Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Đắk Lắk

97 5 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THANH TÙNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THANH TÙNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Lê Thanh Tùng MỤC LỤC Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH VÀ KHUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 10 1.1 CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng 10 1.1.2 Tổng quan cho vay cá nhân kinh doanh 13 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 21 1.2.1 Nhóm nhân tố nội ngân hàng 21 1.2.2 Nhóm nhân tố bên ngồi ngân hàng 25 1.3 KHUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 28 1.3.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM 28 1.3.2 Nội dung phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM 28 1.3.3 Tiêu chí sử dụng phân tích 29 1.3.4 Phƣơng pháp phân tích 33 Kết luận chƣơng 33 CHƢƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN ĐẮK LẮK 34 2.1.1 Khái quát trình hình thành phát triển 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ BIDV Đắk Lắk 37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 37 2.1.4 Khái quát kết hoạt động chủ yếu BIDV Dak Lak thời gian qua 39 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN ĐẮK LẮK (GIAI ĐOẠN 2015 – 2017) 41 2.2.1 Bối cảnh chung hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk năm qua 41 2.2.2 Phân tích hoạt động Chi nhánh thực cho vay cá nhân kinh doanh thời gian qua 43 2.2.3 Phân tích kết hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk 49 2.2.4 Những kết đạt đƣợc 57 2.2.5 Những hạn chế hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh 58 Kết luận chƣơng 62 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 63 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 63 3.1.1 Định hƣớng chung BIDV thời gian tới 63 3.1.2 Bối cảnh thị trƣờng 65 3.1.3 Định hƣớng chung BIDV Đắk Lắk thời gian tới 66 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV ĐẮK LẮK 67 3.2.1 Khuyến nghị với BIDV Đắk Lắk 67 3.2.2 Khuyến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt nam 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn giai đoạn 2015 - 2017 39 2.2 Tình hình dƣ nợ cho vay 40 2.3 Tỷ trọng dƣ nợ khách hàng cá nhân 49 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch dƣ nợ cho vay cá nhân KD Số lƣợng khách hàng dƣ nợ bình quân /KH Cơ cấu dƣ nợ cho vay cá nhân kinh doanh theo kỳ hạn Cơ cấu cho vay CNKD theo hình thức đảm bảo tiền vay Tỷ trọng dƣ nợ cho vay cá nhân kinh doanh theo ngành nghề Thị phần cho vay CNKD BIDV Đắk Lắk địa bàn Tỷ lệ dƣ nợ cho vay cá nhân kinh doanh từ nhóm đến nhóm Thu nhập từ hoạt động cho vay cá nhân KD 50 51 52 52 53 54 55 57 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu hình 2.1 Tên hình Mơ hình tổ chức năm 2015 – 2016 Trang 38 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BIDV TMCP BIDV Đắk Lắk NHTM DN Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam Thƣơng mại cổ phần Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk Ngân hàng thƣơng mại Doanh nghiệp CNKD Cá nhân kinh doanh KHTC Kế hoạch tài 1 Tính cấp thiết đề tài Sau đại khủng hoảng kinh tế năm 2008, hệ thống ngân hàng giới có dịch chuyển định hƣớng kinh doanh, trọng đến bán lẻ hơn, ngân hàng đầu tƣ đơn chuyển hƣớng sang mơ hình ngân hàng thƣơng mai Ở Việt Nam, sau giai đoạn 2010-2011 với tốc độ tăng trƣởng “nóng” tín dụng, hệ thống ngân hàng phát sinh nhiều nợ xấu, nhiều khoản vay vốn hàng trăm tỷ, số ngân hàng bị liệt vào danh sách ngân hàng yếu Vì vậy, để chia sẻ rủi ro, tránh “để hết trứng vào rổ”, ngân hàng nƣớc trọng vào đối tƣợng khách hàng cá nhân đơn lẻ Cùng với xu hƣớng chung đó, Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt Nam (BIDV), tiền thân Ngân hàng Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt Nam sau chuyển đổi mơ hình sang ngân hàng TMCP trọng phân khúc khách hàng bán lẻ nói chung khách hàng cá nhân nói riêng, tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động cho vay cá nhân mức cao Với định hƣớng mình, BIDV ln cung cấp sản phẩm dịch vụ phong phú phục vụ đối tƣợng khách hàng cá nhân, đặc biệt sản phẩm cho vay Vì vậy, BIDV đƣợc Tạp chí The Asian Banker bầu chọn Ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam ba năm liên tiếp 2015, 2016, 2017 Tuy nhiên, khơng có cạnh tranh gay gắt Ngân hàng nƣớc, mà với xu hƣớng hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, Ngân hàng có uy tín tên tuổi lớn giới nhƣ HSBC, ANZ, CT bank có diện Việt Nam tham gia vào tranh giành thị phần khách hàng cá nhân Việt Nam Là chi nhánh có lịch sử hình thành 40 năm (1977-2018) Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk (BIDV Đắk Lắk) tuân theo xu hƣớng chung hệ thống Ngân hàng Việt Nam định hƣớng BIDV, từ năm 2012 đến BIDV Đắk Lắk có dịch 74 trọng nâng cao kiến thức, kỹ cán tín dụng để tránh sai sót hạn chế trình độ, lực Tăng cƣờng công tác kiểm tra giám sát nội Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra kiểm sốt quy trình nghiệp vụ cán tác nghiệp nhằm hạn chế rủi ro xảy Cũng thông qua công tác kiểm tra giám sát nội kịp thời phát sai sót nhƣ bất cấp để từ đƣa giải pháp, kiến nghị khắc phục, góp phần nâng cao chất lƣợng cơng tác thẩm định Mặt khác, phạm vi thẩm quyền Chi nhánh, cần nhận thức lại cho đắn quan điểm mở rộng dƣ nợ, giao tiêu tăng trƣởng dƣ nợ cao để tạo áp lực Mặt trái điều để giải tóa áp lực, phận cán nhân viên buộc phải lựa chọn giải pháp nới lỏng điều kiện tín dụng dẫn đến gia tăng rủi ro tin dụng Nhằm đánh giá, phản ánh tình hình khách hàng để có biện pháp xử lý kịp thời Chi nhánh tuân thủ xác quy định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro Chủ động phân loại nợ theo tính chất khả thu hồi khoản vay, có nguy gây rủi ro tiềm ẩn cho NH Thành lập tổ công tác xử lý nợ hạn, cảnh báo nợ có khả chuyển nợ q hạn, nợ xấu để có biện pháp cơng tác quản lý nợ hợp lý thời gian tới Trên sở cán quản lý phải lập kế hoạch lộ trình xử lý nợ hàng tháng, quý, năm Tập trung tận thu lãi dự thu lãi treo để tăng hiệu hoạt động Tập trung xử lý nợ tồn đọng, nợ xấu, khống chế nợ hạn phát sinh để nâng cao chất lƣợng tín dụng Rà sốt cụ thể danh mục khách hàng, đánh giá chi tiết lãi dự thu tiền ẩn xây dựng lộ trình xử lý lãi dự thu hạn tháng Xây dựng áp dụng nghiêm minh “Chế tài xử lý trách nhiệm phận, cá nhân có sai phạm chủ quan dẫn đến khoản nợ phải xử lý rủi ro tín dụng Cần chủ động việc xử lý nợ hạn, tránh tình trạng để khoản nợ hạn tiến hành xử lý Cần phải thông báo sớm cho khách hàng đối 75 với khoản nợ chƣa đến hạn Đối với trƣờng hợp nợ phát sinh, cần tìm hiểu ngun nhân, khó khăn tạm thời cân nhắc xem xét biện pháp giãn nợ nhằm hỗ trợ cho khách hàng giai đoạn khó khăn Đối với khoản nợ hạn phải theo dõi chặt chẽ nguồn thu khách hàng đồng thời kiên việc xử lý nợ để thu hồi khoản nợ hạn Thƣờng xuyên đánh giá lại giá trị tài sản đảm bảo Đối với loại tài sản đặc biệt, cán tín dụng phải thƣờng xuyên kiểm tra tài sản trƣờng để kịp thời xử lý vấn đề phát sinh nhƣ: mát, hƣ hỏng, giảm giá trị, có chuyển nhƣợng ngƣời sở hữu…Do vậy, việc đánh giá lại tài sản đảm bảo từ việc xem xét thực trạng tài sản tham khảo thông tin thị trƣờng nhƣ giá cũ, xu hƣớng phát triển, mặt hàng thay thế, đặc biệt tài sản đảm bảo chứng khoán, giấy tờ có giá thị trƣờng có biến động lớn cần phải đƣợc tiến hành thƣờng xuyên để có biện pháp hạn chế rủi ro Yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm cho tài sản đảm bảo: tài sản đảm bảo mà pháp luật quy định mua bảo hiểm, NH nên yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm, việc thẩm định tài sản đảm bảo phải đƣợc thực chặt chẽ kỹ lƣỡng Kết thẩm định sở để khách hàng mua bảo hiểm với mức phù hợp Vì xảy lũ lụt, hạn hán, mƣa bão nguyên nhân khác ảnh hƣởng đến tài sản, cơng ty bảo hiểm đứng tốn tổn thất xảy với tài sản đảm bảo Đây biện pháp nhằm hạn chế rủi ro cho NH Để đảm bảo thu nợ, NH cần thỏa thuận với khách hàng vay, bên nhận bảo hiểm NH c Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hồn thiện cơng tác chăm sóc khách hàng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Để công tác hoàn thiện chất lƣợng dịch vụ, nâng cao độ hài lòng khách hàng cho vay cá nhân kinh doanh đƣợc thực cách có khoa học thực tiễn cần tiến hành hai công việc có tính tiền đề là: 76 - Tiến hành phân đoạn khách hàng cá nhân kinh doanh theo nhiều tiêu thức khác chẳng hạn, theo mức độ quan hệ; theo tầm quan trọng; theo ngành nghề; theo quy mơ; theo lợi ích đem lại cho NH đặc biệt trọng dến nhóm khách hàng hộ ngƣời dân tộc thiểu số để có sách khách hàng phù hợp - Thiết kế tổn chức theo định kỳ hoạt động điều tra, khảo sát khách hàng cá nhân kinh doanh cách có hệ thống, tồn diện khoa học, bao gồm khách hàng hữu khách hàng tiềm Những hoạt động chấp nhận phải đầu tƣ công phu tốn mong mang lại hiệu thiết thực Một số công việc cần đƣợc tiến hành thời gian tới nhằm khắc phục vấn đề đƣợc phân tích chƣơng 2: - Nâng cấp sở vật chất, mở rộng không gian giao dịch Trƣớc mắt, xếp, bố trí khơng gian giao dịch tạo thuận tiện, thoải mái cho khách hàng - Nâng cao chất lƣợng hoạt động tƣ vấn hổ trợ khách hàng vay, đặc biệt trọng nhóm khách hàng đặc thù đồng bào dân tộc thiểu số Nâng cao chất lƣợng phục vụ nhân viên làm công tác cho vay hộ kinh doanh Trong điều kiện nay, thị trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt nhƣ nay, sản phẩm ngân hàng gần nhƣ tƣơng đồng với phân biệt ngân hàng với ngân hàng khác lại phong cách phục vụ thái độ khách hàng nhân viên tín dụng nói riêng nhân viên ngân hàng nói chung.Trong cảm nhận khách hàng nhân viên tín dụng đại diện ngân hàng Nhân viên tín dụng có tác phong cơng tác linh hoạt, lực tốt, thành thạo chuyên môn, sẵn sàng tƣ vấn, hƣớng dẫn tận tình, thái độ hòa nhã, tahan thiện ln giữ đƣợc khách hàng ngày thu hút đƣợc nhiều khách hàng Cần tích cực thúc đẩy có biện pháp hữu hiệu nhằm tăng cƣờng việc 77 bán chéo sản phẩm Điều giúp cho Chi nhánh đạt đƣợc lợi ích nhiều mặt Về phía khách hàng, bán chéo sản phẩm giúp họ giảm thời gian, chi phí tìm sử dụng dịch vụ khác Ngân hàng có nhu cầu mới; tạo điều kiện dễ dàng để khách hàng hộ kinh doanh đủ điều kiện đƣợc thụ hƣởng chế độ phục vụ đặc biệt, ƣu đãi quyền lợi gia tăng Về cơng tác chăm sóc khách hàng cá nhân kinh doanh, sở phân đoạn khách hàng , xác định sách chăm sóc khách hàng phù hợp với nhóm khách hàng theo phân loại Mặt khác, điều kiện BIDV chuyển sang định hƣớng đẩy mạnh bán lẻ cần xác định vị trí cơng tác chăm sóc khách hàng cá nhân kinh doanh, thay trƣớc trọng đến khách hàng lớn Theo tinh thần đó, nên có phận phụ trách chăm sóc cho đối tƣợng khách hàng cá nhân kinh doanh chung cho khách hàng tiền gửi; tiền vay khách hàng dịch vụ khác Thực biện pháp nhằm làm giảm chi phí cho khách hàng nhƣ: giảm thời gian giao dịch việc ứng dụng công nghệ đại, giảm thời gian lại cách phát triển mạng lƣới Phòng giao dịch, giảm thủ tục, giấy tờ giao dịch Trên sở hoạt động điều tra, khảo sát khách hàng nhƣ nói trên, để qua có điều chỉnh thích hợp nhƣ phí dịch vụ, chất lƣợng dịch vụ Tích cực thực hoạt động tƣ vấn, cung cấp thông tin, hƣớng dẫn sử dụng dịch vụ, giải khiếu nại, hội nghị khách hàng, tặng quà, xem nhƣ hoạt động nằm tổng thể sách chăm sóc khách hàng cá nhân kinh doanh d Hoàn thiện cấu cho vay theo hướng đa dạng hóa ngành nghề cho vay, hình thức bảo đảm tiền vay nâng cao tỷ trọng cho vay trung dài hạn Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hoạt động kinh doanh cá 78 nhân kinh doanh có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng, bao gồm hoạt động kinh doanh chủ yếu nhƣ: kinh doanh mua bán nơng sản, kinh doanh trồng, chăm sóc công nghiệp nhƣ cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, sầu riêng, bơ… đến loại nông nghiệp ngắn ngày nhƣ chanh dây, đậu, lúa, bắp, mì, nghệ… Ngồi ra, hoạt động kinh doanh thƣơng mại dịch vụ khác phát triển để đáp ứng nhu cầu phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột (là đô thị loại 1, định hƣớng phát triển thành thành phố trực thuộc trung ƣơng) Chính vậy, cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh Đắk Lắk đa dạng hoạt động kinh doanh ngành nghề kinh doanh Trong sách cho vay BIDV Đắk Lắk đề biện pháp nhằm tăng dần tỷ trọng cho vay trồng, chăm sóc cao su, cà phê, hồ tiêu, bơ, sầu riêng… nông nghiệp ngắn ngày; ngành Thƣơng mại dịch vụ tập trung mạnh vào tín dụng nhóm khách hàng cá nhân kinh doanh thƣơng mại, doanh nghiệp vừa nhỏ; giảm dần cho vay ngành công nghiệp xây dựng, đặc biệt giảm dƣ nợ tín dụng khách hàng xây dựng Tuy nhiên, khơng ý dễ bị ruiro tập trung hóa danh mục cho vay Qua phân tích chƣơng 2, danh mục cho vay theo ngành nghề tập trung nhiều vào lĩnh vực nông nghiệp, tỷ trọng cho vay hộ trồng cà phê lớn Do đó, cần triển khai biện pháp nhằm đa dạng hóa danh mục cho vay theo ngành nghề, bao gồm: - Tạo chế động lực cách giao tiêu phát triển khách hàng cho cán quản lý khách hàng gắn với chế độ động viên vật chất, theo hƣớng trƣớc hết đa dạng hóa khách hàng vay theo ngành sản xuất nông nghiệp (trồng cao su tiểu điền; trồng tiêu; chăn nuôi, thủy sản ) thứ đến sang ngành nghề phi sản xuất nông nghiệp nhằm gia tăng tỷ trọng cho vay ngành trên, giảm bớt tỷ trọng cho vay hộ trồng cà phê 79 - Thực số chế ƣu đãi tƣơng nhóm ngành nghề trên, chẳng hạn lãi suất, thời gian, Về cấu kỳ hạn, thực tế vấn đề khó giải ngắn hạn đƣợc phụ thuộc nhiều vào yếu tố mơi trƣờng vĩ mơ Tuy nhiên, gia tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn biện pháp tiếp thị phù hợp với dự án đầu tƣ trung dài hạn lĩnh vực chăn nuôi trồng công nghiệp, đặc biệt khắc phục tình trạng ngại rủi ro cán tín dụng Để làm đƣợc điều cần tăng cƣờng lực quản trị rủi ro tín dụng phận liên quan đến cho vay khách hàng hộ kinh doanh Về cấu dƣ nợ theo hình thức bảo đảm, cần tiến hành đồng thời hai biện pháp: - Đa dạng hóa hình thức bảo đảm tài sản, chẳng hạn, chấp quyền sử dụng đất cần phải áp dụng hình thức cầm cố, bảo đảm tài sản tƣơng lai, bảo lãnh bên thứ ba - Đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay Để thực đƣợc mục tiêu này, Chi nhánh cần tăng cƣờng tính chủ động, mạnh dạn cho vay tín chấp sở nâng cao lực thẩm định khả tạo dòng tiền dự án/phƣơng án vay thiện chí trả nợ khách hàng Để thực đƣợc giải pháp này, tiền đề NH phải có tăng cƣờng cơng tác tiếp cận nhóm khách hàng khác nhau, đa dạng, đồng thời với việc triển khai sách đột phá lãi suất,về xúc tiến Marketing, nhƣng hết cao lực thẩm định ngân hàng e Nâng cao chất lượng công tác nhân đồng thời hoàn thiện chê động lực Yếu tố nhân có tầm quan trọng đặc biệt hoạt động xã hội nói chung hoạt động kinh tế nói riêng Đặc biệt hoạt động NHTM, yếu tố cán có vai trò quan trọng khác với hoạt động 80 kinh doanh khác, hoạt động ngƣời phải vào đặc điểm khác đối tƣợng kinh doanh chủ yếu, kinh doanh NH, đối tƣợng kinh doanh chủ yếu tiền tệ Vì vậy, yêu cầu cán NH không đề cao chuyên môn nghiệp vụ mà phải đạo đức nghề nghiệp Trong điều kiện nay, Chi nhánh BIDV Đắk Lắk cần tập trungvào số biện pháp sau: - Triển khai thƣờng xuyên định kỳ công tác đánh giá lực nhân viên theo cấp độ Trong chiến lƣợc phát triển đào tạo nhân lực cần đánh giá xác thực trạng đội ngũ cán công nhân viên, phân loại theo nhiều cấp độ khác nhau, theo trình độ loại nghiệp vụ Đánh giá lực nhân viên đƣợc hiểu là: trình xem xét nhằm đánh giá cách có hệ thống hiệu cơng việc khả nhân viên, bao gồm kết công việc, phƣơng pháp làm việc, phẩm chất kỹ thực công việc Đánh giá lực nhân viên đƣợc sử dụng cho nhiều mục đích khác nhƣ: - Cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên mức độ thực công việc họ so với tiêu chuẩn mẫu so với nhân viên khác; - Giúp nhân viên điều chỉnh, sửa chữa sai lầm trình làm việc; - Kích thích, động viên nhân viên thơng qua điều khoản đánh giá, ghi nhận hỗ trợ; - Cung cấp thông tin làm sở cho vấn đề đào tạo, trả lƣơng, khen thƣởng, thuyên chuyển nhân viên, cải tiến cấu tổ chức …; - Phát triển hiểu biết công ty thông qua đàm thoại hội hoạch định nghề nghiệp; 81 - Tăng cƣờng quan hệ tốt đẹp cấp cấp dƣới Sử dụng kết đánh giá lực nhân viên - Thƣởng hiệu - Bố trí cơng việc, hoạch định phát triển nhân viên - Lập kế hoạch đào tạo - Tạo động lực đạt tới mục tiêu - Tăng cường hoạt động bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, đạo đức cho cán tín dụng Về cơng tác bồi dƣỡng kiến thức chun mơn, xây dựng hồn thiện quy định, quy trình, hƣớng dẫn thẩm định chi tiết tốt nhằm giúp cho cán tín dụng, đặc biệt cán tín dụng hiểu nắm rõ nội dung, việc cần làm nhƣ phƣơng pháp, kỹ cần thiết tiếp nhận, thẩm định hồ sơ vay vốn Ngoài ra, cần thƣờng xuyên tổ chức lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ thông qua việc tham khảo khóa học đào tạo nghiệp vụ phù hợp Nội dung khóa học bồi dƣỡng chun mơn cần trọng đến tính thực tiễn, sinh động nhằm tạo tích cực, chủ động việc tiếp thu Ngồi kiến thức bồi dƣỡng cần đƣợc mở rộng hơn, khơng gói gọn cơng tác chun mơn thẩm định tín dụng mà liên quan đến kỹ hỗ trợ khác không phần quan trọng q trình tác nghiệp cán tín dụng nhƣ: kiến thức pháp luật, khả giao tiếp ứng xử đàm phán với khách hàng, khả nhận định, đánh giá khách hàng, tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp - Xây dựng lực lượng cán chuyên nghiệp toàn hệ thống Để nâng cao chất lƣợng tín dụng khơng cần nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán tín dụng mà cần phải nâng cao trình độ đội ngũ cán tồn NH Vì hoạt động tín dụng có liên quan đến nhiều 82 khâu hệ thống Do để hoạt động tín dụng đƣợc tiến hành cách trơi chảy nhanh chóng cần phải có lực lƣợng cán có trình độ chun mơn cao, tác phong làm việc chun nghiệp toàn NH Trong kế hoạch đào tạo NH cần tổ chức lớp tập huấn, đầu tƣ hợp lý cho việc đào tạo nâng cao trình độ cán Chiến lƣợc phát triển đào tạo nhân phải đƣợc đặt phát triển chung tồn NH thơng qua sách tuyển dụng, đào tạo, lƣơng, thƣởng, bố trí sử dụng điều chuyển theo quy định nhằm xây dựng, phát triển nâng cao hoàn thiện đội ngũ cán phù hợp với yêu cầu phát triển NH, yêu cầu ngày cao khách hàng Đó phải đội ngũ cán đƣợc bố trí chun mơn, khả năng, có trình độ nghiệp vụ, có lực phẩm chất tốt, có ý thức kỷ luật trách nhiệm nghề nghiệp cao, có tác phong làm việc khoa học - Nâng cao chất lƣợng phục vụ nhân viên làm công tác cho vay cá nhân kinh doanh Trong cảm nhận khách hàng nhân viên tín dụng hình ảnh ngân hàng Nếu nhân viên tín dụng có tác phong làm việc nhanh nhẹn, có lực, trình độ nghiệp vụ vững vàng thái độ phục vụ tốt giữ đƣợc khách hàng ngày thu hút đƣợc nhiều khách hàng Trong điều kiện nay, thị trƣờng cạnh tranh ngày gay gắt nhƣ nay, sản phẩm ngân hàng gần nhƣ tƣơng đồng với phân biệt ngân hàng với ngân hàng khác lại phong cách phục vụ thái độ khách hàng nhân viên tín dụng nói riêng nhân viên ngân hàng nói chung - Có sách tạo động lực, khuyến khích cán làm cơng tác cho vay khách hàng hộ kinh doanh: thông qua việc không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho ngƣời lao động Có sách hấp dẫn tuyển dụng, đào tạo, sách khuyến khích động lực để giữ cán có 83 chất lƣợng Ngân hàng cần có yêu cầu cụ thể có biện pháp khen thƣởng thúc đẩy, động viên nhằm làm cho nhân viên có động lực để thƣờng xuyên tu dƣỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng tác phong làm việc nhanh nhẹn, khoa học, nghiêm túc, không vụ lợi, không lợi dụng khách hàng Mặt khác, Chi nhánh ý đến vấn đề tiền lƣơng, khen thƣởng đãi ngộ, mà điều quan trọng cần tạo cho nhân viên môi trƣờng làm việc tốt, tạo cho nhân viên quyền tự chủ công việc đƣợc giao phó, có nhƣ phát huy đƣợc tinh thần làm việc trách nhiệm công việc Đồng thời phải có chế độ thƣởng phạt phân minh, cần thiết phải có hình thức xử phạt thích đáng cá nhân để xảy rủi ro yếu tố chủ quan làm ảnh hƣởng đến kết kinh doanh uy tín NH 3.2.2 Khuyến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt nam Để tạo tiền đề góp phần hồn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh, BIDV hội sở cần tập trung vào vấn đề sau: - Cần mạnh dạn phân cấp, phân quyền theo hƣớng ătnf cƣờng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho Chi nhánh nhiều lĩnh vực cho vay cá nhân kinh doanh , đặc biệt phân quyền định số sách Marketing nhƣ sách khách hàng - Vấn đề thứ hai thuộc thẩm quyền Hội sở vấn đề sách nguồn nhân lực Hiện lớp tập huấn bồi dƣỡng nghiệp vụ dẫn đến tiếp thu áp dụng quy định BIDV nhiều hạn chế Điều làm ảnh hƣởng nhiều đến chất lƣợng công việc đội ngũ nhân viên, đặc biệt đội ngũ nhân viên Chi nhánh, Phòng giao dịch vùng sâu, vùng xa Vì vậy, BIDV hội sở nên tăng cƣờng việc tổ chức hoạt động bồi dƣỡng, nâng cao lực nguồn nhân lực Tăng cƣờng hỗ trợ Chi nhánh cơng tác đào tạo đội ngũ cán tín dụng nói chung cán tín dụng cá nhân kinh doanh nói riêng thơng qua 84 việc tổ chức khoá học ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, cử cán học tập nƣớc để nâng cao trình độ chun mơn, kiến thức quản trị kinh doanh tín dụng, marketing… Mặt khác cần tăng cƣờng số lƣợng cán tín dụng để đáp ứng nhu cầu vay cá nhân kinh doanh ngày tăng lên - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn hƣớng dẫn thủ tục vay vốn chặt chẽ, chi tiết hơn, đặc biệt lƣu ý đến quy chế xử lý nợ hạn, xử lý tài sản đảm bảo Cải thiện hệ thống thủ tục vay vốn theo hƣớng đơn giản, gọn nhẹ, đáp ứng nhanh nhu cầu doanh nghiệp - Tăng cuờng hoạt động tra, kiểm soát nội nữa, nhằm chấn chỉnh sai sót, phòng ngừa rủi ro, lành mạnh hoá hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng - Tổ chức định kỳ có chƣơng trình, kế hoạch rõ ràng, có hiệuquả hoạt động trao đổi kinh nghiệm chi nhánh thành viên dƣới nhiều hình thức để tổng kết vấn đề nảy sinh thực tiễn trao đổi kinh nghiệm phƣơng pháp gải vƣớng mắc , khó khăn - Tiếp tục chƣơng trình đại hóa cơng nghệ BIDV theo định hƣớng tắt - đón đầu việc ứng cụng Công nghệ, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đại giới nƣớc cách phù hợp vào hoạt động kinh doanh Ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quản trị hiệu hoạt động kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh BIDV cách bền vững Có sách khuyến khích đơn vị có sáng kiến cải tiến - Để thúc đẩy chủ trƣơng chuyển mạnh sang hoạt động bán lẻ, BIDV cần xây dựng chế tiền lƣơng riêng Chi nhánh có hoạt động bán lẻ chiếm chủ yếu Tạo động lực khuyến khích Chi nhánh tăng trƣởng hoạt động tín dụng bán lẻ, tăng khách hàng vững chắc, rủi ro 85 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong Chƣơng 3, luận văn giải nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Phân tích đề xuất khuyến nghị - Đề xuất khuyến nghị BIDV – CN Đắk Lắk BIDV hội sở nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh BIDV – Chi nhánh Đắk Lắk 86 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, Luận văn đạt đƣợc số kết nghiên cứu chủ yếu sau - Hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM - Trình bày khung lý luận phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh - Phân tích tình hình cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk thời gian qua Qua rút nhận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh chi nhánh - Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk Các khuyến nghị đƣợc đề xuất với BIDV – Đắk Lắk BIDV Hội sở TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Vũ Ngọc Anh (2017), “Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Buôn Hồ”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [2] Tơ Ngọc Hƣng Nguyễn Đức Trung, “Bộ tiêu chí đánh giá hiệu tín dụng hộ gia đình nơng thơn: Từ lý thuyết đến thực tiễn Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng số 21 - 2017 [3] Bùi Đức Giang (2017), “Bàn chủ thể giao kết hợp đồng tài theo quy định mới”, Tạp chí Ngân hàng, số 22 [4] Phạm Gia Nam (2016), “Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam – Chi nhánh Kontum”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [5] Lê Thị Tuấn Nghĩa, Phạm Đức Anh “Đánh giá khả tiếp cận tín dụng hộ gia đình nơng thơn số khuyến nghị”, Tạp chí Ngân hàng số năm 2017 [6] Nguyễn Duy Ngọc (2017), “Hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Sacombank, Chi nhánh Đắk Lắk”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [7] Ngân hàng nhà nƣớc (2016), Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc khách hàng [8] Phan thị Bích Phƣợng (2015), “Mở rộng cho vay hộ kinh doanh NHTMCP Đại chúng Việt Nam – CN Bình Định”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [9] Quốc hội khóa XIII (2015), Luật số 91/2015/QH13 Bộ Luật dân [10] Quốc hội khóa XII (2010), Luật số 47/2010/QH12 Luật Tổ chức tín dụng [11] Huỳnh Thị Thanh Thuỷ (2016) “Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Đông Đắk Lắk”, Luận văn Thạc sĩ , Đại học Đà Nẵng ... TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CN ĐẮK... luận cho vay cá nhân kinh doanh khung lý luận phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh NHTM - Chƣơng 2: Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt. .. thể Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk Các khuyến nghị đƣợc áp dụng góp phần hồn thiện hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Đắk Lắk, Phân tích hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Đắk Lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay