Hoàn thiện hoạt động cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh ĐakLak

26 3 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VINH HỊA HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƢƠNG ĐÔNG – CHI NHÁNH ĐAKLAK TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2018 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 2: GS.TS Dương Thị Bình Minh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 24 tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần với tình hình kinh tế ngày ổn định, lãi suất vay vốn ngân hàng có xu hướng giảm doanh nghiệp mạnh dạn việc vay vốn ngân hàng để đầu tư sở hạ tầng, nâng công suất nhà máy để mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp Tự xác định Ngân hàng có quy mơ nhỏ so với tổ chức tín dụng khác thị trường việc phát triển cho vay vốn lưu động khó giữ ổn định cạnh tranh lôi kéo khách hàng tổ chức tín dụng khác, Ngân hàng TMCP Phương Đơng – Chi nhánh Đak Lak nhận thấy việc sâu vào hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp hoạt động trọng tâm cốt lõi giai đoạn ngân hàng TMCP Phương Đơng – Chi nhánh ĐakLak Chính vậy, vấn đề đặt ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đơng chi nhánh ĐakLak phải làm để hồn thiện hoạt động kinh doanh Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh ĐakLak” làm đề tài luận văn Thạc sĩ kinh tế Mục tiêu đề tài Nghiên cứu thực trạng công tác cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp, qua làm rõ thành cơng, hạn chế đề xuất khuyến nghị hoàn thiện công tác cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Đak Lak Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn toàn thực tiễn hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Đak Lak Luận văn dựa vào báo cáo kết kinh doanh hàng năm, vào hồ sơ tín dụng cho vay, báo cáo tín dụng ngân hàng, báo cáo tổng kết hàng kỳ, tài liệu phòng Tổng hợp, Kế tốn, Các phòng thuộc khối Khách hàng doanh nghiệp như: Quản lý kinh doanh; Quản trị hiệu suất; Phát triển sản phẩm….Kết hoạt động kinh doanh Trung tâm Khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Dak Lak giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017 b Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu hoạt động cho vay cho đối tượng doanh nghiệp vay vốn trung dài hạn để đầu tư dự án/đầu tư tài sản cố định, không bao gồm cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh - Về không gian: Chỉ nghiên cứu nội dung hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Ðắk Lắk - Về thời gian: Luận văn nghiên cứu tình hình hoạt động cho vay giai đoạn 2015 - 2017 có khuyến nghị năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu đề tài sử dụng phương pháp sau: Phương pháp thu thập xử lý liệu thứ cấp Phương pháp tổng hợp thống Phương pháp phân tích, so sánh Bên cạnh đó, luận văn thu thập ý kiến chuyên gia, chuyên gia lĩnh vực tài để phân tích, đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng OCB chi nhánh Đắk Lak.v.v… Bố cục dự kiến luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn chia làm ba chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông chi nhánh ĐakLak - Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Đak Lak Tổng quan tình hình nghiên cứu a Về Luận văn thạc sĩ [1] Luận văn “Hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Lê Duẩn, Đà Nẵng” Nguyễn Hồ Thanh Vĩnh thực năm 2016 [2] Luận văn “Hồn thiện cơng tác thẩm định tín dụng cho vay trung dài hạn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Gia Lai” Phan Thị Hiền thực năm 2016 [3] Luận văn “Hồn thiện cơng tác thẩm định tài sản bảo đảm cho vay khách hàng doanh nghiệp chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Quận Ngũ Hàng Sơn, Tp Đà Nẵng”của Nguyễn Hữu Hoàng Anh thực năm 2016 [4] Luận văn “Phân tích tình hình cho vay Doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Huế” Phan Văn Phước thực năm 2016 [5] Luận văn “Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp Ngân hàng NHTMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh ĐakLak” Trần Văn Hùng thực năm 2016 b Về việc tổng thuật báo khoa học [1] Bài: Điều tra xu hướng tín dụng ngành Ngân hàng Việt Nam – Ngơ Thị Thu Trà - Tạp chí Ngân hàng (Tạp chí số 24 ngày 05/01/2018) [2] Bài: Vai trò tín dụng ngân hàng với phát triển bền vững thị trường bất động sản – TS Nguyễn Thị Kim Thanh Tạp chí Ngân hàng (Tạp chí số 03 ngày 13/04/2017) [3] Bài: NHNN lại “lỏng tay” với giới hạn cho vay trung, dài hạn – Đông Hà - Thời báo kinh tế Sài Gòn (ngày 15/01/2018) [4] Bài: Tác động pháp luật đầu tư đến hoạt động cho vay tổ chức tín dụng - TS Bùi Đức Giang - Tạp chí Ngân hàng (Tạp chí số 09 ngày 05/06/2017) [5] Bài: Thị trường tiền tệ, tín dụng – Triển vọng thách thức TS Nguyễn Viết Lợi - Tạp chí Ngân hàng (Tạp chí số 05 ngày 02/04/2018) CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO TRUNG DÀI HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY TRUNG DÀI HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động cho vay NHTM 1.1.2 Cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp NHTM a Doanh nghiệp cho vay doanh nghiệp b Cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp: 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.2.1 Ý nghĩa mục tiêu hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp NHTM a Ý nghĩa - Đối với NHTM: Lưu thông nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm tối ưu hóa lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh; - Đối với Khách hàng: Tín dụng trung dài hạn nguồn tài trợ giúp doanh nghiệp có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường Bất doanh nghiệp muốn mở rộng thị trường hoạt động phải mở rộng sản xuất Do nhu cầu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần thiết Với lợi đặc thù, tín dụng trung dài hạn ngân hàng doanh nghiệp ưa thích hình thức phát hành cổ phiếu b Mục tiêu - Hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại hướng đến nhiều mục tiêu khác - Mở rộng quy mô kinh doanh, chiếm lĩnh thị phần - Hợp lý hóa cấu cho vay - Nâng cao chất lượng dịch vụ, quy trình cho vay - Kiểm soát rủi ro hoạt động - Tăng trưởng thu nhập 1.2.2 Công tác tổ chức hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp NHTM Công tác thực hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp bao gồm nhiều bước, nhiều công đoạn sau: - Tổ chức máy thực - Con người - Phân cơng thực - Quy trình thực 1.2.3 Các hoạt động triển khai cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp NHTM - Nghiên cứu thị trường - Phát triển cung ứng sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm cấp tín dụng - Tổ chức mạng lưới cho vay sâu rộng tới tận tay khách hàng, với hoạt động quảng bá sản phẩm; - Nâng cao chất lượng dịch vụ cho - Kiểm sốt rủi ro tín dụng sau cho vay nhằm đảm bảo nguồn vốn NHTM - Có sách chăm sóc tốt khách hàng hữu có mức lãi suất cạnh tranh ưu đãi nhằm thu hút nhóm khách hàng mới; - Hoạt động truyền thơng, tun truyền, quảng bá hình ảnh Ngân hàng Chăm sóc khách hàng dịp lễ, tết, sinh nhật thường xuyên quan tâm Xây dựng tốt kế hoạch sách khách hàng yếu tố hàng đầu định thành công phát triển ngân hàng - Kiểm soát rủi ro hoạt động huy động - Nguồn nhân lực - Cơ sở vật chất 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp NHTM Kết hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp nhằm giúp cho ngân hàng từ kịp thời đưa sách giải pháp nhằm đạt mục tiêu kinh doanh, thể chủ yếu qua tiêu chí sau: - Tăng trưởng dư nợ cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp - Thị phần dư nợ cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thị trường mục tiêu - Cơ cấu dư nợ cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp - Rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp - Mức độ thỏa mãn khách hàng chất lượng dịch vụ cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp - Tăng trưởng quy mơ hoạt động từ tăng thu nhập từ hoạt động cho khách hàng doanh nghiệp cho ngân hàng 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN 1.3.1 Các nhân tố phía khách hàng - Tiềm lực tài khách hàng - Triển vọng kinh doanh - Mức độ bảo đảm tín dụng - Đạo đức kinh doanh - Năng lực quản lý trình độ doanh nghiệp vay vốn 1.3.2 Các nhân tố phía ngân hàng - Chính sách tín dụng: - Chất lượng nhân sự: - Công tác thẩm định dự án - Công tác tổ chức ngân hàng - Thông tin tín dụng 1.3.3 Các nhân tố thuộc mơi trƣờng vĩ mơ - Mơi trường kinh tế - Mơi trường trị - xã hội - Môi trường pháp lý KẾT LUẬN CHƢƠNG 10 Tính đến hết năm 2017, OCB Dak Lak xếp thứ quy mô dư nợ nhóm Ngân hàng Thương mại cổ phần địa chiếm tỷ trọng khoảng 4% tổng dư nợ ngân hàng toàn tỉnh Đắk Lắk 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH ĐAKLAK GIAI ĐOẠN 2015 – 2017 2.2.1 Bối cảnh hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông chi nhánh Dak Lak a Bối cảnh bên b Bối cảnh bên 2.2.2 Thực trạng công tác tổ chức cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông chi nhánh ĐakLak a Công tác tổ chức nguồn nhân lực b Quy trình cho vay 2.2.3 Thực trạng hoạt động triển khai cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông chi nhánh ĐakLak a Nghiên cứu thị trường nghiên cứu nhu cầu khách hàng b Phát triển cung ứng sản phẩm mới, đa dạng hóa ngành nghề cấp tín dụng c Thực trạng tổ chức mạng lưới cho vay, quảng bá sản phẩm d Thực trạng chất lượng dịch vụ cho vay, thu hút trì khách hàng 11 2.2.4 Thực trạng kết cho trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Phƣơng Đông chi nhánh ĐakLak thời gian qua  Tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp OCB Đắk Lắk từ năm 2015 đến năm 2017 Bảng 2.3 Tình hình cho vay OCB Đắk Lắk phân theo loại hình khách hàng từ năm 2015 đến năm 2017 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Chỉ tiêu Tỷ Tỷ Tỷ Giá trị Giá trị Giá trị trọng trọng trọng Tổng 1.682.544 100% 2.087.846 100% 2.195.770 100% dư nợ KHDN 1.001.936 59% 1.119.222 53% 1.142.236 52% KHCN 680.608 41% 968.624 47% 1.053.534 48% (Nguồn: OCB Đắk Lắk) Bảng 2.4 Tình hình cho vay KHDN OCB Đắk Lắk phân theo thời hạn cho vay từ năm 2015 đến năm 2017 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2015 Chỉ tiêu Nợ ngắn hạn Nợ trung-dài hạn Năm 2016 Năm 2017 Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 235.161 23% 279.805 25% 194.180 17% 766.775 77% 839.417 75% 948.056 83% (Nguồn: OCB Đắk Lắk) Trong cấu cho vay doanh nghiệp dư nợ cho vay ngắn hạn có xu hướng giảm xuống giá trị lẫn tỷ trọng, cụ thể đến thời 12 điểm 31/12/2017, cho vay ngắn hạn chiếm 17% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp, giảm mạnh so với năm 2016 (chiếm 25%) năm 2015 (chiếm 23%) Bảng 2.5 Tình hình cho vay KHDN OCB Đắk Lắk phân theo theo tài sản bảo đảm từ năm 2015 đến năm 2017 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Giá trị Tỷ trọng Năm 2016 Tỷ Giá trị trọng Năm 2017 Tỷ Giá trị trọng Có TSBĐ 1.001.795 99,99% 1.118.397 99,93% 1.069.236 93,6% Tín chấp 141 0,0014% 825 0,073% 73.000 6,4% (Nguồn: OCB Đắk Lắk) Tỷ lệ cho vay khơng có tài sản bảo đảm chiếm tỷ trọng thấp cấu tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp OCB Đắk Lắk có xu hướng tăng lên suốt giai đoạn phân tích Về chất, khoản vay bảo đảm hàng hóa quản lý theo phương thức hàng tồn kho luân chuyển quyền đòi nợ Bảng 2.6 Tình hình cho vay KHDN OCB Đắk Lắk phân theo theo ngành kinh tế từ năm 2015 đến năm 2017 Dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp OCB Đắk Lắk chủ yếu tập trung vào vài khách hàng thuộc ngành bất động sản; sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm (mía đường), lượng (thủy điện) du lịch (8 khách hàng chiếm 82% tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp)  Chất lượng tín dụng OCB Đắk Lắk từ năm 2015 đến năm 2017 Tỷ lệ cho vay khơng có tài sản bảo đảm thấp Tỷ lệ nợ 13 hạn nợ xấu nằm giới hạn cho phép theo quy định Ngân hàng Nhà nước Tất khoản nợ hạn nợ xấu nhóm khách hàng doanh nghiệp OCB Đắk Lắk có tài sản bảo đảm, tài sản bảo đảm bất động sản chiếm 70%, phần lại phương tiện vận tải Bảng 2.8 Nợ xấu nợ hạn theo thời hạn cho vay Chỉ tiêu Nợ hạn Ngắn hạn Trung – dài hạn Nợ xấu Ngắn hạn Trung – dài hạn Năm 2015 Giá Tỷ trị trọng Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2016 Năm 2017 Giá Tỷ Giá Tỷ trị trọng trị trọng 4427 2343 100% 52.93% 5350 3452 100% 64.52% 3519 1417 100% 40.27% 2084 4115 1836 47.07% 100% 44.62% 1898 7187 2944 35.48% 100% 40.96% 2102 11882 4368 59.73% 100% 36.76% 2279 55.38% 4243 59.04% 7514 63.24% (Nguồn: OCB Đắk Lắk) Có thể thấy suốt giai đoạn phân tích, nợ hạn nợ xấu ln đơn vị kiểm sốt tốt Bảng 2.9 Nợ xấu nợ hạn theo ngành kinh tế Nợ hạn nợ xấu thuộc nhóm khách hàng doanh nghiệp OCB Đắk Lắk tập trung vào ngành xây dựng, thương mại, chế biến gỗ vận tải, ngành thương mại (chủ yếu thương mại cà phê, nông sản) chiếm tỷ trọng lớn Các khách hàng chiếm tỷ trọng lớn hoạt động cho vay (đã nêu mục trên) chưa phát sinh nợ xấu nợ hạn 14 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH ĐAKLAK 2.3.1 Kết đạt đƣợc Đối với doanh nghiệp  Nguồn vốn trung- dài hạn kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp Nhiều doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn thiếu hụt cho hoạt động SXKD, nhằm đầu tư tài sản cố định mua máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất  Thơng qua dịch vụ tư vấn, thẩm định DAĐT từ chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông chi nhánh ĐakLak, nhiều doanh nghiệp địa bàn xây dựng phương án SXKD tối ưu, kịp thời điều chỉnh phù hợp với mơi trường kinh doanh Trình độ quản lý chủ doanh nghiệp cải thiện, báo cáo tài xây dựng DAĐT doanh nghiệp nâng cao Cơ cấu vốn sử dụng hợp lý hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp, tránh việc lãng phí sử dụng vốn sai mục đích Nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp thị trường  Nguồn vốn trung - dài hạn chi nhánh tạo điều kiện giúp doanh nghiệp hoạt động SXKD có hiệu quả, có lợi nhuận để thực nghĩa vụ trả nợ gốc lãi, nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước Từ đó, tạo việc làm cho nhiều lao động, nâng cao đời sống nhân dân địa bàn giảm tỷ lệ thất nghiệp, hạn chế tệ nạn xã hội Đối với chi nhánh  Với phương châm đặt hiệu kinh tế lên hàng đầu, chi 15 nhánh hướng tới ngành, lĩnh vực có tiềm năng, DAĐT khả thi có khả sinh lời cao, tránh đầu tư tràn lan không hiệu Ngày nâng cao chất lượng cho vay trung- dài hạn doanh nghiệp  Thu nhập từ hoạt động cho vay trung - dài hạn doanh nghiệp chi nhánh tăng dần theo năm đóng góp phần không nhỏ tổng thu nhập ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Việt Nam  Chi nhánh ngày đa dạng hóa khoản vay không phân biệt thành phần kinh tế, hầu hết khoản cho vay doanh nghiệp nhà nước, cơng ty tập đồn lớn Nhờ giảm tỷ lệ rủi ro tăng sức cạnh tranh với ngân hàng, chi nhánh khác địa bàn nâng cao uy tín chi nhánh khách hàng, doanh nghiệp  Với mạnh công nghệ, chi nhánh áp dụng công nghệ đại vào xử lý tự động hoạt động ngân hàng Từng bước đơn giản hóa thủ tục hợp đồng cho vay, giảm thời gian cho doanh nghiệp trình đến vay vốn ngân hàng  CBTD có trình độ chun mơn cao, nhiệt tình Nhìn chung, hoạt động cho vay trung-dài hạn chi nhánh ổn định hiệu Với kinh tế nhiều biến động khó khăn nay, chi nhánh cố gắng, nỗ lực đáp ứng tối đa nhu cầu doanh nghiệp Chi nhánh đạt nhiều danh hiệu, khen từ Hội Sở từ ngân hàng Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Dak Lak đóp góp Tuy nhiên, để đạt thành tựu to lớn năm tới, chi nhánh cần phải nỗ lực nữa, khắc phục khó khăn Ngày nâng cao chất lượng cho vay trung-dài hạn để mang lại lợi ích cho ngân hàng, 16 doanh nghiệp kinh tế 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế  Về quy trình, thủ tục cho vay: Quy trình cho vay chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông chi nhánh ĐakLak hồn chỉnh song chưa có hướng dẫn cụ thể trường hợp đặc biệt như: Gặp phải dự án chuyên môn cao phân biệt khoản vay lớn nhỏ,… Ngoài ra, thủ tục cho vay trungdài hạn doanh nghiệp nhiều bước, thủ tục rườm rà, thời gian gây bất tiện cho doanh nghiệp vay vốn  Chất lượng thẩm định cho vay trung- dài hạn chưa cao  Chính sách cho vay trung- dài hạn doanh nghiệp chưa hoàn thiện  Năng lực, phẩm chất CBTD: Chi nhánh thiếu cán đào tạo chun mơn kỹ thuật để thẩm định tính khả thi dự án  Công tác huy động vốn chưa toàn diện  Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu gia tăng Ngồi hạn chế trên, số hạn chế tồn như: Mơi trường pháp luật nước ta chưa thật tốt, gây nhiều khó khăn cho chi nhánh cơng tác xử lý nợ hạn phát mại tài sản chấp Môi trường kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, đặc biệt tỷ giá hối đoái Đây nguyên nhân dẫn đến cho vay trung-dài hạn ngoại tệ giảm b.Nguyên nhân  Nguồn huy động vốn trung- dài hạn chi nhánh chưa cao (chủ yếu nguồn vốn ngắn hạn) dẫn đến việc cho vay trung dài hạn doanh nghiệp nhiều hạn chế Việc cho vay trung 17 dài hạn chưa khai thác hết doanh nghiệp tiềm có địa bàn  Lãi suất cho vay trung-dài hạn chi nhánh chưa thực linh hoạt, có biến động lãi suất, muốn áp dụng lãi suất cạnh tranh phải chờ Giám đốc Khối phê duyệt dẫn tới thời gian giải ngân chậm lại, lỡ hội kinh doanh doanh nghiệp  Trình độ CBTD cho vay trung - dài hạn thiếu kinh nghiệm thu thập phân tích thơng tin mang tính chiều nên chưa khai thác xử lý thơng tín kịp thời độ xác chưa cao  Công tác xây dựng chiến lược cho vay trung- dài hạn doanh nghiệp chưa quan tâm mức  CBTD chấp hành máy móc quy định cấp trên, chưa có linh hoạt, sáng tạo  Công tác Marketing thời gian gần chi nhánh quan tâm hạn chế, chưa có nhiều biện pháp tun truyền dịch vụ ngân hàng khiến cho nhiều doanh nghiệp chưa biết dịch vụ tiện ích mang lại Ngun nhân phía doanh nghiệp:  Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp lúng túng lựa chọn đầu tư, dựa án thiếu tính khả thi, khơng đủ điều kiện mức vốn tự có tham gia Các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn cao họ lại không hội đủ điều kiện vay vốn  Doanh nghiệp dự án, phương án khả thi  Doanh nghiệp khơng đủ vốn tự có tham gia DAĐT  Doanh nghiệp không đủ tài sản chấp hợp pháp KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH ĐAKLAK 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hƣớng chung 3.1.2 Định hƣớng tín dụng trung dài hạn  Thứ nhất: Có sách tín dụng nhằm đạt mục tiêu cân tối đa hóa lợi nhuận giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tăng trưởng phát triển bền vững theo thông lệ quốc tế Xây dựng sách khách hàng có phân hóa rõ rệt nhóm khách hàng theo tiêu chí: lịch sử quan hệ, khách hàng chiến lược, mức độ an tồn vốn vay để có ưu đãi riêng phù hợp lãi suất, phí, sách chăm sóc Tránh tình trạng cào bằng, áp dụng sách tín dụng chung cho loại khách hàng với quy mô hoạt động, mức độ hiệu quả, mục đích sử dụng vốn khác  Thứ hai: Xây dựng danh mục tín dụng phù hợp thời kỳ 3.2 NHỮNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH ĐAKLAK 3.2.1 Khuyến nghị Ngân hàng TMCP Phƣơng Đơng – Chi nhánh Dak Lak a Đa dạng hố hình thức cho vay đầu tư trung dài hạn nhằm phân tán tránh rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông chi nhánh ĐakLak cần phải tìm cách đa dạng hố hình thức cho vay đầu 19 tư để tránh rủi ro, muốn thực điều Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đơng chi nhánh ĐakLak thực biện pháp sau đây: + Khai thác tốt khách hàng truyền thống : + Mở rộng khai thác tốt khách hàng doanh nghiệp quốc doanh + Tăng cường công tác thu thập thông tin, tìm kiếm dự án + Lập kế hoạch đầu tư, góp vốn liên doanh với doanh nghiệp b Hồn thiện sách tín dụng hợp lý Để xây dựng sách tín dụng hợp lý cần thực số biện pháp sau: - Trước hết cần ý đến ba mục tiêu mà sách tín dụng cần đạt đến là: + Tăng trưởng, mở rộng khối lượng tín dụng, tăng lợi nhuận cho ngân hàng + Đảm bảo an toàn hoạt động, hạn chế rủi ro đến mức thấp + Hướng tới lành mạnh hiệu khoản tín dụng - Tổ chức phân tích dự đốn thay đổi tác động gây đường lối, sách, luật pháp phủ thay đổi - Cần xây dựng sách tín dụng vùng kinh tế trọng điểm, vùng kinh tế trọng điểm phía nam c Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư - Xây dựng cho cán nhân viên tính cụ thể cơng việc Thẩm định dự án đầu tư công việc phức tạp với nhiều công việc cụ thể liên quan đến nhiều ngành nhiều lĩnh vực, điều đòi hỏi cán tín dụng phải có khả vừa bao quát công 20 việc mặt khác phải nắm chi tiết thông tin, xem xét qua loa lấy lệ - Trong thẩm định dự án, cán ngân hàng nên thu thập thông tin từ nguồn khác nhau, từ tầm vĩ mô đến vi mô d Tư vấn cho khách hàng phương hướng sản xuất kinh doanh thường xuyên gần gũi hỗ trợ doanh nghiệp e Các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế nợ hạn Các biện pháp ngăn ngừa nợ q hạn - Tìm hiểu, phân tích, đánh gía xác tình hình khách hàng - Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng hoạt động kiểm tra kiểm soát định kỳ đột xuất nhằm phát sớm dấu hiệu không tốt khoản tín dụng, qua có biện pháp xủ lý sớm hợp lý nhằm hạn chế rủi ro cho ngân hàng - Nâng cao chất lượng thu thập, xử lý thơng tin tín dụng đặc biệt thơng tin sách, luật pháp nhà nước, thơng tin lịch sử doanh nghiệp, chủ nợ khách hàng, thông tin khả sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp vv nhằm thường xuyên đánh giá mức độ rủi ro khoản tín dụng - San sẻ rủi ro, ngân hàng áp dụngcác biện pháp khác để hạn chế rủi ro, giảm nhẹ thiệt hại rủi ro xẩy Các biện hạn chế khoản nợ dẫn tới nợ hạn Có hai khả để ngân hàng thu nợ từ phía khách hàng, thứ khách hàng sản xuất kinh doanh có hiệu trả nợ ngân hàng khả thứ hai ngân hàng dùng tài sản đảm bảo để thu nợ, nhiên phía ngân hàng ho ln muốn khoản cho vay khách hàng hoàn trả trực cách một, 21 ngân hàng ln quan tâm đến tình hình khách hàng để xác định sớm dấu hiệu ban đầu dẫn đến khoản nợ hạn Các biện pháp hạn chế thiệt hại khoản nợ hạn Một số giải pháp áp dụng là: + Tăng thêm vốn cho khách hàng + Tư vấn cho khách hàng hướng sản xuất kinh doanh + Kêu gọi bảo lãnh người khác có khả tài khoản vốn mà doanh nghiệp vay Biện pháp tạo nguồn thu nợ thứ hai cho ngân hàng nguồn thứ khơng đủ khơng tốn cho ngân hàng + Đề nghị doanh nghiệp giảm bớt kinh phí dành cho phát triển dài hạn, tập trung vốn giải khó khăn trước mắt + Giúp thu hồi khoản nợ khách hàng f Các biện pháp xử lý khoản nợ hạn Có hai biện pháp để giải tình trạng đó, biện pháp khai thác biện pháp lý tài sản đảm bảo cho khoản vay khách Trong thực tế, việc áp dụng phương pháp tuỳ thuộc vào quan điểm ngân hàng, thái độ, cố gắng khách việc trả nợ ngân hàng g Thiết lập quỹ dự phòng bù đắp rủi ro ngân hàng Để thiết lập quỹ dự phòng rủi ro cách thích hợp có hiệu ngân hàng phân chia khoản tín dụng theo tiêu thức thich hợp với mức rủi ro khác từ xác lập tỷ lệ dự phòng rủi ro Các tiêu thức theo thời gian khoản tín dụng, theo hình thức tín dụng vv h Có kế hoạch chuẩn hố cán bộ, đẩy mạnh cơng tác đào tạo, có sách cán tín dụng 22 3.2.2 Khuyến nghị Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông OCB cần tiếp tục hồn thiện chế sách phù hợp với thực tiễn thay đổi chủ trương, sách Đảng Nhà nước, Chính phủ ban hành liên quan đến thị trường tài – ngân hàng - Nghiên cứu quy trình tín dụng để có chỉnh sửa kịp thời ban hành văn hướng dẫn cụ thể quy trình tác nghiệp phận liên quan - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng khách hàng sở đánh giá kết áp dụng thời gian qua, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu tài phi tài - Ban hành văn quy định quản lý hạn mức tín dụng khách hàng nhóm khách hàng - Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống QTRR theo thơng lệ quốc tế Tách chức Phòng Kinh doanh thành phận quan hệ khách hàng phận hỗ trợ với việc phân định trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo tính độc lập, khách quan - OCB cần xây dựng sách đào tạo nghiệp vụ cho cán cách: đãi ngộ, khuyến khích cán học khóa đào tạo ngắn hạn liên quan đến quản lý tín dụng 3.2.3 Khuyến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc - Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng - Điều hành sách tiền tệ hiệu - Công tác tra, giám sát - Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng ngành NH (CIC) 3.2.4 Khuyến nghị với Chính phủ ngành liên quan - Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật, khơng ngừng tạo mơi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh 23 cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ lợi ích đáng cho NHTM - Chính phủ cần có chế tài để bắt buộc doanh nghiệp phải chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, thực chế độ kiểm toán bắt buộc hàng năm, minh bạch báo cáo tài chính, tránh trường hợp doanh nghiệp lúc lập nhiều báo cáo tài với nội dung khác biệt - Để góp phần minh bạch hóa thơng tin, Nhà nước cần phát triển Hiệp hội ngành hàng, làm trung gian cho doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi thông tin, Hiệp hội ngồi việc đại diện cho tiếng nói doanh nghiệp có điều kiện nghiên cứu dự báo thị trường, tình hình cung - cầu, giá cả, giúp doanh nghiệp có thơng tin để điều tiết sản xuất, giảm bớt tình trạng cân đối cung – cầu liên tục thời gian gần - Tòa án, thi hành án quan thực thi pháp luật cần hỗ trợ tích cực cho ngân hàng để xử lý vụ kiện đòi nợ thi hành án nhanh chóng, giúp ngân hàng thu hồi gốc, lãi nhanh, tránh thiệt hại đọng vốn lâu dài - Ban hành thực thi có hiệu lực quy định đảm bảo tiền vay, động sản, tài sản hình thành tương lai… để tránh kẽ hở dễ bị lợi dụng để làm giả hồ sơ, tài sản chấp nhiều nơi gây rủi ro cho ngân hàng nhận đảm bảo - Chính phủ cần có quy định cụ thể, hỗ trợ tạo điều kiện cho thị trường mua bán nợ hoạt động giúp ngân hàng nhanh chóng xử lý khoản nợ đọng, làm bảng cân đối tài KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN Nâng cao chất lượng, giảm thiểu rủi ro hoạt động cho vay trung- dài hạn doanh nghiệp ln đòi hỏi cấp thiết, quan tâm trọng ngân hàng Tại ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông chi nhánh ĐakLak, hoạt động nâng cao chất lượng cho vay trung- dài hạn doanh nghiệp giai đoạn 2015-207 đạt nhiều nhân tố tích cực, khả quan Chi nhánh ngày khẳng định vị thế, vai trò nhằm góp phần mở rộng hoạt động SXKD doanh nghiệp Mặc dù tồn khó khăn, hạn chế nguồn vốn trung-dài hạn, tỷ lệ nợ xấu cao, Qua thời gian thực tập Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông chi nhánh ĐakLak, tác giả sâu nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động cho vay trung-dài hạn doanh nghiệp chi nhánh để tìm nguyên nhân, giải pháp Với kiến thức có bậc đại học với việc nghiên cứu hoạt động thực tế chi nhánh, tác giả hy vọng giải pháp, kiến nghị giúp khắc phục khó khăn tồn tại, cải thiện nâng cao chất lượng hoạt động cho vay trung- dài hạn doanh nghiệp chi nhánh thời gian tới Góp phần nâng cao doanh thu, nâng cao uy tín cho chi nhánh thúc đẩy trình xây dựng đổi phát triển toàn diện kinh tế nước ta, thực cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, đưa kinh tế nước ta hòa nhịp vào q trình tồn cầu hóa kinh tế ... doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông chi nhánh ĐakLak - Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh. .. cho vay doanh nghiệp b Cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp: 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.2.1 Ý nghĩa mục tiêu hoạt động cho vay trung dài hạn. .. nợ cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp - Thị phần dư nợ cho vay trung dài hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thị trường mục tiêu - Cơ cấu dư nợ cho vay trung dài hạn khách hàng doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh ĐakLak, Hoàn thiện hoạt động cho vay trung dài hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông – Chi nhánh ĐakLak

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay