Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

26 3 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:07

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  TRẦN THỊ VIỆT HÕA QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦUCÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - Năm 2018 Công trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS Võ Xuân Tiến Phản biện 1: TS Nguyễn Thị Bích Thủy Phản biện 2: PGS.TS Bùi Văn Huyền Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản kinh tế Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 12 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU chọn đề tài Quảng Trị tỉnh ven biển thuộc Bắc Trung Bộ, có lợi địa - kinh tế, đầu mối giao thông tuyến hành lang kinh tế Đơng - Tây Kinh tế Quảng Trị có nhiều tiềm phát triển cần nguồn vốn đầu lớn Và việc quản nhà nước dự án đầu cơng có vai trò to lớn việc điều tiết, sử dụng hiệu vốn dự án đầu công Tuy nhiên, việc quản dự án đầu cơng tồn nhiều hạn chế, bất cập, làm giảm sút hiệu sử dụng vốn dự án đầu Cho nên, cần có đánh giá công tác quản nhà nước dự án đầu cơng để tìm giải pháp khắc phục Đó tác giả chọn đề tài “Quản nhà nước dự án đầu công địa bàn tỉnh Quảng Trị” hy vọng góp phần nâng cao hiệu quản dự án đầu công địa bàn tỉnh Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở nghiên cứu luận, đánh giá thực trạng quản dự án đầu công tỉnh Quảng Trị để từ xây dựng giải pháp hồn thiện cơng tác quản nhà nước dự án đầu công nhằm bảo đảm hiệu dự án đầu công địa bàn tỉnh Quảng Trị 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở luận liên quan đến dự án đầu công quản nhà nước dự án đầu công - Đánh giá thực trạng quản nhà nước dự án đầu công địa bàn tỉnh Quảng Trị từ tìm ngun nhân vấn đề - Đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác quản nhà nước dự án đầu công địa bàn tỉnh Quảng Trị Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu trên, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp phân tích tổng hợp thuyết; Phương pháp thống kê mô tả Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lí luận thực tiễn liên quan đến công tác quản nhà nước dự án đầu công địa bàn tỉnh Quảng Trị 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu việc tác quản nhà nước dự án đầu công địa bàn tỉnh Quảng Trị - Phạm vi không gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu nội dung tỉnh Quảng Trị - Phạm vi thời gian: Đánh giá thực trạng quản nhà nước dự án đầu công giai đoạn 2012 - 2016, giải pháp đề xuất có giá trị năm đến Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn cấu trúc thành ba chương sau: Chương 1: Một số vấn đề luận quản nhà nước dự án đầu công Chương 2: Thực trạng quản nhà nước dự án đầu công địa bàn tỉnh Quảng Trị Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản nhà nước dự án đầu công tỉnh Quảng Trị Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦUCÔNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN ĐẦUCÔNGQUẢN DỰ ÁN ĐẦUCÔNG 1.1.1 Một số khái niệm - Đầu công định nghĩa khoản 15 điều Luật Đầu công số 49/2014/QH13 Quốc hội ngày 18 tháng 06 năm 2014 sau: “Đầu công” hoạt động đầu Nhà nước vào chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đầu vào chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội - Quản dự án đầu công hệ thống tổng thể, việc hình thành định hướng lớn sách đầu cơng việc thẩm định, lựa chọn, lập ngân sách, thực thi, đánh giá dự án đầu cụ thể, với mục đích đảm bảo hiệu hiệu lực đầu cơng, qua đạt mục tiêu tăng trưởng phát triển chung kinh tế 1.1.2 Đặc điểm dự án đầucông - Quy mô cấu dự án đầu công không cố định - Dự án đầu cơng thường đòi hỏi lượng vốn lớn, vật thường lớn - Hoạt động dự án đầu cơng mang tính chất lâu dài, thời gian hoàn vốn chậm - Dự án đầu cơng mang tính chất xã hội, mục đích phục vụ lợi ích chung cộng đồng 1.1.3 Nguyên tắc quản dự án đầucông - Tuân thủ quy định pháp luật quản sử dụng vốn dự án đầu công - Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm đất nước, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch phát triển ngành - Thực trách nhiệm quyền hạn quan quản nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản sử dụng vốn dự án đầu công - Quản việc sử dụng vốn dự án đầu công theo quy định nguồn vốn; bảo đảm đầu tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu khả cân đối nguồn lực; khơng để thất thốt, lãng phí - Bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động dự án đầu cơng - Khuyến khích tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu đầu theo hình thức đối tác cơng 1.2 NỘI DUNG QUẢN NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦUCÔNG 1.2.1 Hoạch định dự án đầucông - Hoạch định dự án đầu cơng q trình ấn định mục tiêu công tác quản dự án đầu công quan quản Nhà nước xác định biện pháp tốt để thực mục tiêu - Quản quy hoạch tiền đề cho việc triển khai dự án đầu thông qua việc xác định mục tiêu, thời điểm đầu dự tính nguồn lực cần thiết để việc xây dựng tiến hành cách đồng đạt hiệu cao - Tiêu chí đánh giá bao gồm: Hoạch định phát triển tồn khơng gian hướng đến mục tiêu phát triển bền vững; Thực với quy định pháp luật; Mục tiêu quy hoạch phải rõ ràng, cụ thể, có tính khả thi; Sự cân yếu tố kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ mơi trường; Có liên kết, tính đồng hệ thống ngành, vùng, địa phương; Quy hoạch phải thống nhất, có liên kết, tránh chồng chéo; Chuyên viên thực có lực, phẩm chất đạo đức tốt, nắm rõ tình hình địa phương 1.2.2 Tổ chức thực dự án đầucông a Thẩm định phê duyệt dự án - Mục tiêu thẩm định dự án đầu xác định giá trị thực dự án sở so sánh với tiêu chuẩn chấp nhận dự án với dự án thay khác Giá trị thực dự án đầu thể mặt sau: phù hợp mục tiêu dự án với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế văn hoá xã hội quốc gia tỉnh chủ đầu xác định - Tiêu chí đánh giá gồm: Dự án thực phải phù hợp với quy hoạch, đảm bảo hiệu kinh tế - xã hội; làm rõ cần thiết để đầu tư, có mục tiêu, phạm vi, quy mô rõ ràng; đủ thủ tục đầu theo quy định; có danh mục phạm vi tổng mức vốn kế hoạch đầu công trung hạn giao b Lập phân bổ nguồn lực dự án - Việc bố trí vốn đầu dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước phải lập theo kế hoạch đầu phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phân khai kế hoạch đầu năm - Nguyên tắc việc phân bổ vốn ngân sách: Đúng với tiêu giao tổng mức đầu tư, cấu vốn; Bố trí tập trung vốn cho dự án theo đạo Trung ương điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán NSNN; Các dự án đảm bảo theo tiến độ việc bố trí vốn cho dự án phải bảo đảm tổng số vốn bố trí cho dự án c Quản công tác lựa chọn nhà thầu - Công tác lựa chọn nhà thầu thực theo quy định pháp luật đấu thầu như: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 Chính phủ mẫu hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu ban hành  Tiêu chí đánh giá gồm: Tuân thủ theo quy định pháp luật đấu thầu quy định khác liên quan; Hoạt động lựa chọn nhà thầu diễn cách cơng bằng, minh bạch, khách quan; Có hợp lí định thực nội dung công tác lựa chọn nhà thầu; Các bên cung cấp đầy đủ hồ sơ dự thầu, thông tin, liệu cụ thể; Cán có chun mơn, đạo đức nghề nghiệp 1.2.3 Quản chất lƣợng dự án đầucông - Quản chất lượng dự án đầu cơng theo điều 31 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định quản dự án đầu xây dựng bao gồm: Quản chất lượng xây dựng cơng trình; Quản tiến độ xây dựng thi cơng xây dựng cơng trình; Quản khối lượng thi cơng xây dựng cơng trình; Quản chi phí đầu xây dựng q trình thi cơng xây dựng; Quản hợp đồng xây dựng; Quản an toàn lao động, mơi trường xây dựng - Tiêu chí đánh giá công tác quản chất lượng dự án đầu công gồm: Mỗi điều chỉnh dự án phải xác định rõ nguyên nhân phương thức xử hợp lí; Cơng tác phải tiến hành liên tục, thường xun; Mức độ thất thốt, chi phí quản thấp với dự án; Cán có chun mơn, phẩm chất đạo đức tốt 1.2.4 Thanh toán vốn dự án đầucông - Công tác quản hoạt động toán, toán nguồn vốn dự án thực với Luật đầu công, Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015, Nghị định số 32/2015/NĐCP ngày 25/03/2015 Chính phủ quản chi phí đầu xây dựng Nghị định, Thơng liên quan Chính phủ - Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản dự án việc hồn thiện hồ sơ, thủ tục tạm ứng, tốn Đảm bảo hồ sơ, chứng từ chủ đầu BQLDA gửi tới Kho bạc tiếp nhận giải theo chế độ thời gian quy định - Tiêu chí đánh giá: đảm bảo mục đích, đối tượng, tiết kiệm, hiệu chấp hành quy định pháp luật; Hồ sơ toán phải đầy đủ thủ tục pháp lý, có chứng từ, hóa đơn hợp lệ; đảm bảo chi phí tính đúng, đủ theo thiết kế, định mức, đơn giá xây dựng phù hợp với thực tế; Cán phải có lực chun mơn, trung thực, khách quan 1.2.5 Thanh tra, kiểm tra, xử vi phạm việc thực dự án đầucông - Kiểm tra việc thực dự án đầu công hoạt động quan trọng nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định việc quản dự án quan, tổ chức, cá nhân liên quan; phát kịp thời sai sót, yếu quản dự án theo quy định pháp luật; cấp có thẩm quyền xử vướng mắc, phát sinh, việc làm sai quy định quản dự án - Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến lập, thẩm định có hành vi vi phạm dẫn đến định đầu sai, vấn thiết kế, thiết kế, thẩm định sai, quản để xảy thất thốt, lãng phí hay có hành vi vi phạm, hành vi che giấu vi phạm dẫn đến đầu hiệu quả; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử kỷ luật, xử phạt vi phạm hành bị truy cứu trách nhiệm hình sự; gây thiệt hại bồi thường theo quy định pháp luật - Tiêu chí đánh giá: thực theo quy định pháp luật; định đưa phải người, tội, không bao che, giảm nhẹ hành vi sai phạm; Bảo đảm đầy đủ chứng cứ, tính khách quan, kịp thời; Chuyên viên thanh, kiểm tra phải có trình độ chun mơn, nghiệp vụ; Những kiến nghị đưa phải có tính khả thi, góp phần khắc phục sai lầm; Công tác thanh, kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm, có phối kết hợp chặt; Hoạt động xử vi phạm có tính tun truyền, tính răn đe, phòng ngừa sai phạm CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN NHÀ 1.3 NƢỚC VỀ DỰ ÁN ĐẦUCÔNG 1.3.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phƣơng 1.3.2 Bộ máy quản nhà nƣớc chế quản đầucơng 1.3.3 Khả tài triển khai dự án 10 2.1.4 Chức quan quản chế quản dự án đầucơng - Các quan hành nhà nước thực công tác quản dự án đầu công quy định cụ thể chức sở, ban, ngành: Sở Kế hoạch đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Ban Quản dự án đầu tư; Thanh tra tỉnh; Kho Bạc nhà nước tỉnh - Cơ chế quản dự án đầu công theo hướng phân cấp quản với quyền hạn trách nhiệm xác định Phân cấp quản dự án đầu cấp tỉnh gồm có phân cấp quản quy hoạch, kế hoạch đầu phát triển dự án; phân cấp chủ đầu dự án đầu công; phân cấp thẩm định dự án; phân cấp định đầu tư; phân cấp đấu thầu; phân cấp thẩm tra tốn 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ DỰ ÁN ĐẦUCÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 2.2.1 Thực trạng công tác hoạch định dự án đầucông - Trong thời gian qua, công tác quy hoạch tỉnh đặc biệt quan tâm Các dự án quy hoạch thực theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo cân đối chủ yếu kinh tế - xã hội, có cân đối tích lũy tiêu dùng, cân đối đầu phát triển, cân đối tài chính; triển khai việc rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phê duyệt cho phù hợp với tình hình theo Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ - Mặc đạt thành công công tác hoạch định tồn nhiều hạn chế:  Công tác quy hoạch chưa trọng mức: bố trí ngân sách hàng năm cho công tác quy hoạch chưa thỏa đáng, quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn chưa công khai thường xuyên quan quyền cấp nơi công cộng vùng quy 11 hoạch Chất lượng quy hoạch thị trấn, thị tứ, thị xã số nơi chưa cao  Tầm nhìn quy hoạch chưa đủ dài, Quy hoạch ngành chưa lồng ghép vào Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội  Nhiều Quy hoạch ngành sau cấp có thẩm quyền phê duyệt khơng kịp thời triển khai bước cụ thể hóa để tiến hành đầu  Việc thực quy hoạch thiếu kiểm tra, giám sát 2.2.2 Tình hình tổ chức thực dự án đầucơng a Tình hình thẩm định dự án tỉnh Quảng Trị - Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án quan tâm theo hướng kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô dự án theo mục tiêu, lĩnh vực, chương trình phê duyệt; thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu có ý kiến thẩm định nguồn vốn Bộ KH-ĐT, Bộ Tài dự án sử dụng vốn NSTW theo mức vốn thẩm định bảo đảm phần đối ứng từ NSĐP - Tuy nhiên tình trạng xác định nhu cầu đầu chưa xác, dẫn đến đầu nhu cầu, gây lãng phí; phê duyệt dự án khơng vào tính khả thi dự án, khả bố trí vốn thể qua bảng 2.1 Bên cạnh đó, cơng tác thiết kế thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự tốn tình trạng chưa tuân thủ quy định nội dung phê duyệt định đầu dự án; Dự toán lập với giá áp dụng không sát giá thực tế thường lớn ngân sách không đáp ứng kịp 12 Bảng 2.1 Tình hình thẩm định tổng mức đầu dự án đầu công tỉnh quản giai đoạn 2012 - 2016 ĐVT: Triệu đồng Tổng mức đầu – Kết Dự án điều chỉnh thẩm định 2012 704.588 503.804 200.784 2013 1.102.926 675.293 427.633 2014 836.795 495.030 341.765 2015 1.037.546 756.077 281.469 2016 1.257.432 809.569 447.863 Tổng cộng 4.939.287 3.239.773 1.699.514 Năm Chênh lệch Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Quảng Trị b Tình hình lập phân bổ nguồn lực dự án - Tình hình quản lập phân bổ nguồn vốn năm qua đạt thành tựu đáng kể, nguồn lực tài ngày củng cố tăng cường, quy mô ngân sách ngày tăng Việc phân bổ vốn cho dự án thực theo đối tượng nguyên tắc bố trí vốn quy định; có phương án phân bổ hợp ưu tiên tập trung vốn cho dự án hồn thành chuyển tiếp - Tuy nhiên, có tách rời hoạt động lựa chọn lập dự tốn cho dự án đầu cơng với hoạt động bố trí nguồn vốn; Kế hoạch bố trí vốn cho dự án chưa đảm bảo theo tiến độ dự án; Việc quản điều hành công tác chi đầu bộc lộ yếu kém, thiếu nhạy bén, chưa kịp thời 13 c Thực trạng công tác quản lựa chọn nhà thầu - Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu chủ đầu tư, bên mời thầu chấp hành theo trình tự, thủ tục pháp đấu thầu quy định; khuyến khích nhà thầu có kinh nghiệm, lực tham gia dự thầu - Cơng tác quản số hạn chế: công tác chuẩn bị đấu thầu nhiều gói thầu chưa cao, tình trạng xáo trộn, chồng chéo; Hồ sơ mời thầu đơi sai sót, thiết kế kỹ thuật; Việc kiểm tra tài liệu hồ sơ dự thầu chậm, sai sót gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến dự án; Có thỏa thuận ngầm bên tham gia 2.2.3 Thực trạng công tác quản chất lƣợng dự án đầucông - UBND tỉnh Sở, Ban, Ngành thường xuyên đạo thực quản chất lượng thực dự án, xử kịp thời khó khăn, vướng mắc chủ đầu tư, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để đẩy nhanh tiến độ thực chất lượng xây dựng cơng trình, dự án bố trí vốn - Trong giai đoạn 2012 - 2016, tổng cộng có 109 cơng trình, dự án phải điều chỉnh thiết kế sở, tổng mức đầu so với thiết kế, dự toán ban đầu Nguyên nhân phải điều chỉnh chủ yếu giá vật liệu xây dựng, nhân công tăng cao; chế độ sách Nhà nước có nhiều thay đổi làm tăng tổng mức đầu tư; lực nhà thầu, chủ đầu hạn chế; việc theo dõi, đánh giá trình thực dự án lỏng lẻo 2.2.4 Thực trạng công tác tốn vốn dự án đầucơng a Cơng tác giải ngân vốn dự án đầu công - Công tác giải ngân vốn cho dự án giai đoạn 2012 2016 có xu hướng tăng: năm 2012 kế hoạch vốn 341 tỷ đồng, giải 14 ngân số tiền 293,3 tỷ đồng đạt 86% so với kế hoạch; Năm 2014 kế hoạch vốn 345 tỷ đồng, giải ngân 321 tỷ đồng thực 93% so với kế hoạch; năm 2016 kế hoạch vốn 366 tỷ đồng, giải ngân số tiền 354 tỷ đồng, thực 96,7% kế hoạch vốn - Tuy vậy, lực mỏng, ngân sách hạn hẹp, chịu áp lực thiên tai xuống cấp cơng trình cũ nên việc phân bổ cân đối dẫn đến phân tán, dàn trải, nhiều nơi cấp sở nợ đọng vốn xây dựng lớn lâu chưa giải b Cơng tác tốn vốn dự án đầu cơng - Cơng tác tốn vốn đầu Kho bạc Nhà nước tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, rút ngắn thời gian kiểm soát hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân Bên cạnh đó, chủ đầu chủ động hơn, phối hợp chặt chẽ với quan liên quan đẩy nhanh toán vốn đầu cơng trình Bảng 2.2 Kết tốn vốn dự án đầu công giai đoạn 2012-2016 Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Số dự án đề nghị toán 235 216 283 165 213 Số dự án toán 199 206 251 132 182 Chỉ tiêu Giá trị dự toán (Tỷ đồng) Giá trị đề nghị toán (Tỷ đồng) Giá trị phê duyệt toán (Tỷ đồng) Giá trị chênh lệch đề nghị phê duyệt (Tỷ đồng) 656,3 746,1 1.251,8 1.109 1.132 372,2 609 1.114,7 1.044,6 1.086 365,1 598,5 1.111 1.002,7 1.057,3 - 7,1 -10,5 -3,7 -41,9 -28,7 Nguồn: Sở Tài tỉnh Quảng Trị 15 - Qua bảng 2.2 cho thấy, số dự án chưa cấp có thẩm quyền phê duyệt tốn nhiều, có chênh lệch giá đề nghị phê duyệt toán chủ đầu so với giá trị phê duyệt toán quan có thẩm quyền Nguyên nhân giảm bao gồm nhiều yếu tố như: sai khối lượng nghiệm thu, sai đơn giá, điều chỉnh đơn giá chưa cấp có thẩm quyền cho phép 2.2.5 Thực trạng cơng tác tra, kiểm tra, xử vi phạm dự án đầucông - Công tác thanh, kiểm tra, xử vi phạm UBND tỉnh trọng tăng cường Về dự án đầu công thực tốt, phù hợp theo quy định pháp luật Các cơng trình hồn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng bảo đảm hiệu Thực ký kết hợp đồng, triển khai thi công, giám sát thi công nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tốt Hồ sơ quản chất lượng dự án, hạng mục công trình phù hợp theo quy định - Trong giai đoạn 2012 - 2016, tra tỉnh tổ chức triển khai 223 tra, kiểm tra thể qua bảng 2.3 Nội dung sai phạm chủ yếu qua tra, kiểm tra phát liên quan đầu xây dựng bản, tài ngân sách như: nghiệm thu, tốn khơng khối lượng thực tế thi công, chi sai định mức không chế độ, phí bảo vệ mơi trường, xử phạt vi phạm hành số sai phạm khác Hầu hết trường hợp vi phạm thuộc vi phạm hành trình tự, thủ tục lập hồ sơ, nội dung hồ sơ dự án khảo sát, thiết kế, giám sát thi cơng, quản chất lượng, tốn dự án đầu 16 Bảng 2.3 Kết công tác xử vi phạm dự án đầu công Năm Nội dung Số đơn vị thanh, kiểm tra Số trường hợp vi phạm Vi phạm hành (Triệu đồng) Kiến nghị thu hồi nộp NSNN (Triệu đồng) 2012 2013 2014 2015 2016 125 123 209 219 233 89 83 106 139 154 2.556 3.054 3.249 2.963 3.672 1.491 1.977 3.058 2.157 2.546 Nguồn: Thanh tra tỉnh Quảng Trị 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ DỰ ÁN ĐẦUCÔNG TẠI QUẢNG TRỊ 2.3.1 Những kết đạt đƣợc Trong điều kiện nguồn vốn đầu cơng gặp khó khăn, UBND tỉnh tích cực, chủ động đạo triển khai thực đồng nhiều giải pháp tích cực cải thiện môi trường đầu tư; thực tốt sách hỗ trợ, ưu đãi đầu xúc tiến đầu tư; đổi nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để tạo môi trường pháp ổn định cho việc huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư; đẩy mạnh thực chương trình, dự án đầu với phương thức nhà nước nhân dân làm; xã hội hóa đầu số ngành thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội bảo vệ mơi trường, ; khai thác hợp lý, hiệu nguồn quỹ đất, thực đấu giá đất để xây dựng kết cấu hạ tầng Thực nghiêm túc việc phân bổ, quản vốn đầu XDCB sách, quy định pháp luật quản dự án đầu 17 2.3.2 Những hạn chế, tồn nguyên nhân a Hạn chế, tồn - Một số quy hoạch bị lạc hậu với tình hình thực tiễn, khơng đáp ứng u cầu, khơng có để xây dựng kế hoạch - Đầu vượt khả cân đối ngân sách địa phương dẫn đến thâm hụt ngân sách, dàn trải nguồn vốn, không kiểm sốt hiệu đầu - Cơng tác kiểm tra, tra chưa thường xuyên, liên tục, việc xử vi phạm thiếu kiên nghiêm minh, công tác giám sát đầu hiệu thấp - Năng lực cán điều hành dự án đầu cơng yếu - Cơng tác quản lý, theo dõi lãnh đạo UBND cấp chưa thường xun, việc triển khai cơng tác giám sát lúng túng chưa chủ động lập kế hoạch giám sát; nội dung báo cáo tổng thể chưa chuyên sâu, thiếu số liệu b Nguyên nhân - Cơ chế sách quản đầu xây dựng nhiều bất cập, thủ tục hành liên quan rườm rà Nhiều dự án không tuân thủ quy định pháp luật - Thiếu quy hoạch, quy họach chưa trước bước - Nguồn vốn đầu chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương cân đối hỗ trợ - Năng lực cán quản dự án đầu cơng yếu Sự phối hợp lỏng lẻo, thiếu đồng Ban, Ngành địa phương - Công tác kiểm tra, tra quan Nhà nước mang tính xử tình huống, chưa sâu sát thực tế, việc xử vi phạm thiếu kiên nghiêm minh 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ DỰ ÁN ĐẦUCÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2025 Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách thu nhập bình quân đầu người so với nước; bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển mạnh hệ thống đô thị, tạo động lực phát triển cho vùng tỉnh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế 3.1.2 Mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2025 3.1.3 Quan điểm, định hƣớng phát triển đầucông tỉnh năm tới UBND tỉnh xác định ngành, lĩnh vực cần tập trung đầu năm tới sau: - Các ngành, lĩnh vực có lợi so sánh, tạo động lực thúc đẩy cho phát triển kinh tế - xã hội tồn tỉnh - Các ngành, lĩnh vực có tác động lan tỏa, tạo hiệu ứng lan truyền lớn để thúc đẩy ngành, lĩnh vực khác phát triển Lựa chọn ngành, lĩnh vực trọng điểm có tính đại diện, bao quát toàn diện lĩnh vực kinh tế - xã hội - Có khả đóng góp lớn GDP, ngân sách, tạo chuyển dịch mạnh cấu kinh tế; tăng khả thu hút lao động, giải việc làm 19 - Có khả đổi ứng dụng nhanh công nghệ tiến tiến, đại tạo chuyển biến chất cho tăng trưởng kinh tế - Có vai trò, vị trí quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội tỉnh, vùng nước Đảm bảo cân đối hài hòa tổng vốn đầu ngành địa phương 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƢỚC VỀ DỰ ÁN ĐẦUCÔNG TẠI QUẢNG TRỊ 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng quy hoạch dự án đầucông - Xác định rõ mục tiêu ưu tiên chiến lược dự án đầu cơng để từ loại bỏ đề xuất đầu khơng thích hợp từ đầu tránh lãng phí thời gian, tiền bạc - Xây dựng quy hoạch chiến lược hợp quy hoạch: kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, sở hạ tầng quy hoạch thị để tìm tiếng nói chung đảm bảo u cầu cơng bằng, sống tốt tính bền vững - Xây dựng tốt dự án có sở khoa học có tính thực thi cao, mang tính lâu dài, tránh chệch hướng định hướng phát triển không gian, định hướng phát triển hệ thống sở hạ tầng, định hướng cấu tổ chức không gian, gắn kết với quy hoạch ngành, lĩnh vực - Trong trình xây dựng chiến lược đầu tư, quan ban ngành địa bàn tỉnh cần xác định ngành nghề trọng điểm, nhóm dự án dự ántính chất định đến phát triển chung tỉnh Có lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu dự án - Huy động tham gia rộng rãi đội ngũ khoa học, chuyên gia kỹ thuật tầng lớp nhân dân vào việc lập quy hoạch 20 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tổ chức thực dự án đầucông a Hồn thiện cơng tác thẩm định, khảo sát thiết kế sở dự án đầu công - UBND tỉnh cần tăng cường công tác đạo, phân công cụ thể trách nhiệm Sở, Ban, Ngành việc đóng góp ý kiến thiết kế sở, ý kiến thẩm định dự án đầu công - Cần áp dụng thẩm định độc lập dự án quan trọng, đặc biệt quan trọng dự án nhóm A, B để xác định tính khả thi, hiệu dự án cách chân thực khách quan - Cơ quan thẩm định dự án chịu trách nhiệm xem xét yếu tố, số liệu cần đủ để nhà vấn khẳng định tính khả thi dự án - Tăng cường vai trò giám sát - vấn phản biện tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp b Cải thiện công tác lập phân bổ ngân sách nhằm huy động nguồn lực đầu - Cần có kết hợp chặt chẽ việc lập dự án với bố trí nguồn vốn Chỉ phê duyệt dự án dự án có phương án bố trí nguồn vốn đầy đủ đáng tin cậy - Sở Tài phối hợp với Sở, Ban, Ngành để thẩm định chặt chẽ khả bố trí nguồn vốn, đặc biệt với dự án quan trọng - Cần xem xét lại việc phân bổ vốn, tập trung ngân sách vào dự án cấp thiết, trọng điểm - Đối chiếu chi phí dự án xem xét với dự án tương tự khác để đảm bảo chi phí khơng bị thổi phồng c Hoàn thiện khâu quản lựa chọn nhà thầu - Công tác chuẩn bị lựa chọn nhà thầu phải trước bước có đủ điều kiện thực tổ chức hoạt động đấu thầu 21 - Đối với hình thức đấu thầu rộng rãi: tổ chuyên gia xét thầu cần phải bám sát vào nội dung theo yêu cầu, cần nâng cao công tác thẩm định hồ sơ mời thầu kết lựa chọn nhà thầu - Đối với hình thức định thầu: sau có định phê duyệt định thầu, chủ đầu nhà thầu cần phải tiến hành thương thảo hợp đồng để hoàn thiện hợp đồng trước ký kết không thay đổi giá trị hợp đồng sau ký kết 3.2.3 Cải thiện công tác quản chất lƣợng dự án đầucơng - Tăng cường vai trò giám sát Hội đồng nhân dân, cơng tác kiểm tốn dự án đầu công chế giám sát người dân tổ chức xã hội - Theo dõi, giám sát, đánh giá chặt chẽ tiến độ thực dự án, tiến độ giải ngân nguồn vốn trục trặc phát sinh triển khai để có biện pháp khắc phục sớm - Chỉ khởi cơng cơng trình giải phóng mặt theo tiến độ - Thắt chặt khả điều chỉnh tiến độ, dự tốn phương pháp tài - Cần có chế để đình chí hủy bỏ dự án phát hiệu lãng phí - Những dự án đề nghị điều chỉnh cần có luận chứng chi tiết, giải cụ thể; Quy trách nhiệm rõ ràng, cụ thể tổ chức, cá nhân nguyên nhân việc điều chỉnh dự án 3.2.4 Tập trung đẩy nhanh cơng tác tốn nguồn vốn dự án đầucông - Theo dõi, đôn đốc Chủ đầu đẩy nhanh tiến độ thực dự án, phối hợp với nhà thầu, vấn quản dự án nghiệm thu có khối lượng hồn thành hồn tất hồ sơ tốn 22 - Chủ đầu có trách nhiệm với nhà thầu quản chặt chẽ, sử dụng vốn tạm ứng mục đích, đối tượng có hiệu - Trong q trình tốn, kiểm sốt chặt chẽ, đảm bảo toán, thu hồi tạm ứng theo quy định - Đảm bảo chất lượng công tác thẩm tra phê duyệt toán Làm rõ trách nhiệm bên tham gia tốn 3.2.5 Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra xử vi phạm dự án đầucông - Thanh tra, kiểm tra cần kết hợp chặt chẽ với giám định đầu Từ nêu kết luận kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét để xử mức độ khác - Phân định rõ trách nhiệm quan chủ quản đầu - Tăng cường trách nhiệm chủ đầu cơng tác lập hồ sơ báo cáo tốn Gắn trách nhiệm cá nhân cơng tác tốn vốn đầu có chế độ khen thưởng, kỹ luật rõ ràng - Gắn khả phép thực dự án tương lai chủ đầu với chất lượng hiệu dự án thực - Công khai thông tin đánh giá thanh, kiểm tra kiểm toán dự án - Thực nghiêm túc việc đánh giá hiệu đầu xử mạnh người có liên quan chịu trách nhiệm dự án hiệu - Áp dụng hoạt động đánh kiểm toán dự án Theo dõi hạch toán thay đổi giá trị tài sản công suốt thời gian vận hành 3.2.6 Một số giải pháp khác - Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật tỉnh, đảm bảo tính thống nội dung văn Sở, Ban, Ngành 23 liên quan, thống văn Trung ương với văn địa phương - Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản dự án đầu cấp, ngành, tháng lần - Giao cho Sở Kế hoạch Đầu đẩy mạnh liên kết với tỉnh khu kinh tế trọng điểm miền Trung - Đa dạng hóa nguồn vốn đầu xây dựng Tạo nhiều kênh huy động vốn khác để đáp ứng nhu cầu vốn ngày tăng địa bàn tỉnh - Hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản đầu công, giới thiệu tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tìm hiểu triển khai đầu - Đối với cơng tác giải phóng mặt bằng, dự án có chi phí giải phóng mặt lớn cần tách riêng loại chi phí thành dự án giải phóng mặt 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kết luận Việc tăng cường quản dự án đầu cơng góp phần đáp ứng kịp thời nguồn vốn đầu cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân Tuy nhiên, tồn hạn chế: tính sẵn sàng vốn dự án đầu công không đảm bảo, đầu dàn trải,không phân bổ kịp thời, quy trình thủ tục qua nhiều khâu, trang thiết bị lực quản quan chức chưa đảm bảo, chế sách chưa đồng Tác giả đề xuất giải pháp nhóm giải pháp quy hoạch dự án đầu công; công tác tổ chức thực hiện; quản chất lượng dự án; tốn vốn đầu tư; cơng tác thanh, kiểm tra, xử vi phạm nhóm giải pháp khác liên quan đến dự án đầu công 24 3.3.2 Kiến nghị a Đối với UBND tỉnh Quảng Trị Cần có nhiều sách thơng thống để thu hút nguồn vốn đầu xây dựng địa bàn tỉnh; Tập trung nguồn vốn cho dự án; Thực tốt công tác đấu thầu, tránh tình trạng móc ngoặc b Sở Kế hoạch Đầu Chủ trì phối hợp ban hành quy định phân công, phân cấp ủy quyền liên quan đến dự án đầu công; Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực dự án đầu công; Tập trung tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu dự án; Tổ chức tập huấn cho chủ đầu tư, đơn vị thi công c Đối với chủ đầu Nâng cao lực quản dự án; Chun mơn hóa lực lượng cán bộ, viên chức; Phân công trách nhiệm quyền hạn cụ thể; Lập cam kết tiến độ thực dự án; Chỉ ký kết hợp đồng thi cơng hồn thành cơng tác đền bù, giải phóng mặt ... đề lý luận quản lý nhà nước dự án đầu tư công Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước dự án đầu tư công địa bàn tỉnh Quảng Trị Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước dự án đầu tư. .. tác quản lý nhà nước dự án đầu tư công nhằm bảo đảm hiệu dự án đầu tư công địa bàn tỉnh Quảng Trị 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận liên quan đến dự án đầu tư công quản lý nhà nước dự. .. dự án đầu tư Cho nên, cần có đánh giá công tác quản lý nhà nước dự án đầu tư cơng để tìm giải pháp khắc phục Đó lý tác giả chọn đề tài Quản lý nhà nước dự án đầu tư công địa bàn tỉnh Quảng Trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay