Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN GIA NGUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƢỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS Nguyễn Hữu Cường Phản biện 2: PGS.TS Võ Văn Nhị Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiệu tài DN hiệu việc huy động, sử dụng quản lý vốn DN (Trương Bá Thanh Trần Đình Khơi Ngun, 2001) Để đánh giá cấu trúc tài DN tối ưu hay chưa, có mang lại giá trị tối đa hiệu tài hay khơng, cần có tiêu để đo lường, đánh giá tiêu tài hiệu tài cách hợp lý Phân tích hiệu tài doanh nghiệp cơng cụ đắc lực giúp doanh nghiệp nhận thấy rõ thực trạng hiệu tài thân dự đốn hiệu tài tương lai; xác định điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân; qua đó, có giải pháp để ổn định nâng cao hiệu tài doanh nghiệp Việt Nam ngày hội nhập với giới, bên cạnh việc phát triển kinh tế, đời sống xã hội ngày nâng cao vấn đề chăm lo sức khỏe ngày nhiều người quan tâm Để nâng cao lực cạnh tranh khẳng định tối đa hóa doanh nghiệp, doanh nghiệp ngành Dược cần thực nhiều biện pháp, việc nghiên cứu, lựa chọn vận dụng cách linh hoạt lý thuyết kinh tế giúp cho việc tháo gỡ vướng mắc hiệu tàidoanh nghiệp gặp phải Để làm điều đòi hỏi phải làm rõ ảnh hưởng nhân tố đến hiệu tài Với lý tác giả định chọn đề tài : “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu: Tổng hợp đưa sở lý luận hiệu tài chính, thước đo hiệu tài hình thành mơ hình nhân tố tác động đến hiệu tài Dựa số liệu thực tế thu thập để xem xét thực trạng, đồng thời phân tích xác định nhân tố ảnh hưởng Câu hỏi nghiên cứu Bài nghiên cứu thực nhằm trả lời câu hỏi sau: - Hiệu tài thước đo hiệu tài gì? - Thực trạng hiệu tài nhân tố tác động đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm nào? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hiệu tài nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: 44 doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết TTCK Việt Nam + Phạm vi thời gian: tình hình hoạt động 44 doanh nghiệp từ năm 2012 đến năm 2016 với liệu thu thập từ BCĐKT BKQHĐKD webside Phƣơng pháp nghiên cứu: Nguồn liệu: Dựa vào số liệu BCTC từ năm 2012 đến năm 2016 44 doanh nghiệp ngành Dược phẩm niên yết TTCK Việt Nam Phương pháp thực hiện: nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp định lượng phương pháp định tính Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Đưa giải pháp dựa vào đặc thù ngành Dược phẩm nhằm hoàn thiện cấu tài doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Kết cấu đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận hiệu tài nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 4: Kết nghiên cứu hàm ý rút từ kết nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trước hết, việc sử dụng công cụ để đánh giá hiệu tài doanh nghiệp có vai trò quan trọng Có nhiều tiêu đo lường hiệu tài doanh nghiệp, tiêu thường sử dụng nghiên cứu chia thành hai loại chính, là: hệ số giá trị kế tốn, gọi hệ số lợi nhuận hệ số giá trị thị trường, gọi hệ số tăng trưởng tài sản Các tiêu lợi nhuận dùng nhiều bao gồm lợi nhuận tổng tài sản (ROA) lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Tuy nhiên, số trường hợp, cách sử dụng ROI thực ROA, nghiên cứu Shah, Butt & Saeed (2011) Nhìn chung, ROA ROE hai hệ số sử dụng phổ biến Tuy nhiên, theo giáo trình biên soạn Việt Nam, tác giả sử dụng tiêu Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) để đo lường hiệu tài doanh nghiệp Trong đề tài nghiên cứu tác giả nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả sử dụng “Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE)” để đo lường hiệu tài doanh nghiệp (tác giả giải thích mục sau) Sau tác giả đưa cơng trình nghiên cứu trước hiệu tài nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài tác giả nước mà thực nghiệm sở để tác giả tiếp tục đề tài nghiên cứu mình: Năm 2005, tác giả Weixu thực nghiên cứu “Mối quan hệ cấu vốn hiệu tài chính” Kết nghiên cứu cho thấy hiệu tài bị tác động lớn tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu (D/E) Tỷ suất nợ có tác động dương (+) đến hiệu tài mức tỷ suất nợ thấp có tác động âm (-) mức tỷ suất nợ cao Năm 2006, Tác giả Trần Thị Hòa Việt Nam nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp thương mại địa bàn thành phố Đà Nẵng” theo xu hướng xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài Kết tác giả tỉ suất sinh lời tài sản ROA, tỉ suất nợ vốn chủ sở hữu (D/E), khả sinh lời kinh tế tài sản (RE), số vòng quay vốn lưu động bốn nhân tố tác động thuận chiều tới ROE doanh nghiệp CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNHCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hiệu Theo nhà ngôn ngữ học, khái niệm hiệu hiểu “ kết yêu cầu việc làm mang lại” (Trương Bá Thanh Trần Đình Khơi Ngun, 2001) Nhưng theo từ điển Lepetii Lasousse định nghĩa “ Hiệu kết đạt việc thực nhiệm vụ định” (Josette Peyrard, 2005) Như chất hiệu tài kết lao động xã hội, xác định mối quan hệ so sánh lượng kết hữu ích cuối thu với lượng hao phí lao động xã hội Do thước đo hiệu tiết kiệm hao phí lao động xã hội tiêu chuẩn hiệu tối đa hóa kết dựa nguồn lực sẵn có Xét góc độ thuật ngữ chuyên môn, hiểu hiệu theo nghĩa kinh tế là: “Mối quan hệ yếu tố đầu vào khan với đầu hàng hóa dịch vụ”, đo lường theo vật gọi hiệu kĩ thuật theo chi phí gọi hiệu kinh tế Hiệu kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực doanh nghiệp xã hội để đạt kết cao với chi phí thấp Hiệu kinh tế so sánh kết đạt với chi phí bỏ để đạt kết Hiệu kinh tế chủ yếu thông qua tiêu lợi nhuận đạt từ hoạt động doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm hiệu tài chính: Hiệu tài doanh nghiệp hiệu việc huy động, quản lý sử dụng vốn trình kinh doanh Cụ thể : Hiệu tài trước hết hiệu huy động vốn; hiệu tài hiệu việc quản lý sử dụng vốn kinh doanh, hiệu việc quản lý sử dụng tài sản doanh nghiệp (Josette Peyrard, 2005) Một doanh nghiệphiệu tài cao điều kiện cho doanh nghiệp tăng trưởng Ngoài ra, hiệu tài cao đảm bảo an tồn cho doanh nghiệp mơi trường tài Do vậy, hiệu tài mục tiêu chủ yếu nhà quản trị, trường hợp họ người chủ có vốn đầu tư Nghiên cứu hiệu tài nhằm đánh giá tăng trưởng tài sản cho doanh nghiệp so với tổng số vốn mà doanh nghiệp thực có, khả sinh lời vốn chủ sở hữu 1.1.3 Thƣớc đo hiệu tài chính: Trước hết, việc sử dụng thước đo để đánh giá hiệu tài doanh nghiệp có vai trò quan trọng Có nhiều tiêu đo lường hiệu tài doanh nghiệp, tiêu thường sử dụng nghiên cứu chia thành hai loại hệ số giá trị kế tốn hay gọi hệ số lợi nhuận hệ số giá trị thị trường hay gọi hệ số tăng trưởng tài sản Nhìn chung ROA, ROE hai thước đo sử dụng phổ biến việc đánh giá hiệu tài doanh nghiệp Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng ROE để đánh giá hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam - Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Khả tạo lợi nhuận vốn chủ sở hữu mà doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động kinh doanh mục tiêu nhà quản trị, tiêu xác định sau: Tỉ suất sinh lời VCSH ( ROE) = Lợi nhuận trước thuế (sau thuế) Vốn chủ sở hữu bình quân x 100% 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 1.2.1 Các nhân tố thuộc doanh nghiệp a Khả toán (Liquidity) Khả toán doanh nghiệp nội dung quan trọng để đánh giá chất lượng tài hiệu tài trường kinh doanh Nghiên cứu Mr Mou Xu hiệu tài cơng ty niêm yết sàn chứng khoán Thượng Hải 50 (SS50) khả tốn ngắn hạn (CR) có mối quan hệ chiều với hiệu tài doanh nghiệp Nghiên cứu Nguyễn Thị Nguyên (2014) sử dụng tiêu CR để đo lường mức độ ảnh hưởng khả toán đến hiệu tài chính, kết cho thấy hệ số hồi quy mơ hình có ROE biến phụ thuộc CR có tác động ngược chiều đến hiệu sản xuất kinh doanh công ty xây dựng Việt Nam Ngược lại với nghiên cứu Mr Mou Xu nghiên cứu Khalifa & Zurina (2013) hiệu tài nhân tố tác động đến hiệu tài cơng ty sản xuất dầu niêm yết thị trường chứng khoán Libya (LSM) b Quy mô doanh nghiệp (SIZE) Quy mô xem dấu hiệu để nhà đầu tư biết đến cơng ty Thứ nhất, quy mơ doanh nghiệp có tác động tich cực đến hiệu tài theo kết luận Simerly & Li (2000), nghiên cứu Athanasoglou, P P, Brissmis, S N & Delis, M D (2005), Papadognas (2007), Amato Burson (2007) Ở Việt Nam, nghiên cứu Trương Đông Lộc Trần Quốc Tuấn (2009), nghiên cứu Đoàn Ngọc Phi Anh (2010) Thứ hai, quy mơ hiệu tài cơng ty khơng có mối liên hệ với nghiên cứu Amarjit, G, et al (2010) , nghiên cứu Falope Ajilore (2009), nghiên cứu Đỗ Dương Thanh Ngọc (2011) c Hình thức sở hữu doanh nghiệp (STATE) Sở hữu Nhà nước công ty đặc điểm riêng công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Thứ nhất, sở hữu Nhà nước có tác động ngược chiều đến hiệu tài doanh nghiệp Thứ hai, số nghiên cứu cho thấy tác động chiều phần vốn Nhà nước hiệu tài doanh nghiệp Thứ ba, có nghiên cứu tìm mối liên hệ tương hỗ sở hữu Nhà nước hiệu tài doanh nghiệp (Le & Buck, 2011) Cuối cùng, có nghiên cứu cho thấy phần vốn Nhà nước khơng có tác động rõ rệt hiệu doanh nghiệp theo chiều hướng chiều ngược chiều (Kole &Mulherin, 1997) d Thời gian hoạt động doanh nghiệp (AGE) Thời gian hoạt động coi yếu tố gây ảnh hưởng tới hiệu tài doanh nghiệp, đề tài nghiên cứu này, thời gian hoạt động tính từ doanh nghiệp thành lập Có quan điểm trái ngược xoay quanh vấn đề Quan điểm thứ nhất, hiệu tài giảm doanh nghiệp hoạt động lâu mối quan hệ ngược chiều thời gian hoạt động hiệu tài (Loderer, Neusser, 10 Tuy nhiên, nghiên cứu Đỗ Dương Thanh Ngọc (2011) lại TSCĐ tổng tài sản khơng có ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Kết không phù hợp với lý thuyết kết nghiên cứu Zian & Tian (2008), Onaolapo & Kajola (2010) g Chu kỳ kinh doanh (BS) Chu kỳ kinh doanh khoảng thời gian từ khách hàng mua hàng doanh nghiệp thu tiền bán hàng Chu kỳ kinh doanh = Thời gian luân chuyển hàng lưu kho Hoặc Chu kỳ kinh doanh = Thời gian thu nợ trung bình Nghiên cứu nhóm giảng viên trường Đại học Thăng Long ,Chu Thị Thu Thủy, Nguyễn Thanh Huyền, Ngô Thị Quyên (2015) nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài CTCP phi tài niêm yết TTCK thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cho chu kỳ kinh doanh có tác dụng âm đến hiệu tài có ý nghĩa thống kê mức 10% 1.2.2 Các nhân tố thuộc môi trƣờng hoạt động a Tăng trưởng GDP (GROWTH) b Lạm phát KẾT LUẬN CHƢƠNG 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƢỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Thị trường chứng khốn (TTCK) Việt Nam kênh huy động vốn dài hạn cho đầu tư phát triển, phù hợp với mục tiêu xu phát triển đất nước Mối quan tâm hàng đầu nhà đầu tư (NĐT) TTCK hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty niêm yết Vì thế, muốn thu hút NĐT, công ty phải nâng cao hiệu hoạt động 2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH DƢỢC PHẨM 2.2.1 Giới thiệu ngành Dƣợc phẩm doanh nghiệp ngành Dƣợc phẩm Dược phẩm Việt Nam vốn xem ngành tiềm ẩn nhiều thách thức, rủi ro song phủ nhận ngành Dược đà phát triển tốt có nhiều tiềm phát triển Điểm yếu lớn ngành Dược phẩm khả sản xuất chưa bắt kịp tiêu thụ Chi phí đầu tư cơng nghệ nghiên cứu tốn nên phần lớn sở vật chất trang thiết bị sở sản xuất thuốc sở nghiên cứu để triển khai sản xuất thiếu khơng đồng Chính vậy, việc áp dụng cơng nghệ tiên tiến vào sản xuất nhiều trở ngại Dù gặp nhiều khó khăn sản xuất công nghệ với cấu dân số trẻ, thu nhập mức độ quan tâm 90 triệu dân đến vấn đề sức khỏe ngày cao, Việt Nam nhiều tiềm để phát triển ngành dược phẩm 12 Tiềm tăng trƣởng ngành dƣợc năm 2016 – 2017 Theo ước tính BMI, giá trị tiêu thụ thuốc Việt Nam năm 2016 tiếp tục trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10,2% nhờ cấu dân số trẻ, thu nhập mức độ quan tâm đến vấn đề sức khỏe ngày cao Tuy nhiên, giá trị sản xuất nước chiếm chưa đến 45% tổng giá trị sử dụng thuốc, chủ yếu bào chế loại thuốc đơn giản, phổ biến, giá rẻ Các loại thuốc biệt dược có giá trị cao đa phần thuốc nhập khẩu, cơng ty dược liên doanh/ nước ngồi phân phối Để phát triển ngành dược nước, thời gian tới, doanh nghiệp phải đối mặt với tốn khó: cải thiện chất lượng sản phẩm có, tăng cường đầu tư nghiên cứu dòng sản phẩm chuyên dụng… vốn, lực nhân hạn chế 2.2.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành Dƣợc phẩm niêm yết TTCK Việt Nam Theo báo cáo Công ty Nghiên cứu Ngành Tư vấn Việt Nam (VIRAC), quý 1/2017, giá trị nhập nguyên phụ liệu lên tới 93,66 triệu USD 90% lượng cung nguyên phụ liệu dược phẩm đến từ 12 quốc gia giới, chủ yếu từ Trung Quốc chiếm 58,78% tổng kim ngạch, đạt 55,05 triệu USD Tuy phải đối mặt với nhiều thách thức ngành dược đạt nhiều thành tựu đáng kể Trong giai đoạn 2010 – 2016, ngành dược Việt Nam giữ tốc độ tăng trưởng năm cao châu Á với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) đạt 19,7% Năm 2016, chi tiêu y tế bình quân đầu người/năm tăng 20 USD so với năm 2009 Thành công ngành dược Việt Nam thể việc hầu hết cổ phiếu dược, bao gồm công ty sản xuất phân phối, 13 tăng giá giữ mức ổn định doanh thu lợi nhuận 2.3 HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƢỢC PHẨM TRONG MẪU NGHIÊN CỨU TỪ NĂM 2012 - 2016 Để nghiên cứu sâu số liệu liên quan đến hiệu tài chính, tác giả xử lý số liệu thu thập doanh nghiệp ngành Dược phẩm mẫu nghiên cứu đưa số bảng thông tin sau: Về khả sinh lời nhóm doanh nghiệp đại diện cho ngành dược phẩm, biên lợi nhuận ngành tương đối ổn định cải thiện dần vài năm gần đây, cho thấy khả quản lý chi phí doanh nghiệp cải thiện đáng kể, đến từ việc tối ưu giá vốn đầu vào, ưu đãi thuế TNDN hay đến từ việc cắt giảm khoản chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp mà tăng trưởng doanh thu Đến Việt Nam nằm top đầu giới tăng trưởng chi tiêu cho dược phẩm Rõ ràng tiềm ngành dược phẩm lớn việc thơng qua hiệp định TPP có thêm nhiều hội thách thức cho ngành dược năm tới Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt tập trung sản phẩm thuốc generic có trùng lắp chức công dụng tạo nên cạnh tranh lẫn lớn thị trường nước KẾT LUẬN CHƢƠNG 14 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƢỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƢỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM Dựa vào lý thuyết, nghiên cứu thực chứng có liên quan thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành Dược phẩm mà tác giả trình bày phần mở đầu, chương chương 2, cho thấy có nhiều yếu tố tác động đến hiệu tài doanh nghiệp như: quy mơ doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, vòng quay tổng tài sản, tỷ lệ TSCĐ/ tổng tài sản,…Tác giả chọn nhân tố sau nhân tố mà tác giả cho ảnh hưởng cốt lõi đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm : Khả tốn (LIQUIDITY), Quy mơ doanh nghiệp (SIZE), Hình thức sở hữu doanh nghiệp (STATE), Thời gian hoạt động doanh nghiệp (AGE), Đòn bẩy tài (DFL), Cấu trúc tài sản (AS), Chu kỳ kinh doanh (BS) 3.2 GIẢ THUYẾT VỀ MỐI TƢƠNG QUAN GIỮA HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG Dựa vào lý thuyết nhân tố tác động đến hiệu tài doanh nghiệp nêu Chương 1, đề tài nghiên cứu sử dụng tiêu tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) làm thước đo hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm 15 niêm yết TTCK Việt Nam Ngoài ra, đề tài nhân tố tác động đến hiệu tài doanh nghiệp, là: khả tốn, quy mơ cơng ty, hình thức sở hữu doanh nghiệp, thời gian hoạt động doanh nghiệp, đòn bẩy tài chính, cấu trúc tài sản, chu kỳ kinh doanh - Khả toán (Liquidity) Giả thuyết 1: Khả toán tỷ lệ thuận với hiệu tài doanh nghiệp - Quy mơ cơng ty (SIZE) Giả thuyết 2: Quy mô công ty tỷ lệ thuận với hiệu tài doanh nghiệp - Hình thức sở hữu doanh nghiệp (STATE) Giả thuyết 3: Hình thức sở hữu tỷ lệ thuận với hiệu tài doanh nghiệp - Thời gian hoạt động doanh nghiệp (AGE) Giả thuyết 4: Thời gian hoạt động tỷ lệ thuận với hiệu tài doanh nghiệp - Đòn bẩy tài (DFL) Giả thuyết 5: Đòn bẩy tài tỷ lệ thuận với hiệu tài doanh nghiệp - Cấu trúc tài sản (AS) Giả thuyết 6: Cấu trúc tài sản tỷ lệ thuận với hiệu tài doanh nghiệp - Chu kỳ kinh doanh (BS) Giả thuyết 7: Chu kỳ kinh doanh tỷ lệ thuận với hiệu tài doanh nghiệp  Mơ hình nghiên cứu đề nghị cho đề tài Dựa vào sở lý thuyết lý luận nêu phần 16 tác giả xây dựng mơ hình nghiên cứu tác động nhân tố đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm sau: ROEi = a0 + a1*QRi + a2*SIZEi + a3*STATEi + a4*AGEi + a5*DFLi + a6*ASi + a7BSi + Ɛ Trong đó: QR: khả tốn nhanh SIZE: quy mơ cơng ty STATE: hình thức sở hữu doanh nghiệp AGE: thời gian hoạt động doanh nghiệp DFL: đòn bẩy tài AS: cấu trúc tài sản BS: chu kỳ kinh doanh Ɛ: sai số ngẫu nhiên 3.3 ĐO LƢỜNG CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH Quan sát nghiên cứu tài liệu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài nghiên cứu trước, tác giả sử dụng biến bao gồm biến phụ thuộc biến độc lập ( biến giải thích biến giải thích): 3.3.1 Biến phụ thuộc Biến phụ thuộc biến số mà ta quan tâm đến giá trị nó, thường ký hiệu Y nằm vế trái phương trình Trong đề tài nghiên cứu này, tác giả sử dụng thước đo hiệu tài cho doanh nghiệp ngành Dược phẩm tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) Đó biến phụ thuộc mơ hình hồi quy tuyến tính bội mà tác giả nghiên cứu Trong nghiên cứu, tác giả sử dụng số liệu thu thập từ báo cáo tài 44 cơng ty ngành Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam năm, từ 2012 đến 2016 Tác giả sử dụng 17 Lợi nhuận trước thuế để tính Tỷ suất sinh lời VCSH (ROE) Tỉ suất sinh lời VCSH ( ROE) 3.3.2 = Lợi nhuận trước thuế Vốn chủ sở hữu bình quân x 10% Biến độc lập Biến độc lập biến số cho tác động đến biến phụ thuộc, thường ký hiệu X nằm vế trái phương trình Biến độc lập gọi biến giải thích (explanatory variable) Trong đề tài nghiên cứu này, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết TTCK Việt Nam biến độc lập nghiên cứu mơ hình hồi quy tuyến tính bội, cụ thể biến độc lập sau: Bảng 3.1: Giả thuyết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết TTCK Việt Nam Biến độc lập Nhân tố Biến mã hóa Khả tốn Khả tốn ngắn hạn X1 Hình thức sở hữu Tỷ lệ % vốn NN X2 Quy mô công ty Tổng tài sản X3 Thời gian hoạt động Số năm hoạt động DN X4 Đòn bẩy tài Độ bẩy tài (DFL) X5 Cấu trúc tài sản Tỷ trọng TSCĐ X6 Thời gian luân chuyển hàng lưu Biến phụ thuộc Chu kỳ kinh doanh kho & Thời gian thu nợ trung bình Hiệu tài ROE X7 Y 18 3.4 CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU Tổng thể nghiên cứu doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Dược phẩm niêm yết TTCK Việt Nam, mẫu nghiên cứu 44 doanh nghiệp Thời gian chọn mẫu: từ năm 2012 đến năm 2016 Theo tác giả, số liệu từ năm 2012 – 2016 sát với thời điểm 3.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.5.1 Mô tả thống kê Mơ tả thống kê phân tích liên quan đến việc kiểm tra đặc tính biến, so sánh để suy diễn thống kê mối quan hệ biến Tác giả sử dụng phần mềm STATA để ước lượng biến mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết TTCK Việt Nam 3.5.2 Phân tích tƣơng quan đa cộng tuyến Phân tích tương quan phép phân tích sử dụng thước đo độ lớn mối liên hệ biến định lượng nghiên cứu Thông qua thước đo người nghiên cứu xác định mối liên hệ tuyến tính biến độc lập, phụ thuộc nghiên cứu 3.5.3 Phân tích hồi quy Trong nghiên cứu ta sử dụng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính bội KẾT LUẬN CHƢƠNG 19 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUCÁC HÀM Ý RÚT RA TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 PHƢƠNG PHÁP, THỦ TỤC VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bảng 4.1: Kết kiểm định VIF Biến VIF 1/VIF DLF 2.43 0.41085 KhanangTT 2.39 0.41826 ACP 2.19 0.45653 ICP 1.48 0.67347 TytrongTSCD 1.38 0.72605 TuoiDN 1.27 0.78703 TongTS 1.24 0.80476 SohuuNN 1.12 0.89477 Trung bình VIF 1.69 Ghi chú: Giá trị P-Value mô tả mô tả ngoặc đơn * pvalue< 0.1, ** pvalue< 0.05, *** pvalue< 0.01 Các ước lượng OLS xử lý vấn đề phương sai sai số thay đổi (robust standard errors) Liên quan tới nhân tố khả toán: Kết ước lượng khả toán ngắn hạn tỷ lệ thuận với ROE đạt mức ý nghĩa thống kê 5% Ngành Dược phẩm nhìn chung có khả tốn tốt, nhận tín nhiệm ngân hàng sở để doanh nghiệp ngành tiếp cận thuận lợi vốn vay ngân hàng với lãi suất ưu đãi 20 Về quy mô công ty, tổng tài sản trung bình doanh nghiệp ngành Dược niêm yết 11.000 tỷ đồng.Với mức ý nghĩa 10% mang dấu dương cho thấy quy mô cơng ty tỷ lệ thuận với hiệu tài Nghĩa quy mơ cơng ty lớn hiệu tài cao Điều phù hợp với nghiên cứu Simerly & Li, Đoàn Ngọc Phi Anh Về hình thức sở hữu doanh nghiệp,theo nghiên cứu trước có nhiều quan điểm trái chiều xoay quanh mối quan hệ hình thức sở hữu doanh nghiệp với hiệu tài Đó mối quan hệ chiều, ngược chiều hay khơng tác động Nhìn vào bảng ta thấy hình thức sở hữu doanh nghiệp tức tỷ lệ vốn Nhà nước tỷ lệ nghịch với hiệu tài Thời gian hoạt động doanh nghiệp: doanh nghiệp có thời gian hoạt động lâu năm có tay nghề cao, kinh nghiệm dồi thường cơng ty có khoản nợ phải trả hơn, hiệu tài cao so với doanh nghiệp non trẻ Điều chứng minh qua kết nghiên cứu bảng thời gian hoạt động doanh nghiệp tỷ lệ thuận với hiệu tài Về cấu trúc tài sản: Nhóm vừa phân phối vừa sản xuất: tỷ trọng TSCĐ/TTS đa dạng, từ 6% (DBT) đến 53% (PPP) Đây doanh nghiệp có mảng phân phối hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn, khơng đòi hỏi đầu tư cho nhà máy sản xuất Nhóm chuyên phân phối: Tỷ trọng TSCĐ/TTS nhóm doanh nghiệp mức thấp ngành, khơng đòi hỏi đầu tư hệ thống nhà máy sản xuất Về đòn bẩy tài chính: theo kết bảng cho thấy, đòn bẩy tài có mức ý nghĩa thống kê 10% tỷ lệ thuận với hiệu 21 tài Trong giai đoạn này, ngành dược phẩm liên tục gia tăng mức độ sử dụng nợ nhằm tài trợ cho trình tăng trưởng Tuy nhiên, hệ số nợ thấpcho thấy đòn bẩy tài mức độ vừa phải Chu kỳ kinh doanh: Về hàng tồn kho : Nhóm sản xuất có số ngày tồn kho bình quân mức 100 – 150 ngày Nhóm vừa phân phối vừa sản xuất: CGP, DHT, MTP, LDP bốn doanh nghiệp dược phẩm có hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất, 50% tổng tài sản Nhóm chuyên phân phối: Hàng tồn kho chiếm đến 52% TTS VMD, đặc thù doanh nghiệp trung gian làm ủy thác nhập cho tập đoàn dược phẩm nước ngoài, hàng tồn kho tập đoàn lưu trữ tạm thời tổng kho Bình Dương VMD với số lượng giá trị lớn trước phân phối đến hệ thống bán lẻ đấu thầu vào bệnh viện, khiến giá trị hàng tồn kho sổ sách VMD mức cao chiếm tỷ trọng vượt trội cấu trúc tài sản doanh nghiệp Về khoản phải thu: Khoản phải thu nhóm sản xuất chiếm 15% - 32% tổng tài sản doanh nghiệp nhóm, tùy sách bán hàng thu hồi nợ doanh nghiệp Số ngày phải thu bình qn nhóm khoảng 70 ngày Nhóm vừa phân phối vừa sản xuất có khoản phải thu bình quân chiếm 24% tổng tài sản, số ngày phải thu bình qn khoảng 73 ngày Nhóm chun phân phối: Với trường hợp DDN, dù số ngày phải thu bình quân mức 100 ngày, xấp xỉ mức bình quân chung 80 ngày ngành, tỷ trọng khoản phải thu tổng Tài sản lại cao, lên đến 72% 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 4.2.1 Mở rộng quy mơ doanh nghiệp, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động 22 Việc doanh nghiệp mở rộng quy mơ nhận tín hiệu tốt từ nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp đối thủ cạnh tranh Việc mở rộng quy mô làm cho doanh nghiệp tăng thị phần, có vị thị trường Các cơng ty tận dụng lợi quy mô để tiếp cận nguồn vốn nhà đầu tư, chi phí lãi vay thấp Đối với khách hàng, doanh nghiệp tạo dựng niềm tin, trì ổn định phát triển số lượng khách hàng, tăng khả cạnh tranh thị trường Từ giúp nâng cao hiệu tài doanh nghiệp 4.2.2 Quản trị tốt giảm thiểu hàng tồn kho Rút ngắn chu kỳ kinh doanh, tăng khả toán nhanh Quản lý hàng tồn kho phải thu hiệu Rút ngắn thời gian quay vòng hai loại tài sản ngăn hạn 4.2.3 Đầu tƣ tài sản cố định hợp lý Giảm cấu trúc tài sản cách giảm TSCĐ Thanh lý tài sản lạc hậu, lỗi thời để thu lại vốn Đổi máy móc thiết bị, cơng ty sử dụng hình thức th mua thiết bị, thuê vận hành thuê tài Về dài hạn, việc đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới, nâng cấp nhà máy sản xuất yếu tố sống 4.2.4 Cải thiện khả sinh lời  Khai thác thị trường nước  Tận dụng chế bảo hộ thuốc sản xuất nước với thuốc nhập  Tận dụng phát huy ưu chi phí sản xuất thấp 23 4.2.5 Kiến nghị với quan Nhà nƣớc Đầu tiên việc ổn định kinh tế vĩ mô, giúp tăng trưởng GDP, giảm lạm phát Chính sách tiền tệ Xây dựng pháp luật, chế sách Giám sát chặt chẽ hệ thống tài Phát triển thị trường chứng khốn Việt Nam Cải thiện chất lượng hàng hóa thị trường 4.2.6 Chiến lƣợc tƣơng lai Doanh nghiệp Dược phải định vị sản phẩm, tạo nét đặc trưng riêng chiến lược phát triển trung dài hạn Tăng cường mở rộng, tìm kiếm thị trường đầu nhà máy xây dựng chuẩn bị đưa vào sản xuất Mở rộng kênh OTC Hợp tác phân phối sản phẩm với Chuỗi nhà thuốc GPP Phân phối thông qua Siêu thị thuốc 24 KẾT LUẬN Có thể thấy, để phát triển bền vững, doanh nghiệp ngành dược phải dựa vào uy tín Mặc dù yếu doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp dược Việt Nam nỗ lực tìm cách rút ngắn khoảng cách, đặc biệt công nghệ nhân chất lượng cao, với mục tiêu giành lại lợi sân nhà Hy vọng tương lai không xa, ngành dược Việt Nam ngày trưởng thành đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế nước nhà, nhờ người dân Việt Nam hưởng loại dược phẩm dịch vụ y tế tốt Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, đề tàiCác nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam” giải số vấn đề : Thứ nhất, trình bày cách có hệ thống vấn đề lý luận chung hiệu tài nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài Thứ hai, thơng qua việc phân tích tài liệu tác giả khái quát toàn ngành Dược phẩm Từ làm sở cho việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài ngành Thứ ba, với sở kết nghiên cứu thực nghiệm, đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng không ảnh hưởng đến hiệu tài ngành có kiến nghị, giải pháp để nâng cao hiệu tài ngành Dược phẩm Việt Nam Những giải pháp phải phù hợp với thông lệ quốc tế đặc thù kinh tế Việt Nam Với nghiên cứu phương diện lý luận thực tiễn, hy vọng nguồn liệu tham khảo có giá trị nghiên cứu hiệu tài ... ngành Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương... NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƢỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG MƠ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ... TRẠNG HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DƢỢC PHẨM NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp ngành Dược phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay