Quản lý Nhà nước đối với hoạt động dạy nghề tại thành phố Đà Nẵng

26 3 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:07

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ MINH HIẾU QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: PGS.TS Lê Văn Huy Phản biện 2: TS Nguyễn Thị Bích Hạnh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế đón đầu xu hướng cách mạng cơng nghiệp 4.0 với xu hướng tự động hóa ngày lan rộng, kéo theo cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường việc làm ngày nay, đòi hỏi cấp thiết liên quan đến chất lượng nguồn lực lao động ngày rõ ràng Việt Nam Việc nghiên cứu, phân tích để tìm hướng nâng cao chất lượng lao động giải pháp tối ưu công tác quản dạy nghề cấp thiết, qua đó, tạo nên sư chuyển iến lớn cho chất lượng nguồn nhân lực thời kỳ Tại thành phố Đà Nẵng, công tác quản nhà nước hoạt động dạy nghề quan tâm, đạt nhiều thành công thông qua đề án phát triển Tuy nhiên, song song với nhiều thành tựu hoạt động dạy nghề thành phố Đà Nẵng ộc lộ nhiều bất cập như: quy hoạch mạng lưới dàn trải gây lãng phí; hiệu chất lượng dạy nghề thấp; định hướng đào tạo chưa hợp chưa có xã hội hóa Vì vậy, nghiên cứu giải pháp để hồn thiện cơng tác quản nhà nước hoạt động dạy nghề thành phố Đà Nẵng thật cần thiết, mà tác giả chọn đề tài“Quản Nhà nước hoạt động dạy nghề thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát Trên sở vấn đề luận quản nhà nước hoạt động dạy nghề, đề tài phân tích thực tiễn hoạt động dạy nghề thành phố Đà Nẵng Từ đưa giải pháp nâng cao hiệu công tác quản Nhà nước hoạt động dạy nghề thành phố 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể - Hê thống hoá số vấn đề luận ản quản nhà nước hoạt động dạy nghề - Phân tích thực trạng công tác quản nhà nước hoạt động dạy nghề thành phố Đà Nẵng, rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân khách quan - Nêu định hướng đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản nhà nước hoạt động dạy nghề thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác quản nhà nước hoạt động dạy nghề 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác quản nhà nước hoạt động dạy nghề thành phố Đà Nẵng - Về không gian: Luận văn tiến hành nghiên cứu nội dung địa bàn thành phố Đà Nẵng - Về thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm tới Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng thông tin số liệu thứ cấp bao gồm có: + Số liệu tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng + Các báo cáo số liệu hoạt động dạy nghề thành phố + Các thơng tin khác có liên quan thu thập từ niên giám thống kê, báo chí, tạp chí báo cáo khoa học công bố - Phương pháp phân tích thực chứng - Phương pháp phân tích chuẩn tắc - Phương pháp thống kê Kết cấu luận văn Ngoài phần danh mục từ viết tắt, phụ lục, mục lục, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có chương: Chương 1: Một số vấn đề luận ản quản hoạt động dạy nghề Chương 2: Thực trạng quản nhà nước hoạt động dạy nghề thành phố Đà Nẵng Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện quản nhà nước hoạt động dạy nghề thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 1.1 KHÁI QUÁT QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 1.1.1 Một số khái niệm chung quản nhà nƣớc hoạt động dạy nghề a Khái niệm hoạt động dạy nghề Dạy nghề trình tác động có mục đích, có tổ chức đến người học nghề để hình thành phát triển cách có hệ thống kiến thức, kỹ thái độ nghề nghiệp cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, có nhu cầu quốc gia, nhu cầu doanh nghiệp nhu cầu thân người học nghề b Khái niệm quản nhà nước hoạt động dạy nghề Quản nhà nước hoạt động dạy nghề dạng quản quan ộ máy nhà nước làm chủ thể, định hướng điều hành, chi phối hoạt động liên quan đến dạy nghề nhằm đảm bảo trật tự, kỷ cương hoạt động dạy nghề, thực mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực trực tiếp đáp ứng yêu cầu số lượng chất lượng, phù hợp với phát triển kinh tế tiến trình hội nhập khu vực quốc tế; đảm bảo tính kinh tế, hiệu lực, hiệu hoạt động dạy nghề 1.1.2 Đặc điểm hoạt động dạy nghề ảnh hƣởng đến cơng tác quản a Dạy nghề hình thành nhân cách người lao động b Dạy nghề gắn liền với trình sản xuất c Dạy nghề dạy thực hành sản xuất d Các phương pháp dạy nghề 1.1.3 Ý ngh a quản nhà nƣớc với hoạt động dạy nghề kinh tế quốc dân Hoạt động dạy nghề khâu quan trọng hệ thống giáo dục quốc gia, việc đào tạo để có người đưa thuyết đến thực hành, đưa khoa học công nghệ đến vùng chậm phát triển Nó tác động mạnh mẽ rõ rệt đến chất lượng đội ngũ lao động trực tiếp sản xuất Do đó, quyền cấp ln quan tâm nâng cao hiệu quản nhà nước dạy nghề địa phương Bên cạnh việc tạo đội ngũ lao động chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội, công tác quản nhà nước dạy nghề xem hoạt động gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải vấn đề thất nghiệp, thiếu việc làm cho người lao động, chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao trình độ dân trí địa phương 1.2 NỘI DUNG CỦA QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 1.2.1 Quy hoạch mạng lƣới dạy nghề Quy hoạch phát triển mạng lưới sở dạy nghề phân bố, xếp hệ thống trung tâm/ sở dạy nghề phù hợp với quy mơ dân số, vị trí địa lý, vùng lãnh thổ địa phương, cho thời kỳ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh đất nước Để sử dụng, điều phối nguồn lực hiệu cho phát triển nhân lực chất lượng cao, tránh tình trạng lãng phí đầu tư xây dựng ản, mở ngành nghề đào tạo, nơi thừa nơi thiếu giáo viên, nguồn lực, việc quy hoạch nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu quản nhà nước hoạt động dạy nghề Tiêu chí đánh giá cơng tác quy hoạch mạng lưới dạy nghề là: (1) Mục tiêu kế hoạch quy hoạch (2) hình thức triển khai cơng tác quy hoạch, (3) số lượng CSDN quận, số CSDN hoạt động có hiệu quả, số lượng học viên CSDN, tỷ lệ học sinh/học viên với quy mô CSDN 1.2.2 Ban hành tổ chức thực sách, văn pháp luật quy định hoạt động dạy nghề Chính sách cơng cụ chủ yếu để thực QLNN trình phát triển kinh tế xã hội Chính sách thường thể chế hóa hệ thống văn ản quy phạm pháp luật để điều chỉnh hành vi chủ thể phù hợp với mục tiêu sách Hệ thống văn bao gồm nội dung ản (1) Quy định cấu khung hệ thống giáo dục dạy nghề: bậc học, thời gian đào tạo, điều kiện học lực, văn ằng tốt nghiệp (2) Quy định mạng lưới trường, danh mục ngành nghề đào tạo, mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo; (3) Quy định trách nhiệm quan nhà nước từ trung ương đến địa phương việc quản hoạt động dạy nghề; (4) Xây dựng ban hành tiêu chuẩn nghề, phát hành tài liệu đào tạo nghề, ấn phẩm bồi dưỡng nghề Tiêu chí đánh giá ao gồm: (1) mục tiêu văn ản pháp luật cần rõ ràng, cụ thể, có tính khả thi Kết đem lại hoạt động QLNN dạy nghề (2) giải pháp văn ản pháp luật phải phù hợp, giải nguyên nhân vấn đề đặt (3) việc ban hành văn ản quy phạm pháp luật phải tiến hành theo trình tự, thủ tục quy định, công khai, minh bạch 1.2.3 Cấp phép tổ chức cho hoạt động dạy nghề Cấp phép tổ chức cho hoạt động dạy nghề việc định thành lập, đình hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Quản kiểm tra việc thực quy chế tuyển sinh, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp việc cấp bằng, chứng đào tạo sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh theo quy định pháp luật Thực đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định quan quản nhà nước giáo dục nghề nghiệp trung ương Bên cạnh đó, Ban hành mẫu chứng dạy nghề, mẫu quy định việc quản lý, cấp chứng sư phạm dạy nghề, dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề Tiêu chí đánh giá hoạt động cấp phép tổ chức là: (1) số CSDN cấp phép hoạt động, ngành nghề cấp phép đào tạo, (2) hiệu số ngành nghề đào tạo phù hợp với quy mô thành phố phát triển địa phương, (3) hiệu việc mở ngành mới, kết đào tạo so với nhu cầu thực tế xã hội 1.2.4 Tổ chức máy quản hoạt động dạy nghề Tổ chức máy quản xếp yếu tố, phối hợp liên kết hoạt động để phận liên quan hỗ trợ lẫn góp phần đạt đến mục đích đề lĩnh vực dạy nghề Bộ máy quản Nhà nước dạy nghề bao gồm từ Bộ LĐTBXH, Tổng cục Dạy nghề đến quan quản hoạt động dạy nghề địa phương, đồng thời tiến hành phân cấp quản trung ương địa phương Tiêu chí đánh giá công tác xây dựng ộ máy quản là: (1) Số lượng cán ộ quản lý, (2) Tỷ lệ cán ộ làm việc ộ phận chức năng; Tỷ lệ cán ộ có trình độ đại học trở lên; Số cán ộ giảm hàng năm; (3) Số cán ộ tuyển dụng số cán ộ quản lý; (4) Số cán ộ ị kỷ luật tổng số cán ộ quản 1.2.5 Kiểm tra, kiểm soát hoạt động dạy nghề Việc triển khai thực kế hoạch, nội dung, chương trình dạy nghề đơn vị dạy nghề thành phố phải đảm ảo với kế hoạch đề phù hợp với thời gian quy định quan chuyên môn cấp hướng dẫn Nên nhà nước phải có cơng tác tra, kiểm tra công tác dạy nghề nhằm ngăn ngừa tượng tiêu cực, phát chấn chỉnh kịp thời sai sót q trình thực hiện, đảm ảo công tác dạy nghề đạt hiệu nâng cao lực xây dựng kế hoạch, quản lý, triển khai thực chương trình dạy nghề Bên cạnh ảo vệ lợi ích người học nghề sở đào tạo nghề Tiêu chí đánh giá đánh giá hoạt động tra, kiểm tra công tác quản hoạt động dạy nghề là: (1) Tỷ lệ CSDN tra; Tỷ lệ CSDN kiểm tra; (2) Tỷ lệ CSDN tra phát có sai phạm; Tỷ lệ CSDN kiểm tra phát có sai phạm; (3) Số CSDN tra, kiểm tra số cán ộ ộ phận tra, kiểm tra 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ 1.3.1 Nhu cầu thị trƣờng, tốc độ phát triển kinh tế 1.3.2 Đƣờng lối chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc phát triển dạy nghề 1.3.3 Nguồn lực đầu tƣ cho hoạt động dạy nghề 1.3.4 Nhận thức xã hội dạy nghề học nghề a Nhận thức xã hội ảnh hưởng đến công tác dạy nghề b Xã hội hóa giúp nâng cao chất lượng dạy nghề CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Tổng quan tình hình tự nhiên, kinh tế, xã hội 2.1.2 Tình hình phát triển giáo dục – đào tạo dạy nghề a Năng lực đào tạo nghề Đà Nẵng trung tâm giáo dục - đào tạo lớn khu vực miền Trung – Tây Nguyên trung tâm lớn thứ Việt Nam (sau Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh) Đà Nẵng có 01 Đại học vùng Đại học Đà Nẵng với 06 trường thành viên (05 trường đại học 01 trường cao đẳng), 04 trường đại học độc lập, 13 trường cao đẳng, trường trung cấp nghề, 17 trung tâm dạy nghề 33 sở khác có dạy nghề Theo Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố đến năm 2020, Đà Nẵng có 70% lao động qua đào tạo, có 21% có trình độ đại học, cao đẳng; 16% - trung cấp chuyên nghiệp 10 nước Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp KCN lâm vào tình trạng thiếu hụt cơng nhân có tay nghề cho việc mở rộng sản xuất, thông áo tuyển dụng thời gian dài, sách đãi ngộ tốt lượng lao động tuyển dụng hạn chế, cho thấy nhu cầu lao động thành phố cao 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỚI HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Trong công tác quy hoạch mạng lƣới dạy nghề Tồn thành phố Đà Nẵng có 66 sở giáo dục nghề nghiệp, có 21 trường cao đẳng, trường trung cấp, 11 trung tâm giáo dục nghề nghiệp 27 sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp Bảng 2.3: Thống kê hình thức dạy nghề tỷ lệ phân bố sở thành phố Đà Nẵng Quận/ huyện CĐ/TC (Đơn vị tính: đơn vị/ trung tâm) Tỷ lệ TT CSDN Tổng phân GDTX khác ổ (%) 11 16.67 Liên chiểu Hải Châu 15 22.73 Thanh Khê 14 21.21 Sơn Trà 14 21.21 Hòa Vang 0 0 0.00 Ngũ Hành Sơn 2 10.61 Cẩm lệ 2 7.58 27 12 28 66 100 Tổng (Nguồn: Phòng dạy nghề - Sở LĐTB&XH Đà Nẵng) 11 Năm 2018 thành phố thực quy hoạch sở giáo dục nghề nghiệp địa bàn thành phố theo hướng tối ưu hóa sát nhập nâng cao hiệu đào tạo, đạt mục tiêu tuyển sinh 53.000 học sinh, sinh viên Theo bảng 2.3 thống kê tỷ lệ phân bố trung tâm/ sở dạy nghề thành phố Đà Nẵng thấy, nhìn chung phân bổ mạng lưới nhiều có độ phủ theo diện tích địa àn chưa đồng Tập trung nhiều trung tâm đô thị lớn, khu vực nông thôn với lao động phổ thơng, đối tượng thuộc diện sách chưa có điều kiện tiếp cận chương trình giáo dục dạy nghề Đặc biệt khu vực huyện Hòa Vang chưa có trung tâm đào tạo nghề cơng lập Nguyên nhân tình trạng CSDN phát triển cách thiếu tập trung, quan tâm tới số lượng mà không quan tâm khả phát triển nhu cầu thực tế Trong đó, kinh phí từ Ngân sách Nhà nước đầu tư để xây dựng sở hạ tầng, mua sắm máy móc, trang thiết bị, bồi dưỡng giáo viên cho CSDN hạn hẹp Vì thế, việc quy hoạch lại mạng lưới sở dạy nghề cần quan tâm đạo có hướng phù hợp, để có độ phủ định đến địa bàn trọng điểm 2.2.2 Công tác ban hành hệ thống văn pháp luật dạy nghề Trong năm qua, UBND TP Đà Nẵng quan tâm đạo, ban hành nhiều chủ trương, sách liên quan đến công tác dạy nghề thành phố, nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho Chương trình - kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Ngoài sách sở đào tạo nghề, có sách hỗ trợ học nghề miễn phí cho lao động đặc thù, nhằm hỗ trợ điều 12 kiện cho đối tượng tham gia học nghề tham gia lao động sản xuất Cơ quan quản nhà nước dạy nghề an hành loại văn ản sau: (1) Thành lập, giải thể sở dạy nghề, (2) Quy hoạch, kế hoạch đào tạo nghề, (3) Kiểm định chất lượng, kỹ nghề, (4) Giáo viên cán quản lý, (5) Cơ sở vật chất trang thiết bị, (6) Chương trình, giáo trình dạy nghề, (7) Chính sách đào tạo nghề sách khác Thời gian qua, lượng văn ản ban hành riêng cho hoạt dộng dạy nghề nhiều chưa cụ thể, có nhiều văn ản hết hiệu lực hay hiệu lực văn ản q dài, chưa mang tính cấp thiết hỗ trợ cơng tác quản nhà nước dạy nghề Cụ thể có nhiều sở dạy nghề cần thành lập cấp phép hoạt động, nhiên số lượng văn ản lĩnh vực thành lập, giải thể CSDN hết hiệu lực văn ản, số văn ản thực thi văn ản, q cơng tác phát triển sơ sở dạy nghề, đặc biệt trước tương lai hoạt động dạy nghề gắn liền với doanh nghiệp 2.2.3 Công tác tác cấp phép tổ chức hoạt động dạy nghề a Cấp phép đào tạo Theo quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Đà Nẵng đến năm 2020, dự kiến Đà Nẵng cần 905.246 lao động, cấu lao động ngành nông nghiệp – công nghiệp – dịch vụ 4%, - 29,4% - 66,6% Theo thống kê cấp phép hoạt động cấp phép đào tạo ngành tăng theo năm, có chuyển dịch cấu, cho thấy hướng đắn công tác quy hoạch dạy nghề Cụ thể từ năm 2013 đến năm 2015, số lượng mở nghành 39 ngành, ngành dịch vụ 16, cơng 13 nghiệp 11, nông nghiệp Đến năm 2017, ngành nghề dịch vụ du lịch cấp phép đào tạo nhiều hơn, tăng đến 125 ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội chuyển dịch cấu kinh tế thành phố b Tổ chức hoạt động dạy nghề Thực tế xã hội “thừa thầy, thiếu thợ”, nhiên, nhìn nhận thực trạng qua đánh giá học viên sau tốt nghiệp nhiều vấn đề cần giải hội tìm kiếm việc làm học viên chưa cao, mức thu nhập chưa mong muốn hội thăng tiến công việc chưa tạo điều kiện.Dù chương trình đào tạo xây dựng dựa phối hợp CSDN doanh nghiệp tránh thuyết khâu đào tạo, tăng tính thực tế mang lại hiệu cao, sở vật chất nguồn lực đầu tư cho hoạt động dạy nghề chưa cao, đội ngũ giáo viên chưa quan tâm học hỏi thêm nghiệp vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật Nhìn chung, hoạt động cấp phép tổ chức hoạt động dạy nghề Đà Nẵng có chuyển biễn rõ rệt Rất nhiều lĩnh vực quan tâm cấp phép mở ngành để phục vụ nhu cầu xã hội, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề, lập ngân sách đầu tư cho hoạt động dạy nghề thể thiện rõ tâm thành phố công tác quy hoạch dạy nghề năm tới, góp phần tạo nên phát triển kinh tế xã hội 2.2.4 Công tác tổ chức máy quản hoạt động dạy nghề Hoạt động quản nhà nước dạy nghề Sở LĐTB & XH TP Đà Nẵng quản phòng dạy nghề, trực thuộc phòng chun mơn Sở Về cấu tổ chức máy: Phòng Dạy nghề phòng chun mơn Sở LĐTB&XH, phòng tổ chức theo mơ hình trực tuyến chức ao gồm: Trưởng phòng, 14 phó phòng Đội chức với mảng lĩnh vực chính: Dạy nghề ngắn hạn chứng chuyên môn, Dạy nghề sơ cấp Trung cấp nghề Mỗi đội chức phân công đảm nhận nhiệm vụ riêng, đồng thời phối hợp, hỗ trợ công tác quản hoạt động dạy nghề công việc khác phát sinh Về số lượng trình độ cấp quản từ sở đến CSDN, số lượng cán cơng chức có trình độ đại học chiếm tỷ lệ cao Giai đoạn 2014-2017, công chức có trình độ đại học có xu hướng tăng (từ 63% lên đến 84%), cơng chức có trình độ cao đẳng-trung cấp có xu hướng giảm (từ 23% xuống 11%) Năm 2017, cơng tác sát nhập điều chuyển quản từ Sở giáo dục đào tạo sang Sở LĐTB&XH nên cán ộ quản cắt giảm Có kết nhờ lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho cơng chức tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu ngày cao công tác quản 2.2.5 Công tác tra, kiểm tra xử vi phạm hoạt động dạy nghề Đối với công tác đạo, tổ chức kiểm tra đánh giá có nhiều ý kiến cho việc thực cơng tác hạn chế Sở LĐTBXH năm nhận chuyển giao tổ chức 100 kiểm tra Công tác kiểm tra gồm có: hệ thống Trường Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm GTVL có hoạt động dạy nghề CSDN tư thục địa bàn thành phố để đánh giá tình hình thực kế hoạch đào tạo nghề, kiểm tra việc thực quy định Nhà nước dạy nghề, kiểm tra lớp dạy nghề lưu động xã, phường thị trấn Kiểm tra xét duyệt hồ sơ lớp học theo tiêu Đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho đối tượng sách xã hội, lao động nơng thơn, 15 người nghèo, người tàn tật Qua kiểm tra năm 2016-2017 phát 73 trường hợp vi phạm 35 trường hợp vi phạm cấp bù học phí, 33 vi phạm giấy phép đào tạo, 05 vi phạm sở vật chất cán giáo viên số vi phạm khác Bảng 2.10 thống kê tổng số đợt kiểm tra sở dạy nghề thành phố năm qua Bảng 2.10: Thống kê đợt kiểm tra CSDN thành phố Đà Nẵng (Đơn vị tính: %) Cơng tác Năm học Vi phạm kiểm tra Kế Thực Giấy Thu Cơ hoạch phép chi sở Khác 2013-2014 50 48 10 2 2014-2015 70 72 14 22 2015-2016 100 90 18 38 4 2016-2017 100 112 33 35 (Nguồn: Phòng Dạy nghề – Sở Lao động, thương binh xã hội Đà Nẵng) Ngồi ra, Sở LĐTB&XH thường xun đạo CSDN địa bàn tiến hành việc tự kiểm tra, đánh giá hoạt động đào tạo nghề tổng hợp báo cáo Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động – TBXH UBND thành phố Đà Nẵng 16 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ CỦA CÁC TRƢỜNG/TRUNG TÂM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những thành công đạt đƣợc - Hệ thống mạng lưới CSDN phát triển theo quy hoạch, số lượng CSDN tăng nhanh; đa dạng hình thức sở hữu loại hình đào tạo - Xây dựng hệ thống văn ản sách, pháp luật dạy nghề tương đối đầy đủ, đồng - Công tác triển khai thực chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển dạy nghề thành phố ước vào nề nếp - Bộ máy quản ước kiện toàn tinh gọn máy Đội ngũ cán ộ tạo điều kiện nâng cao trình độ chun mơn - Công tác tra, kiểm tra tăng cường 2.3.2 Những hạn chế, tồn a Mạng lưới CSDN phát triển chưa hợp lý, phân tán, trình độ đào tạo thấp Các CSDN phát triển thiếu tập trung, quan tâm tới số lượng mà không quan tâm khả phát triển nhu cầu thực tế b Chính sách văn quy định dạy nghề cần hoàn thiện Hệ thống văn ản, quy phạm pháp luật cho hoạt động đào tạo nghề chưa đầy đủ cho đối tượng sách riêng iệt Còn nhiều văn ản chồng chéo, khơng rõ ràng, thống hướng dẫn thực thi Công tác tuyên truyền, phổ iến nội dung yêu cầu 17 văn ản nhiều thời điểm, khu vực chưa đầy đủ, rõ ràng kịp thời c Cấp phép tổ chức hoạt động dạy nghề trung tâm nhiều bất cập Việc xem xét lại quy trình cấp phép đào tạo thực xuất “vấn đề” Các mục tiêu để đánh giá hiệu cấp phép thể dạng định tính, nhiều mục tiêu khơng rõ ràng Thiếu kinh phí dành cho việc đánh cải thiện quy trình cấp phép d Tổ chức máy quản chưa tối ưu Vì chuyển giao nên ộ máy chưa hiệu mang tính kiêm nhiệm nên chưa thực đầu tư cho công tác quản Trình độ chun mơn cán ộ hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tiễn Và phối hợp ộ phận chức chưa cao Việc kiểm tra chéo công tác phê tự phê chưa thực có hiệu e Cơng tác tra, kiểm tra hoạt động dạy nghề thành phố chưa thực hiệu Do sức ép việc tinh giản iên chế sáp nhập CSDN hoạt động không hiệu làm lực lượng tra hoạt động dạy nghề có xu hướng giảm Số lượng mở ngành nghề với sở cấp phép dạy nghề tăng nhanh làm gia tăng tình trạng khơng thể kịp thời tra, chấn chỉnh sai phạm Bên cạnh đó, việc xử vi phạm chưa nghiêm mức xử phạt chưa tương xứng với hành vi vi phạm f Công tác quản chưa kiểm soát chất lượng đầu ra, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động g Hoạt động đào tạo nghề chưa xã hội nhận thức đủ, thiếu tính xã hội hóa cơng tác dạy nghề 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Bối cảnh hoạt động dạy nghề Việt Nam tác động đến công tác QLNN Đà Nẵng Đề án đổi phát triển dạy nghề đến năm 2020 với nội dung xây dựng hoàn thiện chương trình khung dạy nghề, tiếp thu cơng nghệ tiên tiến để áp dụng vào thực tế Với kinh phí dự kiến 41.289,85 tỷ đồng, đề án hướng tới mục tiêu năm 2020 dạy nghề cho 24,58 triệu người, đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề kỹ sư thực hành 5,815 triệu người để nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 26,5% năm 2008 đạt 55% vào năm 2020 Thực đào tạo nghề để nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55% vào năm 2020, tương đương 34,4 triệu người (trong trình độ TCN, CĐN chiếm tỷ lệ 23%) 3.1.2 Căn vào quy hoạch tổng thể dạy nghề thành phố Đà Nẵng năm tới a Hệ thống trường cao đẳng, đại học Có 14 trường đại học, 07 trường đại học tư thục, chiếm 50% Có 11 trường cao đẳng; 06 trường cao đẳng tư thục, chiếm 54,5% Loại hình sở giáo dục đại học gồm: trường công lập, trường tư thục, trường có vốn đầu tư nước ngồi Đáp ứng nhu cầu đào tạo khoảng 100.000 sinh viên cao đẳng, đại học, có khoảng 36.000 sinh viên ngồi cơng lập, chiếm 36% Hệ thống trường cao đẳng, đại học điều chỉnh cấu số lượng sinh viên theo nhóm ngành, nghề để đến năm 2020 đạt tỷ lệ sau: khoa học 19 ản: 9%; sư phạm: 12%; công nghệ - kỹ thuật: 35%; nông - lâm ngư: 9%; y tế: 6%; kinh tế - luật: 20% ngành khác: 9% b Hệ thống trường TCCN Về mạng lưới có 15 trường TCCN, có 05 trường nâng cấp thành trường cao đẳng Về quy mơ: Có 27.900 học sinh TCCN; có khoảng 22.500 học sinh ngồi cơng lập, chiếm 80,6% c Hệ thống giáo dục thường xuyên Về mạng lưới có 08 trung tâm GDTX, GDTX-HN, KTTH-HN địa àn thành phố Hằng năm, huy động khoảng 20.000 lượt người học trung tâm GDTX, GDTX-HN, KTTH-HN, 15.000 lượt người học Trung tâm học tập cộng đồng 30.000 lượt người học trung tâm ngoại ngữ, tin học Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ người iết chữ độ tuổi từ 15 trở lên đạt 99%; có 100% số cán ộ, cơng chức, viên chức quan nhà nước tham gia khoá đào tạo nâng cao trình độ 3.1 GIẢI PHÁP QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Quy hoạch lại mạng lƣới CSDN địa bàn theo hƣớng có trọng tâm, trọng điểm a Cơ cấu lại trung tâm dạy nghề trường dạy nghề công lập thành phố quản - Thực sáp nhập toàn trung tâm cấp huyện/ quận thành trung tâm dạy nghề cấp thành phố - Gắn hoạt động trung tâm với trường địa bàn; thực sáp nhập giải thể trường hoạt động hiệu - Đẩy mạnh tự chủ cho trường gắn với phát triển trường tư thục để tạo thị trường dạy nghề cạnh tranh 20 b Có chiến lược rõ ràng dài hạn ngành nghề đào tạo CSDN công lập thành phố quản - Đối với CSDN hoạt động theo chế tự chủ kinh phí: Tạo điều kiện để CSDN có khả đa dạng hố hình thức đào tạo bổ sung ngành nghề đào tạo theo yêu cầu thị trường - Đối với CSDN Nhà nước cấp kinh phí hoạt động: Xây dựng đề án phát triển với chiến lược rõ ràng dài hạn Tránh tình trạng đầu tư dàn trải cho nhiều nghề dẫn đến hậu đào tạo nghề trình độ sơ cấp, khơng có khả đào tạo nghề chuyên sâu 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống văn sách hỗ trợ đối tƣợng thuộc diện sách xã hội - Tiếp tục sửa đổi, ổ sung an hành văn ản sách Đổi cách làm, ổ sung chế sách đề án Quy hoạch phát triển đào tạo nghề giai đoạn 2011 - 2020 - Nhận thức xây dựng văn ản chế thị trường cần có thay đổi cho phù hợp Cùng với tư tưởng phản ánh đắn văn ản, phải có cách làm hợp - Cần kiên loại bỏ lực cản việc sửa chữa sai lầm an hành văn ản, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối việc an hành điều chỉnh văn ản Bên cạnh đó, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ soạn thảo văn ản nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán ộ, công chức trước công việc - Thực đầy đủ có hiệu sách hỗ trợ người học nghề thuộc đối tượng đặc thù, nhóm yếu theo quy định Nhà nước Hướng dẫn quận huyện phối hợp thực thi đồng 21 3.2.3 Cấp phép tổ chức hoạt động dạy nghề a Hồn thiện quy trình cấp phép đào tạo - Tổ chức nghiên cứu điều kiện thực tế sở đào tạo nghề, từ cải thiện quy trình cấp phép đào tạo nghề, cấp phép mở ngành nghề chế quản - Rà soát lại chế cấp phép đào tạo, cấp phép mở ngành nghề để phù hợp với nhu cầu xã hội, khuyến khích doanh nghiệp tham gia dạy nghề, mở ngành phù hợp lĩnh vực kinh doanh - Giữ vững tăng quy mô đào tạo CĐN, TCN Sơ cấp nghề Tiếp tục xem xét cấp phép thực kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho lao động nông thôn, người nghèo, niên dân tộc thiểu số - Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng CSDN nhằm chuẩn hoá CSDN theo quy định Nhà nước b Nâng cao hiệu tổ chức hoạt động dạy nghề - Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng nâng cao kỹ thực hành, lực tự làm việc, thích ứng với biến đổi công nghệ thực tế sản xuất - Đảm bảo liên thơng trình độ đào tạo nghề với trình độ đào tạo khác hệ thống giáo dục quốc dân - Khuyến khích tăng cường hình thức liên kết sở đào tạo nghề với doanh nghiệp để tận dụng sở vật chất trang thiết bị, đồng thời kết hợp đào tạo kiến thức kỹ ản - Đổi đại hoá phương pháp dạy học để phát huy lực giáo viên, tăng cường tính chủ động tích cực học sinh, áp dụng công nghệ thông tin giảng dạy học tập 3.2.4 Hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực quản hoạt động dạy nghề 22 a Hoàn thiện tổ chức máy - Kiện toàn máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo thực chức quản hoạt động dạy nghề Tăng cường số lượng chất lượng đội ngũ cán ộ làm công tác quản dạy nghề - Phân bổ lại nguồn lực phù hợp với mơ hình quản theo chức năng, tăng cường cán cho công tác phân luồng đối tượng học nghề công tác phát triển Trung cấp nghề - Tăng cường phối hợp phận chức với cần xây dựng quy chế cụ thể, chặt chẽ để việc phối hợp phận đạt hiệu cao - Xóa bỏ chế độ chuyên quản, hạn chế đến mức thấp tượng tiêu cực cục b Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản - Tuyển dụng nhân trình độ cao đào tạo cán quản dạy nghề có chun mơn vững - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn Khuyến khích tạo điều kiện cho cán cơng chức ngành tiếp tục học tập - Tăng cường kiểm tra cơng vụ, kiểm sốt nội chặt chẽ nhằm phát nguy dẫn đến tiêu cực, tham nhũng - Phát động phong trào thi đua nội với CSDN - Thực luân chuyển cán chuyên môn theo quy định thời hạn nhiệm vụ để điều hòa số lượng chất lượng cán 3.2.5 Nâng cao hiệu hoạt động tra, kiểm tra công tác quản nhà nƣớc dạy nghề - Tăng cường số lượng chất lượng cán tra lao động, chế độ đãi ngộ tốt 23 - Tăng cường tra kiểm định chất lượng đào tạo nghề hệ thống đào tạo kỹ thuật thực hành; tăng cường hợp tác quốc tế hồn thiện hệ thống sách pháp luật đào tạo nghề - Đổi hệ thống tổ chức phương pháp tra Ngoài tăng cường tra chuyên sâu thay cho tra diện rộng - Coi trọng việc xử phạt vi phạm pháp luật dạy nghề Mọi hành vi vi phạm phải tra viên lập biên người có thẩm quyền ban hành định xử phạt - Cần sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành pháp luật theo hướng mức xử phạt tương ứng với hành vi vi phạm 3.2.6 Các giải pháp khác a Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động Xây dựng kế hoạch đào nghề trung dài hạn phù hợp với nhu cầu xã hội - Thiết lập hệ thống thông tin, tư vấn dịch vụ đào tạo việc làm để làm cầu nối doanh nghiệp với CSDN; ước hướng sở đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo đơn đặt hàng doanh nghiệp - Cần lập kế hoạch đào tạo ngành nghề có tính chun sâu cao Tránh đào tạo dàn trải nhiều ngành nghề khơng phù hợp gây lãng phí hiệu công việc sau đào tạo mang lại khơng cao b Tiếp tục thực xã hội hố, tăng cường nguồn lực tài cho hoạt động dạy nghề - Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá dạy nghề, huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển dạy nghề; khuyến khích doanh nghiệp, thành phần kinh tế, tổ chức xã hội cá nhân đầu tư cho dạy nghề 24 - Tạo điều kiện môi trường thuận lợi thông qua chế sách khuyến khích để tổ chức, cá nhân nước tham gia hoạt động đào tạo nghề c Nâng cao nhận thức chung xã hội tăng cường liên kết hoạt động dạy nghề - Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn nhằm thay đổi nhận thức xã hội học nghề, lập nghiệp - Nâng cao nhận thức doanh nhân lợi ích đào tạo nghề phát triển doanh nghiệp thông qua hội thảo, hội nghị chuyên đề với tư cách chuyên gia cố vấn KẾT LUẬN Đứng trước xu hội nhập đòi hỏi cấp thiết nguồn lao động có tay nghề cao, thực hành tốt cần làm tốt cơng tác quản nhà nước giáo dục nói chung hoạt động dạy nghề nói riêng Đây hoạt động quản có liên quan đến cấp, ngành, lĩnh vực, cần phải quan tâm mức Qua q trình phân tích, luận giải, luận văn làm rõ khắc hoạ cách tương đối đầy đủ sở luận QLNN hoạt động dạy nghề, thực trạng thành phố Đà Nẵng đặt nhiều vấn đề cần phải giải kịp thời, đòi hỏi ngành chức phải đổi tồn diện đáp ứng u cầu đặt Qua phân tích đề tài luận giải ưu đểm hạn chế công tác QLNN dạy nghề thành phố, từ đề giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy, quy hoạch tối ưu hoạt động dạy nghề nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội, cung cấp lực lượng lao động lớn góp phần phát triển kinh tế, xã hội chung./ ... lý luận ản quản lý hoạt động dạy nghề Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước hoạt động dạy nghề thành phố Đà Nẵng Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước hoạt động dạy nghề thành phố. .. đề lý luận quản lý nhà nước hoạt động dạy nghề, đề tài phân tích thực tiễn hoạt động dạy nghề thành phố Đà Nẵng Từ đưa giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý Nhà nước hoạt động dạy nghề thành. .. pháp để hồn thiện công tác quản lý nhà nước hoạt động dạy nghề thành phố Đà Nẵng thật cần thiết, lý mà tác giả chọn đề tài Quản lý Nhà nước hoạt động dạy nghề thành phố Đà Nẵng Mục tiêu nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý Nhà nước đối với hoạt động dạy nghề tại thành phố Đà Nẵng, Quản lý Nhà nước đối với hoạt động dạy nghề tại thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay