Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:07

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI THỊ XUÂN QUỲNH QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TẠI KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS ĐÀO HỮU HÕA Phản biện 1: TS Nguyễn Hiệp Phản biện 2: TS Hoàng Hồng Hiệp Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khu KTM KKT ven biển Việt Nam Thủ tướng Chính phủ thành lập vào ngày 05/6/2003 Chính phủ lựa chọn nhóm KKT trọng điểm quốc gia Qua 15 năm hình thành phát triển, Khu KTM đạt nhiều thành tựu bật, thay đổi vùng cát trắng hoan sơ trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ tỉnh nhà Tuy nhiên, bên cạnh thành công đạt được, so với mục tiêu ban đầu đặt theo chủ trương Bộ Chính trị thí điểm áp dụng chế sách ưu đãi đặc biệt, có mơi trường đầu thuận lợi, thơng thống, phù hợp với thơng lệ quốc tế q trình triển khai khơng thực ý tưởng Riêng việc thu hút DN FDI đầu vào địa bàn Khu KTM chưa hiệu Hiện nay, địa bàn Khu KTM có 35 DA FDI với tổng vốn đăng ký tỷ USD, 24 DA FDI vào hoạt động, vốn thực khoảng 227 triệu USD, thấp nhiều so với KKT, KCN nước Nguyên nhân chủ yếu tình hình giới biến động, vị trí địa gắn với hệ thống sở hạ tầng chưa đầu đồng bộ, khơng có thị trường tiêu thụ hàng hóa, chủ yếu DN FDI đầu Khu KTM cung cấp sản phẩm cho tỉnh, thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, xuất sang nước khu vực, giới đặc biệt, công tác QLNN đầu FDI chưa thực hiệu quả, điều thể việc chưa tạo mơi trường đầu tốt, sách ưu đãi đầu chưa thực hấp dẫn, mang tầm quốc tế, có sức hút DN FDI có tiềm lực kinh tế, công ty đa quốc gia, TTHC rườm rà, vướng mắc, bất cập Chính vậy, việc nghiên cứu luận thực tiễn QLNN FDI Khu KTM để từ xây dựng nhóm giải pháp kiến nghị nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao lực cạnh tranh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Nam cấp thiết, chọn đề tài “Quản nhà nước đầu trực tiếp nước Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng khung thuyết QLNN FDI, sở vận dụng để đánh giá thực trạng Khu KTM, đề nhóm giải pháp nhằm hồn thiện nâng cao công tác QLNN FDI Khu KTM Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Những vấn đề luận thực tiễn liên quan đến công tác QLNN FDI địa bàn Khu KTM, thu thập giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp tổng hợp, hệ thống hóa, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê tả Bố cục đề tài Đề tài luận văn gồm 03 chương: Chương Cơ sở luận QLNN đầu FDI Khu kinh tế Chương Thực trạng QLNN FDI địa bàn Khu KTM Chương Giải pháp hồn thiện cơng tác QLNN FDI địa bàn Khu KTM Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực luận văn này, trình nghiên cứu, tác giải đọc, tham khảo nhiều cơng trình nghiên cứu tài liệu, sách báo tác giả ngồi nước, cơng trình đề cập đến FDI nhiều khía cạnh, góc độ khác Nhiều cơng trình nghiên cứu tác động FDI, song hầu hết tập trung vào phân tích, đánh giá tác động FDI phạm vi cấp quốc gia Hiếm thấy công trình khoa học sâu vào nghiên cứu tác động FDI đến vùng kinh tế cụ thể, đặc biệt KKT, KCN Luận văn cho rằng, có số vấn đề sau cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ: - Cần hệ thống hóa sở luận QLNN FDI - Trên sở đó, đánh giá thực trạng Khu KTM, tiến hành khảo sát lấy ý kiến chuyên gia công tác QLNN đầu Từ so sánh, đánh giá công tác QLNN FDI KKT - Từ cơng trình khoa học nghiên cứu, tài liệu tham khảo, tìm hiểu kinh nghiệm QLNN FDI vùng kinh tế trọng điểm nước, nước khu vực nhằm rút học có giá trị tham khảo cho giải pháp hồn thiện công tác - Đề xuất giải pháp mới, có tính khả thi, dự báo nhằm hồn thiện cơng tác QLNN FDI Khu KTM CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUTRỰC TIÊP NƢỚC NGOÀI TẠI KHU KINH TẾ 1.1 ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀIQUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 1.1.1 Đầutrực tiếp nƣớc a) Khái niệm Trên sở định nghĩa khác FDI, luận văn rút khái niệm chung FDI hoạt động đầu trực tiếp nhằm mục tiêu lợi nhuận chủ thể đầu nước quốc gia định, bao hàm việc đầu vốn trực tiếp quản kinh doanh số vốn b) Phân loại 1.1.2 Khái niệm Quản nhà nƣớc FDI QLNN FDI tác động chủ thể mang tính quyền lực nhà nước nhiều biện pháp tới DN có vốn FDI hoạt động thu hút đầu nước nhằm thực chức nhà nước sở pháp luật 1.1.3 Vai trò QLNN đầutrực tiếp ngồi a) Ổn định trị tạo thuận lợi cho vận động nguồn vốn FDI b) Tạo lập môi trường pháp cho việc thu hút đầu FDI vào kinh tế c) Hoàn thiện công tác cải cách TTHC nhằm tạo môi trường đầu thuận lợi cho FDI hoạt động 1.1.3 Mục tiêu QLNN FDI 1.2 NỘI DUNG QLNN VỀ FDI Ở CẤP ĐỘ ĐỊA PHƢƠNG 1.2.1 Xây dựng ban hành văn để triển khai thực quy định pháp luật nhà nƣớc hoạt động quản FDI 1.2.2 Tổ chức triển khai thực quy định pháp luật nhà nƣớc hoạt động quản FDI a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến b) Tổ chức máy đảm bảo thực c) Quy định ưu đãi đầu d) Các quy định sách quản hoạt động đầu e) Chính sách quản lao động việc làm 2.1.3 Kiểm tra, tra, giám sát, xử sai phạm việc triển khai thực quy định pháp luật FDI 1.2.3 Giải tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện hoạt động FDI 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ CỦA KKT ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QLNN VỀ FDI 1.3.1 Tính qn mơi trƣờng thể chế KKT 1.3.2 Vai trò KKT chiến lƣợc phát triển địa phƣơng 1.3.3 Đặc điểm, yêu cầu sở hạ tầng FDI a) Hệ thống nhà máy xử nước thải tập trung b) Hệ thống hạ tầng giao thông, cơng trình hàng rào KCN đầu đồng c) Hệ thống hàng rào KCN CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦUTRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QLNN VỀ FDI 2.1.1 Giới thiệu Khu KTM Khu KTM có tổng diện tích 40.760 theo Quy hoạch chung xây dựng Khu KTM Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 43/2004/QĐ-TTg ngày 23/3/2004, Quyết định số 32/2017/QĐ-TTg ngày 20/7/2017, bao gồm 19 xã, phường, thị trấn thuộc vùng Đông huyện Núi Thành, thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam; có ranh giới địa xác định sau: Phía Đơng giáp biển Đơng; Phía Tây giáp xã Tam Mỹ, xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Phía Nam giáp huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Nam; Phía Bắc giáp huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam 2.1.2 Đặc điểm BQL Khu KTM Chu Lai ảnh hƣởng đến công tác QLNN FDI Khu KTM a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Quản thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 UBND tỉnh Quảng Nam b) Tổ chức máy đảm bảo hoạt động + Sơ đồ cấu tổ chức: Quan hệ trực tuyến Quan hệ phối hợp Hình 2.2 hình tổ chức quản Ban Quản KKT Chu Lai c) Đặc điểm nguồn lực Ban Quản Khu KTM Nhìn chung, chất lượng đội ngũ công chức – viên chức Ban Quản Khu Khu KTM đáp ứng yêu cầu thực chức năng, nhiệm vụ cơng việc, trình độ chun mơn phù hợp với vị trí việc làm đảm nhiệm 2.1.2 Tình hình thu hút đầu tƣ KKT thời gian qua Qua bảng số liệu cho ta thấy, Khu KTM có 08 KCN, đó, có 05 KCN vào hoạt động 03 KCN làm thủ tục Nhìn chung KCN vào hoạt động cho thuê đất, lấp đầy trung bình đạt gần 50% Bảng 2.3 Tổng số dự án địa bàn Khu KTM Dự án đầu tƣ Vốn đầu tƣ Đăng ký Số lƣợng Số lƣợng Tỷ lệ Thực Tỷ lệ Năm (triệu đăng ký thực (%) (triệu USD) (%) USD) 2011 59 49 83,05 1.650 700 42,42 2012 68 57 83,82 1.767 750 42,44 2013 74 61 82,43 1.812 785 43,32 2014 80 66 82,50 1.914 935,1 48,85 2015 98 77 78,57 2.087 1.106 52,99 2016 114 85 74,56 2.191 1.140 52,03 2017 142 88 61,97 4.164,4 1.353,2 32,49 (Nguồn: Báo cáo hoạt động BQL KKTM giai đoạn 2011-2017 Bảng 2.4 Cơ cấu DA đầu theo lĩnh vực hoạt động ST Lĩnh vực hoạt Số DAđầu tƣ DAđầu tƣ T động DAđầu nƣớc nƣớc tƣ Ngành công nghiệp 95 27 68 Ngành du lịch 21 04 17 Ngành thương mại dịch vụ Ngành xây dựng CSHT 14 02 12 12 02 10 (Nguồn: Báo cáo tình hình xây dựng phát triển Khu KTM 2017) Chính thành trên, Khu KTM góp phần lớn việc phát triển KT-XH tỉnh nhà, cụ thể: - Về giá trị sản xuất cơng nghiệp: Tăng bình qn 45%/năm Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 đạt 56.215 tỷ đồng, chiếm 57% so với toàn tỉnh 10 - Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tỉnh Bên cạnh việc thực quy định chung Chính phủ hoạt động DN FDI, tỉnh Quảng Nam có chế, sách hỗ trợ đầu linh hoạt để thu hút NĐT nước, DA lớn, có cơng nghệ cao, vốn đầu lớn, giá trị sản xuất giá trị xuất cao, thu nộp ngân sách lớn, giải nhiều lao động, đảm bảo môi trường sinh thái sở vào tình hình thực tế KKTM Để đánh giá hiệu việc tổ chức xây dựng ban hành văn pháp luật để triển khai thực quy định pháp luật nhà nước hoạt động quản FDI, tác giả tiến hành khảo sát ý kiến chuyên gia, kết cụ thể sau: Bảng 2.5: Kết khảo sát ý kiến chuyên gia công tác tổ chức xây dựng ban hành văn triển khai thực quy định pháp luật hoạt động quản FDI Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp tính thống văn pháp luật hệ thống pháp luật Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực văn pháp luật; bảo đảm yêu cầu cải cách TTHC Bảo đảm công khai, dân chủ việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị cá nhân, quan, tổ chức trình xây dựng, ban hành văn pháp luật Chính sách ưu đãi vượt trội, hấp dẫn so với khu vực nước Min Max Mean Mode 3,75 3,58 3,83 4 2,67 (Nguồn: Do tác giả tự điều tra) 11 2.2.2 Tổ chức triển khai thực quy định pháp luật nhà nƣớc hoạt động quản FDI a) Công tác tuyên truyền, phổ biến Những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho lao động người sử dụng lao động DN cấp ngành địa bàn tỉnh quan tâm triển khai thực hiệu Qua đó, tạo chuyển biến tích cực ý thức chấp hành pháp luật người lao động người sử dụng lao động; giúp chủ đầu FDI nắm rõ pháp luật đầu Việt Nam, quyền nghĩa vụ DN suốt trình đầu tư, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa DN, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội b) Tổ chức máy đảm bảo thực Để tổ chức máy đảm bảo thực QLNN FDI, UBND tỉnh ban hành văn phối hợp việc quản lý, cụ thể: Ngày 17/11/2016 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 4080/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải TTHC cho cá nhân, tổ chức địa bàn tỉnh Trung tâm Hành cơng XTĐT tỉnh Quảng Nam Ngoài ra, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3493/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 việc ban hành quy chế phối hợp công tác quản nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người lao động nước địa bàn tỉnh nhằm tăng cường công tác phối hợp quan ngành dọc ngành ngang quản người lao động nước DN nước đầu tỉnh Quảng Nam Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam triển khai xây dựng quy trình thực phối hợp giải TTHC cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu đăng ký thành lập DN FDI, cụ thể Thông số 02/2017/TT-BKHĐT ngày 12 18/4/2017 Bộ Kế hoạch Đầu hướng dẫn chế phối hợp giải thủ tục đăng ký đầu đăng ký DN NĐT nước c) Kết giải TTHC Năm 2017, tiếp nhận trực tiếp Bộ phận cửa Ban Quản lý: 114 hồ sơ; đó: trả kết trước hạn 114 hồ sơ chiếm 100 % số hồ sơ tiếp nhận + Tiếp nhận qua Trung tâm hành cơng: 149 hồ sơ; đó: trả kết trước hạn 147 hồ sơ chiếm 99% số hồ sơ tiếp nhận; 02 hồ sơ hạn xử chưa đến thời hạn trả hồ sơ + Kết giải TTHC: Đã xử 263/263 hồ sơ tiếp nhận, đạt 100 % Trả kết TTHC trước hẹn hẹn: 261 hồ sơ (chiếm 99% số hồ sơ tiếp nhận), 02 hồ sơ hạn xử  Tổ chức quản lý, cấp phép đăng ký đầu tƣ Bảng 2.6 Cơ cấu DA đầu theo tiến độ triển khai thực TT Tình hình hoạt động DA hoạt động sản xuất kinh doanh DA triển khai xây dựng DA làm thủ tục đầu Số DA DA đầu tƣ DA đầuđầu tƣ nƣớc nƣớc 88 24 64 28 08 20 26 03 23 (Nguồn: Báo cáo tình hình xây dựng phát triển Khu KTM 2017) 13  Tình hình cấp phép, quản lao động DN FDI Bảng 2.7 Tình hình cấp phép thủ tục lao động việc làm cho DN FDI địa bàn Khu KTM giai đoạn 2010 - 2015 Năm Cấp Gia hạn Phê duyệt phê duyệt nội Giấy phép giấy phép đăng ký thỏa quy lao động lao động lao động ước lao động tập thể 2010 16 2011 12 2012 2013 14 2 2014 13 24 2015 10 12 Nguồn: BQL Khu KTM Chu Lai Bảng 2.8 Tình hình cấp phép thủ tục lao động việc làm cho DN FDI địa bàn Khu KTM giai đoạn 2016 - 2017 Năm Cấp Cấp lại giấy Phê duyệt Phê duyệt Giấy phép phép lao đăng ký thỏa nội quy lao lao động động ước lao động động tập thể 2016 85 14 2017 102 22 Nguồn: BQL Khu KTM Chu Lai 14 Bảng 2.9 Kết khảo sát ý kiến chuyên gia công tác triển khai thực quy định quản đầu FDI Min Max Mean Mode 3,66 3,16 3 4 2,92 Công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực quy định nhà nước quản FDI tổ chức thường xuyên, kịp thời, hiệu Việc tổ chức thực công tác cấp phép đầu tư, thực TTHC khách quan, cơng bằng, quy trình thực dễ dàng, chi tiết Về công tác hỗ trợ thơng tin sách NĐT có thuận tiện, chi tiết, rõ ràng Tổ chức máy QLNN FDI phân quyền, phân cấp rõ ràng, hiệu lực, hiệu (Nguồn: Do tác giả tự điều tra) 2.2.4 Công tác kiểm tra, tra, giám sát, xử vi phạm hoạt động DN FDI Để nâng cao hiệu công tác quản nhà nước FDI, chấn chỉnh kịp thời hoạt động DN KCN địa bàn Khu KTM, thời gian qua, Ban Quản phối hợp với Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai nghiêm túc tra, kiểm tra việc chấp hành sách, pháp luật môi trường, đất đai, quy hoạch xây dựng, quy định lao động, tiến độ thực dự án,… Qua đó, phát nhiều thiếu sót, sai phạm hoạt động sản xuất kinh doanh, quản kinh tế 15 bất cập chế, sách…, Ngồi việc phát xử hành vi vi phạm, đoàn tra, kiểm tra kịp thời đưa nhiều kiến nghị có giá trị giúp cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chế, sách pháp luật để hồn thiện chế quản lý, tạo lập hành lang pháp môi trường lành mạnh cho hoạt động sản xuất kinh doanh DN bảo đảm an sinh xã hội Để đánh giá hiệu việc kiểm tra, tra, giám sát, xử sai phạm triển khai quy định pháp luật FDI địa bàn Khu KTM, tác giả tiến hành khảo sát ý kiến chuyển gia, kết cụ thể sau: Bảng 2.12 Kết khảo sát ý kiến chuyên gia công tác kiểm tra, tra, giám sát, xử sai phạm triển khai quy định pháp luật FDI Min Max Mean Mode 3,58 2,92 3,25 Cơ quan QLNN FDI theo phân quyền nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, rà soát quy trình thực TTHC, cải cách TTHC theo hướng tạo thuận lợi cho NĐT Việc kiểm tra, giám sát trình thực DA sau cấp phép đầu có khách quan, minh bạch, quy trình Việc kiểm tra, giám sát trình thực DA sau cấp phép đầu hồn tồn khơng mang tính quan liêu, gây khó dễ cho thực dự án (Nguồn: Do tác giả tự điều tra) 16 2.2.5 Công tác giải tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện Công tác giải tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện BQL Khu KTM trọng Các vấn đề khiếu nại, khiếu kiện địa bàn Khu KTM chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai mơi trường Hàng năm, có trung bình 40 đơn khiếu nại, khiếu kiện người dân quanh vùng DAFDI chủ yếu công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu vực quy hoạch phát triển DA đô thị - du lịch, vấn đề đất đai nói chung thu hồi đất nói riêng vấn đề lớn, phát sinh khiếu kiện gay gắt, khó giải quyết, vậy, nay, số DA chưa vào hoạt động vướng vào vấn đề Để đánh giá công tác giải tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến hoạt động đầu DN FDI, tác giả tiến hành khảo sát ý kiến chuyên gia, kết cụ thể sau: Bảng 2.13 Kết khảo sát ý kiến chuyên gia công tác giải tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến hoạt động đầu DN FDI Min Max Mean Mode 3,42 3,92 Công tác giải tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến hoạt động đầu DN FDI xác minh, kịp thời Việc giải tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện đúng thẩm quyền, theo quy định (Nguồn: Do tác giả tự điều tra) 17 2.3 ĐÁNH GIÁ THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 2.3.1 Thành cơng Như vậy, nói, sau gần 15 năm xây dựng phát triển, hoạt động QLNN FDI KTM không ngừng đổi mới, tăng cường theo hướng ngày rõ đầu mối thực quyền hơn, việc phân cấp QLNN bước đầu có thay đổi chất nên hỗ trợ tích cực cho q trình thu hút, kêu gọi NĐT FDI Về bản, chế phân cấp, ủy quyền phát huy tác động tích cực, BQL Khu KTM trao nhiều quyền việc định vấn đề liên quan đến QLNN Khu KTM, góp phần nâng cao tính khả thi, hiệu lực, hiệu QLNN, tiết kiệm thời gian chi phí cho NĐT nên lấy niềm tin NĐT vào sách nước ta 2.3.2 Hạn chế Thứ nhất, chưa đạt mục tiêu ban đầu đặt theo chủ trương Bộ Chính trị, thực chất Khu KTM Chu Lai coi KKT địa phương, không theo dự định ban đầu mang tầm quốc tế, áp dụng luật chơi quốc tế Thứ hai, Chưa có quy hoạch, chiến lược định hướng thu hút NĐT nước Thứ ba, hệ thống chế, sách quy định chưa tạo đột phá chưa thể tính mở thu hút đầu nước Năng lực thẩm định DA đầu nước lớn cán hạn chế nên xảy tình trạng cấp phép mà không bảo đảm điều kiện cần thiết Thứ năm, cơng tác xử vi phạm chưa kiên quyết, bng lỏng, thiếu chế tài xử lý, quy định xử phạt nhẹ, chưa đủ sức răn đe nên nhiều DN cố tình không thực hiện, thực không đầy đủ, không kịp thời trì hỗn 18 Thứ sáu, cơng tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động DN FDI Khu KTM chưa quan tâm mức, dừng lại khâu cấp phép, chưa trọng đến khâu sau cấp phép Thứ bảy, việc giải đơn thư khiếu nại, khiếu kiện chưa dứt điểm 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Việc ban hành triển khai áp dụng chế, sách Bộ, ngành Trung ương đầu tư, tài chính, đất đai vào Khu KTM nhiều bất cập, thiếu tính đồng Chưa có chế ưu đãi thực vượt trội để thu hút đầu FDI Cơ chế phối hợp tham mưu sở, ngành tỉnh quan tỉnh với quan chức địa phương chưa chặt chẽ, chưa đồng hiệu Cán quản chưa quan tâm đầy đủ, mức đến việc thẩm định lực tài chính, kỹ thuật chưa nhận thức rõ tác động lâu dài đến môi trường, KT-XH DAcó quy lớn, có tác động đến phát triển KT-XH tỉnh mà tác động đến KT-XH nước 19 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QLNN VỀ FDI TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO GIẢI PHÁP 3.1.1 Một số dự báo xu hƣớng vận động dòng vốn FDI vào Việt Nam 3.1.2 Định hƣớng thu hút FDI vào Khu KTM Định hướng ngành nghề thu hút đầu FDI vào Khu KTM theo nhóm 06 DA trọng điểm theo tinh thần Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/4/2016 Tỉnh ủy Quảng Nam: - Nhóm DA Khu thị, du lịch Nam Hội An; - Nhóm DA công nghiệp ô tô công nghiệp hỗ trợ ngành tơ, tiến đến hình thành Trung tâm khí ô tô quốc gia; Chủ động thực chiến dịch xúc tiến NĐT lớn nhà cung cấp lựa chọn Việt Nam địa điểm để phục vụ ASEAN, TPP - Nhóm DA khí - lượng ngành CN sử dụng lượng, sản phẩm sau khí; - Nhóm DA cơng nghiệp dệt may, phụ trợ ngành dệt may gắn với phát triển đô thị Tam Kỳ; - Nhóm DA phát triển CN dịch vụ gắn với sân bay Chu Lai; - Nhóm DA sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 3.1.3 - Phương hướng QLNN đầu FDI Khu KTM Tiếp tục đề xuất Trung ương Chính phủ chế, sách ưu đãi vượt trội, bảo đảm thơng thống, hấp dẫn để tăng sức cạnh tranh Khu KTM thu hút đầu FDI., - Lập quy hoạch, chiến lược thu hút FDI theo ngành, lĩnh vực, đối tượng hướng đến - Hiện đại hóa hành chính, tăng cường cải cách hành 20 nhằm nâng cao lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu lành mạnh, thơng thống - Thu hút vốn đầu nước ngồi, viện trợ Chính phủ để đầu phát triển sở hạ tầng đồng bộ, đầu phát triển cảng biển, sân bay theo định hướng quốc tế Chính phủ phê duyệt 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QLNN VỀ FDI TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.2.1 Xây dựng ban hành văn để triển khai thực quy định pháp luật nhà nƣớc hoạt động quản FDI - Định hướng ngành nghề thu hút đầu FDI theo nhóm 06 DA trọng điểm theo tinh thần Kết luận số 25-KL/TU TU ngày 27/4/2016 - Tiếp tục rà soát văn pháp luật, sách đầu tư, kinh doanh để đề xuất, kiến nghị sửa đổi nội dung không đồng bộ, thiếu quán, bổ sung nội dung thiếu loại bỏ điều kiện áp dụng ưu đãi đầu không phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam thành viên - Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 Chính phủ quy định quản KCN KKT có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2018, có Thơng hướng dẫn chi tiết Nghị định này, BQL Khu KTM cần phối hợp với Sở, ngành liên quan kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh ban hành văn quy phạm pháp luật công tác phối hợp QLNN đầu tư, QLNN FDI địa bàn Khu KTM nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ, tăng cường hiệu lực, hiệu QLNN 3.2.2 Tổ chức triển khai thực quy định pháp luật nhà nƣớc hoạt động quản FDI 21 - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời sách, quy định pháp luật nhà nước hoạt động đầu DN FDI, quy định quản lao động, việc làm, môi trường DN FDI cần phải tuân thủ - Cần xây dựng đội ngũ thực thi công vụ chuyên nghiệp, trình độ ngoại ngữ cao, giao dịch trực tiếp với đối tác người nước ngoài, am hiểu kiến thức hội nhập, xu phát triển thị trường giới khu vực - Tiếp tục rà soát quy định văn quy phạm pháp luật áp dụng Khu KTM Chu Lai, phát bất cập, không đồng thực tế xuất tình mà quy định pháp luật chưa có để đề xuất điều chỉnh kịp thời, tạo điều kiện thu hút vốn đầu nước - Triển khai đồng bộ, hiệu chế cửa, cửa liên thông việc giải TTHC Mở rộng lĩnh vực TTHC thực theo chế cửa, cửa liên thơng Đẩy mạnh đổi quy trình quản lý, tiếp nhận xử TTHC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin việc giải TTHC, xây dựng quyền điện tử Nghiên cứu xây dựng quy trình tiếp nhận trả kết giải TTHC qua mạng dịch vụ bưu điện - Tổ chức chương trình hỗ trợ, nâng cao trình độ quản lý, quản trị cho DN, tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN chấp thuận chủ trương đầu đến chậm triển khai, có giải pháp cụ thể cho DA kiên thu hồi DA chậm tiến độ cố tình khơng thực dự án - Không cấp phép cho DA công nghệ lạc hậu; DA tác động xấu đến môi trường; thẩm tra kỹ DA sử dụng nhiều đất, 22 giao đất có điều kiện theo tiến độ dự án, tránh lập DA lớn để giữ đất, không triển khai; cân nhắc tỷ suất đầu tư/diện tích đất, kể đất KCN 3.2.3 Công tác tra, kiểm tra, giám sát, xử vi phạm - Tăng cường cơng tác rà sốt TTHC nhằm xử kịp thời vướng mắc vấn đề cấp phép, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu lĩnh vực cấp phép lao động, việc làm - Đổi phương thức hoạt động theo hướng gắn bó với việc hồn thiện hệ thống pháp luật, chuyển từ hình thức kiểm tra trực tiếp sang hình thức giám sát thông qua thiết lập hệ thống thông tin tăng cường phối hợp quan QLNN - Tăng cường biện pháp hỗ trợ NĐT tháo gỡ vấn đề khó khăn, vướng mắc trình triển khai thực DA Kiến nghị Trung ương cho thành lập Bộ phận tra BQL Khu KTM nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu QLNN, giúp việc kiểm tra, tra giám sát 3.2.4 Công tác giải tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện - Tăng cường vai trò, quyền lực máy nhà nước việc giải tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện Tổ chức xác minh rõ ràng, cụ thể vấn đề tranh chấp người lao động người sử dụng lao động sở theo quy định pháp luật, nội qui lao động DN, thỏa ước lao động tập thể - Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thống hệ thống pháp luật quy định đất đai với luật chuyên ngành nhằm hạn chế tranh chấp khiếu nại, khiếu kiện đất đai Vận động NĐT FDI thỏa thuận với nhân dân vùng DA để giải tỏa vướng mắc cơng tác bồi thường, giải phóng mặt 23 3.2.5 Giải pháp khác a) Hỗ trợ mặt b) Huy động kịp thời nguồn vốn đầu phát triển c) Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên triển khai thi công nhanh hạ tầng trọng điểm 24 KẾT LUẬN Khu KTM KKT trọng điểm khu vực miền Trung nước, nơi hội tụ nhiều lợi thế, hưởng chế, sách ưu đãi vượt trội, sở hạ tầng đầu đồng tạo cho Khu KTM diện mạo sau 15 năm hình thành phát triển, thúc đẩy phát triển KT-XH Quảng Nam Tuy nhiên, thời gian qua, việc thu hút đầu FDI chưa đạt mục tiêu mong muốn, hiệu đầu thấp, chất lượng số lượng DA FDI khơng cao Nguyên nhân chủ yếu công tác QLNN FDI chưa hiệu lực, hiệu Trên sở dự báo nguồn vốn FDI vào Việt Nam, định hướng phát triển Khu KTM, tác giả đề xuất nhóm giải pháp nâng cao hiệu QLNN đầu FDI Khu KTM nhằm phát huy nguồn lực sẵn có Khu KTM hỗ trợ, sách ưu đãi, khuyến khích đầu Chính phủ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đặc biệt thời kỳ hội nhập, Việt Nam tham gia vào hiệp định thương mại, kinh tế khu vực giới Vì vậy, việc nâng cao hiệu QLNN FDI địa bàn Khu KTM Chu Lai nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Quảng Nam nhằm thu hút DA trọng điểm, DA có hội chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn lao động, rút ngắn chuyển giao công nghệ, hỗ trợ DN nước nâng cao lực cạnh tranh ... CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIÊP NƢỚC NGOÀI TẠI KHU KINH TẾ 1.1 ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 1.1.1 Đầu tƣ trực tiếp nƣớc a)... cấp thiết, chọn đề tài Quản lý nhà nước đầu tư trực tiếp nước Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng khung lý thuyết QLNN FDI, sở... rào KCN đầu tư đồng c) Hệ thống hàng rào KCN CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay