Hoàn thiện công tác lập dự toán chi thường xuyên ngân sách sự nghiệp giáo dục của thành phố Đà Nẵng

26 5 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH HỒN THIỆN CƠNG TÁC LẬP DỰ TỐN CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Phản biện 1: GS.TS Trương Bá Thanh Phản biện 2: PGS.TS Lê Đức Toàn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Dự tốn ngân sách phận khơng thể thiếu cơng cụ kế tốn quản trị Dự toán sở để tổ chức dự tính nguồn lực cần thiết để đạt mục tiêu tổ chức Tại quyền địa phương, lập dự toán sở để cân đối ngân sách hàng năm quan tài chủ trì Q trình đòi hỏi phối hợp nhiều quan, ban ngành tham gia vào trình xây dựng dự toán ngân sách theo định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương thời kỳ Thành phố Đà Nẵng nhiều năm qua xác định lĩnh vực giáo dục lĩnh vực quan trọng, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho q trình phát triển thành phố Để thực mục tiêu đó, xây dựng dự tốn ngân sách lĩnh vực giáo dục có ý nghĩa lớn Tuy nhiên, thời kỳ ngân sách đòi hỏi cơng tác lập dự tốn phải có điều chỉnh cho phù hợp Luật ngân sách 2015 thay đổi thời kỳ ngân sách 2017-2020 làm cơng tác dự tốn ngân sách lĩnh vực giáo dục có số thay đổi Tuy nhiên, sau gần năm thực thay đổi kỳ ngân sách mới, chưa có báo cáo, đánh giá tổng kết ưu hạn chế cơng tác lập dự tốn Hầu hết nghiên cứu lập dự tốn lĩnh vực cơng vào đánh giá cách chung chung chưa có đánh giá cụ thể cách thức xây dựng định mức Xuất phát từ tầm quan trọng, ý nghĩa khoa học thực tiễn công tác lập dự tốn ngân sách vai trò lĩnh vực giáo dục đào tạo thành phố Đà Nẵng, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục thành phố Đà Nẵng” làm luận văn thạc sĩ 2 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn hướng đến mục tiêu chủ yếu sau:  Đánh giá thực trạng công tác lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục thành phố Đà Nẵng  Định hướng hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi thường xun ngân sách nghiệp giáo dục thành phố Đà Nẵng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: cơng tác lập dự tốn chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục Phạm vi nghiên cứu: Các đơn vị nghiệp thuộc nghiệp giáo dục thành phố Đà Nẵng quản lý thời kỳ lập ngân sách 2017-2020, số liệu minh hoạ sử dụng chủ yếu năm 2018 Phƣơng pháp nghiên cỨu Lu Dự tốn chi khác khơng tính sở tỷ lệ 20% nay, mà theo mức biến đổi hoạt động trường học để đảm bảo công đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học loại trường - Mức điều chỉnh mức áp dụng trường khơng có thu học phí có thu học phí thấp so với vùng theo Nghị 26/2016/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân 3.2.3 Đề xuất lập dự toán chi khác nghiệp giáo dục Lựa chọn nguồn lực đầu vào để xây dựng định mức chi khác - Số lượng giáo viên, cán quản lý nhân viên phục vụ trường học - Số lượng học sinh trường học - Số lượng phòng học phòng thực hành, thí nghiệm, sân thể thao trường học - Kết hợp nguồn lực đầu vào nói Trong luận văn này, khó khăn thu thập số liệu nên hai nguồn lực đầu vào quan tâm số lượng lao động số lượng học sinh Luận văn sử dụng kĩ thuật đồ thị phân tán để xác định số lượng giáo viên sở để xác định chi khác Áp dụng phân tích hồi qui xác định mức khốn sau: Y=a+bX 19 Trong đó: Y tổng chi khác b mức chi cho nguồn lực X nguồn lực a phần định phí (nếu có) Dựa phân tích trên, đề xuất này, nguồn lực số lượng giáo viên trường học Dựa vào số liệu Chi khác thực tế trường học địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017, kết phân tích hồi qui tuyến tính thể sau: Chi khác = 84,265 + 19,448 x Số lƣợng giáo viên Như vậy, từ kết thống kê chi khác số lượng giáo viên phần ngân sách nhà nước cấp cố định cho trường 84.265.000 đồng/năm Phần chi khác có tính chất biến đổi theo số lượng giáo viên, theo giáo viên ngân sách khốn 19.448.000 đồng/năm 3.2.4 Một số đề xuất khác có liên quan - Nâng cao chất lượng đội ngũ làm cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp (các trường học) - Nâng cao khả dự toán hoạt động năm để hạn chế tình trạng ngân sách cấp bổ sung ngồi dự tốn - Tăng cường cơng tác kiểm sốt q trình thẩm định, điều chỉnh dự toán ngân sách bước trình lập dự tốn 3.3 ĐỊNH HƢỚNG THỰC HIỆN LẬP DỰ TOÁN THEO KẾT QUẢ ĐẦU RA 3.3.1 Định hƣớng hình thức kết đầu lĩnh vực giáo dục đào tạo Lập dự toán dựa kết đầu Luật ngân sách đề cập, thực tế chưa triển khai Do vấn 20 đề nên phần này, luận văn đưa số định hướng kinh nghiệm thân công tác quản lý ngân sách, qui chế quản lý giảng giáo viên bậc phổ thông kết vấn chuyên gia lĩnh vực giáo dục thành phố Đà Nẵng Bảng câu hỏi chuyển đến hiệu trưởng hiệu phó chun mơn trường Qua trao đổi, có số kết rút sau: Bảng 3.2 Bảng so sánh hai cách tiếp cận lập dự toán ngân sách Lập ngân sách truyền thống Lập ngân sách kết đầu Số lượng giáo viên Kết giảng dạy theo trường chương trình Hệ số lương Kết hoạt động đào tạo đội ngũ giáo viên Hệ số phụ cấp Kết hoạt động khác Các khoản chi khác theo người Kết đầu – Kết hoạt động giảng dạy trường học Kết đầu – Kết hoạt động nâng cao lực sư phạm giáo viên Kết đầu – Kết hoạt động khác 3.3.2 Tổ chức thông tin kế toán để hỗ trợ lập ngân sách theo kết đầu a Phân loại chi phí theo hoạt động Khi lập dự tốn theo hoạt động (ví dụ hoạt động giảng dạy) cần ý đến tính chất trực tiếp (gián tiếp) chi phí đến hoạt động Chi phí lĩnh vực giáo dục gồm có: 21 - Chi phí trực tiếp chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động giảng dạy Nó bao gồm: + Tiền lương, phụ cấp khoản trích theo lương giáo viên trực tiếp đứng lớp Dự tốn lương khơng phải gắn với số định biên giao mà gắn với số lượng học sinh (số lớp học) để đảm bảo sử dụng hiệu đội ngũ giáo viên lập dự tốn + Chi phí vật liệu liên quan trực tiếp đến hoạt động giảng dạy + Chi phí khấu hao phòng học (nếu có) + Chi phí trực tiếp khác - Chi phí gián tiếp chi phí chung, thường liên quan đến tồn trường phân bổ cho hoạt động b Mơ hình khái quát lập dự toán theo kết đầu Theo cách tiếp cận dự tốn xác định sau: Dự toán chi SNGD = Dự toán chi cho hoạt động Số hoạt động x dự tốn hồn (4) thành Hoạt động cơng thức (4) luận văn đề xuất Bảng 3.2 Do tính phức tạp vấn đề dự tốn sở kết đầu nên luận văn không sâu vào điểm c.Tổ chức tính giá thành hoạt động để làm sở đánh giá tình hình thực dự tốn Vừa qua, Bộ Tài có ban hành chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị hành nghiệp Đây bước tiến để hỗ trợ lập dự toán quản lý dự toán theo kết đầu Qua nghiên cứu Thơng tư 77/2017/TT-BTC, tác giả có số đề xuất sau: - Sử dụng tài khoản 154 để tính chi phí dịch vụ trường học 22 Qua khảo sát thực tế trường địa bàn Đà nẵng, tài khoản chi tiết sau: TK 154 – Hoạt động giảng dạy (tùy theo cấp bậc đào tạo) TK 154 – Hoạt động dịch vụ bán trú TK 154 – Các hoạt động khác (học tiếng Anh, khiếu…) Trong hoạt động hoạt động giảng dạy quan trọng chi tiết tùy theo khả kế tốn trường học Việc tổ chức tính giá thành hoạt động có số ý nghĩa sau: + Giúp cho nhà trường biết chi phí thực tế hoạt động để quản lý tình hình thu – chi tốt hơn, qua có cách thức quản trị chi phí tốt nhất, góp phần tăng hiệu hoạt động trường + Đối với quan quản lý nhà nước (Phòng giáo dục, Phòng Tài quận, Sở giáo dục, Sở Tài chính), đơn vị qua tốn chi phí thực tế nhận biết mức độ chi phí qua bước đầu xây dựng định mức chi phí cho hoạt động + Đó sở để xây dựng lộ trình cấu chi phí vào giá dịch vụ nghiệp giáo dục Theo đó, hoạt động xác định rõ chi phí liên quan đến hoạt động xác định lộ trình cấu dần loại chi phí vào giá dịch vụ theo mục tiêu đặt + Đó sở để đánh giá hiệu hoạt động giáo dục, giúp cho việc cân nhắc tiếp tục trì hay dừng thực hoạt động + Khi tính tốn chi phí hoạt động, xác định rõ hoạt động ngân sách phải hỗ trợ, hoạt động xã hội hóa Đối với hoạt động ngân sách phải hỗ trợ, sau trừ phần chi phí cấu giá dịch vụ (học phí), phần lại ngân sách cấp Nhà 23 nước chủ động việc cân đối ngân sách để cấp kinh phí đảm bảo cho hoạt động 3.3.3 Những đề xuất với quan quản lý  Lựa chọn thí điểm trường học để tiến hành lập dự toán theo hoạt động  Luật Ngân sách 2015 có giao cho Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quan khác Trung ương có nhiệm vụ ban hành định mức kinh tế kỹ thuật làm sở cho việc quản lý ngân sách theo kết thực nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách Nhiệm vụ phục vụ cho việc lập dự toán ngân sách theo kết đầu Hiện nay, Bộ Giáo dục Bộ tài q trình nghiên cứu nội dung để ban hành văn quy định hướng dẫn cụ thể việc lập dự toán theo kết thực nhiệm vụ Do đó, việc lập dự toán theo kết đầu xu hướng tất yếu thời gian đến KẾT LUẬN CHƢƠNG Hồn thiện cơng tác lập dự tốn nội dung cơng tác kế tốn quản lý tài tổ chức cơng Thực tế cơng tác lập dự tốn chi thường xun nghiệp giáo dục thành phố Đà nẵng thời gian qua số bất cập Chương sâu vào đề xuất cách lập dự toán khoản chi khác theo nguồn lực số lượng giáo viên để xác định dự tốn cho cơng hợp lý trường địa bàn thành phố Đà nẵng Ngồi ra, luận văn gợi số định hướng ban đầu để lập dự toán sở kết đầu ra, gồm có xác định hoạt động đầu ra, định phí hoạt động, mơ hình tập hợp chi phí để làm sở cho việc phân tích dự toán sau 24 KẾT LUẬN Dựa vào đặc điểm phân cấp quản lý nay, công tác lập dự toán ngân sách thành phố Đà nẵng tiến hành theo mơ hình từ xuống – lên theo phân công Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo quan tài cấp địa phương Với định mức phân bổ ngân sách 80% chi cho người 20% chi hoạt động giảng dạy học tập, trường học lập dự toán sở lao động thực tế định biên giao Các cấp có trách nhiệm liên quan kiểm tra, tổng hợp để lập dự tốn tổng hợp trình cấp thẩm quyền thơng qua phê chuẩn Q trình lập dự tốn có ưu điểm nội có nhiều bất cập, đặc biệt không công trường khu vực thuộc thành phố cấp học Ngoài ra, lập dự toán sở kết đầu hoàn toàn chưa quan tâm, dù Luật ngân sách đề cập Trên sở bất cập nói trên, luận văn đưa hai hướng hoàn thiện Hướng thứ liên quan đến hoàn thiện hệ thống định mức phân bổ ngân sách liên quan đến hoàn thiện bổ sung mức cấp ngân sách, cách xây dựng định mức chi hoạt động giảng dạy học tập Hướng thứ hai có tính chất gợi mở lập dự toán theo kết đầu ra, cách thức tổ chức thông tin phục vụ cho công tác lập dự tốn Luận văn có hạn chế chưa đánh giá nhu cầu chi tiêu thực tế cho công tác giảng dạy cấp học để đổi dạy học cấp học theo định hướng Bộ giáo dục Đào tạo Các kết đầu nghiên cứu cần phải kiểm chứng ... trạng công tác lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục thành phố Đà Nẵng  Định hướng hồn thiện cơng tác lập dự tốn chi thường xun ngân sách nghiệp giáo dục thành phố Đà Nẵng Đối... ngân sách vai trò lĩnh vực giáo dục đào tạo thành phố Đà Nẵng, tác giả chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác lập dự toán chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục thành phố Đà Nẵng làm luận văn thạc... nghiên cứu: cơng tác lập dự tốn chi thường xuyên ngân sách nghiệp giáo dục Phạm vi nghiên cứu: Các đơn vị nghiệp thuộc nghiệp giáo dục thành phố Đà Nẵng quản lý thời kỳ lập ngân sách 2017-2020,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lập dự toán chi thường xuyên ngân sách sự nghiệp giáo dục của thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác lập dự toán chi thường xuyên ngân sách sự nghiệp giáo dục của thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay