Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk

109 4 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN VĂN QUẾ HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN VĂN QUẾ HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Lâm Chí Dũng Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Trần Văn Quế MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 10 1.1.1 Khái niệm 10 1.1.2 Phân loại hoạt động cho vay NHTM 10 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 14 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 14 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 15 1.2.3 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 17 1.2.4 Tác động rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng 19 1.3 KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 20 1.3.1 Nội dung hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng 20 1.3.2 Đặc điểm kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh 25 1.3.3 Các tiêu chí phản ánh kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh 28 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢỜNG MẠI 30 1.4.1 Nhóm nhân tố bên ngân hàng 30 1.4.2 Nhóm nhân tố từ bên ngồi ngân hàng 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 36 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ ĐẮK LẮK 36 2.1.1 Sự đời phát triển NHTM CP Đầu tƣ phát triển VN – Chi nhánh Đắk Lắk 36 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ BIDV Đắk Lắk 39 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý 39 2.1.4 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk 41 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV ĐẮK LẮK 46 2.2.1 Đặc điểm thị trƣờng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk 46 2.2.2 Tổ chức công tác quản trị hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk 47 2.2.3 Thực trạng thực nội dung cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk 52 2.2.4 Đánh giá kết cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk 63 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV ĐẮK LẮK 66 2.3.1 Những mặt thành công 66 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động kiểm soát RRTD cho vay cá nhân kinh doanh BIDV Đắk Lắk 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 73 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 74 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 74 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển BIDV đến 2020 74 3.1.2 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Chi nhánh BIDV Đắk Lắk 76 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIẾM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV ĐẮK LẮK 77 3.2.1 Khuyến nghị BIDV Đắk Lắk 77 3.2.2 Khuyến nghị BIDV 94 Kết luận chƣơng 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần đầu tƣ phát triển Việt Nam NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NH : Ngân hàng XHTDNB : Xếp hạng tín dụng nội RRTD : Rủi ro tín dụng DPRR : Dự phòng rủi ro DPRRTD : Dự phòng rủi ro tín dụng LNTT : Lợi nhuận trƣớc thuế TSĐB : Tài sản đảm bảo TCTD: Tổ chức tín dụng LNTT: Lợi nhuận trƣớc thuế KHTC: Kế hoạch Tài VAMC: Công ty TNHH thành viên Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam KH: Khách hàng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tình hình huy động vốn ba năm 2015, 2016, 2017 Tình hình dƣ nợ cho vay Thu dịch vụ chênh lệch thu chi năm 2015, 2016, 2017 Các mức xếp loại tín dụng nội BIDV Đắk Lắk Số lƣợng khách hàng dƣ nợ bình quân /KH Tỷ trọng dƣ nợ cho vay cá nhân kinh doanh theo ngành nghề Trang 41 43 44 53 54 61 Tỷ lệ dƣ nợ cho vay cá nhân kinh doanh đƣợc phân 2.7 loại từ nhóm đến nhóm cấu nhóm nợ tổng dƣ nợ cho vay cá nhân kinh doanh 63 DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Trang 40 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Biểu đồ 2.1 2.2 Huy động vốn năm 2015, 2016, 2017 Dƣ nợ tín dụng theo thành phần kinh tế năm 2015 – 2017 Trang 42 44 2.3 So sánh thu dịch vụ năm 2015, 2016, 2017 45 2.4 Chênh lệch thu chi năm 2015, 2016, 2017 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Tính cấp thiết mặt thực tiễn Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam nhƣng năm vừa qua chuyển từ bán buôn với doanh nghiệp sang bán lẻ với cá nhân, hộ gia đình Là NHTM ba năm liền đƣợc vinh danh “ngân hàng bán lẻ tốt Việt Nam”, liên tục giành thị phần cao bán lẻ, xếp sau Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam thị phần bán lẻ Đó kết nỗ lực không ngừng định hƣớng phát triển đắn BIDV Thể phát triển có tầm nhìn chiến lƣợc hƣớng nhằm đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, chiếm lĩnh thị phần, phân tán rủi ro, đẩy mạnh bán lẻ tiên phong lĩnh vực ngân hàng đại Đắk Lắk tỉnh khu vực Tây Nguyên có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế công nghiệp nhƣ cà phê, cao su, hồ tiêu loại trồng khác Không tỉnh có vị trí giao thơng thuận lợi nhƣ quốc lộ 26 nối với Nha Trang, quốc lộ 27 nối với Đà Lạt, quốc lộ 29 nối với Phú Yên, quốc lộ 14 nối với Gia Lai, Đắk Nơng, Bình Phƣớc, Bình Dƣơng Với 33 tổ chức tín dụng đóng địa bàn tỉnh chứng tỏ sức hấp dẫn tỉnh thị trƣờng tài sơi động, hứa hẹn nhiều tiềm phát triển Do đặc điểm trên, nhu cầu tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng chủ thể kinh doanh cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình… ngày tăng thị phần mà nhiều ngân hàng mong muốn giành đƣợc Đối với BIDV Đắk Lắk, dƣ nợ tín dụng bán lẻ ngày tăng, tỉ trọng cho vay cá nhân kinh doanh ngày tăng cao Bên cạnh đó, tỉ lệ nợ xấu chiếm tỷ trọng lớn có nguy tăng lên tình hình kinh tế bấp bênh, giá nông sản hạ, đặc biệt hồ tiêu, cà phê Do đó, bên cạnh thúc đẩy tăng trƣởng dƣ nợ cho vay cá nhân kinh doanh, cần nghiên cứu triển khai biện pháp khả thi, hiệu nhằm kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh phù hợp với mục tiêu mà BIDV nói chung 86 tỷ cấp tín dụng dựa biện pháp bảo đảm không tài sản Để làm đƣợc điều này, cần gia tăng lực thẩm định khả trả nợ từ dự án biện pháp khắc phục lựa chọn đối nghịch rủi ro đạo đức sở hạn chế tình trạng cân xứng thơng tin Trong đó, coi trọng biện pháp giám sát, điều khoản hợp đồng biện pháp cƣỡng chế thực hợp đồng Áp dụng cách tính phí bù rủi ro theo mơ hình cấu trúc kỳ hạn rủi ro tín dụng trƣờng hợp áp dụng tỷ lệ thấp giá trị tài sản bảo đảm giá trị khoản vay Gắn vấn đề bảo đảm tài sản với hệ thống xếp hạng tín dụng nội cách có thực chất Nói cách khác, cần tiếp cận vấn đề bảo đảm tài sản sở mức độ rủi ro khách hàng Tích cực áp dụng mơ hình tính tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm giá trị khoản vay chẳng hạn mơ hình phổ biến mơ hình cấu trúc kỳ hạn lãi suất Mặt khác, cần đa dạng hóa hình thức bảo đảm tài sản thay dựa chủ yếu vào chấp bất động sản Thế chấp bất động sản bộc lộ nhƣợc điểm nghiêm trọng điều kiện thị trƣờng bất động sản bất ổn định suy thoái Vì vậy, thời gian tới chi nhánh phải mạnh dạn đa dạng hóa cấu tài sản bảo đảm hình thức bảo đảm d Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát tín dụng Cơng tác kiểm tra, giám sát tín dụng phải đƣợc thực thƣờng xuyên phải đƣợc Chi nhánh coi trọng Các công việc mà Chi nhánh cần tăng cƣờng bao gồm: - Tăng cƣờng kiểm tra chặt chẽ quy trình phát tiền vay, sử dụng vốn vay - Tăng cƣờng công tác kiểm tra kiểm soát nội - Thực tốt chƣơng trình kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng Tiến hành kiểm tra, giám sát tất loại hình tín dụng theo định kỳ định 87 Đối với khoản cho vay lớn, kiểm tra theo chu kỳ 30, 60 hay 90 ngày Đối với khoản cho vay nhỏ kiểm tra bất thƣờng - Kiểm soát theo dõi thƣờng xuyên khoản cho vay lớn - Quản lý chặt chẽ thƣờng xuyên khoản tín dụng có vấn đề, tăng cƣờng kiểm tra giám sát phát dấu hiệu không lành mạnh liên quan đến khoản vay Để làm tốt biện pháp trên, Chi nhánh cần phải quan tâm xây dựng kế hoạch, chƣơng trình, nội dung trình kiểm tra cách chủ động chi tiết, bảo đảm nội dung phải đƣợc kiểm tra Chi nhánh cần tiếp tục hoàn thiện nâng cao vai trò cơng tác kiểm tra giám sát tín dụng độc lập nhằm cung cấp cho Ban Lãnh đạo ngân hàng mức độ đảm bảo cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Thực tốt cơng tác kiểm tra giám sát tín dụng độc lập đảm bảo cho thành viên hệ thống kiểm tra-giám sát từ Lãnh đạo đến nhân viên hiểu nắm nguyên tắc, trình tự công tác kiểm tra, giám sát việc cho vay, quản lý rủi ro tín dụng hạn mức đƣợc Ban Lãnh đạo duyệt, thông qua việc chấp hành chế, quy chế cho vay sách tín dụng nhƣ tuân thủ quy trình nghiệp vụ Việc kiểm tra giám sát tín dụng độc lập cần đƣợc thực cách khách quan theo phƣơng pháp chọn mẫu phải đảm bảo yêu cầu: (i) kiểm tra, giám sát đánh giá độc lập tính hiệu quản lý rủi ro tín dụng, (ii) phát vấn đề báo cáo kịp thời cho ban lãnh đạo, (iii) báo cáo ban lãnh đạo rủi ro xuất nhƣ rủi ro tiềm ẩn khoản cho vay mà chƣa đƣợc quản lý cách đầy đủ Do đó, kết thúc đợt kiểm tra, giám sát tín dụng, phận thực cơng tác kiểm tra, giám sát cần thể đƣợc báo cáo trình Ban Lãnh đạo số nội dung chủ yếu sau: 88 - Tình hình dƣ nợ, xác định cụ thể khoản nợ hạn, nợ có vấn đề, nợ xấu nhƣ nợ có khả thu - Tình hình đảm bảo tín dụng - Danh sách khoản tín dụng có vấn đề phát sinh phát - Tình hình thực quy trình nghiệp vụ tín dụng - Tình hình thực chế độ phân cấp, uỷ quyền cấp tín dụng - Đánh giá nhận biết rủi ro biện pháp phòng ngừa - Tình hình thực chế, quy chế cho vay chủ trƣơng, sách Nhà nƣớc ngành cơng tác tín dụng - Đề xuất vấn đề về: sách tín dụng, quy trình nghiệp vụ, vấn đề xử lý nợ xấu, quản lý tín dụng quản lý rủi ro tín dụng,… Để thực tốt giải pháp này, đòi hỏi Chi nhánh cần giải tốt vấn đề sau: - Cần xây dựng hệ thống kiểm soát nội đủ mạnh, theo cần tạo mơi trƣờng kiểm soát tốt nội ngân hàng nhƣ: Tuân thủ nguyên tắc kiểm soát nội bộ; xây dựng khuyến khích chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, nhân viên; đánh giá vai trò cán làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ; tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng - Cần trọng đào tạo quy, đào tạo thƣờng xuyên cán làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội phải có chuyên gia giỏi, có khả nắm bắt đƣợc chất hoạt động nghiệp vụ tinh vi, phức tạp ngân hàng - Bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội Chi nhánh cần đƣợc trao quyền độc lập, tự chủ để họ thực thi tốt nhiệm vụ mình, nhƣ quyền tiếp cận không hạn chế thông tin phận đƣợc kiểm tra, quy chế tổ chức hoạt động ngân hàng cần có ý kiến phận kiểm tra, kiểm soát nội trƣớc công bố Đồng thời, phận kiểm tra, kiểm soát 89 nội cần phải đƣợc trang bị đầy đủ phƣơng tiện làm việc Có nhƣ vậy, cơng tác kiểm tra, kiểm soát nội đƣợc thực cách đắn hiệu e Hoàn thiện cơng tác Xếp hạng tín dụng nội bộ, bảo đảm thực chất, vận dụng điều khoản hợp đồng cơng cụ kiẻm sốt rủi ro tín dụng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội cần phải loại bỏ đƣợc tính hình thức, phải vào thực chất để hổ trợ cách hiệu cho hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng Để dạt đƣợc mục tiêu đó, chi nhánh cần triển khai biện pháp thuộc thẩm quyền nhƣ sau: i Hồn thiện khâu tổ chức thu thập liệu đầu vào Thông tin khách hàng yếu tố đầu vào quan trọng hệ thống XHTDNB Thiếu thông tin thông tin không chuẩn xác nguyên nhân định chất lƣợng hệ thống XHTDNB Để làm tốt khâu thu thập thông tin cần phải tiến hành biện pháp sau: - Cập nhật thông tin XHTDNB từ khách hàng Đối với phần lớn khách hàng cá nhân kinh doanh, công tác lập báo cáo tài thƣờng khơng đáp ứng u cầu thời gian chất lƣợng báo cáo tài khơng cao, chí khơng có báo cáo tài Vì vây, chi nhánh cần phải quy định trƣớc hợp đồng tín dụng yêu cầu cung cấp thơng tin kịp thời, nhƣ u cầu tích cực hợp tác với Ngân hàng việc xác minh độ tin cậy nguồn thông tin Mặt khác, thông qua cán quản lý khách hàng chuyên trách, chi nhánh cần phải tích cực theo dõi, đơn đốc, kể có biện pháp tƣ vấn, hổ trợ khách hàng hoàn thành tiến độ báo cáo bảo đảm yêu cầu chất lƣợng, có biện pháp kiểm tra, giám sát độ tin cậy thông tin 90 - Xây dựng hệ thống lƣu trữ thông tin khách hàng Việc lƣu trữ thông tin cách có hệ thống giúp có đƣợc liệu khứ để so sánh, phân tích biến động qua thời gian, nhƣ có điều kiện so sánh theo chiều ngang khách hàng ngành nghề Mặt khác, việc lƣu trữ có hệ thống giúp tiết kiệm chi phí thu thập, tìm kiếm thơng tin - Nâng cao chất lƣợng thông tin biện pháp: Đẩy mạnh hoạt động thu thập phối kiểm thông tin biện pháp thu thập thơng tin ngồi báo cáo từ thực địa cho phép phát huy kinh nghiệm cán quản lý khách hàng để hiểu sâu thông tin từ báo cáo khách hàng có biện pháp điều chỉnh kịp thời thông tin sai lệch, bổ sung, cập nhật thông tin mới; Khai thác liệu khách hàng từ Hội sở chính, khách hàng doanh nghiệp có chi nhánh nhiều tỉnh, thành trụ sở Cơng ty Hà Nội TP HCM; Hợp tác khai thác có hiệu thơng tin khách hàng từ CIC (Trung tâm thông tin tín dụng NHNN); Tranh thủ nguồn thơng tin từ quan quản lý nhà nƣớc nhƣ: Cục thuế tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tƣ; Hải quan; Sở Thƣơng mại ; Hợp tác với chi nhánh NHTM khác địa bàn để trao đổi chia sẻ thông tin khách hàng cho ii Hoàn thiện tổ chức thực quy trình XHTD Về bản, tổ chức thực quy trình XHTDNB Chi nhánh vào ổn định Tuy nhiên, càn tiếp tục hoàn thiện số điểm sau: - Trong quy trình cần xác định rõ thơng tin đầu vào cần có ngồi báo cáo tài khách hàng Đồng thời phải quy định rõ cách thức phối kiểm thông tin, cách thức xử lý liệu từ nguồn thông tin không quán - Cần khắc phục tình trạng tập trung tồn cơng tác thu thập xác minh độ tin cậy liệu cho phận cán mà nên có quy định phối 91 kiểm xác minh - Chuyên môn hóa cán thực cơng tác XHTDNB theo ngành nghề kinh doanh; khách hàng cá nhân theo địa bàn nhằm tạo điều kiện cho cán tích lũy thơng tin, nắm vững đặc điểm ngành nghề địa bàn phụ trách, giúp phát nhanh vấn đề - Cần cụ thể hóa nội dung quy trình cơng đoạn sử dụng kết xếp hạng làm sở cho phận tiến hành sở cho việc kiểm soát nội hệ thống XHTDNB iii Hoàn thiện khâu sử dụng kết XHTD Kết XHTD cần đƣợc sử dụng cho việc xác định lãi suất Lãi suất khoản vay đƣợc xác định lãi suất phi rủi ro + phần bù rủi ro Phần bù rủi ro đƣợc xác định tƣơng ứng với mức rủi ro cụ thể ngƣời vay Trên thực tế, ngân hàng nƣớc phát triển áp dụng cách xác định phần bù rủi ro theo mức xếp hạng tổ chức xếp hạng độc lập bên ngân hàng ngân hàng tự xếp hạng Cần mạnh dạn áp dụng quy định tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm tối thiểu tƣơng ứng với mức xếp hạng, tránh tình trạng muốn bảo đảm an tồn, sợ trách nhiệm nên đạt yêu cầu tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm tối đa thực tế làm vô hiệu hóa kết XHTDNB Một nội dung quan việc sử dụng kết XHTDNB phục vụ cho việc hạn chế RRTD việc xác định điều khoản hạn chế hợp đồng tín dụng Cần cá biệt hóa điều khoản hạn chế hợp đồng tƣơng ứng với mức xếp hạng tín dụng Đây giải pháp đƣợc áp dụng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng nhiều nƣớc Các điều khoản hạn chế đặt quy định hành vi ngƣời vay mà ngân hàng không khuyến khích ngăn chặn nhằm ngăn ngừa rủi ro đạo đức xuất phát từ tình trạng thơng tin bất đối xứng Để thực giải pháp này, trƣớc hết cần phải thay đổi quan niệm hợp đồng tín dụng, xem việc thiết lập nội dung hợp đồng tín dụng 92 công cụ quan trọng hạn chế rủi ro tín dụng Bên cạnh đó, cần đặt u cầu băt buộc cán quản lý khách hàng phải đầu tƣ khâu thiết lập nội dung hợp đồng f Nâng cao chất lượng nhân làm công tác cho vay khách hàng cá nhân vận dụng hiệu chế động lực Vai trò quan trọng công tác nhân vấn đề không cần phải tranh cãi, đặc biệt quan trọng công tác cho vay cá nhân kinh doanh Bởi vì, hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh hoạt động bán lẻ, quy mơ, chất lƣợng hiệu phụ thuộc lớn vào yếu tố ngƣời, mà cụ thể cán phụ trách hoạt động Trong công tác nhân cho hoạt động cho vay tiêu dùng, Chi nhánh cần triển khai hoàn thiện giải pháp sau: - Trƣớc hết, công tác tuyển dụng nhân sự, Chi nhánh cần hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân sở trọng đến u cầu có tính riêng biệt liên quan đến kỹ bán lẻ Trong thực tế, yêu cầu chung hoạt động tín dụng, nhân viên tín dụng bán lẻ, có hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh có yêu cầu có tính đặc thù Chi nhánh cần xem xét thêm yêu cầu trình vấn tuyển dụng theo quy trình chung Hội sở - Về công tác đào tạo, huấn luyện: Một vấn đề định an tồn tín dụng phụ thuộc nhiều vào chất lƣợng nghiệp vụ chuyên môn cán quản lý khách hàng Từ việc chấp hành chế sách đến việc thẩm định dự án xét duyệt hồ sơ cho vay, định đầu tƣ, kiểm tra kiểm soát vốn vay, thu nợ Cán nhân viên có trình độ chun mơn cao hiểu đƣợc chất hình thức cho vay, phƣơng thức cho vay, lãi suất nhân tố ảnh hƣởng đến việc định tín dụng, phát dự án thiếu tính khả thi để từ chối cho vay, qua hạn chế rủi ro tín dụng - Tổ chức thƣờng xun cơng tác tập huấn kết hợp với hoạt động đào tạo 93 kỹ phù hợp với công việc cụ thể nhƣ kiến thức cần thiết cho cán nhân viên cho vay cá nhân kinh doanh Tiếp tục triển khai tập huấn quy trình nghiệp vụ cho nhân viên đôi với việc tăng cƣờng giáo dục đạo đức cán Mời chuyên gia ngành lt tồ án để tìm hiểu rõ quy trình luật liên quan Phối hợp chặt chẽ việc đào tạo, huấn luyện với việc phân cơng, bố trí sử dụng nhân theo ngƣời, việc, thực luân chuyển cán để xếp công việc phù hợp với lực chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo cán bộ, nhân viên - Tiến hành xem xét lại theo định kỳ việc phân cơng, phân nhiệm để có bố trí ngày hợp lý Coi trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, xây dựng, tổ chức học tập quán triệt quy tắc đạo đức tác nghiệp - Về chế động viên: Tiếp tục hoàn thiện chế động viên, khen thƣởng kết hợp với xây dựng chế độ trách nhiệm Xây dựng chế chịu trách nhiệm sai phạm cho có tác dụng răn đe Ngân hàng cần đề yêu cầu cụ thể có biện pháp thúc đẩy, động viên nhằm làm cho cán bộ, nhân viên có động lực để thƣờng xuyên tu dƣỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng tác phong làm việc nhanh nhẹn, nghiêm túc, trung thực, hƣớng đến thực chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp BIDV Tăng cƣờng chế độ trách nhiệm đối khoản vay cụ thể Chi nhánh cần xây dựng thực chế tài mạnh mẽ cán quản lý khách hàng có biểu không chấp hành quy tắc đạo đức tác nghiệp Mặt khác, cần rà soát lại việc phân giao tiêu, tránh gây áp lực cao dẫn đến mạo hiểm rủi ro nhân viên tín dụng Song song với biện pháp trên, cần tiến hành biện pháp kiểm tra, kiểm sốt nhằm bảo đảm tính trung thực, đạo đức cán nhân viên tín dụng, ngăn chặn biểu móc ngoặc, trục lợi, có chế độ trách nhiệm thật nghiêm khắc cán 94 có vi phạm Cần phải đặc biệt quan tâm đến rủi ro vấn đề đạo đức cán qúa trình tác nghiệp Theo đó, cần tăng cƣờng kiểm sốt chặt chẽ cơng tác nhân sự, phát vấn đề bất thƣờng để có biện pháp xử lý kịp thời Tuy nhiên, biện pháp trọng đào tạo, huấn luyện nâng cao kiến thức, kỹ cán quản lý khách hàng để tránh sai sót hạn chế trình độ, lực - Thƣờng xuyên luân chuyển cán cán quản lý khách hàng Khi thay đổi tạo thêm tính mẻ, tránh nhàm chán vị trí, địa bàn thời gian dài Hơn luân chuyển cán giúp hạn chế đƣợc đạo đức nghề nghiệp Phân công cán phụ trách theo dõi mảng công việc theo lĩnh vực để tạo chun mơn hóa nhƣng cần phải có chế luân chuyển để tránh trì trệ đề phòng phát sinh mối quan hệ khơng lành mạnh với khách hàng - Đề xuất với Hội sở BIDV tuyển dụng thêm cán nhân viên cho Chi nhánh để giảm tải dẫn đến gia tăng nguy rủi ro - Thƣờng xuyên tổ chức hoạt động giao lƣu, trao đổi, tổ chức thi cán Ngân hàng giỏi, từ tạo hội nâng cao trình độ giao tiếp, mở rộng mối quan hệ, thƣờng xuyên ôn luyện chế, quy chế nghiệp vụ học hỏi đƣợc nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp 3.2.2 Khuyến nghị BIDV - Đổi chế phân cấp, phân quyền Cần nghiên cứu để có đổi chế phân cấp, phân quyền lĩnh vực tín dụng nói chung, cho vay khách hàng cá nhân nói riêng theo hƣớng định tín dụng đƣợc phân quyền cho cấp nhiều thông tin đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể với quyền hạn đƣợc phân cấp - Tổ chức công tác đào tạo, bồi dƣỡng Thƣờng xuyên lớp tập huân, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ 95 nhƣ hội thảo, trao đổi chuyên đề, chia sẻ kinh nghiêm, tổng kết, hệ thống hóa tình điển hình quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh tồn hệ thóng - Quan tâm đến vấn đề quản trị rủi ro danh mục tín dụng Xu hƣớng quản trị rủi ro tín dụng NHTM giới chuyển từ quản trị rủi ro tín dụng khoản tín dụng riêng biệt sang quản trị rủi ro tín dụng theo danh mục Trong đó, BIDV kể số NHTM Việt nam xu hƣớng chƣa thật rõ Phần lớn chi nhánh, chƣa đƣợc hiểu rõ, chƣa đƣợc trang bị kỹ nên quản trị rủi ro danh mục tín dụng xa lạ Vì vậy, để khắc phục, BIDV cần tiến hành cơng tác đào tạo, tập huấn, ban hành tiêu chuẩn, tổ chức thực quản trị rủi ro tín dụng theo danh mục tín dụng để chi nhánh có sở thực - Tăng cƣờng đại hóa cơng nghệ cho chi nhánh Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đƣợc hổ trợ nhiều công nghệ, đặc biệt lĩnh vực quản lý, theo dõi, phân tích, đánh giá, phân loại khoản nợ, khách hàng Tuy nhiên, đầu tƣ vào hệ thống công nghệ định thuộc thẩm quyền Hội sở Do đó, BIDV nên tiếp tục đầu tƣ mạnh mẽ cho trang, thiết bị công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh Ngân hàng nói chung hoạt động hạn chế RRTD nói riêng - Thƣờng xun rà sốt lại hệ thống xếp hạng tín dụng nội để có điều chỉnh cho phù hợp phƣơng pháp chấm điểm, hệ thống tiêu, trọng số BIDV cần định kỳ thu thập ý kiến chuyên gia, cán sở để điều chỉnh hệ thống XHTD nội cho ngày hợp lý Hoàn thiện tiêu xếp hạng tín dụng nội dành cho khách hàng phù hợp với đối tƣợng khách hàng cá nhân kinh doanh - Phát huy vai trò quan đầu mối, có nguồn lực tốt tập trung để khai thác, xử lý qua hổ trợ thông tin thị trƣờng cho Chi nhánh, đồng 96 thời cung cấp dự báo môi trƣờng vĩ mô, biến động nên kinh tế giới nhƣ vấn đề liên quan đến mơi trƣờng ngành Qua đó, đề xuất khuyến nghị cảnh báo định hƣớng công tác tín dụng thời điểm - Tăng cƣờng hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội hệ thống, nhằm phát cảnh báo cho Chi nhánh, nhận diện vấn đề đề xuất khuyến nghị cho Chi nhánh nhằm giúp Chi nhánh điều chỉnh hợp lý hoạt động tín dụng, ngăn ngừa nguy rủi ro 97 Kết luận chƣơng Trong chƣơng 3, trọng tâm luận văn đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Chi nhánh NHTMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk Theo đó, Luận văn đề xuất khuyến nghị với BIDV Đắk Lắk Hội sở Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 98 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ mà mục tiêu nghiên cứu đề Cụ thể, luận văn giải đƣợc nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hóa, phân tích tổng hợp vấn đề lý luận liên quan đến hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh NHTM - Đánh giá, phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Chi nhánh BIDV Đắk Lắk Luận văn tiến hành đánh giá, phân tích thực trạng triển khai cơng cụ kiểm sốt rủi ro tín dụng phân tích kết kiểm sốt rủi ro tín dụng Chi nhánh qua đó, tổng kết thành tựu hạn chế công tác hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh thời gian qua phân tích ngun nhân hạn chế nói - Đề xuất khuyến nghị với BIDV Đắk Lắk Hội sở BIDV nhằm hồn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quốc hội khóa XIII (2015), Luật số 91/2015/QH13 Bộ Luật dân [2] Quốc hội khóa XII (2010), Luật số 47/2010/QH12 Luật Tổ chức tín dụng [3] Ngân hàng nhà nƣớc (2016), Thơng tƣ số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi khách hàng [4] Nguyễn Văn Thanh, (2014), “Chính sách tín dụng hộ sản xuất: Những vấn đề đặt ra”, Tạp chí tài số [5] Phạm Văn Hồng (2016), “Phát triển hộ kinh doanh cá thể: Phân tích từ quản trị vốn tài chính”, Tạp chí tài kỳ [6] Lê Thị Hạnh (2016), “Kiểm sốt rủi ro tín dụng theo Basel II ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí tài kỳ [7] Nguyễn Tuấn Anh (2015) “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Ea Kpam – tỉnh Đắk Lắk”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [8] Nguyễn Thị Hằng Nga (2015), “Kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay Doanh nghiệp NHTMCP Á Châu – Chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [9] Huỳnh Thị Thanh Thuỷ (2016), “Kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Đông Đắk Lắk”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [10] Biện Minh Thành (2017), “Hoàn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh NHTMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [11] Trần Thị Thu Hằng (2017), “Hoàn thiện hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh huyện M’Drăk – tỉnh Đắk Lắk”, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [12] Timothy W Koch (1995), Bank Management [13] Nguyễn Thị Kim Nhung, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thuý Quỳnh (2017), Một số vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại, Tạp chí Tài [14] Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Quang Hƣng (2017), Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Tài [15] Tơ Ngọc Hƣng Nguyễn Đức Trung (2017), Bộ tiêu chí đánh giá hiệu tín dụng hộ gia đình nơng thơn: Từ lý thuyết đến thực tiễn Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 21 [16] Lê Thị Tuấn Nghĩa, Phạm Đức Anh (2017), Đánh giá khả tiếp cận tín dụng hộ gia đình nơng thơn số khuyến nghị, Tạp chí Ngân hàng số [17] Lê Thị Hồng Ni (2015), “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Chi nhánh Huyện Hồ Vang - TP Đà Nẵng” Luận văn Thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng [18] Báo cáo tổng kết phƣơng hƣớng nhiệm vụ BIDV Đắk Lắk năm 2015, 2016, 2017 ... hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh NHTM Chƣơng Thực trạng hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam –. .. KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 36 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ ĐẮK LẮK 36... hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk 41 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV ĐẮK
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk, Hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay