Quản lý công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

26 3 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:07

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ THANH THẢO QUẢN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CHO VAY ĐẦUTẠI QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS ĐÀO HỮU HỊA Phản biện 1: PGS.TS Trương Hồng Trình Phản biện 2: TS Võ Văn Lợi Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động cho vay đầu tư, việc thẩm định dự án đầu giai đoạn thật quan trọng Đây sở quan trọng để tổ chức tín dụng xem xét tất yếu dự án, từ dẫn đến định có cấp vốn cho dự án hay khơng, lường trước rủi ro trình hoạt động dự án, nhờ có biện pháp quản lý, tái thẩm định phù hợp sau giải ngân Để hoạt động thẩm định dự án tiến hành trơi chảy, thuận lợi phải thực việc quản hoạt động cho tốt Cụ thể, phải ban hành văn bản, quy trình, quy chế thẩm định phù hợp với quy định pháp luật với tình hình thực tế loại dự án khác nhau, tiến hành tuyên truyền, triển khai thực quy định cách đồng bộ, chặt chẽ Quỹ đầu phát triển Đà Nẵng tổ chức tài Nhà nước địa phương có cách pháp nhân độc lập; thực chức đầu tài đầu phát triển Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng định thành lập, quy định tổ chức máy, phê duyệt Điều lệ hoạt động Trong năm qua, hoạt động Quỹ đầu phát triển Đà Nẵng góp phần định vào phát triển chung Thành phố, Để đạt kết trên, Quỹ có nhiều cố gắng việc khơng ngừng đổi hồn thiện quản cơng tác thẩm định dự án cho vay đầu Trên thực tế năm qua, bên cạnh dự án thẩm định chặt chẽ, có khả hồn trả khoản nợ, đóng góp vào phát triển chung Thành phố Quỹ đầu phát triển Đà Nẵng tốn số dự án chưa thực mang lại hiệu quả, không trả nợ, gây thất thoát nguồn vốn Nhà nước Mặc có nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan, nhiên, hạn chế việc quản cơng tác thẩm định ngun nhân gây nên tình trạng Những hạn chế đến chưa nghiên cứu cách đầy đủ sâu sát để tìm giải pháp hạn chế, khắc phục Xuất phát từ thực trạng nêu trên, chọn đề tài “Quản công tác thẩm định cho vay dự án đầu Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp cao học Quản kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Trên sở xây dựng khung thuyết việc quản công tác thẩm định dự án đầu cho vay Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng để làm rõ thực trạng đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản công tác thẩm định dự án đầu cho vay Quỹ Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề luận thực tiễn liên quan đến hoạt động quản công tác thẩm định dự án cho vay đầu tư, ứng dụng vào quản Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: mơ hình hoạt động Quỹ Đầu phát triển gồm nhiều mãng khác nhau, đề tài tập trung nghiên cứu việc quản nhà nước công tác thẩm định dự án hoạt động cho vay đầu Cách tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Cách tiếp cận nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính sở tiếp cận vật lịch sử, vật biện chứng tiếp cận hành vi 4.2 Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp thu thập liệu: - Đối với liệu thứ cấp, tác giả thu thập tài liệu tổng kết tình hình hoạt động hệ thống Quỹ Đầu phát triển địa phương theo văn cấp thẩm quyền hay quan quản nhà nước báo cáo tổng kết 10 năm hoạt động Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng - Đối với liệu sơ cấp, tác giả sử dụng phương pháp chuyên gia sở thành lập tổ chuyên gia gồm 12 thành viên Bảng câu hỏi gửi trực tiếp đến thành viên tổ chuyên gia qua trình làm việc ngày Quỹ b Phương pháp xử liệu - Phương pháp tổng hợp, hệ thống hóa: phương pháp thu thập thông tin thông qua sách báo, tài liệu nhằm mục đích tìm chọn khái niệm tưởng sở cho luận đề tài việc quản công tác thẩm định dự án cho vay đầu tư, hình thành giả thuyết khoa học, dự đốn thuộc tính cơng tác từ chọn lọc, xếp hệ thống hố sở luận để làm tảng thực nghiên cứu cho Chương I luận văn - Phương pháp so sánh: so sánh theo thời gian, không gian Thực so sánh tuyệt đối quy mô, số lượng cho vay qua thời gian , so sánh tương đối tốc độ tăng, giảm số lượng dự án, nợ cho vay qua thời gian; số liệu tương đối số dự án duyệt theo thực tế so với kế hoạch đề ra… - Phương pháp định tính: Nghiên cứu định tính chủ trương, sách Nhà nước, văn quy phạm pháp luật, quy trình thủ tục hành cơng bố, nghiên cứu định tính kỹ thuật thảo luận nhóm, trao đổi, vấn chuyên gia, số tổ chức, cá nhân để điều chỉnh bổ sung bảng câu hỏi khảo sát phục vụ cho trình nghiên cứu định lượng.Thực vấn sâu lãnh đạo Quỹ, lãnh đạo phòng Thẩm định, Ban kiểm sốt, cán thẩm định lâu năm để nắm bắt tình hình quản nhà nước hoạt động thẩm định cho vay dự án, tham vấn định hướng phát triển mục tiêu phấn đấu Quỹ thời gian đến - Phương pháp thống kê mô tả: Qua việc thu thập liệu phương pháp chuyên gia, tác giả thống kê liệu thu được, tính tốn tiêu, đưa giá trị min, max, tần suất xuất hiện, giá trị trung bình để từ xác định thực trạng quản công tác thẩm định dự án cho vay đầu Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng Từ đưa giải pháp cho hạn chế Bố cục đề tài Đề tài luận văn gồm 03 chương: Chương Cơ sở luận quản công tác thẩm định dự án cho vay đầu Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng Chương Thực trạng quản công tác thẩm định dự án cho vay đầu Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng Chương Định hướng, giải pháp tang cường quản công tác thẩm định dự án cho vay đầu Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu - Đỗ Hoàng Tồn, Mai Văn Bửu (2005), Giáo trình “Quản nhà nước kinh tế” Nhà xuất Lao động – Xã hội - Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan (2007), Giáo trình “Lập thẩm định dự án đầu tư”, Nhà xuất thống kê - Dương Đặng Chinh, Phạm Văn Khoan (2005), Giáo trình “Quản Tài cơng”, Nhà xuất Tài - Trần Chúng (2017), “Một số vướng mắc áp dụng pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng giai đoạn chuẩn bị đầu tư” Tổng hội Xây dựng CHƢƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN NHÀ NƢỚC TRONG THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƢ 1.1 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦUCHO VAY TỪ NGUỒN VỐN QUỸ 1.1.1 Khái niệm dự án đầuthẩm định dự án đầu tƣ a Khái niệm dự án đầu Tại luận văn này, tác giả đề xuất đưa khái niệm ngắn gọn Luật Đầu 2014, cụ thể sau: dự án đầu tập hợp đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn trung hạn dài hạn để tiến hành hoạt động đầu kinh doanh nhằm đạt mục tiêu phát triển định khoảng thời gian xác định b Khái niệm thẩm định dự án đầu Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan (2007), Giáo trình “Lập thẩm định dự án đầu tư”, Nhà xuất thống kê: “Thẩm định dự án đầu việc tổ chức xem xét cách khách quan có khoa học tồn diện nội dung ảnh hưởng trực tiếp tới tính khả thi dự án Từđịnh đầu cho phép đầu tư” 1.1.2 Thẩm định cho vay dự án đầutừ nguồn vốn quỹ Nhìn chung, đặc điểm thẩm định dự án đầu Quỹ ĐTPTĐP Ngân hàng thương mại giống nhau, cụ thể mặt kỹ thuật, thị trường, tài chính, luật pháp phải xem xét đánh giá kỹ lưỡng qua trình thẩm định dự án đầu tư… Giai đoạn thẩm định dự án bao hàm loạt khâu thẩm định định, đưa tới kết chấp thuận hay bác bỏ dự án Như mặt chuyên môn yêu cầu chung công tác thẩm định dự án từ nguồn vốn Quỹ Đầu phát triển là: đảm bảo tránh thực đầu dự án khơng có hiệu quả, khơng có tác động tích cực tới phát triển kinh tế xã hội địa phương, mặt khác không bỏ hội đầu có lợi để đạt doanh thu theo kế hoạch đề 1.1.3 Khái niệm, vai trò quản thẩm định dự án cho vay đầutừ nguồn vốn Quỹ Đầuphát triển Quản nhà nước hoạt động thẩm định dự án cho vay đầu từ nguồn vốn Quỹ hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo việc thẩm định cho vay từ nguồn vốn Quỹ dự án đầu với mục đích tuân thủ quy định pháp luật hành Bởi tầm quan trọng đặc biệt công tác thẩm định nên vấn đề đặt việc quản công tác phải tiến hành chặt chẽ Các quy định không phù hợp, kịp thời với văn pháp luật hành gây quan điểm thẩm định sai sót, dẫn đến việc tài trợ vốn cho dự án không mang lại hiệu quả, nghiêm trọng hơn, dự án khơng trả nợ gây thất vốn 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRONG THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN CHO VAY ĐẦUTỪ NGUỒN VỐN QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN 1.2.1 Ban hành, triển khai quy định thẩm định cho vay dự án đầutừ nguồn vốn quỹ - Việc xây dựng văn quy phạm pháp luật liên quan đến trình thẩm định phải đảm bảo nguyên tắc quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 2015 - Thẩm quyền ban hành văn liên quan đến công tác thẩm định Quỹ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định việc thành lập, quy định tổ chức máy, phê duyệt Điều lệ hoạt động, trực tiếp quản hoạt động định vấn đề khác Quỹ đầu phát triển địa phương thuộc thẩm quyền quy định, Bộ Tài thực chức quản nhà nước tài chính; ban hành Điều lệ mẫu tổ chức hoạt động; ban hành Quy chế quản tài Quỹ đầu phát triển địa phương; thực giám sát, kiểm tra, tra hoạt động Quỹ đầu phát triển địa phương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực chức quản nhà nước tiền tệ, hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay, phối hợp với Bộ Tài xây dựng sách, theo dõi, đánh giá tình hình thực cho vay, đầu Quỹ đầu phát triển địa phương - Các vấn đề liên quan đến công tác thẩm định dự án cần phải ban hành văn bản, quy định: Xây dựng sách vay vốn ưu đãi, ban hành quy chế, quy trình thẩm định, danh mục hồ sơ vay vốn Qũy quy định kiểm soát thẩm định dự án sau giải ngân 1.2.2 Triển khai, tổ chức thực quy định liên quan đến thẩm định cho vay dự án Việc triển khai thực thi văn bản, quy định đóng vai trò vơ quan trọng q trình quản công tác thẩm định dự án cho vay đầu Nếu việc ban hành văn bản, quy định làm tốt việc phải làm tốt giai đoạn thực thi văn bản, quy định góp phần làm cho việc quản đạt kết Trên sở văn quy định ban hành, Quỹ bố trí phòng Ban, cán nguồn lực để thực cơng tác thẩm định theo quy trình nêu, đảm bảo phối hợp nhịp nhàng khâu thẩm định mắt xích khác q trình cho vay dự án đầu Quỹ 1.2.3 Kiểm tra, giám sát quy trình thẩm định cho vay dự án Để giảm thiểu đến mức thấp khoản nợ xấu đưa định phù hợp, thẩm định khâu quan 10 văn minh, pháp luật hàng rào pháp tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ thể kinh tế Vì pháp luật có ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng nói chung chất lượng cho vay nói riêng 1.3.2 Danh mục ƣu tiên đầu tƣ địa phƣơng Quỹ ĐTPTĐP thực chức năng, hoạt động theo quy định Nghị định 138 Nghị định 37 quy định chức nhiệm vụ quyền hạn tổ chức hoạt động Quỹ Đầu phát triển địa phương Ngoài ra, Quỹ Đầu phát triển địa phương thực nhiệm vụ trị phát triển hạ tầng kinh tế xã hội địa phương giao phải phù hợp với chức hoạt động đối tượng theo quy định Do đó, việc quản thẩm định cho vay chịu ảnh hưởng nhiều vào lĩnh vực đầu địa phương ưu tiên 1.3.3 Quydự án tính chất dự án Quydự án đầu phản ánh qua công suất hoạt động, tổng mức đầu tư, khối lượng xây dựng, mức độ phức tạp dự án…ảnh hưởng lớn đến việc quản trình thẩm định dự án 1.3.4 Nhân thực công tác thẩm định Chất lượng nhân vấn đề tổ chức quan tâm hàng đầu, đặc biệt công tác thẩm định ảnh hưởng trực tiếp hiệu quả, khả hoạt động lợi nhuận Quỹ 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦUTẠI QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG 2.1.1 Chức nhiệm vụ quyền hạn Quỹ Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng (gọi tắt Quỹ) tổ chức tài địa phương UBND thành phố Đà Nẵng thành lập theo Quyết định số 7977/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 để thực chức đầu tài đầu phát triển Quỹ cách pháp nhân, máy hoạt động độc lập, có vốn điều lệ, cân đối kế tốn riêng, có dấu, mở tài khoản kho bạc Nhà nước Ngân hàng thương mại thành lập hoạt động hợp pháp Việt Nam 2.1.2 Công tác tổ chức quản Cơ cấu tổ chức máy Quỹ thực theo quy định Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định 37/2013/NĐ-CP Chính phủ Từ thành lập Quỹ thành lập phòng ban nghiệp vụ bổ nhiệm chức danh chủ chốt nhằm đảm bảo lực lượng nòng cốt để triển khai hoạt động nghiệp vụ liên quan 2.1.3 Quy mô nguồn lực Quỹ Với số lượng cán ban đầu thành lập 07 cán bộ, đến cuối năm 2017 48 người, phòng ban nghiệp vụ có từ 05 đến 07 cán đáp ứng đủ lực lượng để đảm đương công việc Sau 10 năm hoạt động, đến năm 2017, nguồn vốn ngân sách cấp, Quỹ xây dựng trụ sở làm việc số 18 Yên Bái, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu Đây khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng với sở hạ tầng giao thông thuận lợi, đảm bảo việc giao dịch làm 12 việc với quan, tổ chức khách hàng diễn thuận tiện dễ dàng.Quỹ ngân sách thành phố cấp vốn điều lệ 200 tỷ đồng để hoạt động bổ sung qua nằm nhiều hình thức nhằm đảm bảo tiềm lực tài cho Quỹ Nhờ vậy, quy mô vốn hoạt động Quỹ tăng nhanh qua năm, phần nhờ vào công tác huy động vốn từ tổ chức quốc tế 2.1.4 Tình hình cho vay Quỹ Hoạt động cho vay đầu Quỹ thời gian qua triển khai hiệu quả, hoạt động chủ yếu tạo doanh thu cho Quỹ Qua 06 năm từ 2012 đến 2017, Quỹ cho vay 98 dự án với tổng giá trị Hợp đồng tín dụng 2.155,071 tỷ đồng, tổng giá trị giải ngân 1.672 tỷ đồng 2.1.5 Các hoạt động khác Quỹ Năm 2014, Quỹ nhận ủy thác từ nguồn vốn ngân sách 120 tỷ đồng thực cho vay doanh nghiệp xuất sản xuất kinh doanh theo Quyết định 1136/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 Chương trình hành động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” Từ năm 2008 đến 2012, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp địa bàn thành phố tình hình suy thối kinh tế tồn cầu, UBND thành phố giao Quỹ thực nhiệm vụ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp phát triển xuất sản xuất công nghiệp với tổng số tiền ủy thác cho Quỹ thực 50 tỷ đồng Đến năm 2013 UBND thành phố chuyển đổi mục đích ủy thác số tiền cho Quỹ thực cho vay đầu Với nguồn vốn ủy thác trên, từ năm 2008 đến 2015, Quỹ sử dụng quay vòng cách linh hoạt giải cho 121 lượt doanh nghiệp vay vốn hỗ trợ sản xuất, xuất bình ổn giá với tổng số vốn cho vay 367.000 triệu đồng 13 Đối với hoạt động góp vốn, Quỹ thực đầu góp vốn vào 06 doanh nghiệp với tổng số vốn góp 86.658,5 triệu đồng, bao gồm 04 doanh nghiệp UBND thành phố chuyển giao cho Quỹ từ năm 2008 thành lập 02 doanh nghiệp 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN CÔNG TÁC QUẢN THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦUTẠI QUỸ THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng ban hành quy định liên quan đến thẩm định cho vay dự án Quỹ Đầuphát triển Trong q trình thực cơng tác thẩm định, Quỹ tuân thủ quy định Nhà nước liên quan đến chức nhiệm vụ Quỹ dự án đầu tư, luận văn nêu văn chủ yếu, thực tế áp dụng điều cần lưu ý Căn văn quy phạm pháp luật Nhà nước, UBND thành phố Đà Nẵng với Quỹ ban hành văn bản, Quy chế cụ thể để thực trình thẩm định suốt thời gian qua, văn Nhà nước liên quan đến công tác thẩm định dự án cho vay đầu Quỹ ban hành chưa kịp thời Nhiều văn ban hành sau cán thẩm định phải trải qua trình dài tự dùng kinh nghiệm văn liên quan khác để thực Nội dung số văn Nhà nước khó hiểu, chưa bao quát tất trường hợp dự án đầu tư, đặc biệt dự án đầu chuyên ngành Trong thời gian qua, việc ban hành văn bản, quy định để cụ thể hóa quy định Nhà nước liên quan đến công tác thẩm định ban hành quy chế thẩm định biện pháp bảo đảm tài sản chấp Quỹ tiến hành nhanh chóng, phù hợp với thực tiễn Thành công Quỹ có q trình đúc kết kinh nghiệm thời gian dài hoạt động cho vay dự án đầu tư, 14 văn ban hành có tính ứng dụng cao, thực cẩm nang để cán thẩm định thực tốt công tác Tuy nhiên, quy trình ban hành văn Quỹ phức tạp, đặc biệt q trình lấy ý kiến phòng nghiệp vụ tốn nhiều thời gian, có nhiều phòng nghiệp vụ khơng có liên quan trực tiếp khơng nắm bắt nội dung văn lấy ý kiến Điều khiến trình ban hành văn rườm rà, văn ban hành không kịp thời, thiếu nhạy bén với thay đổi quy định nhà nước tình hình thực tiễn 2.2.2 Thực trạng công tác phổ biến, triển khai quy định thẩm định cho vay Quỹ Việc tuyên truyền, phổ biến triển khai thực quy định liên quan đến công tác thẩm định Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng tiến hành kịp thời đầy đủ Việc tuyển dụng thêm 01 cán pháp chế làm việc Văn phòng ban hành quy trình triển khai thực sách pháp luật Quỹ thời gian qua giúp cho văn quy phạm pháp luật quy định Quỹ hệ thống hóa theo nội dung, thuận tiện cho việc tra cứu cần thiết Số lượng dự án thẩm định số lượng dự án phê duyệt có sai khác nhiều Điều nói lên hạn chế cơng tác quản hoạt động thẩm định Hoạt động thẩm định phải luôn kèm xuyên suốt dự án, theo tình hình thực tế Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng nay, số dự án phê duyệt cho vay mà không qua thẩm định Điều gây khó khăn lớn cho việc kiểm soát dự án sau giải ngân vào hoạt động sau 15 2.2.3 Thực trạng kiểm tra kiểm sốt đánh giá q trình thẩm định Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực sách chế độ nghiệp vụ hoạt động Quỹ đầu phát triển địa phương Định kỳ đột xuất theo yêu cầu Ban Giám đốc, phận thẩm định báo cáo Ban Giám đốc tình hình thẩm định dự án cho vay đầu tư, thống kê số lượng dự án thẩm định, phê duyệt cho vay điểm tồn tại, hạn chế q trình thẩm định để Ban Giám đốc kịp thời nắm bắt tình hình thực công tác thẩm định Riêng trường hợp dự án có mức vốn vay 5.000 triệu đồng, tổ chức họp Hội đồng vấn thẩm định, thành phần bao gồm Ban giám đốc phòng nghiệp vụ chun mơn để tham gia ý kiến dự án trước phê duyệt báo cáo thẩm định trình Hội đồng quản Quỹ 2.2.4 Thực trạng công tác kiểm tra, xử sai phạm thẩm định Hằng năm, Bộ Tài có đoàn kiểm tra đến Quỹ để kiểm tra toàn hoạt động Quỹ, có cơng tác thẩm định dự án cho vay đầu Do nguồn vốn Quỹ huy động từ nhiều nguồn khác nhau, chiếm phần lớn từquan phát triển Pháp (AFD) nên năm đột xuất, quan cử đoàn kiểm tra đến Quỹ để đánh giá tình hình thẩm định dự án cho vay đầu từ nguồn vốn 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 2.3.1 Những kết đạt đƣợc Các văn quy phạm pháp luật Nhà nước đảm bảo tính chất pháp hồ sơ vay vốn dự án, triển khai 16 thực cán thẩm định tuân thủ tốt Quỹ Việc ban hành văn bản, quy định để cụ thể hóa quy định Nhà nước liên quan đến công tác thẩm định, ban hành quy chế thẩm định biện pháp bảo đảm tài sản chấp Quỹ tiến hành nhanh chóng, phù hợp với thực tiễn Việc tuyên truyền, phổ biến triển khai thực quy định liên quan đến công tác thẩm định Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng tiến hành kịp thời đầy đủ 2.3.2.Những tồn tại, hạn chế Các văn Nhà nước liên quan đến công tác thẩm định dự án cho vay đầu Quỹ ban hành chưa kịp thời Các văn để triển khai thực trình thẩm định Quỹ ban hành không kịp thời, thiếu nhạy bén với thay đổi quy định nhà nước tình hình thực tiễn Việc triển khai thực sách quy định Quỹ chưa hiệu quả, đồng Số lượng dự án thẩm định số lượng dự án phê duyệt có sai khác nhiều Việc kiểm tra, kiểm soát Hội đồng vấn thẩm định, Hội đồng quản Quỹ UBND thành phố Đà Nẵng bộc lộ nhiều yếu Việc kiểm tra xử sai phạm liên quan đến việc triển khai thực quy định thẩm định dự án cho vay đầu Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà nẵng lỏng lẻo, thiếu sót 2.3.3 Những nguyên nhân hạn chế -Thời gian Quỹ vào hoạt động ngắn, cơng tác thẩm định nhiều bỡ ngỡ, chưa hồn thiện Ngân hàng thương mại có hoạt động qua thời gian dài Việc bố trí nhân thực công tác thẩm định Quỹ chưa thật tốt để phục vụ công tác thẩm định Quy trình ban hành văn quy 17 phạm pháp luật nói chung Nhà nước rườm rà, tốn nhiều thời gian để thực - Quy trình ban hành văn quy phạm pháp luật nói chung Nhà nước rườm rà, tốn nhiều thời gian để thực Một số vấn đề bất cập thực tiễn nói chung cơng tác thẩm định nói riêng diễn thời gian dài trước có văn hướng dẫn Các cán chủ trì soạn thảo văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Bộ ngành hầu hết khơng tiếp cận với thực tế q trình xây dựng văn nên nội dung số văn Nhà nước khó hiểu, chưa bao qt tất trường hợp dự án đầu tư, đặc biệt dự án đầu chuyên ngành - Hiện quy trình ban hành văn Quỹ phức tạp, đặc biệt q trình lấy ý kiến phòng nghiệp vụ tốn nhiều thời gian, có nhiều phòng nghiệp vụ khơng có liên quan trực tiếp khơng nắm bắt nội dung văn lấy ý kiến Điều khiến trình ban hành văn rườm rà, văn ban hành không kịp thời, thiếu nhạy bén với thay đổi quy định nhà nước tình hình thực tiễn 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦUTẠI QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO CÁC GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo chiến lƣợc phát triển - Theo ông Nguyễn Hồng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tài - Ngân hàng (Bộ Tài chính), thời gian đến, Quỹ Đầu phát triển địa phương yếu kém, hoạt động không hiệu bị giải thể Để tránh nguy bị giải thể, Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng phải cách bảo toàn nguồn vốn ngân sách Nhà nước, cẩn trọng công tác cho vay đầu để tránh gây nợ xấu, nợ q hạn, việc quản cơng tác thẩm định dự án cần phải trọng nhiều - Hiện Quỹ Đầu phát triển địa phương hoạt động theo mơ hình tổ chức tài nhà nước, nhiên mơ hình hoạt động chưa phù hợp với thực tế Trong tương lai Quỹ phải định hướng hoạt động xu hướng phát triển phù hợp với mơ hình hoạt động mới, phải có đổi công tác cho vay đầu Hiện Quỹ Đầu phát triển địa phương nghiên cứu chuyển đổi mơ hình hoạt động sang Cơng ty tài nhà nước địa phương, chịu kiểm tra, giám sát quản Ngân hàng nhà nước Như tương lai Quỹ phải định hướng hoạt động xu hướng phát triển phù hợp với mơ hình hoạt động mới, phải có đổi cơng tác cho vay đầu 19 3.1.2 Cơ sở pháp cho giải pháp Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 Chính phủ tổ chức hoạt động Quỹ Đầu phát triển địa phương Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 sửa đổi, bổ sung Nghị định 138/2007/NĐ-CP; Nghị 33-NQ/TW ngày 16/10/2003 Bộ Chính trị xây dựng phát triển thành phố Đà Nẵng thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Kết luận số 75-KL/TW ngày 12/11/2013 Bộ Chính trị tiếp tục đẩy mạnh thực Nghị số 33-NQ/TW 3.1.3 Quan điểm, định hƣớng quản thẩm định dự án cho vay đầuQuỹ Đầuphát triển Đà Nẵng a) Quan điểm -Việc tăng cường quản công tác thẩm định phải tuyệt đối đảm bảo tuân thủ sở pháp lý; tăng cường quản công tác thẩm định phải sở thực tiễn quản công tác năm qua, đảm bảo phát huy mặt đạt được, tìm nguyên nhân hạn chế để đề giải pháp - Tăng cường quản công tác thẩm định dự án cho vay đầu phải gắn liền với việc tăng cường trách nhiệm người quản - Tăng cường quản công tác thẩm định cho vay dự án đầu phải kèm với phối hợp đồng bộ, chặt chẽ Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng với Sở Ban ngành địa bàn thành phố có liên quan, phối hợp Phòng, Ban Quỹ, đảm bảo trình cho vay dự án thực xuyên suốt, trôi chảy gắn liền với công tác thu thập hồ sơ vay vốn (Phòng Kế hoạch & Nghiên cứu phát triển), thẩm định dự án trình phê duyệt cho vay (Phòng Thẩm định), giải ngân kiểm sốt sau giải ngân (Phòng Tín dụng) Có giải pháp tăng cường quản công tác thẩm định mang lại 20 hiệu cao - Việc tăng cường quản công tác thẩm định cho vay dự án đầu thành phố Đà Nẵng phải đảm bảo ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật, phương tiện xử thông tin liệu thời đại công nghệ 4.0 nay, giải pháp cụ thể, đưa phương tiện ứng dụng vào thực tiễn, nâng cao chất lượng sang tạo công tác quản b) Định hướng + Trong thời gian đến, Quỹ tiếp tục triển khai chương trình cho vay ưu đãi đầu sở hạ tầng kinh tế - xã hội từ nguồn vốn chủ sở hữu huy động từ tổ chức tài nước ngồi Ngân hàng giới, Cơ quan phát triển Pháp + Quỹ đồng hành tài trợ nguồn vốn trung hạn dài hạn dành cho doanh nghiệp để đầu dự án thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc chương trình, mục tiêu chiến lược ưu tiên phát triển thành phố UBND thành phố ban hành năm thời kỳ 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CHO VAY ĐẦUTẠI QUỸ ĐẦUPHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hoàn thiện việc ban hành quy định thẩm định cho vay dự án Quỹ Đầuphát triển - Khi xây dựng quy định, văn liên quan đến công tác thẩm định, Quỹ phải tuyệt đối tuân thủ theo quy định Nhà nước công tác thẩm định, đặc biệt quy định hoạt động Quỹ Nghị định 138/2007/NĐ-CP 37/2013/NĐ-CP quy định tổ chức hoạt động Quỹ Đầu phát triển địa phương; Quỹ 21 phải thường xuyên cập nhật, theo dõi sách pháp luật Nhà nước - Quỹ cần tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm với Quỹ Đầu phát triển địa phương khác nước, ngân hàng thương mại ; trình xây dựng, sửa đổi bổ sung quy định liên quan đến công tác thẩm định dự án, Quỹ cần xây dựng tổ pháp gồm chuyên viên pháp số cán trực tiếp thực công tác thẩm định dự án 3.2.2 Tăng cƣờng việc triển khai thực quy định liên quan đến hoạt động thẩm định cho vay Quỹ - Quỹ cần liên tục đôn đốc, nhắc nhở cán thực công tác thẩm định thường xuyên cập nhật, nghiên cứu quy định pháp luật liên quan đến dự án đầu tư; cần áp dụng kết hợp nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến văn quy phạm pháp luật, văn quy định Quỹ liên quan đến công tác thẩm định dự án - Quỹ cần trọng công tác đào tạo, nâng cao lực cho cán thẩm định - Thêm vào đó, xây dựng phần mềm thẩm định dự án, phần mềm tích hợp nội dung văn quy phạm pháp luật quy định Quỹ, cụ thể hóa cơng thức tính; đồng thời Quỹ xây dựng kho liệu khách hàng thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng để phục vụ công tác thẩm định 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, kiểm sốt đánh giá q trình thẩm định Cần bố trí thành viên Ban kiểm sốt vào Hội đồng vấn thẩm định dự án Quỹ, thay báo cáo, cập nhật tình hình thẩm định dự án chủ yếu văn lời nói nay, tác giả đưa giải pháp xây dựng phần mềm hệ thống để cán thẩm định 22 cập nhật vướng mắc tình hình giải vướng mắc liên quan đến dự án cách liên tục, thành viên Hội đồng quản nên phân cơng cho cán đơn vị kiêm nhiệm thêm công tác tiếp nhận báo cáo tình hình dự án sau nhận tờ trình Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng việc đề nghị xem xét phê duyệt cho vay dự án UBND thành phố cần cụ thể hóa danh mục dự án ưu tiên vay vốn Quỹ để cán thẩm định dễ dàng đối chiếu, kiểm tra, phải thường xuyên kiểm tra tính đắn xác công tác thẩm định dự án thông qua hồ sơ lưu Quỹ yêu cầu báo cáo định kỳ đột xuất công tác thẩm định 3.2.4 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, xử sai phạm - Phải có chế tài nghiêm khắc để xử dự án bị thẩm định sai sót gây hậu nghiêm trọng nợ xấu cho Quỹ - Đối với chế kiểm tra xử sai phạm Bộ Tài chính, Thanh tra phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nhà nước cần nghiên cứu ban hành quy định cụ thể để hướng dẫn thực công tác Cụ thể quy định rõ số lần kiểm tra, thời gian, mục đích kiểm tra, chế chế độ kiểm tra, đặc biệt kiểm tra việc thực quy định thẩm định dự án cho vay đầu 3.3 GIẢI PHÁP KHÁC - Các cán Quỹ trực tiếp thực công tác thẩm định nên ôn luyện để tham gia kỳ thi cấp chứng Thẩm định viên giá Bộ Tài tổ chức; Quỹ nên tổ chức thường xuyên buổi học tập trao đổi kinh nghiệm để nâng cao lực công tác thẩm định cho cán Quỹ - Quỹ đạo sửa đổi, bổ sung Quy chế thẩm định dự án, làm rõ tiêu thẩm định pháp dự án mơi trường, phòng cháy 23 chữa cháy, bảo hiểm cơng trình xây dựng để cán thẩm định có sở đối chiếu cách xác - Quỹ có chế độ khuyến khích, hỗ trợ cho cán thẩm định theo học lớp dự án đầu xây dựng, thẩm định giá tham gia kỳ thi lấy Chứng thẩm định viên giá để phục vụ tốt cho công tác thẩm định tài sản bảo đảm dự án đầu - Quỹ bổ sung thêm 01 nhân viên pháp chế làm việc Văn phòng Quỹ để hỗ trợ cho cán thẩm định pháp dự án đầu tư, cán pháp chế đóng vai trò kiểm tra, kiểm sốt vấn đề liên quan đến pháp trình thẩm định, đảm bảo loại trừ kẽ hở pháp - Quỹ có sách thu hút giữ chân nhân tài phù hợp, cụ thể thực tiếp nhận không qua thi tuyển ứng viên có q trình học tập loại xuất sắc, loại giỏi trường đại học nước, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nước ngồi, ứng viên có tiến sĩ, thạc sĩ…để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Quỹ, đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ 3.4 KIẾN NGHỊ 3.4.1 Bộ, ngành, Trung ƣơng Chính phủ, Bộ ngành trung ương cần nghiên cứu xây dựng khung pháp cho dự án đầu cách đồng bộ, chặt chẽ, tránh chồng chéo văn với gây lúng túng việc áp dụng 3.4.2 Ủy ban nhân dân thành phố - Kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm đạo sâu sát kịp thời hoạt động Quỹ Đầu phát triển thành phố Đà Nẵng để hoạt động Quỹ tiến hành mục đích thúc đẩy phát triển sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật 24 địa bàn thành phố Mặt khác, UBND thành phố nên tổ chức thêm nhiều buổi gặp gỡ, trao đổi với cán Quỹ để kịp thời năm bắt khó khăn vướng mắc trình thẩm định dự án, nhờ xây dựng, sửa đổi bổ sung quy định cho phù hợp kiến nghị Bộ, ngành sửa đổi quy trình để hỗ trợ đắc lực cho công tác thẩm định dự án - Kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng nhanh chóng định hướng, đạo việc chuyển đổi mơ hình hoạt động Quỹ thành cơng ty tài nhà nước, kèm theo thay đổi lĩnh vực hoạt động cho vay đầu tư, khung lãi suất yếu tố khác ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án, để Quỹ có tiền đề xây dựng phương hướng hoạt động, đổi cách thức quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố thời kỳ - Kiến nghị UBND thành phốquy định chế độ kiểm tra xử sai phạm hoạt động thẩm định dự án, đồng thời có quy định việc khen thưởng cán có thành tích tốt cơng tác thẩm định, nhằm biểu dương việc tuân thủ quy định, hướng dẫn thẩm định dự án răn đe biểu cố ý làm trái, vi phạm pháp luật quy định Quỹ ... phát triển thành phố Đà Nẵng Chương Thực trạng quản lý công tác thẩm định dự án cho vay đầu tư Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng Chương Định hướng, giải pháp tang cường quản lý công tác thẩm. .. xây dựng khung lý thuyết việc quản lý công tác thẩm định dự án đầu tư cho vay Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng để làm rõ thực trạng đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý công tác thẩm. .. Quỹ 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THẨM ĐỊNH CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA QUỸ ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG 2.1.1 Chức nhiệm vụ quyền hạn Quỹ Quỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng, Quản lý công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay