Phát triển rừng trồng trên địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam

26 6 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:07

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN VIỆT PHƢƠNG PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS Trần Phước Trữ Phản biện 2: PGS.TS Trần Chí Thiện Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế phát triển họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đại Lộc huyện trung du miền núi năm phía bắc tỉnh Quảng Nam có diện tích tự nhiên : 587089 Km2 dân số : 150.773 người với 39.856 hộ; đất sản xuất Nông nghiệp : 14 000 Đại Lộc có diện tích đất lâm nghiệp 34.63453 chiếm tỷ lệ 59,8 % diện tích tự nhiên; đất rừng phòng hộ có diện tích 17.0045 chiếm 29,3 % tổng diện tích tự nhiên diện tích đất rừng sản xuất 17.630 chiếm 30,4 % tổng diện tích tự nhiên Giá trị sản xuất lâm nghiệp huyện theo giá hành tăng từ mức 49 tỷ đồng năm 2012 tăng lên đạt 126 tỷ đồng năm 2017, tăng gấp 2.4 lần Nếu theo giá 2010 quy mô GTSX lâm nghiệp tăng từ mức 36 tỷ năm 2012 lên mức 76 tỷ năm 2017 lần Trong quy mơ GTSX từ rừng trồng tăng từ 2.04 tỷ đồng năm 2012 lên 5.7 tỷ đồng năm 2017 tăng gần 2.8 lần Như quy mơ sản xuất rừng trồng tăng nhanh tồn ngành nơng nghiệp Quy mơ rừng trồng thể qua diện tích Diện tích rừng trồng khơng tăng kể từ 2012 Trong giai đoạn đầu tổng diện tích khoảng 17.7 ngàn ha, năm 2017 16 ngàn Như diện tích rừng trồng tăng giảm 1700 Trong tổng diện tích rừng trồng, Diện tích rừng trồng tập trung tăng thêm 1000 ha, diện tích rừng phân tán giảm Sản lượng gỗ khai thác tăng dần qua năm Nếu năm 2012 sản lượng gỗ khai thác chung 17.6 ngàn m3, năm 2013 18,9 ngàn m3, năm 2014 18,6 ngàn m3 , năm 2015 19,7ngàn m3 , năm 2016 26 ngàn m3, năm 2017 31,50 ngàn m3 - Trong năm qua việc trồng rừng sản xuất đượcc định hướng xong phần lớn hộ dân doanh nghiệp trồng rừng tự phát chưa thiếu vốn thiếu KHKT việc chọn loại giống dựa vào truyền thống ươm trồng mà chưa ứng dụng phương pháp keo hom keo cấy mô cho thân to khỏ nhanh lớn chống đổ ngã gặp mưa bão kết hợp trồng dược liệu tán gỗ xạ đen đinh lăn Với lý việc thân chọn đề tài nghiên cứu “ phát triển rừng trồng địa bàn huyện Đại Lộc ” cần thiết nhằm góp phần thực Đề án tái cấu ngành nơng nghiệp để đa dạng hóa sản phẩm từ rừng nâng cao suất chất lượng giá trị rừng phát triển lâm sản gỗ chuyển dịch cấu trồng theo hướng tạo lợi ích kinh tế cao tăng tính ổn định bền vững hệ sinh thái rừng Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu sớ lý luận thực tiễn phát triển rừng trồng địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống lý luận phát triển rừng trồng - Đánh giá thực trạng phát triển rừng trồng địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam - Đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Phát triển rừng trồng - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nội dung: Nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển rừng trồng địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam + Phạm vi không gian: địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam + Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng quản lý rừng trồng giai đoạn 2012-2017 giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa khoảng thời gian đến 2025 Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin Số liệu thứ cấp thu thập từ tài liệu quan chức huyện tỉnh Học viên tiến hành đến làm việc thiết lệp kênh thông tin với quan để tập hợp tổng hợp thông tin Các thông tin bao gồm; Các tài liệu có liên quan đến quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nông nghiệp tỉnh Quảng Nam huyện Đại Lộc; Các văn pháp luật, quy hoạch sách phát triển rừng trung ương tỉnh Quảng Nam; Các số liệu thống kê kinh tế xã hội, nông nghiệp, lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam huyện Đại Lộc; Các báo cáo tình hình nơng lâm thủy sản Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Đại Lộc 4.2 Phương pháp phân tích xử lý thơng tin - Đề tài sử dụng chủ yếu phương pháp phân tích tổng hợp phương pháp thống kê so sánh phương pháp logic học để khai thác thông tin từ nguồn có sẵn liên quan đến cơng tác quản lý rừng bao gồm văn kiện Nghị Quyết định báo cáo tổng kết giai đoạn địa phương thông tin cán địa phương cung cấp kết nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rừng địa phương để phân tích đánh giá tổng hợp phục vụ đề tài nghiên cứu - Tài liệu số liệu thu thập khảo sát xử lý nhờ công cụ thống kê như: thống kê mô tả thống kê phân tích để tổng hợp mơ tả phân tích so sánh số liệu thu thập khảo sát để phục vụ cho nội dung nghiên cứu Sơ lƣợc tài liệu nghiên cứu sử dụng nghiên cứu Rừng có vai trò quan trọng không với môi trường sinh thái mà với phát triển kinh tế xã hội Do mảng đề tài quan tâm nhiều lý luận thực nghiệm Kinh tế Phát triển Dưới xin trình bày số cơng trình nghiên cứu liên quan Kết cấu luận văn Gồm chương Chương Cơ sở lý luận phát triển rừng trồng Chương Thực trạng phát triển rừng trồng địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam Chương Các giải pháp phát triển rừng trồng địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG 1.1.1 Một số khái niệm a Khái niệm rừng trồng Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Rừng người tái tạo trồng hay tóm lại tạo người bao gồm: Rừng trồng đất chưa có rừng; rừng trồng lại sau khai thác rừng trồng có; rừng tái sinh tự nhiên từ rừng trồng khai thác Theo thời gian sinh trưởng rừng trồng phân theo cấp tuổi tùy loại trồng khoản thời gian quy định cấp tuổi khác b Phát triển rừng trồng Phát triển rừng trồng hiểu trình thay đối theo hướng tốt để bổ sung tái tạo mở rộng rừng trồng thể qua gia tăng quy mô rừng trồng; tạo cấu rừng trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội; Tổ chức sản xuất phát triển rừng trồng tốt hơn; Phát triển thị trường tiêu thụ sản phầm rừng trồng Phát triển sở hạ tầng cho rừng trồng 1.1.2 Đặc điểm rừng trồng ảnh hƣởng đến phát triển rừng trồng Rừng trồng có đặc điểm sau Thứ Rừng trồng vừa mang tính chất nhân tạo phát triển theo quy luật tự nhiên Thứ hai Rừng trồng mang tính chất kinh tế môi trường; Thứ ba; Rừng trồng gắn với cộng đồng dân cư địa bàn phụ thuộc vào nhân thức họ 1.1.3 Vai trò phát triển rừng trồng Phát triển rừng trồng đóng vai trò quan trọng việc gìn giữ phát triển nguồn tài nguyên rừng kinh tế a Đối với môi trường b Đối với kinh tế c Đối với xã hội 1.2 NỘI DUNG VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG 1.2.1 Gia tăng quy mô rừng trồng Phát triển rừng trồng phải gia tăng mở rộng quy mô rừng trồng Tức tăng diện tích rừng trồng thơng qua khơi phục tái tạo trồng lại diện tích rừng bị khai thác hủy hoại trồng thêm đất hoang trồng rừng Khơng trồng tạo diện tích mà quan phải trì phát triển diện tích Đặc thù rừng trồng tái sản xuất theo chu kỳ tự nhiên kinh tế Do phải có thời gian hình thành phát triển khơng thể thời gian ngắn Sự gia tăng diện tích phải có nguồn lực để thực gia tăng diện tích Nhưng yếu tố phải từ chế sách phát triển rừng trồng để khơi thông huy động nguồn lực cho trồng trì chăn sóc khai thác tái tạo diện tích rừng Lực lượng để thực cộng đồng dân tư doanh nghiệp để thực Cộng đồng dân cư số doanh nghiệp người sở hữu nhiều diện tích đất sử dụng phát triển rừng trồng Nếu có biện pháp sách để học dám đầu tư cho phát triển rừng trồng gia tăng đáng kể quy mô rừng trồng địa phương Gia tăng quy mơ sản xuất hàm ý phải gia tăng nguồn lực cho phát triển rừng trồng Lý thuyết phát triển kinh tế nói chung lý thuyết phát triển nông nghiệp khẳng định tầm quan trọng yếu tố nguồn lực Vì nguồn lực yếu tố để tiến hành hoạt động sản xuất ngành kinh tế nói chung nơng nghiệp nói riêng Các nguồn lực bao gồm đất đai nguồn nhân lực nguồn vốn 1.2.2 Hình thành cấu rừng trồng phù hợp Cơ cấu kinh tế tổng thể mối quan hệ chất lượng số lượng phận cấu thành thời gian điều kiện kinh tế xã hội định Nó cách thức tổ chức bên hệ thống, biểu thống mối quan hệ Do đó, xét kinh tế hệ thống phức tạp có nhiều phận kiểu cấu hợp thành, tùy theo cách mà tiếp cận nghiên cứu Chuyển dịch cấu kinh tế thay đổi cấu kinh tế theo thời gian từ trạng thái trình độ sang trạng thái trình độ khác Ở có biến đổi số lượng, chất lượng mối quan hệ nội cấu Quá trình chuyển hóa từ cấu cũ sang cấu đòi hỏi cần có thời gian phải qua thang bậc định Nội dung CDCC cải tạo cấu cũ để xây dựng cấu hợp lý hơn, hiệu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đề Một báo thể trình độ phát triển nơng nghiệp nói chung lâm nghiệp, cấu ngành Một cấu nông nghiệp đại cấu yếu tố đầu vào đầu thể nông nghiệp dựa vào kỹ thuật công nghệ canh tác có trình độ cao đại Chuyển dịch cấu nơng nghiệp theo mơ hình phát triển nơng nghiệp thay đổi phận yếu tố sản xuất nơng nghiệp từ thay đổi tỷ trọng yếu tố đầu phận cấu thành tạo từ nhân tố đầu vào có trình độ kỹ thuật cơng nghệ canh tác cao đại có xu tăng dần chiếm phần chi phối Tạo cấu rừng trồng hợp lý thay đổi để có tỷ lệ đầu vào đầu phù hợp với điều kiện địa phương định hướng phát triển Điều thực thông qua điều thay đổi đầu vào, phân bổ lại sản xuất qua tạo cấu sản lượng hợp lý cao 1.2.3 Tổ chức sản xuất phát triển thị trƣờng phát triển rừng trồng Tổ chức sản xuất kiểu tổ chức sản xuất theo hộ gia đình trang trại hợp tác xã doanh nghiệp để huy động sử dụng nguồn lực cho sản xuất rừng trồng Theo đó: Kinh tế hộ gia đình: Khi nói KTHGĐ khái niệm biểu thị thành viên có chung huyết tộc quan hệ nhân có chung sở kinh tế Như kinh tế hộ gia đình mơ hình kinh tế lấy gia đình làm đơn vị tổ chức sản xuất kinh doanh chủ yếu quy mơ gia đình Kinh tế hộ gia đình bao gồm nhiều loại hình như: kinh tế hộ nông dân kinh tế hộ tiểu thủ công nghiệp kinh tế hộ thương mại v.v Trang trại: Trang trại hình thức tổ chức sản xuất sở tập trung nông lâm thủy sản với mục đích chủ yếu sản xuất hàng hóa có quy mơ ruộng đất yếu tố sản xuất đủ lớn có trình độ kỹ thuật cao tổ chức quản lý tiến Kinh tế hợp tác: Theo liên minh hợp tác xã quốc tế “Hợp tác xã tổ chức tự trị người tự nguyện liên hiệp lại để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chung họ kinh tế xã hội văn hóa thơng qua xí nghiệp sở hữu quản lý dân chủ” Định nghĩa bổ sung tuyên bố năm 1995 “Hợp tác xã dựa ý nghĩa tự cứu giúp tự chịu trách nhiệm cơng đồn kết Theo truyền 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNGHUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế - xã hội a Điều kiện tự nhiên Vị trí địaĐại Lộc huyện trung du nằm phía Tây Bắc tỉnh Quảng Nam cách trung tâm tỉnh lỵ khoảng 69km lan phía Tây Bắc cách trung tâm Thành phố Đà Nẵng khoảng 32km phía Tây Nam Điều kiện kinh tế - xã hội Tổng giá trị sản xuất năm 2016 đạt 9.271 triệu đồng tăng 12,52 % so với năm 2015 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực giá trị sản xuất ngành cơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm tỉ lệ cao tổng giá trị sản xuất (Bảng 1) Bảng 2.1 Giá trị sản xuất theo giá hành huyện Đại Lộc Đơn vị: Triệu đồng Nông, lâm, Công nghiệp thủy sản xây dựng 7,438,482 1,544,409 4,141,073 1,753,000 2015 8,246,118 1,710,807 4,641,311 1,894,000 2016 9,271,059 1,806,831 5,250,228 2,214,000 NĂM TỔNG SỐ 2014 Dịch vụ (Nguồn: Niêm giám thống kê huyện Đại Lộc) 11 Năm 2017 Tổng giá trị sản xuất ước đạt 9.3511 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010) đạt 10096% kế hoạch tăng 1317% so với năm2016 vượt tiêu Nghị 117% Dân số trung bình năm 2017 153.148 người, dân số khu vực đô thị chiếm 11%, khu vực nông thôn chiếm 89% Số lao động độ tuổi làm việc ngành kinh tế quốc dân 65.750 người, lao động nơng - lâm nghiệp chiếm 79,2% Cơ cấu lao động phi nông nghiệp độ tuổi chiếm tỷ trọng 50,57% tổng số lao động địa bàn Số lao động khu vực nhà nước 4.450 người 2.1.2 Chính sách phát triển rừng tỉnh huyện 2.1.3 Ý thức ngƣời dân 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Tình hình Phát triển quy mô rừng trồng Giá trị sản xuất lâm nghiệp huyện theo giá hành tăng Trên hình giá trị từ mức 49 tỷ đồng năm 2012 tăng lên đạt 126 tỷ đồng năm 2017, tăng gấp 2.4 lần Nếu theo giá 2010 quy mô GTSX lâm nghiệp tăng từ mức 36 tỷ năm 2012 lên mức 76 tỷ năm 2017 lần Trong quy mơ GTSX từ rừng trồng tăng từ 2.04 tỷ đồng năm 2012 lên 5.7 tỷ đồng năm 2017 tăng gần 2.8 lần Như quy mô sản xuất rừng trồng tăng nhanh tồn ngành nơng nghiệp 12 Bảng 2.2: Tăng trưởng GTSX từ rừng trồng 2012 2013 2014 2015 2016 2017 36.54 49.97 58.8 60.42 66.63 76.6 2.04 2.36 2.364 3.126 4.95 5.70 %TT GTSX lâm nghiệp 36.7 17.7 2.8 10.3 15 %TT GTSX từ trồng rừng 15.9 -0.1 32.2 58.3 15.2 GTSX Lâm nghiệp (tỷ đồng giá 2010) GTSX từ trồng rừng (tỷ đồng giá 2010) (Nguồn : Niên giám thống kê huyện Đại Lộc) Xu cho thấy quy mô sản xuất rừng trồng biến động huyện Đại Lộc Rừng trồng Đại Lộc phát triển cho sản phẩm gỗ khai thác Bảng cho thấy sản lượng gỗ khai thác tăng dần qua năm Nếu năm 2012 sản lượng gỗ khai thác chung 17.6 ngàn m3, năm 2013 18,9 ngàn m3, năm 2014 18,6 ngàn m3 , năm 2015 19,7ngàn m3 , năm 2016 26 ngàn m3, năm 2017 31,50 ngàn m3 Bảng 2.3 Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng 2012 Sản lượng gỗ khai thác (m3) 2013 2014 2015 2016 2017 17600 18970 18678 19776 26007 31500 Chia ra: Gỗ rừng tự nhiên Gỗ rừng trồng 270 190 183 180 175 190 17330 18780 18495 19596 25832 31310 Tỷ lệ tăng trưởng sản lượng gỗ khai thác từ 8.01 8.4 -1.5 6.0 31.8 21.2 rừng trồng (%) (Nguồn : Niên giám thống kê huyện Đại Lộc) 13 Quy mơ rừng trồng thể qua diện tích Bảng cho thấy diện tích rừng trồng khơng tăng kể từ 2012 Trong giai đoạn đầu tổng diện tích khoảng 17.7 ngàn ha, năm 2017 16 ngàn Như diện tích rừng trồng tăng giảm 1700 Trong tổng diện tích rừng trồng, Diện tích rừng trồng tập trung tăng thêm 1000 ha, diện tích rừng phân tán giảm Bảng 2.4 Diện tích rừng trồng 2012 Tổng diện tích rừng trồng (ha) 2013 2014 2015 2016 17803.4 17821.5 17180.5 16980.7 16180.4 2017 16005 Diện tích rừng trồng tập trung 14242.7 14356.2 14685.4 14174.0 15729.6 15263.0 (ha) Diện tích trồng phân tán (ha) 3560.7 3465.3 2495.1 2806.7 450.8 742.0 0.21 0.1 -3.6 -1.2 -4.7 -1.1 Tỷ lệ tăng trưởng diện tích rừng trồng (%) (Nguồn : Niên giám thống kê huyện Đại Lộc) Những thông tin cho biết huyện Đại Lộc tạo điều kiện để huy động diện tích đất phát triển rừng trồng Điều cho phép không khai thác hiệu nguồn tài nguyên đất mà tạo việc làm thu nhập cho lao động khôi phục phát triển rừng găn với bảo vệ môi trường 14 Bảng 2.5 Tổng đầu tư phát triển rừng trồng huyện Đại Lộc 2012 2013 2014 2015 2016 2017 59.7 59.8 58.3 57.4 56.3 55.5 30.9 30.1 28.3 26.3 30.8 32.1 28.8 29.7 30.0 31.1 25.5 23.4 Tổng đầu tư cho rừng trồng ( tỷ đồng) Trong Nhà nước (tỷ đồng) Người sản xuất (tỷ đồng) (Nguồn : Phòng NN PTNT huyện Đại Lộc) Tổng đầu tư cho phát triển rừng trồng huyện không thay đổi nhiều Nếu năm 2012 59.7 tỷ đồng năm 2017 55,5 tỷ đồng Vốn đầu tư tập trung xây dựng đường giao thông, hạ tầng cho rừng trồng, kiến thiết rừng mới… trồng huyện Bảng 2.5A Lao động sản xuất rừng trồng huyện Đại Lộc 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1187 1229 1273 1358 1407 1455 4392 4302 4200 4347 4392 4465 Số đơn vị sản xuất tham gia trồng rừng (hộ) Số lao động sản xuất rừng trồng (người) (Nguồn : Phòng NN PTNT huyện Đại Lộc) Tóm lại, Rừng trồng xét quy mơ năm qua có phát triển định, góc độ đầu vào đầu Quy mô giá trị sản xuất rừng trồng tăng nhanh, không ổn định Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác tăng đáng kể, đóng góp đap ứng lớn cho nhu 15 cầu gỗ nguyên liệu cho kinh tế Theo yếu tố đầu vào, quy mô sản xuất rừng trồng tăng Diện tích rừng trồng trì quy mơ 16 ngàn ha, tổng đầu tư lao động lớn có xu hướng tăng Tuy nhiên, phát triển chưa tương xứng với khả năng, hay dư địa phát triển rừng trồng lớn Đây tiềm lớn để địa phương tận dụng để phát triển kinh tế 2.2.2 Cơ cấu rừng trồng phù hợp Bảng 2.6: Cơ cấu GTSX ngành lâm nghiệp (ĐVT:%) 2012 Chung toàn ngành Lâm nghiệp Tỷ trọng GTSX từ trồng rừng 2013 2014 2015 2016 2017 Thay đổi 100 100 100 100 100 100 100 5.58 4.72 4.02 5.17 7.43 7.44 1.86 94.42 95.28 95.98 94.83 92.57 92.56 -1.86 Tỷ trọng Khai thác gỗ, lâm sản dịch vụ (Nguồn : Niên giám thống kê huyện Đại Lộc) (So sánh 2017 với 2012) Tỷ trọng sản xuất rừng trồng chiếm vai trò khơng lớn ngành lâm nghiệp Tỷ trọng sản xuất năm 2012 gần 6% năm 2017 7.44 %, tăng 1.86% Trong tỷ trọng hoạt động Khai thác gỗ, lâm sản dịch vụ chiếm chủ yếu, năm 2012 94.4% năm 2017 92.56%, giảm 1.86% Cơ cấu sản lượng gỗ khai thác địa bàn huyện Đại Lộc bảng Sản lương gỗ rừng trồng chiếm gần hoàn toàn, năm 2012 98.47% năm 2017 99.4% 16 Bảng 2.7: Cơ cấu sản lượng gỗ khai thác (ĐVT:%) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TĐ Tổng sản lượng 100 100 100 100 100 100 gỗ khai thác Tỷ trọng sản lượng Gỗ rừng 1.53 1.00 0.98 0.91 0.67 0.60 -0.93 tự nhiên Tỷ trọng sản lượng Gỗ rừng 98.47 99.00 99.02 99.09 99.33 99.40 0.93 trồng (Nguồn : Niên giám thống kê huyện Đại Lộc) (So sánh 2017 với 2012) Trong tổng diện tích rừng trồng huyện Đại Lộc nay, đa số diện tích dành đẻ sản xuất rừng trồng tập trung thay phân tán Tỷ trọng diện tích Diện tích rừng trồng tập trung năm 2012 80% năm 2017 95.4%, tăng 15.4% Trong tỷ trọng diện tích Diện tích rừng trồng phân tán giảm từ 20% xuống 2.8% thời gian này, hay giảm 15.4% Bảng 2.8: Cơ cấu diện tích rừng trồng huyện Đại Lộc (ĐVT:%) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TĐ Tổng diện tích rừng trồng 100 100 100 100 100 100 80.0 80.6 85.5 83.5 97.2 95.4 20.0 19.4 14.5 16.5 2.8 Tỷ trọng Diện tích rừng trồng tập trung 15.4 Tỷ trọng Diện tích trồng phân tán 4.6 -15.4 (Nguồn : Niên giám thống kê huyện Đại Lộc) 17 (So sánh 2017 với 2012) Sự thay đổi cho thấy phần lớn diện tích rừng trồng phân bổ sản xuất rừng trồng tập trung Điều hợp lý phân bổ lọi cho tổ chức quản lý, sản xuất hiệu kinh tế cao Tuy nhiên việc giao đất để phát triển rừng trồng Năm 2012 tỷ trọng nguồn nhà nước gần 52 % nhà sản xuất 42% Năm 2017 tỷ trọng nguồn 57.78% 42.22 % Nguồn từ nhà nước tăng 6% Điều cho thấy tiềm nguồn đầu tư từ khu vực nhà sản xuất mà chủ yếu tư nhân lớn Nếu có sách tốt để huy động nguồn đầu tư cho phát triển rừng trồng khơi thơng nguồn lực lớn kinh tế Năm 2012, tỷ lệ vốn đầu tư dành cho trồng rừng tập turng 83.48% dành cho rừng phân tán 16.52% Năm 2017, tỷ lệ 96.3% 3.7% Tỷ lệ phân bổ cho rừng trồng tập trung tăng gần 13% Đây xu hướng tập trung dành phát triển vùng sản xuất tập trung 2.2.3 Tình hình Tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm phát triển rừng trồng Bảng 2.9: Số lượng sở sản xuất rừng trồng theo nhóm (ĐVT: sở) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TĐ Số đơn vị sản xuất tham gia trồng rừng (hộ hay hộ) Số Hộ trồng 1187 1229 1273 1358 1407 1455 268 Trong đó: 1162 1189 1233 1318 1355 1397 235 18 2012 2013 2014 2015 2016 2017 rừng Số Trang Trại Số HTX Số Doanh nghiệp TĐ 6 8 17 31 29 29 38 45 28 (Nguồn : Phòng NN PTNT huyện Đại Lộc) (So sánh 2017 với 2012) Về số lượng, hộ gia đình tham gia sản xuất trừng trồng cao tăng đáng kể năm qua Năm 2012, số hộ gia đình 1162 hộ năm 2017 1397 hộ, tăng 235 hộ Số lượng trang trại nhìn chung có tăng biến động không Số lượng tăng trang trại từ năm 2012 lên trang trại năm 2017 Tương tự số lượng HTX doanh nghiệp tăng chậm thời gian Nếu xét cấu theo số lượng 2017, số hộ sản xuất rừng trồng chiếm 97.9% giảm gần 1.9%, tỷ trọng trang trại 0.5%, HTX 0.4 % doanh nghiệp 3.1% Từ thấy, hình thức tổ chức sản xuất số lượng chủ yếu hộ gia đình, hình thức khác chiếm tỷ trọng nhỏ Bảng 2.10: Quy mô sản xuất sở sản xuất rừng trồng Số lao động (lao động) Số vốn sản xuất (triệu) Diện tích đất (ha) Hộ Trang trại Doanh nghiệp 1-3 – 25 15-50 25 - 120 150 - 600 500 - 1000 - 15 10 - 25 25-50 (Nguồn : Phòng NN PTNT huyện Đại Lộc) 19 Trong sản xuất rừng trồng Đại Lộc, xem xét theo chuỗi sản xuất sở sản xuất hoạt động khác Nhưng nhìn chung vãn chưa theo chuỗi giá trị nghĩa 2.2.4 Tình hình Phát triển sở hạ tầng cho rừng trồng Về hạ tầng giao thông huyện Đại Lộc Hạ tầng điện: Đánh giá chung 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Những thành công 2.3.2 Những khuyết điểm 2.3.3 Nguyên nhân khuyết điểm 20 CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆNPHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ RA GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM 3.1.1 Định hƣớng mục tiêu phát triển kinh tế huyện Định hướng phát triển - Phát triển KTXH sở khai thác, sử dụng có hiệu tiềm năng, lợi thế, nguồn lực chỗ người tài nguyên thiên nhiên đồng thời tích cực, chủ động tranh thủ hỗ trợ Trung ương, tỉnh thu hút nguồn lực bên ngồi (nhất vốn, cơng nghệ) nhằm tạo phát triển nhanh, hiệu - Phát triển KTXH bền vững dựa ba trụ cột: Tăng trưởng kinh tế nhanh ổn định; Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân; Bảo vệ tốt thiên nhiên môi trường sinh thái Mục tiêu phát triển Mục tiêu tổng quát Mục tiêu cụ thể 3.1.2 Định hƣớng phát triển lâm nghiệp tỉnh - Đảm bảo tồn diện tích rừng tự nhiên có chủ quản lý Phấn đấu nâng độ che phủ rừng toàn tỉnh từ 515% năm 2015 lên 54% vào năm 2020 - Tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên có đặc biệt rừng phòng hộ đầu nguồn khu rừng đặc dụng rừng phòng hộ ven biển Triển khai đồng có hiệu biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng 21 - Huy động tham gia hệ thống trị tồn xã hội vào lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung 3.2.1.1 Giải pháp thúc đẩy gia tăng quy mô rừng trồng - Về phát triển vốn rừng trồng, trồng rừng sản xuất nông lâm kết hợp - Giao đất, khoán rừng, quản lý bảo vệ rừng trồng Giải vấn đề vốn Giải pháp lao động a Thúc đẩy chuyển dịch cấu rừng trồng Để nâng cao tốc độ hiệu phát triển rừng trồng huyện Đại Lộc, chuyển dịch cấu rừng trồng đóng vai trò then chốt, quan trọng Đó chuyển dịch cấu theo hướng đại phù hợp có thể: + Phát huy lợi so sánh để khai thác sử dụng có hiệu nguồn lực phát triển (đất đai, tài nguyên thiên nhiên, vốn, nguồn nhân lực,…) sở tái cấu lại lầm nghiệp theo hướng phân bổ nguồn lực từ khu vực có suất, hiệu thấp sang khu vực có suất, hiệu cao gắn với bảo vệ môi trường + Tạo sức sản xuất gỗ rừng với khối lượng lớn, chất lượng cao, đa dạng chủng loại để đáp ứng nhu cầu nội địa xuất + Tạo nhiều công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người lao động, tạo hội thuận lợi cho thành phần 22 xã hội vươn lên làm giàu đáng khn khổ pháp luật + Góp phần nâng cao lực cạnh tranh nông nghiệp, mở hội cho nơng nghiệp tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa, nâng cao trình độ áp dụng khoa học công nghệ phương thức quản lý tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vươn lên thu hẹp khoảng cách phát triển với địa phương khác b Hoàn thiện Tổ chức sản xuất phát triển rừng trồng Về đổi phát triển hình thức tổ chức sản xuất rừng trồng Về phát triển tổ chức sản xuất rừng trồng theo chuỗi liên kết c Giải pháp Phát triển sở hạ tầng cho rừng trồng - Tranh thủ đầu tư Nhà nước nhân dân làm, lồng ghép mục tiêu chương trình cách đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng cho sản xuất rừng trồng Tập trung đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông, điện vùng sản xuất rừng trồng 3.2.2 Giải pháp khác - Nâng cao ý thức người sản xuất trồng rừng - Khuyến khích đầu tư sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng - Đẩy mạnh ứng dụng tiến KH-CN vào sản xuất 23 KẾT LUẬN Trong thời đại ngày nay, môi trường ngày bị suy thoái, sống hành tinh bị ảnh hưởng mạnh mẽ theo chiều hướng ngày xấu tượng biến đổi khí hậu việc phát triển rừng trồng để góp phần bảo vệ mơi trường quan trọng hết Đó khơng phải mục tiêu riêng quốc gia mà mục tiêu toàn nhân loại hướng tới Để thực việc phát triển rừng trồng cách bền vững, tác giả nghiên cứu cách thức phát triển rừng trồng đề xuất giải pháp phù hợp Luận văn sau hoàn thành giải vấn đề sau: Cơ sở lý luận pháp luật phát triển rừng trồng, làm r khái niệm, xây dựng nội dung, đánh giá vai trò phát triển rừng trồng khía cạnh kinh tế xã hội Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng phát triển rừng trồng địa bàn huyện qua đánh giá sát với thực trạng địa phương nghiên cứu, nhân tố hợp lý, tích cực mặt hạn chế để giúp cho việc hồn thiện hệ thống sách phát triển ý rừng trồng địa bàn huyện Luận văn đưa định hướng đề xuất giải pháp tương đối cụ thể nhằm hoàn thiện giải pháp phát triển rừng trồng địa bàn huyện Đó giải pháp Giải pháp thúc đẩy gia tăng quy mô rừng trồng; Thúc đẩy chuyển dịch cấu rừng trồng; Hoàn thiện Tổ chức sản xuất phát triển rừng trồng Giải pháp Phát triển sở hạ tầng cho rừng trồng Tóm lại phát triển rừng trồng huyện vấn đề cấp thiết, nhằm tạo phát triển ổn định bền vững khu vực nông thôn Đây nhiệm vụ lâu dài, phức tạp 24 đặt chương trình tổng thể quốc gia nói chung huyện Đại Lộc nói riêng Phát triển rừng trồng q trình khó khăn, lâu dài phức tạp, thực điều cơng việc đòi hỏi có nỗ lực lớn hệ thống trị Điều đòi hỏi nổ lực khơng ngừng quyền địa phương, quan tâm thường xuyên, đầu tư cấp; tiến hành hoạt động phối kết hợp, lồng ghép vào chương trình, đề án phát triển rừng tỉnh huyện Những giải pháp nêu chương giải pháp chủ yếu để giải tốt việc phát triển rừng trồng địa bàn huyện, đòi hỏi kết hợp thống nhất, đồng tất cấp, ngành mang lại kết khả quan ... lý luận phát triển rừng trồng Chương Thực trạng phát triển rừng trồng địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam Chương Các giải pháp phát triển rừng trồng địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam 5 CHƢƠNG... THIỆNPHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ RA GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM 3.1.1 Định hƣớng mục tiêu phát triển. .. tiễn phát triển rừng trồng địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống lý luận phát triển rừng trồng - Đánh giá thực trạng phát triển rừng trồng địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển rừng trồng trên địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, Phát triển rừng trồng trên địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay