Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk.

26 2 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH THỦY HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1:TS Nguyễn Ngọc Anh Phản biện 2: PGS.TS Đỗ Phi Hoài Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong môi trường kinh doanh nay, cạnh tranh diễn gay gắt khắp ngành nghề kinh tế, vốn nhân tố doanh nghiệp quan tâm hàng đầu Ngân hàng thương mại loại hình doanh nghiệp đặc biệt, chuyên kinh doanh tiền tệ, vai trò vốn ngân hàng quan trọng, giúp ngân hàng có khả thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng, có khả mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng thu nhập củng cố vị trí, thương hiệu thị trường Nhận thức vai trò to lớn vốn hoạt động kinh doanh mình, ngân hàng thương mại ln tìm cách phát triển nguồn vốn nhiều hình thức như: tiền gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá, tiền gửi tiết kiệm bậc thang… đa dạng, linh hoạt mức lãi suất huy động phù hợp, hấp dẫn để thu hút nguồn vốn huy động Sự cạnh tranh huy động vốn ngân hàng ngày khốc liệt, ngân hàng ln có sách chăm sóc khách hàng để thu hút tiền gửi, đa dạng hình thức huy động với lãi suất cạnh tranh Địa bàn tỉnh Đắk Lắk có hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng lớn (Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển tỉnh Đắk Lắk, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương tỉnh Đắk Lắk ) Những năm gần đây, ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát nước mức cao, để ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát Ngân hàng Nhà nước sử dụng số cơng cụ sách tiền tệ can thiệp thị trường tiền tệ, liên tục điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tiền vay Do lãi suất huy động giảm thấp tỷ suất lợi nhuận bình quân số ngành kinh tế, tổ chức cá nhân lựa chọn hình thức đầu tư khác, dẫn đến khả thu hút tiền gửi ngân hàng ảnh hưởng định Xuất phát từ lý trên, nhận thấy cần thiết nguồn vốn huy động ngân hàng khó khăn cơng tác nhận tiền gửi khách hàng cá nhân vấn đề nan giải cho ngân hàng thương mại Vì tơi chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk” làm luận văn thạc sĩ với mong muốn thực trạng hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk thời gian qua đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: Phân tích rõ thực trạng hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2017, qua đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại + Phân tích thực trạng hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2017 + Nghiên cứu đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu + Các quy định pháp luật hoạt động huy động tiền gửi Tổ chức tín dụng chi nhánh Ngân hàng nước ngoài: Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc ban hành Quy chế tiền gửi tiết kiệm; Quyết định số 47/2006 ngày 25/9/2006 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN + Các báo cáo tổng kết công tác huy động tiền gửi khách hàng cá nhân; Các hồ sơ tín dụng, hồ sơ tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk (Phòng Khách hàng cá nhân) từ năm 2014-2017 + Các khách hàng tiền gửi cá nhân địa bàn tỉnh có giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk; b Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Chỉ tập trung nghiên cứu hoạt động nhận tiền gửi cá nhân hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn loại tiền gửi khác - Về không gian: Chỉ thực nghiên cứu, phân tích hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng - Về thời gian: Phân tích đánh giá tình hình hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân giai đoạn 2014-2017 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, thu thập liệu thứ cấp từ báo cáo tổng kết công tác huy động tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng; - Phương pháp khảo sát ý kiến khách hàng hoạt động nhận tiền gửi ngân hàng; - Phương pháp vấn, thu thập ý kiến chuyên gia:; - Phương pháp thống kê mô tả, phân tích so sánh: dựa nguồn liệu thu thập từ báo cáo để tổng hợp, mô tả, phân tích tình hình huy động tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng, từ rút kết luận kinh nghiệm qua thực tiễn Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Nhận tiền gửi huy động nhận tiền tổ chức, cá nhân hình thức tiền gửi khơng kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu hình thức nhận tiền gửi khác theo ngun tắc có hồn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận 1.1.2 Đặc điểm huy động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân - Vốn huy động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn ngân hàng - Các hoạt động ngân hàng hầu hết dựa vào nguồn vốn - Khơng ổn định, khách hàng rút tiền họ mà khơng bị ràng buộc, có ngân hàng việc trả lãi thấp lãi cam kết với khách hàng 1.1.3 Hình thức nhận tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại Các hình thức nhận tiền gửi phù hợp, linh hoạt điều cần thiết ngân hàng thương mại, nhằm thu hút vốn từ cá nhân kinh tế để phục vụ mục đích kinh doanh Việc đưa hình thức huy động phù hợp, linh hoạt điều cần thiết NHTM Có thể phân loại theo tiêu thức khác nhau: a Theo thời gian huy động b Theo loại tiền c Theo hình thức huy động d Theo cơng cụ nợ phát hành 1.1.4 Vai trò hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân - Là sở để ngân hàng định kinh doanh: - Tạo thêm nguồn vốn vay: - Quyết định khả toán: 1.2 HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Phân tích bối cảnh xác định mục tiêu hoạt động nhận tiền gửi a Phân tích bối cảnh hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Nhận tiền gửi ngân hàng thương mại hoạt động quan trọng ngân hàng Song tuỳ bối cảnh, tình hình thời kỳ mà ngân hàng xác định mục tiêu huy động cụ thể khác - Bối cảnh bên + Mơi trường kinh tế - trị + Mơi trường pháp lý + Môi trường công nghệ + Sự cạnh tranh ngân hàng huy động thị trường - Bối cảnh bên + Năng lực tài ngân hàng + Mục tiêu, chiến lược kinh doanh ngân hàng + Cơ sở hạ tầng mạng lưới huy động + Năng lực, trình độ, đạo đức cán ngân hàng b Xác định mục tiêu Có nhiều mục tiêu đặt nhận tiền gửi cá nhân, tùy vào tình hình kinh doanh thời kỳ khác mà NHTM lựa chọn mục tiêu khác - Tăng trưởng quy mô nhận tiền gửi ngân hàng thương mại - Mở rộng thị phần nhận tiền gửi khách hàng cá nhân - Hợp lý hóa cấu nguồn tiền gửi - Kiểm sốt chi phí hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân - Nâng cao chất lượng dịch vụ huy động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 1.2.2 Công tác tổ chức quản lý hoạt động nhận tiền gửi - Công tác nhận tiền gửi nghiệp vụ quan trọng ngân hàng thương mại bố trí phòng ban trọng yếu như: Phòng Kinh doanh, phận giao dịch… Ngồi phận cán bộ, nhân viên ngân hàng phải có trách nhiệm vào cơng tác nhận tiền gửi khách hàng cá nhân - Quy trình hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân bao gồm: tìm kiếm thu hút khách hàng, hỗ trợ tư vấn khách hàng, phân tích nhu cầu khách hàng đưa sản phẩm phù hợp, lập hồ sơ khách hàng chăm sóc khách hàng 1.2.3 Các hoạt động ngân hàng thực nhằm đạt đƣợc mục tiêu nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Để thực mục tiêu hoạt động nhận tiền gửi, từ ý muốn ngân hàng để thu hút khách hàng gửi tiền cho mình, nhằm đạt mục tiêu nhận tiền gửi khách hàng cá nhân, phụ thuộc vào nhiều vấn đề, ngân hàng phải tiến hành đồng nhiều hoạt động, thường có hoạt động sau đây: - Khảo sát, nắm bắt tình hình khách hàng - Phát triển đầy đủ, đa dạng sản phẩm dịch vụ nhận tiền gửi ngân hàng đáp ứng nhu cầu cạnh tranh, hội nhập - Để trì cạnh tranh với ngân hàng khác - Phát triển mạng lưới, nâng cấp, mở rộng chi nhánh, phòng giao dịch để nâng cao cạnh tranh với NHTM khác - Hoạt động truyền thông, tuyên truyền, quảng bá - Hoạt động chăm sóc khách - Kiểm sốt rủi ro hoạt động nhận tiền gửi 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Để phân tích, đánh giá hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân, dựa vào tiêu chí sau: a Quy mơ nhận tiền gửi huy động b Cơ cấu huy động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân c Thị phần huy động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân d Chi phí huy động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Chỉ tiêu đánh giá chi phí huy động tiền gửi khách hàng cá nhân: Chi phí trả lãi - Chi ph tr i nh quân = x 100% Tổng vốn huy động e Chất lượng dịch vụ hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân g Rủi ro liên quan đến hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân KẾT LUẬN CHƢƠNG 10 năm 2017 có mức tăng trưởng 20%, năm 2015 tăng trưởng 15,57% ảnh hưởng tình hình kinh tế khó khăn nên cơng tác huy động vốn ngân hàng địa bàn không tăng trưởng tăng trưởng thấp ĐVT: tỷ đồng Hình 2.1 Số dư huy động vốn chi nhánh giai đoạn 2014 – 2017 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm ACB Đắk Lắk) Thị phần huy động vốn chi nhánh địa bàn thể qua bảng sau: Bảng 2.2 Thị phần huy động vốn CB Đ k k năm 2014 đến 2017 ĐVT: tỷ đồng Tên ngân hàng Đông Á 2014 2015 2016 2017 1.463 1.241 1.440 1.315 Sài Gòn Thương Tín 920 1.105 1.726 2.062 Xuất nhập 370 490 1.033 1.417 Á Châu 384 412 579 727 5.102 5.966 7.817 9.102 Các NH khác (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNN tỉnh Đắk Lắk) Hoạt động cho vay: Dư nợ cho vay chi nhánh tăng trưởng 11 qua năm, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2014-2017 17,7% Năm 2015, dư nợ tín dụng tăng trưởng mạnh mức tăng tuyệt đối gần 670 tỷ đồng so với năm 2014 Bảng 2.3 Dư nợ cho vay chi nhánh qua năm Nội dung Dư nợ cho vay (tỷ đồng) 2014 2015 2016 2017 2.220 2.890 3.340 4.175 2.190 2.294 2.816 3.518 30 596 524 657 Trong - Dư nợ ngắn hạn - Dư nợ trung dài hạn (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm ACB Đắk Lắk) Theo số liệu báo cáo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Lắk, thị phần dư nợ cho vay chi nhánh địa bàn qua năm 2014, 2015, 2016, 2017 19%; 17,08%; 15,5% 14,8% Cho thấy, sức cạnh tranh ngân hàng địa bàn khốc liệt, nguyên nhân mạng lưới ngân hàng tăng lên hàng năm chiến lược kinh doanh ngân hàng đa dạng Hiệu qu hoạt động: Hoạt động chi nhánh giai đoạn có hiệu quả, nhiên lợi nhuận có chiều hướng giảm tình hình nợ xấu có xu hướng tăng dẫn đến nguồn trích lập dự phòng cao 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.2.1 Cơ sở pháp lý cho hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Đắk Lắk a Chính sách l i suất Hiện nay, biểu lãi suất huy động vốn VNĐ, USD vàng 12 ACB xây dựng tiêu chí khách hàng gửi nhiều nhận lãi suất cao với biểu lãi suất bậc thang theo mức tiền gửi Trong đó, sách lãi suất thưởng bậc thang tăng theo số dư tiền gửi lên đến 0,2%/năm Cụ thể, tùy theo mức gửi, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn lên đến 1%, lãi suất tiết kiệm có kỳ hạn lên đến 7,1% Ngồi ra, ACB xây dựng sách đường cong lãi suất khuyến khích khách hàng gửi lâu dài hưởng lãi suất hấp dẫn, lãi suất tăng dần từ kỳ hạn tuần đến 36 tháng b Chính sách khách hàng Hiện nay, ACB triển khai chương trình: Tiết kiệm Đại Lộc, Tiết kiệm Phúc An Lộc, Tích l y thiên thần nhỏ – An cư lập nghiệp, Tiết kiệm Lộc Bảo Toàn…và nhiều phần quà, rút thăm trúng thưởng khách hàng gửi tiền ngân hàng c T l d tr b t buộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành định tỷ lệ dự trữ bắt buộc tổ chức tín dụng, cụ thể: - Đối với tiền gửi đồng Việt Nam khơng kỳ hạn, có kỳ hạn 12 tháng: 3% tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc; - Đối với tiền gửi đồng Việt Nam kỳ hạn từ 12 tháng trở lên: 1% - Đối với ngoại tệ tổ chức tín dụng nước ngồi: 1% - Đối với ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác khơng kỳ hạn có kỳ hạn 12 tháng 8% - Đối với ngoại tệ phải tính dự trữ bắt buộc khác kỳ hạn từ 12 tháng trở lên: 6% tổng số dư tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộc 2.2.2 Bối cảnh kinh doanh mục tiêu sách nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Đắk Lắk 13 a Bối cảnh kinh doanh * Bối cảnh bên ngồi - Tình hình kinh tế địa bàn - Chính sách ngân hàng nhà nước - Đặc điểm khách hàng cá nhân địa bàn - Mức độ cạnh tranh địa bàn - Khả huy động địa bàn * Bối cảnh bên - Năng lực hoạt động ngân hàng - Chiến lược kinh doanh ngân hàng - Đội ng nhân lực - Mối quan hệ phận quy trình nghiệp vụ - Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc b Mục tiêu hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân chi nhánh giai đoạn 2014-2017 Các tiêu hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân cụ thể giai đoạn là: + Năm 2014: tăng trưởng 15% với số dư nợ 50 tỷ đồng + Năm 2015: tăng trưởng 15% với số dư nợ 60 tỷ đồng + Năm 2016: tăng trưởng 12% với số dư nợ 65 tỷ đồng + Năm 2017: tăng trưởng 12% với số dư nợ 80 tỷ đồng 2.2.3 Thực trạng công tác tổ chức hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Đắk Lắk Xác định công tác huy động nhận tiền gửi cá nhân đặt lên hàng đầu, vào quý hàng năm chi nhánh phát động thi đua, giao tiêu cho phòng, đến cán nhân viên nhằm tận dụng mối quan hệ vận động người thân, bạn bè gửi tiền ngân hàng Giao 14 tiêu kế hoạch tình hình thực tế c ng khả cán công nhân viên thực năm trước kỳ vọng phát triển Ban lãnh đạo phòng/cán phòng Bộ tiêu phân bổ đến nhân viên đảm bảo tính cơng tạo động lực phát triển 2.2.4 Thực trạng hoạt động triển khai hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Đắk Lắk a Triển khai đa dạng sản phẩm nhận tiền gửi Hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân tiền gửi cá nhân triển khai chi nhánh chủ yếu qua hai hình thức tiền gửi toán tiền gửi tiết kiệm Đối với hình thức tiền gửi tốn, khách hàng giao dịch gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, tốn, nhận tiền lương hàng tháng Chi nhánh ln đảm bảo thông tin cá nhân khách hàng bảo mật, tất khoản tiền gửi mua bảo hiểm Với hình thức tiền gửi tiết kiệm, sản phẩm tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, chi nhánh triển khai sản phẩm khác dành cho khách hàng cá nhân b Mở rộng hình thức nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Chi nhánh tiếp cận với số đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng cán công nhân viên công ty điện lực, công ty đô thị môi trường, số trường trung học, cao đẳng, trường trung cấp, hướng nghiệp doanh nghiệp nhỏ địa bàn… Triển khai kênh phân phối qua kết nối toán với khách hàng thu tiền điện, tiền nước hàng tháng, toán qua internet… 15 c Điều hành sách l i suất linh hoạt Để đưa mức lãi suất cho vay huy động áp dụng chi nhánh, phận tham mưu tham chiếu xác quy định Tổng Giám đốc theo thời kỳ; đồng thời, khảo sát thị trường theo dõi nắm bắt thông tin lãi suất ngân hàng địa bàn để có sở trình Ban lãnh đạo đưa sách điều hành lãi suất linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh thị trường Tuy nhiên chế lãi suất chi nhánh áp dụng phụ thuộc nhiều vào sách lãi suất HSC nên có linh hoạt thường khơng kịp thời d Hoạt động tuyên truyền quảng bá 2.2.5 Phân tích kết hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Đắk Lắk Phân tích kết huy động tiền gửi cá nhân chi nhánh giai đoạn 2014-2017 a Phân tích quy mô huy động tiền gửi cá nhân Bảng 2.4 Quy mô huy động tiền gửi cá nhân CB Đ k k ĐVT: Tỷ đồng,% Chỉ tiêu - Tổng số dư huy động vốn (thị trường 1) 2014 2015 2016 2017 385 412 579 727 - Số dư huy động tiền gửi cá nhân 231 255 376 494 - Tỷ trọng huy động tiền gửi cá nhân/Tổng 60% 62% 65% 68% 56.836 58.792 61.152 7,8 7,7 7,7 huy động vốn - Số lượng khách hàng tiền gửi cá nhân 52.425 (khách hàng) - Số dư huy động vốn/cán nhân viên 6,8 b Phân tích thị phần Thị phần huy động tiền gửi cá nhân ACB Đắk Lắk qua năm 2014 - 2017 4,7% - 4,5% - 4,6% - 5,0%, đứng sau 16 NHTMCP Đơng Á, Sài gòn Thương Tín, Xuất nhập địa bàn Cho thấy huy động tiền gửi cá nhân chi nhánh có vị vững vàng trì tương đối ổn định qua năm Mặc dù, thị phần huy động tiền gửi cá nhân ACB Đắk Lắk không tăng trưởng giữ mức ổn định 4,7%, cho thấy ACB có lượng khách hàng thân thiết, gắn bó lâu dài ĐVT: tỷ đồng Hình 2.3 Thị phần CB so v i HTMCP khác địa bàn c Phân tích cấu huy động tiền gửi Trong phạm vi đề tài nghiên cứu, cấu huy động tiền gửi cá nhân phân tích theo kỳ hạn, theo loại tiền theo danh mục sản phẩm huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân triển khai chi nhánh (i) Phân t ch huy động tiền gửi cá nhân theo kỳ hạn: Bảng 2.6 Cơ cấu tiền gửi cá nhân CB Đ k k qua năm theo kỳ hạn ĐVT: tỷ đồng Kỳ hạn Khơng kỳ hạn Tỷ trọng (%) Có kỳ hạn Tỷ trọng (%) Kỳ hạn đến 12 tháng Kỳ hạn 12 tháng 2014 38 10% 347 90% 250 97 2015 42 10,2% 370 89,8% 287 83 2016 58 10,7% 521 89,3% 440 81 2017 88 12,1% 639 87,9% 484 155 17 Số dư huy động tiền gửi cá nhân có kỳ hạn thường tăng trưởng ổn định qua năm, chiếm tỷ trọng cao gần 90% tổng số dư Điều c ng dễ nhận thấy phù hợp với việc sử dụng vốn, chi nhánh cho vay với nhiều thời hạn khác Quy mô tiền gửi không kỳ hạn tăng dần qua năm cụ thể: năm 2014 38 tỷ đồng, năm 2015 tăng 10,52% với mức tăng tuyệt đối tỷ đồng năm 2016 58 tỷ đồng tăng 38,09%, năm 2017 88 tỷ đồng tăng 51,72% Cho thấy, ACB trọng phát triển dự án lớn, có thời hạn vay dài nên cần thu hút lượng huy động tiền gửi không kỳ hạn để đáp ứng nhu cầu Các kỳ hạn đến 12 tháng chiếm ưu thế, thường có mức tăng trưởng hàng năm cao Mặc dù, kỳ hạn 12 tháng chiếm tỷ lệ nhỏ lại có bước chuyển hướng đột phá Năm 2015, 2016 liên tục giảm đến năm 2017 tăng gần gấp đôi so với năm 2016 (tăng 91,36%) Điều chứng tỏ, ACB trọng đầu tư dự án lớn, có tính khả thi cao (ii) Phân t ch huy động tiền gửi cá nhân theo oại tiền: Huy động tiền gửi cá nhân chi nhánh huy động chủ yếu VND USD, loại ngoại tệ khác EUR phát sinh Bảng 2.7 Cơ cấu tiền gửi cá nhân CB Đ k k qua năm theo loại tiền Loại tiền VND Tỷ trọng (%) Ngoại Tệ (quy VND) Tỷ trọng (%) 2014 375 97,4% 10 2,6% 2015 402 97,57% 10 2,43% ĐVT: tỷ đồng 2016 2017 568 717 98% 98,63% 11 10 2% 1,37% (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm ACB Đắk Lắk) Tiền gửi cá nhân ngoại tệ (quy VND) chiếm tỷ trọng 18 nhỏ chưa đến 3% tổng số dư huy động tiền gửi cá nhân có xu hướng giảm dần cụ thể năm 2014 chiếm 2,6%, năm 2015 chiếm 2,43%, năm 2016 chiếm 2% đến năm 2017 1,37%; điều chứng tỏ huy động tiền gửi cá nhân ngoại tệ không hấp dẫn khách hàng Trong tiền gửi cá nhân VND chiếm tỷ trọng cao Qua cho thấy huy động vốn nội tệ chi nhánh hoạt động mạnh, nguồn chủ đạo, nguồn vốn chi nhánh ln quan tâm khai thác tính ổn định cao tương đối bền vững chúng (iii) Phân t ch huy động tiền gửi cá nhân theo danh mục s n phẩm: Bảng 2.8 Cơ cấu tiền gửi cá nhân CB Đ k k qua năm theo sản phẩm ĐVT: tỷ đồng,% Năm 2014 Loại tiền Tiền gửi Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số dƣ Tỷ Số dƣ Tỷ Số dƣ Tỷ Số dƣ Tỷ (tỷ trọng (tỷ trọng (tỷ trọng (tỷ trọng đồng) (%) đồng) (%) đồng) (%) đồng) (%) 77 20,00 76 18,45 79 13,64 87 11,97 299 77,66 326 79,13 488 84,28 601 82,67 0 0 0 0 1,82 1,94 1,55 34 4,68 0,52 0,49 0,52 0,69 385 100 412 100 579 100 727 100 toán TGTK trả lãi cuối kỳ TGTK rút gốc phần TGTK lĩnh lãi định kỳ Tiền gửi trực tuyến Tổng 19 d Phân tích chi phí hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Chi phí hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân chi nhánh gồm chi phí trả lãi chi phí ngồi lãi, chi phí trả lãi tiền gửi chiếm tỷ trọng lớn Bảng 2.9 Hi u t huy động tiền gửi cá nhân giai đoạn 2014- 2017 ĐVT: %/năm Năm 2014 Chỉ tiêu VND Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 USD VND USD VND USD VND USD 2,2 9,4 2,0 7,8 1,2 6,9 3,5 10,7 3,2 9,2 2,4 8,1 1,3 1,3 1,2 1,4 1,2 1,2 Lãi suất bình quân trả cho 10,1 khách hàng (1) Giá mua vốn bình quân 11,6 Hội sở (2) Chênh lệch (2) – (1) 1,5 (Nguồn: ACB Đắk Lắk) e Về chất lượng dịch vụ hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân (i) Đặc điểm chung đối tượng khách hàng kh o sát: Về giới tính, 100 khách hàng gửi tiền có đến 85% khách hàng nữ 15% khách hàng nam Về độ tuổi, khách hàng từ 18-25 tuổi chiếm tỷ lệ 23% thường học sinh, sinh viên Từ 26-40 tuổi chiếm cao 35% khách hàng độ tuổi thường bắt đầu công việc ổn định, có mức lương cao Từ 40-50 tuổi chiếm tỷ lệ 24% phần lớn khách hàng độ tuổi công nhân viên, thu nhập ổn định Khách hàng 50 tuổi chiếm tỷ lệ 18%, nhóm khách hàng thường giảm chi tiêu, tăng tích l y 20 Về thu nhập, nhóm khách hàng có thu nhập từ 5.000.000 – 8.000.000 đồng chiếm tỷ lệ cao 37%, đa số cán nhân viên Nhóm khách hàng có thu nhập 8.000.000 đồng trở lên thường cán quan chức, hộ kinh doanh lớn (ii) Đánh giá khách hàng chất ượng dịch vụ hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân ACB Đắk Lắk: 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG DỊCH VỤ HUY ĐỘNG BẢO ĐẢM TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.3.1 Kết đạt đƣợc 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế b Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan: Nguyên nhân chủ quan: KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hƣớng chung Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Đắk Lắk 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Đắk Lắk 21 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 3.2.1 Mở rộng thêm mạng lƣới bán hàng Ngân hàng cố gắng trì thị phần huy động vốn cá nhân địa bàn mức ổn định lại thấp chiếm 4,7% Cần dịch chuyển số phòng trung tâm đến huyện phát triển Bn Hồ, huyện có tiềm lớn Cư Kuin, Ea Kar, Krơng Buk Từng bước chuẩn hóa mạng lưới bán hàng, đảm bảo bố trí đầy đủ người sở vật chất theo mơ hình phòng giao dịch chuẩn HSC quy định Thành lập Tổ bán hàng lưu động chi nhánh trọng huy động tiền gửi cá nhân 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ đổi phƣơng thức chăm sóc khách hàng (i) Duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng thông qua việc thường xuyên tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc trao đổi thông tin với khách hàng (ii) Phương thức chăm sóc khách hàng cần đổi theo hướng chăm sóc theo phân khúc khách hàng (iii) Thực việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng khách hàng, đối thủ cạnh tranh quy mơ rộng hơn, mang tính chun nghiệp 3.2.3 Tăng cƣờng công tác truyền thông, quảng bá thƣơng hiệu ACB 3.2.4 Hồn quy trình giao dịch Để đáp ứng điều kiện thực giao dịch cửa, chi 22 nhánh cần bố trí quầy giao dịch đảm bảo an tồn có nội quy công khai cho khách hàng; hệ thống trang thiết bị kết nối hoàn chỉnh thành mạng để lưu liện an tồn xác; có hệ thống máy tính trung tâm liệu dự phòng; có biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn bí mật liệu chương trình, mã khố truy cập hệ thống chữ ký điện tử; có hệ thống camera giám sát liên tục hoạt động Theo việc đầu tư cơng nghệ u cầu nguồn vốn lớn, chi nhánh áp dụng thí điểm quầy giao dịch điển hình trụ sở để khách hàng đến giao dịch bớt phải chờ đợi, thể tính chuyên nghiệp đại ngân hàng 3.2.5 Phát triển dịch vụ kèm với tiền gửi toán, đẩy mạnh bán chéo sản phẩm 3.2.6 Các giải pháp hỗ trợ a âng cao chất lượng nguồn nhân l c b âng cấp cơng ngh ngân hàng c Hồn hi n cơng tác đánh giá thi đua khen thưởng 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ VỀ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CÁ NHÂN 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Ngân hàng Nhà nước quan xây dựng sách tiền tệ, ban hành văn pháp lý để quản lý hoạt động NHTM, cần phải xây dựng sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với thời kỳ Các sách liên quan đến hoạt động huy động vốn Ngân hàng Nhà nước thời gian qua góp phần thực điều tiết vĩ mơ Cần có chế tài xử lý nghiêm khắc trường hợp cố tình phá vỡ quy định lãi suất trần hay biến tướng hình thức huy động tiền gửi để lách quy định Khi có chế tài thực thi góp phần hạn chế xáo trộn thị trường huy động vốn, ngân hàng cạnh tranh lành mạnh Thường xuyên thực công tác tra, giám sát hoạt động ngân hàng tạo điều kiện cho hoạt động ngân 23 hàng ổn định bền vững Tạo điều kiện cho NHTM liên kết với thành mạng lưới thị trường liên ngân hàng để áp dụng nhiều công nghệ đại vào hoạt động ngân hàng Ngoài ra, nguồn vốn thị trường liên ngân hàng nguồn quan trọng, thị trường phát triển khả huy động vốn cách vay NHTM nhiều hơn, điều đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp thiết NHTM 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam Cần ban hành sách khách hàng, đặc biệt việc ban hành tiêu thức phân loại khách hàng VIP cách thống nhất, phù hợp với quy mô đặc điểm hoạt động chi nhánh, Hỗ trợ công nghệ thông tin phần mềm việc thu thập thông tin khách hàng phục vụ công tác báo cáo, quản lý Hồn thiện chương trình theo dõi đánh giá hiệu dòng sản phẩm huy động tiền gửi, đối tượng khách hàng kỳ hạn để cán nhân viên dễ quản lý, báo cáo thống kê, theo dõi Phát huy tinh thần làm việc động Tổ theo dõi bán hàng thuộc phòng Quản lý bán sản phẩm bán lẻ HSC Thường xun có chương trình đào tạo dành cho cán lãnh đạo từ cấp Phó trưởng phòng trở lên 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh Đắk Lắk Ngân hàng Nhà nước tỉnh cần quan tâm đến tính chất nguồn vốn huy động này, cần liệt công tác tra giám sát đột xuất 24 KẾT LUẬN Luận văn đề cập hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại, đặc biệt sở lý luận hoạt động nhận tiền gửi ngân Luận văn giới thiệu bối cảnh kinh doanh ngân hàng c ng khái quát toàn lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2017 Đi sâu vào thực trạng hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân, đề tài đưa mục tiêu hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân giai đoạn đồng thời hệ thống lại biện pháp mà chi nhánh tiến hành để thực phương hướng đề Quan trọng hơn, đề tài vào phân tích kết hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân chi nhánh giai đoạn 2014-2017 thông qua việc phân tích cụ thể dựa tiêu chí phân tích quy mơ, phân tích thị phần, cấu huy động, phân tích chi phí huy động tiền gửi cá nhân chất lượng dịch vụ nhằm hướng đến đánh giá việc thực phương hướng đề Qua đó, luận văn nêu lên định hướng phát triển huy đồng tiền gửi cá nhân ACB Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2017 vào chiến lược phát triển huy động vốn chung Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam Dựa phần phân tích tình hình huy động tiền gửi cá nhân giai đoạn 2014-2017, luận văn đề xuất biện pháp nhằm hoàn huy động tiền gửi cá nhân ACB Đắk Lắk với mục tiêu tăng quy mơ, mở rộng thị phần Đồng thời chương đưa số kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu Việt Nam Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Lắk việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, hiệu cho ngân hàng đồng thời đảm bảo an toàn c ng lợi ích đáng khách hàng thời gian tới ... trạng hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương. .. tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk (Phòng Khách hàng cá nhân) từ năm 2014-2017 + Các khách hàng tiền gửi cá nhân địa bàn tỉnh có giao dịch Ngân hàng. .. trạng hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk thời gian qua đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk., Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đắk Lắk.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay