Luận Văn Hoàn Thiện Kế toán Công nợ tại Công ty in

97 23 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 21:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ ĐÀO THANH QUỲNH NHƯ MSSV: B1202568 HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Mã số ngành: 52340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGUYỄN THÚY AN Tháng 08 năm 2015 i LỜI CẢM TẠ Sau bốn năm giảng đường với kiến thức tích lũy từ giảng dạy, dẫn nhiệt tình thầy cô giảng viên trường Đại học Cần Thơ qua ba tháng thực tập công ty cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh em học nhiều kiến thức từ thực tiễn kỹ nghiên cứu đề tài khoa học Đến em hồn thành đề tài tốt nghiệp Qua đây, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ, thầy cô khoa Kinh tế nhiệt tình giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức quý báu Đặc biệt Nguyễn Thúy An tận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành luận văn Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị công tác công ty cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh nhiệt tình đóng góp kiến thức bổ ích, thiết thực tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập công ty Cám ơn ban lãnh đạo công ty cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh tiếp nhận em vào thực tập đơn vị, tạo điều kiện cho em tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế phù hợp với chuyên ngành Tuy nhiên kiến thức em hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi sai sót Mong nhận thơng cảm ý kiến đóng góp thầy quý quan để giúp cho luận văn hồn thiện Sau cùng, em xin kính chúc q Thầy cô Ban giám đốc, cô chú, anh chị công ty cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành công công tác sống Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2015 Người thực Đào Thanh Quỳnh Như ii TRANG CAM KẾT Tơi xin cam kết luận văn hồn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2015 Người thực Đào Thanh Quỳnh Như iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Ngày tháng năm 2015 iv MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Chương 2: CƠ SỞ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Kế tốn cơng nợ 2.1.2 Kế toán nợ phải thu khách hàng – TK 131 2.1.3 Kế toán nợ phải trả nhà cung cấp – TK331 2.1.4 Tổng quan nợ phải thu khó đòi 2.1.5 Một số tiêu tài phản ánh tình hình tốn khả toán 12 2.2 Phương pháp nghiên cứu 16 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 16 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 16 Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH 18 3.1 Lịch sử hình thành 18 3.2 Ngành nghề kinh doanh 19 3.3 Cơ cấu tổ chức 19 3.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức 19 3.3.2 Nhiệm vụ phòng ban 19 3.4 Tổ chức máy kế toán 20 3.4.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 20 3.4.2 Nhiệm vụ phận 20 v 3.4.3 Chế độ kế tốn hình thức kế tốn 22 3.4.4 Phương pháp kế toán 23 3.5 Sơ lược kết hoạt động sản xuất kinh doanh 23 3.5.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2012-2014 23 3.5.2 Kết hoạt động kinh doanh tháng đầu năm 2014-2015 25 3.6 Thuận lợi, khó khăn phương hướng hoạt động 26 3.6.1 Thuận lợi 26 3.6.2 Khó khăn 27 3.6.3 Phương hướng hoạt động 27 Chương 4: HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN CƠNG NỢ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH 29 4.1 Kế toán nợ phải thu khách hàng 29 4.1.1 Đặc điểm bán hàng – tốn cơng ty 29 4.1.2 Chứng từ 29 4.1.3 Sổ sách 30 4.1.4 Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán nợ phải thu khách hàng 30 4.1.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 34 4.1.6 Kế toán tổng hợp 36 4.1.7 Kế toán chi tiết 36 4.1.8 Đánh giá 41 4.2 Kế toán nợ phải trả nhà cung cấp 42 4.2.1 Đặc điểm nợ phải trả nhà cung cấp công ty 42 4.2.2 Chứng từ 42 4.2.3 Sổ sách 42 4.2.4 Qui trình luân chuyển chứng từ kế toán nợ phải trả nhà cung cấp 42 4.2.5 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 46 4.2.6 Kế toán tổng hợp 48 4.2.7 Kế toán chi tiết 48 4.2.8 Đánh giá 52 vi 4.3 Kế tốn dự phòng nợ phải thu khó đòi 53 4.3.1 Chứng từ 53 4.3.2 Sổ sách 53 4.3.3 Quy trình ln chuyển chứng từ kế tốn dự phòng nợ phải thu khó đòi.53 4.3.4 Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 54 4.3.5 Nhận xét 54 4.4 Phân tích tình hình quản lý cơng nợ cơng ty Nguyễn Văn Thảnh 54 4.4.1 Phân tích tình hình biến động nợ phải thu ngắn hạn 55 4.4.2 Phân tích tình hình biến động nợ phải trả ngắn hạn 57 4.4.3 Phân tích số liên quan 59 Chương 5: CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN NGUYỄN VĂN THẢNH 65 5.1 Nhận xét chung 65 5.1.1 Nhận xét cơng tác kế tốn 65 5.1.2 Nhận xét công tác quản lý công nợ 67 5.2 Giải pháp 67 5.2.1 Các giải pháp chế độ kế toán cơng tác kế tốn 67 5.2.2 Các giải pháp công tác quản lý công nợ 68 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70 6.1 Kết luận 70 6.2 Kiến nghị 70 6.2.1 Đối với Nhà nước 70 6.2.2 Đối với quan thuế 71 Tài liệu tham khảo 72 Phụ lục 73 vii DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.1 Bảng phân tích kết hoạt động kinh doanh cơng ty giai đoạn 2012-2014 23 Băng 3.2 Bảng phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty tháng đầu năm 2014, 2015 26 Bảng 4.1 Bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh TK 131 theo khách hàng từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/07/2015 39 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp chi tiết số phát sinh TK 331 theo nhà cung cấp từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/07/2015 51 Bảng 4.3 Bảng hệ số khái quát tình hình cơng nợ giai đoạn 2012-2014 54 Bảng 4.4 Bảng hệ số khái qt tình hình cơng nợ tháng đầu năm 2014, 2015 55 Bảng 4.5 Bảng khoản mục dùng để phân tích nợ phải thu ngắn hạn giai đoạn 2012-2014 56 Bảng 4.6 Bảng khoản mục dùng để phân tích nợ phải thu ngắn hạn tháng đầu năm 2014, 2015 57 Bảng 4.7 Bảng khoản mục dùng để phân tích nợ phải trả ngắn hạn giai đoạn 2012-2014 58 Bảng 4.8 Bảng khoản mục dùng để phân tích nợ phải trả ngắn hạn tháng đầu năm 2014, 2015 59 Bảng 4.9 Bảng khoản mục số tài 64 viii DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ hạch toán tài khoản 131 Hình 2.2 Sơ đồ hạch tốn tài khoản 331 Hình 2.3 Sơ đồ hạch toán tài khoản 2293 12 Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức 19 Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 20 Hình 3.3 Sơ đồ hình thức kế tốn máy vi tính 22 Hình 4.1 Lưu đồ luân chuyển chứng từ hoạt động ghi nhận tăng nợ phải thu khách hàng 31 Hình 4.2 Lưu đồ luân chuyển chứng từ hoạt động ghi giảm nợ phải thu khách hàng tiền mặt 32 Hình 4.3 Lưu đồ luân chuyển chứng từ hoạt động ghi nhận giảm nợ phải thu khách hàng tiền gửi ngân hàng 33 Hình 4.4 Sổ tài khoản 131 37 Hình 4.5 Sổ chi tiết toán với người mua 40 Hình 4.6 Lưu đồ luân chuyển chứng từ hoạt động ghi nhận tăng nợ phải trả người nhà cung cấp 43 Hình 4.7 Lưu đồ luân chuyển chứng từ hoạt động ghi giảm nợ phải trả người nhà cung cấp tiền mặt tiền gửi ngân hàng 45 Hình 4.8 Sổ tài khoản 331 49 Hình 4.9 Sổ chi tiết tài toán với nhà cung cấp 52 ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CCDC : Công cụ dụng cụ BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế GBC : Giấy báo có GTGT : Giá trị gia tăng KH : Khách hàng KPCĐ : Kinh phí cơng đoàn NV : Nguồn vốn NVL : Nguyên vật liệu NCC : Nhà cung cấp TSCĐ : Tài sản cố định TSNH : Tài sản ngắn hạn x PHỤ LỤC Phụ lục 01: Sổ nhật ký chung Phụ lục 02: Hóa đơn GTGT số 0000389 ngày 01/07/2015 Phụ lục 03: Phiếu xuất kho sô 01/07 ngày 01/07/2015 Phụ lục 04: Giấy báo có ngân hàng BIDV số 02/07 ngày 04/07/2015 Phụ lục 05: Phiếu thu số 01/07 ngày 04/07/2015 Phụ lục 06: Phiếu nhập kho 01/07 ngày 01/07/2015 Phụ lục 07: Ủy nhiệm chi số 02/07 ngày 04/07/2015 Phụ lục 08: Hóa đơn GTGT Trung tâm kinh doanh An Thịnh số 0017294 ngày 06/07/2015 Phụ lục 09: Phiếu chi số 15/07 ngày 20/07/2015 Phụ lục 10: Bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh 73 Phụ lục 01: Sổ nhật ký chung Công ty CP in Nguyễn Văn Thảnh Số 48 – Phường – Tp.Vĩnh Long Mẫu số: S03a - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 07 năm 2015 Đơn vị tính: VND Chứng từ Ngày tháng Ngày Số hiệu ghi sổ tháng 1/7 PNK 01/07 1/7 Diễn giải Mua mực in cửa hàng Quốc Huy Đã ghi sổ X 01 Số hiệu TK đối ứng 1521 STT dòng Số phát sinh Nợ Có 25.000.000 1/7 1/7 1/7 PNK 01/07 PNK 01/07 GTGT 0000389 1/7 1/7 1/7 Mua mực in cửa hàng Quốc Huy Mua mực in cửa hàng Quốc Huy Xuất bán sách tự nhiên xã hội cho nhà xuất giáo dục Cần Thơ X X X 02 03 04 1331 331 131 1/7 GTGT 0000389 1/7 Xuất bán sách tự nhiên xã hội cho nhà xuất giáo dục Cần Thơ X 05 511 38.684.160 1/7 GTGT 0000389 1/7 Thuế GTGT X 06 3331 3.868.416 Cộng chuyển sang trang 2.500.000 27.500.000 42.552.576 70.052.576 70.052.576 Trang 01 74 1/7 1/7 2/7 GBC 01/07/BIDV GBC 01/07 UNC 01/07/BIDV UNC 01/07/BIDV GBC 02/07/BIDV GBC 02/07/BIDV PC 01/07 2/7 PC 01/07 2/7 4/7 4/7 PT 01/07 PT 01/07 4/7 4/7 4/7 UNC 02/07/BIDV UNC 02/07/BIDV 4/7 1/7 2/7 2/7 2/7 2/7 4/7 Số trang trước chuyển sang Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long trả tiền 70.052.576 3.236.200 X 01 11211 X X 02 03 131 331 X 04 11211 2/7 Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long trả tiền Trả tiền mua giấy Bistol cho công ty Hà Tây Trả tiền mua giấy Bistol cho công ty Hà Tây Công ty Thiên Việt trả tiền X 05 11211 2/7 Công ty Thiên Việt trả tiền X 06 131 2/7 Chi tiền mặt trả tiền dịch vụ cho cửa hàng Quốc Huy Chi tiền mặt trả tiền dịch vụ cho cửa hàng Quốc Huy Công ty Hoa Mai trả trước Công ty Hoa Mai trả trước X 07 331 X 08 1111 X X 09 10 1111 131 15.000.000 Trả tiền mua giấy Carbonless cho công ty Tân Liên Minh Trả tiền mua giấy Carbonless cho công ty Tân Liên Minh Cộng chuyển sang trang X 11 331 34.450.000 X 12 11211 1/7 2/7 2/7 4/7 75 70.052.576 3.236.200 55.000.000 55.000.000 55.450.890 55.450.890 10.740.000 10.740.000 15.000.000 34.450.000 243.929.666 243.929.666 Trang 02 5/7 5/7 6/7 GBC 03/07/VCB GBC 03/07/VCB PT 02/07 PT 02/07 GTGT 0000390 GTGT 0000390 GTGT 0000390 UNC 03/07/VCB UNC 03/07/VCB PNK 02/07 6/7 PNK 02/07 6/7 5/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 5/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 Số trang trước chuyển sang Chi nhánh nhà xuất thành phố Cần Thơ trả tiền Chi nhánh nhà xuất thành phố Cần Thơ trả tiền Công ty Tuyết Châu trả trước Công ty Tuyết Châu trả trước Xuất bán 150 sổ đăng ký văn đến cho sở giao thông vận tải VL Xuất bán 150 sổ đăng ký văn đến cho sở giao thông vận tải VL Thuế GTGT Trả tiền cho cơng ty chế in Sài Gòn Trả tiền cho công ty chế in Sài Gòn Mua vật tư trung tâm kinh doanh An Thịnh Mua vật tư trung tâm kinh doanh An Thịnh Cộng chuyển sang trang 243.929.666 32.490.504 243.929.666 X 01 11212 X 02 131 X X X 03 04 05 1111 131 131 X 06 511 6.187.500 X 07 3331 618.750 X 08 331 X 09 11212 X 10 1522 11.984.500 X 11 1331 1.198.450 32.490.504 1.197.000 1.197.000 6.806.250 19.008.000 19.008.000 316.614.370 303.431.420 Trang 03 76 Số trang trước chuyển sang 6/7 PNK 02/07 6/7 7/7 PNK 03/07 7/7 7/7 PNK 03/07 7/7 7/7 PNK 03/07 7/7 14/7 UNC 10/07/VCB UNC 10/07/VCB PC 15/07 PC 15/07 GTGT 0000402 GTGT 0000402 GTGT 0000402 PT 11/07 PT 11/07 14/7 14/7 20/7 20/7 20/7 20/7 20/7 20/7 20/7 14/7 20/7 20/7 20/7 20/7 20/7 20/7 20/7 316.614.370 303.431.420 Mua vật tư trung tâm kinh doanh An Thịnh Mua 35 than bơm của hàng Quốc Huy Mua 35 than bơm của hàng Quốc Huy Mua 35 than bơm của hàng Quốc Huy Trả tiền cho trung tâm kinh doanh An Thịnh Trả tiền cho trung tâm kinh doanh An Thịnh Trả tiền trước cho cửa hàng Tân Tạo Trả tiền trước cho cửa hàng Tân Tạo Xuất bán 450 sổ giới thiệu sản phẩm cho công ty TNHH Tuyết Châu Xuất bán 450 sổ giới thiệu sản phẩm cho công ty TNHH Tuyết Châu Thuế GTGT X 01 331 X 02 1522 9.625.000 X 03 1331 962.500 X 04 331 X 05 331 X 06 11212 X X X 07 08 09 331 1111 131 X 10 511 2.394.000 X 11 3331 239.400 Tuyết Châu trả tiền Tuyết Châu trả tiền Cộng chuyển sang trang X X 12 13 1111 131 13.182.950 10.587.500 13.182.950 13.182.950 4.150.000 4.150.000 2.633.400 1.436.400 348.604.620 77 1.436.400 348.604.620 Trang 04 Số trang trước chuyển sang 348.604.620 348.604.620 X 01 1522 4.543.020 X 02 1331 454.302 X 03 331 22/7 Mua 135kg kẽm đóng sách cơng ty Hà Tây Mua 135kg kẽm đóng sách cơng ty Hà Tây Mua 135kg kẽm đóng sách cơng ty Hà Tây Nguyễn Anh Khoa trả trước X 04 1111 PT 12/07 22/7 Nguyễn Anh Khoa trả trước X 05 131 22/7 GTGT 0000403 22/7 Xuất bán 50 hóa đơn GTGT cho cửa hàng Khan Minh X 06 131 22/7 GTGT 0000403 22/7 Xuất bán 50 hóa đơn GTGT cho cửa hàng Khan Minh X 07 511 10.250.000 22/7 GTGT 0000403 22/7 Thuế GTGT X 08 3331 1.025.000 23/7 HD 0007561 23/7 Mua dịch vụ cơng ty Sài Sòn X 09 6277 21/7 PNK 11/07 21/7 21/7 PNK 11/07 21/7 21/7 PNK 11/07 21/7 22/7 PT 12/07 22/7 Cộng chuyển sang trang 4.997.322 1.082.400 1.082.400 11.275.000 16.342.430 382.301.772 365.959.342 Trang 05 78 Số trang trước chuyển sang 382.301.772 23/7 HD 0007561 23/7 Mua dịch vụ công ty Sài Sòn X 01 1331 23/7 HD 0007561 23/7 Mua dịch vụ cơng ty Sài Sòn X 02 331 23/7 GBC 15/7/VCB GBC 15/7/VCB 23/7 Chi nhánh nhà xuất giáo dục thành phố Cần Thơ trả tiền Chi nhánh nhà xuất giáo dục thành phố Cần Thơ trả tiền Cộng chuyển sang trang X 03 11212 X 04 131 23/7 … - 23/7 … … … Sổ có …trang, đánh số từ trang số 01 đến trang… Ngày mở sổ 01/07/2015 … … 365.959.342 1.634.243 17.976.673 21.276.288 21.276.288 … 405.212.303 405.212.303 Trang 06 … … Ngày 31 tháng 07 năm 2015 Người lập sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 79 Phụ lục 02: Hóa đơn GTGT số 0000389 ngày 01/07/2015 80 Phụ lục 03: Phiếu xuất kho số 01/07 ngày 01/07/2015 Công ty in Nguyễn Văn Thảnh Số 48 - phường - TP.Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long PHIẾU XUẤT KHO THÀNH PHẨM Ngày 01 tháng 07 năm 2015 Số: 01/07 Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Trí Thức Lý xuất kho: Xuất bán hàng Số lượng STT Tên ĐVT Yêu Thực cầu xuất A B C Sách tự nhiên Quyển 7.008 7.008 xã hội Bộ phận: NV kinh doanh Đơn giá Thành tiền 5.520 38.684.160 Thuế GTGT: 10% 3.868.416 Cộng 42.552.576 Tổng cộng số tiền (Viết chữ): Bốn mươi hai triệu năm trăm năm mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi sáu đồng chắn Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 01 tháng 07 năm 2015 Người lập phiếu (ký, họ tên) Người giao hàng (ký, họ tên) 81 Thủ kho (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Phụ lục 04: Giấy báo có ngân hàng BIDV số 02/07 ngày 04/07/2015 82 Phụ lục 05: Phiếu thu số 01/07 ngày 04/07/2015 Công ty in Nguyễn Văn Thảnh Số 48 - Phường – TP.Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long PHIẾU THU Số 01/07 – 03 Ngày 04 tháng 07 năm 2015 - Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Ánh Nguyệt Địa chỉ: Công ty Hoa Mai Lý nộp: Trả trước cho hợp đồng số 988/HDI ngày 4/7 Số tiền viết số: 15.000.000 Số tiền viết chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn Kèm theo: chứng từ gốc Ngày 04 tháng 07 năm 2015 Giám đốc (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Người nộp (ký, họ tên) 83 Người lập phiếu (ký, họ tên) Thủ quỹ (ký, họ tên) Phụ lục 06: Phiếu nhập kho số 01/07 ngày 01/07/2015 Công ty cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh Số 48 - Phường – TP.Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long PHIẾU NHẬP KHO Ngày 01 tháng 07 năm 2015 Số: 01/07 Họ tên người giao: Lê Chí Khanh Theo hóa đơn GTGT số 0000295 ngày 01 tháng 07 năm 2015 CH Quốc Huy Nhập kho: Công ty Nguyễn Văn Thảnh STT A Tên vật tư B Mực in Mã số C B236 ĐVT D Hộp Số lượng Theo Thực chứng nhập từ 10 10 Đơn giá 2.500.000 Thành tiền 25.000.000 Thuế GTGT: 10% 2.500.000 Cộng: 27.500.000 Tổng cộng số tiền (Viết chữ): Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 01 tháng 07 năm 2015 Người lập phiếu (ký, họ tên) Người giao hàng (ký, họ tên) 84 Thủ kho (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Phụ lục 07: Ủy nhiệm chi số 02/07 ngày 04/07/2015 85 Phụ lục 08: Hóa đơn GTGT Trung tâm kinh doanh An Thịnh số 0017294 ngày 06/07/2015 86 Phụ lục 09: Phiếu chi số 15/07 ngày 20/7/2015 Công ty in Nguyễn Văn Thảnh Số 48 - Phường - TP.Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long PHIẾU CHI Ngày 20 tháng 07 năm 2015 Số 15/07 Họ tên người nhận tiền: Phan Minh Mẩn Bộ phận: Phòng kinh doanh Lý chi: Trả trước cho công ty Tân Tạo theo hợp đồng số 340 ngày 20/7 Số tiền viết số: 4.150.000 Số tiền viết chữ: Bốn triệu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn Kèm theo: chứng từ gốc Ngày 20 tháng 07 năm 2015 Giám đốc (ký, họ tên) Kế toán trưởng (ký, họ tên) Thủ quỹ (ký, họ tên) 87 Người lập phiếu (ký, họ tên) Người nhận tiền (ký, họ tên) ... máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán giá thành Kế tốn bán hàng, tốn, cơng nợ Kế tốn NVL, TSCĐ, CCDC Kế tốn lương khoản trích theo lương Thủ quỹ Nguồn: Phòng kế tốn cơng ty CP in. .. “Hồn thiện cơng tác kế tốn cơng nợ công ty cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh” làm đề tài luận văn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Thực đánh giá cơng tác kế tốn cơng nợ cơng ty cổ phần in. .. giúp cho luận văn hoàn thiện Sau cùng, em xin kính chúc q Thầy Ban giám đốc, cô chú, anh chị công ty cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành công công tác sống Em xin chân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Văn Hoàn Thiện Kế toán Công nợ tại Công ty in, Luận Văn Hoàn Thiện Kế toán Công nợ tại Công ty in

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay