Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê

102 5 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BAN MÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BAN MÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI C M ĐO N T c giả Trần Thị Dung MỤC LỤC Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu 5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu 6 Bố cục luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 12 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 12 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng 12 1.1.2 Tổng quan cho vay tiêu dùng NHTM 15 1.1.3 Nội dung hoạt động cho vay tiêu dùng 28 1.2 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 30 1.2.1 Nhóm nhân tố bên 30 1.2.2 Nhóm nhân tố bên 33 1.3 KHUNG LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTM 35 1.3.1 Mục đích phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 35 1.3.2 Nội dung, tiêu chí phƣơng pháp phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM theo nội dung 35 Kết luận chƣơng 40 CHƢƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BAN MÊ 41 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BAN MÊ 41 2.1.1 Quá trình hình thành Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê 41 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Chi nhánh 42 2.1.3 Kết hoạt động chủ yếu Ngân hàng TMCP Đầu tƣ - Chi nhánh Ban Mê thời gian qua (2015-2017) 45 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV BAN MÊ 49 2.2.1 Những đặc điểm lớn bối cảnh bên bên NH thời gian qua 49 2.2.2 Phân tích hoạt động mà BIDV Ban mê triển khai nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian qua 52 2.2.3 Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng giai đoạn 20152017 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐộNG CHO VAY TIÊU DÙNG TạI BIDV BAN MÊ TRONG THờI GIAN QUA 64 2.3.1 Những mặt thành công 64 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 65 Kết luận chƣơng 70 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV BAN MÊ 71 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 71 3.1.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng BIDV 71 3.1.2 Bối cảnh kinh tế vĩ mô bối cảnh thị trƣờng mục tiêu thời gian tới 71 3.1.3 Định hƣớng hoạt động tín dụng BIDV Ban Mê 74 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV – CN BAN MÊ 75 3.2.1 Khuyến nghị BIDV Ban Mê 75 3.2.2 Khuyến nghị BIDV 90 KẾT LUẬN CHƢƠNG 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GI O ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHNN Ngân hàng Nhà Nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NH Ngân hàng TMCP Thƣơng mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TD Tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam PGD Phòng giao dịch CVTD Cho vay tiêu dùng QHKH Quan hệ khách hàng QLKH Quản lý khách hàng P.QLRR Phòng quản lý rủi ro P.GDKH Phòng giao dịch khách hàng P.KHCN Phòng khách hàng cá nhân P.KHDN Phòng khách hàng doanh nghiệp P.QTTD Phòng Quản trị tín dụng Tổ QL&DVKQ Tổ Quản lý dịch vụ kho quỹ FTP Giải pháp điều chuyển vốn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 Kết huy động vốn BIDV – CN Ban Mê giai đoạn 2015 – 2017 Dƣ nợ chất lƣợng tín dụng hoạt động cho vay BIDV Ban Mê từ 2015 - 2017 Kết tài Chi nhánh qua năm 2015 – 2017 Quy mô (Dƣ nợ) cho vay tiêu dùng BIDV Ban Mê qua năm 2015 - 2017 Trang 46 47 48 58 2.5 Số lƣợng khách hàng dƣ nợ bình quân/KH 59 2.6 Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo kỳ hạn 60 2.7 Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo hình thức đảm bảo 60 2.8 Cơ cấu dƣ nợ CVTD theo mục đích vay 61 2.9 Thị phần CVTD BIDV Ban Mê địa bàn 62 2.10 2.11 Thực trạng rủi ro tín dụng CVTD BIDV qua năm 2015 - 2017 Kết tài từ hoạt động CVTD qua năm 2015 - 2017 63 64 1 Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh cạnh tranh ngày khốc liệt, việc đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng trở nên tất yếu loại hình Ngân hàng Tuy nhiên, để triển khai hoạt động hiệu quả, đòi hỏi định chế Ngân hàng Việt Nam phải vƣơn lên, khám phá hội kinh doanh nhƣ tạo dựng vị cạnh tranh bối cảnh hội nhập Hơn nữa, cho vay tiêu dùng thƣờng mức giá trị thấp, có tài sản chấp nhƣ phƣơng án trả nợ rõ ràng, ngân hàng khoản vay an toàn dễ thu hồi nợ Chính vậy, mở rộng phát triển nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, tập trung nhiều phân khúc khách hàng cá nhân, ngƣời có nhu cầu tiêu dùng trở thành xu hƣớng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Trong thực tế, mảng khách hàng cá nhân ngày đóng vai trò quan trọng tiến trình phát triển dịch vụ mang lại doanh số lợi nhuận lớn cho hệ thống ngân hàng Theo báo cáo Ủy ban Giám sát tài quốc gia, dƣ nợ cho vay tiêu dùng đến cuối tháng 11/2017 ƣớc tăng khoảng 59% so với cuối năm 2016, cao nhiều tốc độ tăng tổng tín dụng 15,3% Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay tiêu dùng năm 2017 tiếp tục đến từ hai nhóm nhà cung cấp ngân hàng thƣơng mại cơng ty tài Nếu nhƣ cơng ty tài tham gia mạnh vào sản phẩm cho vay phƣơng tiện lại mua đồ dùng gia đình ngân hàng thƣơng mại chiếm lĩnh mảng cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm cho vay qua thẻ tín dụng, cho vay thấu chi Trong tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng đến cuối tháng 11/2017, cho vay phục vụ nhu cầu nhà chiếm tỷ trọng 52,9% (cuối năm 2016 49,5%), cho vay mua trang thiết bị gia đình chiếm 15,3%; cho vay mua phƣơng tiện lại chiếm 8,3% Thống kê cho thấy tăng trƣởng tuyệt đối dƣ nợ cho vay tiêu dùng tập trung nhóm ngân hàng (thơng qua cho vay nhu cầu nhà ở) Đối với mảng khác cho vay tiêu dùng, lấn sân qua lại hai nhóm làm mức độ cạnh tranh tăng lên Nhƣ vậy, phát triển mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng trở thành xu tất yếu Trong năm gần đây, dịch vụ tiện ích ngân hàng phát triển với tốc độ cao, tạo điều kiện cho ngƣời dân dễ dàng việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng để hoạt động sản xuất kinh doanh nhƣ nhu cầu cải thiện sống Các ngân hàng hƣớng tới cung cấp dịch vụ bán lẻ để đáp ứng nhu cầu cá nhân hộ gia đình Trong đó, việc cho vay với mục đích mua, xây dựng sửa chữa lớn nhà có nhiều ngân hàng triển khai thực nhƣ Agribank, BIDV, VCB, Viettinbank, ACB… Cho vay tiêu dùng lĩnh vực đầy tiềm mà ngân hàng hƣớng đến, nhanh chóng phát triển cho thấy vai trò quan trọng khách hàng cá nhân nói riêng xã hội nói chung đáp ứng đƣợc nhu cầu xã hội, cho vay để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt Hơn hoạt động cho vay tiêu dùng kích thích phát triển kinh tế, giai đoạn kinh tế khó khăn Tiêu dùng ngƣời dân tăng lên giúp doanh nghiệp sản xuất giải đƣợc tốn khó hàng tồn kho, từ kich thích kinh tế tăng trƣởng Cùng với phát triển dịch vụ ngân hàng khác, hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê có bƣớc phát triển đáng kể dƣ nợ cho vay, số lƣợng khách hàng hiệu hoạt động mang lại Tuy nhiên, với đạt đƣợc chƣa phải tƣơng xứng với tiềm ngân hàng nhƣ nhu cầu vay ngƣời tiêu dùng, tồn số điểm bất cập, hạn chế cần đƣợc nhận thức thấu có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu mà ngân hàng đề cho hoạt động 80 thu nợ sau giải đáp thắc mắc ngƣời tham gia Chi nhánh cần phối hợp tốt hai kênh quảng bá trực tiếp thông qua mối quan hệ thân nhân, bạn hữu, đối tác nhân viên ngân hàng kênh quảng bá gián tiếp nhƣ: nhƣ báo chí, đài truyền hình, panơ, áp phích, tờ rơi, tài trợ thi,… Nghiên cứu ứng dụng quảng cáo qua mạng xã hội Hiện địa bàn Đaklak có tới Chi nhánh BIDV Do đó, cần phối hợp chƣơng trình, sách nhằm củng cố nâng cao thƣơng hiệu BIDV với đặc trƣng nhƣ thân thiện, tính cộng đồng trách nhiệm xã hội, an toàn hiệu quả, cung cấp dịch vụ chất lƣợng cao đại Cần làm cho cán bộ, nhân viên Chi nhánh ln có ý thức giữ gìn uy tín thƣơng hiệu BIDV Một vấn đề quan trọng chế phân quyền việc thực sách truyền thơng, cổ động Nếu khơng có tháo gỡ vấn đề Chi nhánh khó thực tốt đó, Chi nhánh cần kiến nghị với Hội sở để tăng mức độ phân quyền, tạo chủ động trình thực hoạt động quảng bá dịch vụ nói chung, quảng bá dịch vụ cho vay tiêu dùng nói riêng Để sở đó, Chi nhánh vận dụng chƣơng trình truyền thơng, cổ động đặc thù, chuyên biệt với phƣơng pháp phƣơng tiện phù hợp với đối tƣợng tiếp nhận Lĩnh vực cho vay tiêu dùng có đặc điểm quan trọng quy mơ chất lƣợng tín dụng phụ thuộc nhiều vào đối tác liên kết Vì vậy, Chi nhánh cần củng cố nâng cao chất lƣợng quan hệ liên kết với đối tác quan trọng nhƣ: Các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa dịch vụ đối tác mà Chi nhánh khai thác cho quan hệ tín dụng tiêu dùng gián tiếp; đơn vị hành nghiệp, doanh nghiệp đơn vị có ngƣời lao động đƣợc trả thu nhập đối tƣợng cho vay tiêu dùng; quan chức đối tác hổ trợ Chi nhánh tìm kiếm thơng 81 tin, hổ trợ tƣ pháp; hội đồn thể, quyền sở, hổ trợ thông tin, tiếp cận khách hàng hổ trợ xử lý khoản vay có vấn đề Ngồi ra, Chi nhánh cần xây dựng không ngừng nâng cao chất lƣợng mạng lƣới cộng tác viên: môi giới bất động sản, nhân viên kinh doanh showroom ô tô, tƣ vấn viên bán bảo hiểm,…Thực tế hoạt động cho vay tiêu dùng nhiều ngân hàng cho thấy, đối tác nói đầu mối hổ trợ đắc lực cho ngân hàng nhiều nghiệp vụ liên quan đến cho vay tiêu dùng Mặt khác, kênh truyền thơng trung gian có hiệu cho ngân hàng Cụ thể, với hoạt động cho vay mua nhà ở, đất ở: Chi nhánh nên đẩy mạnh quan hệ với quan quản lý Nhà đất, chủ đầu tƣ khu đô thị để hợp tác truyền thông sản phẩm phẩm cho vay mua nhà ở, đất dƣới hình thức: đặt bàn tƣ vấn, standee, tờ rơi sàn giao dịch bất động sản nhằm giúp khách hàng có thơng tin ngân hàng cần thiết Với cho vay mua ô tô: Chi nhánh nên thiết lập mối quan hệ với hãng phân phối xe lớn địa bàn để đặt standee tờ rơi showrom để thông tin cho khách hàng sản phẩm cho vay mua ô tô, tận dụng nguồn khách hàng hãng Ngồi ra, Chi nhánh chủ động thiết lập mối quan hệ với trƣờng đào tạo lái xe ô tô nhằm hợp tác phối hợp truyền thông sản phẩm cho vay mua ô tô thông qua hình thức nhƣ treo banner nơi dạy lái xe, đặt tờ rơi, gửi thƣ Với sản phẩm cho vay tín chấp: Chi nhánh cần liên kết chặt chẽ với đơn vị chuyển lƣơng qua tài khoản, doanh nghiệp kháchhàng chiến lƣợc Chi nhánh để quảng bá sản phẩm cho vay tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm Bên cạnh đó, liên kết chặt chẽ với đơn vị hỗ trợ cho ngân hàng trƣờng hợp cá nhân có hành vi tiêu cực đơn vị phối hợp với Ngân hàng để kịp thời xử lý Để nâng cao hiệu quan hệ liên kết với đối tác nói trên, Chi nhánh cần thực tốt biện pháp sau: 82 - Xây dựng áp dụng sách có tính cạnh tranh phù hợp với đối tác liên kết nhƣ: sách hoa hồng; sách chăm sóc đối tác liên kết; thƣờng xuyên theo dõi cập nhật thông tin biện pháp đối thủ cạnh tranh Đối với Ban lãnh đạo đơn vị này, cần tiến hành hoạt động chăm sóc đặc biệt nhân ngày lễ, sinh nhất, tết - Xây dựng quy chế cụ thể, rõ ràng việc hổ trợ, phối hợp với đối tác liên kết - Tổ chức hoạt động giao lƣu BIDV Ban Mê đơn vị liên kết để thắt chặt mối quan hệ - Áp dụng chế độ khuyến khích vật chất gây đƣợc hiệu ứng thúc đẩy đơn vị liên kết riêng cá nhân có hợp tác tốt với ngân hàng, tạo đƣợc hiệu cao cho ngân hàng d Khắc phục dần bất cập cấu dư nợ cho vay tiêu dùng Cơ cấu cho vay tiêu dùng vấn đề phụ thuộc nhiều vào nhân tố bên đó, chủ yếu nhu cầu thị trƣờng Vì vậy, vấn đề khơng thể giải nhanh vài năm Vì vậy, điều cần khắc phục nhân tố thuộc thân ngân hàng Ngoài ra, xét đến cùng, hoạt động tiếp thị ngân hàng tác động tới nhu cầu thị trƣờng Do đó, nhu cầu thị trƣờng khơng hoan ftoàn nhân tố khách quan mà ngân hàng ảnh hƣởng đƣợc Xét mặt hiệu quả, tahy đổi đƣợc cấu cho vay tiêu dùng, ngân hàng thúc đẩy tăng trƣởng dƣ nợ nâng cao khả sinh lời Trên quan điểm tích cực, Chi nhánh cần chủ động tiến hành biện pháp nhằm điều chỉnh cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng cho hợp lý Theo phân tích chƣơng 2, định hƣớng giải pháp điều chỉnh cấu dƣ nợ CVTD bao gồm: 83 - Về cấu kỳ hạn, tăng tỷ trọng cho vay tiêu dùng trung, dài hạn, giảm dần tỷ trọng cho vay tiêu dùng ngắn hạn Biện pháp chủ động gợi mở, tƣ vấn với khách hàng phƣơng án vay trung, dài hạn thấy phù hợp, phân tích cho ngƣời vay lợi ích lựa chọn phƣơng án vay trung, dài hạn Song song với điều này, cần xây dựng triển khai đồng sách lãi suất, xúc tiến bán hàng Một điểm cần ý tâm lý ngại rủi ro cho vay trung dài hạn khách hàng Một mặt cần khắc phục nhận thức, mặt khác, cần triển khai biện pháp quản trị rủi ro cho vay trung dài hạn cách phù hợp Đối với rủi ro lãi suất, biện pháp áp dụng tính tốn để áp dụng hình thức cho vay có lãi suất điều chỉnh gắn với mức lãi suất Đây biện pháp đƣợc áp dụng phổ biến NH nƣớc Ngoài ra, số sản phẩm cho vay hình thành tài sản có giá trị lớn vận dụng hình thức bảo đảm tài sản hình thành tƣơng lai Có thể nói, để giải vấn đề nảy sinh cho vay trung, dài hạn điều khâu tìm kiếm phƣơng án vay phù hợp kết hợp tƣ vấn khách hàng nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng - Đối với cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm cần khắc phục xu hƣớng tỷ trọng cho vay tiêu dùng khác cao, tỷ trọng cho vay tiêu dùng sản phẩm chủ lực chiếm tỷ trọng thấp Kết nghiên cứu chƣơng cho thấy, dƣ nợ cho vay tiêu dùng tập trung chủ yếu vào mục đích cho vay tiêu dùng khác bao gồm khoản vay phục vụ cho mua sắm ti vi, máy giặt, tủ lạnh, sửa chữa nhà,… Vì vậy, cần nỗ lực đa dạng hóa cách tăng tỷ trọng sản phẩm cho vay mua ô tô; mua nhà; cho vay du học, du lịch, chữa bệnh Một số sản phẩm thuộc phân khúc thị trƣờng khách hàng có thu nhập cao Vì vậy, đòi hỏi ngân hàng phải có biện pháp tiếp thị phù hợp với đặc điểm loại khách hàng này, 84 sách chăm sóc khách hàng - Đối với cấu cho vay theo hình thức bảo đảm, đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay theo hƣớng tăng dần tỷ trọng cho vay tín chấp Biện pháp tăng cƣờng lực thẩm định tín dụng theo hƣớng thẩm định lực tạo dòng tiền trả nợ ý muốn trả nợ khách hàng Mặt khác, vận dụng mơ hình chấm điểm đo lƣờng rủi ro vỡ nợ để tính tốn phần bù rủi ro thích hợp cấu lãi suất Trên phƣơng diện lý thuyết, xuất số mơ hình tính tốn cho phép xác định đánh đổi tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm giá trị khoản vay với phần bù rủi ro cấu trúc lãi suất Trong bối cảnh NH Việt nam, vận dụng bƣớc mơ hình Tuy nhiên, để làm đƣợc việc đòi hỏi NH phải có cố gắng nhiều để tiếp cận đối tƣợng có sách đột phá lãi suất,về xúc tiến Marketing, nhƣng hết cao lực thẩm định ngân hàng Ngoài việc tăng cƣờng tỷ trọng cho vay bảo đảm không tài sản, ngân hàng cần đa dạng hóa hình thức bảo đảm tài sản, theo hƣớng chấp quyền sử dụng đất cần phải áp dụng hình thức cầm cố, bảo đảm tài sản tƣơng lai, bảo lãnh bên thứ ba e Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng Tiền đề quan trọng cho việc nâng cao chất lƣợng quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng tiến hành xây dựng hệ thống sở liệu khách hàng kể khách hàng tiềm Hệ thống phải không ngừng đƣợc cập, bổ sung phải phục vụ đắc lực cho công tác quản trị hoạt động cho vay tiêu dùng nói chung hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng nói riêng Mặt khác, cần thiết lập quy trình để kiểm sốt độ tin cậy thông tin Đồng thời, cần tổ chức tốt hệ thống sở liệu, áp dụng phần mềm xử lý thông tin đại, coi trọng công tác lƣu trữ thông tin khoa học, 85 bảo mật tốt truy xuất, cập nhật đễ dàng Xây dựng cách có hệ thống quy trình quản trị rủi ro, phân định cụ thể chức trách tác nghiệp khâu, phận hệ thống Trong thực tế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh, vấn đề tồn lớn thiếu tính hệ thống nặng cách tiếp cận hạn chế rủi ro Để khắc phục điều này, chi nhánh cần tiến hành thảo luận với chuyên gia, với cấp quản trị nhân viên liên quan để tiến hành triển khai hệ thống hóa cơng đoạn trình quản trị rui ro thành quy trình tác nghiệp, xác định sách cụ thể; nhƣ xác định rõ công cụ, kỹ thuật tiến hành cách thức xử lý tình Trong bối cảnh chi nhánh, vấn đề cần đƣợc quan tâm giải xây dựng quy trình nhận diện rủi ro tín dụng Nội dung quy trình thơng qua phân tích theo nguồn gốc rủi ro, theo lĩnh vực phát sinh rủi ro tiêu chí khác, lĩnh vực, khâu cơng việc có khả phát sinh rủi ro tín dụng Về lý thuyết hai cơng việc nhận diện rủi ro đo lƣờng rủi ro hoàn toàn khác nhƣng hoạt động thực tiễn thƣờng có nhầm lẫn hai hoạt động để nâng cao hiệu qủa công tác nhận diện rủi ro cần nhận thức đƣợc khác biệt hai hoạt động Mặt khác, việc nhận diện RRTD cần đến sô lƣợng lớn liệu quan sát qua nhiều kỳ Vì vậy, Chi nhánh phải tiến hành việc hệ thống hóa, thu thập thơng tin bổ sung để có sở liệu thống kê đầy đủ hơn, qua tiến hành hoạt động phân tích nhằm nhận diện RRTD Sau xây dựng quy trình, Chi nhánh cần có phân giao nhiệm vụ để tổ chức thực tốt công tác nhận diện rủi ro tín dụng Tăng cƣờng chế độ trách nhiệm khoản vay cụ thể Chi nhánh cần xây dựng thực chế tài mạnh mẽ cán tín dụng có biểu không chấp hành quy tắc đạo đức tác nghiệp Mặt khác, cần rà soát lại việc phân giao tiêu, tránh gây áp lực cao dẫn đến 86 mạo hiểm rủi ro nhân viên tín dụng Song song với biện pháp trên, cần tiến hành biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm bảo đảm tính trung thực, đạo đức cán nhân viên tín dụng, ngăn chặn biểu móc ngoặc, trục lợi, có chế độ trách nhiệm thật nghiêm khắc cán có vi phạm Cần phải đặc biệt quan tâm đến rủi ro vấn đề đạo đức cán qúa trình tác nghiệp Theo đó, cần tăng cƣờng kiểm sốt chặt chẽ công tác nhân sự, phát vấn đề bất thƣờng để có biện pháp xử lý kịp thời Tuy nhiên, biện pháp trọng đào tạo, huấn luyện nâng cao kiến thức, kỹ cán tín dụng để tránh sai sót hạn chế trình độ, lực Hồn thiện khâu thẩm định, kiên loại trừ bệnh hình thức thẩm định Cần trọng khâu thẩm định độ tin cậy thông tin Chất lƣợng thẩm định phụ thuộc chủ yếu vào độ tin cậy thông tin Một mặt, phải tiến hành cập nhật kịp thời thông tin môi trƣờng vĩ mô nhƣ biến động thị trƣờng, thông tin mặt xã hội, địa bàn cho cán bộ, nhân viên làm công việc liên quan đến thẩm định Mặt khác, cần có biện pháp tăng cƣờng kiểm tra độ tin cậy thơng tin tín dụng Ngồi ra, cần tổ chức tốt hoạt động kiểm tra giám sát nội công tác thẩm định, đảm bảo khâu trình thẩm định cho vay tuân thủ quy trình, quy chế BIDV NHNN Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát mà kịp thời phát sai sót nhƣ hạn chế, thiếu sót để từ đƣa kiến nghị khắc phục, góp phần nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định Vận dụng điều khoản hợp đồng nhƣ công cụ quản trị rủi ro tín dụng Đây cơng cụ quản trị rủi ro tín dụng tiên tiến mà NH nƣớc phát triển áp dụng từ lâu Mục đich điều khoản hợp đồng, có điều khoản hạn chế nhàm hạn chế rủi ro đạo đức tình 87 trạng thơng tin bất đối xứng Để thực tốt biện pháp cần tiến hành nghiên cứu nội dung điều khoản hạn chế để áp dụng khách hàng cụ thể nhóm khách hàng Đồng thời sử dụng triệt để điều khoản hạn chế để giám sát sau vay khách hàng Các phận cho vay khách hàng tiêu dùng cần thiết lập kế hoạch kiểm tra theo qui định với đầy đủ nội dung phù hợp mục đích khách hàng sử dụng vốn vay; tình hình hực cam kết theo hợp đồng tín dụng; tình trạng tài sản hình thành từ vốn vay, dấu hiệu bất thƣờng liên quan đến tình hình tài phi tài khách hàng Đó nội dung quan trọng nhằm đánh giá khả sử dụng vốn thiện chí trả nợ khách hàng Trên sở phân loại KH theo mức độ rủi ro tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm mà xác định lãi suất cho nhóm khách hàng theo mức bù rủi ro Trong điều kiện NHTM Việt nam nay, kết chấm điểm tín dụng cá nhân phân mức độ rủi ro tín dụng để xác định phần bù tƣơng ứng cách tƣơng đối Trong tƣơng lai, có đủ điều kiện triển khai áp dụng mơ hình xác định phần bù rủi ro theo mơ hình định lƣợng Cần triển khai biện pháp gắn trách nhiệm quyền lợi cán tín dụng với việc thu hồi nợ xấu nợ xử lý rủi ro, tránh tâm lý xử lý dự phòng khơng tích cực theo dõi, đôn đốc Cần xem xét cụ thể nguyên nhân dẫn đến nợ xấu, từ phân định rõ ràng trách nhiệm, mức độ sai phạm, hậu để có hình thức xử lý phù hợp với chế độ khen thƣởng cho cá nhân, phận làm tốt công tác xử lý nợ Làm tốt công tác lý, phát tài sản bảo đảm để thu hồi nợ có vấn đề, chủ động xử lý tài sản bảo đảm nợ vay Phối hợp với quan chức liên quan thực quy trình xử lý nợ 88 f Nâng cao chất lượng nhân lĩnh vực cho vay tiêu dùng Nguồn nhân lực có vai trò quan trọng ngân hàng, đặc biệt BIDV hƣớng đến mơ hình ngân hàng bán lẻ Chính ngƣời tạo nên khác biệt sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng giá trị thực tế sản phẩm dịch vụ cung ứng, khả thu hút khách hàng vị cạnh tranh ngân hàng Việc nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cho BIDV bao gồm việc thực giải pháp sau: - Hoàn thiện quy trình tuyển dụng: xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cách thức tổ chức thi tuyển, công bố kỹ mong muốn ứng viên, xây dựng bảng mô tả cơng việc Bên cạnh đó, cơng tác tun truyền, quảng cáo chƣơng trình tuyển dụng phƣơng tiện thông tin đại chúng, trang web cần thiết Ngân hàng liên kết với trƣờng đại học chƣơng trình tài trợ học bổng nhằm thu hút nguồn nhân lực tiềm sinh viên xuất sắc Cần trọng đến tiêu chí đặc thù lực bán lẻ - Nâng cao trình độ nghiệp vụ, suất lao động nhân viên thông qua công tác đào tạo Tăng cƣờng đào tạo kiến thức sản phẩm tín dụng bán lẻ, kỹ Marketing cho cán quan hệ khách hàng tiêu dùng để trực tiếp giới thiệu tƣ vấn cho khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm cho vay phù hợp, đặc biệt khách hàng thân thiết quan trọng Định kỳ hàng quý tổ chức buổi đào tạo, trao đổi nghiệp vụ, kỹ nhƣ kỹ bán hàng bán chéo sản phẩm, kỹ giao tiếp hiệu quả, kỹ giải xung đột, kỹ đàm phán Gắn kết đào tạo với việc bố trí sử dụng nhân viên - Xây dựng môi trƣờng làm việc thân thiện, đoàn kết động, đoàn kết, trung thực, hƣớng đến giá trị chung, tinh thần thi đua lành mạnh, tạo động lực phát triển cho CBNV, quan tâm đến nguyện vọng CBNV thấu hiểu họ để tạo gắn kết bền chặt ngân hàng 89 ngƣời lao động Chi nhánh cần phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết nội khen thƣởng, động viên kịp thời cán có nhiều thành tích, nhiềuđóng góp cống hiến để cán có động lực cơng việc - Chế độ đãi ngộ, lƣơng thƣởng hợp lý dựa suất lao động Bên cạnh chế độ lƣơng thƣởng hàng năm ngân hàng nên có chế độ đãi ngộ khác nhƣ chế độ bảo hiểm, cử khảo sát, đào tạo ngắn hạn nƣớc ngoài, thƣởng thêm cho nhân viên đạt kết kinh doanh cao, thu hút đƣợc nhiều khách hàng gửi tiền…nhằm góp phần động viên tạo gắn bó lâu dài nhân viên Bên cạnh chế độ lƣơng thƣởng hấp dẫn, minh bạch cần có chế tài nhân viên khơng hồn thành tiêu bán hàng nhƣ nhắc nhở vào tháng đầu tiên, sau khơng hồn thành tiêu theo quý cán bán hàng bị chuyển khỏi phận bán hàng, phân công công tác khác lƣơng thƣởng thấp chấm dứt hợp đồng lao động - Xây dựng phong cách văn hóa riêng cho BIDV, ln tơn trọng cam kết với khách hàng, thấm nhuần tƣ tƣởng “khách hàng ngƣời trả lƣơng cho chúng ta” để hết lòng phục vụ khách hàng Đổi tác phong giao dịch bán hàng, trọng đề cao động, niềm nở, thể văn minh lịch nhân viên khách hàng nhằm tạo ấn tƣợng tốt đẹp chất lƣợng dịch vụ ngân hàng Đặc biệt, cần chuyển đổi phong cách làm việc từ tiếp nhận thực yêu cầu khách hàng cách thụ động sang phong cách chủ động giao dịch nhằm đáp ứng cách tối đa nhu cầu dịch vụ tài khách hàng, trọng vào chất lƣợng dịch vụ sẵn sàng mang lại hài lòng cao đến khách hàng Bên cạnh đó, tạo môi trƣờng làm việc chuyên nghiệp, thân thiện cởi mở, mối quan hệ tốt nhân viên với lãnh đạo, nhân viên với để ngƣời lao động cống hiến cho cơng việc Định kỳ ban lãnh đạo Chi nhánh cần tiến hành rà soát lại việc phân cơng, phân nhiệm để có bố trí ngày hợp lý Coi trọng việc giáo 90 dục phẩm chất đạo đức cho cán 3.2.2 Khuyến nghị BIDV Xem xét điều chế phân quyền theo định hƣớng trao quyền tự chủ nhiều cho đơn vị sở định sách truyền thơng, cổ động; sách lãi suất, sách sản phẩm để Chi nhánh chủ động có sách kịp thời trƣớc diễn biến thị trƣờng chỗ Hỗ trợ có chế phân cấp tài thuận lợi cho Chi nhánh việc nâng cấp sở vật chất Phòng giao dịch có, mở thêm Phòng giao dịch Nghiên cứu có chủ trƣơng cho phép triển khai áp dụng kênh phân phối dịch vụ cho vay tiêu dùng online vay nhỏ khách hàng có sở liệu tốt Hoàn thiện khung chế động lực cho toàn hệ thống sở kết hợ chế động viên, khen thƣởng đôi với xây dựng chế chế tài trách nhiệm Có sách tạo động lực, khuyến khích cán làm cơng tác tín dụng thơng qua việc khơng ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho ngƣời lao động Có sách hấp dẫn tuyển dụng, đào tạo, sách khuyến khích động lực để giữ cán có chất lƣợng đồng thời xây dựng chế chịu trách nhiệm sai phạm có tác dụng răn đe Tổ chức có hiệu công tác đào tạo đội ngũ cán quản lý khách hàng nói chung cán tín dụng tiêu dùng nói riêng thơng qua việc tổ chức khố học ngắn hạn, dài hạn ngân hàng Tạo điều kiện cho cán học tập nƣớc để nâng cao trình độ chun mơn mở rộng tầm nhìn, thu thập kinh nghiệm thực tế đa dạng Tăng cuờng chất lƣợng hoạt động tra, kiểm sốt nội nhằm chấn chỉnh sai sót, phòng ngừa rủi ro, lành mạnh hố hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng Tuy nhiên, cần tránh khuynh 91 hƣớng làm ảnh hƣởng đến hoạt động bình thƣờng Chi nhánh làm nhụt chí đơn vị động Một mặt cần tránh việc dĩ hòa vi quý, mặt khác, cần tránh khuynh hƣớng cƣờng điệu vấn đề không cần thiết Định kỳ, HSC nên tổ chức hoạt động trao đổi thảo luận chi nhánh thành viên dƣới chủ trì HSC để trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn Tiếp tục đầu tƣ mạnh cho việc đổi công nghệ ngân hàng theo định hƣớng tạo nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại dựa tảng công nghệ thơng tin, tăng cƣờng tính bảo mật, tự động hóa quy trình, từ mở rộng sản phẩm dịch vụ, gia tăng tiện ích sản phẩm thuận tiện cho khách hàng, gia tăng hài lòng cho khách hàng BIDV cần tăng cƣờng hợp tác với quan, đơn vị có tiềm để mở rộng cho vay vay tiêu dùng hình thức xác nhận thu nhập cam kết trích thu nhập hàng tháng ngƣời lao động trả nợ cho ngân hàng qua đó, đóng vai trò đầu mối liên kết với đơn vị vay tiêu dùng BIDV cần xây dựng chế tiền lƣơng đặc thù Chi nhánh có hoạt động bán lẻ chiếm chủ yếu theo hƣớng chung tạo động lực khuyến khích Chi nhánh tăng trƣởng hoạt động tín dụng bán lẻ KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong Chƣơng 3, luận văn phân tích đề xuất khuyến nghị, sở luận văn đƣa khuyến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh BIDV Ban Mê Các khuyến nghị đƣợc đề xuất với Chi nhánh BIDV Ban Mê Hội sở BIDV 92 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận văn hoàn thành đƣợc mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề qua việc giải vấn đề nghiên cứu sau đây: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM; đề xuất khung lý luận phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng - Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng thời gian qua bối cảnh mơi trƣờng; tình hình triển khai hoạt động kết hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian qua Chi nhánh BIDV Ban Mê - Trên sở đó, luận văn rút nhận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh BIDV Ban Mê - Đề xuất khuyến nghị nhằm mục tiêu hoàn thiện hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng BIDV Ban Mê Các khuyến nghị đƣợc đề xuất với BIDV Ban Mê nói riêng HSC BIDV nói chung TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Đức Thiên An (2015), p p dù PN V N N Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Đà Nẵng Đ - [2] Phạm Xn Hòe nhóm nghiên cứu (2014), “ x Nam: Quan ni [3] dù Vi t ớng phát triể ” Tạp chí Ngân hàng số 23, Nguyễn Đức Huy, (2015) “Cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng - Chi nhánh Bình Định” Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [4] Luật tổ chức tín dụng [5] Nguyễn Thị Minh (2015), “Marketing ngân hàng hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam nay” Tạp chí Ngân hàng số [6] Nguyễn Thị Minh, (2015)“Cho vay tiêu dùng: Xu ngân h ớng t t y u c a ại”, Tạp chí Tài kỳ 1, tháng /2015 [7] Nguyễn Thị Thu Ngân (2015), Phát triển cho vay tiêu dùng ngân Đ ại cổ phầ ầ p ển Vi t Nam chi nhánh Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Đà Nẵng [8] Trần Ngọc (2015), “V dù ời quy ị ” Tạp chí Ngân hàng số 21, trang 33-34 [9] NHNN Việt Nam: thông tƣ 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 “Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nƣớc ngồi khách hàng [10] Trần Thị Thanh Tâm (2016), “ dùng Vi N i pháp phát triển dịch vụ cho vay tiêu ”, Tạp chí Tài Chính số 02 trang 10-11 [11] Khánh Ly, (2016) “B hàng số 01, năm 2016 ề ộ dù ” Tạp chí Ngân [12] Nguyễn Quang Hiện, (2015) “B ề p p ị í dụ dù ” Tạp chí Tài số 12, năm 2015 [13] Ngô Thị Xuân Hồng, (2015), “ ã ó dù ộ V N d ” , Tạp chí ngân hàng số 18, năm 2015 [14] Phạm Văn Hƣng (2016),“Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân ại cổ phần Vi t Nam - Đắk Nông”, Luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng (2016) [15] Trần Thanh Nhã (2017), “H Ngân hàng TMCP Ngoạ Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng, n hoạ ộng cho vay tiêu dùng – Chi nhánh Đ N ” Luận văn ... dùng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê Chƣơng 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê. .. 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BAN MÊ 41 2.1.1 Quá trình hình thành Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê 41... KINH TẾ TRẦN THỊ DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BAN MÊ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê, Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay