Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi tại quỹ tín dung nhân dân Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

113 5 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG HOÀNG YẾN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỊA, THÀNH PHỐ BN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG HOÀNG YẾN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỊA, THÀNH PHỐ BN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Hòa Nhân Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN C T c giả Đặng Hoàng Yến MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 11 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 11 1.1.1 Khái quát quỹ tín dụng nhân dân 11 1.1.2 Đặc điểm hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 11 1.1.3 Vai trò quỹ tín dụng nhân dân việc phát triển kinh tế xã hội địa bàn 14 1.1.4 Các hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 14 1.1.5 Các nguồn vốn hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 15 1.2 HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 17 1.2.1 Nhận tiền gửi quỹ tín dụng nhân dân………………………17 1.2.2 Các loại nguồn vốn tiền gửi quỹ tín dụng nhân dân………17 1.2.3 Ý nghĩa mục tiêu hoạt động nhận tiền gửi quỹ tín dụng nhân dân 21 1.2.4 Bối cảnh mơi trƣờng bên ngồi đặc điểm quỹ tín dụng nhân dân có ảnh hƣởng đến hoạt động nhận tiền gửi………………23 1.2.5 Công tác tổ chức hoạt động nhận tiền gửi quỹ tín dụng nhân dân26 1.2.6 Các hoạt động triển khai nhận tiền gửi quỹ tín dụng nhân dân 27 1.2.7 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động nhận tiền gửi quỹ tín dụng nhân dân 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỊA 38 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG VỀ QTDND TÂN HÒA 38 2.2.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển QTDND Tân Hòa 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý QTDND Tân Hòa 39 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu QTDND Tân Hòa từ năm 2013 đến năm 2017 40 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI QTDND TÂN HÒA GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 44 2.2.1 Thực trạng công tác tổ chức hoạt động nhận tiền gửi QTDND Tân Hòa 44 2.2.2 Thực trạng hoạt động triển khai nhận tiền gửi QTDND Tân Hòa 46 2.2.3 Thực trạng kết hoạt động nhận tiền gửi QTDND Tân Hòa 53 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH NHẬN TIỀN GỬI TẠI QTDND TÂN HÒA GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 73 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 73 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HÒA 79 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN QTDND TÂN HÒA 79 3.1.1 Định hƣớng phát triển hệ thống QTDND 79 3.1.2 Định hƣớng phát triển QTDND Tân Hòa 80 3.2 CÁC KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI TẠI QTDND TÂN HÒA 81 3.2.1 Chú trọng nghiên cứu thị trƣờng, đối thủ cạnh tranh nắm bắt nhu cầu khách hàng để có cung ứng sản phẩm tiền gửi phù hợp 81 3.2.2 Áp dụng chế lãi suất huy động tiền gửi linh hoạt 83 3.2.3 Đầy mạnh xúc tiến hoạt động cung ứng 86 3.2.4 Tăng cƣờng cơng tác chăm sóc khách hàng 90 3.2.5 Tăng cƣờng sở vật chất, cơng nghệ, trang thiết bị phục vụ, quy trình xử lý giao dịch; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động; chế độ đãi ngộ cán bộ, nhân viên 92 3.3 KIẾN NGHỊ 96 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 96 3.3.2 Kiến nghị cấp ủy, quyền địa phƣơng 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng Thƣơng mại NHTMCP TMCP NHHTX Ngân hàng Hợp tác xã QTDND Quỹ tín dụng nhân dân HĐQT Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Thƣơng mại cổ phần Hội đồng quản trị DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Các nguồn vốn huy động giai đoạn 2013 – 2017 37 2.2 Dƣ nợ cho vay giai đoạn 2013 – 2017 37 2.3 Kết kinh doanh giai đoạn 2013 – 2017 38 2.4 Số dƣ tiền gửi giai đoạn 2013 – 2017 48 2.5 2.6 2.7 2.8 Quy mô tiền gửi QTDND địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2013 – 2017 Số lƣợng khách hàng tiền gửi giai đoạn 2013 – 2017 Thị phần tiền gửi TCTD địa bàn hoạt động giai đoạn 2013 – 2017 Số dƣ tiền gửi khách hàng tối đa, tối thiểu giai đoạn 2013 – 2017 50 51 53 54 2.9 Cơ cấu tiền gửi giai đoạn 2013 – 2017 55 2.10 Cơ cấu tiền gửi giai đoạn 2013 – 2017(theo đối tƣợng) 55 2.11 Cơ cấu tiền gửi giai đoạn 2013 – 2017 (theo kỳ hạn) 56 2.12 Lãi suất bình quân đầu vào, đầu từ năm 2013 – 2017 57 2.13 Chi phí nhận tiền gửi giai đoạn 2013 – 2017 58 2.14 Huy động sử dụng tiền gửi giai đoạn 2013 – 2017 59 2.15 2.16 Tỷ lệ dƣ nợ cho vay tổng nguồn vốn hoạt động giai đoạn 2013 – 2017 Tổng hợp khảo sát khách hàng tiền gửi năm 2017 63 64 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ biểu đồ 2.1 2.2 2.3 Số dƣ huy động vốn giai đoạn 2013 - 2017 Tỷ lệ số dƣ tiền gửi thực tế so với kế hoạch giai đoạn 2013 - 2017 Tỷ lệ số lƣợng khách hàng thực tế so với kế hoạch giai đoạn 2013 - 2017 Trang 36 49 52 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau 25 năm thực đề án thí điểm thành lập QTDND theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 27/7/1993 Thủ tƣớng Chính phủ, hoạt động QTDND góp phần giải nhu cầu thiết vốn cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống ngƣời dân, góp phần tích cực vào chuyển dịch cấu kinh tế, thực mục tiêu xóa đói, giảm nghèo hạn chế nạn cho vay nặng lãi, đặc biệt địa bàn nông thôn Tuy nhiên, điều kiện nƣớc ta nói chung tỉnh Đắk Lắk nói riêng nay, cấu sản xuất nông nghiệp kinh tế nông thôn nhiều nơi chuyển dịch chậm thiếu vốn sản xuất, kinh doanh Để thúc đẩy nhanh q trình chuyển dịch cấu nơng nghiệp kinh tế nơng thơn cần phải có nguồn vốn, việc huy động tiền gửi vay QTDND vừa trực tiếp khắc phục tình trạng cho vay nặng lãi, vừa góp phần phát triển chuyển dịch cấu kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thơn Nhận thức đƣợc vai trò to lớn đó, QTDND ln tìm cách phát triển nguồn vốn dƣới nhiều hình thức, linh hoạt mức lãi suất để thu hút nguồn vốn huy động tiền gửi Hiện tại, mạng lƣới TCTD địa bàn tỉnh Đắk Lắk hoạt động rộng khắp, bao gồm: 12 QTDND, 08 Chi nhánh NHTM Nhà nƣớc, 23 Chi nhánh NHTM cổ phần phòng giao dịch trực thuộc, cạnh tranh hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động nhận tiền gửi ngày khốc liệt đòi hỏi TCTD phải ln có giải pháp phù hợp hiệu để thu hút khách hàng Những năm gần để ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát, Ngân hàng Nhà nƣớc có biện pháp can thiệp, điều chỉnh làm lãi suất huy động giảm thấp tỷ suất lợi nhuận bình quân số ngành kinh tế, dẫn đến khách hàng lựa chọn hình thức đầu tƣ khác, khả thu 90 - Tham dự hội thảo doanh nghiệp địa bàn để có hội tiếp cận với giám đốc công ty, lãnh đạo sở ban ngành đồng thời quảng bá sản phẩm dịch vụ Quỹ đƣợc sâu rộng Tham gia quảng cáo kiện văn hóa địa phƣơng, tài trợ hoạt động văn hóa, thể thao du lịch Đẩy mạnh chƣơng trình xã hội từ thiện, tham gia hoạt động an sinh xã hội, trọng hoạt động xã huyện, liên hệ mật thiết với quyền địa phƣơng để thƣơng hiệu QTDND Tân Hòa đến gần ngƣời dân hơn, tạo hình ảnh đẹp niềm tin khách hàng - Thơng qua họp quyền địa phƣơng (thơn, xóm, xã, thị trấn ).Thơng qua giới thiệu nhiều QTDND Tân Hòa, loại hình dịch vụ nhƣ tính ƣu việt chúng Đây hình thức cung cấp thơng tin đến thị trƣờng tiềm hữu hiệu thu hút đƣợc nhiều khách hàng - Đối với khách hàng cá nhân cần phải phát triển khách hàng có thu nhập trung bình thấp nhƣng ổn định nhằm đa dạng hoá khách hàng tạo ổn định huy động tiền gửi dân cƣ - Định kỳ Quỹ cần lập danh sách khách hàng mục tiêu cần tiếp cận, từ giao tiêu danh sách cụ thể đến cán để tiến hành tiếp thị khách hàng 3.2.4 Tăng cƣờng cơng t c chăm sóc kh ch hàng * Hỗ trợ tư vấn khách hàng cách chuyên nghiệp Để tƣ vấn, hỗ trợ khách hàng cách chuyên nghiệp, QTDND Tân Hòa nên thành lập phận chuyên trách kiêm nhiệm tùy vào tình hình nhân Quỹ để tƣ vấn, hỗ trợ nhu cầu khách hàng kịp thời hiệu Ngoài việc tƣ vấn, hỗ trợ trực tiếp, Quỹ nên thiết lập đƣờng dây điện thoại trực tuyến để giải đáp vấn đề khách hàng liên quan đến sản phầm, dịch vụ Quỹ, đặc biệt sản phẩm tiền gửi Điều 91 giúp khách hàng nắm bắt thơng tin cần thiết nhanh chóng, thuận tiện, xác để đƣa định, lựa chọn phù hợp * Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng Để thực sách khách hàng thành cơng, phải tổ chức chăm sóc khách hàng quan hệ cách thƣờng xuyên chu đáo Trƣớc hết, phân nhóm để xác định rõ đối tƣợng khách hàng Chẳng hạn, yếu tố ảnh hƣởng đến nhu cầu khách hàng cá nhân là: gia đình, độ tuổi, nghề nghiệp, địa vị, điều kiện thu nhập…; yếu tố ảnh hƣởng đến nhu cầu doanh nghiệp bao gồm: đặc điểm ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động kinh doanh, cấu vốn, phạm vi thị trƣờng… Sau đó, vào đặc điểm nhóm để đƣa loại hình dịch vụ hình thức chăm sóc phù hợp Chẳng hạn, với nhóm khách hàng quan trọng, ngƣời chăm sóc khách hàng phải Ban Giám đốc; với nhóm khách hàng thân thiết, khách hàng phổ thông hay khách hàng cá nhân, tùy vào phân nhóm chi tiết mà quy định ngƣời quan hệ khách hàng, Trƣởng, Phó phòng có liên quan, nhân viên Quỹ nên tiến hành rà sốt, bổ sung danh sách phân cơng trách nhiệm cho cá nhân, cho khách hàng đƣợc quan tâm chăm sóc mức với sách ƣu đãi phù hợp Để tổ chức chăm sóc khách hàng đƣợc hiệu quả, cân đối đƣợc nguồn chi phí, Quỹ nên xây dựng sách chăm sóc khách hàng cụ thể Thƣờng xuyên liên hệ trao đổi thơng tin, định kỳ bố trí lịch thăm làm việc với khách hàng lớn, tăng cƣờng hình thức giao lƣu thể thao, gửi thiệp, quà chúc mừng nhân kiện quan trọng ngày lễ lớn, trì mối quan hệ lâu bền với khách hàng giúp Quỹ vừa tiết kiệm chi phí thẩm định khách hàng có nhu cầu vay vào số dƣ tài khoản tiền gửi; vừa nâng cao khả thu hút khách hàng thơng qua mối quan hệ từ khách hàng Hơn nữa, với khách hàng truyền thống, khách hàng 92 thân thiết Quỹ, việc đàm phán lãi suất, sách phí dễ dàng có thay đổi Đối với khách hàng thông thƣờng, QTD phục vụ chu đáo giao dịch, với kỳ vọng khai thác tối đa để nâng cấp khách hàng lên nhóm khách hàng quan trọng Do việc chăm sóc khách hàng đƣợc thực thƣờng xuyên có chất lƣợng Quà tặng nhóm khách hàng thƣờng áo mƣa, dù, thố sứ, lịch, vật dụng gia đình Việc chăm sóc nhóm khách hàng mang tính chất đại trà, nhằm hƣớng đến mục tiêu QTD đặt 70 khách hàng QTD đƣợc nhận quà chƣơng trình khuyến triển khai 3.2.5 Tăng cƣờng sở vật chất, công nghệ, trang thiết bị phục vụ, quy trình xử lý giao dịch; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động; chế độ đãi ngộ c n bộ, nhân viên * Tăng cường sở vật chất, công nghệ, trang thiết bị phục vụ, quy trình xư lý giao dịch Trụ sở làm việc QTDND Tân Hòa xây dựng lâu, xuống cấp Vì vậy, Quỹ cần có kế hoạch tài để xây dựng sửa chữa, cải tạo lại cho khang trang hơn, từ góp phần tạo lòng tin cho khách hàng gửi tiền Bên cạnh cần tiến hành nâng cấp thiết bị, phƣơng tiện phục vụ công tác huy động tiền gửi: Thay hệ thống máy móc, thiết bị tin học, máy đếm tiền lỗi thời, xuống cấp máy móc, thiết bị mới, đại nhằm đảm bảo cho việc giao dịch, quản lý, kiểm đếm tiền toán tiền cho khách hàng đƣợc nhanh chóng, xác, thuận tiện Chú trọng hoàn thiện nâng cao phần mềm tiện ích phục vụ cơng tác quản lý thơng tin khách hàng, hệ thống bao gồm toàn thông tin tất khách hàng giao dịch Quỹ, đƣợc quản lý theo mã số khách hàng Theo chƣơng trình cập nhật đầy đủ thông tin 93 thân khách hàng (họ tên, địa chỉ, ngày sinh, nơi công tác, nơi ở, gia đình…), khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng, thông tin chi tiết dịch vụ khách hàng sử dụng Đây kho liệu quan trọng, mang tính bảo mật cao có phận chuyên trách quản lý, cập nhật tổng hợp số liệu Khi có chƣơng trình phần mềm hỗ trợ có điều kiện thuận tiện để phân tích khách hàng, rà soát phân đoạn khách hàng theo tiêu chí trở nên đơn giản nhanh chóng; báo cáo tình hình huy động phân đoạn khách hàng, sản phẩm huy động Hiện quy trình xử lý giao dịch QTDND Tân Hòa nhìn chung vào ổn định có tiến triển nhiều so với giai đoạn trƣớc, quầy giao dịch đƣợc bố trí thuận tiện, rộng rãi phục vụ cho khách hàng đến gửi tiền thực giao dịch khác Tuy nhiên, với giao dịch phát sinh vƣợt hạn mức nhân viên giao dịch phải thông qua phận Ngân quỹ khiến thời gian xử lý giao dịch bị kéo dài, khách hàng phải giao dịch qua nhiều cửa Do cần hồn thiện quy trình xử lý giao dịch thơng qua mơ hình giao dịch cửa đơn giản hóa thủ tục giao dịch * Nâng cao chất lượng phục vụ, đào tạo nguồn nhân lực Con ngƣời yếu tố quan trọng hàng đầu định tồn tại, phát triển thành bại tổ chức Trong thời buổi cạnh tranh mà tất TCTD có tƣơng đồng sản phẩm, lãi suất, ứng dụng cơng nghệ, nhân tố quan trọng định cạnh tranh TCTD ngƣời Vì QTDND Tân Hòa cần trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lƣợng cán bộ, nhân viên Để làm tốt điều Quỹ cần quan tâm số vấn đề sau: công tác tuyển dụng đầu vào cần phải thực công minh, phải đặt tiêu chuẩn phù hợp đảm bảo chọn đƣợc ứng viên xứng 94 đáng có đạo đức có đủ lực để đáp ứng u cầu cơng việc , công tác đào tạo sau tuyển dụng phải đƣợc quan tâm mức; ứng viên sau đƣợc tuyển dụng cần phải đƣợc đào tạo nghiệp vụ chun mơn đạo đức nghề nghiệp vị trí tác nghiệp sau Gắn kết đào tạo với việc bố trí sử dụng cán bộ, sử dụng ngƣời việc, phù hợp với yêu cầu thực tiễn lực cá nhân Xây dựng đạo đức kinh doanh trung thực, cán cần đặt trách nhiệm lên hết, tận tụy liêm để tránh gặp rủi ro , hàng năm cần tổ chức đào tạo cho toàn cán bộ, nhân viên phong cách giao tiếp ứng xử giao dịch khách hàng Bên cạnh đó, cần có kiểm tra đột xuất, chấm điểm phong cách giao dịch; có sách khen thƣởng ngƣời làm tốt, khiển trách, xử phạt ngƣời chƣa đạt yêu cầu đồng thời đƣa đánh giá học rút kinh nghiệm để nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng * Xây dựng chế trả lương, thưởng theo hiệu công việc Để thu hút đƣợc đội ngũ nhân viên giỏi, trung thành làm việc có trách nhiệm, lý khơng thể khơng nhắc đến chế tiền lƣơng, công công việc công việc đánh giá chi lƣơng Một chế tiền lƣơng hợp lý, công tâm công tác quản trị, điều hành động lực thúc đẩy cá nhân nỗ lực nâng cao tinh thần trách nhiệm hiệu cơng việc QTDND Tân Hòa cần xây dựng chế trả lƣơng hoàn thiện hơn, theo việc chi lƣơng phải đƣợc đánh giá sát suất hiệu công việc cán Hiện QTDND Tân Hòa áp dụng quy chế trả lƣơng theo vị trí cơng việc dựa mức độ hồn thành cơng việc cá nhân Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ hồn thành cơng việc chƣa đƣợc thực cách nghiêm túc; tình trạng ngƣời làm ngƣời làm nhiều, 95 hiệu quả, suất lao động khác nhƣng lại đƣợc đánh giá nhƣ chí ngƣời làm lại đƣợc đánh giá cao Chính vậy, ngồi việc hoàn thiện chế trả lƣơng, việc đánh giá chi lƣơng phải đƣợc thực minh bạch, sở đánh giá lƣợng hóa cụ thể hiệu cơng việc cán mang lại; vị trí làm việc nhƣ nhƣng cán huy động vốn đƣợc nhiều cán đƣợc hƣởng lƣơng cao so với cán khác vị trí Điều tạo đƣợc động lực cho cán nhân viên cố gắng phát huy hết khả để làm việc ngày hiệu hơn, mang lại hiệu suất cơng việc cho Quỹ QTDND Tân Hòa lấy kết đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch công việc phân, cá nhân theo định kỳ hàng quý, năm làm sở cho công tác khen thƣởng Việc đánh giá thi đua công tác huy động tiền gửi thời gian qua khích lệ đƣợc tinh thần tạo động lực cho cán bộ, nhân viên thực nhiệm vụ tốt Tuy nhiên, việc đánh giá dựa kết số dƣ tiền gửi đạt đƣợc thời điểm định nhƣ cuối quý, cuối năm không phản ánh chất kết công tác huy động tiền gửi Do đó, để phản ánh đầy đủ xác việc đánh giá thi đua hoạt động nhận tiền gửi cần xem xét thêm tiêu chí nhƣ mức độ hồn thành kế hoạch số dƣ bình qn theo quý, theo năm; thực bình quân đầu ngƣời Cần có thang điểm cụ thể cho tiêu chí cách chấm điểm cụ thể Việc khen thƣởng cần đƣợc xây dựng dƣới nhiều hình thức khác nhƣ tổ chức tuyên dƣơng kết hợp với kiện Quỹ nhƣ Đại hội thành viên, Đại hội cơng đồn, Tổng kết cuối năm… tuyên dƣơng đột xuất vào buổi chào cờ đầu tuần Đồng thời, bên cạnh việc khen thƣởng QTDND Tân Hòa cần phải xây dựng biện pháp chế tài phận, cá nhân hoàn thành tiêu với tỷ lệ thấp, không đạt kế hoạch đƣợc giao Hiện Quỹ tạo động lực cách khen thƣởng chƣa tạo áp 96 lực thông qua chế tài Do việc hồn thiện sách thi đua, khen thƣởng QTDND Tân Hòa cần thiết để thúc đẩy hoạt động huy động tiền gửi ngày phát triển tốt 3.3 KIẾN NGHỊ Qua phân tích, đánh giá tình hình nhận tiền gửi QTDND Tân Hòa, thấy đƣợc kết quả, nhƣ tồn tại, hạn chế hoạt động nhận tiền gửi thời gian vừa qua Từ tìm nguyên nhân đƣa giải pháp tăng cƣờng hoạt động nhận tiền gửi, để giải pháp mang lại kết cao, khuôn khổ luận văn tác giả đƣa số kiến nghị sau: 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN có chức quản lý nhà nƣớc tiền tệ hoạt động ngân hàng Vì vậy, NHNN có tầm quan trọng lớn chiến lƣợc huy động tiền gửi TCTD nói chung QTDND nói riêng, đồng thời định hƣớng cho TCTD hoạt động kinh doanh Việc điều hành NHNN với sách hợp lý, đắn tiền đề tốt, tác động tích cực đến hoạt động nhận tiền gửi TCTD Thời gian qua, NHNN điều chỉnh ban hành nhiều sách nhằm thúc đẩy hệ thống TCTD hoạt động an toàn, hiệu ngày phát triển Tuy nhiên, trƣớc biến động phức tạp kinh tế giới nƣớc, NHNN cần có sách điều hành đồng bộ, dài hạn, đồng thời bên cạnh phải có chế tài xử lý nghiêm minh để quy định pháp luật vào thực tế NHNN cần thực giải pháp kiểm soát chặt chẽ, có chế tài xử lý TCTD không tuân thủ theo mức lãi suất huy động tiền gửi NHNN quy định để tạo cạnh tranh lành mạnh bình đẳng hệ thống NHNN cần đạo có giải pháp để đẩy nhanh trình tái cấu 97 hệ thống TCTD, có hệ thống QTDND, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động lành mạnh, hiệu quả, đồng thời tăng tiềm lực tài cho hệ thống QTDND NHNN cần tăng cƣờng hoạt động tra, kiểm tra, giám sát nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm hoạt động làm thất thoát nguồn vốn Nhà nƣớc, nhân dân (nhƣ vụ án lớn lĩnh vực ngân hàng mà phƣơng tiện thông tin đƣa tin), để tạo niềm tin cho ngƣời dân, nâng cao hiệu cho vay sử dụng vốn huy động, đƣa hoạt động hệ thống TCTD vào nề nếp, không ngừng nâng cao uy tín hệ thống TCTD kinh tế NHNN làm đầu mối, phối hợp với Hiệp hội QTDND Việt Nam tổ chức thực khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho QTDND, nâng cao chất lƣợng khóa đào tạo, làm cho khóa đào tạo thực bổ ích có hiệu NHNN cần rà soát văn quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, ban hành trình cấp có thẩm quyền ban hành cho phù hợp với thông lệ quốc tế điều kiện thực tiễn hoạt động QTDND; có chế lãi suất huy động lãi suất cho vay phù hợp với đặc thù hoạt động QTDND 3.3.2 Kiến nghị cấp ủy, quyền địa phƣơng - Có chế, sách hỗ trợ QTDND đất đai, mặt xây dựng trụ sở làm việc cho QTDND hoạt động - Chính quyền địa phƣơng, đặc biệt xã, thị trấn cần tạo điều kiện, hỗ trợ, tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ hoạt động QTDND Hỗ trợ QTDND việc huy động tiền gửi nhƣ xử lý thu hồi nợ hạn, nhiều vay thành viên dựa vào tín nhiệm, khơng có bảo đảm tài sản nên xử lý nợ QTDND gặp nhiều khó khăn 98 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở vận dụng lý luận trình bày chƣơng 1; sau phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động nhận tiền gửi chƣơng 2, tác giả đề xuất định hƣớng khuyến nghị cụ thể nhằm tăng cƣờng hoạt động nhận tiền gửi QTDND Tân Hòa Bên cạnh đó, tác giả đề xuất kiến nghị Nhà nƣớc; NHNN; Cấp ủy, Chính quyền địa phƣơng để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ QTDND hoạt động phát triển, có hoạt động nhận tiền gửi 99 KẾT LUẬN Nhận tiền gửi nghiệp vụ trọng tâm hoạt động TCTD Quy mô, chất lƣợng tiền gửi huy động ảnh hƣởng trực tiếp đến tồn phát triển TCTD Do vậy, làm để tăng cƣờng hiệu hoạt động nhận tiền gửi, đảm bảo số lƣợng chất lƣợng nguồn vốn vấn đề thƣờng xuyên đƣợc nhà quản lý quan tâm Trong thời gian qua, QTDND Tân Hòa áp dụng số biện pháp huy động tiền gửi, qua phần đáp ứng đƣợc nguồn vốn cho vay khách hàng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt đƣợc, QTDND Tân Hòa tồn nhiều hạn chế cần khắc phục Để hoạt động nhận tiền gửi đạt đƣợc hiệu cao nữa, QTDND Tân Hòa cần khắc phục tồn tại, hạn chế phát huy mặt mạnh, đồng thời không ngừng đổi mới, cải tiến nghiệp vụ hoạt động Qua số liệu thực tế hoạt động nhận tiền gửi QTDND Tân Hòa từ năm 2013 - 2017, luận văn phân tích đƣợc kết đạt đƣợc tồn hoạt động nhận tiền gửi, đồng thời đƣa giải pháp nhằm tăng cƣờng hoạt động nhận tiền gửi QTDND Tân Hòa Bên cạnh đó, tác giả có đề xuất, kiến nghị với quan hữu quan nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo chế, điều kiện thuận lợi cho hoạt động QTDND, để tăng cƣờng công tác huy động tiền gửi Luận văn kết đạt đƣợc tác giả từ nghiên cứu lý luận thực tế công tác Do điều kiện thời gian khả có hạn, luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận đƣợc đóng góp, tham gia ý kiến thầy, cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm đến hoạt động QTDND DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Ngô Thị Minh An (2017), P MCP S Gò í ộ í – Q N N , Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [2] ThS Trƣơng Ngọc Chân - ThS Phạm Đức Tài (2017), “Sự cần thiết vốn huy động giải pháp nâng cáo hiệu việc huy động vốn cho ngân hàng”, ạp íC [3] Chính phủ (2001), N ị ị ộ 48/2001/NĐ-CP ổ 13/8/2001 ề ổ Q DND [4] Chính phủ (2005), N ị ị , ngày 19/6/2017 ổ ộ 69/2005/NĐ-CP Đề 13/8/2001 ề ổ 26/5/2005 ề N ị ị ộ 48/2001/NĐ-CP ngày Q DND [5] ThS Trịnh Thế Cƣờng (2015), “Giải pháp nâng cao hoạt động huy động vốn Agribank”, ạp í í , số kỳ – 2015 [6] Nguyễn Duệ (1997), Giáo trình nghi p vụ QTDND, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [7] Phan Thị Phƣơng Dung (2015), H N MCP N V N ộ – ề Đ N , Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [8] Đoàn Thị Thùy Dung (2014), P NH MCP Đ Á í ộng v n Đắk Lắk, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [9] Hoàng Xuân Hợp (2015), P H H ị E K ỉ doanh, Đại học Đà Nẵng í Đắ ộ Q DND ắ , Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh [10] ThS Ngô Đức Huy (2016), “Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân”, ạp í Tài chính, kỳ II tháng 10/2016 [11] Ngơ Đức Huy (2017), “Vai trò quỹ tín dụng nhân dân phát triển kinh tế nơng thơn”, ạp í í năm 2017 [12] ThS Hồng Thị Hƣờng (2018), “Ngân hàng thƣơng mại áp lực tăng vốn”, ạp í ị í ề , Số (494) ngày 28/02/2018 [13] Nguyễn Minh Kiều (2012), N p ụ , Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội [14] Luật Tổ chức tín dụng năm 2010 [15] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2005), 30/12/2005 dẫ 08/2005/ N ị ị 13/8/2001 ề ổ ộ dẫ ổ ộ 06/2007/ ổ N ị ị 48/2001/NĐ-CP Q DND [16] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2007), 06/11/2007 -NHNN 08/2005/ 48/2001/NĐ-CP -NHNN -NHNN 13/8/2001 ề ổ Q DND [17] Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam (2007), 31/3/2015 ị 04/2015/ -NHNN ề Q DND [18] Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh tỉnh Đắk Lắk (2013-2017), Báo cáo tình ộ Q DND ị [19] Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hòa (2013 - 2017), B [20] Nguyễn Hoàng Thơ (2015), H MCP B V – Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng ộ Đắ N ắ , Luận văn thạc sĩ Tài [21] Nguyễn Hồng Thủy (2015), P MCP S Gò í Tí – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng ộ Đắ N ắ , Luận văn PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kh ch hàng sử dụng dịch vụ tiền gửi QTDND Tân Hòa Nhằm mục đích phục vụ ngày tốt khách hàng đến giao dịch, QTDND Tân Hòa mong muốn nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý khách hàng thông qua nội dung dƣới đây: Tên khách hàng:……………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………… Số điện thoại:…………………… Số CMND:……………………… Theo quý khách lãi suất tiền gửi QTDND Tân Hòa: Thấp Bình thƣờng Cao - Tiền gửi khơng kỳ hạn - Tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng - Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng Mức phí sử dụng dịch vụ tiền gửi áp dụng: Thấp Bình thƣờng Cao Mức độ đa dạng sản phẩm tiền gửi: Kém đa dạng Bình thƣờng Đa dạng Theo quý khách sản phẩm tiền gửi sản phẩm, dịch vụ khác có hỗ trợ cho khơng? Khơng hỗ trợ Ít hỗ trợ Có hỗ trợ Thủ tục sử dụng sản phẩm tiền gửi: Đơn giản, gọn nhẹ Bình thƣờng Theo quý khách thái độ phục vụ nhân viên QTD: Phức tạp Thiếu thân thiện Bình thƣờng Nhiệt tình Q khách có hài lòng đến giao dịch với QTD? Khơng hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Q khách có hài lòng với chƣơng trình khuyến mại QTD khơng? Khơng hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Q khách có hài lòng với chƣơng trình chăm sóc khách hàng khơng? Khơng hài lòng Rất hài lòng Hài lòng 10 Theo quý khách mức độ tin cậy gửi tiền QTD? Không tin cậy Tin cậy Đáng tin cậy Ý kiến đóng góp khác quý khách hàng: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… X ọ ó óp ý Lƣu ý: Đề nghị quý khách hàng đánh dấu (X) vào thích hợp ý ! ... động quỹ tín dụng nhân dân 15 1.2 HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN GỬI CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN 17 1.2.1 Nhận tiền gửi quỹ tín dụng nhân dân ……………………17 1.2.2 Các loại nguồn vốn tiền gửi quỹ tín dụng nhân dân ……17... chức hoạt động nhận tiền gửi quỹ tín dụng nhân dân2 6 1.2.6 Các hoạt động triển khai nhận tiền gửi quỹ tín dụng nhân dân 27 1.2.7 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động nhận tiền gửi quỹ tín dụng nhân. .. nhận tiền gửi Quỹ tín dụng nhân dân - Nghiên cứu thực trạng hoạt động nhận tiền gửi Quỹ tín dụng nhân dân Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Nghiên cứu đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi tại quỹ tín dung nhân dân Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Hoàn thiện hoạt động nhận tiền gửi tại quỹ tín dung nhân dân Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay