Phát triển nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Việt Đức, tỉnh Đắk Lắk

107 16 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM VĂN PHÚC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÊ VIỆT ĐỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 ĐÀ NẴNG – NĂM 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM VĂN PHÚC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÊ VIỆT ĐỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THU ĐÀ NẴNG – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố cơng trình Người cam đoan Ph m Văn Phúc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng ph m vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 11 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰCPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 11 1.1.1 Nhân lực 11 1.1.2 Nguồn nhân lực 11 1.1.3 Phát triển nguồn nhân lực 12 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 14 1.3 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 14 1.3.1 Đảm bảo số lượng cấu nguồn nhân lực 15 1.3.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 15 1.4 CÁC HOẠT ĐỘNG TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 18 1.4.1 Ho ch định nhân lực doanh nghiệp 18 1.4.2 Tuyển dụng 19 1.4.3 Đào t o nguồn nhân lực 19 1.4.4 Các sách đối người lao động 21 1.5 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP 22 1.5.1 Các yếu tố bên 22 1.5.2 Các yếu tố bên 24 1.6 Ý NGHĨA CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 25 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV PHÊ VIỆT ĐỨC, TỈNH ĐẮK LẮK 27 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV PHÊ VIỆT ĐỨC, TỈNH ĐẮK LẮK 27 2.1.1 Giới thiệu chung 27 2.1.2 Chức năng, ngành nghề kinh doanh 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 28 2.1.4 Tình hình ho t động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV phê Việt Đức 30 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực t i công ty TNHH MTV phê Việt Đức 31 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV PHÊ VIỆT ĐỨC 32 2.2.1 Thực tr ng thay đổi cấu số lượng nguồn nhân lực 32 2.2.2 Thực tr ng chất lượng nguồn nhân lực 40 2.3 CÁC HOẠT ĐỘNG TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH MTV PHÊ VIỆT ĐỨC 49 2.3.1 Cơng tác nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực 49 2.3.2 Công tác phát triển kỹ cho người lao động 55 2.3.3 Các ho t động nâng cao phẩm chất người lao động 56 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV PHÊ VIỆT ĐỨC 60 2.4.1 Thành công 60 2.4.2 Tồn t i, h n chế nguyên nhân 61 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV PHÊ VIỆT ĐỨC 65 3.1 NHỮNG NHÂN TỐ BÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH MTV PHÊ VIỆT ĐỨC 65 3.2 ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY TNHH MTV PHÊ VIỆT ĐỨC 67 3.2.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới 67 3.2.2 Mục tiêu phát triến nguồn nhân lực công ty 68 3.3 GIẢI PHÁP CỤ THỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY TNHH MTV PHÊ VIỆT ĐỨC 69 3.3.1 Hồn thiện cơng tác phân tích mơ tả cơng việc 69 3.3.2 Hồn thiện cơng tác ho ch định nguồn nhân lực 72 3.3.3 Hồn thiện cơng tác đào t o 72 3.3.4 Nâng cao chất lượng tuyển dụng 76 3.3.5 Hoàn thiện đánh giá nguồn nhân lực 77 3.3.6 Xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực kế cận 79 3.3.7 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 82 3.3.8 Xây dựng văn hóa học tập doanh nghiệp 83 3.3.9 Xây dựng quỹ tài cho phát triển nguồn nhân lực 85 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ viết đầy đủ MTV Một thành viên TNHH Trách nhiệm hữu h n XNLH Xí nghiệp liên hiệp DANH MỤC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Tên bảng Kết ho t động kinh doanh công ty giai đo n 2013- 2017 Số lượng lao động t i Công ty TNHH MTV phê Việt Đức giai đo n 2013-2017 Số lượng tốc độ tăng nguồn lao động t i Công ty TNHH MTV phê Việt Đức Nguồn nhân lực phân bố theo khu vực làm việc công ty TNHH MTV phê Việt Đức giai đo n 2013 - 2017 Cơ cấu lao động theo giới tính cơng ty TNHH MTV phê Việt Đức năm 2017 Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi công ty TNHH MTV phê Việt Đức năm 2017 Đánh giá thực tr ng đảm bảo số lượng, cấu nguồn nhân lực cơng ty TNHH MTV phê Việt Đức Trình độ chuyên môn người lao động công ty TNHH MTV phê Việt Đức năm 2017 Thực tr ng kỹ khu vực văn phòng cơng ty TNHH MTV phê Việt Đức năm 2017 Thực tr ng kĩ người lao động khu vực trồng trọt xưởng sản xuất công ty TNHH MTV phê Việt Đức năm 2017 Thực tr ng phẩm chất đ o đức, tác phong người lao động công ty TNHH MTV phê Việt Đức năm 2017 Nhu cầu nhân lực văn phòng Cơng ty TNHH MTV phê Việt Đức đến năm 2019 Thực tr ng công tác đào t o, bồi dư ng t i Công ty TNHH MTV phê Việt Đức đến năm 2017 Đánh giá công tác đào tao, tập huấn công ty TNHH MTV phê Việt Đức Thu nhập bình qn phận văn phòng, xưởng sản xuất công ty TNHH MTV phê Việt Đức Trang 31 32 33 33 36 37 39 41 43 44 47 51 52 55 57 Số hiệu bảng Bảng 2.16 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Tên bảng Đánh giá văn hóa doanh nghiệp cơng ty TNHH MTV phê Việt Đức Chương trình đào t o đối tượng Tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực Trang 59 74 81 DANH MỤC HÌNH Số hiệu Tên hình vẽ Trang Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Cơng ty TNHH MTV phê Việt Đức 28 Hình 2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo phận ho t động công ty TNHH MTV phê Việt Đức năm 2017 35 Hình 2.3 Thực tr ng nguồn nhân lực theo giới tính cơng ty TNHH MTV phê Việt Đức năm 2017 37 Hình 2.4 Thực trang cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi công ty TNHH phê Việt Đức năm 2017 38 Hình 3.1 Quy trình đào t o phát triển nguồn nhân lực 75 Hình 3.2 Quy trình xây dựng nguồn nhân lực kế cận 78 83 dựng công ty trở thành thương hiệu nhiều người biết đến điều cần thiết Vì thương hiệu tốt thu hút nhân lực tốt cho công ty - T o dựng nhân lực cao cấp: nhân lực cao cấp người lãnh đ o tài giỏi vừa có tâm có tầm, mục tiêu phấn đấu cho người lao động Người lãnh đ o tài giỏi có ho t động phát triển công ty, phát triển nguồn nhân lực tốt, t o tin tưởng đội ngũ người lao động, khuyến khích tinh thần làm việc người lao động - Xác định văn hóa doanh nghiệp công ty TNHH MTV phê Việt Đức: Tuyên truyền quan điểm, hệ giá trị công ty việc thực chuẩn mực hành vi đ o đức quy tắc kỷ luật công ty Bước đầu ban hành quy chế để bắt buộc thực Sau thời gian, nhân viên thực cách tự nguỵên song song với đó, cơng ty tiến hành thay đổi yếu tố hữu kiến trúc, màu sắc, nội thất văn phòng, nghi thức cho phù hợp với văn hóa đề Kết giai đo n dần hình thành đặc trưng văn hố doanh nghiệp, giúp thành viên nhận biết giá trị văn hóa doanh nghiệp - Phổ biến kiến thức chung: Phổ biến kiến thức chung văn hoá doanh nghiệp, yếu tố cấu thành, ý nghĩa văn hoá doanh nghiệp đến tất người lao động nhằm giúp người lao động hiểu thấy rõ lợi ích văn hố cơng ty Cơng ty thực phổ biến kiến thức thông qua tổ chức buổi nói chuỵên khố học văn hố, phát động thi tìm hiểu, xây dựng sở liệu văn hoá để nhân viên tự tìm hiểu 3.3.8 Xây dựng văn hóa học tập doanh nghiệp Xây dựng văn hóa học tập: Cần giảm “hành hóa” hay “thứ bậc” học tập đào t o công ty Tri thức phải tôn trọng dù 84 ai, cấp sáng t o Hành hóa hay thứ bậc nhiều môi trường học tập đào t o môi trường doanh nghiệp giết chết sáng t o Xây dựng văn hóa học tập giúp cho lớp người có tự tin vị trí lực mình, đặc biệt niên trẻ, từ phát triển khả học hỏi nhân viên, giúp t o mơi trường phản x lanh lẹ với tình lao động sản xuất Những ho t động xây dung văn hóa học tập doanh nghiệp cho cơng ty TNHH MTV phê Việt Đức bao gồm: - Thường xuyên thảo luận phát triển kỹ với đồng nghiệp cấp lãnh đ o: hội để biết mục tiêu cơng việc, có thêm nhiều thơng tin cần thiết cập nhật, giải vấn đề hiệu suất làm việc, tiến thân nhân viên Cần lên lịch thảo luận thường xuyên – t o động lực làm việc thúc đẩy hiệu tương tác nhân viên quản lý Xây dựng danh sách mục cần thảo luận để tránh khơng bỏ sót bị “l c đề” - T o thời gian cho phát triển nhân viên: Mỗi nhân viên muốn phát triển tối đa lực thân cần thời gian không gian để đầu tư vào việc học phát triển thân Nhân viên tự tin họ quản lý thời gian họ cần để làm việc, dựa kế ho ch phát triển nhân - Quản lý đánh giá phát triển nhân viên mơi trường văn hóa doanh nghiệp: Quản lý đánh giá xây dựng tinh thần trách nhiệm, kế ho ch xây dựng văn hóa doanh nghiệp T o động lực thúc đẩy nhân viên học tập, lao động phát triển thân - Liên kết phát triển học tập đào t o văn hóa doanh nghiệp với mục tiêu doanh nghiệp thông qua quản lý hiệu làm việc, bao gồm việc quản lý nhân viên lên kế ho ch, điều chỉnh xem xét suất 85 khả điều phối công việc Khi mục tiêu lực nhân viên gắn kết với tổ chức, họ thúc đẩy trao quyền để tối ưu hiệu quản lý công việc, thúc đẩy suất Nó giúp hình thành nên kế ho ch đào t o văn hóa doanh nghiệp, gắn liền với xây dựng tinh thần học hỏi thành viên 3.3.9 Xây dựng qu tài cho phát triển nguồn nhân lực Nguồn quỹ tài dành cho phát triển nguồn nhân lực công ty nên tách riêng khỏi nguồn tài khác với mục tiêu nhằm đảm bảo cho ho t động phát triển nguồn nhân lực công ty liên tục hiệu quả, không bị ảnh hưởng tác động yếu tố khác Đây điều kiện quan trọng thật cần thiết cho phát triển nguồn nhân lực Để tất ho t động phát triển nguồn nhân lực cơng ty thực hiện, cần có nguồn tài để chi trả cho ho t động từ phân tích, dự báo, ho ch định nguồn nhân lực ho t động đào t o nhằm nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực Nguồn tài dành cho phát triển nguồn nhân lực cơng ty dùng để hỗ trợ tồn phần phần kinh phí khóa đào t o người lao động Hình thức hỗ trợ kinh phí đào t o cho người lao động nhiều công ty, quan thực đ t hiệu định Công ty TNHH MTV phê Việt Đức học tập kinh nghiệm từ mơ hinh Lẽ dĩ nhiên, khóa đào t o tập huấn người lao động hỗ trợ tài phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu công ty đặt ra: 1) nghành đào t o đáp ứng nhu cầu công việc công ty, phù hợp vị trí việc làm đương sự; 2) ho t động đào t o nằm kế ho ch phát triển nguồn nhân lực công ty; 3) người lao động phải có q trình cống hiến cho cơng ty có cam kết tiếp tục làm việc khoản thời gian tối thiểu định 86 cho công ty sau kết thúc khóa đào t o Cam kết đảm bảo giao ước tài cụ thể; 4) người lao động cần chứng khả hồn thành khóa học thời gian quy định Trường hợp người lao động hồn thành khóa học chậm kế ho ch khơng thể hồn thành nội dung khóa học bị giảm mức hỗ trợ bồi thường tài cơng ty Đối với nguồn quỹ tài cần có quản lý quy định phân bổ hợp lý ho t động phát triển nguồn nhân lực nhằm h n chế thất lãng phí khơng đáng có tối ưu hóa chi phí tài bỏ nhằm đ t hiệu phát triển nguồn nhân lực tốt cho công ty Tiểu kết Chương Công tác phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH MTV phê Việt Đức không chịu ảnh hưởng từ kết đ t năm qua mà phụ thuộc nhiều yếu tố bên lẫn chiến lược phát triển tương lai công ty Trên sở kế thừa kết đ t được, khắc phục nguyên nhân h n chế, áp dụng sở lý thuyết ngồi nước, chúng tơi m nh d n đề xuất 09 nhóm giải pháp để cơng ty tham khảo vận dụng vào thực tiễn công ty Nhằm đ t hiệu cao nhất, giải pháp cần tiến hành song song đồng thời Tuy nhiên, giải pháp ho ch định, tuyển dụng, sách người lao động nên xem giải pháp bổ trợ 87 KẾT LUẬN Trong thời đ i ngày nay, xây dựng phát triển nguồn nhân lực cách toàn diện trở thành yêu cầu tất yếu, có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp Thực tế chứng minh, chiến lược nguồn nhân lực hồn thiện yếu tố tiên t o nên kết quan trọng hình thành, tồn t i phát triển bền vững doanh nghiệp Công ty TNHH MTV phê Việt Đức triển khai ho t động phát triển nhân lực nhằm đảm bảo người lao động có đầy đủ lực, có gắn bó tinh thần cống hiến vào phát triển chung công ty Chiến lược ho t động phát triển nguồn nhân lực công ty xây dựng từ đặc thù ngành sản xuất, từ thực tiễn nhu cầu ho t động công ty từ nguồn nhân lực vốn có Chiến lược ho t động phát triển nguồn nhân lực thực cách quán liên tục Đây định hướng đắn nhằm đề cao giá trị người doanh nghiệp Trên thực tế, ho t động phát triển nhân lực công ty TNHH MTV phê Việt Đức đ t kết định Qua đó, cơng ty đảm bảo ổn định mơ hình sản xuất, tăng trưởng doanh thu có khả thích nghi với biến đổi kinh tế thị trường đ i Trong bối cảnh nguồn nhân lực chất lượng cao ngày c nh tranh khốc liệt, tính chất đặc thù ngành, phức t p vấn đề nguồn nhân lực đòi hỏi cơng ty cần có thay đổi hoàn thiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực Chiến lược phát triển nguồn nhân lực công ty bối cảnh cần tiếp thu kết nghiên cứu chuyên sâu, đánh giá tổng kết trình với tham gia nhiều phận quan tâm, đ o trực tiếp lãnh đ o cơng ty 88 Q trình thực đề tài “Phát triển nguồn nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên phê Việt Đức”, tác giả bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đặt sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học Đề tài bước đầu đề cập đến số nội dung phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH MTV phê Việt Đức Những nội dung phát triển nguồn nhân lực mà tác giả đưa nghiên cứu bước đầu nhân phải tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu kiểm chứng thực tế để bổ sung cho phù hợp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt [1] Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh (đồng chủ biên) (2008), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, NXB Đ i học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [2] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2013), Báo cáo tình hình nhân 2013, Đắk Lắk [3] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2014), Báo cáo tình hình nhân 2014, Đắk Lắk [4] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2015), Báo cáo tình hình nhân 2015, Đắk Lắk [5] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2016), Báo cáo tình hình nhân 2016, Đắk Lắk [6] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2017), Báo cáo tình hình nhân 2017, Đắk Lắk [7] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2010), Quy trình tuyển dụng bố trí nhân cơng ty TNHH MTV phê Việt Đức, Đắk Lắk [8] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2010), Quy định chế độ lương, thưởng công ty TNHH MTV phê Việt Đức, Đắk Lắk [9] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2013), Thông báo việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cán bộ, công chức, viên chức người lao động, Đắk Lắk [10] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2014), Thông báo việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cán bộ, công chức, viên chức người lao động, Đắk Lắk [11] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2015), Thông báo việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cán bộ, công chức, viên chức người lao động, Đắk Lắk [12] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2016), Thông báo việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cán bộ, công chức, viên chức người lao động, Đắk Lắk [13] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2017), Thông báo việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cán bộ, công chức, viên chức người lao động, Đắk Lắk [14] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2015), Hoạch định phát triển đào tạo nguồn nhân lực định hướng đến năm 2019, Đắk Lắk [15] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2013-2017), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV phê Việt Đức, Đắk Lắk [16] Công ty TNHH MTV phê Việt Đức (2017), Phương hướng,kế hoạch hoạt động Công ty TNHH MTV phê Việt Đức, Đắk Lắk [17] PGS.TS Đỗ Minh Cương TS M c Văn Tiến (2004), Phát triển lao động kỹ thuật Việt Nam – lý luận thực tiễn, Nhà xuất Lao động-xã hội, Hà Nội [18] Trần Kim Dung (2006), Quản trị nguồn nhân lực – Tp Hồ Chí Minh, Nhà xuất Thống kê [19] Nguyễn Thị Anh Đào (5/2011), Vấn đề quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam, T p chí cơng nghiệp [20] Vũ Văn Hà (tháng 6/2014), Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ASEAN, T p chí Cộng sản [21] Ph m Minh H c (1996), Vấn đề người nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, Chính trị Quốc gia [22] Ph m Thị Thu Hằng (2008), Doanh nghiệp Việt Nam 2007, Lao động phát triển nguồn nhân lực, Phòng Thương m i cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) [23] Đặng Xuân Hoan (tháng 4/2015), Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, T p chí Cộng sản [24] Nguyễn Văn Lưu (2014), Phát triển nguồn nhân lực - Yếu tố định phát triển ngành Du lịch Việt Nam, Nhà xuất Thông [25] Nguyễn Ngọc Quân - Nguyễn Vân Điềm (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB ĐH KTQD, Hà Nội [26] Nguyễn Thanh Sơn (2015), Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, T p chí Con số Sự kiện số 12/2015 (504) [27] Đinh Văn Toàn (2009), Phát triển nguồn nhân lực EVN đến năm 2015: cần giải pháp đồng bộ, T p chí điện lực, tháng 9/2009 [28] Ph m Đức Thành (1995), iáo trình Nguồn nhân lực, NXB Giáo dục, Hà Nội [29] Nguyễn Tiệp (2008), Giáo trình Nguồn nhân lực, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội [30] George TMilkovich, John W.Boudreau, Quản trị nguồn nhân lực, người dịch: TS Vũ Trọng Hùng, hiệu đính biên tập: TS Phan Thăng, Nhà xuất thống kê, 12/2012 [31] Phan Ngọc Trung (2011), Quản lý nguồn nhân lực: vấn đề đặt cho doanh nghiệp Việt Nam, T p chí Phát triển nguồn nhân lực, số 1(22)-2011 Tài liệu tiếng Anh [32] Public Administration and Public affairs, 10th edition 2007 [33] WB World Development Indicators - London: Oxford, 2000 [34] Kunio Yoshihara (1976), Foreign investment and Domestic Response: A Study of Singapore Industrialicazion, Singapore Eastern Universities present [35] Kunio Yoshihara (1988), The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia, Oxford University Press, USA [36] Willam J Rothwell & H.C Kaza (2003) Planing & managing human resource strategic Planning for presonnel Management, PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT VỀ THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY TNHH MTV PHÊ VIỆT ĐỨC Xin quý anh/chị cho biết thơng tin giới tính (đánh dấu x vào đáp án mà anh/chị chọn): Nam Nữ Xin quý anh/chị cho biết thông tin độ tuổi Dưới 30t Từ 40 – 49t Từ 30 – 39t Từ 50t đến 55 tuổi Trên 55 tuổi Xin quý anh/chị cho biết thơng tin trình độ chun mơn Phổ thơng khác Cao đẳng Trung cấp Đ i học trở lên Xin quý anh/chị cho biết thông tin cơng việc Nhân viên văn phòng Nhân viên phân xưởng Công nhân Nhân viên kinh doanh Xin quý anh/chị cho biết thông tin chức vụ Giám đốc, phó giám đốc Đội trưởng Người lao động Trưởng, phó phòng Xin q anh/chị vui lòng cho biết anh/chị đƣợc tuyển vào cơng ty theo hình thức nào? Thi tuyển Được mời Xét tuyển Xin quý anh/chị vui lòng cho biết anh/chị thuộc nguồn tuyển dụng nào? Nguồn ứng viên nội Ứng viên từ trường Nguồn ứng viên bên B n bè nhân viên công ty Ứng viên quảng cáo Từ nguồn khác Xin quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ quan tâm anh/chị công tác quy hoạch phát triển đội ngũ cán công ty Rất quan tâm Quan tâm Chưa quan tâm đến Khơng quan tâm đến Ý kiến khác (xin vui lòng ghi rõ………………………………………) Xin quý anh/chị vui lòng trả lời câu h i liên quan đến bố trí cơng việc công ty trả lời theo mức độ đồng ý, đồng ý không đồng ý Mức độ đánh giá STT Tiêu chí Rất đồng ý Đồng ý Khơng đồng ý Người lao động bố trí phù hợp với cơng việc đào t o Việc phân công lao động phát huy lực nhân Số lượng lao động đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc phận nơi anh/chị làm việc Cơ cấu lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh phận nơi b n làm việc 10 Xin quý anh/chị vui lòng trả lời câu h i liên quan đến k làm việc thân trả lời theo mức độ thành thạo, trung bình khơng thành thạo Thành Trung th o bình STT Kỹ Chưa thành th o Quản lý cơng việc Làm việc theo nhóm Làm việc độc lập Giao tiếp Sử dụng tin học Sử dụng tiếng Anh 11 Xin quý anh/chị vui lòng cho biết anh/chị có thƣờng tham gia chƣơng trình đào tạo cơng ty tổ chức Thường xuyên Hiếm Thỉnh thoảng Chưa 12 Xin quý anh/chị vui lòng trả lời câu h i liên quan đến chƣơng trình đào tạo, tập huấn công ty trả lời theo mức độ đồng ý, đồng ý, không đồng ý không quan tâm Mức độ đánh giá STT Tiêu chí Cơng ty thường tổ chức khóa đào t o, huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công nhân viên Kế ho ch đào t o công ty rõ ràng, cụ thể Chương trình đào t o cơng ty phù hợp với yêu cầu công việc Sau đào t o, kết thực công việc tốt Rất Đồng Không đồng ý ý đồng ý Không quan tâm 13 Anh/ chị vui lòng cho biết Cơng ty có thực khảo sát lực lƣợng lao động đánh giá kết chƣơng trình đào tạo? Có Khơng 14 Xin quý anh/chị vui lòng trả lời câu h i liên quan đến môi trƣờng làm việc công ty trả lời theo mức độ đồng ý, đồng ý, không đồng ý không ý kiến Mức độ đánh giá STT Tiêu chí Rất đồng ý Văn hóa giá trị định hướng công ty xác định rõ Mọi người làm việc văn hóa mơi trường làm việc tốt Cơng ty có bầu khơng khí làm việc tốt Đồng ý Khơng Khơng đồng ý có ý kiến 15 Xin quý anh/chị vui lòng trả lời câu h i liên quan đến nội quy, quy định công ty trả lời theo mức độ hoàn toàn đồng ý, đồng ý, đồng ý phần không đồng ý TT 16 Nội dung điều tra Không Đồng đồng ý ý phần Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Các quy định, nội quy kế ho ch ho t động cơng ty có phổ biến, triển khai kịp thời Anh/chị có chấp hành thực chủ trương, sách cơng ty Các quy định kỷ luật, khen thưởng công ty phát huy tác dụng tốt Anh/chị nhận quan tâm, giúp đ đồng nghiệp Anh/chị tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng đơn vị Anh/chị ln có ý thức trách nhiệm cao Anh/chị quan tâm đến ho t động quan Anh/chị m nh d n đấu tranh phòng chống tiêu cực Anh/ chị có đề xuất phát triển nguồn nhân lực cho công ty thời gian tới? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ... doanh Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức 30 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực t i công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức 31 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ VIỆT... tài Phát triển nhân lực Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cà phê Việt Đức, tỉnh Đắk Lắk làm luận văn th c sĩ Trong luận văn này, tơi hi vọng giúp có nhìn cơng tác đào t o, quản lý phát triển. .. PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ VIỆT ĐỨC, TỈNH ĐẮK LẮK Tổng quan tài liệu nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết phát triển nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực phần nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Việt Đức, tỉnh Đắk Lắk, Phát triển nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Việt Đức, tỉnh Đắk Lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay