Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh tỉnh Đăk Lăk

135 10 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM MINH TRÍ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM MINH TRÍ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Bích Thu Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình Người cam đoan Ph m Minh Tr MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu ph m vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 M T S KH I NI M C N 1.1.1 Nguồn nhân lực (NNL) 1.1.2 Phát triển nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 10 1.1.4 Mối quan hệ phát triển nguồn nhân lực ho t động quản trị tổ chức 12 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 18 1.2 N I UNG C PH T TRIỂN NGU N NH N L C 22 1.2.1 Hội nhập vào môi trường làm việc 24 1.2.2 Đào t o kỹ 26 1.2.3 Phát triển nghề nghiệp 26 1.2.4 Tiến trình đào t o đáp ứng nội dung ho t động phát triển nguồn nhân lực 30 1.3 TI U CH PH T TRIỂN NGU N NH N L C 36 1.3.1 Xác định tiêu chí phát triển nguồn nhân lực 36 1.3.2 Sự cần thiết đào t o phát triển nguồn nhân lực ngân hàng 38 1.4 M C TI U VÀ ĐẶC ĐIỂM PH T TRIỂN NGU N NHÂN L C TRONG NG N HÀNG THƯ NG MẠI 40 K T LU N CHƯ NG 42 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNGCHI NHÁNH ĐĂK LĂK 43 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NG N HÀNG THƯ NG MẠI CỔ PHẦN PHƯ NG ĐÔNGCHI NH NH ĐĂK LĂK 43 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 43 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Phương ĐôngChi nhánh Đăk Lăk 44 2.1.3 Sơ đồ, cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phương ĐôngChi nhánh Đăk Lăk 46 2.1.4 Chức nhiệm vụ OCB – Chi nhánh Đăk Lăk 47 2.1.5 Tình hình ho t động kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương ĐôngChi nhánh Đăk Lăk 48 2.1.6 Đặc điềm nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Phương ĐôngChi nhánh Đăk Lăk 53 2.2 TH C TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGU N NHÂN L C C A NG N HÀNG TMCP PHƯ NG ĐÔNGCHI NH NH ĐĂK LĂK 53 2.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực ngân hàng 53 2.2.2 Công tác đãi ngộ 60 2.2.3 Ho t động kiểm tra đánh giá thực công việc 63 2.2.4 Ho t động tuyển dụng 65 2.2.5 Công tác phát triển nguồn nhân lực 68 2.2.6 Đánh giá chung công tác phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Phương Đông chi nhánh Đăk Lăk 78 K T LU N CHƯ NG 80 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 82 3.1 CĂN CỨ ĐƯ R GI I PHÁP 82 3.1.1 Những thách thức ngành ngân hàng phải đối mặt 82 3.1.2 Dự báo tác động công nghệ đến ngành Ngân hàng 83 3.1.3 Bối cảnh c nh tranh ngành Ngân hàng Việt Nam 88 3.1.4 Định hướng phát triển ngân hàng Phương Đông chi nhánh Đăk Lăk 92 3.2 GI I PH P PH T TRIỂN NGU N NHÂN L C C A NGÂN HÀNG PHƯ NG ĐÔNG CHI NH NH ĐĂK LĂK 94 3.2.1 Đào t o hội nhập 94 3.2.2 Đào t o kỹ cho đội ngũ t i 95 3.2.3 Phát triển nghề nghiệp 97 3.2.4 T o động lực cho người lao động 98 3.2.5 Các giải pháp khác 99 K T LU N CHƯ NG 111 K T LU N VÀ KI N NGHỊ 112 K T LU N 112 KI N NGHỊ 113 2.1 Đối với OCB 113 2.2 Đối với OCB – Đăk Lăk 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CBCNV : Cán công nhân viên CNTT : Công nghệ thông tin DVKH : Dịch vụ khách hàng GĐ : Giám đốc KD : Kinh doanh KH : Khách hàng LCB : Lương LKD : Lương kinh doanh NH TMCP : Ngân hàng thương m i cổ phần NNL : Nguồn nhân lực OCB : Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB – Đăk Lăk : Ngân hàng TMCP Phương ĐôngChi nhánh Đăk Lăk PGD : Phòng giao dịch PC : Phụ cấp TD : Tín dụng TGĐ : Tổng giám đốc TS : Tài sản VNĐ : Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 Trang Các phương pháp đào t o – phát triển điều kiện áp dụng 36 1.2 Các tiêu chí phát triển nguồn nhân lực 38 2.1 Kết ho t động kinh doanh OC – Đăk Lăk năm 2016 – 2017 2.2 51 Tình hình huy động t i OC Đăk Lăk qua năm 20162017 53 2.3 Tình hình cho vay t i OC – Đăk Lăk năm 2016 – 2017 54 2.4 Cơ cấu trình độ nhân viên OCB – Đăk Lăk giai đo n 20152017 2.5 56 Cơ cấu lao động theo giới tính OCB – Đăk Lăk giai đo n 2015-2017 57 2.6 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 58 2.7 Thực tr ng kỹ nguồn nhân lực OC Đăk Lăk 2.8 59 Tình hình bố trí sử dụng lao động năm 2017 t i OCB – Đăk Lăk 60 2.9 Quy mô đào t o giai đo n 2015-2017 73 2.10 Các chương trình đào t o t i OCB – Đăk Lăk với số vị trí 75 3.1 Định hướng cho giai đo n 2020 – 2025 98 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu T n iểu iểu 2.1 Cơ cấu lao động theo giới tính OCB – Đăk Lăk giai đo n 2015-2017 Trang 57 DANH MỤC CÁC HÌNH – SƠ ĐỒ Số hiệu hình S Tên hình Trang 1.1 Quản trị nguồn nhân lực định hướng chiến lược 24 1.2 Tiến trình đào t o 32 2.1 Mơ hình tổ chức OC – Đăk Lăk 48 111 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở khảo sát, đánh giá thực tr ng đội ngũ cán bộ, nhân viên t i ngân hàng Phương Đông chi nhánh Đăk Lăk Từ đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu chủ yếu sau đây: Bảo đảm số lượng, đồng cấu, đ t chuẩn bước nâng cao nhận thức, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, có đủ phẩm chất lực quản lý, đủ sức khẻo để hoàn thành tốt nhiệm vụ Bảo đảm tính khoa học, kế thừa phát triển, phù hợp với thực tiễn nâng cao hiệu công việc, công tác điều hành hoàn thành xuất sắc kế ho ch kinh doanh Chi nhánh 112 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Ngày nay, xu hội nhập kinh tế quốc tế, ngân hàng phải c nh tranh với ngân hàng nước mà phải c nh tranh gay gắt với ngân hàng nước ngồi có nhiều tiềm tài chính, cơng nghệ khả c nh tranh Khi mà khoa học cơng nghệ phát triển vượt bậc có ứng dụng hữu ch vào đời sống yếu tố người trở nên quan trọng Nhất ngân hàng, giai đo n thị trường lao động không đủ để đáp ứng nhu cầu ngân hàng Đối với riêng ngân hàng TMCP Phương Đông – CN Đăk Lăk, l i giai đo n đẩy m nh mở rộng ho t động kinh doanh vấn đề nhân lực trở nên xúc Việc xây dựng quy chế tuyển dụng, phát triển chuẩn mực cho ngân hàng khơng giúp ngân hàng có đội ngũ cán trình độ chun mơn cao mà giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu kinh doanh Ngân hàng cần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, phù hợp với bối cảnh tồn cầu hố hội nhập kinh tế quốc tế, nguồn nhân lực khơng giỏi chun mơn nghiệp vụ, có tác phong công nghiệp tinh thần kỷ luật cao, động, sáng t o, mà phải có khả giao tiếp tốt, thông th o ngo i ngữ, biết sử dụng phương tiện công nghệ đ i, có hiểu biết sâu, rộng pháp luật ngân hàng nước quốc tế, có khả làm việc độc lập, thích ứng với yêu cầu kinh tế thị trường Việc hội nhập vào kinh tế giới đem l i cho Việt Nam nhiều hội để phát triển đất nước, đưa l i khơng thách thức Để tồn t i đứng vững điều kiện đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm cho riêng giải pháp hữu hiệu để tồn t i phát triển Một giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu ho t động quản trị nhân lực để từ khai thác tối đa nguồn 113 nhân lực vào ho t động sản xuất kinh doanh KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với OCB Tiếp tục đổi hồn thiện sách tiền lương, trả lương theo vị trí phù hợp với hiệu công việc cho người lao động, cần tiếp tục cải cách chế độ tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế Hồn thiện ch nh sách đào t o, bồi dưỡng, sách khuyến khích, thu hút đãi ngộ nhân tài Triển khai tuyển dụng theo vị tr cán nghiệp vụ tồn hệ thống nhằm nâng cao chất lượng cơng tác tuyển dụng t o tiền đề cho việc sử dụng có hiệu nguồn nhân lực 2.2 Đối với OCB – Đă Lă Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực, sớm ho ch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh giai đo n 2018-2020 tầm nhìn 2025, sở phòng chun mơn, nghiệp vụ chi nhánh Đẩy m nh công tác quy ho ch cán bộ, trọng quản lý, đào t o, bồi dưỡng cán trẻ vào diện quy ho ch dài h n Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên việc phải làm tốt công tác đào t o đảm bảo công hợp lý, không ngừng nâng cao mức sống vật chất tinh thần cho nhân viên việc hoàn thiện phân phối tiền lương không ngừng nâng cao nhận thức sức khỏe nguồn nhân lực Công tác đánh giá nhu cầu đào t o cán cần triển khai bản, nội dung khóa đào t o nên gắn với nhu cầu thực tế cán bộ, khóa đào t o cần có nội dung cán kỳ vọng thực có nhu cầu Giới h n ph m vi đối tượng nghiên cứu, luận văn đánh giá toàn diện thực tr ng công tác phát triển nguồn nhân lực t i OCB – Đăk Lăk thời gian qua, sở đó, luận văn đưa giải pháp cụ thể kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực OCB – Đăk 114 Lăk thời gian đến Qua trình nghiên cứu tìm hiểu để viết đề tài khả trình độ h n chế chắn có phần cần đóng ý kiến Q thầy đọc giả quan tâm nhằm hoàn thiện đề tài Đến tác giả xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn khoa học Tiến sỹ Nguyễn Thị ch Thu, ban lãnh đ o Ngân hàng Phương ĐôngChi nhánh Đăk Lăk cung cấp số liệu có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực giúp cho đề tài hoàn thành Xin trân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh t nguồn nhân lực, Nxb Đ i học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [2] Đỗ Minh Cương, Nguyễn Thị Doan (2001), Phát triển nguồn nhân lực giáo dụ đại học Vi t Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội [3] PGS.TS Trần Kim ung (2018), Q ự , Nxb Tổng hợp, TP.HCM [4] Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2002), Giáo trình Qu n tr học, Nxb Tài chính, Hà Nội [5] Martin Hilb (2003), Qu n tr nhân t ng thể, Nxb Thống kê, TP.HCM [6] Nguyễn Thị nh Nguyệt (2012), Q ự [online], view 15/06/2018, from: [7] Jerry W Gilley" Jerry (2002), Các nguyên tắc mô hình phát triển nguồn nhân lực (Principles of HRD Model) [8] Gs Ts ùi Văn Nhơn (2006),Qu n Lý Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Xã Hội, Nxb Tư Pháp [9] Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Qu n tr nhân lực, Nxb Đ i học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [10] PGS.TS Võ Xuân Tiến (1996), Khai thác sử dụng nguồn lực cho Công nghi p hóa, hi đại hóa tỉnh mi n Trung, Nxb Đà Nẵng [11] Nguyễn Tiệp (2008), Giáo trình nguồn nhân lực, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội [12] TS Nghiêm Xuân Thành, “Cách m ng công nghiệp lần thứ chuẩn bị ngành Ngân hàng Việt Nam”, Tạp chí Tài kỳ 2, số tháng 2/2017 [13] Nguyễn Hữu Thân (2001), Qu n tr nhân sự, Nxb Thống kê TP.HCM [14] Nguyễn Quốc Tuấn, Đồn Gia ũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Qu n tr nguồn nhân lực, Nxb Thống kê, TP.HCM Tiếng Anh: [15] Henry J Sredl & William J Rothwell (1997), The ASTD reference guide to professional training roles and competencies, Human resource development press, Inc Amherst, Massachusetts [16] Leonard Nadler (1984), The handbook of human resource development, Wileyinterscience Publication [17] Nicholas Henry (2006), Public Administration and Public affairs, Longman, 10th edition [18] McGraw-Hill Raymond A.Noe, John R.Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrcik M.Wright, (2010), Human Resource Management [19] Randy L Desimone, Jon M Werner, David M Haris, (2002), Human Resource Development, South Western PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT K nh chào đồng chí cán bộ, cơng nhân viên q Ngân hàng Tơi học viên cao học Khóa 2016 – 2018 trường đ i học Đà Nẵng, thực luận văn Th c sỹ, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh t i Đ i học Đà nẵng, mục tiêu đề tài nhằm đề giải pháp phát triển nguồn nhân lực t i Ngân hàng Phương Đông - Chi nhánh Đăk Lăk, mong đồng chí cán bộ, cơng nhân viên q Ngân hàng dành chút thời gian ý kiến nội dung đây, quan điểm tơi khơng có ý kiến sai, ý kiến có giá trị cho cơng trình nghiên cứu I Thông tin cá nhân Họ tên: Năm sinh: Giới t nh: Nam Nữ Thâm niên công tác t i Ngân hàng: Chức vụ t i: II Phư ng pháp thực Mẫu điều tra chiếm tỉ trọng lớn, chiếm 65% tổng số nhân viên Ngân hàng Số phiếu phát ra…., số phiếu thu về… Rà sốt thơng tin, phiếu ghi đầy đủ thơng tin có giá trị xem kết khảo sát Sử dụng phương pháp thống kê số lượng, tỷ trọng để mô tả chất vấn đề III Nội dung hảo sát Tiêu chí Chỉ số Giỏi Thành Chưa thành Lập kế ho ch Tổ chức thực công việc Giao tiếp Quản lý công việc Tin học (Word, excel, phần mềm ứng dụng…) Tư vấn Tiếng anh Kiến thức chuyên ngành Tinh thần tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ (1) th o th o (2) (3) Yếu (4) PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT K nh chào đồng chí cán bộ, công nhân viên quý Ngân hàng Tôi học viên cao học Khóa 2016 – 2018 trường đ i học Đà Nẵng, thực luận văn Th c sỹ, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh t i Đ i học Đà nẵng, mục tiêu đề tài nhằm đề giải pháp phát triển nguồn nhân lực t i Ngân hàng Phương Đông - Chi nhánh Đăk Lăk, mong đồng chí cán bộ, công nhân viên quý Ngân hàng dành chút thời gian ý kiến nội dung đây, quan điểm ý kiến sai, ý kiến có giá trị cho cơng trình nghiên cứu tơi Trình độ chun mơn anh (chị) trước vào đơn vị Trên đ i học Cao đẳng Đ i học Trung cấp Trình độ chun mơn anh (chị) Trên đ i học Cao đẳng Đ i học Trung cấp Kiến thức, kỹ có trước vào đơn vị có đủ để anh (chị) thực cơng việc Ngân hàng giao khơng? Có Khơng Theo anh (chị) cơng tác đào t o phát triển nguồn nhân lực đáp ứng tới mức độ yêu cầu đơn vị: Tốt ình thường Rất Trong thời gian tới, anh (chị) có nguyện vọng đào t o khơng: Có Khơng Mục đ ch học tập anh (chị) (có thể chọn nhiều phương án): Làm tốt công việc t i Thăng tiến thay đổi công việc Ngân hàng sau Lý khác (xin nêu rõ): Anh (chị) muốn bổ sung kiến thức, kỹ lĩnh vực (có thể chọn nhiều phướng án): Chuyên môn nghiệp vụ Tin học Kỹ quản lý Pháp luật Khả giao tiếp Ngo i ngữ Khả làm việc nhóm Khác:…… Anh (chị) muốn chọn hình thức đào t o (có thể chọn nhiều phương án): Đào t o dài h n (1 năm trở lên) Bồi dưỡng ngắn h n tháng Bồi dưỡng ngắn h n từ – tháng Kèm cặp bảo Khác (xin nêu rõ) Anh (chị) có kiến nghị để cải thiện cơng tác đào t o phát triển nguồn nhân lực t i Ngân hàng? Xin cảm ơn anh (chị) tham gia PHỤ LỤC Bảng yêu cầu lực chuyên môn hành vi I ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ Trách nhiệm - Quản lý cán bộ, nhân viên Ngân hàng giao - Theo dõi, quản lý ngày công, công, kiểm tra, đơn đốc, nhắc nhở nhân viên q trình thực nhiệm vụ - Chấp nhận công tác xa, chấp hành nghiêm điều động tổ chức Yêu cầu lực chuyên môn - Tốt nghiệp Đ i học trở lên - Có kiến thức quản lý - Hiểu biết luật ngân hàng tổ chức tín dụng - Có kiến thức luật ngân hàng giới - Am hiểu hệ thống công nghệ thông tin vận hành quản lý tốt hệ thống công nghệ ngân hàng Yêu cầu lực hành vi - Lập kế ho ch, tổ chức, quản lý điều hành hiệu - Chủ động, đốn, sáng t o cơng việc - Phát triển, trì tốt mối quan hệ khách hàng, b n hàng - Có phẩm chất, đ o đức, văn hóa Khơng vi ph m pháp luật, vi ph m kỷ luật ngân hàng - Luôn cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ quản lý II ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN: Trách nhiệm - Thực nhiệm vụ phân công - Chấp hành tốt ngày công, không muộn sớm - Chấp nhận công tác xa, chấp hành nghiêm điều động tổ chức Yêu cầu lực chuyên môn - Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên - Có kiến thức chun mơn nghiệp vụ - Hiểu biết luật ngân hàng tổ chức tín dụng - Có trình độ ngo i ngữ, đáp ứng tốt cho yêu cầu công việc Yêu cầu lực hành vi - Cẩn thận, chịu khó, chịu áp lực cơng việc cao - Ln cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên mơn nghiệp vụ - Thuần thục tin học văn phòng phần mềm liên quan đến công việc giao - Khả làm việc độc lập/theo nhóm tốt PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI K nh chào đồng chí cán bộ, cơng nhân viên q Ngân hàng Tơi học viên cao học Khóa 2016 – 2018 trường đ i học Đà Nẵng, thực luận văn Th c sỹ, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh t i Đ i học Đà nẵng, mục tiêu đề tài nhằm đề giải pháp phát triển nguồn nhân lực t i Ngân hàng Phương Đông - Chi nhánh Đăk Lăk, mong đồng chí cán bộ, cơng nhân viên quý Ngân hàng dành chút thời gian ý kiến nội dung Thông tin cá nhân Họ tên: Năm sinh: Giới t nh: Nam Nữ Thâm niên công tác t i Ngân hàng: Chức vụ t i: Anh (chị) muốn bổ sung kiến thức, kỹ lĩnh vực (có thể chọn nhiều phương án): Trình độ quản lý Kiến thức luật ngân hàng Việt Nam giới Tin học văn phòng phần mềm quản lý, nghiệp vụ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Ngo i ngữ Khả giao tiếp Khả làm việc nhóm Khác (xin nêu rõ) Xin chân thành cảm n anh (chị) ã hợp tác ! PHỤ LỤC PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN K nh chào đồng chí cán bộ, cơng nhân viên q Ngân hàng Tơi học viên cao học Khóa 2016 – 2018 trường đ i học Đà Nẵng, thực luận văn Th c sỹ, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh t i Đ i học Đà nẵng, mục tiêu đề tài nhằm đề giải pháp phát triển nguồn nhân lực t i Ngân hàng Phương Đông - Chi nhánh Đăk Lăk, mong đồng chí cán bộ, cơng nhân viên q Ngân hàng dành chút thời gian ý kiến nội dung đây, quan điểm tơi khơng có ý kiến sai, ý kiến có giá trị cho cơng trình nghiên cứu Thông tin cá nhân Họ tên: Năm sinh: Giới t nh: Nam Nữ Phòng cơng tác: Chức vụ: Tên khóa đào t o: Thời gian đào t o: Xin anh (chị) đánh giá chung tồn khóa đào t o Tốt Trung bình Khá Kém Mức độ phù hợp kiến thức, kỹ mà anh (chị) đơn vị đào t o với công việc t i là: Rất Ít Nhiều Trung bình Theo anh (chị) truyền đ t kiến thức giáo viên giảng d y Rất dễ hiểu Khá dễ hiểu Khó hiểu Rất khó hiểu Theo anh (chị) thời gian khóa đào t o Dài Ngắn Vừa phải Theo anh (chị) trang thiết bị phục vụ cho khóa đào t o đầy đủ chưa Đã đầy đủ Chưa đầy đủ Theo anh (chị) chi phí bỏ cho khóa đào t o có thỏa đáng khơng Thỏa đáng Chưa thực thỏa đáng Nhờ kiến thức, kỹ anh (chị) đơn vị bổ sung nên (có thể chọn nhiều phương án): Năng suất lao động tăng lên (thời gian hồn thành cơng việc giảm đi) Chất lượng thực công việc tăng lên Phản ứng nhanh với tình xảy cơng việc Khơng có tác dụng Những kiến nghi đề xuất anh (chị) chương trình đào t o (nếu có) Xin cám n anh chị ã tham gia! ... nhân lực Chương Thực tr ng phát triển nguồn nhân lực t i Ngân hàng Phương Đông – Chi nhánh Đăk Lăk Chương Một số giải pháp hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực t i Ngân hàng Phương Đông. .. Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng giai đo n T i Đăk Lăk chưa có cơng trình nghiên cứu Phát triển nguồn nhân lực t i Ngân hàng Phương Đông – Chi nhánh Đăk Lăk tác giả chọn đề tài để viết phát. .. hàng nước mà ngân hàng nước ho t động t i Việt Nam trọng đến cơng tác phát triển nguồn nhân lực Vì lựa chọn đề tài Phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Phương Đông chi nhánh tỉnh Đăk Lăk Mục ti
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh tỉnh Đăk Lăk, Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng Phương Đông chi nhánh tỉnh Đăk Lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay