Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị chi phí ở Công ty Sữa Đậu nành – Vinasoy

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ HƢƠNG SEN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS Nguyễn Công Phƣơng Phản biện 1: PGS.TS Ngô Hà Tấn Phản biện 2: TS Lê Đình Thăng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngành hàng Sữa Đậu nành Việt Nam số ngành có vị trí quan trọng kinh tế quốc dân đời sống xã hội Mặc dù có thị trường rộng Sữa Đậu nành số ngành có mức độ cạnh tranh gây gắt với hãng Sữa nước Ngành hàng Sữa Đậu nành Việt Nam mức độ phát triển tương đối thấp so với ngành hàng Sữa khác nước, nước khác khu vực giới Mặc dù Nhà Nước ta có chủ trương bảo hộ hợp lý cho ngành hàng Sữa Việt Nam, trình hội nhập AFTA WTO đòi hỏi ngành Sữa Đậu nành phải có đầu tư phát triển mạnh mẽ để nâng cao lực cạnh tranh hãng Sữa nước Khả cạnh tranh sản phẩm Sữa phụ thuộc vào nhiều yếu tố giá cả, chất lượng, đặc tính Sữa biện pháp marketing, kênh phân phối trung gian Chính thơng tin chi phí doanh nghiệp sản xuất Sữa đóng vai trò vô quan trọng việc giúp nhà quản trị kiểm sốt chi phí để vừa đưa sản phẩm với giá rẻ, vừa có ngân sách để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu để phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa cấu sản phẩm sản xuất, lựa chọn biện pháp marketing, từ tạo nhiều lợi nhuận Đóng vai trò quan trọng việc cung cấp thông tin chi phí doanh nghiệp hệ thống kế tốn chi phí Kế tốn chi phí ln ln tồn tổ chức, nhiên tác dụng cung cấp thơng tin cho đối tượng khác khác nhau, tùy thuộc vào việc xây dựng khai thác hệ thống kế tốn chi phí Các doanh nghiệp nước phát triển giới xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí đại, cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản trị nội để trợ giúp họ việc lập kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch kiểm tra, đánh giá thực kế hoạch Kế tốn chi phí tính giá thành khâu trung tâm cơng tác kế tốn Do đòi hỏi cơng tác kế tốn phải tổ chức cho khoa học, kịp thời, đối tượng theo chế độ quy định nhằm cung cấp đầy đủ, xác thông tin cần thiết, đồng thời đưa biện pháp, phương hướng hoàn thiện để nâng cao vai trò quản lý chi phí, thực tốt chức công cụ phục vụ đắc lực cho quản lý kế toán Tuy nhiên hệ thống kế toán chi phí phần lớn doanh nghiệp sản xuất nói chung Cơng ty Sữa Đậu nành – Vinasoy nói riêng tập trung vào kế tốn tài (để lập báo cáo tài chủ yếu) Hệ thống kế tốn chi phí hướng vào việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm soát đánh giá việc lập kế hoạch nội doanh nhiệp hạn chế Hệ thống kế tốn chi phí khơng thể cung cấp thông tin phù hợp, kịp thời tin cậy cho việc định kinh doanh nhà quản trị doanh nghiệp Từ đó, Cơng ty Sữa Đậu nành– Vinasoy gặp khó khăn mơi trường cạnh tranh khu vực giới phải thực thi cam kết gia nhập AFTA WTO Điều cho thấy Cơng ty Sữa Đậu nành - Vinasoy cần khẩn trương xây dựng hệ thống quản trị chi phí để phục vụ cho việc quản lý hoạt động kinh doanh Do vậy, vấn đề mà luận văn nghiên cứu “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành nhằm phục vụ quản trị chi phí Cơng ty Sữa Đậu nành – Vinasoy”, với mục tiêu nhằm đề xuất số giải pháp phù hợp, thiết thực, thực mang lại hiệu cho cơng tác kế tốn Cơng ty Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị chi phí Cơng ty Sữa Đậu nành - VinaSoy Đề tài thực Công ty Sữa Đậu nành - VinaSoy Các thông tin thu thập Công ty năm 2016 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu, đánh giá phương pháp, quy trình kế tốn chi phí tính giá thành Cơng ty; qua nhận diện hạn chế mặt cung cấp thơng tin cho quản trị chi phí sản xuất Cơng ty - Hồn thiện phương pháp quy trình kế tốn chi phí tính giá áp dụng cho Công ty nhằm cung cấp thông tin hữu hiệu cho quản trị chi phí Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng cách tiếp cận khảo sát thực tế số trường hợp, sử dụng kết hợp phương pháp: mơ tả, giải thích biện luận Số liệu thu thập số liệu thứ cấp thông qua việc tiếp cận thông tin, liệu trực tiếp Phòng kế tốn tài Cơng ty Ngồi số liệu cần thiết thơng qua báo cáo chi phí hàng quý, báo cáo tài hàng q Cơng ty thu thập Công ty Ý nghĩa thực đề tài Đề tài nghiên cứu với mong muốn giúp Công ty hồn thiện cơng tác tính giá thành nhằm cung cấp nhiều thơng tin cho quản trị chi phí sản xuất, kiểm sốt chi phí, tăng hiệu sản xuất Từ đó, kết thực đề tài cung cấp tài liệu hữu ích cho Cơng ty nghiên cứu, phát triển để ứng dụng kế tốn chi phí tương lai Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý thuyết tính giá thành phục vụ quản trị chi phí sản xuất doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhằm phục vụ cho việc quản trị chi phí Cơng ty Sữa Đậu Nành – Vinasoy Chương 3: Hồn thiện phương pháp tính giá thành phục vụ quản trị chi phí Cơng ty Sữa Đậu Nành - Vinasoy Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT Q trình kinh doanh doanh nghiệp trình sử dụng nguồn lực kinh tế doanh nghiệp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ có ích cho người tiêu dùng Q trình làm phát sinh loại chi phí nhiều địa điểm khác doanh nghiệp Do vậy, việc tập hợp chi phí tính giá thành nội dung có tính truyền thống kế tốn quản trị Tính giá thành nội dung có tính xuất phát điểm cho nhiều công việc khác công tác quản trị, có mối quan hệ mật thiết với nhiều chức quản trị, hoạch định, tổ chức kiểm sốt định Tính giá khơng việc tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất, mà giá phí hoạt động dịch vụ nhiều hoạt động khác có nhu cầu quản trị chi phí 1.1.1 Đặc điểm quản trị chi phí sản xuất a) Lập kế hoạch chi phí b) Tổ chức thực chi phí sản xuất sản phẩm c) Ghi chép phản ánh vào sổ sách kế tốn khoản chi phí phát sinh thực d) Phân tích, đánh giá định 1.1.2 Vai trò kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm quản trị chi phí sản xuất Trong cơng tác quản trị chi phí sản xuất giá thành tiêu quan trọng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm Chỉ tiêu giá thành sản phẩm phản ánh chi phí bỏ vào sản xuất Giá thành công cụ quan trọng doanh nghiệp Tóm lại, tổ chức tốt cơng tác tính giá thành sản phẩm, đảm bảo xác định nội dung, phạm vi chi phí cấu thành giá thành sản phẩm, lượng giá trị yếu tố chi phí sản xuất chuyển dịch vào sản phẩm hoàn thành có ý nghĩa vơ quan trọng cơng tác quản trị chi phí sản xuất doanh 1.2 TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.2.1 Đối tƣợng, phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất a Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Đối tượng tập hợp chi phí phạm vi xác định trước để tập hợp chi phí Xác định đối tượng tập hợp chi phí thực chất xác định giới hạn phận chịu chi phí đối tượng chịu chi phí làm sở cho việc tính giá thành Khái niệm khơng áp dụng cho doanh nghiệp thuộc ngành kinh doanh khác Trên góc độ chung, có hai biểu đối tượng tập hợp chi phí, là: Các trng tâm chi phí sản phẩm nhóm sản phẩm loại Việc tập hợp chi phí sản xuất theo đối tượng giúp cơng tác tính giá thành sản phẩm hợp lý; từ cung cấp thơng tin giá thành sản phẩm nhằm giúp cho quản trị sản xuất, quản trị chi phí theo đối tượng chi phí hiệu b Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất - Phương pháp tập hợp trực tiếp - Phương pháp tập hợp gián tiếp 1.2.2 Quy trình tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành a Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành theo phương pháp truyền thống Phương pháp tính giá truyền thống phương pháp mà giá thành sản phẩm bao gồm tồn chi phí liên quan đến quy trình sản xuất Đây phương pháp dựa ý tưởng trình cung cấp sản phẩm nơi sản xuất kết hợp lao động với tư liệu sản xuất để chế biến nguyên liệu vật liệu cấu thành nên sản phẩm bán Vì vậy, giá thành sản phẩm tạo từ q trình sản xuất phải dựa tồn chi phí để cung cấp sản phẩm * Quy trình tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành + Tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp tồn cần quan tâm đến tính trực tiếp hay gián tiếp chi phí + Tập hợp chi phí trực tiếp: chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân cơng trực tiếp cho đối tượng chi phí + Tập hợp chi phí gián tiếp: chi phí NVLTT, NCTT, SXC liên quan đến nhiều đối tượng chi phí cần tập hợp chung phân bổ theo tiêu thức thích hợp + Xác định sản phẩm dở dang: Sản phẩm dở dang xác định theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, theo phương pháp hoàn thành tương đương b Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang Đánh giá sản phẩm dở dang việc tính tốn, phân bổ chi phí sản xuất kỳ mà sản phẩm làm dỡ dang cuối kỳ phải chịu Việc đánh giá sản phẩm dỡ dang cuối kỳ xác định chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ Do đó, muốn đánh giá sản phẩm dở dang xác, trước hết phải kiểm kê xác số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ sau tùy tính chất sản xuất phương pháp kế tốn tập hợp mà Cơng ty vận dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang thích hợp - Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu - Phương pháp đánh giá SPDD theo sản lượng hoàn thành tương đương b Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành theo phương pháp dựa vào hoạt động (còn gọi phương pháp ABC) Phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động đời nhằm khắc phục hạn chế hệ thống tính giá truyền thống việc phân bổ chi phí sản xuất chung Phương pháp ABC nhấn mạnh hoạt động đối tượng tập hợp chi phí chủ yếu theo hoạt động sau phân bổ cho đối tượng tính giá thành theo số lượng hoạt động mà đối tượng sử dụng Phương pháp tính giá thành dựa sở hoạt động (ABC) giúp cho cách tính giá thành xác phương pháp truyền thống nguồn lực mà doanh nghiệp hao phí cho chủng loại mặt hàng Phương pháp ABC xác định đối tượng tập hợp chi phí hoạt động, hoạt động hiểu nơi phát sinh chi phí doanh nghiệp, từ cung cấp thơng tin hữu ích cho quản trị chi phí theo nguồn phát sinh, theo hoạt động sản xuất Nội dung quy trình tính giá theo phương pháp ABC doanh nghiệp sản xuất Khi mơ tả nội dung quy trình tính giá theo phương pháp ABC doanh nghiệp sản xuất, nhiều tác giả chia thành bước khác nhìn chung thống từ nhận diện hoạt động đến nhận diện nguồn phát sinh chi phí cuối tính tốn chi phí cho sản phẩm Cụ thể hơn, việc thiết kế, sản xuất phân phối sản phẩm, dịch vụ đòi hỏi phải thực nhiều hoạt động Để thực hoạt động này, cần thiết phải mua sử dụng nguồn lực Việc mua sử dụng nguồn lực làm phát sinh chi phí Nói theo cách khác, lý thuyết ABC cho nguồn lực tiêu hao sinh chi phí, hoạt động tiêu hao nguồn lực, sản phẩm dịch vụ tiêu tốn hoạt động * Xác định hoạt động Hoạt động bao gồm kết hợp nhiều công việc mô tả hành động liên kết với đối tượng chịu phí Những hoạt động điển hình như: Lên kế hoạch sản xuất, lắp đặt máy, mua vật tư, kiểm tra chất lượng vật tư,… Các hoạt động xác định thơng qua việc phân tích ban đầu, kiểm tra thực tế khu vực làm việc, thực vấn nhân viên liên quan yêu cầu nhân viên mô tả việc sử dụng thời gian nhân viên cho công việc nào? Hoặc vấn người quản lý công việc khu vực làm việc nhân viên mà họ quản lý Những câu hỏi vấn sử dụng nhằm xác định hoạt động, thông tin thu thập từ câu hỏi đưa sở cho việc xây dựng danh sách hoạt động cung cấp thơng tin hữu ích cho việc phân bổ chi phí nguồn lực đến hoạt động riêng biệt Trong giai đoạn thơng thường có nhiều công việc chi tiết xác định, sau vấn xong, hoạt động kết hợp lại với để tạo thành hoạt động Hoạt động chọn cấp độ xem hợp lý phải dựa sở cân nhắc chi phí bỏ cho việc theo dõi hoạt động nhu cầu tính xác thơng tin chi phí cung cấp Việc lựa chọn hoạt động thơng thường bị ảnh hưởng yếu tố giá trị khoản chi phí phải có tiêu thức phân bổ riêng để đáp ứng việc xác định chi phí hoạt động cách thỏa đáng Một cách hữu dụng người ta nghĩ đến việc xác định hoạt dộng cách để kết hợp chúng lại với việc thiết lập chúng năm cấp độ hoạt động (Activity hierarchies): - Hoạt động cấp độ đơn vị sản phẩm (Unit-level activities): loại hoạt động sử dụng lúc mà đơn vị sản phẩm sản xuất tiêu thụ Chi phí cấp độ bao gồm chi phí lao động trực tiếp, nguyên vật liệu trực tiếp, điện năng,…và chi phí tiêu hao nguồn lực tương ứng với số máy sản xuất - Hoạt động cấp độ lô sản phẩm (Batch-level activities): 10 quan đến hoạt động chia thành hai loại: Chi phí trực tiếp chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng hay hoạt động tập hợp trực tiếp đến đối tượng hay hoạt động Chi phí gián tiếp chi phí chi phí điện, nước, lương lao động gián tiếp…liên quan đến nhiều hoạt động, chi phí cần phân bổ cho hoạt động cách trực tiếp hay gián tiếp Xác định chi phí trung tâm hoạt động cách thiết lập ma trận Chi phí – Hoạt động (EDA) Theo ma trận này, nhóm chi phí biểu diễn theo cột hoạt động biểu diễn theo hàng Nếu hoạt động i có sử dụng loại chi phí j đánh dấu vào i,j Sau thay dấu đánh tỷ lệ định, tỷ lệ ước lượng cách sử dụng phương pháp sau cho tổng cột ma trận EDA Có ba phương pháp sử dụng việc tính tốn tỷ lệ này, có mức độ xác theo thứ tự là: Ước đoán, đánh giá hệ thống thu thập liệu thực tế CHƢƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM PHỤC VỤ CHO VIỆC QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH – VINASOY 2.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ 2.1.1 Giới thiệu Công ty 2.1.2 Đặc điểm quy trình sản xuất tổ chức sản xuất kinh doanh a Đặc điểm quy trình sản xuất b Đặc điểm tổ chức sản xuất 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 2.1.4 Đặc điểm tổ chức kế tốn Cơng ty 11 2.2 ĐẶC ĐIỂM QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ U CẦU THƠNG TIN GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH – VINASOY 2.2.1 Lập kế hoạch chi phí sản xuất Do đặc điểm Công ty sản xuất Sữa đậu nành thực quy trình sản xuất khép kín sản phẩm sữa đậu nành pha trộn đòi hỏi xác ngun liệu vật liệu với thành phần khối lượng định Chính vậy, cơng tác lập kế hoạch chi phí Cơng ty ln xem xét cẩn thận 2.2.2 Tổ chức thực phản ánh chi phí sản xuất Khi kế hoạch chi phí sản xuất duyệt, máy quản lý điều hành sản xuất Công ty tiến hành tổ chức sản xuất theo kế hoạch Trong trình sản xuất tùy theo thực tế nhu cầu sản xuất phát sinh để định linh hoạt để sản phẩm hoàn thành đạt suất cao mà đảm bảo chất lượng sản phẩm 2.2.3 Phân tích đánh giá định Cơng ty có tiến hành phân tích chi phí trọng cơng tác phân tích báo cáo tài (thuyết minh) Cơng ty khơng tiến hành phân tích chi tiết cụ thể khoản mục chi phí nhằm cho thấy rõ mức độ chênh lệch số liệu thực tế so với số liệu dự tốn để tìm ngun nhân gây chênh lệch tiến hành điều chỉnh phù hợp Muốn hạ giá thành phải quản lý tốt giá thành phải gắn quản lý giá thành với chi phí quản lý sản xuất cấu thành giá thành chi phí sản xuất giá thành có quan hệ mật thiết với nhau, chi phí sản xuất tăng giá thành tăng ngược lại Do đó, định kỳ Cơng ty cần tiến hành phân tích tiêu chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm để tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm Nhìn chung, Cơng ty chưa phân tích biến động chi 12 phí, khoản mục chi phí chưa phân tích chặt chẽ nên chưa đáp ứng nhu cầu kiểm sốt chi phí cách có hiệu 2.3 TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH - VINASOY 2.3.1 Đối tƣợng, phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất Đối tượng tập hợp chi phí: xuất phát từ đặc điểm quy trình cơng nghệ Cơng ty phương thức tổ chức sản xuất Công ty, kế tốn Cơng ty xác định đối tượng tập hợp chi phí sản phẩm hồn thành Chọn đối tượng tập hợp chi phí sản phẩm hồn thành đáp ứng phần thông tin cho nhà quản trị việc lập kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch kiểm tra đánh giá việc thực kế hoạch theo sản phẩm hoàn thành Đồng thời, giúp cho cơng tác tập hợp đánh giá chi phí sản phẩm, để đưa định giá bán sản phẩm phù hợp Phương pháp tập hợp chi phí Cơng ty áp dụng phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp kết hợp với phương pháp tập hợp gián tiếp Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp gồm: chi phí nguyên vật liệu (đậu nành hạt, đường, ), chi phí nguyên vật liệu phụ (chất ổn định Cm, Acid – HNO3, Clorince, dung dịch HCl, tác nhân ẩm PSM, ), vật liệu bao bì, nhiên liệu Hầu hết chi phí liên quan đến sản phẩm nên tập hợp chi tiết cho sản phẩm hồn thành Nhìn chung, cơng tác xác định, ghi nhận chi phí nguyên vật liệu trực tiếp mà Công ty áp dụng phù hợp với việc quản trị chi phí định giá bán sản phẩm Đối với chi phí nhân cơng trực tiếp: Do Cơng ty sử dụng dây chuyền thiết bị có mức độ tự động cao tập đoàn TatraPak – Thụy Điển cung cấp nên hầu hết công đoạn sản xuất thực máy móc Chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí lao 13 động, liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm dây chyền sản xuất Chi phí nhân cơng trực tiếp Công ty tập hợp trực tiếp cho sản phẩm Nhìn chung cách tập hợp chi phí nhân cơng Cơng ty tương đối phù hợp Chi phí sản xuất chung Cơng ty gồm: chi phí vật liệu, chi phí cơng cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí sữa chữa lớn tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngồi, Do đặc điểm Cơng ty trình sản xuất hoạt động chủ yếu dựa vào máy móc, thiết bị, phí sữa chữa TSCĐ phát sinh tương đối lớn Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất chung phát sinh kỳ phân bổ cho sản phẩm theo số lượng sản phẩm hoàn thành để xác định giá thành sản phẩm 2.3.2 Quy trình tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành theo phƣơng pháp truyền thống a Tập hợp chi phí NVL trực tiếp Tại cơng ty, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm sản xuất, liên quan trực tiếp đến sản phẩm nên tập hợp riêng cho sản phẩm theo dõi dựa định mức chi phí dẫn đến việc theo dõi kiểm sốt chi phí ngun vật liệu trực tiếp nhà quản trị chặt chẽ Cách tập hợp trực tiếp cung cấp thơng tin chi phí NVLTT bám sát thực tế chi phí phát sinh theo đối tượng chi phí đối tượng tính giá thành; từ giá thành sản phẩm phản ánh chi phí hợp lý NVLTT; qua giúp cho nhà quản trị kiểm sốt chi phí cách hiệu Nhìn chung, cách tập hợp nguyên vật liệu trực tiếp theo dõi riêng cho sản phẩm cung cấp thơng tin bám sát thực tế chi phí phát sinh b Tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp chủ yếu khoản tiền lương 14 khoản trích theo lương phải trả cho công nhân vận hành thiết bị Hiện cơng ty áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm Nhìn chung cách tập hợp chi phí nhân công Công ty hợp lý Cuối tháng vào bảng chấm cơng có xác nhận tổ trưởng quản đốc phân xưởng, số lượng sản xuất thực tế nhập kho vào cuối tháng Hạch toán chi phí nhân cơng trực tiếp tiến hành chi tiết cho sản phẩm c Tập hợp chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung Cơng ty gồm chi phí nhiên liệu, chi phí điện nước, chi phí vật liệu, cơng cụ dụng cụ phục vụ cho sản xuất, chi phí xử lý mơi trường, chi phí thuê mặt bằng, bảo dưỡng sở hạ tầng, khấu hao tài sản cố định, chi phí sữa chữa lớn bảo trì máy rót, chi phí tiền khác Ngồi ra, chi phí dịch vụ mua ngồi tiền điện, tiền nước dùng chung tồn Cơng ty cững Cơng ty hạch tốn vào chi phí sản xuất chung Kế toán tổng hợp CPSXC phát sinh kỳ, cuối kỳ phân bổ cho sản phẩm theo số lượng sản phẩm hoàn thành để xác định giá thành sản phẩm Do đặc điểm Công ty trình sản xuất hoạt động chủ yếu dựa vào máy móc, thiết bị, phí sữa chữa TSCĐ phát sinh tương đối lớn Cách tập hợp chi phí sản xuất chung xem phù hợp kịp thời cung cấp thơng tin chi phí sản xuất chung để tính giá thành sản phẩm sản xuất phục vụ cho nhà quản trị Công ty d Tính giá thành Do đặc thù sản phẩm Cơng ty nên công ty không đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm Vì sản phẩm sản xuất dây chuyền công nghệ tự động nên kế tốn Cơng ty khơng đánh giá sản phẩm dở dang Cơng ty tính giá thành theo phương pháp giản đơn, giá 15 thành sản phẩm bao gồm ba khoản mục là: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung Phương pháp tính giá chưa thể phục vụ tốt thơng tin cho nhà quản trị, chi phí sản xuất chung đến cuối tháng tập hợp sau tiến hành phân bổ, tính kịp thời cung cấp thơng tin khơng đảm bảo Điều đòi hỏi Cơng ty phải có phương pháp tính giá phù hợp đáp ứng thông tin cho nhà quản trị có định linh hoạt với việc sản xuất kinh doanh Công ty 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH ĐÁP ỨNG QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY 2.4.1 Về đối tƣợng tập hợp chi phí Ưu điểm: Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất theo sản phẩm hồn thành cung cấp thơng tin chi phí cho sản phẩm làm sở để tính giá thành cho sản phẩm định thực chi phí phát sinh loại sản phẩm Đồng thời, giúp cho cơng tác phân tích đánh giá chi phí sản phẩm, giúp cho nhà quản trị đưa định nên cung ứng sản phẩm nào, nên bán giá điều chỉnh chi phí sản xuất phù hợp Mặt khác, Cơng ty tiến hành phân loại chi phí theo nội dung theo chức chi phí Hạn chế: Với việc lựa chọn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất theo sản phẩm hoàn thành vậy, Ban giám đốc khơng có việc cung cấp thơng tin chi phí phận/ khâu/ hoạt động tham gia thực sản xuất sản phẩm nên khó kiểm sốt chi phí theo phận/ hoạt động 2.4.2 Quy trình tập hợp chi phí Ưu điểm Về tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tập hợp theo dõi riêng cho sản phẩm, giúp cho ban giám đốc kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên vật liệu sản xuất 16 Về tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp: Cách tập hợp chi phí nhân công trực sản phẩm Công ty bảo đảm chi phí sản suất giá thành sản phẩm tính phù hợp cho đối tượng chi phí Về tập hợp chi phí sản xuất chung: Giúp cho ban giám đốc biết tỷ trọng loại chi phí tổng số chi phí sản xuất chung, qua giúp kiểm tra việc sử dụng tiết kiệm hay lãng phí nội dung chi phí Hạn chế Về tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Do đặc điểm loại nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất nhiều sản phẩm nên lập “Phiếu lĩnh định mức vật tư” Cơng ty lập chung cho sản phẩm sản xuất tổ, điều gây khó khăn cho nhà quản trị Nếu tổ sản xuất khơng tập hợp xác lượng nguyên vật liệu tiêu hao cho sản phẩm dẫn đến việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm sai lệch Do thơng tin cung cấp cho nhà quản trị không hợp lý Về tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp: Chi phí nhân cơng tập hợp cho sản phẩm nên quản trị Công ty chưa cung cấp thơng tin chi phí nhân cơng theo phận/ khâu sản xuất Về tập hợp chi phí sản xuất chung: Chi phí dịch vụ mua ngồi tiền điện, tiền nước dùng chung tồn Cơng ty Cơng ty hạch tốn vào chi phí sản xuất chung chưa phù hợp với nội dung, tính chất chi phí Mặt khác, chi phí nhân viên quản lý phân xưởng Cơng ty ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp Việc ghi nhận không với chất chi phí khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến sản phẩm Việc phân loại chi phí: Việc phân loại chi phí sản xuất theo cơng dụng chi phí sở để quản lý chi phí theo định mức, sở để tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo khoản mục Đồng thời, để phân tích 17 tình hình thực kế hoạch xây dựng định mức chi phí sản xuất cho kỳ sau Tuy nhiên, Công ty chưa thực phân loại chi phí theo u cầu kế tốn quản trị Vì thế, chưa đáp ứng thơng tin cần thiết, đầy đủ cung cấp cho nhà quản lý cập nhật, định đắn kịp thời trước biến động thị trường 2.4.3 Tính giá thành Ưu điểm Phương pháp tính giá thành Cơng ty phương pháp tồn bộ, phương pháp đơn giản nhìn chung phù hợp với đặc điểm kinh doanh ngành hàng Sữa đậu nành Vì vậy, đối tượng tính giá thành sản phẩm Cơng ty sản phẩm hồn thành bước công nghệ cuối mặt hàng Phương pháp đáp ứng phần yêu cầu quản trị chi phí sản xuất Một đặc điểm khác cơng tác tính giá thành sản phẩm mà Công ty thực việc áp dụng kỳ tính giá thành theo tháng Do đó, việc quản lý giá thành làm tương đối chặt chẽ Mặt khác, thường xun đơn đốc kế tốn kho, kế tốn thành toán để xem xét số dư, kiểm tra định mức vật Hạn chế Việc tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung chưa hợp lý Từ đó, giá thành sản xuất chưa phản ánh hợp lý chi phí phát sinh Cơng ty chưa tập hợp tính giá thành chưa theo hoạt động nhằm tăng cường cung cấp thông tin hợp lý cho quản trị chi phí 18 CHƢƠNG HỒN THIỆN PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY 3.1 NHẬN DIỆN U CẦU THƠNG TIN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY SỮA ĐẬU NÀNH - VINASOY Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành phận cấu thành cơng tác hạch tốn kế tốn, giữ vai trò quan trọng doanh nghiệp sản xuất Thông qua kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, nhà quản lý doanh nghiệp nắm tình hình sản xuất doanh nghiệp Như ta biết, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai tiêu liên quan đến trình sản xuất hàng hóa, phản ánh lượng giá trị hao phí sống lao động vật hóa phát sinh sản xuất kết tinh sản phẩm Hiện doanh nghiệp sản xuất nói chung Cơng ty Sữa Đậu nành Vinasoy nói riêng phải đối mặt với cạnh tranh ngày tăng thị trường với xu hướng tồn cầu hóa Để thành cơng mơi trường này, họ phải thích ứng nhanh sản xuất sản phẩm với chi phí thấp đồng thời phải đảm bảo chất lượng Do đó, Cơng ty cần phải nâng cao hiệu cơng tác kế tốn chi phí sản xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm, nghĩa phải chấn chỉnh mặt tồn từ nội Cơng ty để cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trở thành cơng cụ hữu hiệu kiểm sốt tồn q trình sản xuất công ty Do vậy, nhiệm vụ quan trọng đặt Công ty không ngừng tăng cường công tác quản trị chi phí sản xuất, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Qua phân tích thực trạng cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản 19 xuất tính giá thành trình bày chương cho thấy, mục đích chủ yếu cơng tác tính giá thành Cơng ty cung cấp thơng tin cho cơng tác kế tốn tài Nhu cầu thơng tin cho việc định quản trị nội không đơn khoản mục chi phí phục vụ cho cơng tác kế tốn tài tính phù hợp thơng tin quản trị chi phí sản xuất cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp khơng có Từ phân tích cho thấy để doanh nghiệp cạnh tranh đứng vững thị trường cần hướng quan tâm Cơng ty tới công cụ thông minh sản xuất kinh doanh, cơng cụ lựa chọn cơng cụ tính giá theo phương pháp ABC Việc áp dụng phương pháp tính giá ABC nhằm cung cấp thông tin phù hợp, tin cậy kịp thời cho nhà quản trị chi phí sản xuất để định môi trường kinh doanh ngày cạnh tranh 3.1.1 Thông tin phục vụ lập kế hoạch chi phí Việc lập kế hoạch chi phí dựa số liệu lịch sử nên mang tính chất báo cáo tài chính, việc phân tích lập kế hoạch chi phí Cơng ty khơng khả thi Cơng ty lập kế hoạch thể tổng chi phí theo mức độ hoạt động cụ thể Như mức độ hoạt động thực tế khác biệt so với kế hoạch, khơng thể so sánh để tìm chênh lệch Do đó, việc lập kế hoạch khơng có ý nghĩa Việc lập kế hoạch Công ty dùng để đo lường việc sử dụng chi phí mức độ hoạt động Vì vậy, cần phải lập kế hoạch linh hoạt để so sánh đánh giá chi phí Để khoản chi phí kế hoạch sát với thực tế Cơng ty cần phải: - Tổ chức triển khai thực việc lập kế hoạch sản xuất chi phí linh hoạt cách áp dụng nhiều tiêu thức để phân bổ chi phí sản xuất chung - Cơng ty cần nghiên cứu mối liên hệ qua lại 20 phận chức khác xác định vấn đề chi phí gia tăng nguồn nào, chi phí giữ vai trò trọng yếu sản phẩm đề xác định đối tượng tập hợp chi phí xác cho đối tượng chịu chi phí - Cơng ty cần nghiên cứu, dự báo biến động giá nguyên vật liệu đầu vào - Bổ sung vào máy tổ chức phận có chun mơn cơng tác lập kế hoạch Bộ phận có trách nhiệm tổng hợp thơng tin từ hoạt động đối tượng chịu phí để lập kế hoạch tổ chức thực chức khác quản trị chi phí sản xuất cách hiệu Nhìn chung, lập kế hoạch chức quan trọng nhà quản lý Bất kể cấp quản lý cao hay thấp, việc lập kế hoạch có hiệu chìa khóa cho việc thực cách có hiệu mục tiêu đề Cơng ty Do đó, u cầu đặt kế tốn cần cung cấp thơng tin hoạt động đối tượng chịu phí, đặc biệt giá thành vật tư mua vào Trên sở đó, ban giám đốc kiểm sốt chặt chẽ chi phí nhìn rõ mối quan hệ thời gian, chất lượng, cơng suất nhà xưởng từ ban giám đốc có linh hoạt chi phí phát sinh Bên cạnh đó, thơng tin giá thành sản phẩm cần thiết để phục vụ công tác quản trị chi phí sản xuất Cơng ty Với thơng tin giá thành mà kế tốn cung cấp, ban giám đốc có sở để phân tích đưa định kinh doanh nên bán sản phẩm với giá phù hợp, góp phần thúc đẩy trình kinh doanh nâng cao lợi nhuận cơng ty Như vậy, cần tính đúng, tính đủ chi phí để xác định giá thành sản phẩm góp phần cung cấp thơng tin hợp lý phục vụ u cầu quản trị chi phí Cơng ty 3.1.2 Thông tin phục vụ tổ chức thực chi phí Khi kế hoạch chi phí sản xuất duyệt, máy quản lý 21 điều hành sản xuất Công ty tiến hành tổ chức sản xuất theo kế hoạch Trong trình sản xuất tùy theo thực tế nhu cầu sản xuất phát sinh đề định linh hoạt để sản phẩm hoàn thành đạt suất cao mà đảm bảo chất lượng sản phẩm Hàng tháng, phận sản xuất gửi hóa đơn, chứng từ liên quan cho phận kế toán Kế toán dựa vào hóa đơn chứng từ sản xuất để theo dõi tổng hợp loại chi phí thực tế phát sinh Bên cạnh đó, Cơng ty cần tổ chức quản lý việc thực chi phí sản xuất nhằm bảo đảm tuân theo kế hoạch đề Cụ thể: - Xây dựng lại cách phân bổ chi phí sản xuất chung theo hoạt động nhằm kiểm soát chặt việc sử dụng chi phí - Cơng ty cần tổ chức bổ sung chức phân tích đánh giá quản trị chi phí Cuối quý, máy quản trị Cơng ty tổ chức tổng hợp chi phí thực q, năm từ xem xét tình hình thực kế hoạch phận nhằm giải vướn mắc trình thực thi kế hoạch Cuối năm, Công ty tổ chức kiểm điểm đánh giá việc thực kế hoạch chi phí năm Từ rút kinh nghiệm điều chỉnh kế hoạch cho kỳ biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí - Tăng cường biện pháp quản lý chi phí sản xuất tuyên truyền việc chấp hành tốt nội quy, quy chế đảm bảo tiết kiệm chi phí, hạn chế tiêu hao nguyên liệu - Xây dựng phương án trả lương cho người lao động gắn liền với suất hiệu sản xuất nhằm phát huy tính sáng tạo, tự giác, tiết kiệm sản xuất Như vậy, với cách theo dõi phản ánh chi phí sản xuất nhằm tăng cường khả quản trị chi phí sản xuất Cơng ty góp phần đem lại hiệu cao quản trị Do đó, ban giám đốc cần thông tin sản phẩm để làm sở theo dõi phản ánh chi phí với thực tế Dựa sở thơng tin chi phí kế tốn tập hợp 22 theo dõi để phản ánh xác định giá thành sản phẩm, đồng thời kiểm tra điều chỉnh chi phí cho phù hợp Vì vậy, thơng tin giá thành đóng vai trò quan trọng q trình sản xuất kinh doanh Cơng ty Tuy nhiên, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành dựa sở chi phí thực tế, tức thơng tin giá thành có sau kết thúc q trình sản xuất Như vậy, thơng tin giá thành không kịp thời, tác dụng quản trị, định hướng sản xuất, nên yêu cầu đặt ngày hồn thiện phương pháp tính giá góp phần phục vụ nhu cầu quản trị chi phí sản xuất công ty Đây nhiệm vụ mục tiêu hàng đầu nhiều doanh nghiệp Với u cầu này, cơng tác tính giá thành cần cung cấp thơng tin chi phí phát sinh hoạt động chi phí giúp nhà quản trị tìm chênh lệch chi phí định mức chi phí thực tế, để kiểm sốt chi phí 3.1.3 Thơng tin phục vụ phân tích đánh giá định Để ban giám đốc phân tích đánh giá định việc sử dụng chi phí định kỳ Cơng ty nên thực việc phân tích biến động chi phí sản xuất để đo lường việc thực chi phí thực tế quy trách nhiệm cho hoạt động phát sinh chi phí liên quan để đánh giá trách nhiệm quản lý thành hoạt động theo phận, hoạt động Cơng ty nên tính tốn phân bổ chi phí gián tiếp hợp lý hơn, phù hợp với thực tế phát sinh Mặc khác, Công ty cần lập báo cáo kế toán quản trị để phục vụ nhu cầu cung cấp thông tin cho đơn vị Các báo cáo lập định kỳ có u cầu cung cấp thơng tin Các báo cáo thường lập như: báo cáo sản xuất, báo cáo tiến độ sản xuất, báo cáo nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, báo cáo chi phí sản xuất giá thành sản phẩm… 23 3.2 VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH ABC PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ THEO HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY SỮA ĐẬU NÀNH - VINASOY 3.2.1 Vận dụng phƣơng pháp tính giá thành ABC nhằm cung cấp thơng tin cho quản trị chi phí Cơng ty - Nhận diện rõ hoạt động phát sinh chi phí Cơng ty, làm tiền đề cho việc thực kế toán chi phí dựa mức độ hoạt động Cơng ty - Tiến hành tập hợp chi phí theo đối tượng chịu phí thơng qua chức xử lý chi phí theo hoạt động; từ phục vụ tốt cho việc tính giá thành sản phẩm Công ty - Xác định lại tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung dựa mức độ hoạt động, đồng thời tính tốn lại giá thành sản phẩm Cơng ty theo phương pháp ABC, qua so sánh giá thành tính với giá thành tính dựa lý thuyết ABC 3.2.2 Quy trình, nội dung vận dụng tính giá thành theo phƣơng pháp ABC Công ty - Phục vụ cho mục tiêu quản trị chi phí Vinasoy (Cơng ty có biện pháp cắt giảm chi phí kiểm sốt chi phí tốt hơn) - Nhằm mục đích tính giá thành xác phương pháp tính giá truyền thống nguồn lực mà Cơng ty hao phí cho mặt hàng sản phẩm, xác định giá bán xác cho mặt hàng sản phẩm để nâng cao lực cạnh tranh Quy trình tính giá thành theo phương pháp ABC phát họa theo bước sau Bước 1: Xác định hoạt động Bước 2: Lựa chọn nguồn phát sinh chi phí Bước 3: Tập hợp chi phí cho hoạt động Bước 4: Tập hợp chi phí hoạt động cho đối tượng (hay nhóm đối tượng tính giá thành) 24 Bước 5: Tính giá thành cho loại sản phẩm 3.2.3 Thơng tin cung cấp từ phƣơng pháp tính giá thành ABC phục vụ quản trị chi phí - Vinasoy đưa định xác cấu sản phẩm nhà quản trị Cơng ty định đưa chiến lược sản phẩm - Áp dụng phương pháp ABC giúp nhà quản trị Cơng ty định tăng giá giảm giá để cạnh tranh giá nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty, giá thành phản ánh hợp lý chi phí - Đặc biệt, việc áp dụng phương pháp ABC vào Công ty Vinasoy giúp nhà quản trị Cơng ty kiểm sốt chi phí hoạt động sản xuất sản phẩm KẾT LUẬN Đối với nhà quản lý chi phí mối quan tâm hàng đầu lợi nhuận thu nhiều hay chịu ảnh hưởng trực tiếp chi phí tạo Do việc quản trị kiểm sốt chi phí vơ khó khăn quan trọng Luận văn hy vọng đem đến nhìn cho Ban quản trị Công ty Sữa đậu nành – Vinasoy cơng tác quản trị chi phí Bằng việc hồn thiện cơng tác quản trị chi phí tính giá thành, xây dựng lại phương pháp tính giá thành mới, luận văn trình bày thay đổi phần lớn cách quản trị chi phí sản xuất Cơng ty, cung cấp thêm cho Ban giám đốc nhiều thông tin chi phí quan trọng để đánh giá định Mặc dù có nhiều cố gắng q trình thực Luận văn, song nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Do vậy, luận văn trình bày mong đóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy để Luận văn hồn thiện ... PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY 3.1 NHẬN DIỆN YÊU CẦU THƠNG TIN CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY SỮA ĐẬU NÀNH - VINASOY Kế. .. trọng công tác quản trị chi phí sản xuất doanh 1.2 TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT 1.2.1 Đối tƣợng, phƣơng pháp tập hợp chi phí sản xuất a... CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁ THÀNH SẢN PHẨM ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT Q trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị chi phí ở Công ty Sữa Đậu nành – Vinasoy, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị chi phí ở Công ty Sữa Đậu nành – Vinasoy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay