Quản lý đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất

26 3 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:07

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG THÀNH ĐÔNG QUẢN ĐẦUVÀO KHU KINH TẾ DUNG QUẤT TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Công trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 1: PGS.TS Đào Hữu Hòa Phản biện 2: PGS.TS Trần Quang Huy Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, Nhà nước đề sách hình thành phát triển Khu cơng nghiệp, Khu kinh tế, Khu chế xuất, Khu phi thuế quan để tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu làm động lực phát triển kinh tế đất nước Theo đó, KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi (tiền thân KCN Dung Quất) Chính phủ thành lập Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 11/4/1996, quy hoạch khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển công nghiệp lọc dầu - hoá dầu - hoá chất, ngành cơng nghiệp có quy mơ lớn, trung tâm kinh tế, hạt nhân tăng trưởng tỉnh Quảng Ngãi vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Đến nay, KKT Dung Quất đạt kết tích cực Chính phủ đánh giá KKT thành công nước Tuy nhiên, kết đạt thấp, chưa tương xứng với tiềm phát triển KKT Dung Quất, đặc biệt cơng tác quản đầu nhiều khó khăn, bất cập Vì vậy, cần phải có giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý, hỗ trợ nhà đầu trình triển khai dự án Xuất phát từ trên, tác giả chọn đề tài "Quản đầuvào Khu kinh tế Dung Quất” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu sở luận, thực trạng đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác quản đầu vào KKT Dung Quất Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề luận thực tiễn liên quan đến hoạt động quản đầu KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp vật biện chứng, lịch sử, phân tích tổng hợp thuyết, trừu tượng hoá khoa học, thống kê, so sánh để khái quát thành luận điểm có luận thực hiễn Bố cục đề tài: Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn kết cầu thành chương Chương Cơ sở luận quản đầu khu kinh tế Chương Thực trạng quản đầu địa bàn KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản đầu vào KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi Tổng quan tài liệu tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ĐẦU TẠI KHU KINH TẾ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHU KINH TẾ 1.1.1 Một số khái niệm a Dự án đầu b Khu kinh tế Khu kinh tế khu vực có khơng gian kinh tế riêng biệt với môi trường đầu kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho nhà đầu tư, có ranh giới địa xác định, thành lập theo quy định Chính phủ 1.1.2 Vai trò khu kinh tế kinh tế 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN ĐẦUVÀO KHU KINH TẾ 1.2.1 Khái niệm quản đầuvào KKT Quản nhà nước đầu vào khu kinh tế (gọi tắt quản đầu vào khu kinh tế) tác động có tổ chức pháp quyền Nhà nước hoạt động đầu vào KKT nhằm đảm bảo cho KKT đầu tư, phát triển theo quy định; đồng thời, đảm bảo cho doanh nghiệp KKT hoạt động hiệu với phát triển kinh tế 1.2.2 Mục tiêu quản đầuvào KKT Mục tiêu hoạt động quản đầu KKT tạo môi trường đầu hấp dẫn để huy động tối đa sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu KKT 1.2.3 Đặc điểm KKT ảnh hƣởng tới quản đầuvào KKT 1.3 NỘI DUNG QUẢN ĐẦUVAO KHU KINH TẾ 1.3.1 Xây dựng thực quy hoạch, kế hoạch phát triển khu kinh tế 1.3.2 Bộ máy nhân quản đầuvào khu kinh tế 1.3.3 Ban hành sách tổ chức thực sách đầuvào khu kinh tế a Chính sách ưu đãi đầu b Chính sách cơng tác xúc tiến đầu c Chính sách đào tạo nguồn nhân lực d Chính sách thủ tục hành 1.3.4 Khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, tra, giám sát xử vi phạm hoạt động đầuvào KKT 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN ĐẦUVÀO KHU KINH TẾ 1.4.1 Cơ chế, sách quản đầuvào khu kinh tế 1.4.2 Trình độ lực quyền địa phƣơng 1.4.3 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội địa phƣơng CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN ĐẦU TƢ TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ DUNG QUẦT 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ KKT DUNG QUẤT ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU TƢ 2.1.1 Khái quát tỉnh Quảng Ngãi 2.1.2 Vị trí địa lý, đặc điểm định hƣớng chiến lƣợc KKT Dung Quất - KKT Dung Quất khu kinh tế ven biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi, nằm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cách thủ đô Hà Nội khoảng 880km phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 870km phía Nam; tiếp giáp với sân bay Chu Lai KKT mở Chu Lai - KKT Dung Quất định hướng chiến lược KKT tổng hợp, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển tổ hợp công nghiệp nặng, dự án quy mô lớn… gắn với khai thác phát triển cảng biển nước sâu Dung Quất, sân bay Chu Lai 2.1.3 Vai trò KKT Dung Quất phát triển tỉnh Quảng Ngãi 2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn KKT Dung Quất Hiện nay, KKT Dung Quất có 81 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh (với 86 dự án) Giá trị sản lượng công nghiệp, thương mại, dịch vụ (theo giá hành năm 2015) đạt 90.000 tỷ đồng (trong đó, giá trị sản lượng cơng nghiệp đạt 87.300 tỷ đồng, thương mại dịch vụ 2.700 tỷ đồng) Kim ngạch xuất đạt 350 triệu USD Hàng hóa qua cảng ước đạt 17 triệu Thu ngân sách địa bàn ước đạt 17.000 tỷ đồng 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU TƢ TRÊN ĐỊA BÀN KKT DUNG QUẤT 2.2.1 Thực trạng công tác xây dựng thực quy hoạch, kế hoạch phát triển KKT Dung Quất a Công tác xây dựng thực quy hoạch - xây dựng KKT Dung Quất a1 Về công tác quy hoạch Hiện nay, KKT Dung Quất quy hoạch theo Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 Thủ tướng Chính phủ [19] Theo đó, diện tích KKT 45.332ha với phân khu chức năng: 05 KCN, 06 Khu đô thị, 02 cảng biển nước sâu; Khu đất dân cư nông thôn, du lịch, trung tâm cơng cộng, cơng trình giao thông đầu mối hạ tầng Các Khu chức nêu lập phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Trong trình thực quản quy hoạch yêu cầu thực tiễn nhà đầu tư, số dự án cơng trình để phù hợp với quy mơ, cơng nghệ… thực tiễn dự án, có cân đối điều chỉnh quy hoạch xây dựng cho phù hợp với thực tế a2 Về công tác quản xây dựng b Xây dựng thực kế hoạch phát triển KKT Dung Quất: Việc xây dựng chương trình, kế hoạch đầu phát triển KKT Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi quan tâm thực hiện, làm sở để tổ chức triển khai thực đảm bảo theo định hướng chiến lược xác định Kế hoạch đầu phát triển KKT Dung Quất cấp thẩm quyền xây dựng cho giai đoạn 05 năm Trên sở đó, đề chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hàng năm để thực 2.2.2 Thực trạng tổ chức máy nhân lực quản đầuvào KKT Dung Quất - Mức độ phân cấp ủy quyền tỉnh Quảng Ngãi cho BQL mức hạn chế so với tỉnh khác BQL; điều làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức triển khai nội dung liên quan đến công tác quản đầu vào KKT Dung Quất - Về tổ chức máy: Tác giả tập trung phân tích tổ chức máy nhân lực BQL quan quản đầu trực tiếp KKT Dung Quất Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý, gồm có: Trưởng ban 03 phó trưởng ban; có phòng chun mơn, nghiệp vụ; Văn phòng ban, Văn phòng đại diện KCN đơn vị nghiệp công lập - Về số lượng công chức, viên chức người lao động làm việc BQL sau: có 63 cơng chức, 65 viên chức biên chế nghiệp 190 cán người lao động làm việc BQL Số lượng cán lãnh đạo cấp phòng vượt 14 người so với quy định 2.2.3 Thực trạng xây dựng tổ chức thực sách đầuvào KKT Dung Quất a Thực trạng sách, ưu đãi đầu vào KKT Dung Qzất Ngồi sách quy định chung áp dụng cho dự án đầu lãnh thổ Việt Nam, KKT Dung Quất Chính phủ cho áp dụng số sách ưu đãi đất đai thuế địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn * Ngồi ưu đãi Chính phủ, KKT Dung Quất UBND tỉnh hỗ trợ đầu Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 lĩnh vực: Ưu đãi giá cho thuê đất; hỗ trợ đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu KTĐC (nếu có) dự án; hỗ trợ xây dựng cơng trình xử nước thải tập trung khu chức KKT; hỗ trợ đào tạo lao động; hỗ trợ cho công tác vận động thu hút đầu tư; hỗ trợ chi phí thơng báo thành lập doanh nghiệp quảng cáo sản phẩm Tuy nhiên, thực tế sau gần 02 năm áp dụng đối tượng thụ hưởng theo sách thấp, chưa đạt yêu cầu đề Bảng 2.2 Trích Đánh giá sách hỗ trợ Tỉnh STT Mục hỗ trợ Đào tạo lao động Kết Chỉ 02 doanh nghiệp Theo quan điểm hỗ trợ nhà đầu để Vận động kêu gọi hưởng hỗ trợ thu hút đầu đầu phải qua Chi phí thơng báo Chưa có đối tượng nhiều khâu, nhiều thành lập doanh hỗ trợ bước làm cho doanh nghiệp quảng nghiệp nhiều thời cáo sản phẩm gian công sức Bồi thường GPMB; xây dựng Nguyên nhân công trình xử nước thải tập Nguồn vốn ngân sách Đang thực hạn chế; thủ tục hạn chế thực rườm rà, nhiêu khê trung Nguồn: Sở Kế hoạch Đầu tỉnh Quảng Ngãi b Thực trạng sách thực cơng tác xúc tiến, quản hỗ trợ đầu b1 Công tác XTĐT: Đối với công tác XTĐT, giai đoạn năm hàng năm, BQL xây dựng kế hoạch XTĐT để trình cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt, làm sở thực BQL chủ động lên chương trình kế hoạch 10 doanh nghiệp tồn nhiều khó khăn, vướng mắc Nguyên nhân chưa thống nhất, chồng chéo Luật có liên quan trình thực nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực thủ tục đầu c Thực trạng sách thực quản môi trường Đối với dự án địa bàn KKT Dung Quất, việc tổ chức thực thẩm định ĐTM Sở TN&MT tổ chức thực trình UBND tỉnh ban hành định phê duyệt ĐTM; BQL thực việc thẩm định, phê duyệt kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường Việc tổ chức thực nhiệm vụ đáp ứng thời gian theo quy định cho nhà đầu Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường, tổ chức thực Chương trình giám sát, kiểm sốt quan trắc mội trường; tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra, giám sát, hỗ trợ doanh nghiệp thực tốt quy định pháp luật công tác bảo vệ môi trường; Thực tế thời gian qua, số dự án KKT Dung Quất có xảy vấn đề môi trường mức độ định có nguy nhiễm mơi trường d Thực trạng sách quản lý, thu hồi đất, bồi thường, GPMB, giao đất, cho thuê đất địa bàn KKT Dung Quất d1 Quy định quản lý, sử dụng đất địa bàn KKT: d2 Kết thực công tác quản sử dụng đất giao đất cho thuê đất: UBND tỉnh Quảng Ngãi giao đất cho BQL để thực việc bồi thường, GPMB trước giao lại đất, cho thuê tổ chức triển khai xây dựng phát triển KKT Dung Quất với tổng diện tích khoảng 2.228 Tuy nhiên, điều kiện hạn chế ngân sách nên 11 hầu hết trường hợp chủ đầu tư, đơn vị sử dụng đất trực tiếp ký hợp đồng trực tiếp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB KKT Dung Quất để thực Sau đó, BQL thực việc giao lại đất, cho thuê lại đất cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng Đến nay, KKT Dung Quất thực bồi thường, GPMB giao, cho thuê khoảng 3.145ha để nhà đầu triển khai dự án Nhìn chung, cơng tác quản sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đáp ứng yêu cầu nhà đầu d3 Kết công tác bồi thường, TĐC, GPMB: - Công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB địa bàn KKT Dung Quất đạt nhiều kết tích tực, góp phần quan trọng vào việc đầu tư, phát triển KKT Dung Quất Tuy, nhiên, công tác ln gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thời gian giải kéo dài nên làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án chủ đầu tư, gây thiệt hại kinh tế cho doanh nghiệp Nhà nước - Vấn đề TĐC nội dung quan trọng làm ảnh hưởng đến công tác GPMB địa bàn KKT Dung Quất Hiện nay, địa bàn KKT Dung Quất có 14 KTĐC với 145.5ha; tương đương với khoảng 2.803 lô, để phục vụ cho công tác di dời hộ dân Việc bố trí vốn đầu KTĐC địa bàn KKT Dung Quất từ trước chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách Các KTĐC đầu bị động, manh mún, chưa thống xuyên suốt tiêu chí đầu tư, quy mơ đầu e Thực trạng sách thực cơng tác đào tạo nguồn nhân lực giải việc làm - Về sở đào tạo: Ngoài sở đào tạo toàn tỉnh, địa bàn KKT Dung Quất có 02 trường đào tạo nghề: Trường Cao 12 đẵng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất, Trung tâm Hàn kỹ thuật cao Dung Quất, 05 năm gần đào tạo khoảng 1800 công nhân, sinh viên trường Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp sau tuyển dụng đối tượng sinh viên vào làm việc nhà máy, xí nghiệp địa bàn phải tổ chức đào tạo lại kỹ thực hành máy móc thiết bị tác phong làm việc công nghiệp Công tác tuyển dụng lao động doanh nghiệp địa bàn gặp nhiều khó khăn f Thực trạng công tác cải cách TTHC liên quan đến công tác quản đầu Hiện nay, BQL có 60 thủ tục hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải BQL Trong trình thực việc giải thủ tục đầu đáp ứng yêu cầu nhà đầu Các thủ tục hành liên quan đến cơng tác quản đầu không thuộc thẩm quyền giải BQL xây dựng niêm yết công khai quan theo chức năng, nhiệm vụ giao Tuy nhiên, trình triển khai thực thủ tục đầu số lĩnh vực như: lĩnh vực quản đất đai, giao đất thu hồi đất, môi trường, bồi thường, GPMB, số thủ tục thời gian giải dài so với yêu cầu Trong năm 2017, kết số cải cách TTHC tỉnh Quảng Ngãi đạt 9,93/14,5 điểm, xếp thứ 62/63 tỉnh thành nước 2.2.4 Thực trạng giải khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, kiểm tra, tra, giám sát xử trƣờng hợp vi phạm pháp luật hoạt động đầuvào KKT Dung Quất * Về công tác giải khiếu nại, khiếu khiện, tố cáo: 13 Trong thời gian qua, việc giải khiếu nại, khiếu kiện địa bàn KKT Dung Quất chủ yếu lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, TĐC GPMB, tranh chấp đất đai người dân Hàng năm, BQL tiếp nhận giải phối hợp giải 200 trường hợp khiếu nại, khiếu kiện khơng để xảy tình trạng tụ tập đông người, gây an ninh, trật tự địa bàn * Về công tác tra kiểm tra xử trường hợp vi phạm pháp luật hoạt động đầu tư: - Hàng năm, BQL phối hợp với nhiều Đoàn tra chuyên ngành (cấp tỉnh ngành) xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức tra, kiểm tra tổ chức, doanh nghiệp lĩnh vực: đầu tư, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động, tranh chấp lao động, xây dựng, đất đai, phòng chống cháy nổ; đó, lĩnh vực mà doanh nghiệp thường hay vi phạm trốn khơng đóng, nợ bảo hiểm xã hội cho người lao động; phòng chống cháy nổ; số trường hợp sử dụng đất sai mục đích, vi phạm bảo vệ mơi trường Qua đó, kịp thời yêu cầu doanh nghiệp chấn chỉnh, khắc phục thực theo quy định 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Kết đạt đƣợc KKT Dung Quất đánh giá khu kinh tế thành công nước, đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi cơ cấu GRDP tỉnh, tăng nguồn thu ngân sách tỉnh Quảng Ngãi, giải hàng chục ngàn việc làm cho người lao động địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo địa bàn, hệ thống kết cấu hạ tầng tập trung đầu đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, góp phần cải thiện đời sống nhân dân khu vực 14 2.3.2 Những tồn hạn chế - Thiếu hành lang pháp đầy đủ, vững cho việc phát triển KKT Dung Quất nói riêng KKT, KCN, KCX nước nói chung Việc chồng chéo, bất cập văn quy phạm pháp luật nên ảnh hưởng đến hoạt động quản đầu KKT Dung Quất - Chính sách hỗ trợ đầu Tỉnh, quan tâm ban hành chưa vào thực tiễn Công tác đào tạo, cung ứng nguồn lao động chưa đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư; tác phong công nghiệp người lao động chưa phù hợp với yêu cầu sản xuất - kinh doanh - Công tác bồi thường, GPMB TĐC địa bàn KKT Dung Quất gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thời gian thực bồi thường, GPMB kéo dài, chưa đáp ứng yêu cầu nhà đầu - Tổ chức máy BQL thường xun thay đổi, số lượng biên chế đơng chưa mạnh, hoạt động thiếu đồng - TTHC chồng chéo, phân cấp ủy quyền chưa rõ ràng, q trình giải phải qua nhiều khâu nhiều cửa, nhiều quan 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế - Sự quan tâm lãnh đạo, đạo quyền tỉnh Quảng Ngãi đến sở số mặt hạn chế như: Chưa liên tục, chưa liệt đạo điều hành; chưa thực tốt chế phối hợp thực thi nhiệm vụ; chưa kịp thời rà soát điều chỉnh chế hỗ trợ nhà đầu vào sống; chưa trọng công tác quản lý, tổ chức, phối hợp đào tạo nguồn nhân lực; chưa có giải pháp để tạo quỹ đất giao cho nhà đầu triển khai dự án; chưa liệt việc tinh gọn, ổn định máy để tăng cường tính chuyên nghiệp, khoa học hiệu thực thi nhiệm vụ 15 CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG, GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU TƢ TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ DUNG QUẤT 3.1 ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KKT DUNG QUẤT 3.1.1 Định hƣớng phát triển khu kinh tế ven biển Đảng, Chính phủ 3.1.2 Định hƣớng phát triển KKT Dung Quất a Định hướng phát triển KKT Dung Quất giai đoạn 20162020 Tiếp tục đầu phát KKT Dung Quất để giữ vững vai trò hạt nhân tăng trưởng tỉnh Quảng Ngãi lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế, lao động tỉnh; tạo tảng vững để đến năm 2020, Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng đại; phát huy vai trò cảng biển nước sâu thu hút đầu dự án công nghiệp nặng, dự án quy mơ lớn,… Sớm hình thành trung tâm lọc hoá dầu trung tâm lượng Quốc gia KKT Dung Quất; tiếp tục đầu phát triển đô thị Vạn Tường số khu đô thị vệ tinh để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp; phát triển KKT Dung Quất đảm bảo hiệu tổng hợp kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng bảo vệ mơi trường; đổi có hiệu mơ hình quản lý, thực tốt chế phối hợp chế “Một cửa, chỗ” quản lý, gắn kết quản số lĩnh vực với quản hành lãnh thổ b Các tiêu thực đến năm 2020 Thu hút đầu đạt từ 2.5 - 3.5 tỷ USD (vốn thực từ 60% 70%); tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt 34%/năm; thu ngân sách địa bàn đạt khoảng 31.500 tỷ đồng; hàng 16 hố thơng qua cảng khoảng 18 triệu tấn/năm; giải việc làm địa bàn khoảng 35.000 lao động; kim ngạch xuất hàng hoá: 600 - 800 triệu USD; phát triển đô thị Vạn Tường: đạt số tiêu chí thị loại IV; phát triển thị Dốc Sỏi: đạt số tiêu chí thị loại V 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN ĐẦU TƢ TRÊN ĐỊA BÀN KKT DUNG QUẤT 3.2.1 Nhóm giảp pháp hồn thiện công tác quản thực quy hoạch, kế hoạch phát triển KKT Dung Quất a Về quản điều chỉnh quy hoạch KKT Dung Quất Về công tác quản quy hoạch: Tập trung thực tốt cơng tác giới thiệu, thỏa thuận vị trí cho dự án đầu tư, đảm bảo tuân thủ quy hoạch phê duyệt, phù hợp với tính chất tầm quan trọng dự án; tổ chức việc đánh giá, sàn lọc lực nhà đầu trước chấp thuận đầu Về công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch KKT Dung Quất cho phù hợp với thực tế: - Thực việc rà sốt hồn thiện cơng tác quy hoạch phát triển KKT Dung Quất gắn với quy hoạch tổng thể vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi thực tiễn trình quản đầu phát triển KKT Dung Quất; - Tổ chức phân tích, đánh giá toàn diện yếu tố, dự án lớn xuất có vai trò quan trọng việc phát triển KKT Dung Quất tương lai, có khả ảnh hường lớn đến quy hoạch Trên sở tiến hành triển khai bước cho việc thực điều chỉnh quy hoạch KKT Dung Quất 17 b Về công tác kế hoạch phát triển KKT Dung Quất Tổ chức đánh giá kết đạt thực kế hoạch, chương trình hành động để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, chương trình đầu tư, phát triển KKT Dung Quất cho phù hợp với tình hình thực tế giai đoạn Trong đó, tập trung nhiệm vụ sau: - Tiếp tục đề xuất Chính phủ cho áp dụng chế “Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho tỉnh Quảng Ngãi để đầu sở hạ tầng giải an sinh xã hội cho giai đoạn 05 năm đến” - Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ưu tiên đầu phát triển hạ tầng; tạo quỹ đất để đón nhà đầu - Tập trung tìm kiếm, xúc tiến kêu gọi nhà đầu nước chiến lược, có tiềm lực vốn kinh nghiệm đầu kết cấu hạ tầng KCN, xúc tiến kêu gọi đầu 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện tổ chức máy quản đầu tƣ trực tiếp vào KKT Dung Quất - Tăng cường phân cấp ủy quyền cho BQL lĩnh vực liên quan đến công tác quản đầu vào KKT Dung Quất - Về cải cách máy BQL: Đẩy mạnh việc tinh gọn máy BQL theo hướng (-) Tự chủ tài cho đơn vị nghiệp cơng lập; (-) Sắp xếp, bố trí cán bộ, cơng chức phòng ban chun mơn cho phù hợp với trình độ chun mơn, lực sở trường, phẩm chất đạo đức đảm bảo phát huy tối đa khả năng, phẩm chất cán bộ, công chức để đem lại hiệu cao công việc cho tổ chức (-) Cương thực việc tinh giản biên chế cán công chức, viên chức có lực yếu kém, phẩm chất đạo đức thấp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 18 giao (-) Sắp xếp, điều chuyển số lượng cán lãnh đạo cấp phòng dơi dư so với quy định đến công tác quan thiếu lực lượng cán lãnh đạo cấp phòng, ban trực thuộc sở ban ngành, UBND cấp huyện tỉnh 3.2.3 Nhóm giải pháp hồn thiện việc xây dựng, ban hành tổ chức thực số sách, thủ tục đầuvào KKT Dung Quất a Hồn thiện số sách, ưu đãi đầu vào KKT Dung Quất * Đề xuất hồn thiện chế sách Chính phủ: Cần thiết phải xây dựng khung pháp cao hơn, mang tính phổ quát Luật KKT, KCN Theo hướng, phân cấp ủy quyền nhiều cho quan trực tiếp quản nhà nước đầu KKT, có chế ưu đãi đặc biệt nhằm mang tính cạnh tranh cao so với KKT khác khu vực giới để tạo thuận lợi cho thu hút; sách, thủ tục mang tính có hệ thống để phù hợp với tính đặc thù KKT theo hướng đơn giản, hiệu đảm bảo hiệu lực quản đầu KKT; * Chính sách hỗ trợ đầu tỉnh Quảng Ngãi: tổ chức đánh giá, điều chỉnh hoàn thiện lại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 ưu đãi, hỗ trợ thu hút đầu tỉnh Quảng Ngãi cho phù hợp với thực tế, khả thi vào sống b Hồn thiện cơng tác xúc tiến, quản hỗ trợ đầu b1 Công tác XTĐT - Nâng cao chất lượng Website KKT Dung Quất KCN Quảng Ngãi, gắn với công tác quảng bá hình ảnh KKT Dung Quất; xây dựng phim liệu để quảng bá lên kênh truyên thông lớn VTV1, VTV3 19 - Phối hợp với doanh nghiệp đầu kinh doanh hạ tầng, doanh nghiệp lớn KKT Dung Quất, tổ chức, cá nhân, hiệp hội vấn nước chuyên công tác xúc tiến đầu để quảng bá xúc tiến đầu (xã hội hóa cơng tác XTĐT); xây dựng Brochure, tài liệu (bằng thứ tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung Quốc) b2 Công tác quản hỗ trợ đầu Để đẩy mạnh việc hỗ trợ nhà đầu trình triển khai thủ tục đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để dự án sớm triển khai Về thủ tục hành chính: Lượt bỏ thủ tục hành khơng phù hợp với thực tế không đảm bảo hiệu cho công tác quản đầu thực tế, gây nên chồng chéo, mâu thuẫn thủ tục c Hồn thiện cơng tác quản môi trường - Ngay khâu xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quan chức phải xem xét kỹ nội dung cam kết sử dụng máy móc, thiết bị, cơng nghệ; tổ chức theo dõi giám sát kỹ việc chuyển giao máy móc thiết bị, cơng nghệ, hạng mục cơng trình liên quan phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường, lắp đặt chạy thử có theo quy định với ĐTM - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường * Về thủ tục hành chính: Đẩy mạnh việc ủy quyền cho BQL tổ chức thẩm định phê duyệt đánh giá tác động mơi trường d Hồn thiện cơng tác quản lý, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC, GPMB d1 Về thủ tục thu hồi đất: - Lượt bỏ thủ tục hành chính: (-) Trình Thủ tướng Chính 20 phủ HĐND tỉnh thống chuyển mục đích dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng địa bàn KKT (-) Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp thẩm quyền phê duyệt để làm thủ tục thu hồi đất vì, KKT Dung Quất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung 05 có kế hoạch sử dụng đất Do 02 thủ tục khơng phục vụ nhiều cho công tác quản đất đai địa bàn KKT Dung Quất d2 Công tác bồi thường, GPMB - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, TĐC GPMB; tiếp tục rà soát, bổ sung điều chỉnh chế sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC, GPMB vửa đảm bảo tuân thủ pháp luật vừa phù hợp với thực tế địa phương; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành cơng tác bồi thường; củng cố, ổn định xếp lại máy thực công tác bồi, thường, GPMB; ổn định đời sống cho dân hậu tái định cư: d3 Cơng tác đầu xây dựng KTĐC Phải có chương trình vốn dài hạn cho việc xây dựng KTĐC địa bàn KKT Dung Quất, với phương châm “KTĐC phải trước bước“ Đồng thời KTĐC phải nằm hệ thống phát triển chuỗi đô thị theo mơ hình khu dân cư nơng thơn d4 Công tác đầu tạo quỹ đất Ban hành quy chế đầu tạo quỹ đất tập trung huy động nguồn vốn để thực tốt nhiệm vụ e Hồn thiện cơng tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực Tăng cường công tác phối hợp quan quản nhà nước đầu tư, sở đào tạo, doanh nghiệp, quyền địa phương vấn đề tuyên truyền, tuyển sinh, xây dựng chương trình đào 21 tạo, tổ chức đào tạo Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ sở đào tạo với doanh nghiệp lớn có cơng nghệ thiết bị xây dựng chương trình đào tạo, thực hành - Thường xuyên tổ chức giới thiệu nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp chương trình, kênh phong phú, đa dạng để người dân biết nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp địa bàn KKT Dung Quất f Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC liên quan đến công tác quản đầu UBND tỉnh Quảng Ngãi đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho BQL để thực có hiệu chế hành "một cửa, cửa liên thông" BQL nhằm rút ngắn thời gian chi phí cho nhà đầu tư; củng cố hồn thiện lại "Tổ cửa" BQL; bố trí cán bộ, cơng chức có lực, nghiệp vụ chun mơn tốt, nắm vững quy trình thủ tục để trực tiếp tiếp nhận hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư; thường xun tổ chức rà sốt TTHC để hồn thiện TTHC; thành lập, cơng khai trì đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến Cổng thơng tin điện tử tỉnh để tiếp nhận phản ánh hướng dẫn, giải đáp cho nhà đầu tư, doanh nghiệp g Hồn thiện cơng tác kiểm tra, tra, giám sát, xử trường hợp vi phạm pháp luật hoạt động đầu vào KKT Dung Quất Xây dựng quy chế phối hợp công tác kiểm tra, tra xử hoạt động đầu KKT Dung Quất Theo đó, xác định cụ thể trách nhiệm nghĩa vụ quan chức liên quan, chủ đầu tư, doanh nghiệp hoạt động KKT Dung Quất công tác tra, kiểm tra Trong thực nhiệm vụ tránh chồng chéo, gây phiền hà nhiều thời gian cho doanh 22 nghiệp, phải đảm bảo thực tốt nhiệm vụ nhằm sớm phát trường hợp vi phạm đối tượng để nhanh chóng khắc phục Đề xuất tái thành lập phận tra thuộc BQL; đồng thời, tăng cường chức năng, nhiệm vụ quyền hạn phận để thực thi nhiệm vụ công tác kiểm tra, tra, giám sát, xử hoạt động đầu vào KKT Dung Quất 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đối với ngành quan Trung ƣơng Nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật KKT, KCN, KCX nhằm tạo khung pháp cao hơn, phổ quát hiệu công tác thu hút, quản đầu KKT Thống trình Chính phủ phê duyệt đề án Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu Nhà máy lọc dầu Dung Quất để đầu sở hạ tầng giải an sinh xã hội tỉnh cho giai đoạn Tiếp tục hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi công tác xúc tiến, kêu gọi đầu vào KKT Dung Quất 3.4.2 Đối với tỉnh Quảng Ngãi Cần tập trung quan tâm đạo liệt tất lĩnh vực chuỗi quy trình thủ tục hành liên quan đến cơng tác quản đầu - Đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền cho BQL quan trực tiếp quản đầu địa bàn KKT Dung Quất đạo liệt có chế tài mạnh mẽ tổ chức, cá nhân có liên quan hệ thống quyền cấp tỉnh có hành vi cố tình trì hỗn, gây khó khăn việc thực thi sách hỗ trợ nhà đầu tư, đẩy mạnh chế phân cấp phân quyền cho quan trực tiếp quản đầu 23 KẾT LUẬN KKT Dung Quất KKT ven biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi nằm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Đến nay, KKT Dung Quất đạt kết bước đầu đáng trân trọng, hình thành lực lượng sản xuất lớn, tạo giá trị sản lượng cơng nghiệp cao, cơng nghiệp lọc hóa dầu ngành công nghiệp nặng - ngành mũi nhọn quan trọng nghiệp CNH-HĐH đất nước, làm thay đổi cơ cấu GRDP tỉnh Quảng Ngãi, giải việc làm tăng thu nhập đáng kể cho tỉnh Quảng Ngãi, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ cho tỉnh Quảng Ngãi Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt được, năm qua hoạt động quản đầu KKT Dung Quất đứng trước khơng hạn chế, tồn khó khăn vướng cần phải hồn thiện; đó, cơng tác quản quy hoạch, hiệu giải quyết, xử thủ tục hành liên quan đến đầu chưa cao, kéo dài, nhà đầu phải qua nhiều khâu, nhiều cấp giải quyết, làm nhiều thời gian chi phí nhà đầu với thực hiện, chí làm lỡ hội đầu thời điểm quan trọng Những tồn cần thiết phải hoàn thiện, để nâng cao hiệu quản đầu vào KKT Dung Quất Trên sở hệ thống hóa luận thực tiễn công tác quản đầu vào KKT Dung Quất, luận văn sâu vào phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản đầu từ hình thành đến nay, thành đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân Dựa vào phân tích vào mục tiêu, định hướng phát triển KKT Dung Quất, luận văn đề xuất quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quản đầu vào 24 KKT Dung Quất Những giải pháp đề xuất luận văn tập trung vào nội dung như: hồn thiện cơng tác quản quy hoạch, kế hoạch phát triển KKT Dung Quất; tổ chức máy quản đầu tư; việc xây dựng, ban hành tổ chức thực số sách, thủ tục đầu vào KKT Dung Quất, đó, tập trung vào số nhóm giải pháp như: chế sách Chính phủ, sách hỗ trợ đầu tỉnh Quảng Ngãi, công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ đầu tư; quản môi trường, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, TĐC, GPMB, đào tạo, tuyển dụng lao động, cải cách TTHC liên quan đến công tác quản đầu tư; hồn thiện cơng tác kiểm tra, tra, giám sát xử trường hợp vi phạm pháp luật hoạt động đầu vào KKT Dung Quất Để nâng cao hiệu quản đầu vào KKT Dung Quất cần phải thực đồng giải pháp Tuy nhiên giai đoạn phát triển ưu tiên xếp vấn đề cần tập trung giải trước, sau cho phù hợp với tình hình thực tế Trong trình nghiên cứu tác giả nhận hướng dẫn nhiệt tình PGS.TS Bùi Quang Bình ý kiến góp ý thầy giáo để hồn thành luận văn Tuy nhiên, thời gian, điều kiện nghiên cứu lực tác giả có hạn, đồng thời nội dung luận văn phải đề cập, đăng tăng tải vấn đề tương đối rộng lớn, phức tạp nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong tiếp tục nhận đóng góp quý báu từ thầy cô giáo bạn bè để luận văn hoàn thiện hơn./ ... trò khu kinh tế kinh tế 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ VÀO KHU KINH TẾ 1.2.1 Khái niệm quản lý đầu tƣ vào KKT Quản lý nhà nước đầu tư vào khu kinh tế (gọi tắt quản lý đầu tư vào khu kinh. .. Cơ sở lý luận quản lý đầu tư khu kinh tế Chương Thực trạng quản lý đầu tư địa bàn KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư vào KKT Dung Quất, ... hƣởng tới quản lý đầu tƣ vào KKT 1.3 NỘI DUNG QUẢN LÝ ĐẦU TƢ VAO KHU KINH TẾ 1.3.1 Xây dựng thực quy hoạch, kế hoạch phát triển khu kinh tế 1.3.2 Bộ máy nhân quản lý đầu tƣ vào khu kinh tế 1.3.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất, Quản lý đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay