Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Đắk Lắk

26 2 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TUẤN ANH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐĂKLĂK TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: GS.TS Dương Thị Bình Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam từ lúc bắt đầu mở cửa, hội nhập quốc tế ngày phát triển Thu nhập bình quân đầu người gia tăng đáng kể, tạo điều kiện nâng cao mức sống dân cư Mức sống nâng cao, kéo theo nhu cầu tiêu dùng cá nhân tăng cao Mặt khác, kinh tế phát triển gia tăng hội kinh doanh cho chủ thể kinh tế bao gồm cá nhân kinh doanh Tất điều nói dẫn tới chiến lược phát triển tín dụng bán lẻ NHTM Việt Nam Rút kinh nghiệm từ luận văn trước đó, tác giả xin sâu nghiên cứu lại hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh, từ đưa giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Là chi nhánh đầu công tác bán lẻ hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Đắk Lắk nằm địa bàn phát triển mạnh tình Đắk Lắk, có tốc độ tăng trưởng cao, quan, doanh nghiệp liên tiếp thành lập, dân cư tập trung ngày đông, nhu cầu đời sống không ngừng gia tăng nên hoạt động cho vay kinh doanh cá nhân có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển Theo số liệu 31/12/2017 Ngân hàng Nhà nước Tỉnh ĐăkLăk, tổng dư nợ cho vay Tổ chức tín dụng địa bàn Tỉnh ĐăkLăk 72 ngàn tỷ đồng, dư nợ địa bàn chi nhánh Bắc ĐăkLăk quản lý bao gồm Huyện KrôngBuk, Huyện EaHleo, Huyện KrôngNăng TX Buôn Hồ 18,32 ngàn tỷ đồng Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh địa bàn chi nhánh quản lý 6.800 tỷ đồng Tại 31/12/2017 dư nợ cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh BIDV Bắc ĐăkLăk 1.975 tỷ đồng chiếm 29,04% thị phần cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh địa bàn chi nhánh quản lý Bên cạnh đó, quỹ đất nơng nghiệp địa bàn lớn, nhiều trồng nông sản mang lại hiệu cao Bơ, sầu riêng …đã kích thích người nông dân đẩy mạnh đầu tư nên nhu cầu vốn lớn Do so với yêu cầu tiềm kết phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanhtại chi nhánh chưa tương xứng Hoạt động tồn điểm bất cập, cần tìm kiếm giải pháp khắc phục nhằm đạt mục tiêu phát triển mà ngân hàng kỳ vọng Bên cạnh với việc thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng Ngân hàng nhà nước có hiệu lực thay đổi nhiều nội dung có nội dung hộ gia đình khơng đủ tư cách chủ thể đứng vay vốn tổ chức tín dụng Với lý “Hồn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Đắk Lắk” lựa chọn làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa, tổng hợp phân tích sở lý luận cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanhtại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Đắk Lắk - Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay kinh doanh khách hàng cánhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Đắk Lắk 3 Phƣơng pháp nghiên cứu a Phương pháp thu thập liệu: - Nguồn liệu sơ cấp : + Khảo sát điều tra vấn nhân viên ngân hàng + Phỏng vấn chuyên gia (NHNN, quản trị NHTM khác…) - Nguồn liệu thứ cấp : + Dữ liệu bên ngân hàng : dựa vào báo cáo, nguồn liệu thứ cấp, văn bản, công văn, Quyết định ban hành, sửa đổi + Dữ liệu bên ngồi ngân hàng: Thơng qua văn pháp lý, Quyết định Ngân hàng Nhà nước quy định, quy trình cho vay, sách phủ, sản phẩm Ngân hàng… b Phương pháp xử lý liệu: - Phân tích tổng hợp lý thuyết: Nghiên cứu tài liệu liên quan hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh luận văn Thạc sỹ bảo vệ trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng, báo khoa học tạp chí, giáo trình tham khảo tác giả ngồi nước - Phương pháp mơ tả, so sánh đối chiếu: Tác giả phân tích & xử lý thông tin thu thập, để phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu, vận dụng phân tích liệu thứ cấp định tính, giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Tác giả thực so sánh mặt không gian BIDV Bắc ĐăkLăk đối thủ địa bàn, so sánh mặt thời gian năm nghiên cứu để hỗ trợ đánh giá thực trạng công tác cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh BIDV Bắc Đăk Lăk 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: thực tiễn hoạt động cho vay kinh doanh khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Đắk Lắk - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Đắk Lắk năm 2015, 2016 2017 Kết cấu luận văn Chƣơng 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Chƣơng 2:Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCPĐầu tư Phát triển ViệtNam– chi nhánh Bắc Đắk Lắk Chƣơng 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Đắk Lắk Tổng quan tình hình nghiên cứu Với mong muốn nghiên cứu hoàn thiện hơn, tơi tiến hành thu thập luận văn có đề tài tương tự công nhận, báo nghiên cứu tạp chí khoa học… Luận văn tác giả Nguyễn Danh Đức (2014), “Giải pháp mở rộng cho vay kinh doanh hộ gia đình Phòng giao dịch EaHleo – Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc ĐăkLăk” Luận văn tác giả Phạm Thanh Long (2015), “Phân tích hoạt động kinh doanh tín dụng bán lẻ Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Bắc ĐăkLăk” Luận văn tác giả Bùi Ngọc Mai (2016), “Nâng cao chất lượng tín dụng hoạt động cho vay cá nhân Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – CN Hà Nội” Luận văn tác giả Huỳnh Lê Hồi Tâm (2016), “Phân tích tình hình cho vay KHCN Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam” Luận văn tác giả Nguyễn Thanh Hà (2015), “Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân NHTMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – CN Sơn Tây” Bài viết tác giả Ths Đường Thị Thanh Hải “Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam” Tạp chí tài số – 2014, ngày 19/05/2014 Bài viết tác giả Minh Kh “Tín dụng bán lẻ: Đóng góp quan trọng cho lợi nhuận ngân hàng” Thời báo ngân hàng, ngày 13/01/2018 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm cho vay cá nhân kinh doanh NHTM: Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo ngân hàng cho vay giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoản trả gốc lãi Cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh hình thức tài trợ ngân hàng cho khách hàng cá nhân, quan hệ kinh tế mà ngân hàng chuyển cho cá nhân quyền sử dụng khoản tiền với điều kiện định thỏa thuận hợp đồng nhằm phục vụ mục đích kinh doanh khách hàng 1.1.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh: - Về đối tượng cấp tín dụng (mục đích vay vốn): Phục vụ hoạt động kinh doanh khách hàng cá nhân: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh đầu tư tài sản mở rộng quy mô kinh doanh - Quy mơ vay nhỏ - Đối diện với nhiều yếu tố rủi ro danh mục cho vay ngân hàng - Lãi suất cho vay thường cao tương đối 1.2.3 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh: Cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh gồm loại sau: - Căn vào phương thức hoàn trả: Cho vay lần; cho vay theo hạn mức; cho vay thấu chi, cho vay trả góp: - Căn vào hình thức bảo đảm tiền vay vào hình thức cho vay: Cho vay có tài sản bảo đảm; Cho vay khơng có tài sản bao đảm 1.1.4 Lợi ích cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh - Đối với khách hàng cá nhân: Đáp ứng nhu cầu vốn vay để phục vụ sản xuất, kinh doanh nhằm đem lại hiệu ngày cao cho cá nhân - Đối với ngân hàng: + Thứ nhất, chênh lệch lãi suất cao, rủi ro thấp + Thứ hai, cho vay cá nhân công cụ marketing hiệu quả, nhiều người biết tới ngân hàng Từ mà ngân hàng bán chéo nhiều sản phẩm, dịch vụ + Thứ ba, tạo điều kiện mở rộng khách hàng - Đối với kinh tế: Khách hàng cá nhân có điều kiện mở rộng, phát triển góp phần kích thích tăng trưởng cho kinh tế 1.1.5 Rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh: a Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh: - Rủi ro kiện xảy ngồi ý muốn, biến cố khơng lường trước nguyên nhân chủ quan hay khách quan thường dẫn đến thiệt hại thua lỗ - Rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh phát sinh trường hợp ngân hàng không thu hồi đủ vốn gốc lãi, thu hồi không thời hạn cam kết hợp đồng tín dụng b Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh: - Rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh có đặc điểm sau: - Rủi ro tín dụng mang tính tất yếu - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp - Rủi ro tín dụng mang tính đa dạng phức tạp c Phân loại - Dựa vào nguyên nhân phát sinh rủi ro: Rủi ro tác nghiệp, rủi ro danh mục, rủi ro tập trung - Dựa vào tính chất rủi ro: Rủi ro khách quan, rủi ro chủ quan - Dựa phương diện quản lý giám sát ngân hàng: phân chia thành rủi ro tín dụng nhận diện rủi ro tín dụng chưa nhận diện 1.2 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM - Quy mô cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh: - Thị phần cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh: - Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay kinh doanh khách hàng cá nhân ngân hàng - Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh: - Bảo đảm chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh: - Kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NHTM 1.3.1 Nhóm nhân tố bên ngân hàng - Những nhân tố thuộc môi trường vĩ mô - Các nhân tố thuộc kinh tế vĩ mơ ổn định trị - xã hội, hành lang pháp lý 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐĂKLĂK 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐĂKLĂK 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đắk Lắk chuyển đổi thành chi nhánh cấp từ ngày 01/10/2006 theo định số 311/QĐ-HĐQT ngày 19/09/2006 2.1.2 Cơ cấu tổ chức: Gồm phòng khách hàng doanh nghiệp, phòng KHCN, Phòng quản lý rủi ro, phòng giao dịch khách hàng, phòng quản lý nội bộ, phòng quản trị tín dụng, tổ quản lý dịch vụ kho quỹ phòng giao dịch trực thuộc Phòng giao dịch EaHleo, Phòng giao dịch KrơngNăng phòng giao dịch PơngĐrang 2.2 BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV BẮC ĐĂKLĂK 2.2.1 Bối cảnh bên ngồi: - Tình hình chung kinh tế, xã hội: Tình hình kinh tế Tỉnh ĐăkLăk có bước tăng trưởng so với đầu năm, giá trị sản xuất thu NSNN có dấu hiệu hồi phục, phát triển nhiên tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, không ổn định - Môi trường kinh doanh ngân hàng địa bàn: Hiện địa bàn thị xã Buôn Hồ huyện phụ cận có 16 ngân hàng thương mại hoạt động bao gồm 31 phòng giao dịch trực thuộc 11 - Tình hình kinh doanh cá nhân kinh doanh địa bàn chi nhánh: cá nhân kinh doanh có nhu cầu vốn cao, nhiên lĩnh vực kinh doanh chủ yếu nông nghiệp chịu ảnh hưởng lớn giá nên chứa đựng nhiều rủi ro 2.2.2 Bối cảnh bên trong: Bao gồm yếu tố nguồn nhân lực, Nguồn lực tài sở vật chất Chi nhánh, Chiến lược cho vay, kết hoạt động kinh doanh Chiến lƣợc cho vay cá nhân kinh doanh chi nhánh: Tập trung phát triển mạnh đối tượng khách hàng cá nhân kinh doanh, trì khách hàng bán buôn Thực nghiên cứu kỹ thị trường để hiểu cặn kẽ nhu cầu, mong muốn khách hàng, có chiến lược hướng, tiết kiệm chi phí Tìm kiếm khách hàng có chọn lọc, lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu phù hợp mang lại hiệu tối ưu Mở rộng cho vay KHCN KD, tăng cường bán chéo sản phẩm để nâng cao hiệu hoạt động Tiếp tục giao tiêu đến cán kinh doanh, đặc biệt tiêu dư nợ phát triển khách hàng cá nhân kinh doanh Chủ động tích cực tiếp cận khách hàng thông qua tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, trưởng buôn, đại lý nông sản Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu BIDV Bắc ĐăkLăk Tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm trung bình 18,6%, tốc độ tăng trưởng huy động vốn năm 2016 tốt đạt 29,2% nhiên đến năm 2017 đặc thù địa bàn chủ yếu nhu cầu vốn, nguồn vốn nhàn rỗi thấp nên gần không tăng trưởng Về hiệu kinh 12 doanh, chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015-2017 Lợi nhuận trước thuế năm 2016 tăng 26,9% so với 2015 năm 2017 tăng 18,7% so với 2016 Năm 2017 chi nhánh có thu nhập bình qn đầu người đạt 1.228 triệu đồng/người Đây số đánh giá suất lao động chi nhánh cao 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV BẮC ĐĂKLĂK 2.3.1 Quy trình, quy định cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐăkLăk - Về quy trình: Nhìn trình nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh BIDV mang yếu tố chung chung, chưa có sản phẩm đặc thù khu vực - Về sản phẩm cho vay: Nhìn chung số lượng sản phẩm cho vay KHCN kinh doanh chi nhánh không nhiều đáp ứng nhu cầu địa bàn - Quy trình cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh: quy trình cho vay cá nhân kinh doanh BIDV chặt chẽ, tách bạch khâu đảm bảo kiểm sốt rủi ro Tuy nhiên rườm rà mặt hồ sơ, chứng từ, khách hàng phải ký nhiều - Về sách khách hàng khách hàng cá nhân kinh doanh: bao gồm: Chính sách tiếp thị khách hàng vay vốn cá nhân với mục đích kinh doanh, sách cấp tín, sách tài sản đảm bảo, sách định giá tiền vay 13 2.3.2 Các biện pháp ngân hàng triển khai thời gian qua nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh a Các biện pháp nhằm mở rộng hoạt động, nâng cao uy tín Chi nhánh - Đẩy mạnh truyền thơng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Tăng cường chủ động, tìm kiếm khách hàng, lựa chọn khách hàng vay cá nhân kinh doanh: thông qua mối quan hệ với cán UBND xã, phường, phòng tài ngun mơi trường, chi cục thuế, đại lý nông sản để tìm kiếm khách hàng - Bố trí cán quản lý theo địa bàn để công tác thẩm định thuận tiện - Tăng cường bán chéo sản phẩm - Mở rộng mạng lưới cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho KHCN kinh doanh: thành lập phòng giao dịch - Cải tạo sở hạ tầng, đại hố cơng nghệ - Xây dựng văn hố giao dịch BIDV b Các biện pháp quy trình, xử lý hồ sơ, phân đoạn khách hàng quản lý chất lượng tín dụng Chi nhánh - Hiện chi nhánh phải tuân thủ theo quy trình, quy định BIDV Việt Nam cho vay KHCN kinh doanh - Việc phân đoạn khách hàng chi nhánh có thực theo quy định BIDV nhiên lại không sử dụng nhiều vào thực tiễn - Việc quản lý chất lượng tín dụng chi nhánh thơng qua cơng tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra Ngân hàng nhà nước, BIDV Việt Nam Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc 14 sử dụng vốn c Các giải pháp sản phẩm dịch vụ Trong thời gian vừa qua sở nhu cầu vốn thị trường mà chi nhánh có sách đẩy mạnh hay hạn chế cho vay d Các giải pháp tổ chức nhân Thường xuyên cử cán đào tạo tập trung thành phố lớn theo chương trình đào tạo trường đào tạo cán BIDV, tổ chức đào tạo cán định kỳ hàng tháng theo mảng nghiệp vụ Phòng Học tập qua chương trình e-learning BIDV tổ chức thường xuyên Thường xuyên luân chuyển theo quy định để hạn chế rủi ro đạo đức, đặc biệt CB QLKH 2.3.3 Kết cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐăkLăk a Về quy mô cho vay KHCN kinh doanh: Được thể qua tiêu: - Mức tăng trưởng dư nợ cho vay kinh doanh khách hàng cá nhân: Năm 2017 tăng tuyệt đối dư nợ cho vay KHCN KD so với năm 2016 373 tỷ đồng - Mức tăng trưởng số lượng khách hàng cá nhân kinh doanh Mức tăng trưởng dư nợ bình quân khách hàng cá nhân kinh doanh: Mức tăng trưởng hàng năm từ 23-29% mức tăng trưởng cao Về số lượng khách hàng hàng năm chi nhánh tăng thêm khoảng 1.000 khách hàng cá nhân vay kinh doanh Thị phần cho vay KHCN KD BIDV Bắc ĐakLak với chi nhánh khác địa bàn: BIDV Bắc ĐăkLăk có thị phần đứng thứ với 8,6% Tuy nhiên thấy thị phần BIDV tăng trưởng tốt hàng năm, năm 2017 tăng thêm 0,5% thị phần Điều 15 cho thấy, hoạt động cho vay kinh doanh KHCN kinh doanh chi nhánh hướng,BIDV Bắc ĐăkLăk có lợi mở rộng cho vay với đối tượng Cơ cấu cho vay khách hàng cá nhân KD chi nhánh: Dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng dư nợ cho vay KHCN kinh doanh, tỷ trọng có xu hướng tăng nhẹ qua năm, đặc biệt năm 2017 97,4%; năm 2016 95,9% Điều cho thấy, nhu cầu vay kinh doanh khách hàng cá nhân địa bàn chủ yếu đầu tư kinh doanh ngắn hạn, vòng quay vốn nhanh Qua bảng số liệu ta thấy, tỷ lệ cho vay có TSĐB chiếm tỷ trọng 100% tổng dư nợ, không phát sinh cho vay KHCN kinh doanh khơng có TSĐB, điều tốt ngân hàng Cho vay KHCN kinh doanh chi nhánh chủ yếu tập trung lĩnh vực trồng chăm sóc tiêu, cà phê mua đất nơng nghiệp, cho vay trồng chăm sóc cà phê chiếm 45,7% tổng dư nợ cho vay KHCN KD thời điểm 31/12/2017 Tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động cho vay kinh doanh khách hàng cá nhân củangân hàng:Qua bảng số liệu thấy, tỷ trọng dư nợ cho vay KHCN KD có xu hướng tăng qua năm Bên cạnh mức độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN KD qua năm ấn tượng, cụ thể năm 2016 tăng 139% so với năm 2015 năm 2017 tăng 126% so với năm 2016 Kiểm soát rủi ro cho vay KHCN kinh doanh:Qua bảng số liệu thấy, tỷ lệ nợ xấu khoản cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh thấp mức 0,14% - 0,28% giai đoạn 20152017 Mặt khác, tất khoản cho vay KHCN kinh doanh có TSĐB nên tỷ lệ trích lập DPRR Chi nhánh tương đối thấp 16 b Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay KHCN kinh doanh Năm 2017, kết đo đạc hài lòng khách hàng đạt sau: 81% KH khảo sát cảm thấy hài lòng, 16% KH cảm thấy hài lòng 3% KH cảm thấy bình thường, khơng phát sinh trường hợp khách hàng khơng hài lòng 2.4 THÀNH CƠNG VÀ HẠN CHẾ 2.4.1 Thành cơng a Thành cơng: - Ln hồn thành tốt kế hoạch kinh doanh hàng năm - Tăng trưởng quy mô nâng cao dần chất lượng b Nguyên nhân thành công: - Nhờ định hướng phát triển theo hướng bán lẻ đặc biệt phát triển mạnh cho vay KHCN kinh doanh năm qua - Đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn, trẻ, nhiệt tình, động, ln đề cao tính kỷ luật, có tinh thần đồn kết tốt - Thành lập phòng giao dịch KrôngNăng - Một yếu tố khách quan ảnh hưởng lớn đến thành công chi nhánh yếu tố kinh tế xã hội địa bàn - Ngồi công tác khác: công tác bán hàng, công tác chăm sóc khách hàng, hệ thống cơng nghệ thơng tin, công tác tuyên truyền, quảng cáo tiếp thị, công tác kiểm soát rủi ro cho vay KHCN kinh doanh 2.4.2 Hạn chế - Quy mô tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm thị trường - Lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu phù hợp - Cơ chế hỗ trợ, hợp tác với đối tượng tư vấn, giới thiệu 17 khách hàng cho ngân hàng chưa phát huy hiệu cao - Chính sách lãi suất chi nhánh chưa linh hoạt - Việc nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đẩy mạnh việc bán chéo sản phẩm chưa trọng - Việc phân bổ tiêu cho vay KHCN kinh doanh theo sản phẩm chưa thực - Tính chun nghiệp hóa chưa cao - Chính sách đa dạng hóa danh mục đầu tư chưa đạt kết mong đợi 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế: a Nguyên nhân bên ngồi - Mơi trường pháp lý - Mơi trường kinh tế - xã hội - Yếu tố cạnh tranh - Nguyên nhân từ phía khách hàng: b Nguyên nhân thuộc phía ngân hàng - Chính sách cho vay ngân hàng - Quy trình, thủ tục: Cơng tác thẩm định xét duyệt cho vay, mang tính chất hợp lý hố, thủ tục kéo dài, rườm rà, có q nhiều giấy tờ, mẫu biểu không cần thiết - Cơ cấu tổ chức đội ngũ nhân sự: thiếu hạn chế số lượng cán trẻ lớn - Hoạt động truyền thông, cổ động: chưa trọng 18 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH BẮC ĐĂKLĂK 3.1 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐĂKLĂK 3.1.1 Thuận lợi - BIDV có bề dày lịch sử, uy tín thương hiệu nước địa bàn - Sản phẩm, dịch vụ phong phú, đa dạng truyền thống đại - Chi nhánh có đội ngũ nhân viên trẻ, động, nhiệt tình, sáng tạo, số nhân viên có trình độ cao học, đại học chiếm tỷ trọng chủ yếu - Lãi suất cho vay cạnh tranh, nguồn vốn dồi - Trụ sở khang trang đặt trung tâm TX Buôn Hồ, trục đường QL 14 3.1.2 Khó khăn: - Đội ngũ cán trẻ thiếu kinh nghiệm thực tiễn - BIDV áp dụng chế quản lý vốn tập trung số thời điểm chế bán vốn khơng hợp lý thiếu linh động - Chương trình quảng cáo, tiếp thị nghèo nàn - Sản phẩm tín dụng rườm rà nhiều hồ sơ, thủ tục - Là tỉnh lợi sản xuất nông nghiệp nhiên giá hàng hóa 19 bấp bênh khơng ổn định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 3.2 KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐĂKLĂK 3.2.1 Khuyến nghị nhằm mở rộng hoạt động, nâng cao uy tín Chi nhánh - Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng - Tăng cường chủ động, tìm kiếm khách hàng, lựa chọn khách hàng vay cá nhân kinh doanh - Cải tạo sở hạ tầng, đại hố cơng nghệ: +Chi nhánh cần xây dựng lộ trình hồn thiện tồn nội thất, ngoại thất theo quy chuẩn BIDV trụ sở chi nhánh để bảo đảm khả nhận diện thương hiệu tốt Phòng giao dịch PơngĐrang có diện tích chật hẹp, sở vật chất thiếu thốn thuê nhà dân chi nhánh cần khẩn trương tìm kiếm địa điểm để xây dựng sở vật chất đảm bảo yêu cầu, phục vụ mang lại hình ảnh cho chi nhánh tốt +Xây dựng phần mềm khai thác số liệu +Cần xây dựng phần mềm xử lý hồ sơ vay, tích hợp nội dung: Xếp hạng tín dụng khách hàng, liệu thông tin khách hàng, liệu tài sản bảo đảm, liệu khoản vay, chọn lựa dòng sản phẩm tương ứng (như cho vay thương mại, cho vay chăm sóc cà phê tiêu, cho vay kinh doanh tạp hóa ) - Xây dựng văn hố giao dịch BIDV: Ngân hàng cần xây dựng văn hóa giao dịch riêng có, tạo ấn tượng tốt với khách 20 hàng Mỗi giao dịch với Ngân hàng, khách hàng đánh giá ghi nhận hình ảnh Ngân hàng thông qua nỗ lực cán Ngân hàng mà họ giao dịch 3.2.2 Nhóm khuyến nghị quy trình, xử lý hồ sơ, phân đoạn khách hàng quản lý chất lƣợng tín dụng Chi nhánh Qua thông tin vấn BIDV ban hành nhiều quy định cho vay bán lẻ sản phẩm đặc thù, nhiên văn áp dụng chung cho toàn hệ thống nên việc triển khai số khu vực nhiều điểm hạn chế Ngân hàng cần giảm bớt thủ tục, giấy tờ việc yêu cầu khách hàng cung cấp hóa đơn chứng từ để khách hàng thuận lợi Cần có phối hơp nhip nhàng giữ phòng ban có liên quan cơng tác tín dụng, phải có hỗ trợ lẫn tất mục tiêu phát triển chung Chi nhánh, BIDV - Phân loại nhóm khách hàng mục tiêu: Việc phân loại nhóm khách hàng cá nhân kinh doanh giúp Ngân hàng xác định khách hàng mang lại nhiều lợi nhuận cho Ngân hàng, xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng thường xuyên cách phát triển loại sản phẩm cung cấp dịch vụ tốt theo yêu cầu họ, cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng Khi phân đoạn khách hàng rồi, tùy phân đoạn Chi nhánh có sách khác sau: sách tiếp thị, sách bán hàng sách sau bán hàng phù hợ với phân đoạn Bên cạnh cần lưu ý đến nhóm khách hàng tiềm năng, chưa có quan hệ với BIDV để có sách phù hợp a Tăng cường cơng tác kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn Chi nhánh cần phải quan tâm đến công tác kiểm tra, giám 21 sát khách hàng sử dụng vốn vay khách hàng nhằm đảm bảo đồng vốn mà Ngân hàng tài trợ đầu tư mục đích khơng trái với quy định pháp luật, sở nâng cao hiệu đồng vốn đầu tư 3.2.3 Nhóm khuyến nghị sản phẩm dịch vụ a Hồn thiện phát triển sản phẩm, dịch vụ, xây dựng sản phẩm chiến lược cho vay KHCN kinh doanh Hiện tại, việc nghiên cứu phát triển sản phẩm thực Hội sở BIDV Do Ngân hàng cần xây dựng sản phẩm cho vay phù hợp với phân khúc thị trường (loại hình khách hàng, loại hình tiêu dùng, loại hình kinh doanh ), phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng để xác định sản phẩm chiến lược Ngân hàng b Xây dựng cấu danh mục sản phẩm cho vay KHCN kinh doanh hợp lý Việc xây dựng cấu danh mục sản phẩm cho vay hợp lý giúp ngân hàng tiếp cận với đa dạng đối tượng khách hàng qua việc cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn cho vay, chi nhánh cần xây dựng cấu danh mục cho vay theo sản phẩm mức hợp lý, tránh tình trạng tập trung nhiều vào sản phẩm tín dụng có tính ổn định khơng cao tiềm ẩn nhiều rủi ro tình hình thị trường khơng thuận lợi c Đa dạng hóa hình thức cho vay: Đa dạng hóa hình thức cho vay đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng kinh tế, mặt khác giúp ngân hàng lựa chọn khách hàng phân tán rủi ro tín dụng d Thực sách tín dụng linh hoạt Chi nhánh Ngân hàng cần xây dựng sách phù hợp với điều 22 kiện Chi nhánh nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Thứ nhất: Tập trung tăng trưởng tín dụng gắn với kiểm sốt chất lượng, tạo nên tăng trưởng bền vững an toàn hiệu Thứ hai: Áp dụng sách tín dụng linh hoạt đặc biệt sách lãi suất Thứ ba: Ưu tiên cho vay số sản phẩm tín dụng cho vay KHCN KD hiệu 3.2.4 Nhóm giải pháp tổ chức nhân a Nâng cao hiệu lược phát triển quản lý nguồn nhân lực Chi nhánh cần tập trung nâng cao hiệu chiến lược phát triển quản lý nguồn nhân lực theo hướng xây dựng văn hóa tuyển dụng Văn hóa tuyển dụng phải mang dấu ấn riêng chi nhánh, chi nhánh đầu tư xây dựng văn hóa tuyển dụng lựa chọn cán có lực, phẩm chất phù hợp với công việc, đem lại hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung hoạt động cho vay KHCN KD nói riêng b Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, lực trình độ chun mơn cán QLKH Để nâng cao chất lượng, trình độ cán QLKH, Ngân hàng cần: Thứ nhất, tạo môi trường làm việc chun nghiệp đơi với đào tạo nâng cao trình độ cho cán QLKH Thứ hai, xây dựng sách thưởng phạt hợp lý, có chế khuyến khích cống hiến cán QLKH 3.2.5 Nhóm giải pháp khác - Xác định tầm quan trọng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, đặt vấn đề quản lý rủi ro tín dụng chiến lược trung dài 23 hạn, xem điều kiện bắt buộc, thước đo để đánh giá lực cạnh tranh, tồn phát triển Ngân hàng - Ngân hàng phải ln tự đổi hoàn thiện sở nắm bắt kịp thời thông tin phục vụ cho hoạt động kinh doanh chế thị trường, nâng cao chất lượng thẩm định, xóa bỏ quan niệm sai lầm cho vay cần có tài sản đảm bảo - Ngân hàng phải chủ động hợp tác thiết thực với trung tâm thông tin tín dụng CIC, nhằm trao đổi nắm bắt thơng tin kịp thời, phục vụ cho việc phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng 3.3 KHUYẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam - Tăng cường công tác đào tạo cấp độ hệ thống cán QLKH kiến thức, kỹ năng: thẩm định, phòng ngừa rủi ro, bán hàng, thu hồi nợ xấu, kỹ đàm phán - Có chế khen thưởng, động viên kịp thời với đội ngũ bán hàng - Ban hành quy trình, mẫu biểu đơn giản, thủ tục ngắn gọn bảo đảm kiểm soát rủi ro - Xây dựng chương trình nhập xử lý hồ sơ sản phẩm cụ thể Đảm bảo đồng hồ sơ vay vốn, báo cáo thẩm định, mẫu biểu tín dụng tồn hệ thống nhằm thuận lợi cho cơng tác kiểm tra, kiểm sốt đồng thời rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho vay 3.3.2 Khuyến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 3.3.3 Khuyến nghị với Chính phủ, Bộ ngành 24 KẾT LUẬN Qua trình nỗ lực nghiên cứu, Luận văn đạt số kết nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận tín dụng ngân hàng - Phân tích, lý giải vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh ngân hàng thương mại (nội dung hoạt động cho vay khách hàng cá nhân; tiêu chí đánh giá hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng; nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân) - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐăkLăk dựa tiêu chí đánh giá q trình hoạt động cho vay khách hàng cá nhân nêu chương - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thời gian qua - Phân tích đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam – Chi nhánh Bắc ĐăkLăk Luận văn đề xuất giải pháp giải pháp bổ trợ - Luận văn đề xuất kiến nghị với quan quyền cấp; kiến nghị Ngân hàng TMCP ĐT &PT Việt Nam Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất ... lý luận hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Chƣơng 2:Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP ầu tư Phát triển ViệtNam– chi nhánh Bắc Đắk Lắk Chƣơng... TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐĂKLĂK 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH... hàng cá nhân kinh doanh Là chi nhánh đầu công tác bán lẻ hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Đắk Lắk nằm địa bàn phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Đắk Lắk, Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bắc Đắk Lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay