Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

27 6 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TRUNG TÍN KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ BN MA THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã Số: 60.34.02.01 Đà Nẵng – Năm 2018 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: PGS.TS Phan Diên Vỹ Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài – Ngân hàng họp Đăk Lăk vào ngày 24 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thơng tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động ngân hàng, đem lại nguồn thu chủ yếu NHTM Tuy nhiên, vấn đề mà NHTM nói chung Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam nói riêng phải đối mặt RRTD Rủi ro tín dụng gây tổn thất tài chính, giảm giá trị thị trường vốn ngân hàng, trường hợp nghiêm trọng làm cho hoạt động kinh doanh ngân hàng bị thua lỗ, chí phá sản ngân hàng Các biện pháp phòng ngừa hạn chế RRTD cần nghiên cứu đưa phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng Quản trị RRTD nói chung kiểm sốt RRTD đề tài không mới, nhiều tác giả nghiên cứu Tuy nhiên, kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD đề tài tương đối mới, đối tượng vay vốn KHCNKD Trên sở kế thừa nghiên cứu trước đây, hệ thống hóa lý luận hoạt động kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD NHTM, qua giải hồn thiện mối quan hệ giới hạn mục tiêu RRTD đặt với tăng trưởng quy mơ tín dụng NHTM Trong năm gần đây, vấn đề quản lý RRTD Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh trực thuộc quan tâm, có chi nhánh thành phố Bn Ma Thuột Với đặc thù hoạt động kinh tế thành phố Buôn Ma Thuột, hầu hết đối tượng vay vốn Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột KHCNKD, với xu hướng kinh doanh định hướng thời gian tới, cho vay KHCNKD chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ cho vay chi nhánh Trong năm vừa qua nợ xấu chi nhánh liên tục gia tăng mà chủ yếu phát sinh từ cho vay KHCNKD Thời gian vừa qua ban lãnh đạo chi nhánh có quan tâm đến hoạt động kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD, nhiều vấn đề bất cập hạn chế, hiệu chưa đạt mong đợi, xét phạm vi chi nhánh xử lý vụ phát sinh khoản nợ xấu, chưa thực có hoạch định từ ban đầu việc lường trước xử lý RRTD cho vay KHCNKD Nhận thức tính cấp thiết vấn đề này, kiểm soát RRTD giới hạn chấp nhận được, xem xét mối quan hệ với tăng trưởng quy mơ tín dụng cho vay KHCNKD; nên tơi lựa chọn vấn đề: “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk” làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn nghiên cứu tình hình kiểm sốt RRTD cho vay KHCNKD Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, xác định thành công, hạn chế nguyên nhân; từ đề xuất khuyến nghị góp phần hồn thiện hoạt động kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD Chi nhánh Từ mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu luận văn là: - Góp phần hệ thống hóa lý luận kiểm sốt RRTD cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM - Phân tích hoạt động kiểm sốt RRTD cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột - Đề xuất khuyến nghị hồn thiện hoạt động kiểm sốt RRTD cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột Từ mục tiêu trên, câu hỏi nghiên cứu đặt để giải sau:  Rủi ro tín dụng cho vay KHCNKD đặc thù gì? Kiểm sốt RRTD cho vay gì? Kiểm sốt RRTD cho vay KHCNKD bao gồm nội dung gì? Kết hoạt động kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD phản ánh qua tiêu chí nào? Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD NHTM?  Thực trạng kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột diễn nào? Kết đạt sao? Có hạn chế gì? Nguyên nhân?  Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột chủ thể liên quan cần làm để hồn thiện hoạt động kiểm sốt RRTD cho vay KHCNKD chi nhánh thời gian đến? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu thực tiễn hoạt động kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD Agribank chi nhánh Buôn Ma Thuột Đối tượng nội dung khảo sát trình nghiên cứu: Giám đốc chi nhánh, giám đốc phòng giao dịch, trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, CBTD lâu năm có kinh nghiệm Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, tham khảo ý kiến thông tin, thuận lợi, vướng mắc trình cho vay KHCNKD, nguyên nhân có vướng mắc khó khăn b Phạm vi nghiên cứu - Về phạm vi nội dung nghiên cứu Quản trị RRTD bao gồm nhiều nội dung như: nhận dạng, đo lường, kiểm soát, tài trợ Tuy nhiên đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động kiểm soát RRTD cho vay nội dung cơng tác quản trị RRTD Ngồi đối tượng khách hàng nghiên cứu KHCNKD (cá nhân, hộ kinh doanh doanh nghiệp tư nhân) vay vốn chi nhánh 01 phòng giao dịch trực thuộc, không nghiên cứu khách hàng cá nhân vay tiêu dùng khách hàng pháp nhân - Về không gian Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD Agribank chi nhánh Bn Ma Thuột 01 phòng giao dịch trực thuộc - Về thời gian Đề tài nghiên cứu thực trạng kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD chi nhánh 01 phòng giao dịch trực thuộc giai đoạn 2015-2017 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: - Phương pháp thu thập xử lý thông tin - Phương pháp hệ thống hóa - Phương pháp thống kê - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp phân tích diễn giải Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Luận văn có đóng góp sau: - Góp phần hệ thống hóa lý luận kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD NHTM; - Phân tích thực trạng kiểm sốt RRTD cho vay KHCNKD Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, đánh giá thành công, hạn chế xác định nguyên nhân; từ đề xuất khuyến nghị hồn thiện hoạt động kiểm sốt RRTD cho vay KHCNKD Chi nhánh Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu thành chương, bao gồm: - Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột - Chương 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM a Khái niệm khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM Khách hàng NHTM tập hợp cá nhân, nhóm người, doanh nghiệp, có nhu cầu sử dụng sản phẩm ngân hàng mong muốn thỏa mãn nhu cầu Khách hàng NHTM khách hàng mua có khả mua, khách hàng mua chia khách hàng cá nhân khách hàng pháp nhân Như vậy, KHCNKD bao gồm đối tượng vay vốn sau: - Hộ kinh doanh; - Doanh nghiệp tư nhân; - Cá nhân kinh doanh b Đặc điểm khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM - Pháp luật Việt Nam quy định tất cơng dân Việt Nam có đủ lực pháp luật dân hành vi dân đứng kinh doanh - Cá nhân kinh doanh khơng có tư cách pháp nhân, cá nhân kinh doanh cá nhân đại diện hộ gia đình đứng kinh doanh với hình thức kinh doanh đơn giản, quy mô nhỏ lẻ - Chịu trách nhiệm vô hạn hoạt động kinh doanh, cá nhân kinh doanh chịu trách nhiệm dân khoản nợ nghĩa vụ tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh vô hạn vốn tài sản riêng chủ sở hữu - Khi phát sinh khoản nợ, cá nhân phải chịu trách nhiệm trả hết nợ, không phụ thuộc vào số tài sản kinh doanh hay dân mà họ có; khơng phụ thuộc vào việc họ thực hay chấm dứt thực hoạt động kinh doanh - KHCNKD pháp nhân nên không áp dụng quy định pháp luật luật phá sản doanh nghiệp - KHCNKD cá nhân làm chủ, cá nhân có tồn quyền định hoạt động kinh doanh 1.1.2 Cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM a Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Cấp tín dụng việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng khoản tiền cam kết cho phép sử dụng khoản tiền theo ngun tắc có hồn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao tốn, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ cấp tín dụng khác (Luật TCTD số 47/2010/QH12) - Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Như vậy, vào khái niệm tín dụng ngân hàng nêu cho vay KHCNKD NHTM hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay NHTM giao cam kết giao cho khách hàng cá nhân khoản tiền để sử dụng vào mục đích kinh doanh xác định thời gian định theo thoả thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi b Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh - Quy mô khoản vay thường nhỏ lẻ - Số lượng vay nhiều - Hồ sơ, thủ tục khoản vay đơn giản - Thông tin khách hàng thường khơng đầy đủ khó xác định độ tin cậy - Mức độ phân tán khoản vay rộng - Việc kiểm tra, giám sát khoản vay gặp nhiều khó khăn số lượng khách hàng nhiều, đa dạng lĩnh vực ngành nghề kinh doanh phân tán mặt địa lý - Chi phí hoạt động, chi phí quản lý cao 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng giới (World Bank) định nghĩa: "Rủi ro tín dụng (credit risk) nguy mà người vay chi trả tiền lãi, hoàn trả vốn gốc so với thời hạn ấn định hợp đồng tín dụng” Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổn thất có khả xảy nợ tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực phần tồn nghĩa vụ theo cam kết (Theo Điều Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN Việt Nam) Như vậy, RRTD cho vay KHCNKD khả xảy tổn thất, phần tồn tài mà ngân hàng phải gánh chịu KHCNKD không thực nghĩa vụ cam kết 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh - RRTD cho vay KHCNKD mang tính tất yếu 11 nhằm kiểm soát tần suất xảy RRTD mức độ thiệt hại tổn thất RRTD gây giới hạn mà ngân hàng hoạch định 1.3.2 Mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD nhằm mục tiêu sau: - Ngân hàng thương mại kiểm soát tần suất xảy RRTD mức độ thiệt hại tổn thất RRTD gây giới hạn đề - Đảm bảo hoạt động kinh doanh ngân hàng an toàn, hiệu phát triển bền vững điều kiện thị trường nhiều biến động, nguy RRTD ngày gia tăng - Thực sách, quy định nhà nước pháp luật hành 1.3.3 Nội dung kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Kiểm soát RRTD công việc quan trọng phức tạp, đòi hỏi ngân hàng áp dụng đồng nhiều biện pháp: a Né tránh rủi ro tín dụng RRTD xảy số nguyên nhân bên ngồi mà ngân hàng khơng thể điều chỉnh thay đổi khả ngân hàng ngăn ngừa, ngân hàng lựa chọn cách né tránh Né tránh việc ngân hàng sở nhận diện, đánh giá RRTD, ngân hàng từ chối cho vay số lĩnh vực, số ngành nghề, số khách hàng mà ngân hàng lựa chọn sách cho vay b Ngăn ngừa rủi ro tín dụng Ngăn ngừa RRTD việc NHTM thực hoạt động nhằm ngăn chặn khả xảy RRTD Trên sở nghiên cứu, xác 12 định nguyên nhân RRTD như: từ phía ngân hàng, từ phía người vay, từ yếu tố khác Ngân hàng cho tác động nguyên nhân RRTD đừng xảy Các biện pháp ngăn ngừa thơng dụng như: Xây dựng thực quy trình nghiệp vụ cho vay chặt chẽ, đặc biệt giám sát sau cho vay, biện pháp bảo đảm tiền vay tài sản, kiểm sốt dòng tiền khách hàng vay, v.v… c Giảm thiểu khả năng, tổn thất RRTD gây Là biện pháp nhằm làm giảm thiểu khả năng, tổn thất RRTD xảy Các biện pháp giảm thiểu tổn thất ngân hàng thường áp dụng như: Áp dụng biện pháp cho vay có bảo đảm tài sản; Áp dụng mức lãi suất cho vay có tính đến tỷ lệ phần bù rủi ro; Áp dụng biện pháp khơi phục khoản cho vay có vấn đề (gia hạn nợ, giãn nợ, cấu trúc lại khoản nợ, cho vay thêm ); v.v… d Phân tán rủi ro tín dụng Là việc ngân hàng đa dạng hóa danh mục cho vay, thực cho vay với nhiều loại sản phẩm, nhiều khách hàng, không tập trung cho vay nhiều vào số ngành nghề, lĩnh vực, hình thức cấp vốn, khách hàng nhóm khách hàng nhằm mục đích phân tán rủi ro e Chuyển giao rủi ro tín dụng Là biện pháp chuyển giao tính bất định rủi ro sang đối tượng khác, chuyển từ trạng thái bất định rủi ro sang trạng thái kiểm sốt Chuyển giao rủi ro giúp cho NHTM giảm áp lực gánh chịu tổn thất rủi ro xảy Ngân hàng thực biện pháp sau: bảo hiểm tín dụng, chứng khốn hóa khoản cho vay; v.v… 1.3.4 Các tiêu chí phản ánh kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh 13 a Cơ cấu dư nợ cho vay theo khả mức độ rủi ro tín dụng Theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN nợ vay được phân thành 05 nhóm nợ: - Nợ nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn - Nợ nhóm 2: Nợ cần ý - Nợ nhóm 3: Nợ tiêu chuẩn - Nợ nhóm 4: Nợ nghi ngờ - Nợ nhóm 5: Nợ có khả vốn b Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = Nợ xấu /Tổng dư nợ *100% c Tỷ lệ trích lập DPRR cụ thể Tỷ lệ trích lập DPRRCT = DPRRCT trích lập/Tổng dư nợ* 100% d Tỷ lệ xóa nợ ròng Tỷ lệ xóa nợ ròng = Nợ xóa ròng/Tổng dư nợ*100% 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH 1.4.1 Nhóm nhân tố bên ngân hàng a Chính sách cho vay KHCNKD Chính sách tín dụng KHCNKD có tác động lớn đến chất lượng tín dụng KHCNKD, định hướng cấu tín dụng, lĩnh vực đầu tư tín dụng, lãi suất, chế nghiệp vụ cán tín dụng, quyền lợi trách nhiệm cán tín dụng, quy trình nghiệp vụ tín dụng, b Quy mô kinh doanh ngân hàng 14 Quy mô nguồn vốn ngân hàng, ngân hàng phải có nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn KHCNKD, ngân hàng không đáp ứng nguồn vốn mục tiêu tăng trưởng thị phần khơng phải mục tiêu hướng đến, ngân hàng hướng đến mục tiêu kiểm soát RRTD mục tiêu tài chính; c Năng lực quản trị điều hành Năng lực quản trị điều hành nhân lãnh đạo liên quan đến khả vận hành, quản lý hoạt động ngân hàng Nó ảnh hưởng hoạt động lĩnh vực ngân hàng công tác kiểm sốt RRTD d Nhân tố hạ tầng, cơng nghệ Đó việc trang bị hạ tầng, công nghệ thông tin việc thu thập, quản lý liệu e Nhân Chất lượng hiệu hoạt động kiểm soát RRTD chịu tác động lớn từ yếu tố người, cụ thể trình độ, lực chuyên mơn cán làm cơng tác tín dụng f Nguồn thông tin khả khai thác nguồn thông tin KHCNKD Nguồn thông tin khả thu thập thơng tin đối tượng vay vốn KHCNKD nhiều hạn chế, thông tin thường không đầy đủ đáng tin cậy, thường cung cấp từ phía khó kiểm chứng 1.4.2 Nhóm nhân tố bên ngân hàng a Nhân tố liên quan đến khách hàng b Nhân tố khác KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ BN MA THUỘT 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 2.1.2 Chức nhiệm vụ 2.1.3 Tổ chức máy quản lý 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh a Hoạt động huy động vốn b Hoạt động cho vay c Kết hoạt động kinh doanh 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 2.2.1 Đặc điểm khách hàng cá nhân kinh doanh vay vốn Chi nhánh - Hoạt động KHCNKD chủ yếu dựa vào lao động gia đình - Hoạt động KHCNKD gồm nhiều lĩnh vực từ kinh doanh buôn bán nhỏ, nông nghiệp nông thôn đến thương mại dịch vụ - Dư nợ cho vay không lớn, kinh doanh với hình thức kinh doanh đơn giản, quy mơ nhỏ lẻ - Thời hạn cho vay KHCNKD chủ yếu ngắn hạn - Lãi suất cho vay KHCNKD thường thấp so với lĩnh vực cho vay cá nhân tiêu dùng 16 a Số lượng khách hàng cá nhân kinh doanh vay vốn Chi nhánh Bảng 2.4 Số lượng KHCNKD vay vốn giai đoạn 2015-2017 Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột Năm 2015 Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2016/2015 Năm 2017 Tỷ Tỷ Tỷ Số Số Số Tăng/ trọng trọng trọng lượng lượng lượng giảm (%) (%) (%) Tổng số KH cá nhân 1.168 1.083 1.457 % Năm 2017/2016 Tăng/ giảm % -85 -7,28 374 34,5 - KHCNKD 770 65,9 733 67,7 957 65,7 -37 -4,8 224 30,6 - KHCN tiêu dùng 398 51,7 350 47,7 500 52,2 -48 -12,1 150 42,9 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp Agribank CN thành phố Buôn Ma Thuột) b Tình hình cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Chi nhánh Bảng 2.5 Dư nợ cho vay KHCNKD giai đoạn 2015-2017 Agribank chi nhánh thành phố Bn Ma Thuột Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2015 Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016/2015 Tỷ Tỷ Tỷ Tăng/ Dư nợ trọng Dư nợ trọng Dư nợ trọng giảm (%) (%) (%) Dư nợ KHCN 282.845 - KHCNKD 226.843 80,2 223.345 83,2 302.041 72,3 -3.498 268.532 417.900 % Năm 2017/2016 Tăng/ giảm % -14.313 -7,28 149.368 55,6 -4,8 78.696 35,2 - KHCN tiêu dùng 56.002 19,8 45.187 16,8 115.859 27,7 -10.815 -12,1 70.672 156,4 Tổng dư nợ 374.743 60,5 364.487 61,3 516.479 58,2 -10.256 -2,7 151.992 41,7 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp Agribank CN thành phố Bn Ma Thuột) 2.2.2 Mục tiêu kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Chi nhánh 17 Chi nhánh xây dựng mục tiêu kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD giai đoạn sau: - Tăng trưởng tín dụng cho vay KHCNKD mức độ vừa phải (15%), gắn với yếu tố bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, tuân thủ tốt định hướng sách tín dụng Agribank cho vay KHCNKD - Kiểm soát chặt chẽ khoản nợ đến hạn, không để phát sinh thêm nợ hạn nợ xấu, khống chế tỷ lệ nợ xấu 2%, nợ nhóm 3% khơng có nợ cấu - Đảm bảo hoạt động kinh doanh chi nhánh an toàn, hiệu phát triển bền vững điều kiện nguy RRTD ngày gia tăng - Nâng cao lực quản trị điều hành, tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát, giảm thiểu RRTD 2.2.3 Tình hình kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Chi nhánh a Tổ chức máy quản lý hoạt động kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD Chi nhánh b Các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Chi nhánh - Né tránh rủi ro tín dụng cho vay KHCNKD - Ngăn ngừa rủi ro tín dụng cho vay KHCNKD - Giảm thiểu khả năng, tổn thất RRTD gây cho vay KHCNKD - Phân tán rủi ro tín dụng cho vay KHCNKD - Chuyển giao rủi ro tín dụng cho vay KHCNKD 2.2.4 Kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh 18 a Cơ cấu dư nợ cho vay theo khả mức độ rủi ro tín dụng Bảng 2.6 Phân loại nhóm nợ cho vay KHCNKD giai đoạn 20152017 Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2015 Chỉ tiêu Dư nợ KHCNKD - Nhóm Năm 2016 Năm 2016/2015 Năm 2017 Năm 2017/2016 Tỷ Tỷ Tỷ Tăng/ Dư nợ trọng Dư nợ trọng Dư nợ trọng giảm (%) (%) (%) % 226.843 -3.498 -1,5 78.696 35,2 241.617 94,6 212.105 95,0 289.379 95,8 -2.512 -1,2 77.274 36,4 223.345 302.041 Tăng/ giảm -134 % - Nhóm 3.355 1,5 6.180 2,8 6.046 2,0 2.825 -84,2 -2,2 - Nhóm 1.080 0,5 180 0,1 849 0,3 -900 -83,3 669 371,7 - Nhóm 1.370 0,6 150 0,1 1.003 0,3 -1.220 -89,1 853 568,7 - Nhóm 6.421 2,8 4.730 2,1 4.764 1,6 -1.691 -26,3 34 0,7 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp Agribank CN thành phố Buôn Ma Thuột) b Tỷ lệ nợ xấu Bảng 2.7 Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCNKD giai đoạn 2015-2017 Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2016/2015 Năm 2017/2016 Tăng/ giảm Tăng/ giảm Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 226.843 223.345 302.041 -3.498 -1,5 78.696 35,2 Dư nợ xấu 8.871 5.060 6.616 -3.811 -43,0 1.556 30,8 - Nhóm 1.080 180 849 -900 -83,3 669 371,7 - Nhóm 1.370 150 1.003 -1.220 -89,1 853 568,7 - Nhóm 6.421 4.730 4.764 -1.691 -26,3 34 0,7 3,9 2,3 2,2 -1,6 -42,1 0,1 -3,3 Chỉ tiêu Dư nợ KHCNKD Tỷ lệ nợ xấu (%) % % 19 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp Agribank CN thành phố Buôn Ma Thuột) c Tỷ lệ trích lập DPRRCT cho vay KHCNKD Bảng 2.8 Tỷ lệ trích lập DPRRCT cho vay KHCNKD giai đoạn 2015-2017 Agribank chi nhánh thành phố Bn Ma Thuột Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Dư nợ KHCNKD - Trích lập DPRRCT - Tỷ lệ trích lập DPRRCT (%) Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016/2015 Năm 2017/2016 Tăng/ giảm 226.843 223.345 302.041 -3.498 3.358 1.210 1,48 0,54 2.156 -2.148 0,71 -0.94 % Tăng/ giảm % -1,5 78.696 35,2 -64,0 964 72,2 -63,4 0,17 31,8 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp Agribank CN thành phố Bn Ma Thuột) d Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay KHCNKD Bảng 2.9 Tỷ lệ xóa nợ ròng cho vay KHCNKD giai đoạn 2015-2017 Agribank chi nhánh thành phố Bn Ma Thuột Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Dư nợ KHCNKD - Nợ xóa ròng - Tỷ lệ nợ xóa ròng (%) Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2016/2015 Năm 2017/2016 Tăng/ giảm 226.843 223.345 302.041 -3.498 2.563 1.097 1,13 0,49 1.765 -1.466 0,58 -0,64 % Tăng/ giảm -1,5 78.696 % 35,2 -57,2 668 60,9 -56,5 0,09 19,0 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp Agribank CN thành phố Buôn Ma Thuột) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 2.3.1 Kết đạt 20 - Tổ chức máy tín dụng chi nhánh bước tuân theo nguyên tắc quản trị rủi ro - Công tác thu nợ xử lý khoản nợ có vấn đề trọng - Mức trích quỹ dự phòng rủi ro tổng dư nợ trích đúng, trích đủ - Cơ cấu dư nợ theo khả thu có chuyển biến tích cực - Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu giảm dần qua năm - Công tác kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD trọng 2.3.2 Những tồn nguyên nhân a Những tồn - Hoạch định mục tiêu, kế hoạch kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD chưa cụ thể Chưa xác định đầy đủ có hệ thống nguyên nhân gây RRTD cho vay KHCNKD - Chưa trọng đa dạng hoá đối tượng thành phần cho vay nhằm phân tán rủi ro - Công tác kiểm tra, kiểm tốn nội lỏng lẻo - Thiếu giám sát quản lý sau cho vay - Việc định giá tài sản bảo đảm tiền vay mang tính chủ quan - Cơng tác thẩm định tín dụng chung chung b Ngun nhân tồn  Nguyên nhân chủ quan  Nguyên nhân khách quan KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Dự báo nhu cầu vay khách hàng cá nhân kinh doanh khả RRTD Trong năm tới đây, kinh tế Việt Nam dự báo mức độ tăng trưởng tương đối cao bền vững, nhu cầu vay vốn để đầu tư, tăng trưởng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh KHCNKD tương đối lớn Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ảnh hưởng rõ nét đến Việt Nam, bên cạnh sản phẩm mang tính truyền thống, đòi hỏi phải ưu tiên đầu tư phát triển sản phẩm cơng nghệ cao, nhu cầu vốn cho đầu tư cải tiến quy trình cơng nghệ cao tăng thời gian tới 3.1.2 Định hướng hoàn thiện hoạt động kiểm soát RRTD cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Chi nhánh Chi nhánh tập trung thực biện pháp để hoàn thiện hoạt động kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD với định hướng sau: - Thực thẩm quyền phán tín dụng Agribank giao cho chi nhánh thời kỳ - Tăng trưởng tín dụng mức độ vừa phải, khơng tăng trưởng nóng, đặt mục tiêu an tồn chất lượng tín dụng hết - Hạn chế khoản nợ xấu phát sinh, khống chế tỷ lệ nợ xấu mức 1,5% năm tới - Phân loại nợ chất khoản nợ 22 - Tập trung toàn nguồn lực chi nhánh cho việc thu hồi khoản nợ đến hạn, nợ đến hạn, nợ bán VAMC, nợ XLRR - Xây dựng thực tốt sách KHCNKD - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay - Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ 3.2 KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỒ BUÔN MA THUỘT 3.2.1 Khuyến nghị Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột a Thực nghiêm túc, tuân thủ quy trình cho vay KHCNKD Nhằm hạn chế tối thiểu RRTD cho vay KHCNKD, yêu cầu quan trọng cá nhân có liên quan đến việc xét duyệt cho vay cần tuân thủ quy trình cho vay b Nâng cao chất lượng, kỹ thẩm định cho vay KHCNKD đặc biệt chất lượng thẩm định tài sản bảo đảm  Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng  Nâng cao chất lượng thẩm định TSĐB c Thực đa dạng hóa cho vay KHCNKD Thực cấu cho vay đa dạng danh mục tín dụng cho vay KHCNKD d Xử lý cương triệt để khoản nợ có vấn đề - Thực đánh giá, phân tích khả thu hồi khoản vay - Có kế hoạch cụ thể xử lý nợ có vấn đề 23 e Thực tốt việc phân loại nợ trích lập dự phòng XLRR Chi nhánh thực phân loại nợ, trích lập DPRR theo quy định NHNN Agribank f Tăng cường thu thập, khai thác sử dụng nguồn thơng tin KHCNKD Đánh giá vai trò quan trọng thơng tin, thơng tin xác KHCNKD, thị trường g Chuẩn hóa đội ngũ CBTD Thường xuyên tổ chức khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trau dồi đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ CBTD h Kết hợp tín dụng cho vay KHCNKD gắn với bảo hiểm tín dụng i Hoạch định mục tiêu, kế hoạch kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD Chi nhánh cần hoạch định mục tiêu, kế hoạch kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD cụ thể, chi tiết đến đối tượng, lĩnh vực cho vay, xác định đầy đủ có hệ thống nguyên nhân gây RRTD cho vay KHCNKD Trên sở xác định nguyên nhân, mục tiêu kế hoạch kiểm soát RRTD đưa giải pháp, công cụ để thực thành công mục tiêu cụ thể 3.2.2 Khuyến nghị Agribank Bắc Đăk Lăk a Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội b Phân giao kế hoạch tăng trưởng tín dụng hợp lý c Tăng cường cơng tác đào tạo nghiệp vụ tín dụng kiến thức pháp luật cho đội ngũ CBTD d Có sách chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý 3.2.3 Khuyến nghị Hội sở Agribank 24 KẾT LUẬN Với luận văn “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk” đóng góp cho chi nhánh phần khuyến nghị cụ thể, thực tế nhằm phòng ngừa hạn chế RRTD cho vay KHCNKD Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành số nội dung sau: Luận văn khái quát hóa sở lý luận hoạt động cho vay KHCNKD NHTM; RRTD cho vay KHCNKD NHTM nguyên nhân phát sinh đưa biện pháp nhằm kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD NHTM Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2015 – 2017, sâu phân tích, lý giải thực trạng hoạt động kiểm soát RRTD cho vay KHCNKD chi nhánh, qua đánh giá kết đạt được, tồn nguyên nhân dẫn đến tồn Trên sở đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro cho vay KHCNKD Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, luận văn đưa số khuyến nghị cụ thể Agribank chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, Agribank, NHNN nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro cho vay KHCNKD thời gian tới ... văn Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh thành phố Bn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk đóng góp cho chi nhánh. .. mơ tín dụng cho vay KHCNKD; nên tơi lựa chọn vấn đề: Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Buôn. .. cho vay KHCNKD - Tài trợ RRTD 1.3 KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.3.1 Khái niệm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay