Quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

26 9 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:07

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HẢI GIANG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Trường Sơn Phản biện 2: TS Nguyễn Thị Bích Hạnh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao (CNC) bước đầu ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần tăng suất, sản lượng trồng, vật ni góp phần nâng cao thu nhập Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC địa bàn nhiều hạn chế, dừng lại số mơ hình sản xuất nhỏ, tập trung vào việc ứng dụng tiến kỹ thuật giống, đầu tư sở hạ tầng thiết yếu, chưa ứng dụng công nghệ tự động hóa, thơng tin, quy trình canh tác tiên tiến sản xuất, công tác quy hoạch quản lý, kiểm tra thí điểm số vùng Để nông nghiệp thực mạnh Đà Nẵng bối cảnh hội nhập, có thương hiệu mạnh đủ sức cạnh tranh thị trường nước quốc tế cần phải tiến hành đầu tư mạnh mẽ cho sản xuất nông nghiệp, mở rộng phát triển khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo hỗ trợ người nông dân sản xuất với đồng hành mơ hình liên kết nhà: Nhà nướcnhà khoa học – nhà doanh nghiệp nhà nông hướng đột phá nông nghiệp Việt Nam thời đại Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng đẩy nhanh tiến trình thị hóa cơng nghiệp hóa, tổng diện tích đất nơng nghiệp địa bàn thành phố có xu hướng giảm nhanh việc ứng dụng cơng nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trở nên cấp bách cần thiết Do tơi chọn đề tài “Quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng”làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề luận liên quan đến việc quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nơng nghiệp Phân tích thực trạng quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp thời gian tới Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Là vấn đề luận thực tiễn liên quan đến quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Nghiên cứu vấn đề quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Về không gian: Đề tài nghiên cứu vấn đề phạm vi địa bàn thành phố Đà Nẵng Về thời gian: giai đoạn từ năm 2012– 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, so sánh, tổng hợp; kết hợp nghiên cứu luận tổng kết thực tiễn, phương pháp thu thập số liệu, phân tích liệu, tổng hợp xử thơng tin, phân tích thơng tin, so sánh qua giai đoạn, thời kỳ để tìm nét khác biệt Bố cục luận văn Chương 1: Một số vấn đề luận quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Chương 2: Thực trạng quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nhà nước việc ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VỀ QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 1.1.1 Một số khái niệm a Nông nghiệp Nông nghiệp ngành sản xuất vật chất quan trọng kinh tế quốc dân Hoạt động nông nghiệp gắn liền với yếu tố kinh tế, xã hội mà gắn với yếu tố tự nhiên b Ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Công nghệ cao cơng nghệ có hàm lượng cao nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ; tích hợp từ thành tựu khoa học cơng nghệ đại; tạo sản phẩm có chất lượng, tính vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với mơi trường; có vai trò quan trọng việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ đại hóa ngành sản xuất, dịch vụ có Ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp nông nghiệp áp dụng công nghệ vào sản xuất để mang lại suất chất lượng cao, đạt hiệu kinh tế đơn vị diện tích phát triển bền vững sở canh tác hữu c Quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Theo nghiên cứu ,Quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp trình từ việc xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật hoạt động ứng dụng công nghệ cao sản xuất nơng nghiệp; tun truyền, phổ biến sách pháp luật ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp; Tổ chức thực pháp luật đến việc tổ chức máy thực tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật hoạt động ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp 1.1.2 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp a Đặc điểm sản xuất nông nghiệp Sản xuất nông nghiệp tiến hành địa bàn rộng lớn, phức tạp, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên mang tính khu vực rõ rệt Trong nông nghiệp, ruộng đất tư liệu sản xuất chủ yếu thay Đất đai điều kiện cần thiết cho tất ngành sản xuất, nội dung kinh tế lại khác nhau.Đối tượng sản xuất nơng nghiệp thể sống – trồng vật ni.Sản xuất nơng nghiệp mang tính thời vụ cao b Đặc điểm ứng dụng công nghệ cao sản xuất nơng nghiệp Là q trình triển khai đề án, dự án ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp sở kết nghiên cứu chuyển giao công nghệ, bao gồm đề án, dự án có hoạt động triển khai thực nghiệm,sản xuất thử nghiệm nhằm nhằm tạo sản phẩm công nghệ cao; xây dựng mơ hình đầu tư sản xuất sản phẩm để tạo sản phẩm nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao có chất lượng, tính vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, thay sản phẩm nhập 1.1.3 Vai trò quản nhà nƣớc ứng dụng cơng nghệ cao sản xuất nông nghiệp Sự quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp hoạt động tất yếu nhằm tổ chức điều hành điều chỉnh quan hệ phát sinh nhằm thực mục tiêu định Cụ thể nhà nước có vai trò định hướng, điều hòa mâu thuẫn, vai trò điều tiết vận hành kinh tế nông nghiệp 1.2 NỘI DUNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ƢNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 1.2.1 Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Các quan quản nhà nước cần ban hành quy định sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Ban hành định phê duyệt Quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Ban hành tiêu chí xác định chương trình dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… 1.2.2 Tổ chức máy quản nhà nƣớc ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Hệ thống quan quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp bao gồm quan quản nhà nước trung ương quan quản nhà nước địa phương 1.2.3 Quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Việc lập quy hoạch cần thực nhiệm vụ đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, thực trạng nguồn lực để phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Nẵng Đồng thời dự báo khả phát triển công nghệ cao, đưa quan điểm, mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao địa bàn Đà Nẵng Xây dựng phương án quy hoạch vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao nông, lâm nghiệp, thủy sản thành phố Đà Nẵng với đầy đủ tiêu chí về: loại hình cơng nghệ cao, quy mơ, địa điểm, quy trình kỹ thuật sản xuất, quản chất lượng tiêu thụ sản phẩm, quản dịch hại, tổ chức sản xuất Đề xuất giải pháp, sách, tổ chức triển khai, quản điều hành sử dụng có hiệu vùng nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao 1.2.4 Hỗ trợ tổ chức cá nhân tìm hiểu cơng nghệ cao, thủ tục đăng ký công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hỗ trợ tạo điều kiện tốt để người dân tiếp cận với nghiên cứu công nghệ cao sản xuất nông nghiệp đồng thời hướng dẫn tổ chức cá nhân nắm rõ quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn chủ trì, phối hợp Sở, ngành tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, danh mục nông nghiệp công nghệ cao danh mục sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao ưu tiên khuyến khích phát triển Thành phố website Sở 1.2.5 Xây dựng sách ứu đãi, thu hút đầu tƣ vào ứng dụng công nghệ cao sản xuất nơng nghiệp Cần có sách thu hút đầu tư vào ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp tăng cường hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ với quốc gia, tổ chức giới ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Các quan nhà nước cần xây dựng sách ưu đãi hỗ trợ, gồm: Miễn, giảm tiền sử dụng đất; Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước Nhà nước; Hỗ trợ tập trung đất đai; Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng; Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường; Hỗ trợ đầu tư sở: Bảo quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm; chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp; sản xuất sản phẩm phụ trợ; Hỗ trợ đầu tư sở chăn ni bò sữa, bò thịt; Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 1.2.6 Thanh tra, kiểm tra xử vi phạm lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nơng nghiệp khơng thể tách rời chế kiểm tra, tra nhằm xử vi phạm lĩnh vực Kiểm tra, tra xử vi phạm pháp luật ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp nội dung quan trọng công tác quản nhà nước nhằm trì trật tự kỷ cương hạn chế vi phạm ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NƠNG NGHIỆP 1.3.1 Điều kiện tự nhiên 1.3.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 1.3.3 Yếu tố pháp luật 1.3.4 Đội ngũ cán bộ, công chức thực chức quản nhà nƣớc ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN QLNN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 2.1.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa Thành phố Đà Nẵng trải dài từ 15°15' đến 16°40' Bắc từ 107°17' đến 108°20' Đông Với vị trí địa chiến lược hệ thống giao thơng thuận lợi điều kiện quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội, địa bàn để thành phố Đà Nẵng giao lưu, hợp tác giao thương, trao đổi hàng hóa với tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, địa phương tuyến hành lang kinh tế Đông- Tây b Đặc điểm địa hình Địa hình thành phố Đà Nẵng vừa có đồng duyên hải, vừa có đồi núi Địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn, độ cao khoảng từ 700 - 1.500 m, độ dốc lớn (>400), nơi tập trung nhiều rừng đầu nguồn có ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái thành phố Đồng ven biển vùng đất thấp chịu ảnh hưởng biển bị nhiễm mặn, vùng tập trung nhiều sở nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, quân sự, đất khu chức thành phố c Khí hậu, thủy văn Về khí hậu: Khí hậu Đà Nẵng nơi chuyển tiếp đan xen khí hậu miền Bắc miền Nam, đa dạng nhiều kiểu khí hậu đa dạng sinh học cao nguồn gen, loài sinh vật hệ sinh thái 10 chiếm tỷ trọng cao nhiều so với ngành lâm nghiệp ngành lâm sản chiếm tỷ trọng thấp Điều phù với điều kiện Đà Nẵng thành phố biển Bảng 2.1 Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản giai đoạn 2012 – 2016 (theo giá so sánh năm 2010) Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng GTSX 2120 2125 2193 2280 2048 Nông nghiệp 700 702 708 745 674 Cơ cấu (%) 33,01 33,03 36,18 32,67 32,9 Lâm Nghiệp 57 59 62 63 76 Cơ cấu (%) 2,68 2,77 2,82 2,76 3,7 Thủy Sản 1363 1364 1423 1472 1298 Cơ cấu (%) 64,29 64,18 64,88 64,56 63,4 (Nguồn: Niên giám thống kê Đà Nẵng) 2.1.4 Tình hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Sản xuất nông nghiệp bước đầu thu nhiều kết toàn diện lĩnh vực từ trồng trọt, chăn nuôi đến lâm nghiệp, thủy sản ; suất, sản lượng chất lượng sản phẩm ngày nâng cao, bước đầu hình thành vùng sản xuất nơng nghiệp tập trung theo quy hoạch; xuất nhiều mơ hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ theo chuỗi giá trị; kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất ngày hoàn thiện gắn với mục tiêu chương trình nơng thơn mới; nhiều ứng dụng cơng nghệ áp dụng rộng rãi sản xuất; giới hóa phát triển nhanh số khâu góp phần nâng cao trình độ sản xuất, thay đổi tập quán sản xuất người dân 11 2.2 THỰC TRẠNG QLNN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Thực trạng ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp UBND thành phố Đà Nẵng quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp nên ban hành nhiều văn đạo, điều hành công tác quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp địa bàn Mặc dù ban hành nhiều văn nhiên công tác ban hành văn ứng dụng công nghệ cao sản xuất nơng nghiệp nhiều hạn chế, chủ yếu văn hướng dẫn dựa vào Luật, Nghị định, thông tư quan trung ương Song song với việc ban hành cơng tác hướng dẫn tổ chức thực quy phạm pháp luật ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp quan tâm đạo, quan ban, ngành đặc biệt Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn thường xuyên cập nhật văn quy định để tập huấn hướng dẫn người dân tthực quy định việc ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp 2.2.2 Thực trạng tổ chức máy quản nhà nƣớc ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng quản theo cấu gồm UBND Sở Nông nghiệp phát triển nơng thơn thành phố, phòng ban chức thuộc Sở Nơng nghiệp phát triển nơng thơn Ngồi có đội ngũ cán khoa học công nghệ 12 đào tạo lĩnh vực nông nghiệp công tác sở, ngành tỉnh, nhà khoa học viện, trường tỉnh tham gia đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ lĩnh vực nơng nghiệp có đóng góp quan trọng đến lĩnh vực ngành 2.2.3 Thực trạng quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Công tác quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao sản xuất nơng nghiệp cấp quyền Đà Nẵng quan tâm UBND thành phố Đà Nẵng ký định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tết vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Xã Hòa Phú Xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) Năm 2017, HĐND thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị số 104/2017/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 sách khuyến khích đầu tư nơng nghiệp ứng dụng CNC, nơng nghiệp địa bàn thành phố Thành phố quy hoạch vùng thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng CNC với diện tích 500 ha, đến thu hút nhà đầu tư tiếp cận xúc tiến triển khai dự án Đối với Khu nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao hồn thành xong công tác quy hoạch, chọn địa điểm, triển khai lập đề án trình phê duyệt thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, diện tích 117 ha, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang Thành phố thực sách hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho cá nhân, tổ chức có tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1936/QĐUBND ngày 13 tháng 04 năm 2017 phê duyệt địa điểm quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Theo quy hoạch, có địa điểm hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ yếu tập trung huyện Hòa Vang 13 2.2.4 Thực trạng hỗ trợ tổ chức, cá nhân tìm hiểu công nghệ cao, thủ tục đăng ký công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở, ban ngành, UBND quận huyện có liên quan tổ chức hoạt động chuyển giao tiến khoa học – kỹ thuật đến người dân, quản du nhập giống trồng, vật nuôi mới, tuyên truyền, tập huấn hỗ trợ cho hợp tác xã loại trồng vật nuôi có suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng địa phương, định hướng cho người dân chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi phù hợp với xu phát triển chung ngành thay đổi điều kiện thời tiết, khí hậu Sở Nơng Nghiệp phát triển nơng thơn chủ trì phối hợp với Sở, ngành tun truyền, hướng dẫn doanh nghiệp trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, danh mục nông nghiệp công nghệ cao danh mục sản phẩm nông nghiệp cơng nghệ cao ưu tiên khuyến khích phát triển Tổ chức triển khai thực Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hướng dẫn tập huấn tổ chức, cá nhân tiếp cận, nắm bắt công nghệ cao 2.2.5 Thực trạng xây dựng sách ƣu đãi, thu hút đầu tƣ vào ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Ðể đạt mục tiêu đề ra, Thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư từ thành phần kinh tế tham gia phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên công nghệ sinh học, công nghệ thâm canh, chế biến sau thu hoạch, công nghệ 14 thơng tin tự động hóa Để tạo chế khuyến khích đầu tư phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, HĐND thành phố ban hành Nghị 104/2017/NQ sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao địa bàn thành phố Đà Nẵng Theo đó, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao địa bàn thành phố hỗ trợ 50% chi phí giải phóng mặt khơng q tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hạ tầng sở sản xuất không tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 50% chi phí đầu tư tối đa khơng q tỷ đồng/mơ hình sản xuất rau, hoa, ăn quả, minh họa bảng biểu sau: Bảng 2.2 Danh mục dự án Đà Nẵng kêu gọi đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Tên dự án Dự án khu chăn nuôi chế biến gia súc, gia cầm tập trung Dự án sản xuất rau an Huyện Hòa 100% vốn 110 tỷ đồng toàn Vang nhà đầu tư Địa điểm Tổng số vốn dự kiến TT Ghi Huyện Hòa 100% vốn 230 tỷ đồng Vang nhà đầu tư Dự án trồng dược Huyện Hòa 100% vốn 150 tỷ đồng liệu Vang nhà đầu tư Dự án sản xuất nấm Quận Ngũ 100% vốn thương phẩm nấm 20 tỷ đồng Hành Sơn nhà đầu tư ăn, nấm dược liệu Dự án cảng cá Thọ Quận Sơn 1000 tỷ Hợp tác Quang Trà đồng công tư (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ cổng thông tin điện tử Chính phủ) 15 2.2.6 Thực trạng tra, kiểm tra xử vi phạm lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Đà Nẵng thường xuyên theo dõi kiểm tra quản hoạt động doanh nghiệp cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cấp.Thanh tra, kiểm tra tiêu chuẩn hoạt động ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng Qua tra cho thấy phần lớn tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ cao sản xuất nơng nghiệp có sai sót Các sai phạm phát trình tra kịp thời khắc phục; tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành nghiêm túc kết luận tra thực đầy đủ nghĩ vụ tài theo kết luận tra 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG QLNNN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Thành công đạt đƣợc - Đà Nẵng bước đầu hình thành mơ hình sản xuất nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo đột phá tái cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị thu nhập cho người dân vùng nông thôn - Đẩy mạnh việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực nông nghiệp công tác địa phương - Tổ chức đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán cơng chức có để đảm bảo nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực thi công vụ 16 - Tạo điều kiện cho đội ngũ cán kỹ thuật người sản xuất tiếp cận nắm bắt tiến khoa học kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nơng nghiệp địa bàn theo hướng hàng hóa, đại - Quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp sở đồng với quy hoạch chung thành phố quy hoạch có liên quan, kịp thời điều chỉnh cần thiết - Các sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư thu hút tham gia thành phần kinh tế khác nhau, huy động nguồn lực lớn xã hội, nhiều chương trình dự án ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp triển khai thực - Công tác tra, kiểm tra hoạt động ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp cho thấy đảm bảo quy định Pháp luật liên quan đến công tác quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế - Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp thiếu ổn định: Việc quy hoạch sử dụng đất nơng nghiệp thiếu ổn định Chính điều gây khó khăn cho hộ nông dân, doanh nghiệp mạnh dạn bỏ vốn đầu tư kinh doanh, sản xuất - Thiếu vốn, thiếu công nghệ: Với nguồn vốn tích tụ dân thấp tỷ lệ vốn cấp hàng năm cho đầu tư phát triển nông nghiệp giảm dần cấu phân bổ ngân sách, việc đầu tư cho nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao lại đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu phải tương đối lớn kéo dài - Thiếu chế, sách khuyến khích ưu đãi cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp địa phương, Hợp tác xã doanh nghiệp đầu tư vốn để ứng dụng công nghệ 17 cao sản xuất nông nghiệp Đáng ý chế, sách đất đai, quy hoạch phát triển, khiến vùng sản xuất nông nghiệp phải đối mặt với nguy đất sản xuất để phát triển hạ tầng, kinh tế -xã hội, diện tích sản xuất lại manh mún, nhỏ lẻ khó đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ cao đạt hiệu - Thiếu nguồn nhân lực có trình độ ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp để thuận tiện việc thực hành, vận dụng sáng tạo, đưa công nghệ cao nhanh vào ứng dụng sản xuất nông nghiệp - Công tác tra, kiểm tra sau cấp giấy chưng nhận doanh nghiệp nông nghiệp cơng nghệ cao chưa tiến hành đầy đủ, tồn diện CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Định hƣớng phát triển ngành nông nghiệp Thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất, chất lượng cao, hình thành vùng chuyên canh sản xuất tập trung, tăng tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp dịch vụ nông nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành thủy sản cấu kinh tế thủy sản nông lâm Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, hệ thống thủy lợi, giao thông, nước sinh hoạt nông thôn, dịch vụ nông nghiệp, giống trồng, vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trọng tâm công nghệ sinh học.Tăng cường công 18 tác quản bảo vệ rừng, khuyến khích hỗ trợ thành phân kinh tế đầu tư trồng rừng, trồng rừng kinh tế, trồng chắn sóng ven biển phát triển phát triển mạn công nghệ chế biến gỗ từ nguyên liệu gỗ rừng trồng Tập trung khai thác tận dụng tốt tiềm năng, lợi để phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng chuyên canh tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản tiêu thụ sản phẩm gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp 3.1.2 Định hƣớng quản nhà nƣớc ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp thành phố Đà Nẵng Xây dựng số mơ hình sản xuất nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi thuỷ sản vùng sản xuất ổn định Liên kết chặt chẽ với Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Đà Nẵng để lựa chọn đưa vào sản xuất giống trồng, vật ni có suất cao, chất lượng tốt khả kháng bệnh phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu địa phương Củng cố, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo việc tiêu thụ ổn định sản phẩm tạo từ vùng sản xuất Từ tạo hiệu ứng “lan toả” vùng phát triển mơ hình hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh địa bàn Huyện, đảm bảo bền vững mô hình sản xuất Chủ động xây dựng mối liên kết với doanh nghiệp địa bàn Thành phố tạo liên kết cung ứng dịch vụ đầu vào đầu cho vùng sản xuất 19 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ sản xuất cho hộ nông dân tham gia vào sản xuất vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường tính cạnh tranh sản phẩm Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lực chuyên môn cán quản lý, cán kỹ thuật hợp tác xã, tổ hợp tác 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện chế sách khuyến khích ƣu đãi ứng dụng cơng nghệ cao sản xuất nơng nghiệp - Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp - Chính sách hỗ trợ hoạt động tạo công nghệ cao, phát triển ứng dụng công nghệ cao nơng nghiệp - Chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Chính sách hỗ trợ khu nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao - Chính sách hỗ trợ vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Chính sách thu hút, sử dụng nhân lực cơng nghệ cao nơng nghiệp - Hồn thiện sách ưu đãi đất, thuế, hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ thị trường nâng cao lực cạnh tranh, đào tạo thu hút lao động… 20 3.2.2 Tăng cƣờng hỗ trợ, tập huấn, hƣớng dẫn kỹ thuật cho tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp - Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn phối hợp với với Sở khoa học Công nghệ Sở, ban ngành khác xây dựng nội dung chương trình tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân để họ nắm bắt kỹ thuật, công nghệ để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp Tăng cường giới thiệu phương tiện thông tin đại chúng thành tựu ứng dụng công nghệ phát triển công nghệ cao sản xuất nông nghiệp đến tầng lớp nhân dân - Đổi phương pháp tập huấn ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp cụ thể là: Chương trình tái cấu ngành Nơng nghiệp; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nơng thơn ; Chương trình Đào tạo nghề cho Lao động Nơng thơn nhiều chương trình lớn khác 3.2.3 Hồn thiện quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao sản xuất nơng nghiệp - Rà sốt, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phê duyệt đề xuất xây dựng quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành quản gắn với chiến lược, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ cao; -Tăng cường công tác quản lý, giám sát nâng cao hiệu lực quản nhà nước quy hoạch, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, đồng thời triển khai quy hoạch chi tiết quy hoạch sử dụng đất, định hình quy mơ vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chọn - Kêu gọi tham gia đóng góp ý kiến chuyên gia nhà khoa học lĩnh vực nông nghiệp quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao phát huy hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế 21 địa phương 3.2.4 Thu hút, đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng yêu cầu quản nhà nƣớc ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp - Tập trung đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, phấn đấu nâng cao tỷ lệ đội ngũ cán khoa học công nghệ ngành nông-lâmthủy sản đến năm 2025 lên 10% - Chú trọng liên kết, hợp tác với viện, trường đại học, gắn kết với tỉnh, thành phố có điều kiện phát triển nơng nghiệp công nghệ cao việc nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo chuyên gia lĩnh vực công nghệ sinh học chế biến nơng-lâm-thủy sản - Có sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán cho tổ hợp tác, hợp tác xã; đẩy mạnh liên kết đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân lực tham gia, phục vụ cho giới hóa sản xuất; đào tạo nghề cho nông dân - Sắp xếp lại máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị nghiệp ngành nông nghiệp đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ - Có kế hoạch bố trí, đào tạo thu hút nhân tài, thực tiêu chuẩn hóa cán theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng cao, gọn nhẹ, tập trung vào hoạt động quản nhà nước (xây dựng sách, chiến lược, quy hoạch, quản tiêu chuẩn, giám sát thực hiện,…) 3.2.5 Tăng cƣờng tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đƣợc cấp phép -Nâng cao chất lượng công tác tra quan 22 tra Xây dựng chế phối hợp chặt chẽ hoạt động quan tra Có chế tài xử nghiêm đoàn tra trực tiếp thực nhiệm vụ tra có hành vi dung túng cho sai phạm -Tăng cường lực cho đội ngũ cán làm công tác tra, kiểm tra quan tra, từ nâng cao cơng tác tra 3.2.6 Tăng cƣờng thu hút vốn đầu tƣ vào ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp -Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư tư nhân, đẩy mạnh thu hút nguồn lực đầu tư, thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, đầu tư hệ thống giao thông, điện, thủy lợi nội đồng - Quan tâm đến sách cho doanh nghiệp đầu tàu, ngành, sản phẩm chủ lực, hỗ trợ sở sản xuất, kinh doanh tham gia chuỗi giá trị trang thiết bị cần thiết thực kiểm định nhanh trường để tự giám sát tiêu an toàn thực phẩm, thiết kế bao bì, tem nhận diện sản phẩm, quảng bá truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tạo điều kiện dẫn dắt, thúc đẩy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 3.2.7 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đại vào công tác quản nhà nƣớc ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp - Nghiên cứu đề tài khoa học quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nơng nghiệp để ứng dụng vào thực tiễn công tác quản - Tổ chức hội thảo, tham quan học hỏi thực tế địa 23 phương ứng dụng thành công quản hiệu công tác quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp - Tạo điều kiện để chuyên gia, nhà khoa học đề xuất, kiến nghị phương án quản nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp đặc biệt cơng tác quy hoạch - Có kinh phí hợp cho đề tài khoa học nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp 3.3 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Khoa học công nghệ 24 KẾT LUẬN Đối với thành phố Đà Nẵng, điều kiện hạn chế quy mơ diện tích đất nông nghiệp định hướng phát triển nông nghiệp đô thị phát triển nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao, nông nghiệp hướng tất yếu đảm bảo tính hiệu kinh tế cao phát triển nơng nghiệp bền vững Qua nghiên cứu, phân tích đánh giá tổng hợp luận văn làm sáng tỏ số vấn đề luận thực tiễn hồn thiện cơng tác QLNN DCNC sản xuất nơng nghiệp, vai trò, cơng cụ; yếu tố tác động tới UDCNC; nội dung QLNN UDCNC sản xuất nơng nghiệp nói chung nơng lâm thủy sản nói riêng Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động ứng dụng công nghệ cao QLNN UDCNC nông nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012-2016, rút mặt tích cực, hạn chế nguyên nhân; đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác QLNN UDCNC sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian tới hy vọng đẩy mạnh trình chuyển dịch cấu kinh tế, cấu ngành thành phố đạt hiệu cao hơn, áp dụng có hiệu cơng tác quản nhà nước lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nơng nghiệp nói chung, cơng tác quản nhà nước phát triển ngành nông nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa thành phố Đà Nẵng nói riêng ... việc ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp 2.2.2 Thực trạng tổ chức máy quản lý nhà nƣớc ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp Quản lý nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp. .. bộ, công chức thực chức quản lý nhà nƣớc ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ... đề lý luận liên quan đến việc quản lý nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp 2 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay