Hoàn thiện công tác quản trị tài sản tại Công ty TNHH MTV Bazan Đắk Nông

99 2 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2018, 20:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THẾ PHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH MTV BAZAN ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THẾ PHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH MTV BAZAN ĐẮK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Mỹ Hƣơng Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng thân Các số liệu điều tra, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố tài liệu khác Tác giả Nguyễn Thế Phƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm tài sản doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại tài sản doanh nghiệp 1.2 QUẢN TRỊ TÀI SẢN VÀ SỰ CẦN THIẾT QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP 12 1.2.1 Khái niệm quản trị tài sản 12 1.2.2 Sự cần thiết phải quản trị tài sản 13 1.3 NỘI DUNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP 13 1.3.1 Nội dung quản trị tài sản ngắn hạn 13 1.3.2 Nội dung quản trị tài sản dài hạn 15 1.4 NGUỒN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN 16 1.4.1 Thông tin từ hệ thống báo cáo tài 16 1.4.2 Các nguồn thông tin khác 20 1.5 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN 21 1.5.1 Phƣơng pháp so sánh 21 1.5.2 Phƣơng pháp Dupont 22 1.5.3 Phƣơng pháp phân tích tỷ lệ 24 1.5.4 Phƣơng pháp liên hệ cân đối 25 1.5.5 Một số phƣơng pháp khác 26 1.6 CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN 26 1.6.1 Nhóm tiêu phản ánh khả toán 27 1.6.2 Nhóm tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản 30 1.6.3 Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời tài sản 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH MTV BAZAN ĐẮK NÔNG 39 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy công ty 40 2.2 KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2015 - 2017 42 2.3 TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN VÀ CƠ CẤU TÀI SẢN 43 2.3.1 Tài sản ngắn hạn 45 2.3.2 Tài sản dài hạn 47 2.4 PHÂN TÍCH CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN 48 2.4.1 Nhóm tiêu phản ánh khả tốn 48 2.4.2 Nhóm tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng tài sản 50 2.4.3 Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời 58 2.5 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2015 -2017 66 2.5.1 Kết đạt đƣợc 66 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH MTV BAZAN ĐẮK NÔNG 69 3.1 TIỀM NĂNG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CÀ PHÊ 69 3.2 MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY ĐẾN NĂM 2020 70 3.2.1 Mục tiêu phát triển công ty 70 3.2.2 Kế hoạch công ty 71 3.3 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY 72 3.3.1 Đẩy mạnh công tác thu hồi khoản phải thu 72 3.3.2 Giảm lƣợng hàng tồn kho thành phẩm 77 3.3.3 Sử dụng hiệu hàng tồn kho nguyên vật liệu 83 3.3.4 Thanh lý số tài sản cố định có; Tăng cƣờng đổi công nghệ 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BCTC Tên đầy đủ Báo cáo tài BQ Bình qn DN Doanh nghiệp DT Doanh thu GVHB Giá vốn hàng bán HTK Hàng tồn kho KPT Khoản phải thu LN Lợi nhuận MTV Một thành viên ROS Tỷ suất lợi nhuận doanh thu ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản RONA Tỷ suất sinh lời tài sản cố định ROSA Tỷ suất sinh lời tài sản ngắn hạn TS Tài sản TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Tình hình tăng trƣởng LN giai đoạn 2015-2017 Trang 42 2.2 Tình hình biến động tài sản giai đoạn 2015-2017 43 2.3 Khả toán giai đoạn 2015-2017 49 2.4 Hiệu suất sử dụng tổng TS giai đoạn 2015-2017 51 2.5 Hiệu suất sử dụng TSNH giai đoạn 2015-2017 52 2.6 Các tiêu đánh giá HTK giai đoạn 2015-2017 55 2.7 Các tiêu đánh giá KPT giai đoạn 2015-2017 56 2.8 Hiệu suất sử dụng TSCĐ giai đoạn 2015-2017 57 2.9 Tỷ suất sinh lời tổng TS 58 2.10 Các yếu tố tác động lên tổng TS theo mơ hình Dupont 60 2.11 Tỷ suất sinh lời TSNH 61 2.12 Các yếu tố tác động lên TSNH theo mơ hình Dupont 62 2.13 Tỷ suất sinh lời TSCĐ 63 2.14 Các yếu tố tác động lên TSCĐ theo mơ hình Dupont 65 3.1 Kế hoạch giai đoạn 2018- 2020 71 3.2 3.3 Bảng phân loại tuổi KPT dự kiến áp dụng mức chiết khấu toán năm 2017 Thực trạng cấu hàng tồn kho công ty năm 2017 (sau giải pháp) 75 78 3.4 Kết sản xuất kinh doanh năm 2017 (sau giải pháp) 79 3.5 Cơ cấu tài sản công ty năm 2017 (sau giải pháp) 80 3.6 Khả khoản công ty (sau giải pháp) 80 3.7 Các tiêu công tác quản trị tài sản công ty năm 2017 (sau giải pháp) 81 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Cơ cấu tài sản công ty giai đoạn 2015 - 2017 43 2.2 Cơ cấu TSNH công ty giai đoạn 2015 - 2017 45 2.3 Tỷ suất sinh lời tổng TS 59 2.4 Tỷ suất sinh lời TSNH 61 2.5 Tỷ suất sinh lời TSCĐ 64 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ 1.1 Tên hình Sơ đồ cấu tổ chức máy công ty Trang 40 75 Mặt khác rút ngắn kỳ thu tiền giúp cho công ty chấp hành nghiêm túc kỷ luật toán với ngƣời cung cấp, với ngân hàng nhƣ giảm đƣợc chi phí lãi vay Việc phân tích đánh giá mức chiết khấu đƣợc đƣa để định mức cần tính tốn, so sánh với chi phí khác để đƣa tỷ lệ định, đảm bảo đƣợc lợi nhuận mục tiêu công ty Cách đơn giản ta so sánh với lãi suất ngân hàng thời gian bị chiếm dụng vốn Sau xem xét KPT cơng ty ta lập nên bảng phân loại tuổi KPT dự kiến áp dụng mức chiết khấu toán năm 2017 nhƣ sau: Bảng 3.2: Bảng phân loại tuổi KPT dự kiến áp dụng mức chiết khấu toán năm 2017 Thời hạn trả chậm Tỷ Số Tỉ lệ Số tiền trọng KPT chiết chiết Số tiền tƣơng khấu dự khấu thực thu KPT ứng Trả chậm từ 01- 30 ngày 15% 201,6 4% 8,06 193,54 Trả chậm từ 31 - 60 ngày 42% 564,48 3% 16,93 547,55 Trả chậm từ 61 - 90 ngày 33% 443,52 2% 8,87 434,65 Trên 90 ngày 10% 134,4 0% 0,00 134,40 100% 1.344 - 33,87 1.310,13 Tổng kiến dự kiến Nếu áp dụng theo mức lãi suất ngân hàng Đầu tƣ phát triển chi nhánh Đắk Nông vào năm 2017 0,85%/năm cơng ty phải thêm chi phí hội khoản là: (0,085/365)*200,7*1.344 62,82 triệu đồng So sánh với bảng ta thấy, áp dụng mức chiết khấu từ 2% - 4% khoản thời gian trả chậm từ 01 đến 90 ngày cơng ty tiết kiệm đƣợc khoản chênh lệch là: 62,82 - 33,87 28,95 triệu đồng Dự kiến sau áp 76 dụng tỉ lệ chiết khấu cơng ty thu đƣợc khoảng 42% số KPT tại, tƣơng ứng với số tiền 547,55 triệu đồng Ngoài việc đạt đƣợc mục tiêu sớm thu hồi nợ, hạn chế rủi ro phát sinh hƣởng đƣợc chênh lệch lƣợng tiền mặt cơng ty đƣợc tăng lên, góp phần nâng cao số khả tốn cho cơng ty Có thể thấy rõ, sách bán hàng công ty thông qua việc áp dụng hình thức chiết khấu tốn cơng cụ tác động mạnh mẽ đến độ lớn nhƣ hiệu KPT sở cân nhắc rủi ro tính sinh lời Do vậy, việc thiết lập sách khách hàng hợp lý giúp cho việc quản lý KPT khách hàng đƣợc hữu hiệu Ngoài ra, liên quan chặt chẽ đến tồn kho cơng ty Ngồi biện pháp quy định mức chiết khấu tốn nói trên, cơng ty cần ý tới nội dung sau: - Công tác thu hồi nợ: Trong thời gian qua, công ty áp dụng biện pháp để tăng cƣờng KPT nhƣ áp dụng hình thức tốn khơng dùng tiền mặt, thƣờng xuyên theo dõi đôn đốc KPT Tuy nhiên, công ty nên chủ động liên hệ với khách hàng sớm thay chờ đến ngày hoá đơn hết hạn toán nhắc nhở, đồng thời thực việc đề nghị khách hàng tốn xuất hàng mới, cơng ty đầu tƣ phần mềm quản lý công nợ, giúp việc theo dõi khoản nợ nhanh chóng, xác, hiệu giảm bớt nhân công tác quản lý công nợ Điều không giúp công ty quản lý tốt KPT, mà giúp cơng ty giữ đƣợc mối quan hệ tốt với khách hàng - Thực phân nhóm khách hàng theo mức độ rủi ro theo mức: cao, trung bình, thấp, tảng thực phân nhóm vào lịch sử giao dịch, thời gian nợ, số tiền nợ Sau thƣờng xuyên đánh giá lại tình hình thu nợ với khách hàng, cần phải theo dõi KPT tới hạn có 77 sách thu tiền thích ứng để giảm tiểu tổn thất xảy ra, cụ thể nhƣ áp dụng hình thức tốn trả góp nhóm khách hàng khác Việc tốn theo hình thức giúp cơng ty có đƣợc đơn đặt hàng lớn đồng thời cơng ty giảm rủi ro khách hàng không trả nợ trả nợ chậm, với khoản tiền lớn đƣợc chia nhiều lần trả giúp khách hàng dễ tốn hơn, đồng thời cơng ty thu hồi dần khoản tiền bán hàng sử dụng số tiền để quay vòng hoạt động - Công ty nên đặt mức tỷ lệ KPT DT Khi tỷ lệ vƣợt mức công ty đƣa ra, chứng tỏ số vốn công ty bị chiếm dụng nhiều, ban lãnh đạo có định kịp thời, tránh tình trạng thiếu TSNH, ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng TS công ty - Thực việc hỗ trợ khách hàng việc giải KPT: Đối với số khách hàng nợ nhiều thời gian dài công ty nên khách hàng đánh giá lại lực tài lƣợng HTK, để xác định khách hàng khơng có khả tốn Từ áp dụng hình hỗ trợ giá, hỗ trợ bán hàng để đẩy nhanh hàng hóa tiêu thụ yêu cầu khách hàng ngƣng đặt hàng hỗ trợ cách thu lại phần lƣợng tồn kho khách hàng 3.3.2 Giảm lƣợng hàng tồn kho thành phẩm a Cơ sở thực giải pháp HTK cầu nối nhà sản xuất tiêu thụ Ngƣời bán hàng muốn nâng cao mức tồn kho để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khách hàng, nhà sản xuất mong muốn có lƣợng HTK lớn nhờ mà họ lập đƣợc kế hoạch sản xuất kinh doanh dễ dàng hơn, chủ động trình kinh doanh Tuy nhiên, HTK TS có giá trị khoản thấp Việc trì nhiều HTK dẫn đến việc phát sinh thêm nhiều khoản chi phí ảnh hƣởng trực tiếp tới hiệu kinh doanh công ty 78 HTK BQ công ty chiếm tỷ trọng lớn tổng giá trị TS, chiếm 42% tổng TS, gồm loại nguyên vật liệu, thành phẩm Thành phẩm chiếm tỷ trọng cao hơn, cụ thể: Bảng 3.3 Thực trạng cấu hàng tồn kho cơng ty năm 2017 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2017 Tỷ trọng Thành phẩm 2.914 66% Nguyên vật liệu 1.501 34% Tổng cộng 4.415 100% (Nguồn: Tổng hợp, tính tốn từ BCTC cơng ty năm 2017) Qua kết phân tích cho thấy vòng quay HTK thấp thời gian quay vòng HTK cao, tăng giảm DT hàng năm với tăng giảm tồn kho chênh lệch cao Vì vậy, DN cần phải có sách kích thích ngƣời tiêu dùng, đồng thời giảm dự trữ NVL để giảm thời gian quay vòng HTK, tiết kiệm chi phí quản lý kho, xử lý HTK…Tăng hiệu sản xuất kinh doanh b Mục tiêu giải pháp: Giảm lƣợng HTK thành phẩm xuống 50%; c Nội dung giải pháp: + Áp dụng sách thƣơng mại để thúc đẩy nhanh mức tiêu thụ hàng hố, tích cực giải HTK thành phẩm + Tăng cƣờng hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thƣơng mại nƣớc Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến cơng ty hạn chế, chủ yếu xoay quanh việc tham gia số kiện, hội chợ thƣơng mại tỉnh Cần tranh thủ chƣơng trình xúc tiến bán hàng Bộ, ngành địa phƣơng qua đợt hội chợ thƣơng mại nƣớc quốc tế, giúp DN giảm đƣợc chi phí bán hàng, giảm chi phí tiếp 79 cận thị trƣờng kết nối đƣợc nhiều đối tác nhằm tiêu thụ hàng hố cách nhanh nhất, từ góp phần làm cho TS luân chuyển nhanh hơn, góp phần nâng cao hiệu sử dụng TS Giả sử lƣợng HTK thành phẩm năm 2017 giảm đƣợc 50% so với tại, giá trị giá vốn hàng bán tăng tƣơng ứng với phần tăng sản lƣợng bán DT tăng theo số lƣợng tăng hàng hóa bán Ta có kết nhƣ sau: Bảng 3.4 Kết sản xuất kinh doanh năm 2017 (sau giải pháp) Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2017 STT Chỉ tiêu Sau giải pháp Chênh lệch (%) Trƣớc giải Tuyệt đối Tƣơng đối pháp Tổng DT 3.924 2.467 1.457 59,06 Tổng chi phí kỳ 3.476 2.312 1.164 50,35 3.135 1.971 1.164 59,06 88 88 0 253 253 0 448 116 332 286,21 2.1 Giá vốn hàng bán 2.2 Chi phí quản lý DN 2.3 Chi phí tài Tổng LN kỳ Qua bảng ta thấy: DT bán hàng năm 2017 đạt 3.924 triệu đồng, so với năm 2016 tăng 59,06%, tƣơng ứng 1.457 triệu đồng Tỷ lệ tăng tổng chi phí thấp nhiều so với lợi nhuận, cụ thể: tỷ lệ tăng tổng chi phí 50,35%, lợi nhuận tăng 286,21% 80 Bảng 3.5 Cơ cấu tài sản công ty năm 2017 (sau giải pháp) Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2017 (sau) Chỉ tiêu STT Số tiền Năm 2017 (trước) Tỷ trọng Số tiền % Tỷ trọng % I Tài sản ngắn hạn 7.370 73,05 7.370 73,05 Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 2.282 22,62 825 8,18 Phải thu khách hàng 1.344 13,32 1.344 13,32 HTK 2.958 29,32 4.415 43,76 TSNH khác 786 7,79 786 7,79 II TSDH TSCĐ 2.719 26,95 2.719 26,95 2.719 26,95 2.719 26,95 Đầu tƣ tài dài hạn 0,00 0,00 0,00 0,00 TSDH khác 0,00 0,00 0,00 0,00 10.089 100 10.089 100 Tổng tài sản Cơ cấu TSNH TSDH công ty trƣớc sau giảm HTK không thay đổi, nhiên tỷ trọng HTK TSNH giảm từ 43,76% xuống 29,32% Ngƣợc lại lƣợng tiền mặt tăng từ 8,18% lên 22,62% Bảng 3.6 Khả khoản công ty năm 2017 (sau giải pháp) Đơn vị tính: đồng Năm 2017 STT Chỉ tiêu Sau giải pháp Chênh lệch Trƣớc giải pháp Tuyệt đối Tƣơng đối % Khả toán hành 3,4 3,4 0,0 Khả toán nhanh 2,04 1,36 0,68 49,64 Khả toán tiền 1,05 0,38 0,67 177,00 81 Qua bảng ta thấy: Đầu tiên số hành ổn định mức 3,4; Chỉ số toán nhanh tăng 0,68 lần, giảm 0,68 lần Tuy nhiên tiêu cao so với mặt chung ngành, phản ánh khả toán nợ ngắn hạn cơng ty khơng tính đến yếu tố HTK cao Cuối số toán tiền tăng 0,67 lần, tiêu toán thấp số, nhiên so với lĩnh vực kinh doanh cơng ty số khơng cần mức cao Bảng 3.7 Các tiêu công tác quản trị tài sản công ty năm 2017 (sau giải pháp) Chỉ tiêu STT Chênh lệch Năm Năm 2017 2017 Tuyệt (sau) (trước) đối Tƣơng đối (%) I Tổng tài sản Hiệu suất sử dụng tổng TS (lần) 0,39 0,24 0,15 ROA 0,04 0,01 0,03 344,05 II Tài sản ngắn hạn Số vòng quay TSNH (vòng) 0,53 0,33 0,20 Thời gian quay vòng TSNH (ngày) Số vòng quay HTK (vòng) Thời gian vòng quay HTK (ngày/vòng) Số vòng quay KPT (vòng) Kỳ thu tiền BQ (ngày) Tỷ suất sinh lời TSNH 685,54 1.097,08 1,06 0,45 344,39 817,59 2,92 1,82 125,02 0,061 411,54 62,06 61,34 -37,51 0,61 135,52 473,20 -57,88 1,10 60,42 200,07 -75,05 -37,51 0,016 0,045 279,92 82 Chỉ tiêu STT Chênh lệch Năm Năm 2017 2017 Tuyệt (sau) (trước) đối Tƣơng đối (%) (ROSA) III Tài sản dài hạn Hiệu suất sử dụng TSCĐ (lần) Tỷ suất sinh lời tổng TSCĐ (RONA) 1,44 0,83 0,61 73,49 0,16 0,04 0,12 311,92 Sau tính toán lại tiêu dựa số liệu năm 2017, thấy hiệu sử dụng tài sản công ty đƣợc nâng cao, cụ thể: Thứ nhất, nhóm tiêu hiệu suất sử dụng TSNH: Nhìn chung hiệu suất sử dụng TSNH tăng, thể vòng quay TSNH lớn 0,2 vòng; thời gian luân chuyển TSNH ngắn 473,2 ngày Nghĩa 01 đồng TSNH mang 0,53 đồng DT, cao 0,2 đồng so với trƣớc áp dụng giải pháp Đồng thời, công ty đầu tƣ đồng vào TSNH cần sau 685,54 ngày mang DT, tức giảm 411,54 ngày Các tiêu KPT, HTK, thời gian quay vòng tiền thay đổi theo chiều hƣớng tích cực Việc giúp cơng ty tăng thời gian thu hồi vốn từ việc đầu tƣ vào TSNH, rút ngắn thời gian thu LN Thứ hai, nhóm tiêu hiệu suất sử dụng TSCĐ: Hiệu suất sử dụng TSCĐ tăng 0,61 lần, tƣơng ứng tăng 73,49% Khi đầu tƣ đồng vào TSCĐ cơng ty thu đƣợc 1,44 đồng DT Qua cho thấy khả khai thác hiệu sử dụng TSCĐ đƣợc tốt Thứ ba, tỷ suất sinh lời TSNH: tỷ suất sinh lời tổng TSNH tăng từ 0,016 lần lên 0,061 lần Có nghĩa năm 2016 đồng TS đƣợc đầu tƣ mang đƣợc 0,061 đồng LN, cao 0,045 đồng Tuy mức 83 tăng trƣởng hệ số chƣa cao nhƣng phần cho thấy hiệu sau giải pháp đƣợc thực đem lại hiệu quản trị TSNH, góp phần giúp cho lợi nhuận cơng ty tăng Thứ tư, tỷ suất sinh lời TSCĐ: tỷ suất sinh lời TSCĐ tăng từ 0,04 lần lên 0,12 lần Khi doanh nghiêp bỏ đồng đầu tƣ cho TSCĐ đem 0,12 đồng LN năm 2016 Chỉ tiêu cao so với mặt chung ngành Có thể nói, việc giảm lƣợng HTK giúp công ty nâng cao hiệu sử dụng TS nhƣ nâng cao mức lợi nhuận thu đƣợc năm Bên cạnh giải pháp trên, công ty phải làm tốt công tác dự báo thị trƣờng để xác định số lƣợng, thời điểm sản xuất Để làm tốt công tác dự báo công ty cần theo dõi xu hƣớng đơn đặt hàng, xu hƣớng ngƣời tiêu dùng, tiến hành khảo sát ngƣời tiêu dùng nhu cầu, chất lƣợng sản phẩm… 3.3.3 Sử dụng hiệu hàng tồn kho nguyên vật liệu a Cơ sở thực giải pháp Vì mục tiêu tạo chất lƣợng sản phẩm khác biệt công ty nên việc cân nhắc số lƣợng, thời điểm mua nhƣ lựa chọn vùng nguyên liệu có khác biệt so với đơn vị khác Công ty phải thực việc mua sắm nguyên vật liệu tập trung vào mùa vụ lựa chọn vùng nguyên liệu, lựa chọn loại nguyên liệu để có đƣợc nguyên liệu tốt nhất, phù hợp với chiến lƣợc sản phẩn Chính phát sinh lƣợng HTK nguyên liệu thƣờng xuyên khoảng 30 -35% công suất b Mục tiêu giải pháp Sử dụng tiết kiệm, hiệu nguyên vật liệu c Nội dung giải pháp Công ty cần quan tâm đến hoạt động kiểm kê, phân loại NVL, đồng thời theo dõi tình hình NVL tồn kho khơng sử dụng, NVL chất 84 lƣợng, từ đƣa định xử lý vật tƣ cách phù hợp nhằm thu hồi vốn tăng hiệu sử dụng TS Việc quản lý, mua sắm, sử dụng nhƣ dự trữ hợp lý NVL giúp công ty giảm đƣợc chi phí tồn kho, giảm đƣợc tình trạng ứ đọng vốn, góp phần nâng cao hiệu sử dụng TSNH 3.3.4 Thanh lý số tài sản cố định có; Tăng cƣờng đổi cơng nghệ a Cơ sở giải pháp TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn TSDH công ty, định lực sản xuất cơng ty Qua theo dõi q trình sản xuất cơng ty nhận thấy số máy móc thƣờng xun xảy cố, số máy móc phải ngừng hoạt động phải tiến hành gia cơng bên ngồi Trao đổi với lãnh đạo DN đƣợc biết có nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan dẫn đến TSCĐ bị hƣ hỏng đƣợc sử dụng đến, đa số máy móc cũ từ lúc mua vào, khơng đồng bộ, khơng theo quy trình cơng nghệ Vì làm giảm hiệu sử dụng TSDH nói riêng tổng TS nói chung Đặc biệt, máy rang với sản lƣợng chiếm 1/3 công suất nhà máy, hệ thống máy rang kết hợp tự động thủ công, đƣợc sản xuất nguồn gốc từ Trung Quốc, thƣờng hƣ hỏng nhất, chất lƣợng sản phẩm sản xuất Bên cạnh đó, nhiều cơng đoạn khác nhƣ hệ thống đóng gói, hộp thủ cơng mà suất lao động thấp Có thể nói, TSCĐ cơng ty gần nhƣ khơng mới, hệ thơng máy móc từ khâu phân loại, sấy, rang, xay đóng gói kết hợp thủ công tự động Cho đến cơng ty chƣa có quy trình hồn tồn tự động Công suất khâu nhỏ, tối đa 200 kg/lần b.Mục tiêu giải pháp Từng bƣớc đổi quy trình cơng nghệ, nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ 85 c Nội dung giải pháp Trong quy trình sản xuất cà phê sạch, cơng đoạn rang cà phê quan trọng mang tính chất định đến chất lƣợng cà phê thành phẩm, dƣới tác dụng nhiệt độ phản ứng hóa học diễn tạo thành hƣơng vị, màu sắc đặc trƣng Vì vậy, cơng ty nên tính tốn đến việc đổi công nghệ, trƣớc mắt công ty cần đầu tƣ hệ thống máy rang xay tự động Đây yếu tố quan trọng giúp đảm bảo trình sản xuất kinh doanh công ty diễn liên tục, suất tăng cao, làm giảm giá thành sản phẩm tạo lợi chi phí cho sản phẩm cơng ty Hiện theo quy trình sản xuất cơng ty có 50% nhu cầu nguồn nguyên liệu đƣợc chọn lọc kỹ từ hộ nông dân liên kết Sau thu mua nguyên liệu công ty phải thực công đoạn thủ công nhƣ phơi, xay xát, bảo quản, phát sinh thêm nhiều cơng đoạn, suất lao động Vì vậy, cơng ty tích lũy nguồn vốn nghiên cứu đầu tƣ hệ thống chế biến cà phê tƣơi vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng tác đầu tƣ mua sắm, đổi TSCĐ, công ty cần phải lập kế hoạch đầu tƣ rõ ràng để xác định nhu cầu cho loại TSCĐ phục vụ cho hoạt động kinh doanh công ty để chủ động huy động nguồn tài trợ phù hợp, lựa chọn đối tác để đảm bảo cho TSCĐ đƣợc mua sắm, xây dựng với mức độ đại, chất lƣợng tốt giá thành hợp lý Từ có kế hoạch tuyển dụng đào tạo nhân viên phù hợp với trình độ trang bị TSCĐ tƣơng lai để phát huy tối đa hiệu sử dụng TSCĐ đƣợc nâng cao Việc làm kéo theo giá thành sản phẩm giảm nhƣ tạo lợi chi phí cho sản phẩm cơng ty cạnh tranh thị trƣờng với sản phẩm có chất lƣợng cao Từ DT DN tăng lên làm tăng hiệu suất sử dụng TSCĐ 86 KẾT LUẬN CHƢƠNG Quản trị TS DN vấn đề then chốt DN Dựa mục tiêu, kế hoạch cơng ty kết phân tích thực trạng chƣơng 2, chƣơng tác giả đề số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị TS cho công ty TNHH MTV Bazan Đắk Nông Các giải pháp đƣợc đề xuất bao gồm: Đẩy mạnh công tác thu hồi KPT ngắn hạn; Giảm lƣợng HTK thành phẩm; sử dụng hiệu HTK nguyên vật liệu; Thanh lý TSCĐ, tăng cƣờng đổi công nghệ Đây giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế cơng ty Hy vọng giai đoạn tới với kết đạt đƣợc kết hợp giải pháp nói trên, giúp cơng ty hồn thiện cơng tác quản trị TS đơn vị, thực đạt mục tiêu, kế hoạch đề 87 KẾT LUẬN Hiện nay, hoạt động kinh doanh sản xuất công ty phải chịu cạnh tranh gay gắt từ phía đơn vị ngành Để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trƣờng nâng cao lợi nhuận đòi hỏi cơng ty phải biết sử dụng quản lý TS thật hiệu quả, việc quản lý sử dụng TS hiệu giúp tăng đƣợc khối lƣợng sản phẩm sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh hạ giá thành sản phẩm, góp phần tăng DT tăng lợi nhuận Sau áp dụng sở lý luận vào phân tích cụ thể hoạt động quản trị TS Công ty TNHH MTV Bazan Đắk Nông thấy năm qua hoạt động quản trị TS công ty chƣa thực tốt, q trình hoạt động sản xuất kinh doanh có điểm yếu, chậm đổi mới, chƣa tận dụng đƣợc tối đa lợi Luận văn vận dụng kiến thức học để nghiên cứu thực tế tình hình quản trị TS cơng ty, phân tích kết đạt đƣợc hạn chế, nguyên nhân gây hạn chế việc quản trị TS Trên sở tác giả đƣa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị TS công ty Hạn chế luận văn: Những nội dung đƣợc đề cập đến q trình phân tích chƣa thực phản ánh hết khía cạnh cơng tác quản trị TS công ty Các số liệu thống kê, so sánh với doanh nghiệp ngành chƣa đƣợc đầy đủ, luận văn chƣa thể sâu phân tích nhân tố ảnh hƣởng tới quản trị tài sản đơn vị, để có đƣợc giải pháp khoa học, hợp lý khả thi Những đề xuất đƣợc đƣa có ý nghĩa mức độ định cần có nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Cơng (2010), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội [2] Ngô Thế Chi, Nguyễn Trọng Cơ (2015), Giáo trình Phân tích Tài doanh nghiệp, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội [3] Nguyễn Phúc Nguyên, Lê Thị Minh Hằng (2016), Giáo trình Quản trị chuỗi cung ứng, Nhà xuất Đà Nẵng, Đà Nẵng [4] Nguyễn Năng Phúc (2013), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội [5] Hồng Tùng (2013), Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất Đà Nẵng, Đà Nẵng [6] Vũ Quang Kết - Nguyễn Văn Tấn, (2007), Giáo trình Quản trị tài chính, Học viện Bƣu viễn thơng [7] Ngơ Kim Phƣợng, Lê Hồng Vinh, Lê Mạnh Hƣng Lê Thị Thanh Hà ( 2016), Giáo trình Phân tích tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại học kinh tế TP Hồ Chí Mính, TP Hồ Chí Mính [8] Đặng Thị Hồng Yến (2014), Nâng cao hiệu quản lý sử dụng tài sản công ty cổ phần đầu tư xây lắp dầu khí IMICO, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân, Tp Hà Nội [9] Tạ Thị Hải Thanh (2016), Các giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty TNHH Italian Productions, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội, Tp.Hà Nội [10] Trần Thị Thủy Tiên (2011), Quản trị tài sản ngắn hạn công ty cổ phần ngành nhựa sàn HOSE - Nghiên cứu trường hợp cơng ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh PHỤ LỤC Các tiêu đánh giá công tác quản trị tài sản số công ty chế biến cà phê giai đoạn 2015 - 2017 địa bàn tỉnh Đắk Nông Đắk Tín Bazan Chỉ tiêu STT Hƣơng Nguyên Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 I Khả toán Khả toán hành (lần) 2,75 4,21 3,4 1,63 1,07 1,71 1,75 2,05 1,4 Khả toán nhanh (lần) 1,15 1,6 1,36 1,31 0,97 1,05 1,05 1,5 1,63 Khả toán tiền (lần) 0,31 0,5 0,38 1,59 0,31 0,22 0,9 0,85 0,68 II Hiệu suất sử dụng tài sản Hiệu suất sử dụng tổng tài sản (lần) 0,25 0,40 0,24 0,33 0,29 0,34 0,99 1,09 1,02 Số vòng quay TSNH (vòng) 0,34 0,5 0,33 1,27 1,56 1,78 0,68 0,66 0,8 Thời gian quay vòng TSNH (ngày) 1.084,8 729,39 1.097,08 288,1 234,3 205,2 340,2 347,63 287,23 Hiệu suất sử dụng TSCĐ (lần) 0,92 2,00 0,83 1,42 0,86 1,12 1,6 1,58 1,68 III Khả sinh lời tài sản ROA (lần) 0,01 0,02 0,01 0,064 0,69 0,087 0,05 0,085 0,077 ROSA (lần) 0,015 0,02 0,016 0,04 0,46 0,055 0,065 0,062 0,082 RONA (lần) 0,04 0,08 0,04 0,11 0,06 0,072 0,1 0,09 0,12 ... quản trị tài sản doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản trị tài sản Công ty TNHH MTV Bazan Đắk Nơng Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện công tác quản trị tài sản Công ty TNHH MTV. .. trị tài sản Công ty TNHH MTV Bazan Đắk Nông thời gian qua (2015 -2017) - Dựa vào số liệu phân tích, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị TS Công ty TNHH MTV Bazan Đắk Nông. .. trƣớc thực công tác quản trị TS Công ty TNHH MTV Bazan Đắk Nơng Do đó, luận văn tác giả hƣớng đến khắc phục hạn chế nghiên cứu đƣa giải pháp thích hợp cho Công ty TNHH MTV Bazan Đắk Nông 7 CHƢƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị tài sản tại Công ty TNHH MTV Bazan Đắk Nông, Hoàn thiện công tác quản trị tài sản tại Công ty TNHH MTV Bazan Đắk Nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay