Sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

132 10 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ THỊ NGỌC ANH SINH KẾ BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC HỒI TỈNH KONTUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ THỊ NGỌC ANH SINH KẾ BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC HỒI TỈNH KONTUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng - Năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiến đề tài 6 Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SINH KẾ BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 10 1.1 KHÁI NIỆM 10 1.1.1 Sinh kế 10 1.1.2 Sinh kế bền vững 10 1.1.3 Sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 11 1.2 NGUỒN LỰC SINH KẾ 15 1.2.1 Nguồn lực ngƣời 15 1.2.2 Nguồn lực xã hội 16 1.2.3 Nguồn lực tự nhiên 17 1.2.4 Nguồn lực vật chất 18 1.2.5 Nguồn lực tài 19 1.3 KHUNG PHÂN TÍCH SINH KẾ 20 1.4 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DTTS 24 1.5 CHIẾN LƢỢC SINH KẾ CỦA ĐỒNG BẢO DÂN TỘC THIỂU SỐ 27 1.5.1 Mục tiêu chiến lƣợc sinh kế 27 1.5.2 Phát triển nguồn lực ngƣời 27 1.5.3 Phát triển nguồn lực tự nhiên hộ gia đình dân tộc thiểu số 28 1.5.4 Phát triển nguồn lực xã hội sinh kế hộ gia đình dân tộc thiểu số 29 1.5.5 Phát triển nguồn lực vật chất sinh kế hộ gia đình dân tộc thiểu số 32 1.5.6 Phát triển nguồn lực tài sinh kế hộ gia đình dân tộc thiểu số 33 1.5.7 Quan hệ nguồn lực sinh kế hộ gia đình dân tộc thiểu số 36 1.6 KINH NGHIỆM VỀ SINH KẾ BỀN VỮNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 36 1.6.1 Trên giới 36 1.6.2 Ở Việt Nam 40 1.6.3 Bài học rút cho huyện Ngọc Hồi 43 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 CHƢƠNG THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC VÀ HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC HỒI 46 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN NGỌC HỒI 46 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 46 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 48 2.1.3 Hệ thống sách thể chế hỗ trợ sinh kế hộ dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi 53 2.2 THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN NGỌC HỒI 58 2.2.1 Thực trạng nguồn lực sinh kế 58 2.2.2 Đánh giá chung nguồn lực sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn huyện Ngọc Hồi 71 2.3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC HỒI 74 2.3.1 Ảnh hƣởng thiên tai dịch bệnh tới sinh kế hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi 75 2.3.2 Rủi ro, tổn thƣơng từ biến động thị trƣờng nông sản 77 2.4 PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU TRONG PHÁT TRIỂN SINH KẾ CỦA HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN NGỌC HỒI 78 2.4.1 Điểm mạnh 78 2.4.2 Điểm yếu 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC HỒI 86 3.1 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI NGỌC HỒI 86 3.2 ĐỀ XUẤT PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐHUYỆN NGỌC HỒI 87 3.2.1 Đề xuất phƣơng hƣớng phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi 87 3.2.2 Đề xuất số mơ hình sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi 90 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SINH KẾ BỀN VỮNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC HỒI 92 3.3.1 Nhóm giải pháp phát triển nguồn lực sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi 92 3.3.2 Nhóm giải pháp đa dạng hóa hoạt động sinh kế 93 3.4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 94 3.4.1 Với quyền địa phƣơng 94 3.4.2 Với hộ gia đình dân tộc thiểu số 95 KẾT LUẬN 96 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ KIỂM DUYỆT VỀ HÌNH THỨC LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích DTTS Dân tộc thiểu số DFID Bộ Phát triển Quốc tế Vƣơng quốc Anh International Fund for Agricultural IFAD Development - Quỹ phát triển nơng nghiệp Liên hiệp quốc TB Trung bình UNDP Chƣơng trình phát triển Liên hiệp quốc HTX Hợp tác xã DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng Trang hiệu 2.1 Diện tích đất đai huyện Ngọc Hồi (2012 -2017) 47 2.2 Giá trị sản xuất cấu GTSX theo ngành địa bàn huyện 48 Ngọc Hồi giai đoạn 2013 – 2017 2.3 Diện tích rừng có tính đến năm 2017 49 2.4 Thành phần Dân tộc địa bàn huyện Ngọc Hồi 50 2.5 Biến động dân số tiêu dân số huyện Ngọc Hồi 50 2.6 Dân số Ngọc Hồi theo tiêu chí qua thời gian 2010 -2017 51 2.7 Tình hình y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân 52 2.8 Đặc điểm nhân hộ DTTS hộ ngƣời Kinh 58 2.9 Trình độ văn hóa thành viên hộ gia đình dân tộc thiểu số 59 (%)* 2.10 Tình trạng nguồn lực tự nhiên hộ DTTS hộ ngƣời Kinh 60 huyện Ngọc Hồi 2.11 Mức độ tạo điều kiện nguồn lực tự nhiên cho hoạt động 61 sinh kế hộ gia đình 2.12 Tỷ lệ hộ gia đình gặp khó khăn nguồn nƣớc cho sinh hoạt 63 sản xuất 2.13 Đánh giá quan hệ xã hội đồng bào dân tộc thiểu số huyện 64 Ngọc Hồi (%) 2.14 Hỗ trợ tổ chức đồn thể địa phƣơng 65 2.15 Hỗ trợ quyền khuyến nông 66 2.16 Tiếp cận dịch vụ xã hội đồng bào dân tộc thiểu số 66 2.17 Sở hữu tài sản vật chất hộ gia đình dân tộc thiểu số phục vụ 69 sinh kế 2.18 Nguồn vốn vay ngân hàng hộ dân tộc thiểu số 71 2.19 Các loại rủi ro ảnh hƣởng đến hộ dân tộc thiểu số năm gần 76 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Số Tên hình Trang hiệu 1.1 Khung phân tích sinh kế bền vững DFID 20 1.2 Khung sinh kế bền vững IFAD, image: IFAD.org 22 Số hiệu Tên biểu đồ Trang 2.1 Nguồn tiếp thu tri thức hộ gia đình DTTS 59 2.2 Đánh giá hộ gia đình dân tộc thiểu số hệ thống thủy lợi 63 địa phƣơng (% số hộ điều tra) 2.3 Đánh giá hệ thống giao thông đáp ứng đƣợc hay không nhu cầu sản xuất đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (% số hộ) 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Văn a (2013), Đánh giá hoạt động sinh kế người dân miền núi thôn 1-5, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An.Tạp chí dân tộc [2] ùi Minh Đạo (2011), Thực trạng phát triển Tây Nguyên số vấn đề phát triển bền vững, NXB Khoa học xã hội [3] FLITCH (2012), Hƣớng dẫn đánh giá sinh kế vùng dự án FLITCH, Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên [4] Đào Hữu Hòa (2016), Phát triển sinh kế bền vững cho hộ nghèo dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Nông NXB Thông tin Truyền thông [5] Đinh Phi Hổ Phạm Ngọc Dƣỡng (2011), Một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập người trồng cà phê khu vực Tây Nguyên, Tạp chí Kinh tế Phát triển, số 250 (8/2011) [6] Trƣơng Hồng (2013), Biến đổi khí hậu sản xuất nơng nghiệp vùng Tây Nguyên, báo cáo khoa học Viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) [7] Nguyễn Đăng Hiệp Phố (2016), Tiếp cận lý thuyết khung sinh kế bền vững DFID nghiên cứu sinh kế người Mạ vườn quốc gia Cát Tiên; Tạp chí khoa học - Đại học Đồng Nai, số 02 – 2016 [8] Nguyễn Trƣờng Sơn Nguyễn Hồng Cử (2010), Vấn đề xã hội phát triển bền vững sản xuất nông sản xuất Tây Nguyên, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ [9] Nguyễn Đức Thành Phạm Văn Đại (2014), Chẩn đoán tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Những rào cản cho giai đoạn 2015 – 2020, tham luận Hội thảo quốc gia “Tăng trƣởng bao hàm Việt Nam: Những hàm ý từ cách tiếp cận chẩn đoán tăng trƣởng”, Hà Nội 08/2014 [10].Nguyễn Văn Toàn, Trƣơng Tấn Quân Trần Văn Quảng (2012), Ảnh hưởng chương trình 135 đến sinh kế đồng bào dân tộc người huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Tạp chí Khoa học, tập 72B, số [11].Mai Văn Xuân Hồ Văn Minh (2009), Sinh kế người dân thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị trình phát triển khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tạp chí khoa học, Đại học Huế, số 54, 2009 CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM Dqc ljp - Tlf - H�nh phuc BAN TUONG TRINH VS vi�c b6 sung, sira chfra lu�n van HQ va ten h9c vien: VO THJ NGQC ANH L6p: K31.QLKT.KT Kh6a: 31 Ngay bao v� lu�n van: 12/8/2018 Ten dS tai lu�n van: SINH KE BEN VUNG CHO DONG BAO DAN T
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, Sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay