Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Đà Nẵng

27 5 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:06

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động cho vay tiêu dùng trở thành mục tiêu nhiều TCTD, TCTD nhà nước Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế, đời sống nhân dân cải thiện đáng kể, nhu cầu chi tiêu phục vụ đời sống ngày cao, điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng nói chung, lĩnh vực cho vay tiêu dùng nói riêng phát triển Với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ với số dân 90 triệu người cho thấy tiềm phát triển thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam lớn, điều kiện vô thuận lợi thị trường tiềm to lớn vay tiêu dùng phát triển Mặt khác, việc Chính phủ tiếp tục có nhiều nỗ lực cải thiện thủ tục hành chính, thuế quan với tình hình an ninh trị ổn định tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nước yên tâm phát triển thu hút nhà đầu tư mới, có đầu tư vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng từ lâu đặt mục tiêu phấn đấu Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, có nỗ lực nghiên cứu, xây dựng triển khai gói sản phẩm cho vay chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng cá nhân Là chi nhánh lớn hệ thống VPBank, chi nhánh Đà Nẵng nằm địa bàn có tốc độ thị hóa mạnh mẽ, có tốc độ tăng trưởng cao, quan, doanh nghiệp liên tiếp thành lập, khu dân cư tập trung ngày nhiều đông hơn, nhu cầu đời sống không ngừng gia tăng nên điều kiện thuận lợi để ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực tín dụng tiêu dùng Mặt khác, Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 “Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước khách hàng”, thơng tư có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2017 có điểm cho vay cho vay tiêu dùng Từ tất tình hình trên, để tín dụng tiêu dùng phát triển, hồn thiện cho vay tiêu dùng yêu cầu cấp thiết VPBank – chi nhánh Đà Nẵng Đặc biệt, với sức ép cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều TCTD địa bàn thành phố Đó lý tơi chọn đề tài: “Hồn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Đà Nẵng” cho luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: Nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Đà Nẵng đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại + Làm rõ thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Đà Nẵng có đánh giá chung + Nghiên cứu đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh - Câu hỏi nghiên cứu: + Đặc điểm cho vay tiêu dùng gì? + Hoạt động cho vay tiêu dùng bao hàm nội dung gì? Tiêu chí đánh giá kết hoạt động công tác cho vay tiêu dùng NHTM gì? + Tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng năm qua nào? Có kết hạn chế gì? + Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Đà Nẵng cần phải làm để hồn thiện cơng tác cho vay tiêu dùng đơn vị? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng VPBank – chi nhánh Đà Nẵng Việc nghiên cứu thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng VPBank – chi nhánh Đà Nẵng khảo sát phòng Bao gồm: Phòng khách hàng cá nhân, phòng quản lý nợ, Phòng kiểm tốn nội miền Trung, Phòng kế tốn Tại phòng/bộ phận nêu trên, tác giả thực hoạt động nghiên cứu quy trình cho vay, thu thập số liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng VPBank – chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2015 - 2017 Điều tra, khảo sát ngẫu nhiên số khách hàng vay vốn tiêu dùng vấn nhanh để thu thập ý kiến đánh giá liên quan đến công tác cho vay tiêu dùng Ngân hàng VPBank – chi nhánh Đà Nẵng Ngồi tác giả tham khảo số tài liệu, tạp chí, website thức tổ chức kinh tế, xã hội liên quan b Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng không bao gồm hoạt động vay thấu chi qua tài khoản - Về không gian: Việc nghiên cứu thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng VPBank – chi nhánh Đà Nẵng - Về thời gian: Luận văn nghiên cứu phạm vi từ năm 2015 đến năm 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: + Phương pháp điều tra, thu thập thông tin, số liệu: Chủ yếu thu thập liệu thứ cấp phục vụ cho phần phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Ngồi ra, áp dụng phương pháp điều tra, khảo sát trực tiếp, dùng bảng câu hỏi nhằm khảo sát ý kiến Phiếu khảo sát phát ngẫu nhiên cho khách hàng có mối quan hệ tín dụng tiêu dùng để nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến trình tiếp cận vốn vay dành cho cá nhân Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Đà Nẵng + Phương pháp tổng hợp liệu, sử dụng ứng dụng excel để xử lý liệu thơng tin theo hướng phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng + Phương pháp phân tích, đánh giá: tính tốn, so sánh tiêu trình bày báo cáo hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2015-2017 Ngoài sử dụng phương pháp tham vấn phần đánh giá thực trạng khuyến nghị Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn bao hàm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM Theo QĐ 1627/2001/QĐ-NHNN việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng, cho vay hiểu sau: Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo đó, tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hồn trả gốc lãi 1.1.2 Đặc điểm hoạt động cho vay tiêu dùng - Số lượng vay lớn giá trị vay nhỏ - Các khoản cho vay tiêu dùng có độ rủi ro cao - Chi phí cho vay tiêu dùng cao - Cho vay tiêu dùng có khả sinh lời cao 1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng a Cho vay cầm cố b Cho vay bảo đảm lương hay thu nhập c Cho vay có bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay 1.1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng a Các yếu tố bên ngân hàng - Môi trường kinh tế - xã hội - Môi trường pháp lý - Hệ thống sách chương trình kinh tế Nhà nước - Các yếu tố thuộc khách hàng b Các yếu tố bên ngân hàng Nội quy làm việc chế độ thưởng phát nghiêm minh Đội ngũ cán tín dụng có trình độ đạo đức nghề nghiệp Kỹ thuật thủ tục thẩm định hiệu không rườm rà, phức tạp Vốn ngân hàng 1.2 NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.2.1 Mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng Mọi hoạt động ngân hàng có mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, gia tăng khả sinh lời mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng tăng thu nhập từ hoạt động cho vay, chiếm lĩnh thị phần , kiểm soát, cân chi phí lợi ích hoạt động vay vốn, qua tăng lợi nhuận từ việc cho vay, tăng tỷ suất sinh lời dư nợ cho vay Tùy vào thời kỳ mà ngân hàng phải tiến hành phân tích yếu tố mơi trường kinh doanh như: môi trường kinh tế, môi trường địa lý, trị, pháp luật xu hướng tiêu dùng chung xã hội, đối thủ cạnh tranh; Từ Ngân hàng đưa chiến lược phù hợp với ưu tiên khác mục tiêu Các mục tiêu không Ngân hàng ý phát triển định mà thường kết hợp mục tiêu với Dưới mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng mà ngân hàng hướng đến: - Mục tiêu quy mơ - Mục tiêu phát triển thị phần - Mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay - Mục tiêu kiểm soát rủi - Mục tiêu gia tăng thu nhập 1.2.2 Các hoạt động thực mục tiêu cho vay tiêu dùng NHTM Với chức thực nghiệp vụ Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng xác định hoạt động cho vay tiêu dùng hoạt động quan trọng việc phát triển mảng dịch vụ cá nhân, góp phần thu hút lượng lớn khách hàng đến với Ngân hàng, giúp Ngân hàng tăng lợi nhuận Do vậy, NHTM tiến hành đồng nhiều biện pháp sau để thực mục tiêu cho vay tiêu dùng: a Khảo sát thị trường b Nghiên cứu kế hoạch cung ứng sản phẩm cho vay tiêu dùng c Quảng bá kênh phân phối d Duy trì nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng e Kiểm sốt rủi ro 1.3 TIÊU CHÍ PHẢN ÁNH KẾT QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG 1.3.1 Tiêu chí phản ánh quy mô a Dư nợ cho vay tiêu dùng Là tổng giá trị khoản cho vay tiêu dùng thời điểm định ngân hàng Chỉ tiêu lớn hay bé phản ánh quy mô cho vay tiêu dùng ngân hàng Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng năm N+1 tính dư nợ cho vay tiêu dùng năm N+1 chia cho dư nợ cho vay tiêu dùng năm N Chỉ tiêu cho thấy tăng lên hay thu hẹp quy mô cho vay tiêu dùng qua năm ngân hàng b Tỷ lệ dư nợ cho vay tiêu dùng tổng dư nợ % Dư nợ cho vay tiêu dùng= Dư nợ cho vay tiêu dùng/ Tổng dư nợ Đây tiêu định lượng, xác định cấu cho vay tiêu dùng (phân theo tiêu chí mục đích vay vốn) so với tổng dư nợ ngân hàng Qua đánh giá tăng lên thu hẹp hoạt động cho vay tiêu dùng c Số lượng khách hàng vay tiêu dùng Thông qua việc ghi chép lại giao dịch hoạt động cho vay tiêu dùng từ kênh cung ứng, ngân hàng nắm số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng ngân hàng cụ thể Từ đó, việc so sánh số lượng khách hàng năm so với năm trước cho thấy tăng trưởng hay giảm sút quy mô cho vay tiêu dùng NHTM Như vậy, để mở rộng cho vay tiêu dùng, ngân hàng phải tìm biện pháp để làm gia tăng tiêu nêu d Dư nợ bình quân khách hàng Dư nợ bình quân khách hàng xác định tổng dư nợ thời điểm so với số khách hàng có thời điể hàng địa bàn có nhu cầu tiêu dùng cao 1.3.2 Tiêu chí phản ánh thị phần 1.3.3 Tiêu chí đánh giá cấu cho vay tiêu dùng 1.3.4 Tiêu chí chất lƣợng cung ứng dịch vụ 1.3.5 Tiêu chí kiểm sốt rủi ro cho vay tiêu dùng a Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN quy định nợ từ nhóm đến nhóm nợ xấu tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ vào khoảng từ 2% đến 5% tỷ lệ chấp nhận Tỷ lệ nợ xấu CVTD = Dư nợ xấu CVTD/Tổng dư nợ CVTD x 100% b Tiêu chí biến động kết cấu nhóm nợ Trong cấu nhóm nợ, nợ nhóm 1, tăng, nợ nhóm 3,4,5 giảm cấu nợ có chiều hướng tốt Ngược lại, nợ nhóm 1, giảm, nợ nhóm 3,4,5 tăng cấu nợ có chiều hướng tiêu cực c Tỷ lệ xóa nợ ròng Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay tiêu dùng/dư nợ cho vay tiêu dùng; Khoản nợ xấu mà ngân hàng xóa khỏi sổ sách (theo dõi ngoại bảng) gọi khoản cho vay xóa nợ Nếu khoản cho vay mà cuối ngân hàng thu khoản thu nhập khấu trừ tổng khoản xóa nợ tạo thành khoản xóa nợ ròng Khoản xóa nợ ròng tiêu phản ánh kết kiểm soát rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng d Tỷ lệ trích lập dự phòng/tổng dư nợ Theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 22/01/2013 Thống đốc NHNN Việt Nam quy định việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Theo đó, nhóm nợ tỷ lệ trích DPRR cụ thể, gồm có: - Nợ đủ tiêu chuẩn (Nhóm 1): tỷ lệ trích lập dự phòng 0% - Nợ cần ý (Nhóm 2): tỷ lệ trích lập dự phòng 5% - Nợ tiêu chuẩn (Nhóm 3): tỷ lệ trích lập dự phòng 20% - Nợ nghi ngờ (Nhóm 4): tỷ lệ trích lập dự phòng 50% 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng - Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Đà Nẵng - Trụ sở: 112 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng - Điện thoại : 02363.565.419 - Fax : 02363.565.418 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng PGD Đống Đa GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PGD Lê Duẩn Phòng dịch vụ Khách hàng Phòng Khách hàng cá nhân Phòng khách hàng doanh nghiệp Phòng hành PGD Nguyễn Tri Phương PGD Hàm Nghi PGD Núi Thành Ghi Quan hệ tương tác, hỗ trợ Quan hệ chức PGD Sơn Trà PGD Điện Biên Phủ Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý VPBank – chi nhánh Đà Nẵng (về mặt pháp lý) 12 Về mặt hệ thống quản lý kinh doanh theo hệ thống VPBank từ ngày 01/04/2014 VPBank Đà Nẵng quản lý trực tiếp sau: Trung tâm KHDN Đà Nẵng Giám đốc Chi nhánh Phòng dịch vụ Khách hàng Phòng khách hàng cá nhân Phòng hành Sơ đồ 1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý VPBank – chi nhánh Đà Nẵng (về mặt hệ thống quản lý kinh doanh) 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn từ 2015-2017 a Hoạt động huy động vốn Bảng 2.1 Kết hoạt động huy vốn VPBank – chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2015 – 2017 Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2015 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2016 Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2017 Số tiền Tỷ trọng (%) Tăng/Giảm so với năm 2015 Số tiền % Tiền gửi 2,196,475 63.09 2,832,862 66.7 3,011,353 67.07 814,878 37.10% 1,285,020 36.91 1,432,570 33.73 1,568,521 32.93 283,501 22.06% 1,098,379 31.55% KHCN Tiền gửi KHTC Tổng NVHĐ 3,481,495 4,265,432 4,579,874 (Nguồn: VPBank chi nhánh Đà Nẵng) Huy động vốn hoạt động chi nhánh trọng, với mục tiêu bảo đảm vốn vay, an toàn tăng nhanh tài sản, nâng cao vị hệ thống 13 ngân hàng, VPBank chi nhánh Đà Nẵng tích cực đẩy mạnh cơng tác huy động vốn từ nhiều nguồn khác đạt kết định b Hoạt động cho vay Bảng 2.2 Tình hình cho vay VPBank – chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2015– 2017 Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Chỉ tiêu Tỷ Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng (%) Chênh lệch Chênh lệch 2016/2015 2017/2016 Tỷ Số tiền (%) trọng Số tiền (%) Tỷ trọng (%) Tỷ Số tiền trọng (%) DNBQ 1,289,987 100 1,718,645 100 2,339,933 100 428,658 33.23% 621,288 36.15% - Ngắn hạn 889,833 68.98 1,053,358 61.29 1,525,403 65.19 163,524 18.38% 472,045 44.81% 34.81 265,134 66.26% 149,243 22.43% - Dài hạn 400,154 31.02 665,287 38.71 814,531 NXBQ 19,603 100 25,435 100 35,335 100 5,832 29.75% 9,900 38.92% - Ngắn hạn 12,646 64.51 15,330 60.27 20,307 57.47 2,684 21.22% 4,977 32.47% - Dài hạn 6,957 35.49 10,105 39.73 15,028 42.53 3,148 45.25% 4,923 48.71% Tỷ lệ nợ xấu bình 1.520% 1.480% 1.510% quân (%) (Nguồn: VPBank chi nhánh Đà Nẵng) Cùng với tăng trưởng nguồn vốn, hoạt động tín dụng VPBank chi nhánh Đà Nẵng tăng trưởng tốt Phát huy vai trò chủ đạo VPBank chi nhánh Đà Nẵng nghiệp đầu tư vốn cho kinh tế để phát triển đất nước thực chủ trương khuyến khích phát triển mảng bán lẻ, chi nhánh tập trung chủ yếu vào phát triển đối tượng khách hàng khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh loại hình doanh nghiệp có quy mơ nhỏ vừa, hoạt động lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ c Kết hoạt động kinh doanh 14 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG GIAI ĐOẠN 2015 – 2017 2.2.1 Bối cảnh hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian qua a Mơi trường bên ngồi + Mơi trường pháp lý: NHNN ban hành quy định để kiểm sốt rủi ro hoạt động cấp tín dụng NHTM Đặc biệt đây, NHNN ban hành thơng tư 39/2016/TT – NHNN có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 “ Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngồi khách hàng” Thơng tư điều chỉnh từ đối tượng khách hàng cho vay, lãi suất… góp phần giúp cho hoạt động kiểm sốt rủi ro cho vay tiêu dùng + Đối thủ cạnh tranh: Hiện nay, địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 60 chi nhánh, tổ chức tín dụng hoạt động với 200 phòng giao dịch…Chính vậy, chi nhánh chịu cạnh tranh gay gắt ngân hàng khác địa bàn b Môi trường bên + Về nguồn lực: Đây yếu tố quan trọng, định thành bại hoạt động cho vay tiêu dùng, đòi hỏi tổ chức phải ý đến việc sử dụng người, phát triển nhân sự, xây dựng văn hóa tổ chức ngân hàng Tổng số lao động chi nhánh 85 người, trình độ đại học 60 người, chiếm 70,59% tổng số lao động Số cán làm cơng tác tín dụng chi nhánh 55 người, trình độ đại học Trong thời gian qua, chi nhánh trọng phát triển, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kĩ cán thơng qua chương trình đào tạo, gắn công tác đào tạo với kết thực nhiệm vụ, trọng tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán nguồn, cán lãnh đạo cấp nhằm nâng cao trình độ mặt cho cán người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển chi nhánh + Về sản phẩm: nay, chi nhánh thực cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài ngân hàng theo định hướng VPBank nhiều mặt tín dụng, huy động vốn, dịch vụ ngân hàng bán lẻ gồm dịch vụ thẻ, ngân hàng bán lẻ, loại sản phẩm bảo hiểm tín dụng… Các sản phẩm ngân hàng đa dạng, 15 nghiên cứu, hoàn thiện liên tục với sách lãi suất, phí linh hoạt, hợp lý, đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng cá nhân lĩnh vực thành phố Đà Nẵng tỉnh lân cận + Về sách marketing, chăm sóc khách hàng: Tồn hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ thực Hội sở Hàng tháng, quý, chi nhánh có tổ chức chương trình thực tế; Các nhân viên ngân hàng khảo sát nhu cầu giới thiệu sản phẩm vùng lân cận địa bàn thành phố + Về công nghệ: Để đáp ứng yêu cầu công việc cán nhân viên cung cấp dịch vụ, tiện ích cho khách hàng, chi nhánh trọng đầu tư mặt công nghệ, đảm bảo tất máy tính có kết nối internet có đường truyền ổn định Các chương trình ứng dụng hỗ trợ công việc chi nhánh áp dụng dựa chương trình hội sở cung cấp đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần nâng cao suất lao động cán nhân viên Các máy ATM, máy POS VPBank chi nhánh lắp đặt địa bàn thành phố đảm bảo hoạt động tốt đem lại tiện lợi cho khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ liên quan đến tài khoản, thẻ… 16 2.2.2 Các quy định, sách hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng a Quy trình CVTD VPBank chi nhánh Đà Nẵng NGƢỜI THỰC HIỆN TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN CVKH, CV BAN TD VÀ Tiếp nhận hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn QLRRTD TRƯỞNG PHÒNG KINH Kiểm tra hồ sơ, thẩm định Khách hàng DOANH GIÁM ĐỐC CHI Kiểm soát NHÁNH/NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CVKH/CV BAN KS&HTKD NGƯỜI ĐƯỢC UỶ No Xét duyệt Yes Soạn thảo hồ sơ tín dụng QUYỀN Kí kết hợp đồng CV BAN KS&HTKD/KẾ TỐN CV BAN Hạch toán khai báo T24, giải ngân khoản vay Theo dõi việc sử dụng khoản vay KS&HTKD/COLLECTION Tất toán khoản vay CVKH 17 b Điều kiện để vay tiêu dùng VPBank Đà Nẵng c Chính sách sản phẩm CVTD VPBank Đà Nẵng c.1 Sản phẩm cho vay mua nhà đất c.2 Sản phẩm cho vay mua ô tơ c.3 Sản phẩm cho vay tín chấp CBNV c.4 Cho vay tiêu dùng bảo đảm tài sản 2.2.3 Thực trạng hoạt động triển khai cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng a Tình hình khảo sát thị trường Nhu cầu khách hàng sản phẩm dịch vụ tài – ngân hàng tiếp tục diễn biến tích cực Qua khảo sát cho thấy nhu cầu vay vốn tiêu dùng cao Qua đó, VPBank Đà Nẵng kỳ vọng nhu cầu tiếp tục gia tăng tương lai Ngoài ra, với lực thái độ nhân viên Ngân hàng ảnh hưởng lớn đến định vay tiếp tục vay người tiêu dùng b Thực trạng sách cung ứng sản phẩm Hiện nay, VPBank Đà Nẵng hướng đến cho vay tiêu dùng dòng sản phẩm - dịch vụ chính: dịch vụ cho vay mua xe máy trả góp, dịch vụ cho vay mua sắm đồ điện tử gia dụng dịch vụ cho vay tiền mặt (bao gồm: cho vay theo lương, theo hóa đơn tiền điện, giấy phép đăng ký kinh doanh, theo hợp đồng tín dụng tổ chức tín dụng khác hay cho vay tiền mặt quầy, cho vay tiền mặt bưu cục, cho vay du lịch trả góp, cho vay đám cưới tự lập…) Tuy nhiên, cấu sản phẩm cần đa dạng hoá vào ngành nghề, độ tuổi, thu nhập, nhu cầu khác khách hàng để gia tăng sản phẩm từ khách hàng dễ dàng lựa chọn gói sản phẩm phù hợp với c Quảng bá kênh phân phối Quảng bá xu hướng tất yếu dịch vụ ngân hàng nói chung lĩnh vực cho vay tiêu dùng nói riêng Thực tế cho thấy, việc quảng cáo ngày phổ cập đa dạng xã hội 18 Nhưng tại, quảng bá dịch vụ VPBank – Đà Nẵng hoạt động mục tiêu kế hoạch đề chưa triển khai cách mạnh mẽ Khách hàng chưa thật chủ động tìm đến Ngân hàng với nhu cầu vay tiêu dùng d Duy trì nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng Bảng 2.4 Những yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng VPBank – Đà Nẵng Yếu tố Trung bình đánh giá Cơ sở vật chất 7.8 Thủ tục cho vay 8.3 Năng lực phục vụ 8.8 Khả đáp ứng nhu cầu 7.5 Hình ảnh nhân viên 9.0 (Nguồn: VPBank chi nhánh Đà Nẵng) Có thể thấy, điểm đánh giá yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân mức điểm Điều đồng nghĩa với việc dịch vụ ngân hàng bán lẻ VPBank Đà Nẵng khách hàng đánh giá tương đối cao đa số hài lòng với chất lượng dịch vụ Đi sâu vào phân tích yếu tố thành phần tác động đến chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng VPBank Đà Nẵng kết đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng thông qua ý kiến khách hàng, ta thấy cụ thể mặt đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng VPBank Đà Nẵng 2.2.4 Kết cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng a Quy mô cho vay tiêu dùng a.1 Dư nợ cho vay tiêu dùng a.2 Số lượng khách hàng dư nợ bình quân cho vay tiêu dùng khách hàng b Thị phần CVTD Ngân hàng thị trường mục tiêu 19 c Cơ cấu cho vay tiêu dùng c.1 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn c.2 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo c.3 Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm d Chất lượng cung ứng dịch vụ e Kết kiểm sốt rủi ro tín dụng f Thu nhập cho vay tiêu dùng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Những kết Sự tăng trưởng cho vay tiêu dùng góp phần nâng cao hình ảnh khả cạnh tranh chi nhánh địa bàn Phù hợp với đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình thấp Mang lại cho khách hàng khoản vay không tài sản đảm bảo phù hợp Đáp ứng nhu cầu vay nhanh, thủ tục gọn nhẹ, giải ngân nhanh chóng khách hàng Có nhiều gói sản phẩm hoạt động cho vay không tài sản đảm bảo KHCN để khách hàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu Dư nợ cho vay tiêu dùng tăng, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ xóa nợ ròng tăng tầm kiểm sốt ngân hàng Chính vậy, cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng chi nhánh đạt thành công định Hệ thống thông tin tín dụng ngày nâng cao Chi nhánh thường xuyên cập nhật phần mềm hỗ trợ việc quản lý thơng tin khách hàng Ngân hàng có sách ưu đãi để trì khách hàng có lịch sử trả nợ vay tốt để cấp tín dụng Đối với khách hàng có nợ q hạn, gây rủi ro cho ngân hàng thu hẹp khoản tín dụng Nhân viên tín dụng hầu hết trẻ, tinh thần làm việc động, nhiệt huyết, sáng tạo, chủ động tìm hiểu thêm sách, thủ tục pháp lí, diễn biến có liên quan để phục vụ cho công tác 20 2.3.2 Những hạn chế - Hoạt động Marketing Ngân hàng chưa tiến hành đồng bộ, đầy đủ chưa phổ biến rộng rãi - Loại hình danh mục sản phẩm CVTD chưa đa dạng phong phú - Bên cạnh việc phát huy điểm mạnh sẵn có chất lượng dịch vụ yếu tố bị đánh giá thấp đảm bảo an toàn khách hàng đến giao dịch; khả giải yêu cầu khách hàng chưa thật nhanh chóng, xác; thái độ làm việc chun nghiệp, nghiêm túc, chân thành với khách hàng; đưa thêm chương trình ưu đãi, khuyến để thu hút khách hàng - Thông tin phục vụ cho hoạt động CVTD chi nhánh hạn chế - Cơng nghệ ngân hàng chưa đồng chưa hoàn thiện chương trình ứng dụng tin học, chưa thực việc kết nối trực tuyến với khách hàng, tượng nghẽn mạch, tốc độ đường truyền chậm thường xuyên xảy tác động xấu đến chất lượng, hiệu dịch vụ ngân hàng nói chung - Cơng tác kiểm tra trước, sau cho vay chưa trọng mức - Nợ xấu có xu hướng tăng - Quy trình phối hợp phòng ban chưa chặt chẽ, có mâu thuẫn 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân từ phía ngân hàng b Ngun nhân bên ngồi 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương 2, luận văn nêu khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Đà Nẵng Luận văn sâu vào nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay cho vay tiêu dùng Chi nhánh Cùng với việc phân tích số liệu, tiêu cụ thể luận văn rút thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay cho vay tiêu dùng Chi nhánh Trên sở nhận định hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay cho vay tiêu dùng, luận văn đưa khuyến nghị nhằm thiện hoạt động Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Đà Nẵng 22 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1 Định hƣớng chung 3.1.2 Định hƣớng cho vay tiêu dùng giai đoạn 2017- 2019 Sứ mệnh phát triển: - Ngân hàng hoạt động với phương châm: “Tất lợi ích khách hàng” Trong tất lợi ích khách hàng, lợi ích người lao động, lợi ích cổ đơng chi nhánh ln ln đặt lợi ích khách hàng lên hết Chi nhánh quan tâm đến lợi ích người lao động, lợi ích cổ đơng trọng Năm 2018, mục tiêu chiến lược VPBank Đà Nẵng tiếp tục củng cố xây dựng hệ thống tảng, với trọng tâm hệ thống quản trị rủi ro bao gồm an ninh công nghệ Công tác quản trị rủi ro VPBank Đà Nẵng tập trung nâng cao suất hiệu suất làm việc thơng qua cải tiến quy trình dựa sở kiểm định lại xếp hạng khách hàng từ cải tiến để tối ưu quy trình phê duyệt tự động 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng a Tiếp tục hoàn thiện cấu cho vay tiêu dùng cách hợp lý b Cải thiện việc thực quy trình cho vay tiêu dùng c Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng d Tăng cường cơng tác kiểm sốt rủi ro cho vay tiêu dùng e Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá 23 f Nâng cao chất lượng nguồn lực 3.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nƣớc a Nâng cao hiệu hoạt động Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC) b Tạo cầu nối trao đổi thông tin, giao lưu ngân hàng c Công tác tra, giám sát d Đưa dự báo tình hình kinh tế, xây dựng hệ thống thông tin công khai minh bạch lực phân tích e Điều hành sách kinh tế vĩ mơ hiệu f Chống cạnh tranh lành mạnh 3.2.3 Đối với Chính phủ Bộ ngành liên quan 24 KẾT LUẬN Cùng với đổi đất nước, ngành ngân hàng thời gian qua không ngừng đổi phát triển, luôn hồn thành tốt nhiệm vụ góp phần to lớn việc phát triển sản phẩm số lượng lẫn chất lượng, dịch vụ tốt nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Thực tế cho thấy, ngân hàng nắm bắt hội mở rộng việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ, có hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng khẳng định vị bứt phá hoạt động kinh doanh ngân hàng đầy cạnh tranh khốc liệt thành công hoạt động cho vay tiêu dùng kiểm chứng ngân hàng nước, nước phát triển Với VPBank Đà Nẵng, năm 2017 năm đặc biệt thành công với nhiều thành tựu lớn, điểm sáng ngành ngân hàng Việt Nam Giai đoạn triển khai chiến lược năm 2012-2017 kết thúc gặt hái thành công rực rỡ: tăng trưởng vào ổn định bền vững, phát triển có chọn lọc có chiều sâu mang đến chất lượng hiệu vượt trội Nhờ đó, VPBank Đà Nẵng sẵn sàng bước vào giai đoạn chiến lược 2018-2022 với nhiều khát vọng Tuy nhiên bên cạnh thành công gặt hái được, ngân hàng VPBank Đà Nẵng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan… Với mong muốn đưa ý kiến thiết thực góp phần nâng cao hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng VPBank Đà Nẵng, thời gian khả nghiên cứu thân hạn chế, đề tài khơng tránh khỏi khiếm khuyết định Vì vậy, kính mong nhận góp ý chỉnh sửa Thầy, Cô bạn để luận văn hoàn thiện ... NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vƣợng – Chi nhánh Đà Nẵng a Tiếp tục hoàn thiện. .. ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1.1... ch cho vay tiêu dùng Đà Nẵng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh 11 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 TỔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Đà Nẵng, Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay