Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa tại thành phố Đà Nẵng

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ ÁI KHUYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC SAU CỔ PHẦN HÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Công Phương Phản biện 2: Hồ Văn Nhàn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng năm 2018 thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cổ phần hóa DNNN chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta, giải pháp trình xếp, đổi DNNN với mục tiêu tạo động lực mới, đưa nhân tố mới, chế quản lý để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh hệ thống DNNN Mục tiêu CPH DNNN nhằm tạo loại hình doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu, đơng đảo người lao động, để sử dụng hiệu vốn tài sản nhà nước huy động thêm vốn xã hội vào sản xuất – kinh doanh; tạo động lực mạnh mẽ chế quản lý động, hiệu cho DNNN; phát huy vai trò làm chủ thực người lao động cổ đông Đồng hành nước, thành phố Đà Nẵng thực CPH DNNN từ năm 2001 đến hoàn thành CPH 41 DNNN Tiến trình CPH đạt thành tựu đáng kể, đồng thời đặt nhiều vấn đề cần phải giải Một vấn đề quan tâm hàng đầu làm để thực thành công mục tiêu CPH nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp sau cổ phần Khi hiệu hoạt động doanh nghiệp cải thiện, giảm thiểu khả tổn thương kinh tế trước khủng hoảng, phục vụ cho việc hoạch định tốt sách Đảng Nhà nước, nguồn tích lũy chủ yếu để thực tái sản xuất xã hội Riêng doanh nghiệp sau CPH, nâng cao hiệu hoạt động góp phần củng cố quyền sở hữu nhà đầu tư, mang lại thu nhập cho người lao động, nâng cao uy tín doanh nghiệp thị trường khẳng định tính đắn chủ trương lớn Đảng đổi xếp lại hệ thống DNNN cho phù hợp với cấu trúc kinh tế giai đoạn chuyển đổi Trong trình CPH, nhiều Nghị định Chính phủ ban hành nhằm tháo gỡ vướng mắc tiến hành CPH DNNN tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động doanh nghiêp sau CPH Tuy vậy, hoạt động số doanh nghiệp sau CPH bộc lộ yếu kém, gặp nhiều khó khăn khơng đượ c hưởng ưu đãi nhà nước tín dụng, đất đai, thơng tin thị trường… Những vấn đề tồn đọng cơng tác CPH giải lao động dôi dư; phát sinh sau chuyển từ DNNN sang công ty cổ phần quản trị, điều hành doanh nghiệp; mối quan hệ quản lý nhà nước doanh nghiệp CPH; quản lý phần vốn nhà nước doanh nghiệp sau CPH; tổ chức hoạt động mơ hình kinh doanh mới; hạn chế nhận thức cổ đông … Tất hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu hoạt động công ty cổ phần sau CPH DNNN Để tìm hiểu thực trạng tình hình hoạt động vướng mắc, trở lực ngăn cản hoạt động doanh nghiệp sau CPH, từ làm sở đưa kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm phát huy lực nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng” làm luận văn thạc sĩ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn hiệu hoạt động kinh doanh DNNN sau CPH đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh DNNN sau CPH thành phố Đà Nẵng Luận văn nhằm hướng đến mục tiêu cụ thể sau: Xây dựng phương pháp mang tính định lượng việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh DNNN sau CPH luận khoa học để xây dựng phương pháp Từ kết nghiên cứu, luận văn đề xuất quan điểm giải pháp chủ yếu, phù hợp khả thi nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp sau CPH thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu hiệu kinh doanh nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh DNNN sau CPH thành phố Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: DNNN chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần thành phố Đà Nẵng Phạm vi thời gian: Tình hình hoạt động DNNN sau CPH thành phố Đà Nẵng từ năm 2013 đến năm 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn hệ thống hoá, tổng hợp lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh DNNN sau CPH; phán đoán đặt giả thuyết nghiên cứu dựa sở lập luận logic vấn đề liên quan đến đối tượng nghiên cứu Thu thập số liệu kiểm chứng giả thuyết thông qua phương pháp điều tra gửi bảng câu hỏi khảo sát, vấn, quan sát Xử lý liệu Báo cáo tài doanh nghiệp từ năm 2013 đến năm 2017; sử dụng phần mềm Stata để tính toán biến số đo lường hiệu hoạt động kinh doanh ROA, ROE biến số khác liên quan tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, số năm cổ phần hóa, số lượng thành viên HĐQT, tỷ lệ vốn nhà nước, Sau đó, dựa kết kiểm chứng kĩ thuật thống kê để đưa nhận xét kiến nghị đề tài nêu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết nghiên cứu định lượng luận văn thơng qua sử dụng phương pháp phân tích hồi quy liệu bảng ước lượng mơ hình nghiên cứu xác định tác động nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh doanh nghiệp sau CPH Kết nghiên cứu luận văn sở để đề xuất kiến nghị để điều chỉnh sách nhà nước giải pháp khả thi, phù hợp nhằm phát huy ưu thế, lực nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh DNNN sau CPH Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục bảng, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu gồm chương: Chương 1: sở lý luận hiệu hoạt động kinh doanh nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Hàm ý sách kiến nghị CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh Hiệu hoạt động doanh nghiệp thường xem xét hai góc độ hiệu hoạt động kinh doanh hiệu hoạt động tài 1.1.2 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Các lý thuyết khoa học chia hiệu tài doanh nghiệp thành loại: tiêu tài cổ điển tiêu tài đại Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh doanh đa dạng phong phú, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nên đánh giá hiệu doanh nghiệp tùy điều kiện cụ thể, cho phép sử dụng tiêu chủ yếu để thỏa mãn mục đích nghiên cứu phù hợp 1.1.3 Những đặc điểm doanh nghiệp nhà nƣớc sau cổ phần hóa Thứ nhất, đặc điểm vốn Thứ hai, đặc điểm máy tổ chức quản lý Thứ ba, đặc điểm chế phân chia lợi nhuận rủi ro Thứ tư, đặc điểm lao động Thứ năm, vai trò Nhà nước 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Phần tác giả tập trung vào việc nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Nội dung thực thông qua việc tổng hợp từ nghiên cứu trước 1.2.1 Quy mô doanh nghiệp 1.2.2 Tốc độ tăng trƣởng 1.2.3 Tuổi doanh nghiệp 1.2.4 Cấu trúc vốn doanh nghiệp 1.2.5 Quản trị doanh nghiệp 1.2.6 Cấu trúc sở hữu 1.2.7 Tỷ lệ lạm phát KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 1, tác giả hệ thống hoá vấn đề lý luận bản, tiêu đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp nói chung DNNN sau CPH nói riêng Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh DNNN sau CPH bao gồm: Quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, tuổi doanh nghiệp, cấu trúc vốn doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, cấu trúc sở hữu Các nhân tố phân tích chọn lọc để đưa vào mơ hình hồi quy nhằm kiểm nghiệm tác động chúng thực tiễn hiệu hoạt động kinh doanh DNNN sau CPH thành phố Đà Nẵng Cũng chương này, tác giả giới thiệu khái quát đặc điểm DNNN sau CPH CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Dựa vào lý thuyết kết hợp với thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh, phạm vi đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu số nhân tố tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh DNNN sau CPH thành phố Đà Nẵng  Quy mô doanh nghiệp Giả thuyết H1: Quy mơ doanh nghiệp ảnh hưởng dương đến hiệu hoạt động kinh doanh  Tốc độ tăng trƣởng Giả thuyết H2: Tốc độ tăng trưởng ảnh hưởng dương đến hiệu hoạt động kinh doanh  Cấu trúc vốn doanh nghiệp Giả thuyết H3: cấu vốn ảnh hưởng nghịch đới với hiệu hoạt động kinh doanh cấu nợ Giả thuyết H4: cấu nợ ảnh hưởng dương đến hiệu hoạt động kinh doanhNăng lực quản trị doanh nghiệp Giả thuyết H5: Quản trị nợ phải thu tác động âm đến hiệu hoạt động kinh doanh  Cấu trúc sở hữu Giả thuyết H6: Sở hữu nhà nước ảnh hưởng nghịch hiệu hoạt động kinh doanh 2.2 ĐO LƢỜNG CÁC BIẾN Biến phụ thuộc: Dựa sở lý thuyết nghiên cứu nêu, tác giả lựa chọn biến phụ thuộc để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh đo lường ROA ROE Biến độc lập: Trên sở phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh, tác giả tổng hợp biến độc lập để đưa vào mơ hình - Quy mô danh nghiệp: sử dụng tiêu tổng doanh thu, tổng tài sản doanh nghiệp - Tốc độ tăng trưởng: sử dụng tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu, tốc độ tăng trưởng tài sản - Cấu trúc nguồn vốn: sử dụng tiêu Tỷ lệ nợ vốn CSH, Tỷ lệ nợ, Tỷ lệ nợ ngắn hạn - Quản trị nợ phải thu: sử dụng tiêu Kỳ thu tiền bình quân - Cấu trúc sở hữu: sử dụng tiêu % cổ phần nắm giữ nhà nước 2.3 PHƢƠNG PHÁP CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU, THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 2.3.1 Mẫu nghiên cứu thu thập liệu Nghiên cứu sử dụng số liệu thu thập từ báo cáo tài DNNN sau CPH Đà Nẵng thời gian từ 20132017 liệu sơ cấp từ kết thu hồi phiếu khảo sát Mẫu nghiên cứu 30 DNNN CPH tổng thể 36 DNNN CPH trước năm 2013 Đà Nẵng Nghiên cứu sử dụng liệu bảng liên quan đến mặt quy mô không gian thời gian 2.3.2 Xử lý liệu nghiên cứu  Thống kê mô tả liệu: Nhằm mục đích mơ tả số đặc điểm quan trọng biến, nên số liệu sau tổng hợp thống tê trình bày dạng bảng mô tả Các đặc điểm quan trọng 10 Y: hiệu hoạt động DNNN sau CPH, đo lường tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) Biến độc lập: - SIZE- quy mô doanh nghiệp - GR - Growth: tốc độ tăng trưởng - LEV -Cấu trúc nguồn vốn - LQ – Quản trị nợ phải thu - SH – Cấu trúc sở hữu 2.4.1 Mơ hình ảnh hƣởng cố định (FEM – Fixed effects model) Mơ hình giả định thực thể đặc điểm riêng biệt ảnh hưởng đến biến giải thích, FEM phân tích mối tương quan phần dư thực thể với biến giải thích qua kiểm sốt tách ảnh hưởng đặc điểm riêng biệt khỏi biến giải thích để ước lượng ảnh hưởng thực biến giải thích lên biến giải thích (biến phụ thuộc) Mơ hình ước lượng sử dụng: Yit = β1i + β2Xit + uit (1) Yit: biến phục thuộc Xit: biến độc lập 2.4.2 Mơ hình ảnh hƣởng ngẫu nhiên (REM – Random Effects Model) Giả định mơ hình FEM biến động cá thể liên quan đến biến giải thích giả định mơ hình REM biến động cá thể ngẫu nhiên không tương quan đến biến giải thích Như vậy, khác biệt mơ hình FEM mơ hình REM biến động cá thể, khác biệt cá thể ảnh hưởng đến biến phụ thuộc REM thích hợp so 11 với FEM Trong mộ hình REM phần dư thực thể (khơng tương quan với biến giải thích xem biến giải thích Ý tưởng mơ hình REM mơ hình: 2.4.3 Kiểm định Hausman Mơ hình FEM hay REM tốt cho nghiên cứu, điều phụ thuộc vào giả định hay khơng tương quan εi biến giải thích X Nhằm lựa chọn phương pháp FEM hay REM phù hợp cho hồi quy liệu mẫu ta sử dụng kiểm định Hausman với giả thiết H0: Cove εi;Xit = REM phù hợp H1: Cove εi;Xit = FEM phù hợp Nếu α > p value cho phép kết luận giả thuyết H0 bị bác bỏ, ta kết luận FEM phù hợp để sử dụng Ngược lại, REM phù hợp cho mơ hình chấp nhận giả thuyết H0 KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ sở lý thuyết Chương kết hợp nghiên cứu trước đây, tác giả đưa mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Cũng chương tác giả xây dựng mơ hình, giả thuyết nghiên cứu trình bày nội dung liên quan đến việc xử lý liệu Dữ liệu thu thập từ báo cáo tài kiểm tốn DNNN sau CPH thành phố Đà Nẵng khoảng thời gian từ năm 2013 – 2017 Việc xử lý liệu thực phần mềm Stata 12 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC SAU CỔ PHẦN HÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Nghiên cứu hiệu hoạt động thực thông qua việc thu thập số liệu doanh nghiệp qua năm từ năm 2013 đến năm 2017 Cục thuế thành phố Đà Nẵng Từ đó, tập hợp, sàng lọc để lựa chọn doanh nghiệp đảm bảo yêu cầu mặt số lượng đại diện cho doanh nghiệp nhà nước sau CPH địa bàn thành phố Đà Nẵng Số quan sát 150 quan sát - Nhận xét mẫu nghiên cứu Ưu điểm mẫu nghiên cứu: Những doanh nghiệp đầy đủ số liệu tương đối tin cậy phục vụ cho q trình nghiên cứu thơng tin nêu báo cáo tài số liệu kiểm tốn Bên cạnh đó, định đầu tư tài trợ hoàn toàn dựa sở hiệu hoạt động kinh doanh đặc thù doanh nghiệp mà không chịu chi phối trực tiếp Nhà nước, việc nghiên cứu khách quan Hạn chế mẫu nghiên cứu: Số lượng doanh nghiệp lựa chọn nghiên cứu 30 tổng số 36 doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến phạm vi thực tiễn đề tài, từ kết phân tích chưa thể toàn cảnh ngành dược Thực trạng tỷ suất sinh lợi nhuận tổng tài sản ROA ROE 30 DNNN sau cổ phần TP Đà Nẵng năm giai đoạn 2013-2017: 13 Bảng 3.1 Lợi nhuận 30 DNNN sau cổ phần TP Đà Nẵng năm 2013-2017 (Đơn vị tính: tỷ đồng) 2013 2014 2015 2016 2017 ROA 7,20% 7,20% 7,40% 7,70% 8,00% ROE 11,90% 12,20% 13,10% 14,30% 14,60% Về lợi suất sau thuế giai đoạn 2013-2017 ROA ROE tăng liên tục từ năm 2013-2017, nhiên tăng mạnh từ năm 2016-2017, kết tương ứng với kết kinh doanh 30 DNNN sau cổ phần TP Đà Nẵng 2013-2017 bên 3.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MƠ HÌNH 3.2.1 Thống kê Đây phương pháp sử dụng để mơ tả đặc tính liệu thu thập, nhằm nhìn tổng quan mẫu nghiên cứu Thơng qua kết thu được, cho thấy giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhỏ biến phụ thuộc biến độc lập giai đoạn 2013 – 2017 Kết thống kê mô tả biến từ phần mềm: sum ROA ROE SIZE GROW LEV LQ SH Bảng 3.2 Thông kê mô tả biến Biến ROA ROE SIZE GROW LEV LQ SH Số quan sát 150 150 150 150 150 150 150 Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ Lớn 7,54053 13,20247 27,98681 22,3754 45,61853 61,94732 5,76446 6,15906 08,1765 37,49162 09,20929 19,55875 26,60149 11,78037 00,11 02,14 27,0934 02,85 11,23 11,23 28,85 52,47 28,9677 68,33 85,98 92,663 55, 14 Nhận xét chung: Hiệu hoạt động doanh nghiệp sau CPH giai đoạn từ 2013 – 2017 khái quát sau: tiêu sinh lời trung bình phản ánh mức sinh lời doanh nghiệp tạm ổn điều kiện kinh tế nước giới khó khăn Hơn nữa, hiệu hoạt động doanh nghiệp chênh lệch đáng kể, phản ánh thực trạng bất ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 3.2.2 Phân tích tƣơng quan biến Để xác định mối quan hệ biến mô hình, đề tài sử dụng phân tích hệ số tương quan nhằm đo lường mức độ tương quan biến độc lập biến phục thuộc, biến độc lập với Hệ số tương quan dương phản ánh mối quan hệ tương quan thuận chiều biến phụ thuộc biến độc lập, ngược lại hệ số tương quan âm phản ánh mối quan hệ tương quan nghịch chiều biến phụ thuộc biến độc lập Kết ma trận hệ số tương quan stata Bảng 3.3 Kiểm tra tương quan biến độc lập SIZE GROW LEV LQ SIZE GROW -0,0656 LEV -0,0610 -0,0251 LQ -0,1797 0,0126 0,0128 SH -0,0804 0,0226 0,1151 0,0323 SH 3.2.3 Kiếm định Hausman lựa chọn mơ hình FEM REM Để xem xét tác động nhân tố đến hiệu hoạt động doanh nghiệp kinh doanh thông qua biến phụ thuộc biến độc lập, tác giả sử dụng dạng mơ hình nghiên cứu thực nghiệm: mơ 15 hình hồi quy tác động cố định (Fixed effects model_FEM), mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (Random effects model_REM)  Kết chạy mơ hình FEM REM ROA: (2) FEM (3) REM VARIABLES ROA ROA SIZE ,0057749 ,0029411 0,686 0,824 GROW ,0861125 ,070333 0,138 0,186 LEV -,0382914 -,0434454 0,157 0,083 LQ -,0413086 -,0355305 0,047 0,059 SH ,0604039 ,027053 0,380 0,572 _cons -,0273719 ,0491007 0,946 0,896  Kết chạy mơ hình FEM REM ROE: VARIABLES (2) FEM ROE (3) REM ROE SIZE ,0067202 ,0059415 -0,65 -0,58 GROW ,0347166 ,0347368 0,83 0,84 LEV -,0256623 -,0264779 1,31 1,36 LQ -,0061485 -,0031945 -0,41 -0,22 SH -,000943 -,0130799 -0,02 -0,28 _cons ,3044887 ,281191 1,04 0,97 16  Kiểm định Hausman lựa chọn mơ hình FEM REM FEM REM (kiểm định Hausman -Test) Với mức ý nghĩa α = 0,05, xét cặp giả thuyết sau: H0: Khơng tương quan biến giải thích thành phần ngẫu nhiên( chọn REM) H1: tương quan biến giải thích thành phần ngẫu nhiên( chọn FEM) Bảng Kết kiểm định Hausman -Test ROA Prob > chibar2 0,9116 ROE Prob > chibar2 0,5962 (Nguồn: BCTC doanh nghiệp tính tốn tác giả ) Giá trị Prob sau thực kiểm định Hausman -Test lớn 0,05 của hai mơ hình ROA ROE nên chưa sở bỏ giả thuyết H0, nghĩa phương pháp ước lượng REM giải thích tốt phương pháp FEM (2) hai mơ hình Vì tác giả lựa chọn phương pháp REM hai mơ hình ROA ROE để ước lượng cho mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh DNNN sau CPH Thành phố Đà Nẵng 3.2.4 Kiểm định mơ hình a Kiểm định đa cộng tuyến Theo lý thuyết nhiều phương pháp nhằm xác định đánh giá mức độ đa cộng tuyến như: hệ số tương quan biến độc lập cao, hồi quy phụ, vào hệ số phóng đại phương sai VIF Trong nghiên cứu tác giả lựa chọn hệ số phương pháp phóng đại phương sai VIF để kiểm tra tượng đa cộng tuyến cho mơ hình nghiên cứu 17 Bảng 3.5 Kết kiểm định VIF Biến độc lập ROA (VIF) ROE (VIF) SIZE 1,05 1,05 LQ 1,03 1,03 SH 1,02 1,02 LEV 1,02 1,02 GROW 1,01 1,01 (Nguồn: BCTC doanh nghiệp tính toán tác giả) Kết kiểm định hệ số phóng đại phương sai VIF trình bảy cho thấy hệ số phóng đại phương sai VIF biến độc lập mơ hình ROA ROE nghiên cứu nhỏ nên sở để kết luận tượng đa cộng tuyến không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết ước lượng mơ hình nghiên cứu b Kiểm định tương quan chuỗi Để kiểm tra mơ hình xảy tượng tương quan chuỗi hay không, tác giả sử dụng kiểm định Wooldridge test, với mức ý nghĩa α = 0,05 xét cặp giả thuyết sau: H0: Không tượng tương quan chuỗi (p-value > 0,05) H1: tượng tương quan chuỗi Bảng 3.6 Kết kiểm định tượng tương quan chuỗi ROA P-Value 0,5403 ROE P-Value 0,0621 Nguồn: BCTC doanh nghiệp tính tốn tác giả Kết kiểm định Woolrigde p-value > 0,05 (mức ý nghĩa 5%) mơ hình nghiên cứu nên chưa bác bỏ giả thuyết H0 Vì vậy, sở để kết luận mơ hình nghiên cứu khơng tượng tự tương quan chuỗi 18 c Kiểm định phương sai sai số thay đổi Để kiểm định mơ hình xảy tượng phương sai sai số thay đổi hay không, tác giả sử dụng kiểm định nhân tử Lagrange, Với giả định H0: Phương sai sai số đồng đều, P-value kiểm định < 0,05 chứng tỏ tượng phương sai thay đổi Bảng Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi ROA P-Value 0,0293 ROE P-Value 0,0000 (Nguồn:BCTC doanh nghiệp tính toán tác giả) Kết kiểm định nhân tử Lagrange mơ hình ROA ROE p-value = 0,000 < 0,05 (mức ý nghĩa 5% mơ hình nghiên cứu, nên Vì vậy, mơ hình nghiên cứu khả xảy tượng phương sai sai số thay đổi 3.2.5 Kết mơ hình hồi quy Để khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi tác giả sử dụng phương pháp ước lượng điều chỉnh sai số chuẩn (Robust standard errors thu kết sau: Bảng Kết ước lượng phương pháp REM với Robust Biến Hệ số góc P-value SIZE 0029411 0.025 GROW 070333 0.016 LEV -.0434454 0.023 LQ -.0355305 0.064 SH 027053 0.699 _cons 0029411 0.896 (Nguồn: BCTC doanh nghiệp tính tốn tác giả) Kết phân tích hồi quy cho thấy: 19 -Các biến SIZE, GROW, LEV giá trị P value nhỏ 5% nên biến SIZE, GROW, LEV ý nghĩa mức thống kê 1%, với độ tin cậy 95% Các biến SH, LQ, giá trị P value lớn 10% nên biến SH, LQ khơng ý nghĩa thống kê KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH Với lượng mẫu 30 doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng thời gian từ 2013 đến 2017 phân tích thống kê mơ tả, phân tích tương quan phân tích hồi quy nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng”, qua kết nghiên cứu cho thấy yếu tố sở hữu nhà nước không tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng, phần doanh nghiệp nhà nước gần thoái vốn gần hết, mơ hình nghiên cứu yếu tố Quy mô doanh nghiệp (SIZE), Tốc độ tăng trưởng(GROW), Cấu trúc vốn doanh nghiệp(LEV) ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng Từ kết hồi quy mơ hình tác giả đưa số sách nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng sau: 20 Tốc độ tăng trưởng(GROW) Các Tốc độ tăng trưởng tỷ lệ thuận với hiệu hoạt động doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng, kết cho thấy việc làm ăn hiệu doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng, việc tăng trưởng doanh nghiệp theo với tăng hiệu kinh doanh Tuy nhiên việc để việc tăng trưởng bền vững hạn chế rủi ro doanh nghiệp cần nâng cao vai trò quản trị tài doanh nghiệp sau: Trước tiên, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia vào trình quản trị tài doanh nghiệp Bên cạnh đó, hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội doanh nghiệp Sử dụng cơng cụ phòng ngửa rủi ro tài Cấu trúc vốn doanh nghiệp (LEV) Đổi nâng cao hiệu hệthống kiểm soát, kiểm toán nội cấu, xếp lại phận chức kinh doanh, quản trị, điều hành; xếp, bố trí hợp lý cán phát triển đội ngũ cán quản lý kinh doanh ngân hàng trình độ cao, ý thức trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp tốt 4.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 4.2.1 Kiến nghị với phủ 4.2.2 Kiến nghị với quyền địa phƣơng a Tiếp tục đổi chế, sách để doanh nghiệp nhà nước thật vận hành theo chế thị trường - Thực đầy đủ, minh bạch theo quy định pháp luật, phù hợp với chế thị trường quan hệ kinh tế, tài Nhà 21 nước doanh nghiệp nhà nước - Thực chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch theo quy định doanh nghiệp nhà nước tham gia thực nhiệm vụ trị, xã hội xác định rõ giá thành, chi phí thực hiện, trách nhiệm quyền lợi Nhà nước, doanh nghiệp; bảo đảm không làm giảm hiệu kinh doanh doanh nghiệp nhà nước - Xóa bỏ chế can thiệp hành trực tiếp, bao cấp dành cho doanh nghiệp nhà nước, đối xử bất bình đẳng với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, tiếp cận nguồn lực nhà nước, tín dụng, đất đai, tài nguyên, hội đầu tư, kinh doanh, tài chính, thuế, - Hạn chế tình trạng sản xuất, kinh doanh khép kín, cục bộ, khơng minh bạch doanh nghiệp nhà nước b Đổi mới, nâng cao hiệu hoạt động hệ thống quản trị nâng cao lực, phẩm chất đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp nhà nước - Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm chức danh quản lý hệ thống quản trị doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm trách nhiệm đôi với quyền hạn Nâng cao tiêu chuẩn, điều kiện, trách nhiệm thành viên độc lập hội đồng quản trị - Thiết lập hệ thống quản trị, kiểm soát nội hiệu việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích; tình trạng cán lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước khu vực kinh tế tư nhân để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau", lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động doanh nghiệp nhà nước, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại 22 cho Nhà nước doanh nghiệp - Bảo đảm tính minh bạch, công khai doanh nghiệp nhà nước trách nhiệm giải trình người quản lý doanh nghiệp, đặc biệt tài chính, đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn Nhà nước, chi phí, kết kinh doanh, phân phối lợi nhuận, công tác cán bộ, giao dịch lớn, giao dịch với người liên quan đến người quản lý, tài sản thu nhập người quản lý theo chuẩn mực quốc tế quy định pháp luật Thực nghiêm chế độ kế toán, kiểm toán theo quy định pháp luật c Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước doanh nghiệp nhà nước - Căn quy định pháp luật, rà sốt, hồn thiện quy chế, quy định thành phố quản lý vốn, tài sản nhà nước; giám sát, đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp, người đại diện chủ sở hữu cổ phần, vốn góp Nhà nước - Tăng cường công tác đạo, kiểm tra, giám sát việc thực kế hoạch, phương án cổ phần hóa, thối vốn nhà nước phê duyệt Đề cao trách nhiệm sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân đại diện chủ sở hữu nhà nước, người đứng đầu việc thực chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, kế hoạch, phương án cấu lại, đổi doanh nghiệp nhà nước phê duyệt; bảo đảm công khai, minh bạch triển khai thực d cấu lại doanh nghiệp nhà nước - Rà soát, đánh giá thực trạng doanh nghiệp nhà nước, cơng trình đầu tư vốn, tài sản nhà nước doanh nghiệp Trên sở nhiệm vụ giao, ngành, nghề kinh doanh chính, khai thác tối đa tiềm năng, mạnh; đổi khoa học công nghệ, triệt để tiết kiệm 23 chi phí, nâng cao suất lao động, chất lượng hàng hóa, dịch vụ Lành mạnh hóa tình hình tài chính, xử lý dứt điểm tồn đọng tài tài sản khơng sinh lời - Thực cổ phần hóa, thối vốn nhà nước theo lộ trình quan nhà nước thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm tuân thủ pháp luật công khai, minh bạch, chủ yếu thông qua bán đấu giá cạnh tranh thị trường Cổ phần hóa phải gắn với niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán - Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý tài sản trước tiến hành xếp, cổ phần hóa hay thối vốn nhà nước doanh nghiệp Thực nghiêm chế cho thuê đất theo quy định pháp luật Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nhà đầu tư thực đầy đủ nghĩa vụ tài với Nhà nước việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau cổ phần hóa - Nghiêm cấm xử lý nghiêm trường hợp định giá thấp tài sản, vốn Nhà nước giá trị doanh nghiệp không quy định pháp luật để trục lợi, gây thất thoát tài sản, vốn nhà nước Làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật vi phạm tổ chức, cá nhân liên quan để xảy tình trạng doanh nghiệp nhà nước, dự án đầu tư thua lỗ, thất thốt, lãng phí lớn 24 KẾT LUẬN Việc nghiên cứu sở lý luận hiệu kinh doanh doanh nghiệp, yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh, sở nghiên cứu trước tác giả xây dựng lên mơ hình nghiên cứu cho nghiên cứu Sau phân tích thơng kê biến, phân tích tương quan, kiếm định Hausman, kết hồi quy cho thấy Quy mô doanh nghiệp (SIZE), Tốc độ tăng trưởng(GROW), Cấu trúc vốn doanh nghiệp LEV ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng quy mơ doanh nghiệp (SIZE), tốc độ tăng trưởng GROW tương quan chiều đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng, Cấu trúc vốn doanh nghiệp LEV tương quan ngược chiều đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng Trên sở kết nghiên cứu, kết hồi quy mơ hình kinh tế lượng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng, tác giả đưa số giải pháp doanh nghiệp số kiến nghị quan Nhà nước nhằm hoàn thiện tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng ... VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh. .. cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng , qua kết nghiên cứu cho thấy yếu tố sở hữu nhà nước không tác động đến hiệu hoạt động. .. doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà Nẵng, Cấu trúc vốn doanh nghiệp LEV tương quan ngược chiều đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thành phố Đà
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa tại thành phố Đà Nẵng, Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa tại thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay