Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông

26 4 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:51

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN XUÂN ĐỨC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN ĐĂK R’LẤP, TỈNH ĐĂK NƠNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Thị Mùi Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tổng quan tình hình nghiên cứu Hiện có nhiều nghiên cứu hoạt động cho vay NHTM, nghiên cứu tập trung cho nhiều đối tƣợng khách hàng khác nhau, nhƣng đối tƣợng khách hàng cá nhân kinh doanh đối tƣợng đƣợc quan tâm nhiều NHTM nghiên cứu thời điểm chẳng hạn nhƣ : Nguyễn Thị Nguyên (2016), Nguyễn Thị Việt hà (2016), Hồ Tố Uyên (2015),… Phần lớn nghiên cứu tập trung vào cho vay trung, dài hạn lẫn ngắn hạn, dƣ nợ nhóm đối tƣợng cho cá nhân kinh doanh ngày tăng lên năm ngân hàng thƣơng mại hoạt động mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng Trong hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh nghiên cứu tìm thấy nhân tố ảnh hƣởng lớn đến hoạt động cho vay nhƣ nhân tố ngƣời, quy trình thẩm định cho vay ngân hàng… nhƣ nghiên cứu Hồ Tố Uyên (2015) để đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tác giả phần lớn sử dụng tiêu quy mô, nợ xấu nhƣ nghiên cứu Lƣơng Thị Tuyết Nhung (2015), Nguyễn Thị Nguyên (2016), Nguyễn Thị Việt hà (2016)… Họ tìm thấy số hạn chế hoạt động cho vay khách hàng cá nhân mà ngân hàng thƣờng xuyên gặp phải nhƣ hạn chế việc chƣa đa dạng hóa nghành nghề cho vay, chƣa kiểm soát đƣợc nợ hạn đề xuất giải pháp để khắc phục hạn chế Các nghiên cứu chủ yếu sử dụng phƣơng pháp truyền thống chẳng hạn nhƣ nghiên cứu của Lƣơng Thị Tuyết Nhung (2015) sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ thu thập liệu, thống kê mơ tả, so sánh phƣơng pháp phân tích liệu để nêu mặt tích cực hoạt động cho vay Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Phòng giao dịch Nhân Cơ chi nhánh tỉnh Đăk Nông Nguyễn Thị Việt hà (2016) sử dụng phân tích thực chứng, phƣơng pháp phân tích chuẩn tắc, thống kê, phân tích tổng hợp, so sánh, logic lịch sử…để nghiên cứu vấn đề đặt dựa nguồn liệu thu thập đƣợc ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk Ngoài ra, để hoàn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tác giả vào nhiều giải pháp khác nhƣ viết tạp chí tài nhóm tác giả PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu (2015) nhận định rõ rủi ro thƣờng gặp xuất phát từ đâu, nguyên nhân khắc phục nhƣ thách thức cần nhiều thời gian để thực Bài viết tạp chí Ngân hàng tác giả Nhật Trung, Hà Lan Phƣơng (2013) rõ giải pháp thiết thực giải pháp thúc đẩy phát triển tín dụng cá nhân Đó giải vấn đề mấu chốt: thiết kế sản phẩm đặc thù phù hợp với ngƣời vay vốn; Phát triển hệ thống thông tin khách hàng hỗ trợ TCTD tiếp cận đƣợc nguồn thông tin nhằm nâng cao khả đánh giá khách hàng vay vốn, giảm bớt lệ thuộc vào tài sản bảo đảm cho vay Một số báo liên quan khác rõ đƣợc tầm quan trọng kiểm soát rủi ro tín dụng hệ thống NHTM Phần lớn nghiên cứu có yếu tố khơng phù hợp nhƣ sử dụng kết nghiên cứu họ ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tƣ số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi khách hàng, thơng tƣ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng năm 2017 phân loại khách hàng không nhƣ tiêu chí trƣớc mà có loại hình khách hàng cá nhân pháp nhân Một điểm chung dễ nhận luận văn theo phƣơng pháp giống nhau, cách tiếp cận, phƣơng pháp họ sử dụng truyền thống chủ yếu dựa vào liệu thứ cấp ngân hàng mà khơng có sở đánh giá từ phía khách hàng, khơng mang tính ứng dụng thực tế cao hoạt động cho vay ngân hàng Kế thừa sở lý luận đắn hoạt động cho vay khách hàng cá nhân luận văn trƣớc, tổng hợp học hỏi báo có liên quan, đồng thời đƣa tính thực tiễn hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh giai đoạn nay, tác giả xin trình bày luận văn: “Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Đăk R’Lấp tỉnh Đăk Nơng” Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi mới, đƣợc quan tâm hỗ trợ Đảng Nhà nƣớc nên cá nhân kinh doanh (CNKD) từ bắt đầu phát triển mạnh mẽ Nhƣng trình phát triển gặp khơng khó khăn, đặc biệt vấn đề thiếu vốn Chính thế, CNKD cần đến nguồn vốn vay ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ngân hàng thƣơng mại (NHTM) lớn Việt Nam, đƣợc thành lập từ năm 1988 nay, song hành với ngƣời dân công đổi đất nƣớc, tạo nguồn lực vững cho thành phần kinh tế phát triển Những năm sau Việt Nam gia nhập WTO, Agribank xác định mục tiêu ƣu tiên đầu tƣ cho “Tam nông”, trƣớc tiên gia đình sản xuất, cá nhân kinh doanh DN vừa nhỏ để đáp ứng đƣợc yêu cầu chuyển dịch cấu đầu tƣ cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông (sau đƣợc gọi tắt Agribank huyện Đăk R’Lấp), cho vay cá nhân kinh doanh hoạt động chiếm tỉ trọng lớn cho vay đem lại thu nhâp cho ngân hàng Do đó, hoạt động cho vay CNKD đóng vai trò quan trọng phát triển chung ngân hàng Tuy nhiên năm qua số lƣợng CNKD địa bà huyện tăng lên đáng kể song hoạt động cho vay CNKD ngân hàng tồn nhƣ việc tiếp cận nguồn vốn vay khách hàng khó khăn, khách hàng phàn nàn chất lƣợng dịch vụ cho vay, tình trạng vốn khách hàng làm ăn khơng hiệu dẫn đến khơng có khả trả nợ, việc trả nợ không hạn khách hàng diễn thƣờng xuyên,… gây nhiều tổn thất cho ngân hàng Bên cạnh tác động môi trƣờng kinh tế vĩ mơ, điều chỉnh sách Ngân hàng Nhà nƣớc,… ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay CNKD ngân hàng năm qua Ngoài ra, với đặc điểm tình hình địa phƣơng có nhiều thuận lợi tài nguyên khí hậu, huyện Đăk R’Lấp đƣợc xem địa phƣơng đầu công đổi kinh tế tỉnh Đăk Nơng Có nhiều cá nhân huyện sử dụng vốn vay có hiểu khơng nghèo mà trở thành hộ giả Tuy nhiên, thực tế cho thấy, địa bàn huyện Đăk R’Lấp việc vay vốn cá nhân kinh doanh gặp số khó khăn: Thủ tục pháp lý; tổ chức tín dụng chƣa đáp ứng đủ nhu cầu vốn tín dụng khu vực kinh tế nơng thơn, vơ tình điều kiện cho tình trạng “cho vay nặng lãi” tồn ngày ăn sâu bén rễ vào ngõ ngách địa bàn nơng thơn Điều dẫn đến hiệu đồng vốn vay thấp, tình trạng dƣ nợ thấp Ngày 30/12/2016 Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam ban hành thông tƣ 39/2016/TT-NHNN “V/v Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nƣớc khách hàng” đƣợc áp dụng từ ngày 15/03/2017 khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng bao gồm pháp nhân cá nhân, ảnh hƣớng đến tâm lý vay vốn khách hàng hoạt động cho vay ngân hàng Xuất phát từ mục tiêu chung hệ thống Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông (sau đƣợc gọi tắt Agribank huyện Đăk R’Lấp) năm gần tập trung đẩy mạnh công tác phát triển cho vay CNKD địa bàn nhiên hiệu mang lại cho ngân hàng chƣa cao Nhận thức đƣợc vấn đề xuất phát từ thực tiễn hoạt động cho vay CNKD Agribank huyện Đăk R’Lấp, nên tơi chọn đề tài “Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Đăk R’Lấp tỉnh Đăk Nông” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu  Nghiên cứu hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động cho vay CNKD NHTM  Phân tích hoạt động cho vay CNKD Agribank huyện Đăk R’Lấp tìm ƣu điểm, nhƣ hạn chế công tác cho vay CNKD  Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay CNKD Agribank huyện Đăk R’Lấp thời gian từ đến 2020 Câu hỏi nghiên cứu  Nội dung, tiêu chí phân tích hoạt động cho vay CNKD gì?  Phân tích hoạt động cho vay CNKD Agribank huyện Đăk R’Lấp có thành cơng hạn chế nào? Vì sao?  Agribank huyện Đăk R’Lấp cần làm để hồn thiện hoạt động cho vnhân gia đình, quy mơ kinh doanh CNKD nhỏ bị khống chế số lƣợng lao động đƣợc sử dụng, địa điểm kinh doanh, suất lao động kinh doanh, chủ CNKD chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ CNKD 1.1.2 Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng thƣơng mại a Khái niệm cho vay cá nhân kinh doanh Cho vay CNKD NHTM hình thức cấp tín dụng, theo NHTM giao cam kết giao cho CNKD khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi b Đặc điểm cho vay cá nhân kinh doanh Cho vay CNKD gồm đặc điểm sau: mục đích vay vốn, số lƣợng khách hàng, thơng tin CNKD, rủi ro tín dụng cho vay CNKD 1.1.3 Phân loại cho vay cá nhân kinh doanh Căn vào thời gian, đối tƣợng phƣơng thức cho vay cho vay CNKD có loại sau: Cho vay theo thời hạn tín dụng, cho vay theo hình thức bảo đảm, cho vay theo phƣơng thức cho vay 1.1.4 Rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết Rủi ro tín dụng gồm rủi ro giao dịch rủi ro danh mục 1.1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Trong hoạt động cho vay NHTM nói chung cho vay CNKD nói riêng, có nhiều nhân tố ảnh hƣởng đến kết kinh doanh, có hai nhóm nhân tố chủ yếu nhân tố bên ngân hàng nhân tố bên ngồi ngân hàng 1.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Mục tiêu cao nâng cao hiệu hoạt động cho vay 10 CNKD tối đa hóa lợi nhuận ngân hàng 1.2.2 Nội dung, tiêu chí, phƣơng pháp phân tích hoạt động vay cá nhân kinh doanh - Phân tích mơi trƣờng cho vay: việc xem xét, đánh giá nhân tố bên bên tác động tới hoạt động cho vay CNKD ngân hàng - Phân tích mục tiêu hoạt động cho vay: việc xem xét, đánh giá mục tiêu kinh doanh cho vay CNKD mà ngân hàng đề dài hạn, từ nhận định mục tiêu kinh doanh có khả thi phù hợp với điều kiện thực tế thị trƣờng hay khơng - Phân tích cơng tác tổ chức quản lý hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh: việc xem xét, đánh giá cách thức tổ chức quản lý chức năng, nhiệm vụ cụ thể phận liên quan đến hoạt động cho vay CNKD ngân hàng -Phân tích hoạt động triển khai cho vay CNKD NHTM: việc xem xét, đánh giá hoạt động mà ngân hàng thực cho vay CNKD nhằm đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh đề - Phân tích kết cho vay CNKD: phân tích kết cho vay CNKD dựa việc đánh giá kết đầu cho vay CNKD, bao gồm: Quy mô cho vay CNKD; Thị phần cho vay CNKD; Cơ cấu cho vay CNKD; Chất lƣợng dịch vụ cho vay CNKD; Mức độ kiểm sốt rủi ro tín dụng; Kết tài 12 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI AGIBANK HUYỆN ĐĂK R’LẤP 2.2.1 Bối cảnh kinh doanh a Môi trường bên Đăk R’Lấp huyện thuộc địa bàn tỉnh Đăk Nông, thành lập vào năm 1986 Là huyện với diện tích 63.420 tự nhiên 83.000 ngƣời Với điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi nên kinh tế chủ yếu địa phƣơng thu nhập từ sản xuất nông nghiệp b Môi trường bên bao gồm: Chiến lƣợc kinh doanh Agribank huyện Đăk R’Lấp cho vay CNKD, sách tín dụng mà Agribank huyện Đăk R’Lấp áp dụng, quy mô, uy tín thƣơng hiệu Agribank huyện Đăk R’Lấp, lực điều hành Ban Giám đốc, sở vật chất Agribank huyện Đăk R’Lấp, lực phẩm chất CBTD, kết hoạt động kinh doanh Agibank huyện Đăk R’Lấp 2.2.2 Mục tiêu công tác tổ chức quản lý hoạt động cho vay CNKD Agribank huyện Đăk R’Lấp a Mục tiêu hoạt động cho vay CNKD Agribank huyện Đăk R’Lấp Tiếp tục tăng trƣởng tín dụng phạm vi kiểm sốt Cụ thể: Dƣ nợ cho vay kinh tế tăng trƣởng tối thiểu 18% Thu hồi nợ toàn xử lý rủi ro Tỷ lệ nợ xấu dƣới 3% b Công tác tổ chức quản lý hoạt động cho vay CNKD Agibank huyện Đăk R’Lấp  Các chủ thể, phân nhiệm hoạt động cho vay CNKD Agribank huyện Đăk R’Lấp Việc tổ chức quản lý phân nhiệm hoạt động cho vay CNKD 13 chi nhánh đƣợc thực theo quy định chung toàn hệ thống Agribank, phòng ban/tổ có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ kiểm soát lẫn hoạt động cho vay CNKD  Thẩm quyền phê duyệt cho vay CNKD Thẩm quyền phê duyệt cho vay CNKD Agribank huyện Đăk R’Lấp đƣợc thực theo quy định thẩm quyền phê duyệt Agribank Agribank Đăk Nông ban hành  Quy trình cho vay Quy trình cho vay CNKD đƣợc chi nhánh áp dụng hoàn thiện theo quy trình cho vay Agribank ban hành 2.2.3 Những biện pháp Agibank huyện Đăk R’Lấp triển khai cho vay CNKD: Phải đảm bảo lãi suất cho vay phí dịch vụ liên quan có tính cạnh tranh, phát triển kênh phân phối, thực hoạt động cổ động truyền thơng, trọng kiểm sốt rủi ro tín dụng, phát triển nguồn nhân lực trọng công tác đào tạo nhân sự, đầu tƣ công nghệ thông tin sở vật chất 2.2.4 Kết cho vay cá nhân kinh doanh Agibank huyện Đăk R’Lấp a Quy mô cho vay cá nhân kinh doanh - Dƣ nợ Agribank huyện Đăk R’Lấp năm 2015 93 tỷ đồng, đến năm 2016 đạt 135,8 tỷ đồng (tăng 42,8 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng 46%) Đến năm 2017, dƣ nợ đạt 215,3 tỷ đồng (tăng 79,4 tỷ đồng, tốc độ tăng tƣơng ứng 58,5%) so với năm 2016 Trong đó: Dƣ nợ cho vay CNKD năm 2015 90,9 tỷ đồng, đến năm 2016 đạt 129,9 tỷ đồng (tăng 39,9 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng 42,9%) Đến năm 2017, dƣ nợ cho vay CNKD đạt 208,9 tỷ đồng (tăng 78,7 tỷ đồng, tốc độ tăng tƣơng ứng 60,6%) so với năm 2016 14 - Bình quân dƣ nợ khách hàng Agribank huyện Đăk R’Lấp thấp Năm 2015 125 triệu đồng/khách hàng; năm 2016 134 triệu đồng/khách hàng; năm 2017 120 triệu đồng/khách hàng Trong đó, CNKD năm 2015 123 triệu đồng/CNKD; năm 2016 134 triệu đồng/CNKD; năm 2017 117 triệu đồng/CNKD Nhìn chung qua số liệu hoạt động cho thấy đƣợc quy mô dƣ nợ, số lƣợng khách hàng Agribank huyện Đăk R’Lấp không ngừng tăng trƣởng nhanh qua năm Đây dấu hiệu thể chất lƣợng uy tín hoạt động cho vay CNKD chi nhánh ngày đƣợc mở rộng đạt hiệu cao Trong số lƣợng CBTD khơng tăng, dƣ nợ bình qn CNKD giữ ổn định nhƣ gây áp lực cho CBTD q trình giám sát vay dẫn đến dễ phát sinh rủi ro tín dụng b Thị phần cho vay Ngoài hoạt động Ngân hàng sách - xã hội địa bàn huyện Đăk R’Lấp NHTM (Viettinbank, Sacombank, BIDV, quỹ tín dụng) c Cơ cấu cho vay CNKD - Theo ngành nghề: hoạt động cho vay KHD xét theo ngành nghề ngân hàng thời gian qua đơn điệu, danh mục đầu tƣ hẹp với ba nhóm ngành nghề + Quy mơ tăng trƣởng nhanh ổn định nhƣ ngành Nông – lâm nghiệp năm 2016 40% đến năm 2017 45%; Các ngành khác (trong chủ yếu hoạt động tiêu dùng) có gia tăng đột biến từ 33,2% năm 2016 nhƣng đến năm 2017 236,1% Thƣơng mại – dịch vụ có xu hƣớng giảm nhẹ, năm 2016 57,8% đến 2017 46% 15 - Theo kỳ hạn: xét dƣ nợ lẫn tỷ trọng giai đoạn 2015 đến 2017 dƣ nợ tỷ trọng cho vay ngắn hạn (chiếm trung bình khoảng 60%) ln lớn cho vay trung dài hạn - Theo tài sản bảo đảm: tỷ lệ cho vay CNKD có tài sản đảm bảo chiếm tỷ lệ tƣơng đối cao, nhiên có suy giảm qua năm (năm 2015 tỷ trọng 89,6%; năm 2016 tỷ trọng 88,1%; năm 2017 tỷ trọng 70,1%) d Chất lượng dịch vụ cho vay Trƣớc tình hình khó khăn chung nay, chất lƣợng dịch vụ giúp ngân hàng tìm kiếm, giữ chân khách hàng mà khẳng định thƣơng hiệu Vì Agribank ban hành “cẩm nang văn hóa Agribank”, lấy cơng tác khách hàng làm trọng tâm hoạt động kinh doanh e Mức độ rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh Nợ xấu Agribank huyện Đăk R’Lấp năm 2015 1,8 tỷ đồng (tỷ lệ: 1,96%); đến năm 2016 1,8 tỷ đồng (tỷ lệ: 1,33%) đến năm 2017 tỷ đồng (tỷ lệ: 0,96%) Trong nợ xấu Agribank huyện Đăk R’Lấp nợ xấu cho vay CNKD, nhƣng theo quy định Agribank Đăk Nông (nhỏ 3%) nên giới hạn cho phép Điều dấu hiệu tốt cho thấy việc quản lý kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tình trạng nợ hạn nhƣ nợ xấu đƣợc ngân hàng trọng f Kết thu lãi Thu nhập từ lãi vay Agribank huyện Đăk R’Lấp năm 2015 12,7 tỷ đồng, đến năm 2016 đạt 13,3 tỷ đồng (tăng 0,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trƣởng 5,2%) Đến năm 2017, thu nhập đạt 21,5 tỷ đồng (tăng 8,1 tỷ đồng, tốc độ tăng tƣơng ứng 60,7%) so với năm 2016 16 Trong thu nhập đó, thu nhập từ lãi vay chiếm tỷ trọng khoảng 46% tổng thu nhập (chủ yếu thu nhập từ thu lãi cho vay CNKD) Cụ thể: năm 2015 5,8 tỷ đồng, năm 2016 5,8 tỷ đồng, nhƣng đến năm 2017 10,1 tỷ đồng 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CNKD TẠI AGIBANK HUYỆN ĐĂK R’LẤP 2.3.1 Kết đạt đƣợc - Chi nhánh có chuyển biến mạnh mẽ sách tín dụng, áp dụng nhiều sách ƣu đãi lãi suất, phí, thời hạn vay cho CNKD - Quy mô cho vay đƣợc mở rộng, số lƣợng khách hàng CNKD dƣ nợ cho vay có gia tăng qua năm, tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay đƣợc trì mức ổn định - Chất lƣợng dịch vụ cho vay CNKD ngày đƣợc cải thiện, nâng cao hài lòng khách hàng giao dịch với ngân hàng - Cơng tác kiểm sốt rủi ro đƣợc thực tốt thể qua tiêu tỷ lệ nợ xấu trích lập dự phòng rủi ro mức ổn định 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân a Những hạn chế - Hoạt động tìm kiếm phát triển khách hàng chƣa đƣợc đẩy mạnh - Chi nhánh hoạch định mục tiêu tăng trƣởng tín dụng nói chung, chƣa hoạch định cụ thể mục tiêu tăng trƣởng cho vay khách hàng CNKD - Bộ máy quản lý hoạt động cho vay CNKD chƣa có chun mơn hóa cao - Hoạt động cổ động truyền thông Chi nhánh đƣợc 17 trọng đa dạng - Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay CNKD nhiều bất cập b Nguyên nhân hạn chế - Trong năm qua tình hình kinh tế ngồi nƣớc gặp nhiều khó khăn tác động xấu đến hoạt động kinh doanh NHTM CNKD, sức tiêu thụ thị trƣờng giảm sút, giá nông sản diễn biến phức tạp Điều khiến ngân hàng e dè thận trọng việc cho khách hàng vay vốn - Mục tiêu cho vay CNKD mà Chi nhánh đề phù hợp với định hƣớng Agribank NHNN nay, sở để Chi nhánh hoạch định xây dựng chiến lƣợc để hoàn thiện hoạt động cho vay CNKD Chi nhánh thời gian qua Quy trình, thủ tục cho vay chặt chẽ nhƣng cứng nhắc, thủ tục cầm cố, chấp tài sản dẫn đến thời gian xét duyệt hồ sơ kéo dài Trình độ thẩm định nhƣ kinh nghiệm cán Agribank huyện Đăk R’Lấp hạn chế, thiếu khả phán đốn nhƣ nhìn nhận tồn diện tình hình hoạt động tài CNKD dẫn đến chất lƣợng thẩm định tín dụng chƣa cao Số lƣợng CBTD Chi nhánh hạn chế khối lƣợng công việc phải giải quy trình nhiều nên thời gian xét duyệt hồ sơ kéo dài Hầu hết CBTD ngân hàng trẻ - Chi nhánh thiếu kinh phí để tổ chức nghiên cứu thị trƣờng cách nhƣ thực thƣờng xuyên hoạt động cổ động truyền thơng chăm sóc khách hàng - Đạo đức số khách hàng không tốt: chủ tâm lừa gạt, giả mạo chữ ký, chứng từ, chây lì khơng trả nợ, sử dụng vốn sai mục đích…dẫn đến nhiều rủi ro cho ngân hàng cho vay 18 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI AGIBANK HUYỆN ĐĂK R’LẤP 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế xã hội nhu cầu vay vốn CNKD địa bàn huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông Tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất toàn huyện tăng, đạt 13,9% Tỷ trọng cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng Nông – Lâm nghiệp – Ngƣ nghiệp chiếm 84,12%; Công nghiệp – Xây dựng chiếm 6,71%; Dịch vụ chiếm 9,17% 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay CNKD Agibank huyện Đăk R’Lấp Triển khai có hiệu sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nơng thơn theo chế tín dụng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc Tranh thủ ủng hộ, giúp đỡ cấp ủy, quyền, phối kết hợp chặt chẽ với Ban ngành, tổ chức trị, đoàn thể Hoàn thiện đề án chiến lƣợc kinh doanh giai đoạn 2017-2020 Tiếp tục chuyển đổi cấu dƣ nợ cách hợp lý; đẩy mạnh cho vay trung, dài hạn đƣa tỷ lệ dƣ nợ cho vay trung, dài hạn tổng dƣ nợ đến cuối năm đạt mục tiêu đề Làm tốt công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, chọn lọc khách hàng Đẩy mạnh chƣơng trình cho vay, gói sản phẩm Củng cố phát triển việc cho vay thông qua tổ liên doanh, liên kết sản xuất nhằm truyền tải kênh tín dụng cho vay CNKD 19 Củng cố kỷ cƣơng, kỷ luật điều hành công tác tín dụng, kiên xử lý, khắc phục dứt điểm vụ việc, sai phạm trƣớc nhằm hạn chế tới mức thấp sai sót Xử lý nhanh chóng kịp thời khoản vay vƣợt quyền Rà sốt, hồn thiện quy trình, quy chế nghiệp vụ cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, phân cấp phán cấp tín dụng, đảm bảo chặt chẽ nhƣng linh hoạt, phù hợp với tình hình tháo gỡ đƣợc kịp thời đề vƣớng mắc phát sinh Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ cán Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chuyên đề, kiểm tra, kiểm soát trƣớc, sau cho vay, nâng cao trách nhiệm công tác kiểm tra hoạt động cấp tín dụng Tăng trƣởng tín dụng phải gắn liền với chất lƣợng tín dụng, chất lƣợng khoản vay Tiếp tục tổ chức phân tích, đánh giá nguyên nhân, khả thu hồi khoản nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, làm việc với khách hàng lập kế hoạch, phƣơng án xử lý thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro chi tiết, cụ thể đến khoản nợ Kiểm soát tốt nợ tiềm ẩn nhóm 1, nhóm 2, nợ cấu, khoản nợ có khả chuyển nhóm cao theo CIC, theo kết luận tra Thực rà soát danh mục khoản nợ xấu đủ điều kiện xử lý 3.2 KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI AGIBANK HUYỆN ĐĂK R’LẤP 3.2.1 Hoạch định mục tiêu cụ thể cho vay CNKD Nhƣ trình bày chƣơng 1, mục tiêu hoạt động cho vay 20 CNKD kết mà ngân hàng cần mong muốn đạt đƣợc thực hoạt động cho vay CNKD dài hạn Việc hoạch định mục tiêu cho vay CNKD Chi nhánh phải đảm bảo yêu cầu quan trọng sau: tính cụ thể, tính quán, tính đo lƣờng, tính khả thi, tinh thách thức, tính linh hoạt 3.2.2 Củng cố, trì khách hàng có đẩy mạnh phát triển khách hàng Khách hàng điều kiện tiên để ngân hàng tồn phát triển Nhận thức đƣợc điều này, định hƣớng hoạt động kinh doanh Agribank nói chung Agribank huyện Đăk R’Lấp nói riêng, cơng tác khách hàng đƣợc xác định nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt hoạt động kinh doanh ngân hàng Vì vậy, chìa khố thành cơng bối cảnh cạnh tranh gay gắt phải ln củng cố, trì khách hàng có đẩy mạnh phát triển khách hàng 3.2.3 Vận dụng sách cho vay với đặc thù khách hàng CNKD địa bàn Chính sách cho vay Agribank đề chung cho toàn hệ thống, nhiên Chi nhánh hoạt động địa bàn có thị trƣờng, khách hàng, sở vật chất, mạng lƣới phân phối đội ngũ nhân riêng Do đó, Chi nhánh cần phải chọn lọc, áp dụng sách cho vay cách linh hoạt, phù hợp với đối tƣợng khách hàng cụ thể 3.2.4 Nâng cao chất lƣợng cơng tác thẩm định tín dụng Chất luợng công tác thẩm định nhân tố quan trọng định chất lƣợng khoản cho vay phòng ngừa rủi ro, việc nâng cao chất lƣợng cơng tác thẩm định tín dụng cần thiết 21 Bên cạnh công tác tổ chức, phân cơng thẩm định, ngân hàng cần hồn thiện nội dung thẩm định cho vay nhƣ sau: - lực pháp lý CNKD, uy tín, đạo đức CNKD ngƣời đại diện hợp pháp, tình hình tài CNKD, phƣơng án đầu tƣ phƣơng án SXKD CNKD, tài sản bảo đảm 3.2.5 Chú trọng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Việc kiểm sốt rủi ro tín dụng ln mối quan tâm hàng đầu ngân hàng Điều thể rõ định hƣớng hoạt động kinh doanh Agribank Agribank huyện Đăk R’Lấp giai đoạn 2017-2020 3.2.6 Tăng cƣờng hoạt động quảng bá truyền thông Hoạt động quảng bá truyền thơng có vai trò quan trọng việc truyền tải thông điệp nhƣ sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến CNKD Chính vậy, thời gian tới, Chi nhánh cần tăng cƣờng hoạt động quảng bá truyền thông thông mảng chính: Truyền thơng thƣơng hiệu; Truyền thơng với báo chí, với nhà đầu tƣ, khách hàng; Truyền thơng marketing sản phẩm dịch vụ; Truyền thông nội 3.2.7 Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp CBTD Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt nay, mà sản phẩm, dịch vụ ln có tƣơng đồng yếu tố ngƣời điều tạo nên khác biệt ngân hàng Chính vậy, với giải pháp khác, ngân hàng cần trọng đến việc đào tạo nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp CBTD thông qua việc: Tổ chức thi cử, khen thƣởng, tập huấn cán nhân viên, …… 22 3.2.8 Chủ động đề xuất với ngân hàng cấp tiếp tục đầu tƣ hoàn thiện sở vật chất hệ thống công nghệ thông tin Cơ sở vật chất hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ngân hàng yếu tố quan trọng Nó vừa tạo nên lợi cạnh tranh vừa điều kiện cần thiết cho hoạt động phát triển ngân hàng 3.3 KHUYẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Agribank Đăk Nông Bổ sung nhân cho Agribank huyện Đăk R’Lấp: cụ thể 02 cán kế toán 01 CBTD 3.3.2 Đối với Agribank Cải cách thủ tục, quy trình, sách, hồn thiện máy quản lý hoạt động cho vay CNKD , hồn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội ngân hàng … 3.3.3 Đối với NHNN Việt Nam Đẩy mạnh tiến trình đổi tổ chức hoạt động NHNN Xây dựng hoàn thiện văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay NHTMNâng cao vai trò CIC, xây dựng phát triển CIC trở thành Trung tâm Thơng tin tín dụng cơng theo tiêu chuẩn quốc tế … 23 KẾT LUẬN Agribank nhƣ NHTM khác Việt Nam đứng trƣớc thách thức cạnh tranh gặp nhiều khó khăn giai đoạn nhƣ tăng trƣởng tín dụng đạt thấp, nợ xấu tỷ lệ nợ xấu ngày gia tăng, khả thu hồi nợ khó, Trong bối cảnh đó, hoạt động cho vay CNKD đƣợc xem nhƣ chiến lƣợc ƣu tiên phát triển nay, bối cảnh cho vay CNKD gặp nhiều khó khăn thách thức Việc thực tốt cho vay CNKD góp phần thúc đẩy kinh tế đất nƣớc Chính vậy, việc nghiên cứu tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho vay CNKD Agribank huyện Đăk R’Lấp góp phần mở rộng đƣợc thị trƣờng, tăng thị phần, hạn chế đƣợc rủi ro tăng lực tài tạo tảng vững cho chi nhánh nâng cao lực cạnh tranh thời gian tới Xuất phát từ lý trên, luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu, khảo sát, đối chiếu với tiêu cụ thể hoạt động chi nhánh, đặc biệt phân tích tình hình cho vay CNKD Agribank huyện Đăk R’Lấp đạt đƣợc kết nghiên cứu sau: Hệ thống hoá vấn đề hoạt động cho vay ngân hàng, làm rõ tiêu chí phân tích hoạt động cho vay CNKD NHTM nhƣ nhân tố có ảnh hƣởng tới hoạt động cho vay CNKD Phân tích thực trạng cho vay CNKD Agribank huyện Đăk R’Lấp qua tiêu chí phân tích đề xuất Chƣơng Qua đó, đánh giá điểm mạnh hạn chế nguyên nhân chủ yếu có liên quan đến cho vay CNKD chi nhánh, từ rút nhận định làm sở cho việc đề xuất giải pháp Chƣơng 24 Luận văn nêu lên giải pháp đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng cho vay hạn chế rủi ro hệ thống Agribank nói chung Agribank huyện Đăk R’Lấp nói riêng Hy vọng, sở lý luận cho vay CNKD, qua trình nghiên cứu phân tích thực trạng cho vay CNKD Agribank huyện Đăk R’Lấp giai đoạn 2015 - 2017, giải pháp đƣa thực sát với thực tế đƣợc áp dụng vào hoạt động cho vay CNKD Agribank huyện Đăk R’Lấp cách có hiệu Do trình độ phƣơng pháp nghiên cứu nhiều hạn chế, tác giả gặp phải khó khăn định việc thu thập, chỉnh lý tổng hợp số liệu, liệu Mặc dù cố gắng nhƣng luận văn không tránh thiếu sót hạn chế Vì vậy, tác giả mong nhận đƣợc góp ý bảo thầy, giáo đọc giả nhằm hồn thiện luận văn ... Agribank huyện Đăk R’Lấp, nên tơi chọn đề tài Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Đăk R’Lấp tỉnh Đăk Nông làm... tƣ cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông (sau đƣợc gọi tắt Agribank huyện Đăk R’Lấp), cho vay. .. vốn khách hàng hoạt động cho vay ngân hàng Xuất phát từ mục tiêu chung hệ thống Agribank, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông (sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông, Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Đăk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay