BÀI TẬP LỚN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:54

BÀI TẬP LỚN SỐ THU NHẬP: CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI QUAN TRỌNG MỤC ĐÍCH Mục đích tập để kiểm tra kỹ sử dụng phần mềm ArcGIS Đặc biệt làm việc với bảng, join relate, thống kê mô tả, tính tốn trường, thiết kế đồ DỮ LIỆU Dữ liệu lưu thư mục Module1data Copy vào thư mục riêng bạn máy tính Nội dung file sau: • Brissla.shp – bao gồm đặc trưng không gian cấp quận (SLA) Brisbane có trường: Shape, Sla_code, Sla_name (Chú ý: Brisbane thành phố bang Queensland, nên tập SLA Brisbane tập SLA bang Queensland) • Slab13_a_none.dbf – bảng có nhiều trường thu nhập dân cư (C1508 đến C1726) cho tất quận (SLA) bang Queensland Tuy nhiên, quan tâm đến trường C1642 (số nam giới (male) có thu nhập $1500 tuần) • Slab13_b_none.dbf – bảng chứa nhiều trường thu nhập dân cư (C1727 đến C1945) cho tất quận (SLA) bang Queensland Tuy nhiên, quan tâm đến trường C1804 (số nữ giới (female) có thu nhập $1500 tuần) C1831 • Slab13_c_none.dbf – bảng có nhiều trường thu nhập cá nhân (C1946 đến C1993) cho tất quận (SLA) bang Queesland Nhưng quan tâm đến trường C1966 (số người (person) có thu nhập $1500 tuần) • Slab31_none.dbf – bảng lưu trữ liệu thu nhập hộ gia đình theo tuần (C4078 đến C4125) cho tất quận (SLA) bang Queensland Các trường cần quan tâm C4116 (số hộ gia đình có thu nhập tuần từ $2000 trở lên) C4125 (tổng số hộ gia đình) PHƯƠNG PHÁP Khởi động ArcMap, mở “a new empty map” add lớp brissla.shp lên khung liệu khác Đổi tên khung liệu thành ‘Person’, ‘Male’ 1/2 ‘Female’ Đặt lại đơn vị hiển thị (display units) cho khung liệu thành kilometers Câu hỏi Sự phân bố không gian người có thu nhập cao Brisbane (4đ) Hãy tạo trang in chứa đồ: Bản đồ số người (person) có thu nhập $1500 tuần; đồ phụ số nam giới (male) có thu nhập $1500 tuần số nữ giới (female) có thu nhập $1500 tuần, quận (SLA) Brisbane (thu nhập $1500 tuần nhóm có thu nhập cao theo số liệu thống kê ghi được) Xuất đồ dạng ảnh JPEG khổ giấy A4 Câu hỏi Thống kê mô tả (2 điểm) Nêu đại lượng thống kê ba trường lập đồ câu hỏi số 1: Trung bình tổng thể (mean), Khoảng biến thiên (range) Độ lệch chuẩn (standard deviation) Hãy nhận xét đại lượng thống kê kinh tế (dưới 100 từ) Câu hỏi Tính tốn trường (4 điểm) Tính tỷ lệ phần trăm số hộ gia đình có thu nhập $2000 tuần quận (SLA) Brisbane Chọn quận (SLA) có 20% số hộ gia đình có thu nhập $2000 tuần Nêu tên SLA 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP LỚN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, BÀI TẬP LỚN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay