Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông

127 4 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ KIM DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ KIM DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK NƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Hòa Nhân Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ KIM DUNG MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4 Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu 12 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 13 1.1.1 Hoạt động cho vay NHTM 13 1.1.2 Cho vay cá nhân kinh doanh NHTM 17 1.1.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến cho vay cá nhân kinh doanh 24 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 31 1.2.1 Mục tiêu hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM 31 1.2.2 Công tác tổ chức thực hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM 33 1.2.3 Các hoạt động triển khai cho vay cá nhân kinh doanh NHTM38 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG BIDV ÐẮK NÔNG 46 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG BIDV ĐẮK NƠNG 46 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 46 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ ngân hàng BIDV chi nhánh Đắk Nông47 2.1.3 Cơ cấu tổ chức ngân hàng BIDV chi nhánh Đắk Nông 47 2.1.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh ngân hàng BIDV chi nhánh Đắk Nông thời gian qua 51 2.2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG BIDV ĐẮK NÔNG 61 2.2.1 Thực trạng môi trƣờng kinh doanh 61 2.2.2 Thực trạng công tác tổ chức cho vay cá nhân kinh doanh 63 2.2.3 Thực trạng hoạt động tiến hành cho vay cá nhân kinh doanh thời gian qua 67 2.2.4 Thực trạng kết cho vay cá nhân kinh doanh thời gian qua 74 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG BIDV ĐẮK NÔNG THỜI GIAN QUA 78 2.3.1 Những kết đạt đƣợc hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Nông 78 2.3.2 Những hạn chế hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Nông 80 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Nông 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 88 CHƢƠNG 3: KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG BIDV ÐẮK NÔNG 89 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 89 3.1.1 Dự báo thay đổi môi trƣờng kinh doanh 89 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển ngân hàng BIDV Đắk Nông 90 3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV ĐẮK NÔNG 94 3.2.1 Tập trung vào thực thi sách trọng điểm ngân hàng nhằm gia tăng khách hàng cá nhân vay kinh doanh 94 3.2.2 Thực thi sách cho vay phù hợp, cải tiến quy trình cho vay để nâng cao hiệu hoạt động cho vay 97 3.2.3 Hồn thiện cơng tác báo cáo rà soát điều chỉnh hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh 98 3.2.4 Tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh 99 3.2.5 Một số khuyến nghị khác 102 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 104 3.3.1 Đối với ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 104 3.3.2 Đối với ngân hàng BIDV Việt Nam 107 KẾT LUẬN CHƢƠNG .111 KẾT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa BIDV Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam CBNV Cán nhân viên CNVKD Cá nhân vay kinh doanh CLDV Chất lƣợng dịch vụ CP Cổ phần DN Doanh nghiệp DV Dịch vụ HKD Hộ kinh doanh KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thƣơng mại QH Quốc hội TDPCT Tín dụng phi thức DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tình hình nguồn nhân lực BIDV chi nhánh Đắk Nông 53 2.2 Kết huy động vốn giai đoạn 2015-2017 55 2.3 Kết hoạt động tín dụng giai đoạn 2015-2017 57 2.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2017 59 2.5 Số lƣợng khách hàng cá nhân BIDV Đắk Nông 67 2.6 Đánh giá “Sản phẩm cho vay” BIDV Đắk Nông 70 2.7 Đánh giá “Nhân viên” BIDV Đắk Nông 71 2.8 Đánh giá “Cơ sở vật chất” BIDV Đắk Nông 72 2.9 Chỉ tiêu dƣ nợ cho vay với CNVKD BIDV Đắk Nông 75 2.10 Chỉ tiêu rủi ro tín dụng CNVKD BIDV Đắk Nông 75 2.11 Tăng trƣởng thu lãi CNVKD BIDV Đắk Nông 76 2.12 Đánh giá CLDV cho vay CNKD BIDV Đắk Nơng 77 DANH MỤC CÁCHÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức ngân hàng BIDV chi nhánh Đắk Nông 48 2.2 Số lƣợng lao động BIDV Đắk Nông thời gian qua 52 2.3 Kết huy động vốn giai đoạn 2015-2017 56 2.4 Kết hoạt động tín dụng giai đoạn 2015-2017 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu tồn cầu hóa diễn ngày phổ biến quốc gia, với sách mở cửa đầu tƣ Nhà nƣớc làm cho kinh tế nƣớc ta chịu cạnh tranh khốc liệt từ bên lẫn bên ngồi, ngành ngân hàng chịu cạnh tranh lớn Tính đến thời điểm nay, tham gia vào thị trƣờng ngân hàng khơng có 05 ngân hàng thƣơng mại cổ phần có vốn Nhà nƣớc mà có diện gần 30 ngân hàng thƣơng mại cổ phần nƣớc, 05 ngân hàng có 100% vốn nƣớc ngồi, 04 ngân hàng liên doanh, 16 chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi khoảng gần 50 văn phòng đại diện ngân hàng nƣớc Sự đổi hƣớng đầu tƣ nhằm phù hợp với tình hình kinh tế thời kỳ bƣớc cần thiết quan trọng ngân hàng thƣơng mại Thời gian qua, hoạt động cho vay nguồn thu ngân hàng nhƣng hiệu tính hấp dẫn khơng nhƣ trƣớc hiệu suất đầu tƣ rủi ro cao, nợ xấu gia tăng tình trạng khoản xuất liên tục làm cho ngân hàng áp lực vốn Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đắk Nông (BIDV Đắk Nông) trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (BIDV Việt Nam) trải qua nhiều năm hình thành phát triển Là ngân hàng hàng đầu tỉnh Đắk Nông, kinh doanh đa năng, đa lĩnh vực tiếp nhận áp dụng phƣơng thức quản trị ngân hàng đại Ngân hàng tranh thủ kinh nghiệm kỹ đối tác chiến lƣợc nƣớc ngoài, tập trung đầu tƣ cho công nghệ đại tăng cƣờng lực tài lực quản trị điều hành ngân hàng Tỉnh Đắk Nông tỉnh đƣợc tách từ tỉnh Đắk Lắk khu vực 104 chăm sóc khách hàng ƣu tiên để thu hút nhiều đối tƣợng khách hàng thuộc nhiều khu vực địa lý khác nhau, nâng cao chất lƣợng quản lý khách hàng hiệu danh mục Cuối cùng, BIDV Đắk Nơng cần rà sốt thống sách khách hàng, bao gồm sách chất lƣợng dịch vụ, quản lý thông tin khách hàng nhằm xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng Ngân hàng Chính sách khách hàng mà BIDV chi nhánh Đắk Nông tới giữ vững đƣợc khách hàng lớn quan trọng chủ động cạnh tranh với ngân hàng khác, tập trung mở rộng khách hàng mới, sách chăm sóc khách hàng cần điều chỉnh phù hợp với định hƣớng kinh doanh, phấn đấu đảm bảo chăm sóc cung ứng cao nhất, toàn diện tất nhu cầu khách hàng cách bền vững sở an toàn, hiệu chia sẻ lợi ích 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam có vai trò quan trọng việc định hƣớng phát triển hoạt động tín dụng, đề sách khuyến khích hỗ trợ cho việc quản lý phát triển dịch vụ ngân hàng kinh tế Ngân hàng Nhà nƣớc vừa cầu nối, dầu bôi trơn đồng thời trọng tài “sân chơi” chung hệ thống ngân hàng góp phần tạo cạnh tranh lành mạnh ngân hàng đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững hệ thống Tuy nhiên, văn pháp lý hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh nghèo nàn, chƣa đầy đủ, gây lúng túng tạo nhiều trở ngại cho ngân hàng tham gia hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh, chƣa kể đến yêu cầu chung chế độ sách phải trƣớc thị trƣờng để hƣớng dẫn, định hƣớng thị trƣờng hoạt động hiệu 105 Do đó, tác giả mạn phép kiến nghị số điều tới Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, cụ thể nhƣ sau: - Thứ nhất, NHNN Việt Nam cần phải kiện tồn hệ thống pháp lý, chế sách đồng bộ, đổi kịp thời để phù hợp với yêu cầu phát triển nhƣ thông lệ, chuẩn mực quốc tế để ngành dịch vụ ngân hàng nói chung hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh nói riêng có đƣợc mơi trƣờng phát triển lành mạnh, an tồn, hiệu Với vai trò vĩ mơ mình, NHNN Việt Nam cần phải có sách cụ thể nhƣ đƣa chƣơng trình thƣờng xuyên tới hoạt động kinh doanh cá nhân kiến thức tối thiểu ngân hàng hoạt động ngân hàng để dần xóa bỏ khoảng cách lớn đối tƣợng vay với ngân hàng thƣơng mại Điều có vai trò đặc biệt quan trọng cá nhân vay kinh doanh có hiểu biết hiệu sử dụng đồng vốn đƣợc nâng cao, họ tìm đến ngân hàng để nguồn đầu tƣ cho dự án làm giàu, để nâng cao quy mô nhƣ hiệu kinh doanh - Thứ hai, hoạt động dịch vụ ngân hàng nhƣ hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh cần hệ thống thơng tin chuẩn xác có hệ thống đƣợc cung cấp từ NHNN: Các báo cáo thống kê, phân tích, cảnh báo… nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro hoạt động cho vay vốn Bên cạnh đó, u cầu thơng tin phải xác, cập nhật, đầy đủ nên đòi hỏi NHNN phải thƣờng xun nâng cấp hồn thiện hệ thống cơng nghệ thơng tin để cung cấp thơng tin cách hiệu Đây điều mà NHTM cần thiết nay, - Thứ ba, NHNN Việt Nam cần thƣờng xuyên tổ chức khóa ngắn hạn bồi dƣỡng, tập huấn nhƣ đào tạo nghiệp vụ theo hƣớng đại hóa thông qua công tác quảng bá rộng rãi tới đối tƣợng nói chung đối 106 tƣợng cá nhân vay kinh doanh nói riêng Ngồi ra, nên thƣờng xun tổ chức buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng nƣớc Thực tế cho thấy hoạt động quảng bá nhƣ chia sẻ thông tin hữu xuất báo, đài ngân hàng có nhu cầu quảng cáo tự đề nghị với tờ báo hay đài phát đài truyền hình Tuy nhiên, với cách làm nhƣ chƣa tác động nhiều đƣợc đến nhận thức ngƣời vay khoản chi phí khơng phải nhỏ cho ngân hàng Do đó, NHNN Việt Nam cần có biện pháp hỗ trợ NHTM nhƣ yêu cầu quan phát thanh, truyền hình, báo chí làm chƣơng trình tài liệu, viết giới thiệu, quảng bá hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh đem lại lợi ích khơng cho họ mà cho kinh tê Nhƣ vậy, vai trò nhƣ tiện ích loại hình cho vay đƣợc đơng đảo ngƣời biết đến hơn, qua khơi dậy nhu cầu họ góp phần thúc đẩy hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng phát triển nhƣ giúp cho cá nhân vay kinh doanh nâng cao đƣợc khả sử dụng nguồn vốn vay - Thứ tƣ, để hoạt động tín dụng tiêu dùng có hiệu cao ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cần với Chính phủ hồn thiện phát triển hệ thống quan bảo hiểm tín dụng Vì bảo hiểm tín dụng giúp cho ngân hàng thƣơng mại giảm thiểu đƣợc thiệt hại rủi ro không mong muốn xảy ra, từ giúp ngân hàng tránh khỏi khó khăn hạn chế nguy bị phá sản Đặc biệt NHTM tập trung vào phát triển hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh, loại hình mang lại nguồn lợi lớn cho ngân hàng nhƣng kèm với nhiều rủi ro Thị trƣờng bảo hiểm tín dụng Việt Nam chƣa phát triển, chƣa 107 có nhiều cơng ty bảo hiểm Ngân hàng thƣơng mại thƣờng xuyên gặp phải rủi ro kinh doanh, đặc biệt việc cho vay kinh doanh với đối tƣợng cá nhân Nên Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cần tập trung hoàn thiện hệ thống cơng ty bảo hiểm tín dụng nhằm nâng cao chất lƣợng nhƣ hiệu kinh tế chung toàn xã hội 3.3.2 Đối với ngân hàng BIDV Việt Nam Để ngân hàng BIDV chi nhánh Đắk Nông thực tốt giải pháp đề thiết phải có hỗ trợ từ Hội sở thống hệ thống BIDV Do đó, tác giả kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam số ý, nhƣ sau: - Thứ nhất, BIDV Việt Nam nên ban hành thống quy chuẩn chất lƣợng dịch vụ nhằm tạo sở để cán ngân hàng tham khảo tăng cƣờng kiểm tra giám sát lẫn góp phần nâng cao chất lƣợng hiệu quản lý hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Đây hoạt động quan trọng gần nhƣ bắt buộc giúp cho chi nhánh có tảng thực hiện, đảm bảo thực mục tiêu chung Cùng với đó, việc giám sát hoạt động đƣợc nâng cao nhằm đảm bảo nguồn vốn ngân hàng phát triển tƣơng lai - Thứ hai, BIDV Việt Nam nên đầu tƣ nghiên cứu triển khai dịch vụ mới, đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu thị trƣờng, tăng tính tiện ích tạo khác biệt nhằm trì hấp dẫn khách hàng thời gian dài Từ việc nghiên cứu thị trƣờng xác định thị trƣờng mục tiêu cho minh Cụ thể nghiên cứu cá nhân vay kinh doanh Tác giả kiến nghị BIDV Việt Nam cần phải bảo toàn thị phần gia tăng mở rộng thông qua việc cung ứng sản phẩm dịch tối ƣu Việt làm có hiệu hay khơng phụ thuộc lớn công tác nghiên cứu thị trƣờng 108 - Thứ ba, BIDV Việt Nam nên cung cấp mức lãi suất cho vay hồn chỉnh có tính cạnh tranh với NHTM khác để áp dụng thống cho tất chi nhánh toàn hệ thống nhằm tạo đồng lãi suất cho vay chi nhánh Mặc dù lãi suất cho vay theo quy định NHNN Việt Nam nhƣng BIDV Việt Nam hồn tồn có điều chỉnh lãi suất phù hợp với mục tiêu kinh doanh ngân hàng nhƣ theo quy định NHNN Chẳng hạn nhƣ tung chƣơng trình ƣu đãi, gói cho vay hợp lý với đối tƣợng cụ thể, mà hiển thị rõ hiệu mang lại chƣơng trình vừa qua giúp cho kết hoạt động kinh doanh BIDV Việt Nam tăng trƣởng rõ rệt - Thứ tƣ, BIDV Việt Nam nên tăng cƣờng đầu tƣ đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin để phục vụ khách hàng nhanh chóng, an tồn tiện ích Đây yêu cầu cấp thiết tiến tới cách mạng cơng nghiệp 4.0, đòi hỏi ngân hàng thƣơng mại nói chung BIDV Việt Nam nói riêng phải đầu tƣ mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ thông tin Nhất bối cảnh cạnh tranh gay gắt nhƣ nay, ngân hàng có ƣu cạnh tranh nhƣ giúp thu hút khách hàng tới nhiều nhƣ kiểm soát đƣợc thị phần cách hiệu - Thứ năm, BIDV Việt Nam nên thƣờng xuyên cập nhật xu hƣớng thị trƣờng tổ chức tuyển chọn đào tạo đội ngũ cán có trình độ, chuyên sâu nghiệp vụ, am hiểu thị trƣờng có thái độ phục vụ ân cần, mực, hƣớng tới khách hàng Để đảm bảo cho vị đầu tàu ngành ngân hàng Việt Nam nói chung cụ thể thị trƣờng cho vay cá nhân kinh doanh Thì BIDV Việt Nam khơng đƣợc lơ hoạt động Dù cho quy trình có xác tới đâu 109 hay hệ thống giám sát có đại phải cần ngƣời thực Thành hay bại phần lớn đội ngũ cán cho vay có trình độ hay khơng, có trách nhiệm với công việc hay không, hay ý thức nghề nghiệp, đạo đức cơng việc có thƣờng xun đƣợc giữ vững hay khơng Đây vấn đề mà BIDV Việt Nam phải quan tâm tới công tác quản trị nguồn nhân lực cho ngân hàng - Cuối cùng, BIDV Việt Nam nên tăng cƣờng công tác Marketing tồn hệ thống Cơng tác Marketing ngân hàng trƣớc bị xem nhẹ, nhƣng nay, hoạt động mang lại lợi so sánh cho ngân hàng việc tạo ý thu hút khách hàng phía Hoạt động Marketing yêu cầu cán ngân hàng tiến hành lúc, nơi nhằm gia tăng thƣơng hiệu, quảng bá hình ảnh ngân hàng sản phẩm dịch vụ, thu hút giữ chân khách hàng, góp phần phát triển nâng cao hiệu hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Để giới thiệu sản phẩm tới nhiều cá nhân vay kinh doanh hơn, Ngân hàng BIDV Việt Nam cần xây dựng chiến lƣợc marketing sản phẩm bao gồm chiến lƣợc nghiên cứu khách hàng, phân đoạn thị trƣờng để đƣa sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng theo phƣơng châm “bán mà thị trƣờng cần, bán mà có” Việc nghiên cứu nhu cầu thị trƣờng việc nắm bắt nhu cầu phổ biến nhóm đối tƣợng khách hàng khác nhau, phát tƣơng đồng khác biệt nhóm đối tƣợng khách hàng đó, đồng thời phát nhu cầu tiềm Quan trọng phải xác định nhu cầu có khả tốn có số lƣợng đủ lớn, có khả phát triển qui mô tốc độ Những nhu cầu xác định đƣợc thông qua vấn, điều tra thị trƣờng, qua khách hàng đến giao dịch với ngân hàng Từ đó, ngân hàng hồn thiện sản phẩm đƣa sản phẩm 110 phù hợp với nhu cầu khách hàng Ngoài ra, BIDV Việt Nam cần nghiên cứu sản phẩm đối thủ cạnh tranh lớn có thị trƣờng nhƣ Agribank, Vietinbank, Techcombank, Vietcombank, ngân hàng thuộc khác nhƣ Bƣu điện Liên Việt Đồng thời, BIDV Đắk Nông cần phân tích ƣu, nhƣợc điểm sản phẩm để thơng qua hồn thiện cho sản phẩm việc tập trung vào mạnh nhƣợc điểm đối thủ cạnh tranh Đây yếu tố then chốt để cá nhân vay kinh doanh có so sánh lựa chọn 111 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng 3, tác giả nêu đƣợc nội dung gồm: Đầu tiên, sở đánh giá thực trạng hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng BIDV chi nhánh Đắk Nông, luận văn trình bày đƣợc quan điểm định hƣớng cho hoạt động cho vay cá nhân BIDV Đắk Nơng thời gian tới Ngồi ra, chƣơng khuyến nghị số nhóm giải pháp hồn thiện hoạt động cho vay BIDV Đắk Nơng nói riêng Nhƣ là: Tập trung vào thực thi sách trọng điểm ngân hàng nhằm gia tăng khách hàng cá nhân vay kinh doanh; Thực thi sách cho vay phù hợp, cải tiến quy trình cho vay để nâng cao hiệu hoạt động cho vay; Hồn thiện cơng tác báo cáo rà sốt điều chỉnh hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh; Tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Cuối cùng, tác giả có kiến nghị dành cho ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam BIDV Việt Nam việc phát triển hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh nói chung 112 KẾT LUẬN Ngân hàng BIDV Đắk Nơng thành cơng đƣợc nhƣ phần lớn từ đóng góp hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Tuy vậy, kinh doanh môi trƣờng tỉnh nhỏ Đắk Nông với nhiều điều kiện khó khăn, nên đạt đƣợc khơng kết khả quan đồng thời hạn chế tồn Mục đích nghiên cứu tác giả nhằm góp phần hồn thiện phát triển hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Nơng Qua trình bày phân tích chƣơng 1; chƣơng chƣơng Về bản, tác giả hoàn thành mục tiêu nghiên cứu nhƣ sau: Tác giả hệ thống hóa lý luận sở hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh nhƣ nội dung hoạt động nhƣ: mục tiêu, tiến hành, tiêu chí đánh giá, phƣơng pháp nghiên cứu cho vay cá nhân kinh doanh Ngoài ra, tác giả phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng BIDV Đắk Nông vấn đề nhƣ số lƣợng khách hàng, thị phần, cấu dƣ nợ cho vay, kiểm soát rủi ro tín dụng, tăng trƣởng dƣ nợ hàng năm Bên cạnh đó, tác giả kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Cuối cùng, luận văn đề xuất khuyến nghị có tính thực tiễn cao, phù hợp với mục tiêu dài hạn ngân hàng nhƣ điều kiện có nhằm hồn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng BIDV Đắk Nông Ngồi ra, tác giả có kiến nghị tới cấp cao BIDV Việt Nam ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Đăng Dờn (2013), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao động [2] Nguyễn Đăng Dờn (2012), Quản trị ngân hàng thương mại đại, NXB Phƣơng Đơng [3] Hồ Diệu (2009), Giáo trình Tín dụng ngân hàng, Học viện ngân hàng, NXB Phƣơng Đông [4] Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải [5] Lê Thị Hồng Hạnh (2017), Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [6] Phan Thị Thúy Hằng (2017), Quản lý hoạt động ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Nơng, Luận văn thạc sĩ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh [7] Nguyễn Vĩnh Hiếu (2016), Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển - Chi nhánh Đắk Nông, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [8] Phạm Văn Hồng (2016), “Phát triển hộ kinh doanh cá thể: Phân tích từ quản trị vốn tài chính”, Tạp chí Tài chính, kỳ tháng năm 2016 [9] Lƣu Thị Hƣơng, Vũ Duy Hào (2006), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Tài Chính, Hà Nội [10] Phạm Văn Hùng (2016), Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển - Chi nhánh Đắk Nông, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [11] Nguyễn Phi Hùng (2016), Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ bảo lãnh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển việt Nam chi nhánh Đắk Nông, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [12] Tơ Ngọc Hƣng (2015), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB Lao động – Xã hội [13] Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Tài chính, TP Hồ Chí Minh [14] Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Thống kê [15] Luật dân năm 2015 [16] Luật tổ chức tín dụng năm 2010 [17] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2016), Thông tư 39/2016-TT/NHNN [18] Lƣơng Thị Tuyết Nhung (2016), Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam phòng giao dịch Nhân Cơ - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [19] Lê Thị Tuấn Nghĩa Phạm Đức Anh (2017), “Đánh giá khả tiếp cận tín dụng hộ gia đình nơng thơn số khuyến nghị”, Tạp chí Ngân hàng số 1+ 2, [20] Sang Thiên Phúc (2017), Phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đăk Nơng - Phòng Giao dịch huyện Tuy Đức, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [21] Nguyễn Đắc Thơng (2016), Nghiên cứu văn hóa kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Đắk Nông, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân [22] Nguyễn Trần Thuần (2015), “Nghiên cứu tác động tín dụng phi thức đến hiệu hoạt động hộ kinh doanh tỉnh Quảng Trị”, Tạp chí Khoa học Kinh tế, số (04) [23] Lê Văn Tề (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [24] Nguyễn Văn Tiến (2015), Giáo trình Tiền tệ Ngân hàng, NXB Thống Kê [25] Lê Văn Tƣ (2005), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài [26] Nguyễn Kiều Trang (2015), Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP HDBank - Chi nhánh Đắk Lắk, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [27] Nguyễn Thị Ngọc Trà (2017), Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đà Nẵng - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [28] Nguyễn Văn Văn (2016), Hoàn thiện hoạt động Marketing kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Nông, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng [29] Phạm Quốc Việt (2014), Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông, Luận văn thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV ĐẮK NƠNG Kính chào q vị Tơi tên Nguyễn Thị Kim Dung Tôi thực nghiên cứu đề tài: “Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông” Những thông tin mà quý vị trả lời quan trọng giúp tơi có số liệu hồn thành đề tài Xin quý Anh/Chị trả lời vấn bảng hỏi sau Tôi xin đảm bảo thông tin phiếu điều tra nhằm mục đích phục vụ cho nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! Phần I: Xin vui lòng đọc kỹ phát biểu sau Sau câu phát biểu, tick trả lời thể quan điểm anh/chị 1: Rất không hài lòng; 2: Khơng hài lòng; 4: Hài lòng 5: Rất hài lòng TT TT SẢN PHẨM VAY Mức độ đồng ý quý anh/ chị Quy trình cho vay BIDV Đắk Nông phù hợp với quý vị? BIDV Đắk Nông cung cấp sản phẩm đa dạng phù hợp? Thủ tục vay vốn BIDV Đắk Nông gọn nhẹ Thời gian cho vay BIDV Đắk Nông theo quy định NHÂN VIÊN Mức độ đồng ý quý anh/ chị Nhân viên BIDV Đắk Nông thông báo kịp thời trình vay vốn tới quý vị Nhân viên BIDV Đắk Nơng phục vụ q vị cách nhanh chóng Nhân viên BIDV Đắk Nông luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc quý vị Nhân viên BIDV Đắk Nông dành thời gian để giúp đỡ quý vị cần Nhân viên BIDV Đắk Nông tƣ 3: Bình thƣờng 5 TT 10 11 12 13 14 1.2 vấn lựa chọn tốt cho quý vị CƠ SỞ VẬT CHẤT Mức độ đồng ý quý anh/ chị Phòng giao dịch BIDV Đắk Nơng giúp q vị dễ dàng nhận biết BIDV Đắk Nơng có đầy đủ tiện nghi phục vụ quý vị (nƣớc uống, WC…) Trang phục nhân viên BIDV Đắk Nông lịch sự, gọn gàng, tƣơm tất Cơ sở vật chất BIDV Đắk Nông khang trang, đại, sẵn sàng phục vụ quý vị Giờ giao dịch BIDV Đắk Nông tạo thuận tiện cho quý vị Xin quý vị cho biết mức độ hài lòng chung dịch vụ ngân hàng BIDV Đắk Nông: NHẬN XÉT CHUNG TT Mức độ đồng ý quý anh/ chị Mức độ hài lòng chung quý vị hoạt động cho vay BIDV Đắk Nông Quý vị cho định vay vốn BIDV Đắk Nông đắn Quý vị giới thiệu ngân hàng BIDV Đắk Nông cho ngƣời khác BIDV Đắk Nông thƣơng hiệu quý vị nghĩ đến có nhu cầu 1.3 Xin quý vị đóng góp ý kiến khác để BIDV Đắk Nơng hồn thiện tốt dịch vụ tín dụng tương lai (dịch vụ, thời gian, nhân viên, lãi suất,…) Phần II: Xin quý vị vui lòng cung cấp số thơng tin cá nhân Họ tên: ……………………………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………….……… Giới tính: Nữ Quý vị giao dịch với ngân hàng rồi? Dƣới năm Độ tuổi Học vấn Nam Từ 1-3 năm Trên năm Từ 18 đến 30 tuổi Từ 31 đến 40 tuổi Từ 41 đến 50 tuổi Trên 50 tuổi Phổ thông Trung cấp, Cao đẳng Đại học Sau Đại học Loại hình Cá nhân Doanh nghiệp tƣ nhân kinh doanh Hộ kinh doanh Tổ hợp tác Khác TRÂN TRỌNG CẢM ƠN, CHÚC QUÝ VỊ MỘT NGÀY TỐT LÀNH! ... ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ KIM DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã... liên tục làm cho ngân hàng áp lực vốn Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam - chi nhánh Đắk Nông (BIDV Đắk Nông) trực thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam (BIDV Việt Nam) trải qua... BIDV Đắk Nông Xuất phát từ lý trên, học viên định chọn đề tài: Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông làm đề tài cho luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông, Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay