Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắc Lắk.

25 5 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ XUÂN THẮNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS Hoàng Dƣơng Việt Anh Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: PGS.TS Đỗ Phi Hoài Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Doanh nghiệp phận quan trọng tạo cải cho xã hội, tạo việc làm thịnh vượng quốc gia.Với tầm quan trọng đó, Chính phủ đặt đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có lực cạnh tranh, phát triển bền vững Và doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đắk Lắk khơng nằm ngồi xu hướng chung Nhận thức vai trò quan trọng doanh nghiệp phát triển kinh tế địa phương, năm qua hệ thống ngân hàng thương mại địa bàn Đắk Lắk trọng đến đối tượng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk ngân hàng tiên phong phát triển mạnh mẽ hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp địa bàn Tuy nhiên, trình triển khai nhiều lý chủ quan khách quan nên hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp VietinBank Đắk Lắk nhiều hạn chế dẫn đến kết chưa kỳ vọng Nhận thấy cần thiết việc nghiên cứu hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp tiềm phát triển hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk, tơi chọn đề tài nghiên cứu “ Hồn thiện hoạt n cho v n n hạn h ch hàn nh n hiệp Ngân hàng TMCP Côn thươn Việt N m – Chi nh nh Đ k L ” cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổn qu t: đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk 2 Nhiệm vụ n hiên cứu: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp hệ thống ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung cụ thể Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk thời gian gần để thấy rõ khó khăn,thuận lợi hội để mở rộng loại hình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh ĐắkLắk b Phạm vi nghiên cứu Thời gian: Phân tích đánh giá giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017, định hướng phát triển năm đến Không gian: Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk Nội dung: Nghiên cứu vấn đề hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập thông tin, số liệu; Phương pháp phân tích – tổng hợp số liệu; Phương pháp so sánh – đối chiếu; Phương pháp khảo sát, điều tra, vấn Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk 3 Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6.1 Các báo Tạp Chí khoa học có liên quan đến đề tài năm gần - Tác giả TS Phạm Thị Hà (2018), “Chính sách tài hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa số quốc gia học cho Việt Nam” đăng tạp chí Tài ngày 24/03/2018; - Tác giả PGS.TS Trần Kim Chung, Tô Ngọc Phan – Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (2018), “Vai trò động lực kinh tế tư nhân phát triển kinh tế Việt Nam”, đăng tạp chí Tài ngày 15/02/2018; - Tác giả Nguyễn Thị Hiền – Phó viện trưởng viện chiến lược ngân hàng (2017), “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận hiệu nguồn vốn tín dụng ngân hàng” đăng tạp chí Tài ngày 26/11/2017; - Nhóm tác giả NCS Nguyễn Thị Gấm, THS Nguyễn Thanh Tùng, THS.Phạm Quang Hưng, “Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam”, đăng tạp chí Tài ngày 20/08/2017; - Tác giả Nguyễn Ngọc Hà(2016), “Phát triển doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” đăng tạp chí Tài ngày 13/11/2016; - Tác giả Ths.Nguyễn Hữu Mạnh (2016), “ Doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn ngân hàng: Những vấn đề đặt ra?” đăng tạp chí Tài Chính ngày 08/10/2016; - Tác giả Lê Thị Bích Ngọc (2016), “ Giai đoạn phát triển khả tiếp cận vốn ngân hàng DNVVN Việt Nam, Tạp chí kinh tế phát triển số 223, tháng 11 năm 2016; 6.2 Các luận văn Cao học bảo vệ Đại học Đà Nẵng có liên quan trực tiếp đến đề tài ba năm gần - Luận văn thạc sĩ tác giả Lê Nghĩa Đức Hòa (2017),“Hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk”, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng - Đại học Đà Nẵng - Luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Hữu Mạnh Cường (2015) “Phân tích tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk” Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng - Trường Đại học Đà Nẵng; Luận văn thạc sĩ tác giả Trần Thị Minh Hiền (2015), “Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn thạc sĩ, Tài ngân hàng – Đại học Kinh tế Đà Nẵng - Luận văn thạc sĩ tác giả Trương Thùy Liên (2015), “Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Quảng Ngãi”, Luận văn thạc sỹ, Tài Ngân hàng - Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng - Luận văn thạc sĩ tác giả Bùi Đình Hiếu (2016), “ Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐăkLắk”, Luận văn thạc sĩ, Tài ngân hàng – Đại học Kinh tế Đà Nẵng Khoảng trống nghiên cứu: Trong giai đoạn 2014 – 2017, có nhiều nghiên cứu tình hình cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp, VietinBank Đắk Lắk lại chưa có nghiên cứu đề cập đến vấn đề cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp 5 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm a Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu lợi nhuận b Khái niệm doanh nghiệp Doanh nghiệp tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, có đầy đủ tư cách pháp nhân, thành lập theo quy định pháp luật để thực hoạt động kinh doanh nhằm mục đích kiếm lợi nhuận Theo Luật doanh nghiệp năm 2014, doanh nghiệp bao gồm loại hình sau: Doanh nghiệp nhà nước; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty cổ phần; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân c Khái niệm cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại - Kh i niệm cho vay: Cho vay hình thức cấp tín dụng NHTM, theo ngân hàng cho vay giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả đầy đủ hạn số tiền gốc, lãi - Kh i niệm cho v n n hạn ối với h ch hàn nh n hiệp: Cho vay ngắn hạn doanh nghiệp khoản vay có thời hạn vay tới 12 tháng 6 1.1.2 Các hình thức cho vay ngân hàng doanh nghiệp a Căn vào thời hạn cho vay b Căn vào hình thức đảm bảo c Căn vào phương thức cho vay 1.1.3 Đặc điểm cho vay ngắn hạn doanh nghiệp + Số lượng khách hàng vay vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn; + Cho vay ngắn hạn (dưới 12 tháng) nhằm bổ sung vốn lưu động tạm thời thiếu doanh nghiệp; + Đối tượng cho vay bao gồm: giá trị vật tư hàng hóa; Chi phí sản xuất lưu thông để tạo thành phẩm; Giá trị tiền tệ toán bao gồm quỹ tiền mặt chuẩn bị thu mua vật tư hàng hóa chứng từ giao hàng thời gian toán + Lãi suất cho vay ngắn hạn thấp lãi suất cho vay trung dài hạn + Mục đích sử dụng vốn vay ngắn hạn doanh nghiệp tập trung phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh… + Nguồn trả nợ tiền vay từ nguồn bán hàng, nguồn khấu hao, lợi nhuận, nguồn thu hợp pháp khác + Hệ thống sở vật chất, sở kinh doanh, công nghệ thông tin đại hơn, báo cáo rõ ràng, kiểm tốn tổ chức có uy tín (nếu có) + Rủi ro xảy gây tổn thất lớn cho ngân hàng thương mại 1.1.4 Những rủi ro cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp a Khái niệm rủi ro cho vay b Nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM - N u ên nhân chủ qu n - Nguyên nhân khách quan c Quản lý rủi ro cho vay Là toàn q trình nhận diện, đo lường, đánh giá, kiểm sốt, giám sát báo cáo rủi ro nhằm tối đa hóa lợi nhuận phạm vi mức độ rủi ro chấp nhận 1.2 CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Các tiêu định tính 1.2.2 Các tiêu định lƣợng - Nhóm tiêu phản ánh qu mô cho cho v n n hạn h ch hàn nh n hiệp - Nhóm tiêu phản nh cấu cho v n n hạn ối với nh n hiệp - Nhóm tiêu phản nh chất lượn cho v n n hạn ối với nh n hiệp 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 1.3.1 Các nhân tố đến từ ngân hàng - Về vị rủi ro ngân hàng - Về sách tín dụng, sách huy động vốn ngân hàng - Về quy trình tín dụng - Về chất lượng nhân sự, công tác tổ chức ngân hàng - Về sở hạ tầng, kỹ thuật, cơng nghệ - Về thơng tin tín dụng 1.3.2 Các nhân tố đến từ doanh nghiệp - Phương án sản xuất kinh doanh - Khả quản lý, điều hành doanh nghiệp - Năng lực tài - Ý thức, thiện chí doanh nghiệp 1.3.3 Các nhân tố khác - Hệ thống luật pháp, chế, sách Nhà nước - Sự phát triển hệ thống thị trường tài chính, bất ổn kinh tế, trị xã hội - Mơi trường tự nhiên KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương hệ thống hóa lại sở lý luận hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại, tiêu để đánh giá kết hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp nhân tố tác động đến hoạt động cho vay Đây sở để tác giả đánh giá thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp VietinBank Đắk Lắk 9 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển VietinBank Đắk Lắk thành lập vào ngày 12/02/1999 theo định số 021/QĐ- HĐQT- NHCT1 chủ tịch HĐQT NH Cơng thương Việt Nam thức vào hoạt động từ ngày 08/07/1999 địa 35 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk Sau 19 năm hoạt động, VietinBank ĐắkLắk ngày phát triển khẳng định vị thể NH lớn địa bàn tỉnh Đắk Lắk 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ Tính đến 30/06/2018, VietinBank Đắk Lắk có tổng số lao động 159 người, tăng lần so với thời điểm NH thành lập Trong cán biên chế chiếm 97% có trình độ đại học đại học, lại đào tạo qua hệ cao đẳng, trung học chuyên ngành ngân hàng NHCT Đăk Lăk có 14 phòng hoạt động theo chức riêng phân công theo đạo điều hành Ban giám đốc 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk a Huy động vốn Trong thời gian qua chi nhánh bám sát theo định hướng chủ trương đạo ngành cơng tác nguồn vốn, cơng tác huy động vốn năm qua có bước tăng trưởng 10 khả quan đánh dấu bước thành công việc triển khai công tác huy động vốn địa phương b Hoạt động tín dụng Dư nợ cho vay VietinBank Đắk Lắk có bước tăng trưởng qua năm, giai đoạn 2014-2017 thời điểm dư nợ cho vay KHDN chiếm 50% tổng dư nợ cho vay chi nhánh Tuy nhiên, từ năm 2015 đến năm 2017 tỷ trọng cho vay doanh nghiệp giảm thấp năm 2014 nguyên nhân với việc đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp chi nhánh đẩy mạnh cho vay loại hình cho vay khác, đặc biệt cho vay bán lẻ, theo định hướng VietinBank Việt Nam c Về hoạt động khác - Thu dịch vụ bảo lãnh: Chi nhánh tập trung công tác bán chéo sản phẩm, khai thác loại thẻ nhằm tối đa hóa việc cung cấp dịch vụ đến khách hàng, đồng thời tăng thêm nguồn thu, tiếp tục trì đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ sản phẩm phái sinh, phát hành thư bảo lãnh - Dịch vụ chuyển tiền: Năm 2017 tập trung đầy mạnh dịch vụ toán chuyển tiền qua kênh toán song phương liên ngân hàng, áp dụng sách phí phù hợp, giao dịch nhanh thuận tiện cho khách hàng - Dịch vụ thẻ, máy ATM, POS: Năm 2017 tiêu dịch vụ thẻ định hướng trọng tập trung vào chất lượng tính hiệu quả, tập trung vào đơn vị chuyển lương - Dịch vụ chi trả Kiều hối: Trong năm 2017, chi nhánh tận dụng tốt chương trình khuyến mại NHCTVN nhằm thu hút khách hàng nhận kiều hối qua chi nhánh Tuy nhiên, lượng kiều hối khách hàng nhận qua VietinBank hạn chế chiếm tỷ 11 trọng thấp so với lượng kiều hối chuyển địa bàn - Công tác tiền tệ - kho quỹ: Công tác đảm bảo an tồn kho quỹ ln nhiệm vụ Ban lãnh đạo quan tâm hàng đầu hoạt động kinh doanh chi nhánh d Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 – 2017 Mặc dù tiêu trọng yếu có tăng trưởng mạnh ổn định, canh tranh phải hạ lãi suất cho vay, số trích lập DPRR lớn để xử lý số trường hợp nợ xấu phát sinh, nên đến cuối năm 2017, lợi nhuận chi nhánh đạt 112.902 triệu đồng, tăng 8% so với kỳ năm trước Nhìn chung, năm qua, quan tâm lãnh đạo, đạo thường xuyên, sâu sát Ban Lãnh đạo - Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ban Lãnh đạo Chi nhánh kịp thời triển khai chế, sách hoạt động Tiền tệ, Tín dụng dịch vụ ngân hàng, tập trung nguồn vốn hỗ trợ cho vay sản xuất kinh doanh, xem xét cấu lại thời hạn trả nợ, giảm chi phí để bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung xử lý, thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NHCT Việt Nam giao 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2014 - 2017 2.2.1 Bối cảnh cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp a Bối cảnh bên Liên tiếp năm 2016, 2017 06 tháng đầu năm 2018, bối cảnh, sản lượng cà phê bị sụt giảm, mặt hàng xuất chủ lực tỉnh cà phê, cao su, hồ tiêu…bị giảm giá mạnh kéo 12 dài, tình hình dịch bệnh ni trồng tiếp tục diễn ra,…, nhiên kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục có bước phát triển ổn định, an ninh trị trật tự an toàn xã hội giữ vững Số lượng KHDN đăng ký thành lập tăng mạnh qua năm b Bối cảnh bên Năm 2017 tiếp tục ghi nhận phát triển quan trọng VietinBank nói chung VietinBank Đắk Lắk nói riêng Hoạt động kinh doanh ngân hàng có tăng trưởng mạnh mẽ bứt phá quy mô hiệu 2.2.2 Mục tiêu giải pháp chi nhánh thực cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp a Mục tiêu - Dư nợ đến 31/12/2018 mục tiêu đặt đạt 4.050 tỷ đồng - Tiếp tục tập trung phát triển mạnh phân khúc KHDN với mục tiêu đưa dư nợ cho vay ngắn hạn phân khúc Chi nhánh đứng hàng đầu địa bàn tỉnh Đắk Lắk Khu vực Miền trung Tây Nguyên b Giải pháp - Cán QHKH tập trung chăm sóc khách hàng hữu - Duy trì số lượng khách hàng có, tìm kiếm tăng trưởng mạnh số lượng khách hàng - Khai thác triệt để mạng lưới nhà cung cấp đầu vào, đầu địa bàn khách hàng hữu - Tìm kiếm khách hàng từ nguồn thơng tin quan thuế, Hải quan, Sở kế hoạch đầu tư, thông tin từ NHCTVN - Thiết lập trì tốt quan hệ với Sở, Ban ngành để kịp thời nắm bắt thông tin dự án triển khai địa bàn thực tiếp thị đơn vị thi công, thực dự án 13 - Tập trung tìm kiếm, phát triển khách hàng theo nhóm ngành hàng mục tiêu ưu tiên phát triển (thương mại, dịch vụ), ngành hàng có tiềm (chế biến công nghiệp nhẹ,…) đảm bảo tiếp cận 100% doanh nghiệp lớn, có hoạt động kinh doanh bền vững, ổn định uy tín nhóm ngành địa bàn 2.2.3 Quy trình cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Vietinbank ĐắkLắk Bước 1: Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp tín dụng Bước 3: Thẩm định: Bước 4: Tái thẩm định Bước 5: Quyết định tín dụng Bước 6: Thơng báo định tín dụng Bước 7: Soạn thảo, ký kết HĐCTD Bước 8: Hoàn thiện thủ tục nhận bảo đảm cấp tín dụng Bước 9: Bàn giao rà sốt hồ sơ cấp tín dụng Bước 10: Giải ngân theo HĐCTD ký kết Bước 11: Kiểm tra, giám sát sau cấp tín dụng quản lý thu hồi nợ Bước 12: Xử lý phát sinh Bước 13: Thanh lý HĐCTD Bước 14: Lưu hồ sơ tín dụng 2.2.4 Thực trạng cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp VietinBank Đắk Lắk a Kết hoạt động cho vay ngắn hạn KHDN VietinBank Đắk Lắk - Dư nợ n n hạn theo loại h nh DN Giai đoạn 2014 – 2017, cấu dư nợ ngắn hạn KHDN qua 14 năm có dịch chuyển giảm dần từ khối Doanh nghiệp nhà nước sang Doanh nghiệp tư nhân - Dư nợ n n hạn theo ngành inh tế Giai đoạn 2014 – 2017, tổng cấu dư nợ cho vay ngắn hạn KHDN, có dịch chuyển từ lĩnh vực nơng nghiệp sang lĩnh vực thương mại, dịch vụ…, hướng đắn theo định hướng phát triển chi nhánh theo xu phát triển địa phương - Dư nợ n n hạn theo phươn thức cho v Phương thức cho vay theo hạn mức ngắn hạn KHDN nói riêng Vietinbank Đắk Lắk nói chung tồn địa bàn chiếm tỷ lệ cao so với phương thức cho vay lần - Dư nợ n n hạn theo h nh thức bảo ảm: Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn TSBĐ VietinBank Đắk Lắk qua năm 2014 -2017 dao động từ 12% - 14% tổng dư nợ ngắn hạn Tỷ lệ địa bàn tỉnh dao động từ 7-14% qua năm - Về số lượn VietinB n Đ h ch hàn nh n hiệp v vốn n n hạn L Tính tới năm 2017, số lượng khách hàng doanh nghiệp quan hệ vay vốn ViettinBank Đắk Lắk đạt 415 doanh nghiệp, tăng 188 doanh nghiệp so với năm 2014, số tăng trưởng ấn tượng b Chất lượng tín dụng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Nhìn chung, tỷ lệ nợ xấu cho vay cho vay ngắn hạn KHDN mức 0.5%, cho thấy năm qua VietinBank Đắk Lắk chấp hành tốt tiêu nợ xấu Ngân hàng Công Thương Việt Nam giao 15 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHDN TẠI VIETINBANK ĐẮK LẮK 2.3.1 Kết đạt đƣợc - Tốc độ tăng trưởng dư nợ ngắn hạn KHDN năm 2017 tăng 39% so với năm 2014 ( từ 1.712 tỷ đồng tăng lên 2.386 tỷ đồng ) - Số lượng KHDN năm 2017 tăng 47,57% so với năm 2014 ( từ 227 khách hàng tăng lên 415 khách hàng ) - Bên cạnh chất lượng nợ ngắn hạn KHDN chi nhánh ln trì mức thấp so với TCTD địa bàn khu vực Năm 2017, nợ xấu cho vay ngắn hạn KHDN chiểm 0.25% dư nợ ngắn hạn KHDN 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Về phía ngân hàng Mức t n trư n dư nợ cho v n n hạn KHDN củ chi nh nh chư tươn xứn với nhu cầu tiềm n n ph t triển củ DN ị bàn Thị phần dư nợ cho v ị bàn Đ L n n hạn KHDN củ chi nh nh thấp, chư tươn xứn với tiềm n n mạnh củ thươn hiệu VietinB n + Chưa đa dạng hóa ngành nghề cho vay ngắn hạn KHDN - Về phía doanh nghiệp + Khó h n tron việc tiếp cận vốn v + Khả n n inh nh, sử dụn vốn củ n ân hàn hạn chế Kh ch hàn có th i trả nợ hôn tốt 16 b Nguyên nhân chủ yếu - Về phía ngân hàng Chư m r n mạn lưới Chư dạn ho lĩnh vực cho v Chất lượn dịch vụ phục vụ ối tượn n hiệp chư h ch hàn nh ược tốt + Nhân phục vụ ối tượn KHDN chư ược trọn Cơ chế s ch, qu tr nh nhiều iểm bất cập Việc triển h i c c iải ph p b n hàn củ hối KHDN chư ồn b T nh trạn thiếu thôn tin, thôn tin hôn x c + Biện ph p hỗ trợ h ch hàn s u hi v vốn chư tốt - Về phía khách hàng + Phươn n inh nh thi, b o c o tài minh bạch rõ ràn n n tài củ tài sản ảm bảo hôn h ch hàn ém, ủ Khả n n sử dụn vốn củ nh n hiệp ém Đạo ức củ h ch hàn - Các nguyên nhân khác Môi trườn cạnh tr nh t tron hệ thốn c c NHTM Việt N m Môi trườn ph p lý có nhữn tr n ại cho hoạt ngân hàng n củ 17 KẾT LUẬN CHƢƠNG Thơng qua chương 2, tác giả tìm hiểu đánh giá tình hình kinh doanh hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Đắk Lắk, qua đánh giá kết đạt được, giải pháp chi nhánh áp dụng, hạn chế tồn hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp VietinBank Đắk Lắk Từ làm để đưa khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp VietinBank Đắk Lắk 18 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hƣớng phát triển nhà nƣớc Việt Nam phải đẩy mạnh tái cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa tri thức đổi mới, sáng tạo, khoa học công nghệ cao, doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân động lực nâng cao sức cạnh tranh tính tự chủ kinh tế Mục tiêu đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có lực cạnh tranh, phát triển bền vững 3.1.2 Định hƣớng phát triển địa phƣơng Triển khai số biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích doanh nghiệp phát triển, đầu tư vào phát triển sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh 3.1.3 Định hƣớng phát triển VietinBank Đắk Lắk - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay ngắn hạn DN cách vững chắc, với chất lượng tín dụng tốt - Tập trung đẩy mạnh việc phát triển khách hàng DN khu vực thị trường mục tiêu NH - Khống chế tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn DN mức thấp 0.2% tổng dư nợ 19 3.2 KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 3.2.1 Thu hút mở rộng mạng lƣới khách hàng Chi nhánh cần phải mở rộng địa bàn hoạt động, phát triển thêm phòng giao dịch địa bàn kinh tế phát triển, giao thông thuận lợi 3.2.2 Đa dạng hoá lĩnh vực cho vay Ngân hàng nên tăng cường mở thêm quan hệ tín dụng cho nhiều doanh nghiệp thuộc ngành hoạt động khác 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ phục vụ đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp Chất lượng dịch vụ ngày hồn hảo, có chất lượng cao khách hàng gắn bó lâu dài chấp nhận ngân hàng 3.2.4 Chú trọng công tác nhân sự, cơng tác thẩm định Hiện nay, tình trạng CBQHKH địa bàn PGD huyện tình trạng tải kiêm nhiệm nhiều việc từ khâu tiếp thị bán hàng đến thẩm định, tác nghiệp xử lý sau cho vay, kiểm tra giám sát vốn vay Bên cạnh đó, để giảm thiểu đến mức thấp khoản nợ xấu đưa định phù hợp, thẩm định khâu quan trọng việc định cho vay giúp ngân hàng phòng ngừa rủi ro khoản nợ 3.2.5 Tăng chất lƣợng việc thu thập thơng tin Ngân hàng cần tìm nguồn thơng tin khác doanh 20 nghiệp như: từ bạn hàng, quan chủ quản doanh nghiệp có quan hệ tín dụng trước đây, thơng tin CIC… 3.2.6 Tăng cƣờng công tác hỗ trợ khách hàng sau vay vốn, nâng cao chất lƣợng kiểm tra kiểm sốt, phòng ngừa nợ hạn Sau giải tốt vấn đề nhân việc trì mối liên hệ thường xuyên với KHDN sau vay vốn việc làm quan trọng Biện pháp phòng ngừa khoản vay dẫn đến nợ hạn thực ngân hàng tiến hành kiểm tra việc thực vốn vay 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC BỘ NGÀNH ĐỊA PHƢƠNG, NHNN, VIETINBANK VIỆT NAM 3.3.1 Đối với ngành địa phƣơng a Thành lập quan chuyên trách b Cần có chế tài, quy định hợp lý chặt chẽ c Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp d Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực hội kinh doanh doanh nghiệp e Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp f Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp doanh nghiệp 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nƣớc - Điều hành sách tiền tệ chủ động linh hoạt, chặt chẽ, trì mặt lãi suất thị trường mức hợp lý, đồng thời bảo đảm Mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ, góp phần tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp - Tiếp tục đạo tổ chức tín dụng thực số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn tín dụng 21 - Chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu chương trình kết nối doanh nghiệp ngân hàng chương trình bình ổn giá địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 3.3.3 Đối với VietinBank Việt Nam a Nâng cấp hệ thống CNTT, sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử, đại hóa hệ thống ngân hàng b Cải thiện quy trình cho vay c Đa dạng sản phẩm cho vay 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG Thông qua nội dung chương 3, tác giả lần tổng kết lại kết thực hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp, nêu lên định hướng phát triển đối tượng khách hàng VietinBank Đắk Lắk, từ tác giả đưa số khuyến nghị để hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk số kiến nghị bộ, ngành địa phương, Ngân hàng Nhà nước NH Công Thương Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho VietinBank Đắk Lăk hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp 23 KẾT LUẬN Trước bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực giới, cạnh tranh khốc liệt, vấn đề quản lý, sở vật chất, nguồn lực, kinh nghiệm quản lý, khả tiếp cận nguồn vốn khó khăn hàng loạt thách thức mà doanh nghiệp gặp phải thời điểm Doanh nghiệp cần tiếp sức Ngân hàng thương mại hết, việc tiếp cận nguồn vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh thực cần thiết, giúp doanh nghiệp trì mở rộng hoạt động kinh doanh Phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp góp phần quan trọng vào phát triển hoạt động kinh doanh cân đối cấu khách hàng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk Với mục tiêu trên, tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề lý thuyết liên quan đến cho vay ngắn hạn doanh nghiệp, đánh giá thực trạng, đồng thời kết đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân; từ đưa khuyến nghị mang tính thực tiễn nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk Quan luận văn này, tác giả hy vọng khuyến nghị quan tâm áp dụng VietinBank Đắk Lắk thời gian tới ... đề cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp 5 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG DOANH. .. nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp VietinBank Đắk Lắk 18 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG... trạng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp VietinBank Đắk Lắk 9 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắc Lắk., Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắc Lắk.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay