Phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê

26 10 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:51

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ THỊ KIM ANH PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BAN MÊ TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS Nguyễn Ngọc Anh Phản biện 2: PGS.TS Đỗ Phi Hoài Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế vĩ mô đà hồi phục, lạm phát tiếp tục giữ ổn định mức thấp doanh nghiệp nhiều khó khăn, đầu tư tư nhân chưa cao Tăng trưởng tín dụng khơng đạt theo u cầu Để khơi thơng nguồn vốn, tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Thương Mại chủ động giảm lãi suất tiền gửi so với lãi suất trần để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ tích cực phục hồi phát triển kinh tế Trong bối cảnh chung đó, Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê ngoại lệ Trong thời gian qua, Chi nhánh đạt nhiều thành tựu ấn tượng công tác huy động vốn, góp phần đáng kể thành tưu chung hoạt động kinh doanh Chi nhánh Tuy nhiên, công tác huy động tiền gửi mặt hạn chế định Vì vậy, cần phải xem xét, đánh giá cách tồn diện đặt cơng tác huy động tiền gửi tổng thể mục tiêu, kế hoạch chung chi nhánh hệ thống sở đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác Về phương diện học thuật, trình bày phần tổng quan tài liệu nghiên cứu, đề tài nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu nảy sinh từ khoảng trống nghiên cứu phân tích đề cập Theo đó, chưa có nghiên cứu chủ đề thời gian qua Chi nhánh BIDV Ban Mê Vì tơi lựa chọn đề tài “Phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê” làm đề tài luận văn tốt nghiệp 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu trọng tâm đề tài nhằm đề xuất khuyến nghị có sở khoa học thực tiễn nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tạị Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài thực tiễn hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV Ban Mê Các đối tượng nghiên cứu cụ thể: - Các phận liên quan đến hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh bao gồm: Phòng Giao dịch khách hàng; Phòng khách hàng cá nhân; Phòng kế hoạch tổng hợp 02 Phòng giao dịch (PGD) trực thuộc Chi nhánh Ban Mê: gồm PGD Hòa Bình PGD Krơng Ana + Khách hàng gửi tiền tiết kiệm : số khách hàng cá nhân có số dư huy động vốn lớn có quan hệ lâu năm với Chi nhánh, khách hàng cũ trước có quan hệ tiền gửi với Chi nhánh sau thời gian gián đoạn quay trở lại Chi nhánh Học viên thực hoạt động nghiên cứu cụ thể gồm: vấn nhanh khách hàng để nhìn nhận ý kiến đánh giá quy trình, sản phẩm, lãi suất, chương trình khuyến mại, chế chăm sóc, chất lượng phục vụ, nhu cầu liên quan đến công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Ban Mê 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Có nhiều hình thức huy động vốn ngân hàng, Chi nhánh chủ yếu huy động hình thức nhận tiền gửi Trong hình thức nhận tiền gửi, đề tài tập trung vào huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư, không đề cập đến hình thức phát hành giấy tờ có giá tài khoản tiền gửi toán tiền gửi tổ chức Đề tài giới hạn nghiên cứu thực tiễn công tác huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV – CN Ban Mê - Về thời gian: Số liệu khảo sát thực trạng giới hạn khoảng thời gian từ năm 2015 năm 2017 Về khuyến nghị đề tài đề xuất khuyến nghị áp dụng cho giai đoạn đến năm 2020 số năm Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài vận dụng số phương pháp sau: a Phương pháp phân tích tổng hợp, hệ thống hóa, đối chiếu vận dụng xây dựng sở lý luận phân tích thơng tin có tính định tính nghiên cứu đề xuất giải pháp b Phương pháp quan sát c Phương pháp phân tích thống kê d Phương pháp điều tra, khảo sát Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu 5.1 Về ý nghĩa khoa học 5.2 Về ý nghĩa thực tiễn Bố cục đề tài Luận văn bố cục thành ba chương Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam_Chi nhánh Ban Mê Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam_Chi nhánh Ban Mê Tổng quan tình hình nghiên cứu 7.1.Các báo tạp chí khoa học: (i) Lâm Chí Dũng, Trần Hồng Tiến, “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân Thành phố Đà Nẵng “ (2015) , Tạp chí Khoa học cơng nghệ - Đại học Thái Nguyên Số 6, 2015, (ii) Đường Thị Thanh Hải (2014) “Nâng cao hiệu huy động vốn – nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn”; Tạp chí Tài số tháng 05 năm 2014 (iii) Trịnh Thế Cường (2015) “Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Agribank”; Tạp chí Tài số tháng năm 2015 kỳ 7.2 Các luận văn thạc sỹ công bố trường Đại học kinh tế Đà Nẵng có liên quan đến đề tài nghiên cứu (i) Bành Thị Ngọc Bích, “Giải pháp tăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Phú Tài”, 2012 (ii) Bùi Thị Thùy Trang “ Phân tích tình hình huy động tiền gửi cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Daklak” , 2014 (iii) Vũ Thị Phương Hạnh (2015), “Giải pháp marketing huy động tiền gửi ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn” (iv) Phan Thị Phương Dung, “Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng”, 2015 (v) Đoàn Thị Thùy Dung, “Phân tích tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Đông Á, chi nhánh Đắk Lắk”, 2015 (vi) Phan Thị Kim Cúc, “Hồn thiện cơng tác huy động tiền gửi Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đăk Nơng”, 2016 (vii) Lê Bá Khánh Hồng, “Hồn thiện hoạt động nhận tiền gửi Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng”, 2018 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM VÀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TGTK CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm phân loại nguồn vốn NHTM a.Vốn chủ sở hữu b Vốn huy động hình thức tiền gửi c Vốn vay phi tiền gửi d Nguồn khác 1.2 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA NHTM 1.2.1 Hoạt động huy động vốn NHTM a Khái niệm b Vai trò hoạt động huy động vốn 1.2.2 Huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM a Khái niệm phân loại b Đặc điểm tiền gửi tiết kiệm 1.2.3 Nội dung hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm 1.2.4 Nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm NHTM a Nhân tố bên ngân hàng thương mại - Sự tăng trưởng kinh tế: - Bên cạnh sách tiền tệ sách tài khóa quốc gia ảnh hưởng tới việc tạo vốn ngân hàng - Môi trường xã hội - Môi trường pháp lý - Chính sách đầu tư Nhà nước hợp lý hay khơng hợp lý ảnh hưởng đến sách huy động vốn ngân hàng b Nhân tố bên trongNHTM - Cơ chế lực điều hành ngân hàng - Thương hiệu, uy tín ngân hàng - Chính sách lãi suất NH - Sự đa dạng sản phẩm tiền gửi tiết kiệm - Mạng lưới giao dịch - Nguồn nhân lực Ngân hàng - Trình độ công nghệ ngân hàng 1.3 KHUNG LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TGTK TẠI NHTM 1.3.1 Mục tiêu phân tích hoạt động huy động TGTK Ngân hàng TM - Cung cấp hiểu biết sâu sắc khía cạnh khác thực trạng hoạt động huy động TGTK NHTM, qua thấy diễn biến, nhận định xu hướng, nêu lên ý nghĩa kiện định tính tiêu định lượng tài liệu phân tích, rõ mặt thành cơng, ưu điểm mặt hạn chế hoạt động huy động TGTK nguyên nhân hạn chế - Trên sở kết nội dung phân tích, đề xuất khuyến nghị khả thi nhằm giúp NHTM khắc phục hạn chế, hoàn thiện hoạt động huy động TGTK nhằm đạt mục tiêu hoạt động hoạt động huy động TGTK mà ngân hàng đề thời kỳ 1.3.2 Nội dung tiêu chí phân tích tình hình huy động TGTK NHTM - Phân tích bối cảnh mơi trường bên ngồi đặc điểm Ngân hàng có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động huy động TGTK NH Những yếu tố môi trường bên ngồi bao gồm yếu tố mơi trường vĩ mô môi trường cạnh tranh Những đặc điểm bên chủ yếu bao gồm: nguồn lực; chiến lược; mạng lưới - Phân tích cơng tác tổ chức thực trình huy động vốn NH - Phân tích hoạt động NH thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động huy động TGTK - Phân tích kết hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Phân tích kết hoạt động huy động huy động tiền gửi tiết kiệm tập trung vào nội dung sau: (i) Phân tích quy mơ tiền gửi tiết kiệm (ii) Phân tích thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thị trường (iii) Phân tích cấu tiền gửi tiết kiệm (iv) Phân tích tỷ trọng vốn huy động TGTK tổng nguồn vốn huy động (v) Phân tích chi phí huy động TGTK (vi) Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ huy động tiền gửi tiết kiệm (vii) Phân tích kiểm sốt rủi ro hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm 1.3.3 Phƣơng pháp phân tích sử dụng KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH BAN MÊ 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN - CHI NHÁNH BAN MÊ 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ban Mê 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức máy quản lý Chi nhánh BIDV Ban Mê 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng TMCP Đầu tƣ - chi nhánh Ban Mê thời gian qua (20152017) a Hoạt động cho vay Bảng 2.1 Các tiêu chủ yếu hoạt động cho vay BIDVChi nhánh Ban Mê từ 2015 - 2017 10 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA BIDV BAN MÊ 2.2.1 Những đặc điểm bối cảnh bên ngồi bên NH có ảnh hƣởng lớn đến hoạt động huy động TGTK BIDV Ban Mê 2.2.2 Phân tích hoạt động mà NH triển khai nhằm đạt mục tiêu hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm thời gian qua a Mục tiêu huy động TGTK mà BIDV Ban Mê đề thời gian qua - Về quy mô vốn huy động TGTK: + Năm 2015: Do đến tháng 5/2015, hoạt động tiếp nhận diễn nên chưa có tiêu kế hoạch cho năm + Năm 2016: Kế hoạch đặt mức số dư huy động 300 tỷ + Năm 2017: Kế hoạch đặt mức huy động vốn cuối kỳ 570 tỷ, với mức tăng trưởng so với thực năm trước 24,2% Về cấu huy động tiền gửi, phù hợp với xu hướng đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, mục tiêu đặt Chi nhánh gia tăng tỷ trọng huy động tiền gửi tiết kiệm Đồng thời, tích cực cấu lại nguồn vốn TGTK theo hướng tăng cường nguồn vốn TGTK dài hạn, ổn định nhằm đầy mạnh đầu tư tín dụng dài hạn b Các hoạt động BIDV Ban Mê triển khai nhằm đạt mục tiêu huy động TGTK - Các hoạt động nhằm phát triển thị phần - Thực trạng triển khai nội dung hoạt động kiểm sốt chi phí huy động TGTK - Các hoạt động nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ huy động TGTK 11 - Thực trạng triển khai hoạt động nhằm kiểm soát rủi ro tác nghiệp dịch vụ tiền gửi tiết kiệm 2.2.3 Phân tích kết huy động tiền gửi tiết kiệm giai đoạn 2015-2017 a Về quy mô tiền gửi tiết kiệm Bảng 2.4 Quy mô huy động tiền gửi tiết kiệm ĐVT: Tỷ đồng Tốc độ tăng Tỷ lệ hoàn hàng năm thành kế hoạch So với thời điểm sát nhập: 214% Năm Số dư tiền gửi tiết kiệm cuối kỳ 2015 200,01 2016 459,4 129,6% 153,1% 2017 597,8 30,1% 106,6% (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh hàng năm BIDV Ban Mê) Qua bảng số liệu cho thấy, số dư huy động tiền gửi tiết kiệm bình quân Chi nhánh có tăng trưởng qua năm Tốc độ tăng số dư bình quân huy động TGTK từ 30% trở lên Đặc biệt, so với thời điểm tiếp nhận vòng tháng, số dư huy động TGTK cuối kỳ tăng đến 214% năm tăng 129,6% so với năm 2015 Đó nỗ lực lớn Chi nhánh Mặt khác, thương hiệu uy tín BIDV nhân tố quan trọng b Thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm Có thể thấy, với xuất ngày nhiều tổ chức tín dụng địa bàn việc phát triển mạng lưới tổ chức chiêu thức huy động đòi hỏi chi nhánh phải nỗ lực nhiều để gia tăng thị phần Vì vậy, thời gian đến Chi nhánh cần có biện pháp hữu hiệu để gia tăng thị phần phù hợp 12 với vị chung BIDV Bảng 2.5 Thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm địa bàn Năm 2015 200,01 1875 699,8 1954,9 2323 6040,4 Ngân hàng BIDV Ban mê BIDV Đắk Lắk BIDV Bắc Đắk Lắk NH Công thương NH Ngoại thương NH Nông nghiệp tỉnh Sơ dư huy động TGTK tồn địa bàn (tỷ đồng) 24.068,7 ĐVT: % Năm 2016 Năm 2017 459,4 597,8 2.311,4 2730 915,9 938,5 2429,1 3034,3 3025,3 3402,2 7233,4 5298,7 31.593,4 35.232,4 (Nguồn: Số liệu NH Nhà nước Đăk Lăk) c Cơ cấu huy động tiền gửi tiết kiệm (i) Theo sản phẩm: Bảng 2.6 Cơ cấu nguồn huy động tiền gửi tiết kiệm theo sản phẩm Chương trình chứng tiền gửi tiết kiệm dự thưởng chiếm tỷ trọng cao Điều cho thấy việc triển khai sản phẩm có tính may mắn, q tặng điều kiện trần lãi suất bị khống chế đem lại hiệu cho chi nhánh Tỷ trọng thấp số sản phẩm cho thấy sản phẩm chưa thực phù hợp với đặc điểm thị trường cần truyền thông, cổ động hướng dẫn, tư vấn tốt thị trường chấp nhận rộng rãi (ii) Theo kỳ hạn Bảng 2.7 Cơ cấu số dư huy động tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn Bảng 2.7 cho thấy: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn chiếm tỉ trọng 13 chủ yếu tổng nguồn vốn huy động dân cư, năm chiếm 88% Sản phẩm huy động vốn Chi nhánh chủ yếu hình thức huy động truyền thống từ đối tượng dân cư, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn với lãi suất cao, hiệu huy động vốn chưa cao Định hướng thời gian tới chi nhánh tập trung đẩy mạnh tăng trưởng huy động đặc biệt huy động vốn trung dài hạn Để tăng tính ổn định nguồn huy động, thời gian đến Chi nhánh cần có giải pháp để thu hút thêm nguồn vốn trung dài hạn nhằm cải thiện cấu nguồn vốn theo hướng bền vững (iii) Cơ cấu tiến gửi tiết kiệm theo loại tiền Bảng 2.8 Cơ cấu nguồn huy động tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền Bảng 2.9 cho thấy, huy động tiền gửi tiết kiệm Việt Nam đồng chiếm tỷ trọng lớn tổng mức huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh (iv) Cơ cấu số dư tiền gửi tiết kiệm theo nhóm khách hàng Bảng 2.9 Cơ cấu số dư tiền gửi tiết kiệm theo nhóm khách hàng Việc phân đoạn khách hàng áp dụng sách phù hợp đem lại kết tốt Số lượng khách hàng quan trọng khách hàng thân thiết tăng lên qua năm với mức tăng ấn tượng Tỷ trọng số dư huy động hai nhóm khách hàng tổng số dư huy động cao ổn định, góp phần giữ vững tăng trưởng khách hàng Chi nhánh Tuy nhiên, cấu khách hàng chưa thật hợp lý phụ thuộc vào số lượng khách hàng lớn, biến động nhỏ nhóm khách hàng tác động lớn đến tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh d Đánh giá hiệu từ hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Bảng 2.10 Hiệu từ hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm qua năm 14 Bảng 2.10 cho thấy diễn biến chênh lệch lãi suất bình quân qua năm Chênh lệch lãi suất bình qn có giảm nhẹ từ 1,46% năm 2015 xuống 1,4% năm 2016 năm 2017 Nim lãi suất có tăng lên 1.66% Tuy nhiên, đảm bảo chênh lệch thực dương 1,4% e Đánh giá chất lượng dịch vụ 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG TGTK TẠI BIDV BAN MÊ 2.3.1 Những mặt thành công - Là Chi nhánh tiếp nhận từ MHB Chi nhánh đạt mức tăng trưởng mạnh số dư huy động qua năm điều kiện thực chủ trương khống chế lãi suất huy động Hội sở Cơng tác phát triển khách hàng thực tốt, đặc biệt số lượng khách hàng quan trọng khách hàng thân thiết ổn định phát triển số lượng quy mô giao dịch - Thị phần huy động TGTK có xu hướng tăng nhẹ, từ mức 1,41% năm 2016 tăng lên 1,69% năm 2017 Và chi nhánh không ngừng nỗ lực tăng thị phần qua năm điều kiện Chi nhánh có xuất phát thấp - Chi nhánh thực triển khai việc đa dạng hóa sản phẩm cung cấp danh mục sản phẩm phong phú theo chủ trương chung BIDV Sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm áp dụng Chi nhánh năm gần đổi mới, linh hoạt theo nhu cầu thị trường - Bảo đảm an toàn hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh ba năm vừa qua - Về hiệu quả, điều kiện thực chế mua, bán vốn với HSC, Chi nhánh có biện pháp trì cải thiện chênh lệch lãi suất bình quân 15 - Chi nhánh đại hóa giao dịch ngân hàng, đặc biệt khâu giao dịch tiền gửi Đồng thời, thường xuyên có biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, trong trước hết chất lượng nhân viên Qua đó, ngày phát huy hình ảnh tốt đẹp Chi nhánh khách hàng tiềm hữu 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế a Hạn chế - Tuy tăng trường số dư huy động cao tỷ lệ hoàn thành kế hoạch có xu hướng giảm - Thị phần huy động vốn tiền gửi nhìn chung khiêm tốn so với vị NH đầu tư phát triển - Tỷ trọng số dư huy động tập trung lớn vào loại sản phẩm, số sản phẩm có tỷ trọng thấp 1% Một số sản phẩm không phát huy gần không ý - Huy động tiền gửi chủ yếu tiền đồng, tỷ trọng huy động ngoại tệ thấp, không đáng kể - Số dư huy động phụ thuộc nhiều vào hai nhóm khách hàng QT KH thân thiết nên tạo nên rủi ro cho bất ổn định nguồn vốn huy động điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt lĩnh vực huy động vốn - Về chất lượng dịch vụ số mặt hạn chế lãi suất thiếu tính cạnh tranh, thái độ phục vụ nhân viên nhìn chung tốt so với số NHTM Cổ phần số mặt cần cải thiện hơn, khơng gian giao dịch số Phòng giao dịch cần tiếp tục nâng cấp b Nguyên nhân hạn chế i Nguyên nhân bên - Mức phân giao kế hoạch BIDV HSC cao 16 chưa tính đến đặc thù Chi nhánh tiếp nhận khách hàng hạn chế Do dồi nguồn vốn huy động nên BIDV trì sách lãi suất huy động vừa phải không nhằm tạo nên áp lực cạnh tranh làm cho lãi suất huy động tiền gửi Chi nhánh địa bàn chưa thực cạnh tranh - Mức độ cạnh tranh Chi nhánh NH địa bàn lĩnh vực huy động tiền gửi gay gắt Đặc biệt NHTMCP có xu hướng tăng lãi suất huy động cao so với chi nhánh - Tâm lý ngại rủi ro người gửi tiết kiệm dẫn đến người gửi ưa thích kỳ hạn ngắn 12 tháng Cộng với đặc điểm địa bàn nên dẫn đến số hạn chế, bất cập cấu tiền gửi tiết kiệm huy động - Cơ chế sách động lực Hội sở BIDV chưa thật ổn định, số chế động lực ban hành chậm dẫn đến chưa khuyến khích kịp thời hoạt động kinh doanh, giảm tính cạnh tranh Chi nhánh (ii) Nguyên nhân xuất phát từ hoạt động Chi nhánh - Sản phẩm huy động tiền gửi dân cư chưa thực tạo khác biệt thuận lợi so với sản phẩm loại thị trường, mặt khác, Chi nhánh trọng triển khai sản phẩm truyền thống mà chưa triển khai mạnh mẽ sản phẩm nên trình triển khai số sản phẩm không thu hút khách hàng, đặc biệt tâm lý e dè thực sản phẩm mới, sản phẩm huy động tiền gửi thông qua kênh phân phối đại - Công cụ hỗ trợ bán hàng quản lý chi phí chưa thực tốt Rất nhiều sản phẩm, nhiều chương trình phải nhập thủ công, cán nhiều thời gian cho tác nghiệp Chưa có chương trình bóc tách số liệu hoạt động Phòng giao dịch, số liệu thu nhập chi phí 17 riêng cho dòng sản phẩm, nên Chi nhánh gặp nhiều khó khăn đạo điều hành hoạt động huy động vốn Về mặt công nghệ chi nhánh so với ngân hàng khác địa bàn thiếu tiện ích tính năng, mức độ ổn định công nghệ sản phẩm thấp - Về lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm: hạn chế chế nên BIDV Ban Mê chưa thể có phương án đáp ứng hiệu quả, chủ động dẫn đến khách hàng, sản phẩm có kỳ hạn dài - Bố trí chức nhiệm vụ cán QHKH vài điểm bất cập dẫn đến cán phải đảm đương nhiều công việc tác nghiệp nội bộ, chưa dành nhiều thời gian để triển khai thực trách nhiệm cán quan hệ khách hàng trực tiếp marketing, tiếp thị khách hàng, tư vấn, bán sản phẩm dịch vụ - Chính sách truyền thông, cổ động chưa thực phù hợp với đặc thù địa bàn Tính chủ động công tác bị hạn chế nhiều phân cấp HSC, đặc biệt phân cấp chi phí - Tại chi nhánh, hệ thống xếp loại khách hàng cá nhân chưa triển khai đồng nên việc đánh giá khách hàng đàm phán mức lãi suất áp dụng chưa thực có sở Cơng tác chăm sóc khách hàng cá nhân thường trọng nhiều đến khách hàng lớn, công tác chăm sóc khách hàng nhỏ, lẻ chưa tổ chức chuyên nghiệp Dù chi nhánh tiến hành hoạt động thu thập đánh giá khách hàng việc tổ chức điều tra, khảo sát khách hàng chưa tiến hành cách hệ thống, khoa học Cơng tác đánh giá, đo lường hài lòng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ BIDV chưa quan tâm mức KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI BIDV BAN MÊ 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hƣớng phát triển chung BDV 3.1.2 Định hƣớng hoạt động kinh doanh BIDV Ban Mê thời gian đến 3.1.3 Định hƣớng lớn hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV Ban Mê giai đoạn tới 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI BIDV BAN MÊ 3.2.1 Khuyến nghị với BIDV Ban Mê a Đánh giá lại hiệu sản phẩm, sở tiếp tục hồn thiện danh mục sản phẩm Tiếp tục thực chủ trương đa dạng hóa sản phẩm, cung cấp thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng Điều phải nhằm tới mục đích giúp BIDV Ban Mê thu hút tối đa nguồn vốn từ đối tượng khách hàng dân cư mà không cần tăng nhiều chi phí đồng thời hỗ trợ chi nhánh giảm áp lực quản trị khoản chung Chi nhánh toàn hệ thống Chi nhánh cấn tiến hành tổ chức đánh giá sản phẩm huy động vốn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm huy động vốn có để phục vụ khách hàng tốt hơn, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, đồng thời xác định ưu tiên chiến lược tiếp thị cho sản phẩm cụ thể Mặt khác, cần vận dụng số sản phẩm đáp ứng khuynh hướng kết hợp dịch vụ gửi tiết kiệm với dịch vụ tín dụng số 19 dịch vụ khác để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng b Tăng tỷ trọng huy động TGTK có kỳ hạn 12 tháng tỷ trọng huy động tiền gửi ngoại tệ Chi nhánh cần áp dụng số biện pháp để tăng tỷ trọng huy động TGTK trung dài hạn Các biện pháp áp dụng trước hết chủ yếu tập trung váo sách lãi suất chương trình xúc tiến phù hợp Để tăng cường tỷ trọng huy động tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ, Chi nhánh cần có kế hoạch tiếp thị hộ gia đình có thân nhân nước ngồi Đây đối tượng có nguồn thu ngoại tệ Tuy nhiên, Chi nhánh cần có hình thức huy động thích hợp đối tượng c Vận dụng mạnh mẽ số công cụ cạnh tranh nhằm tăng thị phần huy động tiền gửi tiết kiệm Về quan điểm chung cạnh tranh, Chi nhánh cần tác động đến nhận thức cán bộ, nhân viên toàn chi nhánh cách quán triệt quan điểm tư tưởng cần phải cạnh tranh chất lượng sản phẩm dịch vụ, phong cách phục vụ khách hàng, giá trị thương hiệu yếu tố cốt lõi định thành công - Chi nhánh cần tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh Trong bối cảnh nay, kinh tế phục hồi tăng trưởng trở lại mạnh mẽ, nhu cầu vốn cho kinh tế gia tăng BIDV Ban Mê cần có kiến nghị Hội sở tăng NIM mua bán vốn với BIDV TƯ để có sở tăng lãi suất huy động có tính cạnh tranh so với Tổ chức tín dụng hoạt động thị trường mục tiêu BIDV Ban Mê cần vận dụng linh hoạt lãi suất huy động TGTK theo hương thực sách định lãi suất sở phân 20 biệt lãi suất theo tiêu thức: theo kỳ hạn; theo mức độ quan hệ; theo tính chất sản phẩm; theo quy mơ tiền gửi nhằm phối hợp tốt với sách khách hàng sở sách lãi suất BIDV phân cấp thẩm quyền định lãi suất Chi nhánh Phối hợp tốt việc ấn định lãi suất khách hàng cụ thể với chế khuyến Sử dụng biện pháp khuyến để thay ưu đãi lãi suất số trường hợp cần thiết Để tăng cường hiệu cạnh tranh, nên áp dụng hệ thống lãi suất tiết kiệm theo nhiều bậc để thu hút khách hàng với lượng tiền gửi lớn, đồng thời giảm chi phí vốn tài khoản tiền gửi có số dư thấp; đưa chế lãi suất cao cho khoản tiền gửi có kỳ hạn dài; phát triển sản phẩm toán quản lý vốn, dịch vụ thẻ để thu hút khách hàng mở tài khoản sử dụng số dư tài khoản nhằm giảm chi phí vốn, tăng độ ổn định nguồn vốn Chi nhánh nên tổ chức thường xuyên chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng, chứng tiền gửi dự thưởng cho riêng địa bàn d Tăng cường hoàn thiện hoạt động truyền thông, cổ động theo định hướng nâng cao hiệu - Tăng cường hoạt động xây dựng củng cố hình ảnh thương hiệu BIDV gần gũi với khách hàng, có tính cộng đồng trách nhiệm xã hội cao, có độ an tồn cao hoạt động có hiệu quả, đồng hành khách hàng Tiến hành công tác quán triệt tới cán bộ, nhân viên toàn Chi nhánh ln có ý thức việc bảo vệ hình ảnh thương hiệu BIDV - Đổi công tác quảng bá sản phẩm dịch vụ huy động vốn tới khách hàng với định hướng làm cho khách hàng biết sử dụng 21 sản phẩm TGTK Chi nhánh - Thực hoạt động tiếp thị trực tiếp (gửi thư, tờ rơi đến khách hàng, gửi lời giới thiệu ngân hàng sản phẩm dịch vụ huy động tiền gửi tới khách hàng, giải đáp truyền thanh, truyền hình, tổ chức hội nghị khách hàng Với nơi mà khơng có điều kiện để tiếp nhận thông điệp mà NH truyền hình thức NH cho nhân viên tư vấn, tiếp thị Về phương thức tiếp thị khách hàng, cần định hướng lại theo hướng tập trung chuyên nghiệp thích ứng với phân đoạn thị trường Đối với khách hàng quan trọng, cần ưu tiên tập trung tiếp thị trực tiếp tới khách hàng Thường xuyên theo dõi tiền gửi lớn đến hạn để chủ động tiếp thị mời khách hàng gửi tiền Đối với khách hàng phổ thông, thân thiết cần ưu tiên việc tiếp thị quầy giao dịch khách hàng đến sử dụng dịch vụ Sử dụng tờ rơi để tiếp thị công cụ tiếp thị có đặc điểm thật ngắn gọn, dễ nhớ Bên cạnh công tác tiếp thị trực tiếp khách hàng có nhu cầu gửi tiền gửi tiết kiệm, chi nhánh cần nghiên cứu xây dựng chương trình khuyến mại cho người giới thiệu khách hàng gửi tiền để đẩy mạnh phát triển khách hàng e Khắc phục hạn chế chất lượng dịch vụ, nâng cao mức độ hài lòng khách hàng f Áp dụng biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí huy động, tăng cường hiệu tài hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm g Nâng cao chất lượng nhân lực liên quan đến công tác huy động TGTK h Có chế động viên, khen thưởng thích hợp, xây dựng mơi trường làm việc có tác động tích cực 22 3.2.2 Khuyến nghị với BIDV - Là quan quản lý, điều hành toàn hệ thống NH Đầu tư PT Việt Nam có trách nhiệm việc hoạch định sách, xây dựng quy chế kế hoạch phát triển toàn hệ thống, làm sở cho việc xây dựng kế hoạch kinh doanh có kế hoạch phát triển nguồn vốn chi nhánh hệ thống - Hỗ trợ công tác đào tạo đào tạo lại kể nước nước, đặc biệt nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng đại, kịp thời có văn làm pháp lý sở nghiệp vụ để mở rộng sản phẩm, dịch vụ dịch vụ thẻ toán điện tử, séc du lịch … - Bổ sung tiêu tuyển dụng đảm bảo đủ biên chế để hồn thành cơng việc, hạn chế tình trạng làm việc tải, tạo điều kiện thời gian cho cán nhân viên học tập nâng cao trình độ chun mơn - Tăng cường sở vật chất, đảm bảo đủ mặt giao dịch, tăng cường theo hướng đại hoá trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kinh doanh - Thường xuyên tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động chi nhánh, thu thập ý kiến đóng góp kiến nghị từ sở góp phần đề văn phù hợp với thực tế nay, quy trình nghiệp vụ thực thực tế không xây dựng sát thực phù hợp làm cho chi nhánh hoạt động khó khăn thực tế khơng đáp ứng yêu cầu đề quy định, chi nhánh không dám vận dụng vi phạm quy định - Tăng cường đầu tư trang thiết bị, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thơng tin để bước đại hố cơng nghệ ngân hàng Việc đại hố cơng nghệ ngân hàng chi nhánh khơng thể tự thực khơng có nguồn vốn, mặt khác có khơng đảm bảo tính thống nhất, đồng khơng vận hành Do BIDV HSC cần phải đạo 23 việc nghiên cứu, đầu tư đại hố cơng nghệ ngân hàng Nghiên cứu xây dựng phần mềm đánh giá hiệu huy động vốn đến cán Tiếp tục vận hành hệ thống SIBS đảm bảo an toàn nghiên cứu nâng cấp hệ thống SIBS, tạo thuận lợi công tác tác nghiệp, gia tăng tiện ích sản phẩm - Hồn thiện chế khốn tài đơn vị chi nhánh thành viên, động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh chi nhánh phát triển - Phát triển sản phẩm đặc thù, gói sản phẩm Nghiên cứu triển khai riêng sản phẩm huy động vốn đặc thù BIDV chuẩn hóa, ổn định danh mục sản phẩm Thực đánh giá lại sản phẩm góc độ tồn hệ thống theo định kỳ Đồng thời thực khảo sát ý kiến khách hàng phạm vi toàn hệ thống - Định kỳ, HSC nên tiến hành việc hệ thống lại đặc điểm sản phẩm, có so sánh với sản phẩm loại thị trường, điều chỉnh cẩm nang sản phẩm công cụ tài liệu tiếp thị để cán quan hệ khách hàng dễ tư vấn, bán sản phẩm, đồng thời thu thập ý kiến phản hồi khách hàng để bổ sung tính năng, tiện ích đáp ứng nhu cầu khách hàng - Hoàn thiện chế phân cấp sách lãi suất cho chi nhánh theo hướng tăng cường nhiều tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Chi nhánh - BIDV nên triển khai chương trình lớn khuyến mại huy động TGTK Đa dạng hóa hình thức khuyến mại, kết hợp nhiều hình thức khuyến mại chương trình, tăng cường tính hấp dẫn bảo đảm phù hợp với tâm lý khách hàng thị trường thời kỳ để tăng tính quảng bá thu hút khách hàng KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận văn đạt số kết nghiên cứu nhằm phục vụ mục tiêu nghiên cứu đề sau: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động huy động vốn nói chung, huy động tiền gửi tiết kiệm nói riêng NHTM - Xây dựng khung lý luận phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm - Phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm mà BIDV Ban Mê triển khai thời gian qua đánh giá kết hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV Ban Mê thời gian năm 2015 – 2017 Từ đó, khái qt mặt thành cơng, hạn chế, phân tích ngun nhân hạn chế hoạt động huy động TGTK BIDV Ban Mê - Đề xuất khuyến nghị BIDV Ban Mê BIDV HSC nhằm hoàn thiện hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm BIDV Ban Mê ... hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam_ Chi nhánh Ban Mê 4 Chương 3: Khuyến... GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH BAN MÊ 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN - CHI NHÁNH BAN MÊ 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển Ngân hàng. .. hoạt động huy động vốn nói chung, huy động tiền gửi tiết kiệm nói riêng NHTM - Xây dựng khung lý luận phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm - Phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê, Phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay