Đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AFA

26 2 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:06

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ MẠNH QUỐC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 1: TS Phạm Hoài Hương Phản biện 2: PGS TS Võ Văn Nhị Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đánh giá rủi ro kiểm toán giai đoạn quan trọng quy trình kiểm tốn, giúp cơng ty kiểm toán xây dựng kế hoạch thực kiểm toán cách hữu hiệu hiệu Việc xác định đắn rủi ro có sai lệch trọng yếu báo cáo tài giúp kiểm tốn viên tập trung nguồn lực để đối phó với rủi ro Từ đó, vừa tiết kiệm thời gian, nhân lực mà đảm bảo chất lượng kiểm toán Tuy nhiên, thực tế nay, việc đánh giá đối phó với rủi ro cơng ty kiểm tốn nói chung cơng ty TNHH kiểm tốn AFA nói riêng chưa hồn thiện, cơng việc khó đòi hỏi xét đoán lớn kiểm toán viên Hiện nay, số cơng ty kiểm tốn lớn thành viên hãng kiểm toán giới đổi cách tiếp cận kiểm toán theo rủi ro kinh doanh khách hàng đánh giá rủi ro kiểm tốn, thay cách đánh giá truyền thống dựa đánh giá rủi ro trạng thái tĩnh Đây cách tiếp cận hiệu quả, rủi ro kinh doanh nhân tố quan trọng tác động đến việc đánh giá rủi ro tiềm tàng rủi ro kiểm sốt, qua tác động đến chất, thời gian phạm vi cơng việc kiểm tốn Tuy nhiên, đặc điểm cơng ty kiểm tốn, việc thiết lập thủ tục đánh giá đối phó với rủi ro có khác biệt cơng ty với chuẩn mực kiểm toán Đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu bao gồm đánh giá rủi ro tiềm tàng đánh giá rủi ro kiểm sốt Kiểm sốt ln khâu quan trọng quy trình quản trị, nhà quản lý thường tâm đến việc hình thành trì hoạt động kiểm sốt để đạt mục tiêu tổ chức Khái niệm kiểm soát nội dần hình thành phát triển để trở thành hệ thống lý luận vấn đề kiểm soát tổ chức HTKBNB hệ thống sách thủ tục nhằm bảo vệ tài sản đơn vị, bảo đảm độ tin cậy thông tin, bảo đảm việc thực chế độ, sách Nhà nước, bảo đảm hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, tìm hiểu HTKSNB đánh giá rủi ro kiếm sốt kiểm tốn báo cáo tài bước quan trọng quy trình kiểm tốn Dựa vào hiểu biết sâu sắc đầy đủ HTKSNB khách hàng, công ty đánh giá rủi ro kiểm soát phương diện thiết kế thực tế áp dụng Kết trình ảnh hưởng đến bước kiểm toán Trong trường hợp công ty khách hàng áp dụng cơng nghệ thơng tin việc ghi chép kế tốn lập báo cáo tài chính, việc thực thử nghiệm kiểm soát để dánh giá lại rủi ro kiểm soát thực tế yêu câu bắt buộc chuẩn mực kiểm toán điều ảnh hưởng lớn đến khả xảy sai sót trọng yếu báo cáo tài Đến thời điểm tại, cơng tác đánh giá rủi ro kiểm sốt cơng ty AFA nhiều bất cập việc áp dụng vào kiểm tốn báo cáo tài Do đó, người viết chọn đề tài: “Đánh giá rủi ro kiểm sốt kiểm tốn báo cáo tài cơng ty TNHH kiểm tốn AFA” làm đề tài Luận văn Thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài nghiên cứu yêu cầu Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam liên quan đến việc đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm toán BCTC thực trạng việc đánh giá rủi ro kiểm sốt cơng ty TNHH kiểm tốn AFA, từ đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác đánh giá rủi ro kiểm sốt công ty Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng cơng tác đánh giá rủi ro kiểm sốt kiểm tốn BCTC cơng ty AFA có hạn chế nguyên nhân hạn chế này? Các giải pháp để khắc phuc? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm toán BCTC AFA 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm toán BCTC AFA năm 2016 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống, tiến hành qua bước: - Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát - Khảo sát hồ sơ kiểm tốn để tìm hiểu kỹ thực trạng đánh giá rủi ro kiểm soát số khoản mục sở dẫn liệu, sau vấn kiểm tốn viên thực để tìm nguyên nhân hạn chế Từ kết khảo sát, đề hướng hoàn thiện giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá rủi ro kiểm soát AFA Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về mặt khoa học, luận văn góp phần làm rõ thêm vấn đề có liên quan đến đánh giá rủi ro kiểm soát ảnh hưởng việc đánh giá rủi ro kiểm soát đến q trình khác kiểm tốn BCTC Về mặt thực tiễn, luận văn làm rõ thực trạng đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm toán BTCT AFA nêu ưu khuyết điểm cơng tác AFA Ngồi ra, luận văn góp phần đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đánh giá rủi ro kiểm sốt AFA Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SỐT TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 1.1.1 Khái niệm rủi ro kiểm toán VSA 200 định nghĩa “Rủi ro kiểm toán rủi ro kiểm toán viên đưa ý kiến kiểm tốn khơng phù hợp báo cáo tài kiểm tốn chứa đựng sai sót trọng yếu Rủi ro kiểm toán hệ rủi ro có sai sót trọng yếu (gồm rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát) rủi ro phát hiện” 1.1.2 Các thành phần rủi ro kiểm toán a Rủi ro tiềm tàng Rủi ro tiềm tàng: “là rủi ro tiềm ẩn, vốn có, khả sở dẫn liệu nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thơng tin thuyết minh chứa đựng sai sót trọng yếu, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, trước xem xét đến kiểm sốt có liên quan” (VSA 200 – Đoạn 13C) b Rủi ro kiểm soát Rủi ro kiểm soát: “là rủi ro xảy sai sót trọng yếu, xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, sở dẫn liệu nhóm giao dịch, số dư tài khoản hay thơng tin thuyết minh mà kiểm sốt nội đơn vị ngăn chặn không phát sửa chữa kịp thời” (VSA 200 – Đoạn 13C) c Rủi ro phát Rủi ro phát hiện: “là rủi ro mà q trình kiểm tốn, thủ tục mà kiểm toán viên thực nhằm làm giảm rủi ro kiểm toán xuống tới mức thấp chấp nhận khơng phát hết sai sót trọng yếu xét riêng lẻ tổng hợp lại” (VSA 200 - Đoạn 13E) 1.1.3 Mơ hình rủi ro kiểm tốn Để trợ giúp cho việc nghiên cứu mối quan hệ loại rủi ro, chuẩn mực kiểm toán đưa mơ hình rủi ro Vào đầu thập niên 1980, chuẩn mực kiểm toán số quốc gia thiết lập mơ hình rủi ro kiểm tốn biểu thị công thức sau : AR = IR x CR x DR Với: AR: rủi ro kiểm toán IR: rủi ro tiềm tàng CR: rủi ro kiểm soát DR = AR / (IR X CR) DR: rủi ro phát Trên sở mức rủi ro tiềm tàng kiểm soát xác định, kết hợp với mức rủi ro kiểm toán chấp nhận được, kiểm toán viên xác định mức rủi ro phát chấp nhận Đây sở xác định nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm tốn 1.1.4 Trình tự đánh giá rủi ro kiểm toán 1.2 YÊU CẦU CỦA CÁC CHUẨN MỰC KIỂM TỐN VIỆT NAM TRONG VIỆC TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁI TÀI CHÍNH 1.2.1 VAS 200 – Mục tiêu tổng thể kiểm toán viên doanh nghiệp kiểm toán thực kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 1.2.2 VAS 240 – Trách nhiệm kiểm toán viên liên quan đến gian lận q trình kiểm tốn báo cáo tài 1.2.3 VAS 315 – Xác định đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thơng qua hiểu biết đơn vị đƣợc kiểm tốn mơi trƣờng đơn vị 1.3 TRÌNH TỰ TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SỐT 1.3.1 Vị trí vai trò việc tìm hiểu đánh giá Hệ thống kiểm soát nội q trình kiểm tốn báo cáo tài Trên sở hiểu biết kiểm soát nội giúp KTV: + Xác định phạm vi kiểm toán cần thiết sai sót trọng yếu tồn báo cáo tài + Xem xét nhân tố có khả gây sai sót trọng yếu + Xây dựng thủ tục kiểm tốn thích hợp 1.3.2 Trình tự tìm hiểu đánh giá Hệ thống kiểm soát nội kiểm toán viên a Bước 1: Khảo sát HTKSNB để lập kế hoạch kiểm tốn - Nội dung phạm vi tìm hiểu HTKSNB: - Phƣơng pháp tìm hiểu HTKSNB - Lập hồ sơ kiểm toán b Bước 2: Đánh giá sơ rủi ro kiểm soát - Cơ sở dẫn liệu: Là giải trình (hoặc khẳng định) nhà quản lý khoản mục báo cáo tài Cơ sở dẫn liệu báo cáo tài gồm: Hiện hữu: Tài sản hay nợ phải trả có thực thời điểm báo cáo Quyền nghĩa vụ: Tài sản thuộc quyền sở hữu đơn vị hay nợ phải trả nghĩa vụ đơn vị Phát sinh: Nghiệp vụ phải có thực xảy kỳ báo cáo Đầy đủ: Mọi tài sản, công nợ , nghiệp vụ phải ghi chép rõ ràng trình bày báo cáo tài Đánh giá: Tài sản cơng nợ phải ghi chép theo giá trị Chính xác: Nghiệp vụ phải ghi chép số tiền, thu nhập chi phí phải phân bổ kỳ Trình bày cơng bố: BCTC trình bày cơng bố phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hành c Bước 3: Thiết kế thực thử nghiệm kiểm sốt chương trình kiểm tốn d Bước 4: Đánh giá lại rủi ro kiểm soát điều chỉnh thử nghiệm dự kiến Bảng 1.2 Mức độ tin cậy dự kiến vào KSNB mức độ sai lệch bỏ qua [1] Mức độ tin cậy dự kiến vào kiểm soát nội Mức độ sai lệch bỏ qua Cao 2% - 7% Trung bình 6% - 12% Thấp 11% - 20% Không tin cậy Không kiểm tra 1.3.3 Thông báo hạn chế phát đƣợc CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 2.1.1 Các thơng tin chung cơng ty kiểm tốn AFA 2.1.2 Phƣơng châm hoạt động 2.1.3 Chức lĩnh vực hoạt động 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý 2.2 CHƢƠNG TRÌNH KIỂM TỐN CỦA CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA LIÊN QUAN ĐẾN ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SỐT TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Kế hoạch kiểm tốn lập trưởng nhóm kiểm tốn soát xét chủ nhiệm kiểm toán phụ trách khách hàng, thành viên Ban Tổng Giám đốc phục vụ khách hàng, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm kiểm soát rủi ro chất lượng kiểm toán Các bước thực chi tiết sau:  Thu thập tồn tài liệu thơng tin cần thiết để hiểu biết sâu sắc đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty  Thu thập tài liệu, thực vấn quan sát nhân viên Cơng ty  Phân tích sơ tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh đơn vị  Đánh giá rủi ro cho khoản mục chủ yếu báo cáo tài Cơng ty.;  Lập kế hoach kiểm tốn chi tiết cho khoản mục báo cáo tài 2.2.2 Giai đoạn thực kiểm tốn Việc thực kiểm toán bao gồm việc kiểm tra đánh giá hệ thống kiểm soát nội hệ thống kế toán khách hàng kiểm tra chi tiết cho tiêu trình bày báo cáo tài chính, tổng hợp đánh giá kết kiểm tra chi tiết cho khoản mục trình bày báo cáo tài Việc thực kế hoạch kiểm tốn thực đơn vị nhóm kiểm tốn Mỗi nhóm kiểm tốn bao gồm có trưởng nhóm nhân viên kiểm tốn Tồn cơng việc kiểm tốn sốt xét chủ nhiệm kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc phụ trách khách hàng thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm kiểm soát rủi ro chất lượng kiểm toán 10 đánh giá rủi ro kiểm soát cấp độ sở dẫn liệu Vấn đề 1: Việc tìm hiểu Doanh nghiệp – Các thơng tin chung Vấn đề 2: Việc đánh giá rủi ro gian lận doanh nghiệp Vấn đề 3: Việc đánh giá rủi ro kinh doanh Vấn đề 4: Việc thực thủ tục phân tích sơ Vấn đề 5: Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Vấn đề 6: Việc đánh giá rủi ro kế toán b Phương pháp đối tượng khảo sát Phương pháp khảo sát: khảo sát hồ sơ vấn trực tiếp iới thiệu khách hàng lựa chọn để khảo sát Doanh nghiệp A Doanh nghiệp B Doanh nghiệp C Loại hình Cơng ty có 100 Cơng ty cổ phần Công ty cổ phần sở hữu đầu tư nước ngồi (niêm yết sàn (cơng ty chứng khoán HNX) doanh nghiệp lớn) Lĩnh vực Sản xuất săm lốp ô Sản xuất kinh Sản xuất kinh doanh hoạt động tô xe máy doanh sản phẩm vật liệu bê tông thương phẩm Vốn điều xây dựng 41 t VND 89 t VND 11 t VND 559 t VND 344 t VND 56 t VND lệ Doanh thu 11  ác phương pháp khảo sát Khảo sát Phương pháp khảo sát Vấn đề 1: Việc tìm hiểu Doanh nghiệp – Các thơng tin A chung Vấn đề 2: Việc đánh giá rủi ro gian lận doanh nghiệp A Vấn đề 3: Việc đánh giá rủi ro kinh doanh A Vấn đề 4: Việc thực thủ tục phân tích sơ A Vấn đề 5: Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội A,B doanh nghiệp Vấn đề 6: Việc đánh giá rủi ro kế toán A,B Sau khảo sát hồ sơ kiểm toán ba khách hàng A, B, C tác giả nhận thấy hồ sơ kiểm toán khách hàng B hồ sơ kiểm toán thực tương đối đầy đủ yêu cầu chương trình kiểm tốn đề Do đó, để tìm hiểu cụ thể chi tiết trình đánh giá rủi ro kiểm sốt cơng ty AFA; tác giả đề xuất chọn hồ sơ kiểm toán khách hàng B để minh họa công tác đánh giá rủi ro kiểm sốt cơng ty AFA  Tìm hiểu doanh nghiệp - thông tin chung  Đánh giá rủi ro gian lận  Đánh giá rủi ro kinh doanh  Kiểm soát t ng thể - Đánh giá rủi ro Kiểm soát nội đ n vị kiểm toán Các thành phần kiểm soát nội Mơi trƣờng kiểm sốt Kiểm tốn viên phải tìm hiểu mơi trường kiểm sốt đơn vị Trong q trình tìm hiểu, kiểm tốn viên phải đánh giá liệu: ua trình bày hồ sơ kiểm tốn, tác giả đánh giá KTV 12 tìm hiểu vấn đề liên quan đến mơi trường kiểm sốt đơn vị chi tiết để từ có sở cho tìm hiểu quy trình đánh giá rủi ro đơn vị trình bày tiếp sau Quy trình đánh giá rủi ro đơn vị Kiểm tốn viên phải tìm hiểu liệu đơn vị có quy trình để:  Xác định rủi ro kinh doanh liên quan tới mục tiêu lập trình bày báo cáo tài chính;  Ước tính mức độ rủi ro;  Đánh giá khả xảy rủi ro;  uyết định hành động thích hợp rủi ro Hệ thống thông tin liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính, bao gồm quy trình kinh doanh có liên quan, trao đổi thông tin KTV không áp dụng Kiểm tốn viên phải tìm hiểu hệ thống thơng tin liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính, bao gồm quy trình kinh doanh có liên quan Các hoạt động kiểm sốt liên quan đến kiểm tốn KTV khơng thực Kiểm tốn viên phải tìm hiểu hoạt động kiểm sốt liên quan đến kiểm toán mà theo xét đoán kiểm tốn viên cần thiết để đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu cấp độ sở dẫn liệu thiết kế thủ tục kiểm toán rủi ro đánh giá Đối với kiểm toán, kiểm tốn viên khơng bắt buộc phải tìm hiểu hết tồn hoạt động kiểm soát liên quan đến nhóm giao dịch, số dư tài khoản, thơng tin thuyết minh báo cáo tài tới sở dẫn liệu có liên quan Khi tìm hiểu hoạt động kiểm soát đơn vị, kiểm toán viên phải tìm hiểu cách thức đơn vị xử lý rủi ro phát sinh từ công nghệ thông tin 13 Đánh giá kết quả: Cơng ty AFA có hướng dẫn cụ thể để giúp KTV thực tốt thủ tục nhằm đánh giá mơi trường kiểm sốt nội khách hàng tiến đến đánh giá rủi ro kiểm sốt cao hay thấp KTV khơng tìm hiểu đánh giá hai thành phần hoạt động KSNB đơn vị liên quan đến “Hệ thống thông tin truyền thơng” “Các hoạt động kiểm sốt” trước đưa kết luận đánh giá hệ thông KSNB đơn vị Tuy nhiên, để hiểu rõ đánh giá KTV, tìm hiểu chi tiết trình đánh giá hệ thống KSNB liên quan đến chu trình quan trọng đơn vị chu trình doanh thu  hu trình doanh thu Trước tiên, để tìm hiểu chu trình doanh thu KTV phải tìm hiểu sách ghi nhận doanh thu ghi nhận nợ phải thu đơn vị Tìm hiểu sách áp dụng: hu trình ghi nhận nợ phải thu: Đánh giá rủi ro ảy ảnh hư ng đến s d n liệu khoản mục KTV đánh giá cụ thể rủi ro xảy mà tác động trực tiếp lên sở dẫn liệu khoảng mục doanh thu, từ KTV tiếp tục tìm hiểu biện pháp hạn chế rủi ro mà hệ thống KSNB thiết lập ua trình tìm hiểu đó, KTV tiếp tục thực thử nghiệm kiếm soát nhằm đánh giá biện pháp kiểm soát hệ thống KSNB có hiệu hay khơng? Thử nghiệm kiểm soát ua thử nghiệm kiểm soát, KTV chọn mẫu kiểm tra mẫu để đánh giá mức độ hữu hiệu việc áp dụng biện pháp kiểm sốt hệ thơng KSNB đơn vị Tuy nhiên, số lượng mẫu kiểm 14 tra q ít, dẫn đến mẫu chưa đại diện cho tổng thể Đánh giá kết toàn q trình thực đánh giá hệ thống kiếm sốt nội đơn v liên quan đến chu trình doanh thu: để đánh giá tính hữu hiệu hệ thống KSNB đơn vị thiết lập nhắm ngăn chặn rủi ro liên quan đến chu trình doanh thu, KTV thực việc tìm hiểu sách ghi nhận doanh thu; sách ghi nhận cơng nợ phải thu Tiếp theo, KTV đánh giá rủi ro xảy mà từ ảnh hưởng đến tính đắn sở dẫn liệu số tiêu Từ rủi ro có sai sót đó, KTV tiếp tục tìm hiểu thủ tục KSNB đơn vị thiết lập nhằm ngăn chặn sai sót Và cuối KTV thực kiểm tra để đánh giá lại tính hữu hiệu hệ thống KSNB liên quan đến chu trình Tồn hồ sơ liên quan đến chu trình cho thấy KTV thực tốt việc đánh giá hệ thống KSNB khách hàng có thiết kế áp dụng hiệu hay khơng? Để từ KTV đưa nhận định rủi ro kiểm soát nhằm xác định c mẫu mức rủi ro kiểm tốn có liên quan  Đánh giá rủi ro kế toán Theo hư ng d n chu n mực kiểm toán A KT c n ph i t m hiểu v sách kế tốn mà đ n vị lựa ch n áp d ng bao g m vấn đ sau  Các phương pháp mà đơn vị sử dụng để hạch toán giao dịch quan trọng giao dịch bất thường;  Ảnh hưởng sách kế tốn quan trọng vấn đề gây tranh cãi lĩnh vực thiếu hướng dẫn cụ thể hay chưa thống nhất;  Những thay đổi sách kế toán đơn vị;  Các chuẩn mực lập trình bày báo cáo tài chính, pháp luật 15 quy định đơn vị thời điểm, cách thức đơn vị thực yêu cầu Thủ tục kiểm toán hướng dẫn chi tiết yếu tố mà KTV cần phải quan tâm thực đánh giá rủi ro kế toán.Theo hướng dẫn, KTV trả lời N (Có Khơng) với câu hỏi thiết lập sẵn liên quan đến tồn chuẩn mực sách kế tốn, ước tính kế tốn, bút tốn điều chỉnh mà doanh nghiệp áp dụng Từ câu trả lời đó, KTV dùng xét đoán để phân loại rủi ro kế tốn có thuộc rủi ro trọng yếu hay khơng? KTV thực tốt yêu cầu chương trình kiểm tốn đề 2.3.3 Đánh giá cơng tác đánh giá rủi ro kiểm sốt kiểm tốn BCTC AFA  Tìm hiểu đặc điểm v hoạt động kinh doanh khách hàng:  Đánh giá rủi ro gian lận Thủ tục đánh giá rủi ro cơng ty kiểm tốn AFA bao gồm bước sau: Phỏng vấn Ban Giám đốc cá nhân khác đơn vị uan sát điều tra Phỏng vấn ban quản trị giúp kiểm tốn viên nắm mơi trường lập báo cáo tài Phỏng vấn trực tiếp nhân viên chịu trách nhiệm ghi chép, xử lý hạch toán giao dịch phức tạp bất thường Phỏng vấn tiếp thi nhân viên bán hàng cung cấp thơng tin thay đổi chiến lực trị trường, xu hướng bán hàng đơn vị thỏa thuận với khách hàng Phỏng vấn phận kiểm toán viên nội giúp cung cấp thơng tin thủ tục năm  Đánh giá rủi ro kinh doanh 16  Đánh giá rủi ro có sai sót tr ng yếu  Đánh giá rủi ro kế toán CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SỐT TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY AFA 3.1 HƢỚNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SỐT TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY AFA Để xác lập giải pháp nhằm hoàn thiện thủ tục đánh giá đối phó với rủi ro, cần tuân thủ số yêu cầu mang tính nguyên tắc sau: Thứ nhất, giải pháp đặt phải phù hợp với thông lệ quốc tế chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Thứ hai, cần học tập kế thừa kinh nghiệm quốc gia giới công ty lớn khác Thứ ba, giải pháp đặt phải cụ thể, thiết thực góp phần giải hạn chế, khó khăn cơng ty kiểm tốn độc lập lớn Việt Nam Thứ tư, để hồn thiện thủ tục đánh giá đối phó với rủi ro cách tồn diện cần có phối hợp từ phía quan Nhà nước, Hội nghề nghiệp, cơng ty kiểm tốn, kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn… 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SỐT TẠI CƠNG TY AFA 3.2.1 Bổ sung thơng tin cần tìm hiểu doanh nghiệp Khi tìm hiểu thơng tin đặc điểm hoạt động kinh doanh DN, KTV cần tìm hiểu yếu tố ngành nghề yếu tố bên khác 17 Những yếu tố có ảnh hưởng đến ngành nghề bao gồm mơi trường cạnh tranh, mối quan hệ với nhà cung cấp, với khách hàng tiến khoa học kỹ thuật Kiểm toán viên cần ý đến vấn đề như: Thị trường cạnh tranh, bao gồm nhu cầu, khả sản xuất cạnh tranh giá cả; Các hoạt động mang tính chu kỳ thời vụ; Cơng nghệ có liên quan tới sản phẩm đơn vị; Nguồn cung cấp lượng chi phí Ngành mà đơn vị hoạt động làm phát sinh rủi ro có sai sót trọng yếu tính chất hoạt động kinh doanh quy định áp dụng Ví dụ, hợp đồng dài hạn liên quan đến ước tính lớn doanh thu chi phí, làm tăng rủi ro có sai sót trọng yếu Các yếu tố bên ngồi khác Kiểm tốn viên cần tìm hiểu yếu tố bên ngồi khác có ảnh hưởng đến đơn vị tình hình chung kinh tế, lãi suất nguồn tài nhàn rỗi, lạm phát biến động t giá Khi tìm hiểu thơng tin DN KTV lưu ý tìm hiểu cách chi tiết, trọng vào chất hình thức thơng tin KTV sâu phân tích vào chất thơng tin hiểu doanh nghiệp từ nhận thấy rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải 3.2.2 Thực đánh giá rủi ro gian lận suốt q trình thực kiểm tốn Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 240 - Trách nhiệm kiểm toán viên liên quan đến gian lận trình kiểm tốn báo cáo tài chính, thực kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, kiểm toán viên chịu trách nhiệm đạt đảm bảo hợp lý liệu báo cáo tài chính, xét phương diện tổng thể, có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn hay không Tuy nhiên, 18 kết khảo sát cho thấy công ty kiểm toán chưa quan tâm mức đến việc đánh giá rủi ro gian lận có số thơng tin tìm hiểu lại số thơng tin bị KTV bỏ qua tính chất ngành nghề có 40% KTV thực tìm hiểu, đánh giá 60 KTV quan tâm điều dẫn đến quy trình kiểm tốn gian lận chưa thực đầy đủ Để đảm bảo kiểm tốn viên ln có nhận thức đầy đủ rủi ro gian lận, thủ tục kiểm toán liên quan đến gian lận cần đưa vào quy trình tiến hành xuyên suốt giai đoạn kiểm toán sau: Giai đoạn lập kế hoạch: yêu cầu kiểm toán viên thu thập thơng tin hệ thống kiểm sốt nội đặc điểm môi trường kinh doanh khách hàng Áp dụng mơ hình đánh giá rủi ro kinh doanh nhằm phát nguy có gian lận báo cáo tài Giai đoạn thực hiện: ngồi việc tiến hành thủ tục phân tích kiểm tra chi tiết, cần thiết kế thủ tục kiểm toán nhằm tập trung ý kiểm toán viên việc tìm hiểu mối liên hệ áp lực tài khách hàng với thay đổi sách hay ước tính kế tốn Thiết kế bảng câu hỏi đề cập tới khả gian lận cho phần hành yêu cầu kiểm toán viên trả lời biện pháp tốt nhằm trì thái độ hồi nghi nghề nghiệp cho kiểm tốn viên trước nguy có gian lận báo cáo tài Giai đoạn hồn thành: cần đánh giá lại rủi ro gian lận lần cho tồn báo cáo tài trước hình thành ý kiến kiểm tốn Bên cạnh việc đưa u cầu quy trình kiểm tốn việc kết hợp với sốt xét chặt chẽ hồ sơ kiểm toán bước cần thiết để đảm bảo quy trình đưa thực đắn đầy đủ 3.2.3 Tăng cƣờng thực đánh giá rủi ro kiểm toán 19 b ng phƣơng thức tiếp cận theo mơ hình rủi ro kinh doanh Thứ nhất, cơng ty có thủ tục đánh giá đối phó với rủi ro tương đối hoàn chỉnh thực tế số khách hàng nhỏ quy trình khơng triển khai cách đầy đủ Để giải vấn đề này, cơng ty kiểm tốn cần có quy trình kiểm sốt chất lượng cách đầy đủ chặt chẽ, từ đảm bảo khơng có thủ tục đánh giá đối phó với rủi ro cần thiết bị bỏ qua khách hàng có quy mơ nhỏ Bên cạnh đó, số cơng ty kiểm tốn, dù quy trình xây dựng đầy đủ số trường hợp đội ngũ kiểm tốn viên khơng đủ thời gian khơng cho phép nên thủ tục bị bỏ qua Để khắc phục điều này, cơng ty kiểm tốn cần phải tăng cường số lượng kiểm toán viên từ chối nhận thêm hợp đồng kiểm toán trường hợp tất nguồn lực, nhân công ty lên kế hoạch để thực cho hợp đồng kiểm toán Thứ hai, công ty chưa xây dựng thủ tục đánh giá rủi ro theo mơ hình rủi ro kinh doanh xây dựng chưa hồn thiện Trường hợp cơng ty kiểm tốn có đầy đủ nguồn lực tài nhân cơng ty kiểm tốn hình thành từ lâu, đội ngũ nhân quản trị cấp cao quy trình kiểm tốn có thời gian tồn dài việc đưa quy trình kiểm tốn theo phương thức tiếp cận vào áp dụng gặp nhiều khó khăn Do đó, việc đổi quy trình kiểm tốn theo chuẩn mực kiểm tốn nói chung thủ tục đánh giá rủi ro tiếp cận theo mô hình rủi ro kinh doanh nói riêng chậm tiến hành công ty Cho nên, VACPA cần tích cực tuyên truyền, kiểm tra có buổi hội thảo, chuyên đề nhấn mạnh tầm quan trọng việc áp dụng chuẩn mực kiểm tốn lợi ích việc đánh giá rủi ro theo mơ hình rủi ro kinh doanh 20 3.2.4 Thực th nghiệm kiểm soát để đánh giá lại rủi ro kiểm soát Nhiều khách hàng có hệ thống kiểm sốt nội thiết kế cách hữu hiệu hiệu chẳng hạn cơng ty có vốn đầu tư nước ngồi, đơn vị thành viên tập đoàn kinh tế lớn với q trình kinh doanh lâu dài, tích luỹ nhiều kinh nghiệm quản lý Với khách hàng này, kiểm toán viên tin tưởng vào hệ thống kiểm soát nội thực thử nghiệm kiểm sốt để kiểm tra lại tính hiệu lực hệ thống kiểm sốt nội giảm thử nghiệm giảm chi phí kiểm tốn Ngồi số trường hợp, thực thử nghiệm khơng thể cung cấp đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp cấp độ sở dẫn liệu kiểm tốn viên phải tiến hành thử nghiệm kiểm sốt cho sở dẫn liệu tương ứng Tuy nhiên, qua khảo sát số công ty kiểm tốn ln đánh giá rủi ro kiểm sốt mức tối đa thực thử nghiệm Điều gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến tính hữu hiệu hiệu kiểm toán Tác gi in đưa t nh hu ng c n thực th nghiệm kiểm soát để đánh giá lại rủi ro kiểm sốt KT ác định rủi ro y v i kho ng m c doanh thu c thể Đ i v i N doanh thu kho n m c quan tr ng có rủi ro l n đ i v i kho n m c Kiểm toán vi n nhận định r ng bất k c s d n liệu kho n m c doanh thu đ u có rủi ro cao nh hư ng đến sai sót tr ng yếu cho tồn báo cáo tài Tác gi minh h a c thể c s d n liệu doanh thu đ y đủ hoạt động kiểm soát doanh nghiệp áp d ng sau Kiểm tốn viên tiếp tục tìm hiểu chi tiết thủ tục kiểm soát áp dụng tầng suất áp dụng 21 Mô tả Lượng bê tông đổ vào xe trạm kỹ thuật xác nhận điền vào phiếu giao hàng Toàn xe chở bê tơng cổng phải có Phiếu giao hàng Liên Phiếu giao hàng chuyển Phòng kinh doanh hàng thực giao khách hàng xác nhận Đánh giá thiết kế kiểm sốt Có hay Khơng Tần suất Kiểm sốt thủ cơng hay tự động Liên tục Thủ cơng Có Liên tục Thủ cơng Có Sau đánh giá thiết kế kiểm sốt hữu hiệu KTV chọn mẫu thực thử nghiệm kiểm sốt để đánh giá tính hiệu hệ thống kiểm soát:  Chọn mẫu phiếu giao hàng để kiểm tra xem kỹ thuật có xác nhận điền vào phiếu giao hàng hay không?  Kiểm tra xem phiếu giao hàng có chuyển phòng kinh doanh sau khách hàng ký nhận hay khơng cách chọn mẫu kiểm tra tính liên tục trước sau phiếu giao hàng mẫu chọn Nếu liên tục khẳng định phiếu giao hàng tập hợp đầy đủ 22 Mô tả Lượng bê tông đổ vào xe trạm kỹ thuật xác nhận điền vào phiếu giao hàng Tồn xe chở bê tơng cổng phải có Phiếu giao hàng Liên Phiếu giao hàng chuyển Phòng kinh doanh hàng thực giao khách hàng xác nhận Kiểm tra kiểm sốt Số lƣợng mẫu Kiểm sốt có hiệu hay khơng? Có 12 Y Có 12 Y Tham chiếu hồ sơ Sau thực thử nghiệm kiểm soát đánh giá hệ thống kiểm soát đơn vị thiết kế áp dụng hiệu KTV thể kết luận rủi ro có sai sót trọng yếu thấp giảm thử nghiệm Bên cạnh đó, để tránh việc ln ln chấp nhận rủi ro kiểm sốt mức tối đa mà khơng tiến hành đánh giá quy trình kiểm tốn cần u cầu kiểm tốn viên phải ghi nhận hồ sơ kiểm toán lý cụ thể cho việc không tiến hành thử nghiệm kiểm soát Và hệ thống kiểm soát nội khơng hữu hiệu phải báo cáo khuyết điểm hệ thống kiểm soát nội với Ban quản trị công ty 3.2.5 Điều kiện để thực giải pháp đề xuất Trong kiểm tốn, việc thực đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu KTV thực thử nghiệm kiểm soát để đánh giá hữu hữu hiệu hệ thống kiểm soát đơn vị điều bắt buộc thực Tuy nhiên, thực vấn đề phí kiểm tốn, thời gian ký hợp đồng kiểm tốn hay trình độ 23 chuyên môn KTV yếu tố gây ảnh hưởng bất lợi đến thủ tục Vì vậy, tác giả đưa số giải pháp chung nhằm tháo g khó khăn T ng giá phí kiểm toán: Đề uất th i gian k hợp đồng kiểm tốn Chú trọng việc trì đội ngũ kiểm tốn viên đào tạo nhân kiểm toán chất lượng cao Giải pháp phía khách hàng kiểm tốn Trong trình đánh giá rủi ro theo hướng dẫn chuẩn mực Việt Nam, kiểm tốn viên cần phải tìm hiểu thơng tin đơn vị kiểm tốn môi trường đơn vị như:  Ngành nghề KD, đặc điểm đơn vị, lĩnh vực hoạt động;  Các sách kế tốn mà đơn vị lựa chọn áp dụng lý thay đổi;  Các hình thức đầu tư mà đơn vị tham gia;  Cơ cấu tổ chức, sản xuất kinh doanh quản lý cấu nguồn vốn đơn vị;  Mục tiêu, chiến lược đơn vị rủi ro kinh doanh có liên quan;  Việc đo lường đánh giá kết hoạt động đơn vị;  Hệ thống kiểm soát nội bộ; Để có thơng tin cách nhanh chóng, xác đầy đủ kiểm tốn viên cần phải nhận hỗ trợ tích cực từ phía khách hàng, đặc biệt cần có tham gia nhiều phòng ban khác có liên quan khơng riêng phòng kế tốn Việc thu thập thơng tin chậm trễ gây ảnh hưởng lớn đến thủ tục đánh giá rủi ro tiến độ kiểm tốn Do đó, khách hàng kiểm toán cần hiểu rõ trách nhiệm việc phối hợp với kiểm tốn viên để hồn thành kiểm tốn cách hữu hiệu hiệu 24 KẾT LUẬN Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn “Đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm tốn báo cáo tài cơng ty TNHH kiểm toán AFA” giải vấn đề sau: Thứ trình bày cách có hệ thống vấn đề lý luận chung đánh giá đối phó rủi ro kiểm tốn kiểm tốn báo cáo tài nói chung rủi ro kiểm sốt nói riêng, tóm tắt q trình hướng dẫn thực kiểm tốn đánh giá rủi ro kiểm sốt cơng ty AFA Thứ hai thơng qua việc phân tích tài liệu tác giả khái quát toàn trình đánh giá rủi ro kiểm sốt cơng ty AFA Từ làm sở cho việc khảo sát chi tiết hồ sơ kiểm toán mẫu Dựa vào kết khảo sát, tác giả trình bày chi tiết thực trạng thủ tục đánh giá rui ro kiểm soát nhấn mạnh kết đạt điểm hạn chế quy trình Đây sở để đưa giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng thủ tục đánh giá rủi ro kiểm soát Thứ ba với sở kết nghiên cứu thực nghiệm, đề tài có kiến nghị, giải pháp để hồn thiện thủ tục đánh giá rủi ro kiểm sốt cơng ty AFA Những giải pháp phải phù hợp với thông lệ quốc tế đặc thù kinh tế Việt Nam Với nghiên cứu phương diện lý luận thực tiễn, hy vọng nguồn liệu tham khảo có giá trị nghiên cứu thủ tục đánh giá rủi ro kiểm sốt cơng ty kiểm tốn độc lập Việt Nam sau ... đánh giá rủi ro kiểm soát AFA Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI... Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm kiểm soát rủi ro chất lượng kiểm toán 9 2.3 KHẢO SÁT THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM SOÁT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 2.3.1... Đánh giá công tác đánh giá rủi ro kiểm soát kiểm toán BCTC AFA  Tìm hiểu đặc điểm v hoạt động kinh doanh khách hàng:  Đánh giá rủi ro gian lận Thủ tục đánh giá rủi ro công ty kiểm toán AFA
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AFA, Đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán AFA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay