Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG THỊ KIỀU TRINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Đà Nẵng - 2018 Công trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Phản biện 1: TS Lê Bảo Phản biện 2: PGS.TS Lê Quốc Hội Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý kinh tế họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị xã Điện Bàn địa bàn có tiềm phát triển kinh tế, có vị trí địa lý - kinh tế đặc biệt quan trọng tỉnh Quảng Nam dần thay da đổi thịt nhờ nguồn vốn đáng kể từ Ngân sách nhà nước Tổng thu ngân sách địa bàn bàn năm 2016 đạt 1.046,165 tỷ đồng, tổng chi ngân sách thực 1.016,906 tỷ đồng số không nhỏ đơn vị ngân sách cấp huyện Do đó, cơng tác quản lý chi ngân sách quan tâm, trọng để phát huy tính hiệu Ngân sách nhà nước phát triển kinh tế - xã hội địa phương Thời gian qua, công tác quản lý chi NSNN thị xã Điện Bàn đánh giá có bước chuyển biến tích cực, song chưa có tính hệ thống hiệu Các đơn vị dự tốn NSNN gò bó vào sách chế độ, tiêu chuẩn định mức lại không bị ràng buộc hiệu sử dụng ngân sách giao Nhận thức tầm quan trọng vấn đề nêu trên, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” để nghiên cứu làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế với mong muốn góp phần để xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn quản lý chi Ngân sách nhà nước - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý chi Ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 05 năm gần đây, làm rõ thành công, hạn chế nguyên nhân - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thện tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Là vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến chi NSNN việc quản lý chi NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu + Nội dung: Nghiên cứu vấn đề ảnh hưởng đến công tác quản lý chi NSNN + Không gian: Các nội dung tiến hành nghiên cứu phạm vi thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam + Thời gian: Trên sở nghiên cứu công tác quản lý chi NSNN từ năm 2012 – 2016, tác giả đưa đề xuất luận văn có ý nghĩa từ đến năm 2025 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích - Phương pháp thống kê mô tả - Phương pháp so sánh Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, viết tắt, … luận văn gồm có 03 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận quản lý chi NSNN Chương 2: Thực trạng quản lý chi ngân sách thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Những giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước thị xã Điện Bàn thời gian tới Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 KHÁI NIỆM CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC VÀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1.1 Một số khái niệm Ngân sách nhà nước (NSNN) toàn khoản thu, chi Nhà nước dự toán thực khoảng thời gian định quan nhà nước có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Chi ngân sách nhà nước trình phân phối sử dụng quỹ NSNN theo nguyên tắc khơng hồn trả trực tiếp nhằm trang trải cho chi phí máy nhà nước thực chức kinh tế - xã hội Nhà nước Quản lý chi ngân sách nhà nước trình phân phối lại quỹ tiền tệ tập trung cách có hiệu nhằm thực chức nhà nước sở sử dụng hệ thống sách, pháp luật Chi ngân sách thể khâu phân bổ ngân sách hiệu sử dụng ngân sách phải thơng qua biện pháp quản lý Rõ ràng quản lý chi ngân sách định hiệu sử dụng vốn ngân sách 1.1.2 Ý nghĩa vai trò quản lý chi ngân sách nhà nƣớc: Quản lý chi NSNN có ý nghĩa sau: (1) việc quản lý chi NSNN làm cho sách chi NSNN đắn, hợp lý; (2) làm cho chế quản lý ngân sách có hiệu quả, thể qua phân cấp ngân sách, thực chu trình ngân sách tổ chức máy quản lý NSNN; (3) đảm bảo Ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo tài quốc gia, ngân sách địa phương xử lý vấn đề địa bàn; (4) giúp cho NSNN quản lý sát thực pháp luật; (5) việc quản lý NSNN giúp điều tiết thúc đẩy phát triển kinh tế; Vai trò quản lý chi NSNN thể ở: (1) thúc đẩy nâng cao hiệu sử dụng khoản chi NSNN nhằm tăng hiệu sử dụng vốn ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả; (2) thông qua quản lý dự án đầu tư phát triển nhằm phục vụ chuyển dịch cấu kinh tế có hiệu quả; (3) quản lý chi NSNN có vai trò điều tiết giá cả, chống suy thối chống lạm phát; (4) để trì ổn định môi trường kinh tế 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN Quản lý chi NSNN cấp huyện quản lý toàn khoản chi NSNN cấp huyện năm qua công tác như: Lập dự toán; Phân bổ giao dự toán; Chấp hành dự toán; Quyết toán NSNN; Thanh tra, kiểm tra NSNN xử lý vi phạm 1.2.1 Lập dự toán chi ngân sách cấp huyện Lập dự toán ngân sách nhà nước cấp huyện khâu giai đoạn khởi đầu trình ngân sách quốc gia Sở Tài hướng dẫn cụ thể sơ nội dung xây dựng dự tốn ngân sách ngân sách cấp huyện Việc quản lý q trình lập dự tốn chi ngân sách cấp huyện UBND cấp huyện, Phòng Tài - Kế hoạch cấp huyện thực Phòng Tài cấp huyện xem xét dự toán chi ngân sách quan, đơn vị cấp dự toán chi ngân sách Chính quyền cấp tổng hợp, lập dự tốn phương án phân bổ ngân sách trình UBND cấp huyện xem xét - Mục đích việc lập dự toán chi ngân sách nhằm bảo đảm tính đắn ngân sách kỳ kế hoạch, có khoa học thực tiễn chi tiêu thu, chi ngân sách kỳ kế hoạch - Yêu cầu trình lập dự toán ngân sách phải đảm bảo: Kế hoạch ngân sách nhà nước phải bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội có tác động tích cực việc thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch chi ngân sách nhà nước phải đảm bảo thực đầy đủ đắn quan điểm sách tài địa phương thời kỳ yêu cầu Luật ngân sách nhà nước 1.2.2 Phân bổ giao dự toán chi ngân sách cấp huyện - UBND cấp huyện định UBND tỉnh giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách, trình Hội đồng nhân dân cấp định dự toán chi ngân sách huyện phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện Trên sở Nghị HĐND cấp huyện, UBND cấp huyện giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho quan, đơn vị trực thuộc cấp huyện, mức bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho xã, phường, thị trấn - Việc phân bổ giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách phải bảo đảm: (1) Đúng với dự toán ngân sách giao tổng mức chi tiết theo lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi giao; (2) Đúng sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi; (3) Phân bổ đủ vốn, kinh phí để thu hồi khoản ứng trước dự toán đến hạn thu hồi năm, vốn đối ứng dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) nhà tài trợ nước theo cam kết; (4) Đối với phân bổ vốn đầu tư phát triển phải bảo đảm yêu cầu theo quy định pháp luật đầu tư công, xây dựng quy định khác pháp luật có liên quan; (5) Đối với phân bổ khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp cho ngân sách cấp phải bảo đảm mục tiêu, đối tượng thực cam kết quy định bố trí ngân sách địa phương cho mục tiêu 1.2.3 Chấp hành dự toán chi ngân sách nhà nƣớc cấp huyện Chấp hành dự toán chi nội dung quan trọng chi ngân sách, khâu thứ hai chu trình quản lý ngân sách Mục tiêu việc tổ chức chấp hành dự toán chi NSNN đảm bảo phân phối, cấp phát sử dụng kinh phí phân bổ cách hợp lý, tiết kiệm có hiệu Các đơn vị sử dụng ngân sách cấp huyện tổ chức NS cấp huyện hỗ trợ kinh phí thường xuyên mở tài khoản KBNN cấp huyện để giao dịch, toán chịu kiểm tra Phòng Tài - Kế hoạch KBNN cấp huyện trình tốn, sử dụng kinh phí Các khoản chi ngân sách cấp huyện kiểm soát trước, sau trình cấp phát tốn Chấp hành dự tốn chi thường xuyên quan, đơn vị bao gồm 04 nội dung sau: (1) Chi quản lý hành Nhà nước; (2) Chi quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội; (3) Chi nghiệp văn hoá xã hội; (4) Chi nghiệp kinh tế Nhà nước Chấp hành dự toán chi đầu tư phát triển địa phương bao gồm: (1) Chi đầu tư xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khơng có khả hồn vốn; (2) Đầu tư, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhà nước; (3) Chi đối ứng dự án viện trợ phân cấp quản lý Mục tiêu chấp hành dự toán chi NSNN là: (1) Biến tiêu chi ghi kế hoạch ngân sách năm từ khả năng, dự kiến thành thực; (2) Thông qua chấp hành dự tốn chi NSNN tiến hành kiểm tra việc thực sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, tài nhà nước; (3) Kiểm sốt chặt chẽ q trình tốn, đảm bảo tốn vốn đầu tư xây dựng kịp thời, đầy đủ, quy định 1.2.4 Quyết toán chi ngân sách nhà nƣớc Quyết tốn NSNN phản ánh cuối tình hình thực thu, chi theo dự tốn hàng năm, phản ánh tập trung tài kết thực kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân xã hội Cơng tác tốn NSNN yêu cầu: (1) Số liệu toán ngân sách nhà nước phải xác, trung thực, đầy đủ; (2) Số toán chi ngân sách nhà nước số chi thực toán số chi hạch toán chi ngân sách nhà nước theo quy định; (3) Số liệu toán ngân sách đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư ngân sách cấp phải đối chiếu, xác nhận với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch; (4) Nội dung báo cáo toán ngân sách nhà nước phải theo nội dung ghi dự toán ngân sách nhà nước giao theo mục lục ngân sách nhà nước; (5) Báo cáo toán ngân sách cấp huyện, cấp xã khơng tốn chi ngân sách lớn thu ngân sách; (6) Báo cáo toán đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán cấp trên, ngân sách cấp phải kèm theo thuyết minh đánh giá kết quả, hiệu chi ngân sách gắn với kết thực nhiệm vụ đơn vị, địa phương, lĩnh vực, chương trình, mục tiêu giao phụ trách 1.2.5 Thanh tra, kiểm tra công tác chi NSNN cấp huyện UBND huyện có trách nhiệm tổ chức tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý chi ngân sách đơn vị trực thuộc Hằng năm, quan Thanh tra cấp huyện xây dựng kế hoạch tra tình hình sử dụng ngân sách địa bàn trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt tiến hành triển khai thực theo kế hoạch phê duyệt Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, ban HĐND, đại biểu HĐND cấp huyện thực kiểm tra, giải kiến nghị, kịp thời UBND cấp huyện đạo quan chức thực biện pháp tích cực đảm bảo thực tốt nhiệm vụ chi NSNN năm Nguyên tắc tra, kiểm tra công tác chi NSNN là: Tuân theo pháp luật; đảm bảo xác, khách quan, trung thực, cơng khai, dân chủ, kịp thời; Không trùng lặp phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian tra quan thực chức tra; không làm cản trở hoạt động bình thường quan, tổ chức, cá nhân đối tượng tra 1.2.6 Xử lý vi phạm công tác chi ngân sách nhà nƣớc Qua công tác tra, phát sai phạm Đoàn tra ban hành Kết luận tra kiến nghị UBND xử lý theo mức độ sai phạm: Xử lý hành chính; Xử lý kinh tế; Xử lý trách nhiệm hình 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH Qúa trình quản lý chi NSNN thường bị chi phối nhân tố sau: - Nhân tố điều kiện tự nhiên - Nhân tố điều kiện kinh tế - Nhân tố điều kiện xã hội - Các nhân tố khác như: Các yếu tố vĩ mô; Đặc thù khoản chi ngân sách; Sự tiến khoa học công nghệ; Các qui định trung ương; Tổ chức máy trình độ đội ngũ cán quản lý 10 tế thị xã Điện Bàn năm qua có bước tăng trưởng tốt Trong đó: Ngành Thương mại – dịch vụ có tốc độ tăng trưởng bình qn lớn nhất, đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thị xã Tình hình thu NSNN thị xã Điện Bàn giai đoạn 2012 – 2016 có nhiều tiến bộ, thu NSNN năm sau cao năm trước, nguồn thu địa bàn chưa đảm bảo nhiệm vụ chi nên NSNN phải cân đối hàng năm để đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên công tác đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa bàn 2.1.3 Đặc điểm xã hội Công tác giáo dục Điện Bàn thời gian qua có nhiều tiến bộ, nhiên, ngành giáo dục gặp khó khăn số địa phương sở vật chất trường học bị xuống cấp, thiếu phòng chức năng, thiếu trang thiết bị dạy học,… Công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân quan tâm, đặc biệt công tác khám chữa bệnh cho đối tượng sách, người nghèo, bà mẹ trẻ em đảm bảo trì tốt Với đặc điểm xã hội nêu trên, công tác quản lý chi NSNN thị xã Điện Bàn có điều kiện thuận lợi như: Nguồn lao động Điện Bàn dồi nên giá nhân công tương đối thấp so với địa phương khác, điều kiện sống mặt dân trí ngày nâng cao cơng tác tun truyền thực quản lý chi NSNN dễ dàng Bên cạnh thuận lợi khó khăn: Tuy nguồn lao động dồi chất lượng nguồn lao động Thị xã thấp, lao động đào tạo nghề chiếm tỷ lệ nhỏ doanh nghiệp xây dựng, số lao động có trình độ chun mơn 11 2.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 2.2.1 Cơng tác lập dự tốn chi ngân sách thị xã Điện Bàn Tình hình dự tốn chi NSNN 05 năm gần thể sau: Bảng 2.7 : Tình hình lập dự tốn chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2012 – 2016 (Đơn vị tính: tỷ đồng) Chỉ tiêu STT A Chi cân đối ngân sách Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên B C Chi dự phòng ngân sách Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS Chi chuyển giao cấp TỔNG CHI Năm 2012 2013 2014 2015 2016 453,411 515,641 561,952 589,164 604,562 205,071 189,960 225,559 276,436 347,974 387,721 431,794 456,201 535,082 524,998 33,741 110,305 56,267 156,340 269,104 7,614 8,500 - 105,634 8,418 12,418 24,168 - - - 461,025 629,775 570,370 601,582 628,731 (Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch thị xã Điện Bàn) Hàng năm, văn hướng dẫn thi hành cơng tác xây dựng dự tốn ngân sách nhà nước hướng dẫn cụ thể Sở Tài số nội dung xây dựng dự toán ngân sách UBND thị xã phòng tài – kế hoạch thị xã, sau phòng tài 12 – kế hoạch thị xã tiến hành hướng dẫn đơn vị lập dự toán theo biểu mẫu Trên sở dự tốn phòng tài – kế hoạch thị xã tiến hành xây dựng dự toán chi ngân sách thị xã; kiểm tra, rà soát tạo điều kiện cho đơn vị sử dụng NSNN bảo vệ dự tốn lập Phòng Tài – kế hoạch tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định phê duyệt dự tốn thức 2.2.2 Cơng tác phân bổ, giao dự tốn chi ngân sách thị xã Điện Bàn Tại thị xã Điện Bàn, công tác phân bổ, giao dự toán thực sau: Phòng Tài – Kế hoạch tham mưu cho UBND thị xã giao dự toán chi cho đơn vị dự toán xã, phường địa bàn Nội đơn vị tiến hành phân bổ giao tiêu cho đơn vị trực thuộc từ đầu năm theo quy trình quản lý Phường thức giao dự toán NSNN vận hành theo chế mới, theo phương thức quản lý theo hạn mức thay phương thức giao theo dự tốn Theo đó, Phòng Tài – Kế hoạch thị xã tiến hành giao dự toán đơn vị thụ hưởng NSNN cấp huyện, thuộc quyền quản ký thị xã Đồng thời, Kho bạc nhà nước tiến hành kiểm tra, kiểm soát chi tiêu để đảm bảo dự toán, chế độ hành Phân bổ kinh phí dự tốn hai hình thức: Phân bổ kinh phí dự tốn chi thường xun; Phân bổ kinh phí dự tốn kế hoạch vốn đầu tư hàng năm Phân bổ chi ngân sách nhà nước chênh lệch chi tiền, ghi thu – ghi chi hình thức: Phân bổ ngân sách theo lệnh chi tiền; Phân bổ ngân sách hình thức ghi thu – ghi chi 2.2.3 Công tác chấp hành dự toán chi ngân sách thị xã Điện Bàn 13 - Trên sở dự toán giao, UBND thị xã định giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc theo văn điều hành ngân sách năm - Chi ngân sách bước cấu lại theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, giảm bao cấp sử dụng ngân sách, góp phần thực thi tốt Luật NSNN Tình hình chấp hành chi dự toán ngân sách thị xã giai đoạn 2012 – 2016 thực tốt, thể cụ thể: + Chấp hành dự toán chi đầu tư xây dựng + Chấp hành dự toán chi thường xuyên - KBNN thực việc kiểm soát hồ sơ, chứng từ chi toán kịp thời khoản chi ngân sách đủ điều kiện tốn theo quy định; Có trách nhiệm tạm dừng tốn theo u cầu quan tài chính… Bảng 2.10: Cơ cấu chi NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2012 – 2016 (Đơn vị tính: %) Chỉ tiêu TT Năm Năm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 2015 2016 TỔNG CHI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A Chi đầu tư phát triển 20,23 14,26 15,56 14,65 21,82 B Chi thường xuyên 49,09 47,12 51,03 41,65 44,75 C Chi bổ sung cho ngân sách 28,04 31,48 30,62 36,30 32,40 cấp D Chi chuyển nguồn 2,64 7,14 E Chi khác nguồn ngân sách 0,002 0,001 2,79 0,01 1,03 - 7,39 - (Nguồn: Chi cục Thống kê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) Cơ cấu chi NSNN thị xã Điện Bàn giai đoạn 2012 – 2016 14 ổn định, vững thay đổi Chi NSNN cho công tác giáo dục đào tạo chiếm tỷ trọng lớn chi thường xuyên, tiếp đến chi cho nghiệp y tế, xã hội hai mảng nghiệp quan trọng quan tâm hàng đầu thị xã Điện Bàn Nhìn chung, ngân sách thị xã bố trí tương đối phù hợp khoản chi thường xuyên, ưu tiên cho chi nghiệp giáo dục, đảm bảo chi cho nghiệp kinh tế, thực sách xã hội, chủ động bố trí nguồn để thực cải cách tiền lương, bố trí kinh phí hành hợp lý tiết kiệm phù hợ với khả ngân sách 2.2.4 Cơng tác tốn chi ngân sách thị xã Điện Bàn Trong giai đoạn 2012 – 2016, hầu hết khoản chi lĩnh vực thực tăng so với dự tốn Điều nhìn chung cho thấy cơng tác dự báo chi chưa xác Hầu hàng năm không số chi mà số thu tăng so với dự kiến, thu NSNN tăng làm cho số chi phát sinh tăng kéo theo Bảng 2.11: Tổng hợp thực so với dự toán chi NSNN thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (Đơn vị tính:%) STT Chỉ tiêu Tổng chi Ngân sách địa phương I Chi cân đối ngân sách địa phương Năm Năm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 2015 2016 140,1 149,8 168,7 210,1 216,3 138,2 142,0 131,3 164,3 220,6 Chi đầu tư phát triển 141,6 150,3 176,0 225,9 229,6 Chi thường xuyên 134,2 113,5 108,0 118,1 119,5 Chi chuyển nguồn - - - - - 15 Chỉ tiêu STT Chi dự phòng II Chi chuyển giao cho ngân sách cấp Năm Năm Năm Năm Năm 2012 2013 2014 2015 2016 - - - - - - - - - - Các khoản chi từ nguồn thu để lại III 254,3 324,0 231,2 192,9 108,6 quản lý qua NSNN Trong đó: Xây dựng 393,7 518,4 336,2 200,1 86,1 (Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch thị xã Điện Bàn) 2.2.5 Công tác tra, kiểm tra quản lý chi ngân sách thị xã Điện Bàn Trong năm vùa qua, công tác tra, kiểm tra quản lý quỹ NSNN UBND thị xã Điện Bàn đặc biệt quan tâm trọng, cụ thể sau: Bảng 2.13 Tình hình tra, kiểm tra công tác chi NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn giai đoạn 2012 – 2016 Năm 2012 2013 2014 2015 2016 TỔNG Số lượng đơn vị tra 89 97 116 67 68 457 Số lượng đơn vị xã, phường 04 05 05 03 03 20 (Đơn vị tính: Đơn vị) Số lượng Số lượng phòng, ban doanh nghiệp 08 77 12 80 15 96 07 57 05 60 47 370 (Nguồn: Thanh tra thị xã Điện Bàn) 16 Tình hình tra, kiểm tra cơng tác chi NSNN địa bàn thị xã thực thường xuyên bao quát Số lượng đơn vị tra nhiều chứng tỏ công tác tra, kiểm tra thực cách sâu rộng 2.2.6 Xử lý vi phạm công tác chi NSNN Với tình hình tra, kiểm tra thực xuyên suốt 05 năm qua, công tác xử lý vi phạm công tác chi NSNN thực đồng Qua năm, công tác xử lý vi phạm công tác chi NSNN thực sau: Bảng 2.14: Kết xử lý vi phạm qua công tác tra, kiểm tra việc chi NSNN địa bàn giai đoạn 2012 - 2016 Số tiền sai Số tiền kiến Số kiến nghị phạm nghị thu hồi XLHC Bản Triệu đồng Triệu đồng Kiến nghị 2012 12 247 247 09 2013 15 184 184 11 2014 17 285 285 10 2015 10 162 162 08 2016 08 136 136 06 Tồng cộng 62 1.014 1.014 44 Năm Số KLTT Đơn vị (Nguồn: Thanh tra thị xã Điện Bàn) Kết xử lý vi phạm qua công tác tra, kiểm tra việc chi NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn năm qua ta nhận thấy công tác xử lý sau tra, kiểm tra thực đồng số lượng chất lượng 17 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Những thành công Công tác quản lý chi NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn năm qua có chuyển biến đáng kể, quy mô chi NSNN không ngừng tăng lên việc quản lý, sử dụng NSNN chặt chẽ, hợp lý hiệu 2.3.2 Những hạn chế, tồn Thứ nhất, việc lập dự toán ngân sách thị xã hàng năm chưa thật xuất phát từ sở, chưa sát với đặc điểm tình hình đơn vị, địa phương; công tác lập, thẩm định, phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư chưa bám sát nhu cầu nguồn ngân sách thực tế Thứ hai, cơng tác chấp hành dự tốn NSNN - Đối với chấp hành dự toán chi thường xuyên: chi ngân sách số quan, đơn vị, xã, phường chưa thực theo chế độ tài chưa có hiệu quả; cơng tác quản lý chi thường xuyên lĩnh vực nghiệp kinh tế chưa có hiệu cao; chưa tính tốn, xác định hiệu chi ngân sách - Đối với chấp hành dự toán chi ngân sách cho đầu tư phát triển: khoản chi thường chia nhỏ, dàn trải; cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư chưa thật chặt chẽ Thứ ba, chất lượng báo cáo toán chưa cao, nhiều trường hợp chưa khớp chi tiết tổng hợp; chất lượng công tác thẩm định, xét duyệt báo cáo toán chưa cao, đơi mang tính hình thức, chưa kiên xử lý xuất tốn khoản chi khơng quy định Thứ tư, công tác kiểm tra, tra giám sát tình hình quản 18 lý, sử dụng ngân sách thực thường xuyên song số lượng đối tượng tra hạn hẹp Thứ năm, số trường hợp chưa trọng việc kiến nghị xử lý hành dẫn đến kiến nghị chưa mang tính răn đe, cảnh tỉnh cá nhân, tổ chức vi phạm quy định pháp luật tài chính, ngân sách Thứ sáu, chất lượng đội ngũ cán quản lý NSNN hạn chế kiến thức quản lý nhà nước quản lý kinh tế tổng hợp Một số hạn chế khác: Công tác công khai ngân sách chưa quan tâm thực cách nghiêm túc; việc ứng dụng công nghệ thơng tin chưa mang tính liên kết, đồng 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn - Chất lượng dự toán đơn vị sử dụng NSNN lập chưa cao, thiếu tính khoa học, chưa thật gắn với kế hoạch, nhiệm vụ - Thiếu chế phối hợp hiệu quan Tài chính, Kho bạc, Thuế việc cập nhật phân tích thơng tin - Cơng tác tra, kiểm tra chưa toàn diện, việc thực xử lý kết luận tra thiếu kiên quyết, kéo dài, tính răn đe hạn chế - Các kết luận, kiến nghị tra chủ yếu tập trung vào xử lý vấn đề tài chính, chưa quan tâm xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy sai phạm - Trình độ, phẩm chất, lực cán quản lý NSNN chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ - Việc thực quy chế dân chủ sở mang tinh hình thức chưa thực tốt ngun tăc cơng khai tài chính; HĐND thị xã chưa thực hoàn thành chức giám sát NSNN 19 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Quan điểm định hƣớng đổi tài cơng 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thời gian tới 3.1.3 Định hƣớng hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Quá trình lên thị xã Điện Bàn năm tới đặt yêu cầu phải tiếp tục hồn thiện cơng tác quản lý NSNN, đặc biệt chi NSNN thị xã Công tác quản lý NSNN góp phần tạo ổn định kinh tế - xã hội địa bàn; tạo lập, phân phối sử dụng có hiệu nguồn lực, mở rộng đầu tư để thực mục tiêu chiến lược phát triển KT- XH thị xã đến năm 2025 Việc hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN thị xã thời gian tới cần dựa định hướng sau: Thứ nhất, dựa sở quán triệt đường lối, sách phát triển KT-XH chung tỉnh, phù hợp với trình độ phát triển thị xã điều kiện kinh tế mở cửa, hội nhập trước thách thức hội Thứ hai, nâng cao hiệu khoản chi ngân sách, bố trí chi thường xuyên mức hợp lý, tăng chi đầu tư phát triển để thực thắng lợi mục tiêu KT-XH đặt Thứ ba, hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách phải liền với hoàn thiện máy, tăng cường chức năng, quyền hạn máy 20 quản lý chi ngân sách, nâng cao trình độ, lực đội ngũ cán làm công tác quản lý chi ngân sách Mục tiêu việc hoàn thiện quản lý chi NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn thời gian tới là: - Khắc phục nhược điểm nay, - Từng bước hướng tới việc quản lý nguồn lực tài theo chuẩn mực đại định hướng đổi tài cơng 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi ngân sách địa bàn thị xã - Hồn chỉnh quy trình lập dự toán ngân sách: - Xây dựng chuẩn mực làm lập dự toán xét duyệt dự tốn chi NSNN phù hợp với tình hình thực tế địa phương - Tập trung đánh giá yếu tố tác động đến trình thu, chi ngân sách thị xã, tránh tình trạng bổ sung, điều chỉnh dự tốn ngân sách, gây khó khăn việc quản lý điều hành ngân sách hàng năm Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn công tác lập dự toán thống mẫu biểu dự toán đơn vị trực thuộc 3.2.2 Hồn thiện cơng tác phân bổ giao dự toán chi ngân sách nhà nƣớc địa bàn thị xã - UBND thị xã cần điều chỉnh hệ thống định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp tiêu chí phân bổ NSNN cho phù hợp Cần trọng tăng định mức phân bổ chi cho nghiệp giao thông, nghiệp kiến thiết thị chính, nghiệp bảo vệ mơi trường, định mức phân bổ chi thường xuyên cấp xã, định mức phân bổ 21 chi hành cho biên chế để tạo động lực thực khoán chi hành - Tiếp tục hồn thiện hệ thống định mức phân bổ NSNN địa phương cho sát hợp với thực trạng kinh tế sách Nhà nước - Quyết định phân bổ giao dự toán chi ngân sách phải dựa chuẩn mực khoa học xác định, nhằm đảm bảo cho dự toán chi NSNN duyệt phù hợp với đặc điểm tình hình nhu cầu hợp lý đơn vị thụ hưởng ngân sách - Xây dựng ban hành tiêu chí đánh giá thực nhiệm vụ đơn vị nghiệp công thực chế tự chủ 3.2.3 Nâng cao hiệu cơng tác chấp hành dự tốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn thị xã a Nâng cao hiệu chấp hành dự toán chi đầu tư phát triển - Tập trung rà soát đánh giá hiệu đầu tư, chấn chỉnh nâng cao chất lượng đơn vị thực công tác tư vấn tất khâu: lập dự án, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lập thiết kế dự toán, thẩm định, giám sát kỹ thuật thi công - Đẩy mạnh công tác cải cách hành thủ tục đầu tư, ban hành quy trình cơng tác quan chun mơn UBND thành phố Phòng Tài Kế hoạch, Phòng quản lý thị, Kho bạc nhà nước b Đổi cơng tác chấp hành dự tốn chi thường xuyên - Nâng cao chất lượng công tác chấp hành dự toán ngân sách đơn vị thụ hưởng ngân sách,cơ quan tài chính, HĐND UBND cấp địa phương 22 - Thay đổi phương thức thực hiện, quản lý số khoản chi thường xuyên lớn, cụ thể khoản chi nghiệp kiến thiết - Tiếp tục nâng cao chất lượng thực chế độ tự chủ sử dụng biến chế kinh phí quản lý hành c Hồn thiện cơng tác kiểm sốt, tốn khoản chi ngân sách địa bàn thị xã Để nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt chi NSNN quan KBNN cần tập trung thực số biện pháp sau: - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành cơng tác kiểm sốt chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ không cứng nhắc, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị giao dịch với KBNN - Phối hợp chặt chẽ với quan tài quản lý chi NSNN, thực nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo với quan tài quan hữu quan với lãnh đạo thị xã - Thực quy trình kiểm sốt chi NSNN qua KBNN Kiểm tra trước, sau chi NSNN Toàn khoản chi từ ngân sách thị xã phải kiểm soát qua Kho bạc nhà nước thị xã, phải có dự tốn ngân sách cấp có thẩm quyền giao, nên cần tăng cường kiểm soát Kho bạc nhà nước chi ngân sách, 3.2.4 Chú trọng cơng tác tốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn thị xã a Đối với toán chi đầu tư phát triển Tăng cường công tác thẩm tra, thẩm định tốn vốn đầu tư dự án hồn thành, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm trường hợp quan, đơn vị, chủ đầu tư toán sai định mức, chế độ đơn giá, với số lượng lớn 23 b Đối với toán chi thường xuyên Cơ quan chủ quản quan Tài có kế hoạch thẩm tra toán quý III Khi kết thúc năm thẩm tra toán quý IV cộng số liệu thẩm tra q III hồn tất thẩm tra báo cáo tốn năm Ngồi ra, q trình tốn NSNN cần trọng cơng tác kiểm kê, kê đối chiếu toàn tài sản, vật tư, công nợ, tiền mặt, tiền gửi loại nguồn quỹ đơn vị để xác định số thực có thời điểm năm báo cáo 3.2.5 Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát công tác chi NSNN xử lý vi phạm công tác chi NSNN Tăng cường công tác kiểm tra, tra trình chấp hành ngân sách, sử dụng ngân sách, tập trung vào giải pháp sau: - Xác định lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung tra, đặt biệt lĩnh vực dễ xảy lãng phí, thất thóat vốn - Phải đổi phương thức tra, kiểm tra theo dự toán chi ngân sách thực tế chi Qua tra cần kết hợp với việc đánh giá hiệu sau thực chi ngân sách - Xử lý nghiêm minh sai phạm phát để nâng cao hiệu lực công tác tra 3.2.6 Các giải pháp khác - Hoàn thiện tổ chức máy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý chi NSNN - Thực nghiêm túc việc công khai tài xã đơn vị, địa phương địa bàn thị xã - Tăng cường mối quan hệ phối hợp quan tài chính, thuế, kho bạc Nhà nước quan liên quan công tác quản lý ngân sách 24 - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chi NSNN 3.3 KIẾN NGHỊ Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ngành cần nghiên cứu ban hành đầy đủ đồng hệ thống sách chế độ liên quan đến việc quản lý chi NSNN theo hướng tăng cường phân cấp, trao quyền tối đa cho cấp quản lý sở có chế tài đủ mạnh để xử lý trường hợp vi phạm Kiến nghị với UBND tỉnh Quảng Nam nên phân cấp mạnh có văn hướng dẫn công tác chi NSNN kịp thời để tạo chủ động cho địa phương KẾT LUẬN Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước thị xã Điện Bàn yêu cầu cấp thiết có tính khách quan Đây hoạt động quản lý có liên quan đến cấp, ngành, lĩnh vực, cần phải quan tâm mức Qua q trình phân tích, luận giải, luận văn làm rõ khắc hoạ cách tương đối đầy đủ sở lý luận để làm tảng cho việc thực quản lý chi ngân sách thị xã Điện Bàn, thực tiễn quản lý chi ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Điện Bàn đặt nhiều vấn đề cần phải giải kịp thời, đòi hỏi ngành chức đặc biệt ngành tài phải đổi tồn diện đáp ứng yêu cầu đặt công tác quản lý chi ngân sách địa bàn Qua phân tích luận giải mặt mạnh, mặt yếu công tác quản lý thu chi ngân sách địa bàn từ đề giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy, khai thác tiềm phát triển sản xuất kinh doanh điạ bàn thị xã./ ... vấn đề lý luận quản lý chi NSNN Chương 2: Thực trạng quản lý chi ngân sách thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Chương 3: Những giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước thị xã Điện. .. TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 2.3.1 Những thành công Công tác quản lý chi NSNN địa bàn thị xã Điện Bàn năm qua có chuyển biến đáng kể, quy mơ chi. .. hoàn thiện quản lý chi ngân sách địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Quá trình lên thị xã Điện Bàn năm tới đặt u cầu phải tiếp tục hồn thiện cơng tác quản lý NSNN, đặc biệt chi NSNN thị xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay