Xây dựng giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tư vào KCN Hoà Phú tỉnh Đắk Lắk

115 9 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VĂN TRƢỜNG XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG THU HÚT VỐN ĐẦUVÀO KCN HOÀ PHÚ TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VĂN TRƢỜNG XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TRUYỀN THƠNG THU HÚT VỐN ĐẦUVÀO KCN HỒ PHÚ TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Văn Trƣờng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNGTHU HÚT VỐN ĐẦU TƢ 1.1 TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING 1.1.1 Khái niệm truyền thông 1.1.2 Vai trò truyền thông Marketing 1.1.3 Mục tiêu truyền thông marketing 1.1.4 Truyền thơng marketing tích hợp IMC (Intergrated Marketing Communication) 1.1.5 Q trình truyền thơng 10 1.2 CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG MARKETING 12 1.2.1 Quảng cáo (Advertising) 12 1.2.2 Hoạt động khuyến (Sales promotion) 13 1.2.3 Các chƣơng trình quan hệ cơng chúng (Public relation – PR) 13 1.2.4 Bán hàng cá nhân (Personal Selling) 13 1.2.5 Marketing trực tiếp (Direct marketing) 14 1.2.6 Quản trị marketing tƣơng tác (Interative/Internet marketing) 14 1.3 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG 14 1.3.1 Xác định công chúng mục tiêu 14 1.3.2 Xác định mục tiêu truyền thông 16 1.3.3 Thiết kế thông điệp 21 1.3.4 Chọn lựa phƣơng tiện truyền thông 24 1.3.5 Thiết lập ngân sách truyền thông 26 1.3.6 Quyết định chƣơng trình truyền thông 28 1.3.7 Đo lƣờng kết truyền thông 29 1.4 VỐN ĐẦU TƢ VÀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ 30 1.4.1 Một số khái niệm 30 1.4.2 Các nguồn vốn đầuthu hút 30 1.4.3 Chỉ tiêu phản ánh kết thu hút vốn đầuvào KCN 34 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ 35 1.5.1 Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên 35 1.5.2 Điều kiện trị - xã hội 36 1.5.3 Truyền thông marketing 38 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TẠI KCN HOÀ PHÚ 39 2.1 TỔNG QUAN VỀ KCN HOÀ PHÚ 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 39 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức 39 2.1.3 Đặc điểm tự nhiên, nguồn lực, tiềm thu hút đầu tƣ 43 2.1.4 Đánh giá chung 51 2.2 THỰC TRẠNG ĐẦU TƢ, THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI KCN HOÀ PHÚ 52 2.2.1 Về đầu tƣ sở hạ tầng 52 2.2.2 Về thu hút vốn đầu tƣ 53 2.2.3 Về hoạt động sản xuất, kinh doanh 55 2.3 THỰC TRẠNG TRUYỀN THÔNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ TẠI KCN HOÀ PHÚ 56 2.3.1 Xây dựng trì, cập nhật thông tin thƣờng xuyên Trang thông tin điện tử đầutỉnh Đắk Lắk: 56 2.3.2 Xây dựng Danh mục dự án kêu gọi đầu tƣ: 57 2.3.3 Xây dựng ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tƣ: 57 2.3.4 Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu mơi trƣờng, sách, tiềm hội đầu tƣ: 58 2.3.5 Thực hoạt động hợp tác nƣớc quốc tế xúc tiến đầu tƣ: 58 2.3.6 Kinh phí truyền thơng, xúc tiến: 59 2.3.7 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân truyền thông, xúc tiến thu hút vốn đầuvào KCN Hoà Phú thời gian qua 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG THU HÚT VỐN ĐẦUVÀO KCN HOÀ PHÚ TỈNH ĐẮK LẮK 63 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 63 3.1.1 Quan điểm, mục tiêu, định hƣớng phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 63 3.1.2 Cơ hội, thách thức phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Lắk thời gian tới 66 3.1.3 Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu xúc tiến đầutỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 69 3.1.4 Định hƣớng phát triển KCN Hoà Phú thời gian tới 70 3.2 MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN TRƢỚC KHI XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG THU HÚT VỐN ĐẦUVÀO KCN HOÀ PHÚ TỈNH ĐẮK LẮK 72 3.2.1 Xác định công chúng mục tiêu truyền thông 72 3.2.2 Xác định mục tiêu truyền thông 73 3.2.3 Thiết kế thông điệp 73 3.2.4 Kênh truyền thông 74 3.2.5 Thiết lập ngân sách 76 3.2.6 Cải cách thủ tục hành chính, Cải thiện mơi trƣờng đầu tƣ 76 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG THU HÚT VỐN ĐẦUVÀO KCN HOÀ PHÚ 78 3.3.1 Truyền thơng quảng bá, giới thiệu KCN Hồ Phú thơng qua mạng internet 78 3.3.2 Xây dựng ấn phẩm, tờ gấp giới thiệu KCN Hoà Phú 80 3.3.3 Truyền thông thông qua hội nghị xúc tiến đầu tƣ, hội nghị đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp 82 3.3.4 Truyền thông thông qua hoạt động hợp tác, kết nghĩa số thành phố lớn nƣớc hoạt động ngoại giao, gặp gỡ, tiếp xúc số quốc gia trọng điểm 84 3.3.5 Truyền thông thông qua việc liên kết, kết nghĩa, hợp tác làm bạn với số KCN lớn nƣớc 85 3.3.6 Truyền thông thu hút đầuthông qua hoạt động khuyến (xây dựng sách ƣu đãi, khuyến khích hỗ trợ nhà đầuvào KCN Hoà Phú) 86 3.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN THƠNG 89 3.4.1 Đánh giá hiệu kinh tế: 89 3.4.2 Đánh giá hiệu chƣơng trình truyền thông 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AIDA Attention Interest Desire Action FDI Foreign Direct Investment FTA Free Trade Agreement IMC Intergrated Marketing Communication KCN KCN MTV Một thành viên ODA Offical Development Assistance PCI Provincial Competitiveness Index PR Public Relations TNHH Trách hiệm hữu hạn UBDN Uỷ ban Nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Quy hoạch sử dụng đất KCN Hoà Phú 45 2.2 Quy hoạch giao thơng KCN Hồ Phú 47 2.3 Chất lƣợng lao động làm việc KCN Hoà Phú 50 2.4 Vốn đăng ký đầuvào KCN Hoà Phú 54 3.1 3.2 3.3 3.4 Dự trù kinh phí truyền thơng quảng bá, giới thiệu KCN Hồ Phú thơng qua mạng internet Dự trù kinh phí truyền thơng hình thức Xây dƣng ấn phẩm, tờ gấp giới thiệu KCN Hồ Phú Dự trù kinh phí Truyền thông thông qua hội nghị xúc tiến đầu tƣ, gặp mặt doanh nghiệp Dự trù kinh phí Truyền thơng hình thức tham gia đồn xúc tiến tỉnh 79 82 83 85 90 b Cách thức đánh giá: Tiến hành khảo sát công chúng mục tiêu (doanh nghiệp) xem họ có nhận thấy hay ghi nhớ thơng điệp truyền thơng hay khơng, họ nhìn thấy thơng điệp lần, họ ghi nhớ điểm nào, họ cảm thấy nhƣ thông điệp, thái độ trƣớc họ sản phẩm hình ảnh KCN Hồ Phú; thực so với giai đoạn trƣớc, từ đánh giá đƣợc hiệu giải pháp truyền thông 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG KCN Hoà Phú KCN tỉnh Đắk Lắk, đƣợc đầuxây dựng vào hoạt động năm 2007, đến cuối năm 2017 tỉnh Đắk Lắk có chủ trƣơng xin mở rộng thêm xây dựng 01 KCN nữa, nhiên hoàn thiện hồ sơ dự án chƣa có định thành lập Mặc dù KCN tỉnh nhƣng kinh phí đầu tƣ sở hạ tầng ngân sách Nhà nƣớc thuộc quản lý Nhà nƣớc, q trình hoạt động số hạn chế, nên việc phát triển chƣa thật tƣơng xứng với tiềm năng; công tác truyền thông thu hút vốn đầu tƣ chƣa đƣợc quan tâm, hoạt động truyền thông xúc tiến đầu tƣ kết hợp với chƣơng trình chung tỉnh nên nhiều bất cập, chƣa phát huy hết vai trò Ban Quản lý KCN tỉnh, chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng truyền thông marketing, truyền thông thu hút vốn đầuvào KCN Hồ Phú nhiều hạn chế Việc đƣa giải pháp thu hút vốn đầuvào KCN Hồ Phú quan trọng, khơng thể thiếu để đạt đƣợc mục tiêu tỉnh đề thời gian tới Chƣơng ý kiến đóng góp tác giả nhằm đề xuất giải pháp thu hút vốn đầuvào KCN Hoà Phú Tác giả hy vọng ý kiến có đóng góp định tác động tích cực đến định hƣớng phát triển, hiệu hoạt động Ban Quản lý KCN tỉnh, KCN Hoà Phú năm tới 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đắk Lắk tỉnh hội tụ nhiều yếu tố, điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, đặc biệt cơng nghiệp khí nơng nghiệp, cơng nghiệp phụ trợ công nghiệp chế biến nông nghiệp Phát triển Cơng nghiệp động lực có ý nghĩa định nhịp độ phát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt phát triển KCN tập trung Đối với KCN Hồ Phú q trình phát triển có nhiều biến động kinh tế - xã hội, mơi trƣờng đầu tƣ; khả tài doanh nghiệp đầu tƣ hạ tầng có giới hạn; ngân sách khó khăn, thị trƣờng nƣớc nhƣ giới nhiều biến động, nên việc đầu tƣ hạ tầng dở dang, chƣa thật đồng dẫn tới hoạt động thu hút đầu tƣ, xúc tiến, kêu gọi đầuvào KCN hạn chế, hiệu đầuvào KCN Hoà Phú chƣa cao, việc truyền thông thu hút vốn đầu tƣ chƣa đƣợc quan tâm mức, nên hiệu mang lại chƣa cao KCN Hoà Phú huy động đƣợc lƣợng vốn đầu tƣ lớn thành phần kinh tế trong, nƣớc, nâng cao hiệu sử dụng đất, đầu tƣ có hiệu động lực có ý nghĩa định nhịp độ phát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk Qua trình nghiên cứu dƣới hƣớng dẫn, giúp đỡ thầy giáo, PGS.TS Lê Văn Huy, đề tài đƣợc hoàn thành theo yêu cầu Về giải đƣợc vấn đề đặt có đóng góp định việc đƣa giải pháp truyền thông thu hút vốn đầuvào KCN Hoà Phú Từ kết nghiên cứu đề tài, ta thấy lợi ích cơng tác truyền thơng việc thu hút đầu tƣ phát triển KCN Hoà Phú Ban Quản lý KCN tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu xem xét hƣớng giải cho hoạt động xúc tiến đầu tƣ thời gian tới Bên 93 cạnh đó, với việc khắc phục tồn hoàn thiện phát huy mặt mạnh, không ngừng cải tiến xây dựng giải pháp truyền thông thu hút đầu tƣ để khai thác có hiệu nguồn lực sẵn có để đem lại hiệu kinh doanh KCN nhiệm vụ phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Lắk ngày tốt hơn, phát triển thời gian tới Để thực giải pháp truyền thơng thu hút vốn đầuvào KCN Hồ Phú, trƣớc hết ban lãnh đạo Ban Quản lý KCN tỉnh cần phải thực hiểu đƣợc tầm quan trọng vai trò truyền thơng marketing xúc tiến đầu tƣ; Ban Quản lý KCN tỉnh cần phải có phối hợp nhiều ngành, nhiều cấp, đặc biệt UBND tỉnh cần quan tâm kêu gọi đầu tƣ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, xây dựng chƣơng trình, sách ƣu đãi đặc biệt…và bố trí nguồn ngân sách đảm bảo cho việc thực giải pháp truyền thông Kiến nghị 2.1 Đối với Chính phủ bộ, ngành trung ƣơng liên quan Hàng năm, có kế hoạch bổ sung thêm vốn cho tỉnh Đắk Lắk để đầuxây dựng sở hạ tầng KCN Hoà Phú Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Chính sách hỗ trợ phát triển KCN, CCN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho địa phƣơng việc đầu tƣ hạ tầng phát triển KCN, CCN Có sách ƣu tiên cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng vùng Tây Nguyên nói chung nhằm khai thác mạnh tiềm vốn có vùng 2.2 Đối với UBND tỉnh Đắk Lắk Quan tâm đạo Ban Quản lý KCN tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tƣ quan tâm đến hoạt động truyền thông xúc tiến đầuXây dựng chƣơng trình, sách ƣu đãi đầu tƣ cho phát triển KCN Hồ Phú khu, cụm cơng nghiệp địa bàn tỉnh 94 Bố trí kinh phí đảm bảo thực giải pháp truyền thơng xúc tiến đầu tƣ Tiếp tục hoàn thiện phân cấp quản lý KCN, cụm công nghiệp theo hƣớng gia tăng trách nhiệm UBND tỉnh Ban Quản lý KCN nhằm giảm bớt thủ tục hành không cần thiết phải qua bộ, ngành trung ƣơng Tiếp tục hoàn thiện phân cấp quản lý KCN, cụm công nghiệp theo hƣớng gia tăng trách nhiệm Ban Quản lý KCN tỉnh nhằm giảm bớt thủ tục hành khơng cần thiết phải qua sở, ngành, địa phƣơng Bên cạnh đó, yếu tố ngƣời quan trọng hoạt động truyền thông thu hút đầu tƣ, UBND tỉnh cần đào tạo, bồi dƣỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức thật chuyên nghiệp, sáng tạo linh hoạt tham mƣu, triển khai thực nhiệm vụ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Ban Chấp hành Đảng tỉnh Đắk Lắk (2016), Nghị đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu thương mại du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 [2] Cơng ty phát triển hạ tầng KCN Hồ Phú (2017), Báo cáo tổ chức máy tình hình hoạt động [3] Nhóm tác giả Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Phạm Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái (2011), Giáo trình Quản trị Marketing định hướng giá trị, NXB Tài Chính [4] Philip Kotler, Kevin Keller (2013), Giáo trình Quản trị marketing, Biên dịch Lại Hồng Vân, Vũ Hồng Anh, Mai Bích Ngọc, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội [5] PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, TS Từ Quang Phƣơng (2007), Giáo trình Kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân [6] Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Đầu ngày 26/11/2014, NXB Chính trị Quốc gia [7] Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012, NXB Chính trị Quốc gia [8] Nhóm tác giả Lƣu Đan Thọ, Tơn Thất Hồng Hải, Cao Minh Nhựt (2016), Quản trị truyền thơng marketing tích hợp, NXB Tài Chính [9] Trần Thị Ngọc Trang (2008), Quản trị chiêu thị, NXB Lao động –xã hội [10] UBND tỉnh Đắk Lắk (2016), Đề án điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển KCN tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 [11] UBND tỉnh Đắk Lắk (2015), Đề án Đề án đánh giá tiềm phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đến năm 201 định hướng đến năm 2020 [12] UBND tỉnh Đắk Lắk, Quy định chức nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ban Quản lý KCN tỉnh Tiếng Anh [13] George E.Belch Michael A Betch, giáo trình (2003), “Advertising and Promotion – An integrated marketing perspective”, 6e Trực tuyến: [14] http://bqlkcndaklak.gov.vn/gioi-thieu/chuc-nang-nhiem-vu-408.html [15] https://daklak.gov.vn/-/khu-cong-nghiep-hoa-phu PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐĂNG KÝ ĐẦUVÀO KCN HOÀ PHÚ STT Tên dự án Chủ đầu tƣ I DỰ ÁN ĐANG HOẠT ĐỘNG Dự án chiết nạp gas Dự án xây dựng nhà máy luyện cán thép Tây Nguyên giai đoạn I Dự án xây dựng nhà máy thép Tây Nguyên giai đoạn II Công ty cổ phần thép Đông Nam Á triển An Thái sản xuất bê tông nhựa hiệp chế biến cà phê, nông sản, kho chứa Đông Nam Á chế biến cà phê hoà tan Dự án Xây dựng khu liên Công ty cổ phần thép Công ty đầu tƣ phát nóng Dầu khí Dự án xây dựng nhà máy Dự án xây dựng Nhà máy Công ty TNHH MTV Công ty cổ phần đầuxây dựng Đắk An Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Dự án đầuxây dựng NH thƣơng mại cổ phần tổng kho ngoại quan Quân đội Dự án nhà máy chế biến Công ty cổ phần thun thun Đắk Lắk Tổng vốn Năm đăng ký đăng (Tỷ đồng) ký 1.752,76 72,79 2007 73,29 2007 623,72 2009 44,75 2007 14,40 2009 12,98 2007 279,31 2008 169,65 2010 STT Tên dự án Dự án nhà máy sản xuất gạch không nung Block Việt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chủ đầu tƣ Công ty TNHH Mai Thiên Khánh Dự án sản xuất gạch ngói Cơng ty TNHH thƣơng khơng nung mại Đại Tín Dự án chế biến gỗ sản Công ty TNHH Cao xuất thiết bị nội thất Lâm Phát Nhà máy hầm than củi cà Công ty TNHH MTV phê nông sản Hồng Tự Dự án Nhà máy sản xuất Công ty TNHH MTV phân bón Việt Nga Việt Nga Nhà máy sản xuất phân Cơng ty TNHH thƣơng bón NPK, vi sinh, hữu mại sản xuất phân khoáng - phân bón bón Việt Đức Nhà máy sản xuất hạt Công ty TNHH nhựa nhựa PP Quyết Thắng Nhà máy Ván lạng gỗ cao Công ty TNHH XNK su thƣơng mại Song Trần Dự án Xƣởng sản xuất than - hàng mộc dân dụng Tổng vốn Năm đăng ký đăng (Tỷ đồng) ký 23,73 2014 22,50 2013 12,00 2014 8,00 2015 10,53 2014 13,61 2014 8,00 2015 35,00 2015 12,00 2015 11,05 2015 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Niên Niên Hồng Nhà máy sản xuất chế Công ty TNHH Thủy phẩm sinh học Kim Sinh STT Tên dự án Chủ đầu tƣ Tổng vốn Năm đăng ký đăng (Tỷ đồng) ký Dự án Nhà máy sản xuất 19 phân bón NPK CS 50.000 Cơng ty TNHH MTV tấn/năm phân vi sinh phân bón Tây Nguyên 202,18 2014 14,77 2015 10,84 2010 14,00 2012 26,51 2015 11,78 2015 11,37 2017 14,00 2017 CS 20.000 tấn/ năm 20 21 22 23 24 25 26 II Nhà máy gạch không Công ty TNHH gạch nung không nung Việt Tân Nhà máy sản xuất phân Công ty cổ phần UD SH bón hữu sinh học An Thái Nhà máy sản xuất phân Cơng ty cổ phần UD SH bón hữu khoáng NPK An Thái Dự án Xƣởng chƣng cất dầu FO Nhà máy sản xuất phân bón Nơng Xanh Công ty TNHH MTV sản xuất-thƣơng mạidịch vụ Nông Xanh Nhà máy sản xuất phân Công ty cổ phần sản bón NPK hữu xuất thƣơng mại dịch vụ loại Việt Nhật Nhà máy sản xuất thức ăn Công ty TNHH Minh chăn nuôi Phát DỰ ÁN ĐANG ĐẦUXÂY DỰNG Dự án Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Kim Sơn gạch không nung HABITAT Cơng ty cổ phần khống sản xây dựng HABITAT 940,73 193,44 2016 STT Tên dự án Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu vi sinh sinh học Eakmat Chủ đầu tƣ Công ty TNHH trồng EaKmat Nhà máy sản xuất phân Công ty TNHH phân bón Minh Thắng bón Minh Thắng Nhà máy sản xuất giấy Công ty cổ phần Giấy Carton DupLex Thiên Phú Tổng vốn Năm đăng ký đăng (Tỷ đồng) ký 11,42 2016 5,65 2016 65,44 2013 10,81 2014 8,16 2017 97,70 2017 12,15 2017 250,00 2017 82,00 2017 Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung Chi nhánh Công ty cổ Mil Chil-Chi nhánh Công phần giấy Thiên Phú ty cổ phần giấy Thiên Phú Dự án xƣởng chế biến mật ong sáp ong Công ty TNHH sản xuất thƣơng mại dịch vụ VINAWAX Công ty cổ phần thực Nhà máy nấm ăn cao cấp phẩm công nghệ cao Bắc Âu Nhà máy sản xuất phân bón hữu vi sinh – sinh học COWMAX 10 Công ty cổ phần Green Can Mở rộng nhà máy sản Công ty đầu tƣ phát xuất cà phê hòa tan triển An Thái Nhà máy bảo quản chế Công ty cổ phần Nông biến trái nghiệp hữu An Phú STT Tên dự án Xƣởng chế biến nguyên 11 liệu sản xuất phân Compost 12 13 14 15 III Trạm nạp ga LPG Chủ đầu tƣ Công ty TNHH Thủy Kim Sinh Công ty TNHH Thanh Minh Ban Mê Xƣởng chế biến chƣng cất Công ty TNHH thƣơng dầu FO Dự án nhà máy sản xuất Tăm nhang xuất mại VT Thành Công Tổng vốn Năm đăng ký đăng (Tỷ đồng) ký 13,60 2017 57,45 2017 23,56 2014 12,00 2016 97,36 2017 Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại Niên Niên Hồng Nhà máy cà phê hòa tan Cơng ty cổ phần tập Mỹ Việt đoàn quốc tế Mỹ Việt DỰ ÁN MỚI VÀ ĐANG HOÀN THIỆN HỒ SƠ Nhà máy sản xuất cà phê Công ty cổ phần Hƣơng chất lƣợng cao Vang 1.270,53 59,93 2017 990,00 2017 205,69 2017 14,90 2017 Nhà máy sản xuất kết cấu dùng xây Công ty Solarpark global dựng Nhà máy điện L&D lƣợng mặt trời Nhà máy sản xuất gạch không nung Thiên Bảo Ân Công ty TNHH ĐầuXây dựng Thiên Bảo Ân Nhà máy sản xuất gạch Công ty TNHH MTV không nung Long Phát gạch Long Phát STT Tên dự án IV Chủ đầu tƣ DỰ ÁN NGỪNG HOẠT ĐỘNG Nhà máy cán thép, máy dập đinh bắc Tây Nguyên Năm đăng ký đăng (Tỷ đồng) ký 56,43 Công ty TNHH xây dựng cầu đƣờng Gia 25,00 2011 23,45 2014 7,98 2009 Việt Dự án Nhà máy chế biến Công ty TNHH thƣơng nông sản mại dịch vụ Nhật Tân Dự án Nhà máy đúc cống Công ty cổ phần đầu tƣ bê tông cốt thép công xây dựng cấp thoát nghệ li tâm quay ép nƣớc Vaseco TỔNG CỘNG I+II+II Tổng vốn 3.964,01 PHỤ LỤC TỔNG HỢP SỐ LIỆU SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI KCN TỪ NĂM 2007 - 2016 Đơn vị tính: 1.000.000 VNĐ STT NĂM CHỈ TIÊU 2007 2008 2009 2010 7.141 179.536 589.978 769.514 6.741 163.214 536.343 1.367 10.271 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.143.049 2.905.509 1.462.245 1.497.633 1.742.557 1.794.833 699.558 1.039.135 2.809.367 1.317.338 1.490.599 1.664.006 1.697.286 13.229 7.452 199.955 673.511 93.966 21.789 94.520 22.225 9.611 15.261 20.607 42.280 97 0 627 413 694 428 615 1.186 9.898 4.679 4.147 10.622 12.027 843 1.983 3.065 -26.238 -207.388 -88.339 -38.167 -144.978 -32.368 Giá trị sản xuất công nghiệp Tổng doanh thu Giá trị xuất Giá trị nhập Thuế khoản nộp Tổng lợi nhuận STT NĂM CHỈ TIÊU 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 sau thuế Thu nhập bình quân 3 4 đầu ngƣời Tổng lao động 65 505 608 719 1012 771 659 659 761 833 203 299 226 220 183 208 229 (ngƣời) Lao động nguồn xã Hòa Phú (ngƣời) ... doanh, thu hút vốn đầu tƣ; phân tích mặt đƣợc tồn việc xây dựng hoạt động truyền thông KCN Hoà Phú - Đề xuất Ban Quản lý KCN tỉnh, UBND tỉnh Đắk Lắk giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tƣ KCN Hoà. .. thơng thu hút vốn đầu tƣ vào KCN Hoà Phú - Đề xuất giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tƣ vào KCN Hoà Phú Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu đề tài: Truyền thơng thu hút vốn đầu. .. nhân truyền thông, xúc tiến thu hút vốn đầu tƣ vào KCN Hoà Phú thời gian qua 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 62 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ VÀO KCN HOÀ PHÚ TỈNH ĐẮK LẮK
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tư vào KCN Hoà Phú tỉnh Đắk Lắk, Xây dựng giải pháp truyền thông thu hút vốn đầu tư vào KCN Hoà Phú tỉnh Đắk Lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay