch giao thu BHXH địa bàn quản Tính tn thủ đóng góp BHXH đối tượng tham gia BHXH bắt buộc địa bàn quản ngày nâng lên - Có phối hợp ban ngành, đồn thể có liên quan, đơn vị sử dụng lao động, cấp ủy quyền quan BHXH quận Cẩm Lệ 2.3.2 Hạn chế Tình trạng nợ đọng lớn Về cơng tác tun truyền chưa sâu rộng Về cơng tác tra, kiểm tra, khởi kiện đơn vị có số nợ đọng kéo dài 2.3.3 Nguyên nhân Tình hình kinh tế ngày khó khăn ảnh hưởng khơng nhỏ tới sản xuất kinh doanh,dẫn đến tình trạng nợ đọng bảo hiểm, doanh nghiệp nhà nước Mức phạt hành vi vi phạm pháp luật BHXH luật lao động chưa cao.Việc phối hợp thanh, kiểm tra với Thanh tra Sở LĐTBXH địa bàn quận gặp nhiều khó khăn 17 - Những doanh nghiệp thành lập, số lượng lao động Bên cạnh doanh nghiệp ngành giao thơng, xây dựng đặc thù cơng trình hồn thành tốn lúc doanh nghiệp có tiền đóng BHXH - Các chủ sử dụng lao động không tự giác đăng ký tham gia nộp BHXH cho người lao động Áp lực việc làm nên phận người lao động khơng dám đấu tranh đòi hòi quyền lợi BHXH 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THU BHXH TẠI BHXH QUẬN CẨM LỆ 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản thu BHXH Nhận thức vai trò quản nhà nƣớc hoạt động BHXH, quản phát triển BHXH hoạt động nghiệp dịch vụ cơng Đổi hồn thiện quy định pháp luật quản hoạt động BHXH Quản chặt chẽ nhằm bảo toàn phát triển quỹ khuôn khổ pháp luật rủi ro nhỏ Đảm bảo quỹ tăng trưởng làm yên lòng người tham gia Thực quản chặt chẽ chế độ bắt buộc theo quy định Luật 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện cơng tác quản thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ Phối hợp chặt chẽ với cấp, ngành đơn vị sử dụng lao động địa bàn quận Cẩm Lệ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trị cho cán cơng chức Duy trì tốt cơng tác cải cách hành chính, thực chế cửa Kiện toàn hệ thống tổ chức máy, nâng cao lực quản thực thi công vụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Tăng cường công tác tra, kiểm tra gắn xử phạt với khen thưởng kịp thời Tiến hành bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán công chức Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản thu BHXH từ giúp cơng tác 19 thu có hiệu 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 3.2.1 Giải pháp tăng cƣờng công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật sách BHXH Xây dựng kế hoạch phối hợp thường xuyên với quan thông tin, tuyên truyền địa phương, thực đa dạng hóa hình thức, biện pháp tuyên truyền để đối tượng có điều kiện tiếp cận hiểu sách BHXH Hình thành đội ngũ báo cáo viên chuyên đề BHXH ngành từ tỉnh đến sở - Đưa chương trình giảng dạy pháp luật BHXH vào trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp - Hỗ trợ kinh phí cho quan truyền truyền hình để làm tốt cơng tác tun truyền sách 3.2.2 Hồn thiện cơng tác lập dự toán thu BHXH - Cần tập trung đạo cải cách đổi cơng tác phân tích dự báo thu BHXH - Xây dựng phần mềm lập, phân bổ dự toán để thực thống tồn ngành, từ giúp nâng cao chất lượng đảm bảo tiến độ việc lập phân bổ dự toán theo quy định hành 3.2.3 Hồn thiện việc thực dự tốn thu BHXH Xây dựng hệ thống kiểm tra chặt chẽ đầu vào – đầu đối tượng tham gia BHXH Xây dựng quy trình quản đơn vị tổ chức thu BHXH đơn vị sử dụng lao động.Mở rộng đối tượng tham gia BHXH - Phối hợp với phòng Lao động Thương binh & hội quận: tập trung cơng tác khảo sát thực sách lao động - Phối hợp với quyền, đồn thể địa phương kịp thời nắm bắt tình hình biến động doanh nghiệp 20 - Phối hợp với quan Thuế - Khắc phục nợ đọng tiền đóng BHXH - Nâng cao lực đội ngũ cán 3.2.5 Hoàn thiện công tác tổ chức tra, kiểm tra BHXH - Xây dựng hoàn thiện quy định pháp luật việc xử phạt trường hợp vi phạm sách BHXH Tăng cường phối hợp với phòng, ban ngành - Kết tra, kiểm tra cần có hiệu lực sau thực tra, kiểm tra - Nhà nước điều chỉnh lại mức phạt hành vi vi phạm chế độ trích nộp BHXH - Bên cạnh việc xử nghiêm vi phạm, cần khen thưởng kịp thời đơn vị sử dụng lao động làm tốt công tác đăng ký tham gia thu nộp BHXH hàng năm 3.2.6 Các giải pháp khác Các thủ tục hành phải niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nắm bắt thông tin, giám sát trực tiếp hoạt động giao dịch Cải tiến phương thức nộp BHXH đảm bảo linh hoạt, thuận tiện Đây biện pháp nằm lộ trình thực cải cách mạnh mẽ thủ tục hành tồn hệ thống BHXH Việt Nam Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành Xử nghiêm minh cán bộ, cơng chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật - Chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ để hỗ trợ kịp thời, tiếp tục cài đặt, hướng dẫn thực giao dịch điện tử; đảm bảo cho đơn vị trì thực hiệu bền vững Tăng cường tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 21 cho cán làm công tác BHXH phần mềm ứng dụng Nâng cao chất lượng hoạt động phòng nghiệp vụ BHXH quận Cần phân rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm phòng nghiệp vụ Nâng cao chất lượng hoạt động Đảng bộ, chi đoàn thể quan Nâng cao lực đội ngũ cán viên chức thực sách pháp luật Cần quan tâm đến nguyện vọng cán công chức - Quan tâm nhiều đến công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức, kiến thức kỹ ứng dụng công nghệ thông tin giải công việc hàng ngày cán 3.3 KIẾN NGHỊ Kiến nghị với quan quản nhà nƣớc - Hồn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến sách BHXH Đối với Ủy ban nhân dân quận - Chỉ đạo ngành chức tăng cường kiểm tra doanh nghiệp địa bàn - Đưa việc thực thu, nộp BHXH cho người lao động tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ năm bình xét thi đua, khen thưởng, công nhận danh hiệu thi đua doanh nghiệp Kiến nghị với BHXH Việt Nam - Ban hành quy chế phối hợp ngành có liên quan, quy định rõ trách nhiệm Sở, ngành - Quy định rõ trách nhiệm BHXH tỉnh, thành phố, bổ sung trách nhiệm BHXH cấp quận, huyện - Cần có kế hoạch tổ chức nghiên cứu kinh nghiệm, khả 22 phân tích, mơ hình dự báo cơng tác quản BHXH nước giới - Tăng cường hoạt động giám sát tình hình thực Luật BHXH địa phương - Bổ sung nhân đủ số lượng có chất lượng 23 KẾT LUẬN BHXH Việt nam từ lâu trở thành phận quan trọng hệ thống sách hội Đảng Nhà nước ta Với chất chăm lo cho vòng đời người, BHXH có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc ổn đinh đời sống hàng triệu người lao động gia đình họ trường hợp ốm đau, thai sản, chế độ hưu, tai nạn lao động ổn định phát triển kinh tế đất nước Kể từ BHXH thành lập năm 1945 đến nay, BHXH tạo an tâm niềm tin vững cho tầng lớp lao động Tuy nhiên thực tế sách BHXH chưa quán cao, hiểu biết người dân BHXH công tác tuyên truyền BHXH chưa rộng khắp nên đối tượng tham gia BHXH hạn chế nên gây khơng khó khăn cho việc tạo lập quỹ BHXH đặc biệt cho công tác thu BHXH Việt nam Với đề tài “Quản thu BHXH địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng”, tác giả luận văn giải số vấn đề sau: - Luận văn hệ thống hoá làm sáng tỏ số vấn đề luận BHXH vai trò công tác thu BHXH làm sở khoa học cho việc nghiên cứu, phân tích thực trạng quản thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ năm qua, đồng thời làm cho đề xuất giải pháp nhằm hoằn thiện công tác quản thu BHXH Bên cạnh đó, luận văn nghiên cứu công tác quản thu BHXH số nước, từ rút số học kinh nghiệm cho tồn ngành BHXH nói chung BHXH quận Cẩm Lệ nói riêng - Dựa vào nghiên cứu thực trạng công tác quản thu BHXH 24 BHXH quận Cẩm Lệ năm qua, luận văn vào đánh giá, phân tích kết đạt tồn thực trạng công tác quản thu BHXH Thơng qua xây dựng sở thực tiễn cho đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản thu BHXH địa bàn quận Cẩm Lệ năm tới Với nội dung nghiên cứu luận văn, tác giả hy vọng góp phần làm sáng tỏ thêm việc tổ chức công tác thu quản BHXH Tuy nhiên, hạn chế thời gian, hạn chế trình độ kinh nghiệm nghiên cứu, luận văn khơng thể tránh khỏi sai sót, bất cập Tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp nhà khoa học, thầy giáo bạn đồng nghiệp quan tâm đến lĩnh vực để luận văn hồn thiện có giá trị vận dụng cao thực tiễn ... Chương 1: Lý luận quản lý thu BHXH - Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ - Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ... tác quản lý thu BHXH việc nghiên cứu đề tài "Quản lý thu Bảo hiểm xã hội địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng" quan trọng cần thiết Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát - Đề tài nghiên cứu lý. .. quản lý thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng + Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng quản lý thu BHXH BHXH quận Cẩm Lệ giai đoạn 2015-2017 3 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu Bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Quản lý thu Bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay