Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh ĐăkLăk

137 4 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ BÍCH NGỌC HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ BÍCH NGỌC HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đặng Tùng Lâm Đà Nẵng – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Học viên Lê Thị Bích Ngọc MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài 6 Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 14 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 14 1.1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa 14 1.1.2 Cho vay ngắn hạn DNNVV 20 1.2 NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 24 1.2.1 Mục tiêu hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ vừa 24 1.2.2 Các hoạt động để triển khai cho vay ngắn hạn DNNVV NHTM 25 1.2.3 Các tiêu đánh giá kết hoạt động cho vay ngắn hạn DNNVV 30 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DNNVV 33 1.3.1 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động cho vay ngắn hạn DNNVV phát sinh từ phía ngân hàng 33 1.3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động cho vay DNNVV phát sinh từ phía doanh nghiệp nhỏ vừa 35 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐăkLăk 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐăkLăk 40 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh ĐăkLăk giai đoạn năm 2014-2017 41 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐĂKLĂK45 2.2.1 Bối cảnh hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 45 2.2.2 Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh ĐăkLăk49 2.2.3 Kết hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh ĐăkLăk 62 2.2.4 Đánh giá hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh ĐăkLăk 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 90 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐĂKLĂK 91 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 91 3.1.1 Định hƣớng mục tiêu hoạt động BIDV ĐăkLăk 91 3.1.2 Môi trƣờng pháp lý 94 3.1.3 Định hƣớng BIDV ĐăkLăk hoạt động cho vay khách hàng DNNVV 95 3.2 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI BIDV ĐĂKLĂK: 97 3.2.1 Kế hoạch tăng trƣởng dƣ nợ cho vay ngắn hạn cụ thể thực đồng phòng kinh doanh trực tiếp: 97 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng nhân sự: 98 3.2.3 Đa dạng hóa phƣơng thức, đối tƣợng cho vay nghiên cứu triển khai sản phẩm HSC phù hợp với địa bàn hoạt động chi nhánh .100 3.2.4 Tận dụng triệt để gói lãi suất ƣu đãi HSC ban hành, đồng thời chuyển hƣớng tăng thu nhập từ hoạt động cho vay sang loại phí 101 3.2.5 Tăng cƣờng cơng tác kiểm soát rủi ro cho vay ngắn hạn DNNVV trọng công tác xử lý nợ 102 3.2.6 Tăng cƣờng công tác quảng bá, tiếp thị đến khách hàng DNNVV 104 3.2.7 Chú trọng công tác bán chéo sản phẩm: 104 3.2.8 Mở rộng thêm mạng lƣới phòng giao dịch BIDV ĐăkLăk trọng vào sở vật chất đại 105 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI BIDV HỘI SỞ CHÍNH: 106 3.3.1 Về quy trình nghiệp vụ: 106 3.3.2 Về cải tiến công nghệ thông tin ứng dụng hoạt động cho vay ngắn hạn DNNVV 107 3.3.3 Công tác kiểm tra, giám sát 108 3.3.4.Về mơ hình tổ chức nhân 108 3.3.5.Về công tác quảng cáo, truyền thông 109 3.4 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN HỮU QUAN (ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC, HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP) VÀ ĐỐI VỚI DNNVV109 3.4.1 Đối với Ngân hàng Nhà Nƣớc 109 3.4.2 Đối với hiệp hội doanh nghiệp 109 3.5 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DNNVV 110 KẾT LUẬN CHƢƠNG 110 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC VIẾT TẮT Viết Tắt DNNVV Diễn giải Doanh nghiệp nhỏ vừa TCTD Tổ chức tín dụng NHTM Ngân hàng thƣơng mại BIDV ĐăkLăk Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh ĐăkLăk HSC Hội sở BIDV Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam KHDN CIC Khách hàng doanh nghiệp Trung tâm thơng tin tín dụng BCTC Báo cáo tài VAMC Công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam TSBĐ Tài sản bảo đảm DNSN Doanh nghiệp siêu nhỏ DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng Bảng Trang 1.1 Tiêu chí xác định DNNVV EU PL 1.2 Tiêu chí xác định DNNVV WB PL 1.3 Tiêu chí xác định DNNVV số quốc gia khác giới PL 1.4 Tiêu chí xác định DNNVV theo NĐ 56 PL 1.5 Tiêu chí xác định DNNVV theo NĐ 39 17 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Kết thực số tiêu giai đoạn năm 2014 – 2017 BIDV ĐăkLăk Tình hình quan hệ vay vốn DNVVN địa bàn tỉnh Đắk Lắk 2016-2017 Số lƣợng khách hàng vay vốn BIDV ĐăkLăk Cơ cấu số lƣợng khách hàng vay vốn BIDV ĐăkLăk theo tiêu thức phân loại Dƣ nợ cuối kỳ cho vay ngắn hạn DNNVV BIDV ĐăkLăk Cơ cấu cho vay ngắn hạn DNNVV phân theo loại hình doanh nghiệp Cơ cấu cho vay ngắn hạn DNNVV phân theo phƣơng thức cho vay Cơ cấu cho vay ngắn hạn DNNVV phân theo lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp Dƣ nợ cho vay ngắn hạn DNNVV bình quân BIDV ĐăkLăk 42 49 64 64 66 67 68 69 71 Số hiệu Tên bảng Bảng 2.10 2.11 2.12 Tỷ lệ nợ xấu Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu phân theo lĩnh vực hoạt động DNNVV Cơ cấu nhóm nợ tổng dƣ nợ khoản cho vay ngắn hạn DNNVV Trang 72 73 74 2.13 Tỷ lệ trích DPRR 75 2.14 Thu nhập từ lãi cho vay ngắn hạn DNNVV 76 2.15 Nim bình quân khoản vay ngắn hạn DNNVV 77 3.1 Dự kiến quy mô hoạt động HĐV dƣ nợ cho vay DNNVV 2018 -2020 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Chính phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP Thủ tƣớng phủ trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa [2] Chính phủ (2018), Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 Thủ tƣớng phủ quy định chi tiết số điều Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa [3] Lê Nghĩa Đức Hòa (2017), “Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh ĐăkLăk”, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [4] Trần Văn Hùng (2016), “Phân tích tình hình cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh ĐăkLăk”, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [5] Đỗ Lê Huy (2018), “Hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam”, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [6] Nguyễn Minh Kiều (2008), “Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng”, NXB Tài Chính [7] Nguyễn Đức Lệnh (2008), “Mở rộng tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ: Cần nhiều giải pháp đồng bộ”, tạp chí Thị trƣờng Tài Chính Tiền Tệ số 23 trang 272 vào 01/12/2008 [8] Trần Thị Kim Loan (2018), “Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi Nhánh Quảng Ngãi” Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [9] Nguyễn Hữu Mạnh (2016), “Doanh Nghiệp nhỏ vừa tiếp cận vốn ngân hàng: Những vấn đề đặt ra” Tạp chí Tài số ngày 08/10/2016 [10] Quách Tất Nam (2015), “Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tỉnh Đăk Lăk”, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [11] Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam (2016), Thông tư số: 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nƣớc khách hàng [12] Trƣơng Thị Hƣơng Nguyên (2015), “Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh tỉnh Quảng Nam”, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [13] Nguyễn Phú Phúc (2017), “Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng”, Luận văn thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [14] Quốc hội (2014), Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 [15] Quốc hội (2017), Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa số 04/2017/QH14 ngày 04/07/2017 [16] Nguyễn Trƣờng Sơn (2014), “Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam nay” NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, Việt Nam Tiếng Anh [17] Gentrit Berisha, Justina Shiroka Pula(2015), “Defining Small and Medium Enterprises: a critical review” vol1, no , March 2015, Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, IIPCCL Publishing, Tirana-Albania PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 Bảng 1.1 Tiêu chí xác định DNNVV EU (xem phụ lục) (Nguồn: European Commission (2005)) Bảng 1.2 Tiêu chí xác định DNNVV WB (Nguồn: Independent Evaluation (2008)) Bảng 1.3 Tiêu chí xác định DNNVV số quốc gia khác giới Tiêu chí phân loại Quốc gia Số lao động (ngƣời) Tổng vốn giá trị tài sản Indonesia
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh ĐăkLăk, Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh ĐăkLăk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay