Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam

27 6 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN ĐỨC DIỄM MY KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NAM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HOÀNG DƢƠNG VIỆT ANH Phản biện 1: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 2: PGS.TS PHAN DIÊN VỸ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ TàiNgân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kiểm sốt rủi ro tín dụng bốn nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng nhiều tác giả nghiên cứu trước báo khoa học, đề tài có liên quan đến chủ đề quản trị rủi ro tín dụng kiểm sốt rủi ro tín dụng NHTM Trong trình nghiên cứu đề tài: “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam”, tác giả thu thập, tìm hiểu tham khảo số báo khoa học, luận văn thạc sỹ cơng bố có nội dung tương tự làm tảng cho trình hồn thành luận văn Nghiên cứu đề tài “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam” kế thừa số nội dung sở lý luận đề tài trước Nhưng đồng thời sâu việc phân tích, đánh giá đề xuất giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay riêng khách hàng nhân bổ sung “khoảng trống” nêu trên, có điểm khác biệt so với đề tài kiểm sốt rủi ro tín dụng thực trước có liên quan trực tiếp đến đơn vị mà học viên lựa chọn nghiên cứu Tính cấp thiết đề tài Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ sử dụng vốn quan trọng NHTM giúp quay vòng nguồn vốn huy động đầu vào tạo lợi nhuận cao cho NHTM Đi đơi với chạy đua tăng trưởng tín dụng để mở rộng thị phần tăng thu nhập, hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro kinh doanh ngân hàng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Cơng thương - Chi nhánh Quảng Nam nói riêng khơng nằm ngồi xu trên, u cầu kiểm sốt rủi ro tín dụng ngày trở nên cấp thiết Chi nhánh Quảng Nam đóng địa bàn thành phố Tam Kỳ, khu vực trung tâm tỉnh - nơi có mật độ dân cư lớn có mức sống cao, nơi tiếp giáp với cụm, khu công nghiệp trọng điểm quốc gia KCN Bắc Chu Lai, KCN Điện Nam- Điện Ngọc, khu kinh tế mở Chu Lai…với hoạt động kinh doanh sầm uất, tập trung nhiều chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng, văn phòng, sở dịch vụ khu vực có số lượng tổ chức tín dụng tập trung đông đúc Những năm gần theo định hướng tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng khối khách hàng nhân Chi nhánh trọng phát triển dư nợ đối tượng khách hàng này, chi nhánh đạt nhiều thành tích tăng trưởng dư nợ khách hàng nhân hệ thống Ngân hàng Cơng thương, nhiên bên cạnh việc cho vay khách hàng nhân tồn nhiều vấn đề tiềm ẩn rủi ro, rủi ro tín dụng phát sinh trường hợp ngân hàng cho vay không thu nợ gốc lãi khoản vay đầy đủ, hạn, rủi ro tiềm ẩn suốt trình trước, sau cho vay biểu hình thức vay không thu hồi được, nợ hạn, lãi tồn đọng cao, vốn…Trong thời gian qua, chi nhánh Quảng Nam cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng đối tượng khách hàng nhân chưa quan tâm mức kết kiểm soát chưa mong đợi dẫn đến tỷ lệ nợ xấu có xu hướng biến động tăng qua năm Từ nội dung trên, chọn vấn đề “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân ngân hàng TMCP Công thương Việt nam - Chi nhánh Quảng Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: - Hệ thống hóa sở lý luận kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân NHTM - Phân tích thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CN Quảng Nam - Đề xuất số khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam cụ thể tại: + Phòng bán lẻ Hội sở chi nhánh 04 phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh địa bàn: PGD Chu Lai, PGD Tam Kỳ, PGD Hà Lam PGD Nam Phước + Phòng Tổng hợp, Phòng Hỗ trợ tín dụng chi nhánh, Phòng Kiểm tra kiểm sốt nội khu vực 15 phụ trách chi nhánh, Phòng Quản lý rủi ro tín dụng Trụ sở + Khách hàng vay vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: Phân tích vấn đề liên quan đến cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam từ năm 2015 đến năm 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu - Nguồn liệu thu thập chủ yếu cách: + Phỏng vấn + Phương pháp nghiên cứu tài liệu + Phương pháp thống kê mơ tả, so sánh, phân tích liệu - Sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, suy luận logic, tổng kết để kiểm chứng thực tiễn, thể tính quán kiến thức lý luận, kiến thức thực tiễn khuyến nghị đề xuất Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục chữ viết tắt danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân NHTM Chương 2: Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam Chương 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân NH TMCP Công thương Việt Nam - CN Quảng Nam CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1 Hoạt động cho vay rủi ro tín dụng hoạt động cho vay a Hoạt động cho vay Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi b Rủi ro Rủi ro có hai thuộc tính bất định nguy đối diện với hậu bất lợi c Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng xuất người vay sai hẹn việc thực nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng, bao gồm vốn gốc và/hoặc lãi Sự sai hẹn trễ hạn khơng tốn 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng a Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro b Căn vào mức độ ảnh hưởng rủi ro tín dụng 1.1.3 Đặc điểm dấu hiệu rủi ro tín dụng a Đặc điểm rủi ro tín dụng b Dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng 1.1.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 1.1.5 Hậu rủi ro tín dụng 1.1.6 Quản trị rủi ro tín dụng NHTM 1.2 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NHTM 1.2.1 Đặc điểm cho vay khách hàng nhân Trong hoạt động tín dụng ngân hàng, KHCN bao gồm: nhân, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hình thức hộ kinh doanh; nhân, hộ gia đình khơng đăng ký kinh doanh; Hoặc nhân có nhu cầu vay vốn để tiêu dùng 1.2.2 Khái niệm mục đích kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN a Khái niệm Kiểm soát rủi ro tín dụng việc sử dụng biện pháp, chiến lược trình nhằm chủ động biến đổi rủi ro tín dụng ngân hàng cách kiểm soát tần suất mức độ rủi ro b Mục đích kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN Theo nội dung nghiên cứu cho thấy hai thành phần rủi ro tín dụng khả xuất rủi ro tín dụng mức độ tổn thất rủi ro xảy ra, kiểm sốt rủi rro tín dụng cho vay KHCN nhằm mục đích ngăn ngừa rủi ro tín dụng xảy với xác suất thấp hạn chế tối đa mức độ tổn thất rủi ro xảy cho vay KHCN 1.2.3 Nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN Về mặt lý thuyết, nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay KHCN dựa nội dung kiểm soát rủi ro chung cho tất đối tượng khách hàng biện pháp kiểm soát rủi ro phân loại vào nhóm sau: a Né tránh rủi ro Né tránh rủi ro việc chủ động né tránh trước rủi ro xảy ra, né tránh đối tượng, hoạt động nguyên nhân làm phát sinh tổn thất Trong giai đoạn trước cho vay, sau nhận diện, đo lường rủi ro tín dụng thơng qua hoạt động thẩm định, xếp loại sàng lọc khách hàng, ngân hàng đánh giá đối tượng khách hàng theo mức độ rủi ro cụ thể, khách hàng thấy có chứa rủi ro lớn, khơng phù hợp với sách cho vay biện pháp tốt né tránh rủi ro cách từ chối cấp tín dụng từ đầu b Ngăn ngừa rủi ro Là biện pháp loại bỏ nguyên nhân nhằm ngăn ngừa khả xảy rủi ro Đối với khoản vay mà yếu tố rủi ro xác định khắc phục ngân hàng xem xét, cân nhắc vay thực việc giám sát vốn vay nhằm không để dẫn đến rủi ro như: Giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay khách hàng để tránh trường hợp khách hàng sử dụng vốn sai mục đích; Yêu cầu khách hàng cầm cố chấp tài sản bảo đảm ngăn ngừa rủi ro khách hàng không trả nợ ngân hàng; Xác định mức cấp tín dụng hay giới hạn tín dụng phù hợp với quy mơ sản xuất kinh doanh, lực tài khách hàng đảm báo khách hàng không thừa vốn để sử dụng sai mục đích cam kết hợp đồng tín dụng c Giảm thiểu rủi ro Là biện pháp nhằm làm giảm bất định rủi ro giảm mức độ tổn thất rủi ro xảy Các biện pháp giảm thiểu tổn thất thường áp dụng như: Hoạch định thực thi sách tín dụng ràng, áp dụng sản phẩm, quy trình cho vay phù hợp; Áp dụng điều khoản chặt chẽ hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay; Định giá khoản vay có phần bù rủi ro thơng qua yếu tố lãi suất, phí; Áp dụng biện pháp cho vay có bảo đảm tài sản; Trích lập dự phòng rủi ro d Chuyển giao rủi ro Là biện pháp chuyển giao rủi ro sang đối tượng khác, chuyển từ trạng thái bất định rủi ro sang trạng thái kiểm sốt Chuyển giao rủi ro giúp cho NHTM giảm áp lực gánh chịu tổn thất rủi ro xảy e Đa dạng hóa rủi ro Là việc ngân hàng đa dạng hóa danh mục cho vay, thực cho vay với nhiều loại sản phẩm, nhiều đối tượng khách hàng, không tập trung dư nợ cho vay lớn vào số khách hàng, nhóm khách hàng hay ngành nghề, lĩnh vực nhằm mục đích phân tán rủi ro Bản chất đa dạng hóa để hạn chế rủi ro đặc thù 1.2.4 Tiêu chí đánh giá kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN a Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát Tỷ lệ nợ xấu = Dư nợ xấu Tổng dư nợ  100% b Biến động cấu nhóm nợ Biến động cấu nhóm nợ thay đổi tỷ trọng dư nợ từ nhóm đến nhóm tổng dư nợ qua thời điểm c Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể khoản vay tổng dư nợ Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể = Số trích lập dự phòng cụ thể Tổng dư nợ d Tỷ lệ xóa nợ ròng tổng dư nợ  100% 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CN QUẢNG NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CN QUẢNG NAM 2.1.1 Sơ lƣợc lịch sử đời phát triển CN Quảng Nam 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức CN Quảng Nam 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh từ năm 2015 – 2017 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG NHÂN TẠI CN QUẢNG NAM 2.2.1 Đặc điểm mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng nhân CN Quảng Nam giai đoạn 2015 – 2017 a Đặc điểm hoạt động cho vay KHCN CN Quảng Nam b Mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN CN Quảng Nam 2.2.2 Khái qt sách mơ hình kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN CN Quảng Nam a Chính sách kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN Trụ sở khơng giao tồn mức phán tín dụng mà phân chia thành mức kiểm soát thẩm định mức kiểm soát giao dịch, vào hạng cụ thể khách hàng Cũng giai đoạn NHCT thành lập phận KTKS nội ngồi chi nhánh để giám sát chứng từ sau giải ngân việc nhập xuất kho TSBĐ chi nhánh Tuy nhiên từ ngày 20/04/2015 đến nay, NHCT chấm dứt hoạt động phận KTKS nội chi 12 nhánh thành lập phòng Hỗ trợ tín dụng, thực cơng việc để hồn tất kiểm sốt giao dịch cấp tín dụng kể từ sau khoản tín dụng phê duyệt b Mơ hình tổ chức kiểm sốt rủi ro tín dụng Mơ hình kiểm sốt rủi ro tín dụng KHCN phần mơ hình kiểm sốt rủi ro tín dụng chi nhánh ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Mơ hình tổ chức kiểm sốt VietinBank chia làm vòng, vòng khối kinh doanh từ trụ sở đến chi nhánh tự kiểm sốt q trình vận hành/giao dịch, vòng máy kiểm tra kiểm soát nội thuộc khối quản lý rủi ro vòng phòng kiểm tốn nội trực thuộc Ban kiểm soát 2.2.3 Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN Chi nhánh Quảng Nam a Giao thẩm quyền phán tín dụng cụ thể - NHCT quy định mức kiểm sốt tín dụng, mức kiểm sốt giải ngân, chiết khấu, bao toán, LC, bảo lãnh cho Giám đốc chi nhánh trưởng phòng giao dịch loại 1/loại Trong thẩm quyền chi nhánh giám đốc CN Quảng Nam ủy quyền văn cho phó giám đốc phó phòng giao dịch trường hợp cấp trưởng vắng b Quy định thẩm định sàng lọc khách hàng NHCT có quy định, quy trình cụ thể thẩm định sàng lọc, đo lường rủi ro tín dụng KHCN thơng qua hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng Thực tế cho thấy, trình giải hồ sơ cho khách hàng nhiều trường hợp cán chi nhánh muốn rút ngắn thời gian giải hồ sơ, tiết kiệm chi phí chạy theo tiêu dư nợ mà bỏ qua số quy định, dẫn đến lựa cho sai khách hàng Bên 13 cạnh đó, việc sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội nhiều điểm bất cập nên chưa phản ánh trung thực khách quan thực trạng khách hàng c Tiêu chuẩn điều kiện cho vay KHCN Mặc dù xét bề mặt hồ sơ chi nhánh ln đáp ứng khung sách cho vay KHCN chặt chẽ nói nhiều trường hợp việc đáp ứng quy định mang tính hình thức số điều kiện cho vay phụ thuộc vào cán tín dụng thái độ/trình độ thẩm định, cơng tác đánh giá xếp loại khách hàng chưa chuẩn xác d Kiểm tra giám sát trước, sau cho vay Việc kiểm soát rủi ro qua rà soát điều khoản hợp đồng tín dụng/giấy nhận nợ, hợp đồng bảo đảm trước cho vay, hỗ trợ phần từ trụ sở thơng qua mẫu hợp đồng chung, thông tin cụ thể khoản vay CN tự điền Tại chi nhánh, không xảy thường xun trường hợp cán khơng thay đổi hết nội dung cần thiết chép hồ sơ khác quên chỉnh sửa lại lãnh đạo phòng khơng rà sốt kỹ hợp đồng dễ dẫn đến gây khó khăn cho ngân hàng có tranh chấp xảy - Kiểm tra giám sát sau cho vay: Hiện NHCT quy định thời gian định kỳ kiểm tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, tài KHCN tháng/lần chung cho tất khách hàng, nhiên nhiều trường hợp kiểm tra mang tính hình thức không dựa số liệu kiểm tra thực tế - NHCT triển khai quy trình cảnh báo sớm KHCN vay sản xuất kinh doanh trình giám sát khoản vay thơng qua hai nhóm tiêu tiêu chiết xuất từ hệ thống liệu NHCT 14 tiêu từ bảng câu hỏi điều tra Tuy nhiên việc triển khai quy trình cảnh bảo sớm chi nhánh chưa đầy đủ toàn diện e Tăng cường cho vay có bảo đảm tài sản Đối với KHCN chi nhánh thực cho vay có bảo đảm đầy đủ tài sản, khơng cho vay khơng có TSBĐ f Quy định đối tượng mua chuyển quyền thụ hưởng bảo hiểm cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Quảng Nam Chi nhánh thực theo quy định NHCT loại TSBĐ phải mua bảo hiểm ủy quyền thụ hưởng bảo hiểm cho CN Tuy nhiên, tồn TSBĐ mua bảo hiểm giá trị bảo hiểm khơng đủ đảm bảo cho mức cấp tín dụng khách hàng; Chưa trọng việc theo dõi bảo hiểm hết hạn để đôn đốc khách hàng mua bổ sung; Hoặc không đề nghị khách hàng làm văn ủy quyền thụ hưởng bảo hiểm cho NHCT g Quy định giải pháp xử lý nợ có vấn đề Việc xử lý nợ có vấn đề KHCN chi nhánh thực theo hướng đôn đốc khách hàng thu hồi nợ xử lý tài sản mà chưa áp dụng biện pháp xử lý linh hoạt khác cấu nợ, cho vay giảm dần dư nợ khách hàng tổ chức h Kiểm soát danh mục cho vay - Qua xem xét danh mục tín dụng KHCN theo mục đích vay vốn năm, đến năm 2017 dư nợ cho vay KHCN có trọng việc phân tán rủi ro nhiều lĩnh vực i Tuyển dụng, đào tạo bố trí nhân Cơng tác tuyển dụng chi nhánh thực theo quy định NHCT Tuy nhiên, sau thời gian thử việc, việc bố trí nhân lại chưa phù hợp bố trí cán giao dịch viên lên làm cán tín dụng 15 Chi nhánh chưa chủ động việc tự đào tạo nghiệp vụ chỗ cho cán Việc chấn chỉnh sai phạm cấp dụng KHCN chưa kiên quyết, không thực chấn chỉnh, rút kinh nghiệm tồn chi nhánh j Ứng dụng cơng nghệ thơng tin tổ chức nguồn thơng tin Nhìn chung, việc thu thập thông tin phục vụ công tác cho vay chủ yếu qua làm việc trực tiếp với khách hàng nguồn thơng tin bên ngồi khác, thơng tin CIC, nhiên nhiều nguồn thơng tin hữu ích khác phục vụ tốt cho cơng tác tín dụng chi nhánh không sử dụng đến thông tin tra cứu mã số thuế, tra cứu hóa đơn trang tổng cục thuế… 2.2.4 Kết cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay KHCN CN Quảng Nam a Thực trạng nợ xấu Mặc dù tỷ lệ nợ xấu KHCN coi mức an toàn (so quy định Basel II, tỷ lệ nợ xấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam, Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay