Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk

24 2 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN NGỌC SƠN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐẮKLẮK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2018 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN NGỌC ANH Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: GS TS Dương Thị Bình Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với xu phát triển kinh tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam trình đổi đạt thành công định Trong trình hội nhập, cạnh tranh ngày diễn gay gắt, đặt hệ thống ngân hàng Việt Nam trước vận hội thử thách phải đối mặt Hoạt động hệ thống ngân hàng đạt kết tốt tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển ngược lại hoạt động yếu ngân hàng ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế.Trong hệ thống NHTM Việt Nam, BIDV Việt Nam ngân hàng có chất lượng phục vụ uy tín lớn Trải qua 60 năm hình thành phát triển, ngân hàng BIDV Việt Nam xây dựng hình ảnh ngân hàng đại, uy tín chỗ đứng vững với hệ thống mạng lưới rộng khắp nước, đó, hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp sản phẩm chiến lược BIDV Việt Nam Hòa nhịp đổi ngân hàng BIDV Việt Nam, BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk có đổi đáng khích lệ hoạt động huy động vốn cho vay doanh nghiệp thể qua tốc độ tăng trưởng hoạt động giai đoạn 2014-2017 Dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk tăng khoảng 10%-20% qua năm, tỷ lệ nợ xấu ngưỡng an tồn, 3% dư nợ ln chiếm giữ vị trí chi nhánh lớn hệ thống Ngân hàng BIDV Việt Nam Kết phần nhờ môi trường hoạt động tương đối thuận lợi BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk nằm địa bàn phát triển mạnh Tỉnh ĐắkLắk, có tốc độ tăng trưởng cao, quan, doanh nghiệp liên tiếp thành lập, dân cư tập trung ngày đông, nhu cầu đời sống không ngừng gia tăng nên hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển Tuy nhiên, so với yêu cầu tiềm kết phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp chưa tương xứng Hoạt động tồn điểm bất cập, cần tìm kiếm giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động để đạt mục tiêu phát triển mà NH kỳ vọng Mặt khác, nay, chưa có cơng trình đề tài nghiên cứu BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk Với lý “Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk” lựa chọn làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp, với mong muốn góp phần hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn chi nhánh thời gian đến, qua giúp ngân hàng phát triển ổn định tương lai Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài tập trung vào nội dung sau: - Hệ thống hóa sở lý luận hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM kinh tế thị trường - Phân tích, đánh giá thực trạng hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk 3 - Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại, cụ thể: giao dịch viên, cán quan hệ khách hàng, cán tín dụng phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp, phòng giao dịch khách hàng có quan hệ vay vốn ngân hàng - Phạm vi nghiên cứu: + Không gian: Ngân hàng BIDV Việt Nam- chi nhánh Bắc ĐắkLắk + Thời gian: Số liệu tình hình thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn ngân hàng từ 2014 – 2017, đề xuất định hướng khuyến nghị cho giai đoạn 2018-2020 Nội dung oàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng D iệt Nam - chi nhánh ắc ĐắkLắk Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp đọc thu thập liệu sơ cấp - Phương pháp tiến hành khảo sát điều tra - Phương pháp so sánh, phân tích - Phương pháp tổng hợp Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Ý nghĩa mặt khoa học: góp phần hệ thống sở lý luận hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp N TM, làm rõ tính chất đặc thù cho vay ngắn hạn doanh nghiệp - Ý nghĩa mặt thực tiễn đề tài nghiên cứu góp phần hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn ngân hàng BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk sở hệ thống kết đạt hạn chế, đưa số khuyến nghị để mở rộng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tham khảo, từ viết tắt, nội dung đề tài nghiên cứu luận văn bao gồm chương sau Chương Cơ sở l luận hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk Chương Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại a Khái niệm ngân hàng thương mại Mặc dù N TM đời từ lâu nhà kinh tế chưa thống định nghĩa ngân hàng khác biệt luật pháp, số lượng nghiệp vụ, bối cảnh kinh tế, xã hội vùng khác Theo Luật tổ chức tín dụng củaViệt Nam (2011): “Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng theo quy định Luật Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng bao gồm: NHTM, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác xã, đó, NHTM loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Luật nhằm mục tiêu lợi nhuận” Hoạt động ngân hàng theo định nghĩa luật việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên nghiệp vụ nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản b Các hoạt động kinh doanh chủ yếu ngân hàng thương mại 1.1.2 Cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại a Khái niệm cho vay ngắn hạn doanh nghiệp b Đặc điểm hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp c Vai trò nguồn vốn tín dụng ngắn hạn ngân hàng doanh nghiệp d Sự cần thiết phair mở rộng nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp cuả ngân hàng thương mại 1.1.3 Các phương thức cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại a Cho vay ứng trước lần b Cho vay theo hạn mức tín dụng c Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng d Cho vay theo hạn mức thấu chi 1.1.4 Tiêu chí đánh giá kết cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại a Về quy mô cho vay ngắn hạn doanh nghiệp - Tỉ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp: TT(dn) = [DN(1)/DN] * 100% Trong TT(dn) tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp/Tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp DN(1) Dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp DN: Tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp ngân hàng - Mức tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp M(dn) = DN(t) – DN(t-1) Trong M(dn) mức tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp DN(t) dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp năm t DN(t-1) dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp năm t-1 - Tốc độ tăng dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp T(dn) = [M(dn) / DN(t-1)] * 100% Trong T(dn) tốc độ tăng dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp M(dn) mức tăng dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp DN(t-1) dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp năm t-1 b Về cấu cho vay ngắn hạn đồi với doanh nghiệp c Về chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp 1.2 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Nhân tố thuộc phía doanh nghiệp 1.2.2 Nhân tố thuộc phía ngân hàng 1.2.3 Các nhân tố khác KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương khái quát nội dung tổng quan hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp N TM.Thêm vào đó, chương luận văn đưa tiêu đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp N TM cần thiết việc hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp N TM Các sở l luận trình bày chương tảng cho việc đánh giá thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng BIDV iệt Nam - chi nhánh ắc ĐắkLắk, sở để đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng BIDV iệt Nam- chi nhánh ắc ĐắkLắk thời gian đến góp phần giúp ngân hàng BIDV tồn hiệu iệt Nam- chi nhánh ắc ĐắkLắk phát triển an CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI BIDV VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐẮKLẮK 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT BIDV VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐẮKLẮK 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV Việt Nam – chi nhánh Bắc ĐắkLắk 2.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐắkLắk * Ban Giám đốc * Phòng Khách hàng doanh nghiệp * Phòng khách hàng cá nhân * Phòng Quản lý rủi ro * Phòng Quản trị tín dụng * Phòng Giao dịch khách hang * Phòng Quản lý Dịch vụ kho quỹ * Phòng Kế hoạch – Tổng hợp * Phòng Tài – Kế tốn * Phòng Tổ chức hành * n ia ị 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Việt Nam – chi nhánh Bắc ĐắkLắk a Hoạt động huy động vốn BIDV Việt Nam – chi nhánh Bắc ĐắkLắk Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk giai đoạn 2015-2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2015 Chỉ tiêu Tiền gởi tốn Tiền gởi có Năm 2016 Năm 2017 Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ tiền trọng tiền trọng tiền trọng ( tỷ ) (%) ( tỷ ) (%) ( tỷ ) (%) 160 19,02 168 18,18 209 18,49 237 28,18 276 29,87 352 31,16 392 46,61 421 45,57 486 43,01 52 6,19 59 6,38 83 7,34 841 - 924 - 1.095 - kỳ hạn Tiền gửi tiết kiệm Phát hành GTCG Tổng cộng Nguồn: Báo cáo tài chi nhánh từ năm 2015-2017 10 b Hoạt động cho vay BIDV Việt Nam – chi nhánh Bắc ĐắkLắk Bảng 2.2: Tình hình dư nợ BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk giai đoạn 2014 - 2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 tiêu Số Tỷ Số Số Số dư tiền trọng tiền trọng tiền trọng tiền trọng nợ (tỷ) (%) (tỷ) (%) (tỷ) (%) (tỷ) (%) 1.048 51,94 1.244 46,25 1.443 45,25 1.641 43,44 970 48,06 1.446 53,75 1.747 54,75 2.138 56,56 2.018 100 2.690 100 3.190 100 3.779 100 Ngắn hạn Tỷ Tỷ Tỷ Trung dài hạn Tổng cộng Nguồn: Báo cáo tài chi nhánh từ năm 2014-2017 c Hoạt động dịch vụ BIDV Việt Nam – chi nhánh Bắc ĐắkLắk d Kết kinh doanh BIDV Việt Nam – chi nhánh Bắc ĐắkLắk 11 Bảng 2.5 Lợi nhuận BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk giai đoạn 2014-2017 đơn vị tính: Tỷ đồng Tốc độ tăng Chỉ tiêu Thu nhập Chi phí Lợi nhuận sau thuế 2014 2015 2016 2017 2015 /2014 2016/ 2015 2017/ 2016 78,4 108,6 128,6 149,8 38,52% 18,41% 16,48% 27,87 45,42 48,3 51,97 62,97% 6,34% 7,60% 50,53 63,18 80,3 97,83 25,03% 27,09% 21,83% Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh BIDV chi nhánh Bắc ĐắkLắk 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI BIDV VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐẮKLẮK 2.2.1 Chính sách cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐắkLắk 2.2.2 Quy trình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐắkLắk iện nay, trình tự thủ tục cấp tín dụng ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp D iệt Nam - chi nhánh ắc ĐắkLắk thực theo quy trình cho vay sau a) Khách hàng lập nộp hồ sơ vay vốn đến ngân hàng b) Ngân hàng thẩm định hồ sơ vay vốn định cho vay c) Ngân hàng xác định tiêu cho vay ký kết hợp đồng tín dụng với khách hàng d) Mở tài khoản cho vay phát tiền vay 12 e) Thu nợ g) Lãi tiền vay 2.2.3 Thực Trạng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐắkLắk a Tình hình chung cho vay doanh nghiệp BIDV Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐắkLắk Hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp hoạt động quan trọng nghiệp vụ NHTM, mang lại cho NHTM doanh thu lợi nhuận lớn Bảng 2.6 Tình hình chung cho vay doanh nghiệp BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk giai đoạn 2014-2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2014 TT Chỉ tiêu Thực Dư nợ cho vay 1.211 DN A Ngắn hạn 775 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tỷ lệ ( %) Thực Tỷ lệ ( %) Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ ( %) 60,01 1.479 54,98 1.946 66,18 2.456 75,01 63,99 840 56,79 955 49,08 1.431 58,27 B Trung dài hạn 436 36.01 639 43,21 991 50,92 1.025 41,73 Nợ xấu 44,295 2,19 65,905 2,45 67,309 2,11 60,086 1,59 A Ngắn hạn 24,36 54,99 39,54 59,99 30,289 45 39,055 64,99 45,01 26,365 40,01 37,02 55 21,031 35,01 B Trung dài hạn 19,93 Nguồn: Báo cáo tài i n án iai đ ạn 2014-2017 13 b Tình hình cho vay ngắn hạn theo loại hình doanh nghiệp Bảng 2.7 Tình hình cho vay ngắn hạn theo loại hình doanh nghiệp BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk giai đoạn 2014-2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Chỉ tiêu Thực DNNN Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) Thực Tỷ lệ (%) 77,5 10 79,8 9,5 87,86 9,2 120,204 8,4 116,25 15 115,92 13,8 146,115 15,3 213,219 14,9 193,75 25 228,48 27,2 255,94 26,8 425,007 29,7 DNTN 279 36 281,4 33,5 333,295 34,9 492,264 34,4 HTX 108,5 14 134,4 16 131,79 13.8 180,306 12,6 775 100 840 100 955 100 1.431 100 Cty CP Cty TNHH Tổng cộng Nguồn: Báo cáo tài i n án iai đ ạn 2014-2017 14 c Tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp theo hình thức bảo đảm Bảng 2.8 Tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp theo hình thức bảo đảm BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk giai đoạn 2014-2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Hình thức Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ Thực (%) (%) Thế chấp 447,175 57,7 493,08 58,7 498,51 Cầm cố 181,35 23,4 213,36 25,4 Tín chấp 102,3 13,2 94,08 44,175 5,7 39,48 đảm bảo hác Tỷ Thực Tỷ lệ (%) 52,2 832,842 58,2 274,085 28,7 542,349 37,9 11,2 135,61 14,2 210,357 14,7 4,7 46,795 4,9 80,136 5,6 Nguồn: Báo cáo tài i n án lệ (%) iai đ ạn 2014-2017 d Tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp theo phương thức cho vay 15 Bảng 2.9 Tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp theo phương thức cho vay BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk giai đoạn 2014-2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2014 Phương TT thức cho Năm 2016 Năm 2017 Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ (%) (%) (%) (%) 34,6 262,08 31,2 319,925 33,5 439,317 30,7 320,85 41,4 335,16 39,9 369,585 38,7 628,209 43,9 117,8 15,2 166,32 19,8 152,8 16 203,202 14,2 68,2 8,8 76,44 9,1 112,69 11,8 160,272 11,2 vay Năm 2015 Từng lần 268,15 Hạn mức TD Han mức thấu chi hác Nguồn: Báo cáo tài i n án iai đ ạn 2014-2017 e Tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp theo ngành kinh tế Bảng 2.9: Tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp theo ngành kinh tế BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk giai đoạn 2014-2017 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2014 TT Ngành kinh tế Nông nghiệp CN & XD Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ (%) (%) (%) (%) 230,95 29,8 241,08 28,7 297,96 31,2 439,317 30,7 200,725 25,9 210,84 25,1 231,11 24,2 333,423 23,3 16 Năm 2014 TT Ngành kinh tế TM DV hác Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ Thực Tỷ lệ (%) (%) (%) (%) 260,4 33,6 292,32 34,8 306,555 32,1 489,402 34,2 82,925 10,7 95,76 11,4 119,375 12.5 168,858 11,8 Nguồn: Báo cáo tài i n án iai đ ạn 2014-2017 2.2.4 Thực trạng thu hồi xử lý nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐắkLắk Bảng 2.10: Nợ xấu ngắn hạn doanh nghiệp giai đoạn 20142017 Năm 2014 Chỉ tiêu Số tiền (tỷ) Năm 2015 Tỷ trọng (%) Số tiền (tỷ) Năm 2016 Tỷ trọng (%) Số tiền (tỷ) Năm 2017 Tỷ trọng (%) Số tiền (tỷ) Tỷ trọng (%) Nhóm 21,29 1,06 28,514 1,06 33,814 1,06 34,011 0,9 Nhóm 5,852 0,29 6,994 7,656 7,936 Nhóm 17,153 0,85 30,397 1,13 25,839 0,81 18,139 0,48 Dư nợ 2.018 2.690 3.190 3.779 Tỷ lệ nợ xấu 100 0,26 100 44,295 2,195 65,905 2,45 Nguồn: Báo cáo tài 0,24 100 67,309 2,11 i n án 0,21 100 60,086 1,59 iai đ ạn 2014-2017 17 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG HẠN CHẾ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI BIDV VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐẮKLẮK 2.3.1 Những thành tựu đạt cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk - Thứ nhất, cho vay ngắn hạn không ngừn quy mô chấ lượn đan ăn ưởng ần cải thiện đán kể - Thứ ai, đối ượn vay lĩn v vay đa ạng - Thứ ba, Hoàn thiện b máy ấu nhân s 2.3.2 Những hạn chế tồn nguyên nhân cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐắkLắk a Hạn chế - Từ phía ngân hang - Về phía doanh nghiệp b Nguyên nhân - Từ phía ngân hang - Về phía khách hang - n yên n ân k n KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn thực phân tích đưa nhận xét thực trạng hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Việt Nam - Chi nhánh Bắc ĐắkLắk năm từ 2014-2017 đồng thời đưa thông tin chi nhánh lịch sử hình thành phát triển, cấu máy tổ 18 chức kết hoạt động kinh doanh năm vừa qua Tuy đạt thành tựu định hoạt động tồn hạn chế ảnh hưởng tới hiệu cho vay Ngân hàng kinh tế Do vậy, Ngân hàng cần có biện pháp khắc phục kịp thời để nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp xứng đáng với tiềm lực hội mà Ngân hàng có Từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng chất lượng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk 19 CHƯƠNG MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI BIDV VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐẮKLẮK 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG BIDV VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐẮKLẮK ĐẾN NĂM 2020 3.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh BIDV Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐắkLắk BIDV Việt Nam với phương châm hành động “Chia sẻ hội, hợp tác thành công”nhằm phát triển nhanh, bền vững đồng thời mang đến cho khách hàng an toàn tiền gửi, thuận lợi cho vay, bảo mật dịch vụ, phục vụ nhanh chóng, xác, kịp thời với giá hợp lý, thỏa mãn tối đa nhu cầu trọng nâng cao giá trị khách hàng Để cụ thể hóa phương châm hành động này, giai đoạn 2017-2020 BIDV Việt Nam tập trung hoàn thành 10 mục tiêu ưu tiên sau (1) Xây dựng hồn thiện mơ hình tổ chức, quản trị tăng cường lực điều hành cấp BIDV tạo tảng vững để phát triển thành Tập đồn tài hàng đầu Việt Nam; (2) Tập trung tái cấu toàn diện mặt hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu trì chất lượng; chủ động kiểm sốt rủi ro tăng trưởng bền vững; (3) Duy trì phát triển vị thế, tầm ảnh hưởng BIDV thị trường tài chính, nỗ lực tiên phong thực thi có hiệu sách tiền tệ quốc gia; (4) Nâng cao lực quản trị rủi ro; chủ động áp dụng quản lý theo thông lệ tốt phù hợp với thực tiễn kinh doanh 20 Việt Nam; (5) Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, nắm giữ thị phần lớn dư nợ tín dụng, huy động vốn dịch vụ bán lẻ; (6) Nâng cao lực khai thác ứng dụng, công nghệ hoạt động kinh doanh, tạo đột phá để tăng hiệu quả, suất lao động; (7) Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng chuyên gia, nâng cao suất lao động; (8) Phấn đấu trở thành ngân hàng xếp hạng tín nhiệm tốt Việt Nam tổ chức định hạng tín nhiệm quốc tế; (9) Cấu trúc lại hoạt động nâng cao hiệu kinh doanh công ty con, công ty liên kết, cấu lại danh mục đầu tư tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; (10) Bảo vệ, trì phát huy giá trị cốt lõi; xây dựng văn hóa doanh nghiệp phát triển thương hiệu BIDV 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệpcủa BIDV – Chi nhánh Bắc ĐắkLắk 3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG BIDV VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐẮKLẮK 3.2.1 Các khuyến nghị ngân hàng BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk a Tạo nguồn vốn ổn định b Đa dạng hóa phương thức cho vay ngắn hạn c Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay 21 d Thực quy trình cho vay e Thực bảo đảm tiền vay f Xác định mơ hình quản trị rủi ro cho vay hợp lý g Tăng cường công tác quản lý tín dụng Thứ nhất, quản lý kiểm sốt khoản vay Thứ hai, xử lý phát sinh Thứ ba, công tác thu hồi nợ h Nâng cao chất lượng cán tín dụng, tăng cường cơng tác kiểm sốt nội i Đẩy mạnh hoạt động marketing T ứ n ấ , giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ T ứ ai, giải pháp xây dựng sách giá hợp l , cạnh tranh T ứ ba, giải pháp đẩy mạnh marketing hỗn hợp 3.2.2 Các khuyến nghị ngân hàng BIDV Việt Nam 3.2.3 Một số khuyến nghị khác KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương luận văn đưa định hướng nhằm phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Trên sở đó, luận văn mạnh dạn đề xuất số giải pháp để hoàn thiện nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cho vay vốn ngắn hạn doanh nghiệp nhằm góp phần chuyển tải nguồn vốn từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn cách an toàn, hiệu quả, nâng cao khả cạnh tranh mang lại lợi nhuận cao với mức rủi ro thấp cho hoạt động tín dụng ngân hàng 22 KẾT LUẬN Để hoạt động ngân hàng ngày hoàn thiện phát triển trở thành nơi tin cậy doanh nghiệp cộng đồng dân cư, đặc biệt chế thị trường nay, khả cạnh tranh hệ thống ngân hàng hoạt động địa bàn vấn đề cần phải quan tâm Vì việc cho vay ngắn hạn tình hình kinh tế khó khăn ln nội dung quan trọng hàng đầu chiến lược phát triển ngân hàng Để nâng cao hiệu cho vay, vai trò thân NHTM quan trọng nhất, nhiên tách rời bên có liên quan khách hàng, N NN mơi trường kinh tế vĩ mô Kết hợp nghiên cứu lý thuyết thực tiễn qua trình làm việc học tập, em học hỏi nhiều kinh nghiệm trau dồi kiến thức thực tế, nhìn nhận vấn đề đặt cần thiết phải nghiên cứu, sở đề xuất số phương hướng, giải pháp chủ yếu Ngân àng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc ĐắkLắk Em hi vọng nghiên cứu phần có nghĩa Ngân àng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc ĐắkLắkcũng N TM nói chung Em xin chân thành cảm ơn ! ... nghiên cứu BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk Với lý Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk lựa chọn... HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI BIDV VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐẮKLẮK 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG BIDV VIỆT NAM - CHI NHÁNH... doanh nghiệp ngân hàng BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk 3 - Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng BIDV Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk Đối tư ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk, Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc ĐắkLắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay